Page 1

Prijzen en uitvoeringen per mei 2011.

De Golf


De Golf

Standaarduitrusting s %LEKTRONISCH3TABILISATIE0ROGRAMMA%30 s g#LIMATICgHALFAUTOMATISCHEAIRCONDITIONINGVANAF4RENDLINE s #ENTRALEDEURVERGRENDELINGMETAFSTANDSBEDIENING s %LEKTRISCHBEDIENBARERAMENV¿¿R s %LEKTRISCHVERSTEL ENVERWARMBAREBUITENSPIEGELS s :EVENAIRBAGSWAARVAN¶¶NKNIE AIRBAG s 2ADIOVOORBEREIDING INCLUSIEFACHTLUIDSPREKERSVANAF4RENDLINE s "OORDCOMPUTERg0LUSgVANAF4RENDLINE s "ESTUURDERSSTOELTRAPLOOSINHOOGTEVERSTELBAAR s 'E½NTEGREERDERICHTINGAANWIJZERSINBUITENSPIEGELS s )NDELENNEERKLAPBAREACHTERBANKMETDRIEHOOFDSTEUNEN s "UMPERSINCARROSSERIEKLEUR s 0LAATSBESPARENDRESERVEWIEL s $AGRIJVERLICHTING Comfortline (extra t.o.v. standaarduitrusting) s g#LIMATRONICgVOLAUTOMATISCHEAIRCONDITIONING s #RUISECONTROL s ,ICHTMETALENVELGENg7ELLINGTONg *X s #OMFORTSTOELENV¿¿R INHOOGTEVERSTELBAARMETLENDENSTEUNEN s "UITENSPIEGELSINCARROSSERIEKLEUR s 0ORTIERHANDGREPENINCARROSSERIEKLEUR s -IDDENARMSTEUNVOORENACHTER s VOLTAANSLUITINGINDEBAGAGERUIMTE s ,EDERENSTUURWIEL VERSNELLINGSPOOKKNOPENHANDREMGREEP Highline (extra t.o.v. standaarduitrusting) s ,ICHTMETALENVELGENg#LEVELANDg *X s g#LIMATRONICgVOLAUTOMATISCHEAIRCONDITIONING s "UITENSPIEGELSINCARROSSERIEKLEUR s 0ORTIERHANDGREPENINCARROSSERIEKLEUR s 3PORTSTOELENV¿¿R s -IDDENARMSTEUNVOORENACHTER s VOLTAANSLUITINGINDEBAGAGERUIMTE s ,EDERENVERSNELLINGSPOOKKNOPENHANDREMGREEP s -ULTIFUNCTIONEELLEDERENSTUURWIEL s -ISTLAMPENMETCHROMENRANDENENBOCHTENVERLICHTING s !LCANTARABEKLEDINGg$ROPMAGg s 2ADIOCD SPELERg2#$g INCLUSIEFACHTLUIDSPREKERS s ,ICHTZICHTPAKKET)


VERMOGEN

4RANSMISSIE

EXCL."47 EXCL."0-

EXCL."47 INCL."0-

INCL."47 INCL."0-

#O UITSTOOT

%NERGIELABEL

!FWIJKENDEBIJTELLING

%ASYLINE

 V

K7PK.#

4RENDLINE 4RENDLINE 4RENDLINE "LUE-OTION4ECHNOLOGY 4RENDLINE "LUE-OTION4ECHNOLOGY 4RENDLINE 4RENDLINE

43) "I&UEL,0' 43) 43) 43) 43)

K7PK K7PK K7PK K7PK K7PK K7PK

  $3'  $3'

      

. . . . . ."

#!

!

""#OMFORTLINE #OMFORTLINE "LUE-OTION4ECHNOLOGY #OMFORTLINE "LUE-OTION4ECHNOLOGY #OMFORTLINE #OMFORTLINE #OMFORTLINE #OMFORTLINE

"I&UEL,0' 43) 43) 43) 43) 43) 43)

K7PK K7PK K7PK K7PK K7PK K7PK K7PK

  $3'  $3'  $3'

   

   

. . . . . . .#

(IGHLINE "LUE-OTION4ECHNOLOGY (IGHLINE "LUE-OTION4ECHNOLOGY (IGHLINE (IGHLINE (IGHLINE (IGHLINE

43) 43) 43) 43) 43) 43)

K7PK K7PK K7PK K7PK K7PK K7PK

 $3'  $3'  $3'

   

   

. . . . . .

'4) '4)

43) 43)

K7PK K7PK

 $3'

  

2 2

43)-OTION 43)-OTION

K7PK K7PK

 $3'

"LUE-OTION

4$)

K7PK

4RENDLINE 4RENDLINE "LUE-OTION4ECHNOLOGY 4RENDLINE "LUE-OTION4ECHNOLOGY

4$) 4$) 4$)

#OMFORTLINE "LUE-OTION4ECHNOLOGY #OMFORTLINE "LUE-OTION4ECHNOLOGY #OMFORTLINE "LUE-OTION4ECHNOLOGY #OMFORTLINE "LUE-OTION4ECHNOLOGY

UITVOERING

-OTOR

Motoren.

Benzine!

!

"

"""

!

!

""

"". .$$

  

. .&%.!K7PK K7PK K7PK

  $3'

   

. . ."

4$) 4$) 4$) 4$)

K7PK K7PK K7PK K7PK

 $3'  $3'

    

. . . .

(IGHLINE "LUE-OTION4ECHNOLOGY (IGHLINE "LUE-OTION4ECHNOLOGY (IGHLINE "LUE-OTION4ECHNOLOGY (IGHLINE "LUE-OTION4ECHNOLOGY (IGHLINE (IGHLINE (IGHLINE

4$) 4$) 4$) 4$) 4$) 4$) 4$)-OTION

K7PK K7PK K7PK K7PK K7PK K7PK K7PK

 $3'  $3'  $3' 

   

   

. . . . . . .

'4$ '4$

4$) 4$)

K7PK K7PK

 $3'

  

. .

Diesel!

!

!

!

"

#!

!

"

##$##$


Volkswagen & Duurzaamheid

BlueMotion Technologies (ETMERKLABEL"LUE-OTION4ECHNOLOGIESISEENBUNDELINGVANALLETECHNOLOGIEDIE6OLKSWAGENTEBIEDENHEEFTOMBRANDSTOFTE BESPAREN UITSTOOTVAN#/TEVERLAGENENMINDERFIJNSTOFENSTIKSTOFOXIDENUITTESTOTEN$EBASISWORDTGEVORMDDOOR ENERGIEZUINIGEENSCHONETECHNIEKENDIENUALDEBASISVORMENVOORALLE6OLKSWAGEN MODELLEN /MTEBEGRIJPENWAARDETECHNOLOGIEยนNVAN"LUE-OTION4ECHNOLOGIESVOORSTAAN VOLGENHIERDEOMSCHRIJVINGENVANDELABELSDIE OPDITMOMENTDOOR6OLKSWAGENGELEