Page 1

Prijzen en uitvoeringen per mei 2011.

De Touran


De Touran

Standaarduitrusting s g#LIMATICgHALFAUTOMATISCHEAIRCONDITIONING s %LEKTRISCHBEDIENBARERAMENVOORENACHTER s #ENTRALEDEURVERGRENDELINGMETAFSTANDSBEDIENING s %LEKTRISCHVERSTEL ENVERWARMBAREBUITENSPIEGELS s 2ADIOg2#$gMETMP FUNCTIEENCD SPELER s #RUISECONTROL s "OORDCOMPUTERACTUEELENGEMIDDELDVERBRUIKAFSTANDREISTIJD s 3NELHEIDSAFHANKELIJKESTUURBEKRACHTIGING s )NHOOGTEENLENGTEVERSTELBAARSTUURWIEL s )NHOOGTEVERSTELBAREBESTUURDERSSTOEL s "UMPERSENBUITENSPIEGELSINCARROSSERIEKLEUR s 3TOOTLIJSTENENDEURGREPENINZWART s 'RILLEMETCHROMENRAND s :ESAIRBAGS !"3 %30INCLREMASSISTENT %$3EN!32 Trendline (extra t.o.v. standaarduitrusting) s $AKRELINGZWART s "AGAGERUIMTEAFDEKKING s 2ADIOg2#$gMETMP FUNCTIE CD SPELER AUX INAANSLUITINGENACHTSPEAKERS s -IDDENARMSTEUNMETOPBERGVAKV¿¿R Comfortline (extra t.o.v. Trendline) s INCHSTALENVELGEN s :IJRUITENACHTERENACHTERRUITDONKERGETINT s 3TOOTLIJSTENENDEURGREPENINCARROSSERIEKLEUR s #OMFORTSTOELENV¿¿R INHOOGTEVERSTELBAAR s ,ENDENSTEUNENINDEVOORSTOELEN s "IJRIJDERSSTOELOMKLAPBAAR s 3CHUIFLADENONDERDEVOORSTOELEN s /PBERGTASSENAANDERUGLEUNINGENVANDEVOORSTOELEN s /PKLAPBARETAFELTJESAANDERUGLEUNINGVANDEVOORSTOELEN s g#LIMATRONICgVOLAUTOMATISCHEAIRCONDITIONING s ,EDERENMULTIFUNCTIONEELSTUURWIEL SCHAKELPOOKKNOPENHANDREMGREEP s "OORDCOMPUTERg0LUSg Highline (extra t.o.v. Comfortline) s INCHLICHTMETALENVELGENg3ACRAMENTOg s $AKRELINGZILVER s -ISTLAMPENMETSTATISCHEBOCHTENVERLICHTING s 3TOOTLIJSTENMETCHROOMOPLEGENPORTIERGREPENINCARROSSERIEKLEUR s )NHOOGTEVERSTELBARESPORTSTOELENV¿¿R s 3TOFFENBEKLEDINGg-AJAg ZITVLAKENRUGLEUNINGIN!LCANTARA s "OORDCOMPUTERg0REMIUMg


#/ UITSTOOT

%NERGIELABEL

!FWIJKENDEBIJTELLING

"#"

"

#

"

"INCL"TW INCL"0-

 

EXCL"TW INCL"0-

EXCL"TW EXCL"0-

TRANSMISSIE

"

VERMOGEN-OTOR

UITVOERING

Motoren.

%ASYLINE

43)

K7PK¤4RENDLINE "LUE-OTION4ECHNOLOGY

43)

K7PK¤4RENDLINE

43)

K7PK

4RENDLINE

43)

K7PK

 $3'

¤ ¤#OMFORTLINE "LUE-OTION4ECHNOLOGY

43)

K7PK#OMFORTLINE

43)

K7PK

#OMFORTLINE

43)

K7PK

 $3'

(IGHLINE "LUE-OTION4ECHNOLOGY

43)

K7PK(IGHLINE

43)

K7PK(IGHLINE

43)

K7PK

 $3'

(IGHLINE

43)

K7PK

 $3'

#ROSS

43)

K7PK#ROSS

43)

K7PK

#ROSS

43)

4RENDLINE%CO&UEL

Benzine

¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

#

"

"

#

 $3'

¤ ¤

"

K7PK

 $3'

¤

"

43)

K7PK!4RENDLINE%CO&UEL

43)

K7PK

 $3'

¤ ¤

!#OMFORTLINE%CO&UEL

43)

K7PK!#OMFORTLINE%CO&UEL

43)

K7PK

 $3'

¤ ¤

!(IGHLINE%CO&UEL

43)

K7PK!(IGHLINE%CO&UEL

43)

K7PK

 $3'

¤ ¤

!Aardgas *

3CHAFTUEEN6OLKSWAGEN%CO&UELAAN DANKUNTUKIEZENVOORRIJDENOP'ROEN'AS'ROEN'ASISOPDITMOMENTDESCHOONSTEENMEESTDUURZAMEBRANDSTOFVOORMOBILITEIT 'ROEN'ASKOMTVRIJBIJVERGISTINGVANORGANISCHAFVALPLANTEN MEST RIOOLSLIBED ENKANNAOPVANGENBEWERKINGINHETAARDGASNETWORDENGEPOMPT6OORELKEMDIEINHETAARDGASNETWORDT GEPOMPT WORDEN'ROEN'AS CERTIFICATENVERSTREKT(ETSYSTEEMVAN'ROEN'ASISDAARMEEZEERVERGELIJKBAARMETDATVANGROENESTROOM6OORUW6OLKSWAGEN%CO&UELISEENHOEVEELHEID CERTIFICATENBESCHIKBAARDIEGOEDISVOORKM#/ NEUTRAALRIJDEN(IERMEEGARANDEERTUDUSDEPRODUCTIEVAN'ROEN'ASVOORDEKILOMETERSDIEURIJDT MAARTANKTUINDEPRAKTIJKHETnOP ZICHALZEERSCHONEnAARDGASBIJEENREGULIERAARDGASPOMPSTATION$EPRIJSVOOR'ROEN'ASVOORDE4OURANIS  EXCLBTW )NDEZEAANSCHAFPRIJSISVERREKENDDATUDEEERSTEKM VOLLEDIG#/ NEUTRAALRIJDT


K7PK

#OMFORTLINE "LUE-OTION4ECHNOLOGY

4$)

#OMFORTLINE "LUE-OTION4ECHNOLOGY #OMFORTLINE "LUE-OTION4ECHNOLOGY

!FWIJKENDEBIJTELLING

K7PK

4$)

%NERGIELABEL

4$)

4RENDLINE "LUE-OTION4ECHNOLOGY

#/ UITSTOOT

4RENDLINE "LUE-OTION4ECHNOLOGY

INCL"TW INCL"0-

K7PK

EXCL"TW INCL"0-

4$)

EXCL"TW EXCL"0-

VERMOGEN

4RENDLINE

TRANSMISSIE

-OTOR

UITVOERING

Motoren.

#

"

"

"

Diesel 

¤ ¤

 $3'

¤

K7PK4$)

K7PK

 $3'

¤ ¤

4$)

K7PK#OMFORTLINE "LUE-OTION4ECHNOLOGY

4$)

K7PK

(IGHLINE "LUE-OTION4ECHNOLOGY

4$)

(IGHLINE "LUE-OTION4ECHNOLOGY

"

"

 $3'

¤ ¤

#

K7PK¤

"

4$)

K7PK

 $3'

"

(IGHLINE "LUE-OTION4ECHNOLOGY

4$)

K7PK"

(IGHLINE "LUE-OTION4ECHNOLOGY

4$)

K7PK

 $3'

#

(IGHLINE

4$)

K7PK

 $3'

¤ ¤ ¤ ¤

$

#ROSS

4$)

K7PK#

#ROSS

4$)

K7PK

 $3'

¤ ¤

#

#ROSS

4$)

K7PK

#

#ROSS

4$)

K7PK

 $3'

#ROSS

4$)

K7PK

 $3'

¤ ¤ ¤$

$


Volkswagen & Duurzaamheid

BlueMotion Technologies (ETMERKLABEL"LUE-OTION4ECHNOLOGIESISEENBUNDELINGVANALLETECHNOLOGIEDIE6OLKSWAGENTEBIEDENHEEFTOMBRANDSTOFTE BESPAREN UITSTOOTVAN#/TEVERLAGENENMINDERFIJNSTOFENSTIKSTOFOXIDENUITTESTOTEN$EBASISWORDTGEVORMDDOOR ENERGIEZUINIGEENSCHONETECHNIEKENDIENUALDEBASISVORMENVOORALLE6OLKSWAGEN MODELLEN /MTEBEGRIJPENWAARDETECHNOLOGIEยนNVAN"LUE-OTION4ECHNOLOGIESVOORSTAAN VOLGENHIERDEOMSCHRIJVINGENVANDELABELS DIEOPDITMOMENTDOOR6OLKSWAGENGELEVERDWORDEN$EZEVINDTUTERUGINDEMODELPRIJZENPAGINA 6OORMEERINFORMATIEOVER"LUE-OTION4ECHNOLOGIESVERWIJZENWIJUNAARWWWVOLKSWAGENNLBLUEMOTIONTECHNOLOGIES

BlueMotion (ETLABEL"LUE-OTIONSTAATVOORDEZEERZUINIGE"LUE-OTION VERSIESOPBASISVANDEEFFICIยนNTE4$) DIESELTECHNOLOGIEVAN 6OLKSWAGEN$ANKZIJAANPASSINGENAANZOWELDEMOTOR AERODYNAMICAENDEROLWEERSTANDVANDEAUTO ISEEN"LUE-OTION VERSIEALTIJDZUINIGERDANEENVERGELIJKBAREVERSIEZONDER"LUE-OTION AANPASSINGEN

BlueMotion Technology "LUE-OTION4ECHNOLOGYISLEVERBAAROPZOWEL4$) ALS43) MOTORENENZORGTVOOREENVERMINDERINGVANHETBRANDSTOFVERBRUIK "IJ"LUE-OTION4ECHNOLOGYZIJNGEENOPTISCHEOFAERODYNAMISCHEVERSCHILLENMETDEREGULIEREVERSIES(ETAANTALRESTRICTIESIN MEERUITVOERINGENISAANMERKELIJKMINDERINVERGELIJKINGMETEEN"LUE-OTION VERSIE

BlueTDI (ETLABEL"LUE4$)STAATVOORDEMEESTMILIEUVRIENDELIJKEENECOLOGISCHVERANTWOORDEDIESELVERSIEINZIJNSOORT%EN6OLKSWAGEN MET DEAANDUIDING DE AANDUIDING "LUE4$) HEEFT HEEFT NAAST NAAST HETSTANDAARDROETFILTER EENSTIKSTOFOXIDENFILTER HET STANDAARD ROETFILTER EEN STIKSTOFOXIDENFILTER $EZEZORGTERVOORDAT $EZE ZORGT ERVOOR DAT DEUITSTOOTVAN DE UITSTOOT VAN STIKSTOFWORDTGEREDUCEERDMETMAXIMAALPROCENT

EcoFuel %CO&UELISDEBENAMINGVAN6OLKSWAGENVOORAUTOgSDIEVANAFDEFABRIEKWORDENVOORZIENVANAARDGASTECHNIEK%ENAUTOMET 43)%CO&UELLEVERTOPTIMALEPRESTATIESBIJDELAAGSTMOGELIJKEUITSTOOTVANSCHADELIJKESTOFFEN.OGDUURZAMERWORDTDEZE TECHNIEKBIJHETRIJDENOP'ROEN'AS DATVRIJKOMTBIJVERGISTINGVANORGANISCHAFVAL


Afleveringskosten en BPM-differentiatie.

Afleveringskosten per 1 januari 2011*) !DVIESKOSTENRIJKLAARMAKEN

 TRANSPORT DECONSERVEREN BEURT REINIGEN LIFEHAMMERSENKENTEKENPLATEN

6ERWIJDERINGSBIJDRAGE

 

,EGESDEEL)!

 

,EGESDEEL)"

 

4OTAAL

 

/VERDEADVIESKOSTENRIJKLAARMAKENENVERWIJDERINGSBIJDRAGEWORDTGEEN"0-GEHEVEN /VERDELEGESWORDTGEEN"47BEREKEND

BPM-differentiatie VOORHETBEPALENVANHET"0- BEDRAGGELDENDEVOLGENDEDIFFERENTIATIES: s%EN"0- PERCENTAGEVOORBENZINE ENDIESELAUTOgS s%EN"0- CORRECTIEVOORBENZINE ENDIESELAUTOgS s%EN"0- OPSLAGVOORAUTOgSMETEEN#/ UITSTOOTBOVENEENGRENSWAARDEVOLGENSEENMALUSTABEL s%EN"0- BONUSVOORAUTOgSNETBOVENDE"0-VRIJSTELLINGGRENS s%EN"0- BONUSVOORAUTOgSMETEENDIESELMOTORVOORZIENVANEENROETFILTER s$EEVENTUELEPRIJSCONSEQUENTIESZIJNINDEZEPRIJSLIJSTREEDSVERREKEND #ORRECTIEBEDRAGEN

"0- PERCENTAGE

"ENZINE"ENZINEDIESEL 

$IESEL!ARDGAS-ALUSTABEL#/ UITSTOOT

"0- OPSLAG

"ONUS#/ UITSTOOT

'RENSWAARDEN

PERGRKMBOVEN

'RENSWAARDEN

DEGRENSWAARDE

"ENZINE

$IESEL

 GR

 GR

"ENZINE

$IESEL

GR

GR GR

 GR GR

 GRGR

GR"ONUS 

$IESELROETFILTER !LLEDIESELMOTORENZIJNVOORZIENVANEENDIESELROETFILTER

Fiscale bijtelling /PBASISVANDE#/ UITSTOOTVALTELKE6OLKSWAGENINEENBIJTELLINGSCATEGORIEVOORPRIV¶ GEBRUIKVANEENAUTOVANDEZAAK #ATEGORIE

"ENZINE $IESELGR

GRGR

GRGR GR

0RIJSWIJZIGINGENVOORBEHOUDEN


%ASYLINE

TRENDLINE

#OMFORTLINE

HIGHLINE

#ROSS

Standaarduitvoeringen.

(ALOGEENKOPLAMPENMETGE½NTEGREERDEKNIPPERLICHTEN

s

s

s

s

s

#ARROSSIEVERZINKT

s

s

s

s

s

"UMPERENBUITENSPIEGELSMETGE½NTEGREERDEKNIPPERLICHTENIN,%$ TECHNIEK INCARROSSERIEKLEUR

s

s

s

s

s

"UMPERSVOORENACHTERINSPORTIEFDESIGN

s

,UCHTINSTROOMROOSTERZWART

s

s

s

s

s

'ROENWARMTEWERENDGLAS

s

s

s

s

s

6IERSTALENVELGEN *XMET2BANDENENWIELDOPPEN

s

s

6IERSTALENVELGEN *XMET2BANDENENWIELDOPPEN

s

6IERLICHTMETALENVELGENg3ACRAMENTOg *XMET2BANDEN

s

6IERLICHTMETALENVELGENg&UNPLAYg*XV¿¿REN*XACHTERMETBANDENEN2

s

'RILLEZWARTMETCHROMENLAMELLEN

s

s

Exterieur

'RILLEZWARTMETCHROMENLAMELLENENCHROMENRANDONDER

s

s

s

3TOOTLIJSTENENPORTIERGREPENINZWART

s

s

3TOOTLIJSTENENPORTIERGREPENINCARROSSERIEKLEUR

s

3TOOTLIJSTEN PORTIERGREPENENDORPELSINZWART

s

3TOOTLIJSTENMETCHROOMOPLEGENPORTIERGREPENINCARROSSERIEKLEUR

s

$AKRELINGZWART

s

s

$AKRELINGCHROOM

Ž

s

$AKRELINGCHROOMMETHOUDERSINZWARTKUNSTSTOF

s

:IJRUITENACHTERENACHTERRUITDONKERGETINT

s

s

s

&OLIE OPSCHRIFTg#ROSS4OURANgOPDEACHTERDEUREN

s

ENUITNEEMBAAR

s

s

s

s

s

/PBERGVAKOPHETDASHBOARDMETDEKSEL

s

s

s

s

s

/PBERGVAKONDERHETDASHBOARD

s

s

s

s

s

/PBERGVAKKENINALLEPORTIERENMETFLESSENHOUDER,

s

s

s

s

s

/PBERGVAKKENINDEDAKCONSOLE

s

s

s

s

s

#HROMENLIJSTENRONDDEKLOKKENINHETINSTRUMENTENPANEELENRONDDELUCHTROOSTERS

s

s

s

s

s

!FSLUITBAARENVERLICHTDASHBOARDKASTJE

s

s

s

s

s

-IDDENCONSOLEMETOPBERGVAKENTWEEBEKERHOUDERS

s

s

s

s

s

-IDDELSTEZITPLAATSVANDETWEEDEZITRIJOMKLAPBAARMETTAFELFUNCTIE

s

s

s

s

s

/PBERGVAKINDELINKERWANDVANDEBAGAGERUIMTE

s

s

s

s

s

/PBERGVAKKENONDERDEVOORSTOELENENINDEVOETENRUIMTEVANDETWEEDEZITRIJ

s

s

s

s

s

3TOFFENBEKLEDINGg#HARLYg

s

s

3TOFFENBEKLEDINGg-IUg

s

3TOFFENBEKLEDINGg-AJAg ZITVLAKENRUGLEUNINGIN!LCANTARA

s

3TOFFENBEKLEDINGg&EYg

s

$ECORINLEGgMATCHROOMgVOORDASHBOARDENDEURBEKLEDING

s

s

$ECORINLEGgIRIDIUMgVOORDASHBOARDENDEURBEKLEDING

s

s

$ECORINLEGgALUMINIUMBLACKgVOORDASHBOARDENDEURBEKLEDING

s

)NHOOGTEVERSTELBAREBESTUURDERSSTOEL

s

s

Interieur $RIESEPARATESTOELENINDETWEEDEZITRIJINLENGTEVERSTELBAAR OM KLAPBAAR INDWARSRICHTINGVERSTELBAAR

)NHOOGTEVERSTELBAREVOORSTOELEN

s

s

s

+UNSTSTOFHANDREMGREEPMETCHROMENKNOP

s

s


%ASYLINE

TRENDLINE

#OMFORTLINE

HIGHLINE

#ROSS

Standaarduitvoeringen.

,EDERENSCHAKELPOOKKNOPENHANDREMGREEP

Ž

s

s

s

$RIESPAAKSSTUURWIEL

s

s

-ULTIFUNCTIONEELDRIESPAAKSLEDERENSTUURWIELICM$3'METTRIPTRONIC BEDIENINGAANHETSTUUR

Ž

s

s

s

"AGAGERUIMTEAFDEKKING

s

s

s

s

ACHTEREN¶¶NBEKERHOUDER

s

s

s

s

 VOLTAANSLUITINGVOORDETWEEDEZITRIJ

s

s

s

/PBERGTASSENAANDERUGLEUNINGENVANDEVOORSTOELEN

s

s

s

2UGLEUNINGPASSAGIERSSTOELOMKLAPBAARMETTAFEL ENDOORLAADFUNCTIE

s

s

s

,ICHT SPIEGELINSTEL ENRUITBEDIENINGSSCHAKELAARMETCHROOMAPPLICATIES

s

s

s

/PKLAPBARETAFELTJESAANDERUGLEUNINGVANDEVOORSTOELEN

s

s

s

#OMFORTSTOELENV¿¿R

s

s

3PORTSTOELENV¿¿R

s

,ENDENSTEUNENINDEVOORSTOELEN

s

s

s

3CHUIFLADENONDERDEVOORSTOELEN

s

s

s

4EXTIELENVOETMATTENVOORENACHTER

s

s

s

s

 VOLTAANSLUITINGINDEBAGAGERUIMTE

s

s

s

s

s

%LEKTRISCHVERSTEL ENVERWARMBAREBUITENSPIEGELSLINKSASFERISCH

s

s

s

s

s

(ILLHOLD

s

s

s

s

s

$UBBELTONIGECLAXON

s

s

s

s

s

%LEKTRISCHERUITBEDIENINGVOORENACHTER

s

s

s

s

s

/PAFSTANDBEDIENBARETANKKLEP

s

s

s

s

s

"AGAGERUIMTEVERLICHTING

s

s

s

s

s

!CHTERRUITENWISSERMETINTERVALSCHAKELING

s

s

s

s

s

"INNENVERLICHTINGMETVERTRAGINGSMECHANISMEENCONTACTSCHAKELAARSOPALLEDEUREN

s

s

s

s

s

)NSTRUMENTENVERLICHTINGWIT REGELBAARROODNACHTDESIGNVOORSCHAKELAAR

s

s

s

s

s

BUITENTEMPERATUURMETER

s

s

s

s

s

#OMFORTKNIPPERLICHTEN¶¶NKEERAANTIPPENDRIEKEERKNIPPEREN

s

s

s

s

s

#ONTROLELAMPENENSERVICE INTERVALINFORMATIE

s

s

s

s

s

)NHOOGTEENLENGTEVERSTELBAARSTUURWIEL

s

s

s

s

s

,EESLAMPJESVOORENACHTER

s

s

s

s

s

6ERLICHTEZONNEKLEPPENMETMAKE UPSPIEGELS

s

s

s

s

s

2UITENWISSERV¿¿RMETINTERVALSCHAKELING

s

s

s

s

s

%LEKTROMECHANISCHSNELHEIDSAFHANKELIJKESTUURBEKRACHTIGINGg3ERVOTRONICg

s

s

s

s

s

3TOF ENPOLLENFILTER

s

s

s

s

s

$AGRIJVERLICHTING

s

s

s

s

s

"ANDENREPARATIESET

s

s

s

s

s

7AARSCHUWINGSTOONBIJNIETUITGESCHAKELDLICHT

s

s

s

s

s

#ENTRALEDEURVERGRENDELINGMETAFSTANDSBEDIENING

s

s

s

s

s

#RUISECONTROL

s

s

s

s

s

g#LIMATICgHALFAUTOMATISCHEAIRCONDITIONING

s

s

2ADIOSYSTEEMg2#$gMETMP FUNCTIE CD SPELERENVIERSPEAKERS

s

2ADIOSYSTEEMg2#$gMETMP FUNCTIE CD SPELERENACHTSPEAKERS

s

s

s

s

-IDDENARMSTEUNV¿¿RMETOPBERGVAK INHOOGTEENLENGTEVERSTELBAARMETTWEELUCHTUITSTROOMOPENINGEN

Functioneel

)NSTRUMENTENPANEELMETELEKTRONISCHESNELHEIDSMETER TOEREN KILOMETER ENDAGTELLEREN


%ASYLINE

TRENDLINE

#OMFORTLINE

HIGHLINE

#ROSS

Standaarduitvoeringen.

"OORDCOMPUTER

s

s

"OORDCOMPUTERg0LUSg

Ž

s

s

"OORDCOMPUTERg0REMIUMg

s

!UTOMATISCHERIJLICHTSCHAKELINGMETg,EAVINGHOMEgFUNCTIEENHANDMATIGEg#OMINGHOMEgFUNCTIE

s

s

s

!UTOMATISCHDIMMENDEBINNENSPIEGEL

Ž

s

s

s

2UITENWISSERSMETINTERVALSCHAKELINGENREGENSENSOR

s

s

s

6ERZWAARDEVERINGCAMMVERHOOGDEBODEMVRIJHEID

s

VOORDEBUITENSTEZITPLAATSEN

s

s

s

s

s

$RIEHOOFDSTEUNENOPDETWEEDEZITRIJMETHOOGTEVERSTELLINGVOORDEBUITENSTEZITPLAATSEN

s

s

s

s

s

!IRBAGVOORBESTUURDERENBIJRIJDERMETDEACTIVERINGVOORBIJRIJDER

s

s

s

s

s

)NHOOGTEVERSTELBAREDRIEPUNTSVEILIGHEIDSGORDELSV¿¿RMETGORDELSPANKRACHTBEGRENZERS

s

s

s

s

s

%$3 -32ENKOPPELSTABILISERING

s

s

s

s

s

6OORZIJDEAUTOVOORZIENVANGEOPTIMALISEERDEVOETGANGERSBESCHERMING

s

s

s

s

s

)3/&)8 VOORBEREIDINGOPDETWEEBUITENSTEZITPLAATSENOPDETWEEDEZITRIJ

s

s

s

s

s

(OOFDAIRBAGSVOORV¿¿RENACHTERPASSAGIERSINCLUSIEFZIJAIRBAGSV¿¿RNIETVOORDERDEZITRIJ

s

s

s

s

s

)NHOOGTEVERSTELBAREHOOFDSTEUNENV¿¿R

s

s

s

s

s

3CHIJFREMMENVOORENACHTER V¿¿RLUCHTGEKOELD

s

s

s

s

s

6ERBANDDOOSENGEVARENDRIEHOEK

s

s

s

s

s

!UTOMATISCHEACTIVERINGALARMLICHTENBIJNOODSTOP

s

s

s

s

s

!KOESTISCHENOPTISCHSIGNAALBIJHETNIETDRAGENVANGORDELSV¿¿R

s

s

s

s

s

%LEKTRONISCHEWEGRIJBLOKKERING

s

s

s

s

s

-ISTLAMPENMETSTATISCHEBOCHTENVERLICHTING

Ž

Ž

s

-ISTLAMPENMETCHROMENRANDENENSTATISCHEBOCHTENVERLICHTING

s

"ANDENMETLAGEROLWEERSTAND

s

s

s

"OORDCOMPUTERg0LUSgMETSCHAKELINDICATOR

s

s

s

3TART STOPSYSTEEMMETREMENERGIETERUGWINNING

s

s

s

Veiligheid !UTOMATISCHEDRIEPUNTSVEILIGHEIDSGORDELSVOORALLEZITPLAATSENOPDETWEEDEZITRIJMETHOOGTEINSTELLING

%LEKTRONISCH3TABILISATIE0ROGRAMMAMETTEGENSTUURONDERSTEUNING INCLUSIEF!"3METREMASSISTENT !32

BlueMotion Technology (geldt alleen voor motoren met BlueMotion Technology)


INCL"TW INCL"0-

%ASYLINE

TRENDLINE

#OMFORTLINE

HIGHLINE

#ROSS

Ž

Ž

Ž

Ž3

Ž

Ž

Ž

ŽŽ

Ž

Ž

Ž

7Ž

Ž

Ž

Ž

8

360

Ž

Ž

Ž

Ž

7

Ž

7s 0ARK!SSISTMETPARKEERSENSORENVOORENACHTER LETOPVOOR4RENDLINEALLEENICMMETMULTIFUNCTIONEEL STUURWIEL

8s TELEFOONVOORBEREIDINGg0REMIUMg LETOPVOORTRENDLINEALLEEN LET OP VOOR 4RENDLINE ALLEEN IICMMETMULTIFUNCTIONEEL C M MET MULTIFUNCTIONEEL STUURWIEL

:5

%XECUTIVE0LUS* RADIO NAVIGATIESYSTEEMg2.3gMETTOUCHSCREEN

"ESTELCODE

EXCL"TW EXCL"0-

EXCL"TW INCL"0-

Pakketten.

%XECUTIVE RADIO NAVIGATIESYSTEEMg2.3gMETTOUCHSCREENEN KLEURENBEELDSCHERM ACHTLUIDSPREKERSXWATT CD SPELERMETMP WEERGAVE FLASHDRIVEGEVULDMETROUTEKAARTENVOOR7EST %UROPA AUX INAANSLUITINGVOOREXTERNEAUDIOSYSTEMEN MULTIMEDIAAANSLUITBOX TELEFOONVOORBEREIDING:) 0ARK$ISTANCE#ONTROLACHTER ALARMg0LUSg BOORDCOMPUTER0LUS

-EERUITVOERINGBIJ%XECUTIVEPAKKET

ENKLEURENBEELDSCHERM WEERGAVERIJRICHTINGOPHETDISPLAYVANDEBOORDCOMPUTER ACHTLUIDSPREKERSXWATT DERTIG'"HARDESCHIJF GESCHIKTVOORMP 7-!BESTANDENENVIDEOFILMAFSPELEN AUX INAANSLUITINGVOOREXTERNEAUDIOSYSTEMEN 3$ KAARTLEZER FLASHDRIVEGEVULDMETROUTEKAARTENVOOR7EST %UROPA TELEFOONVOORBEREIDINGg0REMIUMg:5 0ARK $ISTANCE #ONTROL ACHTER ALARMg0LUSg BOORDCOMPUTERg0LUSg LETOPVOOR4RENDLINEALLEENICMMULTIFUNCTIONEELSTUURWIEL

-EERUITVOERINGBIJ%XECUTIVE0LUSPAKKET s 0ARK!SSISTMETPARKEERSENSORENVOORENACHTER LETOPVOOR4RENDLINEALLEENICMMETMULTIFUNCTIONEEL STUURWIEL $YNAMIC VIERLICHTMETALENVELGENg/AKLANDg *XMETSLOTBOUTENEN2BANDEN SPORTONDERSTELCAMMVERLAAGD LET OP NIET ICM I C M VERZWAARDE VERING VERING %CO&UEL EN "LUE-OTION4ECHNOLOGY
AUTOMATISCHMEEDRAAIENDEKOPLAMPEN AUTOMATISCHEKOPLAMPHOOGTEVERSTELLING KOPLAMPREINIGINGSINSTALLATIE RUITENWISSERVLOEISTOFMETER ELEKTRISCHINKLAPBAREBUITENSPIEGELSMETOMGEVINGSVERLICHTING BIJRIJDERSSPIEGELDRAAITNAARBENEDENBIJACHTERUITRIJDEN AUTOMATISCHDIMMENDELINKERBUITENSPIEGEL g#OMINGHOMEgFUNCTIEVERLICHTINGBLIJFTBIJDUISTERNISAUTOMATISCHAAN g,EAVINGHOMEgFUNCTIEVERLICHTINGGAATAANBIJOPENEN AUTOMATISCHDIMMENDEBINNENSPIEGELENREGENSENSOR

EXCL"TW INCL"0-

INCL"TW INCL"0-

%ASYLINE

TRENDLINE

#OMFORTLINE

HIGHLINE

#ROSS

7 !DVANCE BI XENONVERLICHTINGZOWELDIMALSGROOTLICHT MET,%$ DAGRIJVERLICHTING

EXCL"TW EXCL"0-

"ESTELCODE

Pakketten.Ž

Ž

Ž


"ESTELCODE

EXCL"TW EXCL"0-

EXCL"TW INCL"0-

INCL"TW INCL"0-

%ASYLINE

TRENDLINE

#OMFORTLINE

HIGHLINE

#ROSS

Meeruitvoeringen.

#,Ž

Ž

Ž

Ž

Ž

3Ž

s

7(Ž

Ž

s

s

Ž

Ž

Ž

Exterieur -ETALLICOFPARELEFFECTLAK $AKRELINGCHROOM -ISTLAMPEN MISTLAMPENV¿¿R INCLUSIEFSTATISCHEBOCHTENVERLICHTING :ONDERTYPE AANDUIDING

.!

GEENMEERPRIJS

 LETOPNIETICM%CO&UELEN"LUE-OTION4ECHNOLOGY 'ROEN'ASCERTIFICAAT

Ž

Ž

Ž

KM#/ NEUTRAALRIJDEN LETOPALLEENICM%CO&UEL 3EDONA VIERLICHTMETALENVELGEN *XMETSLOTBOUTEN G BANDEN2 s VOOR4RENDLINE

0*Ž

s VOOR#OMFORTLINE

0*Ž

0*Ž

VOLWAARDIGINCHSTALENRESERVEWIELMETVARIABELELAADBODEM

02!3Ž

Ž

VOLWAARDIGINCHSTALENRESERVEWIELMETVARIABELELAADBODEM INCHLICHTMETALENRESERVEWIELMETVARIABELE

02!3Ž

02"3Ž

Ž

Ž

$ECORINLEGALUMINIUMOPDASHBOARDENPORTIEREN

-6Ž

Ž

"AGAGESCHEIDINGSNET

#"Ž

Ž

Ž

Ž

Ž

TWEESTOELENOPDERDEZITRIJ

0'Ž

Ž

Ž

Ž

Ž

0'Ž

Ž

Ž

s VOOR(IGHLINE 2ESERVEWIEL

 LETOPNIETICMEXTRAZITRIJEN%CO&UELENBANDENREPARATIESETVERVALT LETOPRESERVEWIELMOETANALOOGAANHETTYPEVELGVANDEAUTOZIJN

Interieur

TWEESTOELENOPDERDEZITRIJ DRIEPUNTSVEILIGHEIDSGORDELSACHTER LETOPNIETICMEENVARIABELELAADBODEMENRESERVEWIEL s ICMLEDERENINTERIEUR

 LETOPICM4$)PK $3'EN4$)PK"LUE-OTION4ECHNOLOGY HANDGESCHAKELDSTIJGTDE#/METGENDE"0-MET 


EXCL"TW INCL"0-

INCL"TW INCL"0-

%ASYLINE

TRENDLINE

#OMFORTLINE

HIGHLINE

#ROSS

s VOOR#OMFORTLINE

7,Ž

s VOOR(IGHLINE

7,Ž

s VOOR#ROSS

7,Ž

KLEINLEDERPAKKET

0!Ž

s

s

s

'.Ž

Ž

Ž

Ž

Ž

!,Ž

Ž

Ž

Ž

Ž

!SBAKENAANSTEKER

*$Ž

Ž

Ž

Ž

Ž

g#LIMATRONICg

0(Ž

s

s

s

TYRELEAKINDICATOR

+Ž

Ž

Ž

Ž

Ž

"OORDCOMPUTERg0LUSg

1Ž

s

s

0-0-Ž

s

s

s

"ESTELCODE

EXCL"TW EXCL"0-

Meeruitvoeringen.

,EDERENINTERIEUR SPORTSTOELEN ALLESWATCONTACTHEEFTMETHETLICHAAMISLEDER HOOFDSTEUNENENDERESTISLEATHERgLOOKg VERWARMBAREVOORSTOELEN

LEDERENSTUURWIEL SCHAKELPOOKKNOPENHANDREMGREEP VARIABELELAADBODEM LETOPNIETICMTWEESTOELENOPDERDEZITRIJSTANDAARDBIJ%CO&UEL

Functioneel !LARMg0LUSg G G 4./3#-GOEDGEKEURD ALARM BACK UPHOORNENINTERIEURBEVEILIGING HELLINGSHOEKSENSOR

VOLAUTOMATISCHEAIRCONDITIONING TWEE ZONETEMPERATUURREGELING

 LETOPALLEENICMMULTIFUNCTIONEELSTUURWIEL TELEFOONVOORBEREIDING

g2.3g 0ARK!SSIST INTERIEURVOORVERWARMINGOFGROOTLICHTASSISTENT LETOPSTANDAARDBIJ"LUE-OTION4ECHNOLOGY -ULTIFUNCTIONEELLEDERENSTUURWIEL STUURWIEL SCHAKELPOOKKNOPENHANDREMGREEPINLEDER BEDIENELEMENTVOORAUDIOENTELEFOONVIABOORDCOMPUTERg0LUSg INCLUSIEFTIPTRONIC BEDIENINGVOOR$3' LETOPTELEFOONBEDIENINGALLEENICMTELEFOONVOORBEREIDINGENEEN ADAPTERDIEVIA!CCESSOIRESTEBESTELLENIS


"ESTELCODE

EXCL"TW EXCL"0-

EXCL"TW INCL"0-

INCL"TW INCL"0-

%ASYLINE

TRENDLINE

#OMFORTLINE

HIGHLINE

#ROSS

Meeruitvoeringen.

5&Ž

Ž

Ž

Ž

$IGITALERADIOONTVANGST

16Ž

Ž

Ž

Ž

2ADIOg2#$g

2(:Ž

Ž

Ž

Ž

2'90."Ž

Ž

Ž

0."Ž

2:24Ž

Ž

Ž

Ž

-ULTIMEDIAAANSLUITBOX DIRECTEAANSLUITMOGELIJKHEIDVANI0OD ENDVD ENMP SPELERSMETUSB AANSLUITING BEDIENINGENWEERGAVEOVERHETRADIO NAVIGATIESYSTEEM ONDERSTEUNDEAUDIOFORMATENMP 7-! /''6ORBISEN!## LETOPI0OD AANSLUITINGALLEENMETADAPTERKABELMOGELIJK

ACHTLUIDSPREKERSXWATT CD WISSELAARVOORZESCDgS MEERKLEURIGTOUCHSCREEN4&4 SCHERM AUX INAANSLUITINGVOOREXTERNEAUDIOSYSTEMEN INMIDDENARMSTEUN 3$ KAARTLEZER G Y 2ADIO NAVIGATIESYSTEEMg2.3g RADIO NAVIGATIESYSTEEMg2.3gMETTOUCHSCREENENKLEURENBEELDSCHERM ACHTSPEAKERSXWATT CD SPELERMETMP WEERGAVE FLASHDRIVEGEVULDMETROUTEKAARTENVOOR7EST %UROPA AUX INAANSLUITINGVOOREXTERNEAUDIOSYSTEMEN LETOPALLEENICMBOORDCOMPUTERg0LUSg s VOOR4RENDLINE #OMFORTLINEEN#ROSS s VOOR(IGHLINE 2ADIO NAVIGATIESYSTEEMg2.3g NAVIGATIESYSTEEMMETTOUCHSCREENKLEURENBEELDSCHERM SPRAAKBEDIENING VERKEERSBORDENHERKENNINGSNELHEIDSLIMIET BOORDCOMPUTERg0LUSg WEERGAVERIJRICHTINGOPHETDISPLAYVANDEBOORDCOMPUTER FLASHDRIVEGEVULDMETROUTEKAARTENVOOR7EST %UROPA ACHTLUIDSPREKERS DERTIG'"HARDESCHIJF GESCHIKTVOORMP 7-!ENVIDEOFILMAFSPELEN AUX INAANSLUITINGINDASHBOARDKASTJEVOOREXTERNEAUDIOSYSTEMEN DVD SPELER OOKGESCHIKTVOORHETAFSPELENVANAUDIOCDgS GESCHIKTVOORHETAFSPELENVANAUDIOCDgSENNAVIGERENTEGELIJKERTIJD


EXCL"TW INCL"0-

INCL"TW INCL"0-

%ASYLINE

TRENDLINE

#OMFORTLINE

HIGHLINE

#ROSS

s ICMRADIORADIO NAVIGATIESYSTEEM

61Ž

Ž

Ž

Ž

TELEFOONVOORBEREIDING

:"Ž

Ž

Ž

Ž

:5Ž

Ž

Ž

Ž

"ESTELCODE

EXCL"TW EXCL"0-

Meeruitvoeringen.

VOLKSWAGEN3OUNDSYSTEEM DIGITALEACHT KANAALSVERSTERKER GEZAMENLIJKVERMOGENISWATT ACHTRESONANSARMELUIDSPREKERS

"LUE4OOTHTELEFOONVOORBEREIDING BEDIENINGENWEERGAVEVIABOORDCOMPUTERg0LUSgEN RADIO NAVIGATIESYSTEMENg2#$gENg2.3g LETOPALLEENVOORTOESTELLENMET"LUE4OOTHHANDSFREEPROFILE EN '3--(Z LETOPALLEENICMBOORDCOMPUTERg0LUSg LETOPALLEENICM6OLKSWAGENRADIO NAVIGATIESYSTEMEN LETOPICMg2.3gGELDTCODE:)ENVERVALTDEBEDIENINGVIA BOORDCOMPUTERENDETOETSENMODULEINDEDAKHEMEL TELEFOONVOORBEREIDINGg0REMIUMg G "LUE4OOTHTELEFOONVOORBEREIDING BEDIENINGENWEERGAVEVIABOORDCOMPUTERg0LUSgEN RADIO NAVIGATIESYSTEMENg2#$gENg2.3g GE½NTEGREERDTELEFONIESYSTEEMMET'3-5-43ONDERSTEUNING UITGEBREIDEBEDIENINGSMOGELIJKHEDENVIAMULTIFUNCTIONEELSTUURWIEL SPRAAKBEDIENING.EDERLANDSWORDTNIETONDERSTEUND MOGELIJKHEIDTOTVERBINDENVIAREMOTE3IM!CCESS0ROFILER3!0 LETOPALLEENVOORTOESTELLENMET"LUE4OOTHHANDSFREEPROFILE EN'3- -(Z LETOPALLEENICM6OLKSWAGENRADIO NAVIGATIESYSTEMEN LETOPALLEENICMMULTIFUNCTIONEELSTUURWIELENBOORDCOMPUTERg0LUSg 0ARKEERSYSTEMEN 0ARK$ISTANCE#ONTROLACHTERAKOESTISCHENOPTISCH

8Ž

Ž

Ž

Ž

0ARK!SSISTMETPARKEERSENSORENVOORENACHTER

8Ž

Ž

Ž

Ž

03Ž

Ž

Ž

Ž

 LETOPVOOR4RENDLINEALLEENICMBOORDCOMPUTERg0LUSg 0ANORAMASCHUIFDAK ELEKTRISCHBEDIENBAARPANORAMASCHUIFDAK

 LETOPOPBERGVAKKENINDAKCONSOLEWORDENVERVANGENDOORKLEINOPBERGVAK


"ESTELCODE

EXCL"TW EXCL"0-

EXCL"TW INCL"0-

INCL"TW INCL"0-

%ASYLINE

TRENDLINE

#OMFORTLINE

HIGHLINE

#ROSS

Meeruitvoeringen.

03&Ž

Ž

Ž

7$$Ž

Ž

037Ž

Ž

Ž

0+&Ž

Ž

Ž

903-Ž

Ž

Ž

s ICMGROOTLICHTASSISTENT

030Ž

Ž

Ž

VERKEERSBORDHERKENNING LETOPALLEENICM,ANE!SSISTENg2.3g

12

Ž

Ž

Ž

3PORTONDERSTEL STRAFFEDEMPING CAMMVERLAAGD LETOPNIETICMINCHSTALENVELGENEN%CO&UEL $YNAMIC$RIVE#ONTROL INSTELMOGELIJKHEIDVANDEDEMPINGVANDEAUTOENRIJSITUATIE

ALSOOKDESTUURONDERSTEUNINGINDESTANDEN"ASIS 3PORTOF#OMFORT LETOPNIETICM%CO&UEL SPORTONDERSTEL "LUE-OTION4ECHNOLOGYOF VERZWAARDEVERING VERZWAARDEVERING CAMMVERHOOGDEBODEMVRIJHEID LETOPNIETICM%CO&UEL

Veiligheid &AMILIEPAKKET ELEKTRISCHBEDIENBAARKINDERSLOTVOORACHTERDEUREN BEDIENINGSKNOPBIJRAAMBEDIENINGSPANEEL OPBERGTASSENAANDERUGLEUNINGENVANDEVOORSTOELEN KUNSTLEDERENBEKLEDINGAANRUGLEUNINGENVANDEEERSTETWEEZITRIJEN ,ANE!SSISTSTARTPRODUCTIEVANAF ZORGTERVOORDATERBIJLANGERECHTEWEGENRECHTUITGEREDENWORDT DOORINTEGRIJPENALSDEAUTOZONDERRICHTINGAANTEGEVEN VANRIJSTROOKWISSELT

GEENMEERPRIJS

,ICHT&ZICHTPAKKET ELEKTRISCHINKLAPBAREBUITENSPIEGELSMETOMGEVINGSVERLICHTING BIJRIJDERSSPIEGELDRAAITNAARBENEDENBIJACHTERUITRIJDEN g#OMINGHOMEgFUNCTIEVERLICHTINGBLIJFTBIJDUISTERNISAUTOMATISCHAAN g,EAVINGHOMEgFUNCTIEVERLICHTINGGAATAANBIJOPENEN AUTOMATISCHDIMMENDEBINNENSPIEGELENREGENSENSOR s VOOR4RENDLINE

0Ž

s VOOR#OMFORTLINE (IGHLINEEN#ROSSOFICMGROOTLICHTASSISTENT

0Ž

Ž

Ž


"ESTELCODE

EXCL"TW EXCL"0-

EXCL"TW INCL"0-

INCL"TW INCL"0-

%ASYLINE

TRENDLINE

#OMFORTLINE

HIGHLINE

#ROSS

Meeruitvoeringen.

s VOOR4RENDLINE

00,Ž

s VOOR#OMFORTLINE (IGHLINEEN#ROSS

00,Ž

Ž

Ž

77#Ž

Ž

Ž

Ž

7(!Ž

Ž

Ž

Ž

78&Ž

Ž

Ž

Ž

'ROOTLICHTASSISTENT AUTOMATISCHDIMMENDEBINNENSPIEGEL g#OMINGHOMEgFUNCTIEVERLICHTINGBLIJFTBIJDUISTERNISAUTOMATISCHAAN g,EAVINGHOMEgFUNCTIEVERLICHTINGGAATAANBIJOPENEN AUTOMETAFSTANDSBEDIENING GROOTLICHTASSISTENTENREGENSENSOR

 LETOPALLEENICMBOORDCOMPUTERg0LUSgENNIETICMXENONVERLICHTING WINTERPAKKET VERWARMBAREVOORSTOELEN VERWARMBARERUITENSPROEIERSV¿¿R RUITENWISSERVLOEISTOFMETER KOPLAMPREINIGINGSINSTALLATIE )NTERIEURVOORVERWARMING LETOPALLEENICMBOORDCOMPUTERg0LUSgENNIETICM%CO&UEL 8ENONVERLICHTING BI XENONVERLICHTINGZOWELDIMALSGROOTLICHT AUTOMATISCHMEEDRAAIENDEKOPLAMPEN AUTOMATISCHEKOPLAMPHOOGTEVERSTELLING KOPLAMPREINIGINGSINSTALLATIE RUITENWISSERVLOEISTOFMETER ,%$ KENTEKENPLAATVERLICHTING

sSTANDAARDŽOPTIONEEL NIETLEVERBAAR

WIJZIGINGEN OOKINUITVOERINGSDETAILS VOORBEHOUDEN


EXCL"TW INCL"0-

INCL"TW INCL"0-

%ASYLINE

TRENDLINE

#OMFORTLINE

HIGHLINE

#ROSS

¤ ¤ ¤Ž

Ž

Ž

Ž

ŽŽ

Ž

Ž

Ž

ŽŽ

Ž

Ž

Ž

Ž

¤ ¤Ž

Ž

Ž

Ž

ŽŽ

Ž

Ž

Ž

Ž

¤ ¤ ¤Ž

Ž

Ž

Ž

ŽŽ

Ž

Ž

Ž

ŽŽ

Ž

Ž

Ž

Ž

¤ ¤Ž

Ž

Ž

Ž

ŽŽ

Ž

Ž

Ž

Ž

¤Ž

Ž

Ž

Ž

Ž

"ESTELCODE

EXCL"TW EXCL"0-

Volkswagen Accessoires

Exterieur !LLESDRAGER ZWART 4OURANMETDAKRAILING

4

ALUMINIUM 4OURANMETDAKRAILING ALUMINIUM 4OURANZONDERDAKRAILING

4 4!

Interieur :ONWERING ACHTERPORTIEREN

0)

ACHTERSTEZIJRUITENENACHTERKLEP

0)

!FSCHEIDINGSREK ZITTER ZONDERVERSTELBAREBODEM ZITTER METVERSTELBAREBODEM

0) 0)

 OF ZITTER LETOPMONTAGEACHTERDEACHTERBANK

0)

VERDEELREK ZITTER OF ZITTER

.! ."

 LETOPMONTAGEINDELENGTERICHTING ALLEENICMAFSCHEIDINGSREK

Velgen .AMIB

4

VIERLICHTMETALENVELGEN*X BRILJANTZILVER LETOPEXCLBANDENMONTAGE

6OORMEERACCESSOIRESKUNTUDE6OLKSWAGEN4OURAN!CCESSOIREBROCHURERAADPLEGEN sSTANDAARDŽOPTIONEEL NIETLEVERBAAR

WIJZIGINGEN OOKINUITVOERINGSDETAILS VOORBEHOUDEN


Technische gegevens.

1.2 TSI 105 pk BlueMotion Technology

1.2 TSI 105 pk

-OTORTYPE

 CILINDERBENZINEMOTOR

 CILINDERBENZINEMOTOR

)NSPUITINGTURBOLADING

$IRECTINSPUITING4URBO

$IRECTINSPUITING4URBO

#ILINDERINHOUD LITERCM

 

 

-AXVERMOGEN VOLGENS$). K7PK TMIN

 

 

-AXKOPPEL .MBIJ TMIN

 

 

%MISSIENORM

%52/

%52/

6ERSNELLINGSBAKSTANDAARD

HANDGESCHAKELDE VERSNELLINGSBAK

HANDGESCHAKELDE VERSNELLINGSBAK

6ERSNELLINGSBAKTEGENMEERPRIJS

$YNAMO !MAXACCU !AH AUTOMAAT

,EEGGEWICHT KGAUTOMAAT 4OELAATBAARTOTAALGEWICHT KGAUTOMAAT

4OELAATBAREASBELASTINGVOORACHTER KGAUT

4OELAATBAARGEWICHTAANHANGWAGEN GEREMDBIJHELLING KGAUTOMAAT

ONGEREMD KGAUTOMAAT

-AXIMALEDAKBELASTING KG

+OGELDRUK KG

 

 

%UROLOODVRIJ2/.

%UROLOODVRIJ2/.

BINNENDEBEBOUWDEKOM LKMAUT

 

 

BUITENDEBEBOUWDEKOM LKMAUT

 

 

TOTAAL LKMAUTOMAAT

 

 

BINNENDEBEBOUWDEKOM KMLAUTOMAAT

 

 

BUITENDEBEBOUWDEKOM KMLAUTOMAAT

 

 

-OTORENTRANSMISSIE

'EWICHTENTOPSNELHEID KMU -ETHANDGESCHAKELDEVERSNELLINGSBAKAUT !CCELERATIE SEC KMU -ETHANDGESCHAKELDEVERSNELLINGSBAKAUT

"RANDSTOFVERBRUIK%' "RANDSTOF 6ERBRUIKINLITERPERKM

3)

6ERBRUIKINKMPERLITER

TOTAAL KMLAUTOMAAT

 

 

#/ EMISSIE GKMAUTOMAAT

UITVOERINGEN

4REND #OMFORT EN(IGHLINE

%ASYLINE


Technische gegevens.

1.4 TSI 140 pk

1.4 TSI 140 pk Cross

-OTORTYPE

 CILINDERBENZINEMOTOR

 CILINDERBENZINEMOTOR

)NSPUITINGTURBOLADING

$IRECTINSPUITING4URBO

$IRECTINSPUITING4URBO

#ILINDERINHOUD LITERCM

 

 

-AXVERMOGEN VOLGENS$). K7PK TMIN

 

 

-AXKOPPEL .MBIJ TMIN

%MISSIENORM

%52/

%52/

6ERSNELLINGSBAKSTANDAARD

 VERSNELLINGEN

 VERSNELLINGEN

6ERSNELLINGSBAKTEGENMEERPRIJS

 AUTOMAAT$3'

 AUTOMAAT$3'

$YNAMO !MAXACCU !AH AUTOMAAT

,EEGGEWICHT KGAUTOMAAT 4OELAATBAARTOTAALGEWICHT KGAUTOMAAT

4OELAATBAREASBELASTINGVOORACHTER KGAUT

4OELAATBAARGEWICHTAANHANGWAGEN GEREMDBIJHELLING KGAUTOMAAT

ONGEREMD KGAUTOMAAT

-AXIMALEDAKBELASTING KG

+OGELDRUK KG

 

 

%UROLOODVRIJ2/.

%UROLOODVRIJ2/.

BINNENDEBEBOUWDEKOM LKMAUT

 

 

BUITENDEBEBOUWDEKOM LKMAUT

 

 

TOTAAL LKMAUTOMAAT

 

 

BINNENDEBEBOUWDEKOM KMLAUTOMAAT

 

 

BUITENDEBEBOUWDEKOM KMLAUTOMAAT

 

 

-OTORENTRANSMISSIE

'EWICHTENTOPSNELHEID KMU -ETHANDGESCHAKELDEVERSNELLINGSBAKAUT !CCELERATIE SEC KMU -ETHANDGESCHAKELDEVERSNELLINGSBAKAUT

"RANDSTOFVERBRUIK%' "RANDSTOF 6ERBRUIKINLITERPERKM

3)

6ERBRUIKINKMPERLITER

TOTAAL KMLAUTOMAAT

 

 

#/ EMISSIE GKMAUTOMAAT

UITVOERINGEN

4REND #OMFORT (IGHLINE

#ROSS


Technische gegevens.

1.4 TSI 150 pk EcoFuel

1.4 TSI 170 pk

-OTORTYPE

 CILINDERBENZINEMOTOR

 CILINDERBENZINEMOTOR

)NSPUITINGTURBOLADING

$IRECTINSPUITING4URBO

$IRECTINSPUITING4URBO

#ILINDERINHOUD LITERCM

 

 

-AXVERMOGEN VOLGENS$). K7PK TMIN

 

 

-AXKOPPEL .MBIJ TMIN

 %MISSIENORM

%52/

%52/

6ERSNELLINGSBAKSTANDAARD

HANDGESCHAKELDE VERSNELLINGSBAK

 AUTOMAAT$3'

6ERSNELLINGSBAKTEGENMEERPRIJS

 AUTOMAAT$3'

$YNAMO !MAXACCU !AH AUTOMAAT

,EEGGEWICHT KGAUTOMAAT 4OELAATBAARTOTAALGEWICHT KGAUTOMAAT

4OELAATBAREASBELASTINGVOORACHTER KGAUT

4OELAATBAARGEWICHTAANHANGWAGEN GEREMDBIJHELLING KGAUTOMAAT

ONGEREMD KGAUTOMAAT

-AXIMALEDAKBELASTING KG

+OGELDRUK KG

 

 

%UROLOODVRIJ2/.

%UROLOODVRIJ2/.

BINNENDEBEBOUWDEKOM LKMAUT

 KG KG

 

BUITENDEBEBOUWDEKOM LKMAUT

 KG KG

 

TOTAAL LKMAUTOMAAT

 KG KG

 

BINNENDEBEBOUWDEKOM KMLAUTOMAAT

 KG KG

 

BUITENDEBEBOUWDEKOM KMLAUTOMAAT

 KG KG

 

TOTAAL KMLAUTOMAAT

 KG KG

 

#/ EMISSIE GKMAUTOMAAT

UITVOERINGEN

4REND #OMFORT EN(IGHLINE

(IGHLINE

-OTORENTRANSMISSIE

'EWICHTENTOPSNELHEID KMU -ETHANDGESCHAKELDEVERSNELLINGSBAKAUT !CCELERATIE SEC KMU -ETHANDGESCHAKELDEVERSNELLINGSBAKAUT

"RANDSTOFVERBRUIK%' "RANDSTOF 6ERBRUIKINLITERPERKM

3)

6ERBRUIKINKMPERLITER


Technische gegevens.

1.4 TSI 170 pk Cross -OTORENTRANSMISSIE -OTORTYPE

 CILINDERBENZINEMOTOR

)NSPUITINGTURBOLADING

$IRECTINSPUITING4URBO

#ILINDERINHOUD LITERCM

 

-AXVERMOGEN VOLGENS$). K7PK TMIN

 

-AXKOPPEL .MBIJ TMIN%MISSIENORM

%52/

6ERSNELLINGSBAKSTANDAARD

 AUTOMAAT$3'

6ERSNELLINGSBAKTEGENMEERPRIJS $YNAMO !MAXACCU !AH AUTOMAAT'EWICHTEN ,EEGGEWICHT KGAUTOMAAT 4OELAATBAARTOTAALGEWICHT KGAUTOMAAT4OELAATBAREASBELASTINGVOORACHTER KGAUT4OELAATBAARGEWICHTAANHANGWAGEN GEREMDBIJHELLING KGAUTOMAATONGEREMD KGAUTOMAAT-AXIMALEDAKBELASTING KG+OGELDRUK KGTOPSNELHEID KMU -ETHANDGESCHAKELDEVERSNELLINGSBAKAUT!CCELERATIE SEC KMU -ETHANDGESCHAKELDEVERSNELLINGSBAKAUT

"RANDSTOFVERBRUIK%' "RANDSTOF 6ERBRUIKINLITERPERKM

 

3)

%UROLOODVRIJ2/.

BINNENDEBEBOUWDEKOM LKMAUT

 

BUITENDEBEBOUWDEKOM LKMAUT

 

TOTAAL LKMAUTOMAAT

 

6ERBRUIKINKMPERLITER BINNENDEBEBOUWDEKOM KMLAUTOMAAT

 

BUITENDEBEBOUWDEKOM KMLAUTOMAAT

 

TOTAAL KMLAUTOMAAT

 

#/ EMISSIE GKMAUTOMAATUITVOERINGEN

#ROSS


Technische gegevens.

1.6 TDI 90 pk

1.6 TDI 105 pk BlueMotion Technology

-OTORTYPE

 CILINDERDIESELMOTOR

 CILINDERDIESELMOTOR

)NSPUITINGTURBOLADING

#OMMONRAIL4URBO

#OMMONRAIL4URBO

#ILINDERINHOUD LITERCM

-AXVERMOGEN VOLGENS$). K7PK TMIN

 

 

-AXKOPPEL .MBIJ TMIN

 

 

%MISSIENORM

%52/

%52/

6ERSNELLINGSBAKSTANDAARD

HANDGESCHAKELDE VERSNELLINGSBAK

HANDGESCHAKELDE VERSNELLINGSBAK

6ERSNELLINGSBAKTEGENMEERPRIJS

$YNAMO !MAXACCU !AH AUTOMAAT

,EEGGEWICHT KGAUTOMAAT 4OELAATBAARTOTAALGEWICHT KGAUTOMAAT

4OELAATBAREASBELASTINGVOORACHTER KGAUT

4OELAATBAARGEWICHTAANHANGWAGEN GEREMDBIJHELLING KGAUTOMAAT

ONGEREMD KGAUTOMAAT

-AXIMALEDAKBELASTING KG

+OGELDRUK KG

 

 

$IESEL MINIMAAL#:

$IESEL MINIMAAL#:

BINNENDEBEBOUWDEKOM LKMAUT

 

 

BUITENDEBEBOUWDEKOM LKMAUT

 

 

TOTAAL LKMAUTOMAAT

 

 

BINNENDEBEBOUWDEKOM KMLAUTOMAAT

 

 

BUITENDEBEBOUWDEKOM KMLAUTOMAAT

 

 

-OTORENTRANSMISSIE

'EWICHTENTOPSNELHEID KMU -ETHANDGESCHAKELDEVERSNELLINGSBAKAUT !CCELERATIE SEC KMU -ETHANDGESCHAKELDEVERSNELLINGSBAKAUT

"RANDSTOFVERBRUIK%' "RANDSTOF 6ERBRUIKINLITERPERKM

3)

6ERBRUIKINKMPERLITER

TOTAAL KMLAUTOMAAT

 

 

#/ EMISSIE GKMAUTOMAAT

UITVOERINGEN

4RENDLINE

4REND #OMFORT EN(IGHLINE


Technische gegevens.

1.6 TDI 105 pk Cross

2.0 TDI 140 pk BlueMotion Technology

-OTORTYPE

 CILINDERDIESELMOTOR

 CILINDERDIESELMOTOR

)NSPUITINGTURBOLADING

#OMMONRAIL4URBO

#OMMONRAIL4URBO

#ILINDERINHOUD LITERCM

-AXVERMOGEN VOLGENS$). K7PK TMIN

 

 

-AXKOPPEL .MBIJ TMIN

 

 

%MISSIENORM

%52/

%52/

6ERSNELLINGSBAKSTANDAARD

HANDGESCHAKELDE VERSNELLINGSBAK

HANDGESCHAKELDE VERSNELLINGSBAK

6ERSNELLINGSBAKTEGENMEERPRIJS

 AUTOMAAT$3'

AUTOMAAT $3'

$YNAMO !MAXACCU !AH AUTOMAAT 

,EEGGEWICHT KGAUTOMAAT 4OELAATBAARTOTAALGEWICHT KGAUTOMAAT

4OELAATBAREASBELASTINGVOORACHTER KGAUT

4OELAATBAARGEWICHTAANHANGWAGEN GEREMDBIJHELLING KGAUTOMAAT

ONGEREMD KGAUTOMAAT

-AXIMALEDAKBELASTING KG

+OGELDRUK KG

 

 

$IESEL MINIMAAL#:

$IESEL MINIMAAL#:

BINNENDEBEBOUWDEKOM LKMAUT

 

 

BUITENDEBEBOUWDEKOM LKMAUT

 

 

TOTAAL LKMAUTOMAAT

 

 

BINNENDEBEBOUWDEKOM KMLAUTOMAAT

 

 

BUITENDEBEBOUWDEKOM KMLAUTOMAAT

 

 

TOTAAL KMLAUTOMAAT

 

 

#/ EMISSIE GKMAUTOMAAT

UITVOERINGEN

#ROSS

#OMFORT EN(IGHLINE

-OTORENTRANSMISSIE

'EWICHTENTOPSNELHEID KMU -ETHANDGESCHAKELDEVERSNELLINGSBAKAUT !CCELERATIE SEC KMU -ETHANDGESCHAKELDEVERSNELLINGSBAKAUT

"RANDSTOFVERBRUIK%' "RANDSTOF 6ERBRUIKINLITERPERKM

3)

6ERBRUIKINKMPERLITER


Technische gegevens.

2.0 TDI 140 pk Cross -OTORENTRANSMISSIE -OTORTYPE

 CILINDERDIESELMOTOR

)NSPUITINGTURBOLADING

#OMMONRAIL4URBO

#ILINDERINHOUD LITERCM-AXVERMOGEN VOLGENS$). K7PK TMIN

 

-AXKOPPEL .MBIJ TMIN

 

%MISSIENORM

%52/

6ERSNELLINGSBAKSTANDAARD

HANDGESCHAKELDE VERSNELLINGSBAK

6ERSNELLINGSBAKTEGENMEERPRIJS

AUTOMAAT $3'

$YNAMO !MAXACCU !AH AUTOMAAT'EWICHTEN ,EEGGEWICHT KGAUTOMAAT 4OELAATBAARTOTAALGEWICHT KGAUTOMAAT4OELAATBAREASBELASTINGVOORACHTER KGAUT4OELAATBAARGEWICHTAANHANGWAGEN GEREMDBIJHELLING KGAUTOMAATONGEREMD KGAUTOMAAT-AXIMALEDAKBELASTING KG+OGELDRUK KGTOPSNELHEID KMU -ETHANDGESCHAKELDEVERSNELLINGSBAKAUT!CCELERATIE SEC KMU -ETHANDGESCHAKELDEVERSNELLINGSBAKAUT

"RANDSTOFVERBRUIK%' "RANDSTOF 6ERBRUIKINLITERPERKM

 

3)

$IESEL MINIMAAL#:

BINNENDEBEBOUWDEKOM LKMAUT

 

BUITENDEBEBOUWDEKOM LKMAUT

 

TOTAAL LKMAUTOMAAT

 

6ERBRUIKINKMPERLITER BINNENDEBEBOUWDEKOM KMLAUTOMAAT

 

BUITENDEBEBOUWDEKOM KMLAUTOMAAT

 

TOTAAL KMLAUTOMAAT

 

#/ EMISSIE GKMAUTOMAATUITVOERINGEN

#ROSS


Technische gegevens.

2.0 TDI 170 pk

2.0 TDI 170 pk Cross

-OTORTYPE

 CILINDERDIESELMOTOR

 CILINDERDIESELMOTOR

)NSPUITINGTURBOLADING

#OMMONRAIL4URBO

#OMMONRAIL4URBO

#ILINDERINHOUD LITERCM

-AXVERMOGEN VOLGENS$). K7PK TMIN

 

 

-AXKOPPEL .MBIJ TMIN

 

 

%MISSIENORM

%52/

%52/

6ERSNELLINGSBAKSTANDAARD

6ERSNELLINGSBAKTEGENMEERPRIJS

AUTOMAAT $3'

AUTOMAAT $3'

$YNAMO !MAXACCU !AH AUTOMAAT

,EEGGEWICHT KGAUTOMAAT 4OELAATBAARTOTAALGEWICHT KGAUTOMAAT

4OELAATBAREASBELASTINGVOORACHTER KGAUT

4OELAATBAARGEWICHTAANHANGWAGEN GEREMDBIJHELLING KGAUTOMAAT

ONGEREMD KGAUTOMAAT

-AXIMALEDAKBELASTING KG

+OGELDRUK KG

 

 

$IESEL MINIMAAL#:

$IESEL MINIMAAL#:

BINNENDEBEBOUWDEKOM LKMAUT

 

 

BUITENDEBEBOUWDEKOM LKMAUT

 

 

TOTAAL LKMAUTOMAAT

 

 

BINNENDEBEBOUWDEKOM KMLAUTOMAAT

 

 

BUITENDEBEBOUWDEKOM KMLAUTOMAAT

 

 

TOTAAL KMLAUTOMAAT

 

 

#/ EMISSIE GKMAUTOMAAT

UITVOERINGEN

(IGHLINE

#ROSS

-OTORENTRANSMISSIE

'EWICHTENTOPSNELHEID KMU -ETHANDGESCHAKELDEVERSNELLINGSBAKAUT !CCELERATIE SEC KMU -ETHANDGESCHAKELDEVERSNELLINGSBAKAUT

"RANDSTOFVERBRUIK%' "RANDSTOF 6ERBRUIKINLITERPERKM

3)

6ERBRUIKINKMPERLITER


Onderhoudsbeurten, voetnoten en afmetingen.

Onderhoudsbeurten $ANKZIJMODERNETECHNIEKENZIJNERVEELMINDERVAAKONDERHOUDSBEURTENNODIG-ETDE,ONG,IFE3ERVICEGEBRUIKT6OLKSWAGEN EENTECHNIEKDIEOPBETROUWBAREENEENVOUDIGEWIJZEDEVERKEERS ENBEDRIJFSVEILIGHEIDVANUWAUTOGARANDEERT$EVARIABELE SERVICE INTERVAL INDICATIEHERINNERTUAUTOMATISCHOPHETJUISTETIJDSTIPAANDEVOLGENDEONDERHOUDSBEURT$EEERSTESERVICE INTERVALKLEINEBEURT IS AFHANKELIJKVANUWRIJSTIJL BINNENMAXIMAALJAAR$EEERSTEONDERHOUDSBEURTENGROTEBEURT ISNA KMOFNAEENMAXIMAALJAAR$AARNAISIEDEREONDERHOUDSBEURTNAKMOFNAMAXIMAALJAAR(ETBIJZONDERE HIERAANISDATBIJHETVASTSTELLENVANDESERVICE INTERVALLENREKENINGWORDTGEHOUDENMETHETINDIVIDUELEGEBRUIKENDE PERSOONLIJKERIJSTIJL%ENUITZONDERINGHIEROPISDE%CO&UEL$EZEKENTNAMELIJKEENVASTESERVICEINTERVALVANKM

Voetnoten !FHANKELIJKVANDEUITVOERINGKANHETTOTAALGEWICHTVANDEAUTOHOGERUITVALLEN WAARDOORHETUITEINDELIJKELAADVERM AFNEEMT !LSDEAUTOINDEBERGENRIJDT NEEMTHETMOTORVERMOGENAF6ANAFMBOVENDEZEESPIEGELENMETIEDEREMMEER DIENTDAAROMTELKENSTIENPROCENTVANHETTREINGEWICHTTOELAATBAREAANHANGBELASTING MAXIMAALTOELAATBAARGEWICHTVANDE AUTO TEWORDENAFGETROKKEN $EVASTSTELLINGVANHETVERBRUIKVOLGENS%' VOORSCHRIFT VOORHETLAATSTGEWIJZIGDDOOR%' GAATUITVANHET DAADWERKELIJKELEEGGEWICHTVANDEAUTO-EERUITVOERINGENKUNNENLEIDENTOTINDELINGINEENHOGEREGEWICHTSKLASSEENTOTEEN ONDERDEZEGEWICHTSKLASSEVALLENDHOGERVERBRUIK!FHANKELIJKVANRIJSTIJL WEGDEK VERKEERSOMSTANDIGHEDEN MILIEU INVLOEDEN ENCONDITIEVANDEAUTOKUNNENDEVERBRUIKSWAARDENINDEPRAKTIJKAFWIJKENVANDEWAARDENDIEINDEZENORMZIJNVASTGELEGD )NPLAATSVAN3UPERLOODVRIJ2/.KANDANKZIJDEANTI PINGELREGELING%UROLOODVRIJ2/.WORDENGEBRUIKTBIJGERINGE VERMINDERINGVANHETVERMOGENENVERHOOGDBRANDSTOFVERBRUIK 4OEPASSINGVAN0-% BRANDSTOFBIODIESEL OFRUWBIOGASISNIETMOGELIJK -ETINGENVOLGENS)3/METBLOKKENXXMMINOPGEKLAPTERESPNEERGEKLAPTEACHTERBANK


Onderhoudsbeurten, voetnoten en afmetingen.

Afmetingen Touran

EcoFuel

Cross

,ENGTE MM"REEDTE MM(OOGTEINCLDAKRELING MM%XTERIEUR

7IELBASIS MM 3POORBREEDTEV¿¿RACHTER MM $RAAICIRKEL M 

)NHOUDBRANDSTOFTANK LITER %CO&UEL BENZINE LITER ZITTER

CA 

CA 

CA 

CA

CA 

%CO&UEL AARDGAS KG ZITTER)NTERIEUR )NSTAPRUIMTEV¿¿R BREEDTEHOOGTE MM)NSTAPRUIMTEACHTER BREEDTEHOOGTE MM-AXIMALEBREEDTE MM"REEDTETUSSENDEWIELKASTEN MM"AGAGERUIMTE ,ENGTEZITTERMETZONDEREZITRIJ MM E

,ENGTEZITTERMETZONDER ZITRIJ MM

"AGAGERUIMTEVOLUME LITER ZITTER"AGAGERUIMTEVOLUME LITER ZITTER

(OOGTE MM (OOGTEVANAFLAADRUIMTETOTDAKHEMEL MM

'ARAGE ,ENGTE INCLUSIEFTREKHAAK MM (OOGTEGEOPENDEMOTORKAP MM(OOGTEGEOPENDEBAGAGEKLEP MM"REEDTEGEOPENDEDEURENV¿¿R MM "REEDTE INCLUSIEFBUITENSPIEGELS MM


Onderhoudsbeurten, voetnoten en afmetingen.

Afmetingen Touran


Onderhoudsbeurten, voetnoten en afmetingen.

Afmetingen CrossTouran


Volkswagen Bank Volkswagen Leasing

Volkswagen financiële diensten "IJDEKEUZEVANEENNIEUWE6OLKSWAGENNEEMTUALLERLEIASPECTENINOVERWEGING$AARINWORDTUBIJGESTAANDOORDE VOLKSWAGEN DEALER6ANZELFSPREKENDADVISEERTHIJUOVERDEMODELLENENDEKEUZEAANACCESSOIRES!LS6OLKSWAGEN RIJDERKIESTU BEWUSTVOORKWALITEIT DUURZAAMHEIDENBETROUWBAARHEID+ENMERKENDIEUTERUGVINDTINDESERVICEVAN6OLKSWAGEN"ANK 6OLKSWAGEN,EASING 5W6OLKSWAGEN DEALERADVISEERTUDANOOKGRAAGOVERDEMOGELIJKHEDENDIEUHEEFTVOORLEASE FINANCIERINGENVERZEKERING VANUW6OLKSWAGEN

Volkswagen Privé Plan (ET6OLKSWAGEN0RIV¶0LANISBESTEMDVOORDEPARTICULIERERIJDERDIETEGENAANTREKKELIJKEVOORWAARDENENLAGEMAANDLASTENEEN PASSENDEAUTOFINANCIERINGWIL(ET6OLKSWAGEN0RIV¶0LANISEENAFLOPENDKREDIETDIEVOORDELENBIEDTDIEALLEEN6OLKSWAGEN RIJDERSGENIETEN:OWORDTERBIJVOORBEELDBIJUWFINANCIERINGREKENINGGEHOUDENMETDEHOGEINRUILWAARDEVANEEN 6OLKSWAGEN%NDATMERKTUINDELAGEREMAANDLASTEN +ENMERKENDVOORHET0RIV¶0LANIS s 6ASTELOOPTIJD s 6ASTBEDRAGPERMAAND s 2IJDENOPBASISVANWERKELIJKEKOSTEN s ,AGERMAANDBEDRAGDANKZIJTOEKOMSTIGERESTWAARDE

Volkswagen Financial Lease 6OLKSWAGEN&INANCIAL,EASEISBESTEMDVOORDEZAKELIJKERIJDEROFONDERNEMER-ET&INANCIAL,EASEKUNTUALSONDERNEMERDE INVESTERINGBUITENDENORMALEBEDRIJFSFINANCIERINGHOUDEN5WORDTDIRECTECONOMISCHEIGENAARENZOKUNTUDE6OLKSWAGEN OPUWBEDRIJFSBALANSPLAATSEN$ERENTE ENAFSCHRIJVINGSKOSTENZIJNFISCAALAFTREKBAAR5BETAALTINVASTEMAANDELIJKSE TERMIJNENTERUGENHOUDTZODUSDUIDELIJKINZICHTINDEKOSTENVANUWAUTO|S $ITMAAKT&INANCIAL,EASETOTEENABSOLUUT ZEKEREMANIERVANFINANCIEREN +ENMERKENDVOOR&INANCIAL,EASEIS s !FSCHRIJVINGENRENTEFISCAALAFTREKBAAR s $UIDELIJKMAANDELIJKSKOSTENOVERZICHT s 'UNSTIGESLOTTERMIJNREGELING s "ETAALBAREMAANDLASTEN

Volkswagen Leasing 6OLKSWAGEN,EASINGISBESTEMDVOORDEONDERNEMERDIEZIJNFINANCI¹LEMIDDELENBESCHIKBAARWILHOUDENVOORZIJN BEDRIJFSVOERING5RIJDTVOOREENVASTBEDRAGPERMAANDENHOEFTNIETTEINVESTERENINEENAUTO:OWEETUTIJDENSDEGEHELE CONTRACTPERIODEVANUW6OLKSWAGENEXACTWAARUFINANCIEELAANTOEBENT)NHOUD OMVANGENDAARMEEDETARIEVENZIJNGEHEEL AFTESTEMMENOPUWPERSOONLIJKEWENSEN/MHETUNOGCOMFORTABELERTEMAKEN ISHETGOEDOMTEWETENDATDEECONOMISCHE RISICOSDIEAUTORIJDENMETZICHMEEKUNNENBRENGEN UITHANDENWORDENGENOMEN:OHEEFTUDUSUWVOLLEDIGEMOBILITEITIN EENKEERGEREGELDENERWEINIGOMKIJKENNAAR $EVOORDELENVAN6OLKSWAGEN,EASING s 0ERSOONLIJKESERVICEVANUW6OLKSWAGEN DEALER s &ULL SERVICELEASEPRODUCT s 6ERVANGENDVERVOER s ,AAGEIGENRISICO s !LLEINZITTENDENSTANDAARDMEEVERZEKERD


Volkswagen Bank Volkswagen Leasing

Volkswagen verzekering $E6OLKSWAGEN0LUSPOLISBIEDTUEENAANTALBIJZONDEREVOORWAARDEN7ATDACHTUVANDEZEKERHEIDVANEEN NIEUWWAARDEREGELINGVANMAANDENENGRATISVERVANGENDVERVOERBIJSCHADE TOTAALVERLIESENDIEFSTALVANUWAUTO"OVENDIEN ZIJNDEACCESSOIRESTOT GRATISMEEVERZEKERDENZITERSTANDAARDOPELKE0LUSPOLISEENSCHADEVERZEKERINGVOOR INZITTENDEN:OZIJNUWPASSAGIERSALTIJD GOEDVERZEKERD$ESONDANKSISHETEENVERZEKERINGMETEENZEERAANTREKKELIJKEPREMIE WAARBIJUTOTMAARLIEFSTKORTINGKUNTOPBOUWEN -ETDE6OLKSWAGEN0LUSPOLISPROFITEERTUVAN s $RIEJAARNIEUWWAARDEREGELING s 'EENEIGENRISICOBIJSCHADE s !CCESSOIRESTOT GRATISMEEVERZEKERD s 'RATISVERVANGENDVERVOERBIJSCHADE DIEFSTALENTOTALLOSS VERKLARING s /PTIONEELKUNTUKIEZENVOORDE.O CLAIMBESCHERMER $EVOORDELENVANDEDIVERSEDIENSTENVOORUOPEENRIJ s ,AGEREMAANDLASTENDOORGUNSTIGESLOTTERMIJN REGELING s %ENZEKEREMANIERVANFINANCIEREN s %ENFULL SERVICELEASEPRODUCT s 'RATISVERVANGENDVERVOERBIJSCHADE DIEFSTALENTOTALLOSS VERKLARINGVANUWAUTO s MAANDENNIEUWWAARDEREGELING s (ETGEMAKOMALLESIN¶¶NKEERTEREGELENVIAUWEIGEN6OLKSWAGEN DEALER

Meer weten? 7ILTUMEERWETENOVERDEVOORDELENVAN6OLKSWAGEN&INANCI¹LE$IENSTEN,OOPDANDESHOWROOMBINNEN WANTOFUNUKOOPT OFLEAST UW6OLKSWAGENDEALERHELPTUGRAAGOMDEKEUZETEMAKENDIEHETBESTEBIJUPAST URIJDTALEENVOLKSWAGENTOURANVANAF ¤ PERMAAND +REDIETSOM

-AANDLAST

4OTALEPRIJSKREDIET

*AARRENTE

,OOPTIJD 

MAANDEN

6OLKSWAGEN4OURAN%ASYLINE43)PK !ANBETALING 3LOTTERMIJN ULEASTALEENVOLKSWAGENTOURANVANAF ¤ PERMAAND ,EASEPRIJSISOBVKMMAANDENEXCLUSIEF"47ENEXCLUSIEFBRANDSTOF UHEEFTALEENVOLKSWAGEN!BONNEMENTVOORDETOURANVANAF ¤ PERMAAND*

OBV&ULL/PERATIONAL,EASE LOOPTIJDVANJAARENKILOMETRAGEPERJAAR INCLUSIEF"47ENEXCLUSIEFBRANDSTOFKOSTEN &INANCIERINGWORDTVERSTREKTDOOR6OLKSWAGEN"ANKTE!MERSFOORT)NGESCHREVENBIJDE+AMERVAN+OOPHANDELONDERDE STATUTAIRENAAM6OLKSWAGEN"ANK'MB(FILIAAL.EDERLAND INGESCHREVENINHETREGISTERVANDE!&-ONDERNUMMER &INANCIERINGSAANBIEDINGOPBASISVANEENNIET DOORLOPENDKREDIET4OETSINGENREGISTRATIEBIJ"+2TE4IEL,EASENKOMTTOT STANDBIJ6OLKSWAGEN,EASING4ARIEFOBVFULLOPERATIONALLEASE MAANDENENKMPERJAAR EXCLUSIEF"47 VERVANGEND VERVOERENBRANDSTOF2ENTEWIJZIGINGENENDRUKFOUTENVOORBEHOUDEN6RAAGNAARDEVOORWAARDEN 0ROSPECTUSOPAANVRAAGVERKRIJGBAAROFTEDOWNLOADENVIAWWWVOLKSWAGENBANKNL2ENTEWIJZIGINGENENDRUKFOUTEN VOORBEHOUDEN


U koopt meer dan een auto De kwaliteit die Volkswagen nastreeft, vindt u niet alleen terug in de auto’s. Maar ook bij onze dealers. U zult bij uw Volkswagen-dealer ontdekken dat ‘service’ een breed begrip is. Daarom gaat de service van de Volkswagen-dealer verder dan u misschien gewend bent. Maar had u van Volkswagen anders verwacht? Leest u even mee… Altijd een vertrouwd adres Meer dan 200 dealers die kwaliteit en service hoog in het vaandel hebben staan. Onderhoud en reparatie worden verricht met speciaal Volkswagen-gereedschap, uitgevoerd door goed opgeleide vakmensen. Garantie 3 jaar op lak, 12 jaar op carrosserie. 2 jaar technische fabrieksgarantie. 2 jaar garantie op uitgevoerde werkzaamheden en vervangen van onderdelen. Mobiliteitsgarantie Bij iedere nieuwe Volkswagen hoort een gratis Mobiliteitsgarantie. Mocht u ooit stranden met uw Volkswagen en deze is in onderhoud bij de dealer, dan helpt Volkswagen u bijna overal in Europa, 24 uur per dag, weer op weg. Express Service Snel geholpen, zonder afspraak. Voor onverwachte kleine ongemakken. U komt langs, hoort wat de reparatie kost en wordt direct geholpen. Voordelige tarieven Uw Volkswagen is in goede handen bij de Volkswagen-dealer. Naast het gebruik van originele onderdelen, up to date kennis en jarenlange ervaring, kunt u rekenen op zeer scherpe prijzen voor onderhoud en reparaties. Lakinspectie Op uw Volkswagen heeft u een lakgarantie van 3 jaar. Wanneer deze garantie bijna verstreken is, bent u welkom voor een gratis lakinspectie bij uw Volkswagen-dealer. Sleutelservice De Volkswagen sleutel bevat een automatische wegrijblokkering. Bij verlies zorgt de Volkswagendealer binnen 24 uur voor een nieuwe set gecodeerde sleutels. Ruitenservice De ruiten vormen een essentieel onderdeel van de beschermende kooiconstructie van uw Volkswagen. Is uw ruit kapot, bel dan het gratis nummer 0800-555 7000. De reparatie is afhankelijk van uw verzekering vaak gratis. Bij vervanging van een voor- of achterruit krijgt u meestal een korting op uw eigen risico. Erkend Schadeherstel Schadeherstel is werk voor specialisten waarvoor u dus bij uw Volkswagen-dealer moet zijn, u heeft dan de zekerheid van vakkundig uitgevoerd schadeherstel. Uw Volkswagen voldoet na reparatie weer voor de volle 100% aan de strenge fabrieksspecificaties. Vervangende vervoer Als uw auto voor onderhoud of reparatie bij uw Volkswagen-dealer staat, wilt u graag mobiel blijven. Op verzoek krijgt u een vervangende auto mee tegen een voordelig tarief. Wilt u meer weten over één van de hier genoemde diensten, dan bent u bij uw Volkswagen-dealer of op www.volkswagen.nl/rijders van harte welkom voor meer informatie. Bovendien worden onze services uitgebreid toegelicht in diverse specifieke klantenfolders.

De vermelde gegevens omtrent leveringsmogelijkheden, uitvoeringsdetails, vermogens, maten, gewichten en brandstofverbruik hebben betrekking op gegevens, zoals deze op het moment van druk bekend zijn. Deze kunnen zich per type wijzigen. Uw Volkswagen-dealer informeert u hier graag over. Wijzigingen voorbehouden www.volkswagen.nl 1VWPLTOURAN-4

Prijslijst VW Touran  
Prijslijst VW Touran  

De Touran Prijzen en uitvoeringen per mei 2011. Highline (extra t.o.v. Comfortline) Trendline (extra t.o.v. standaarduitrusting...

Advertisement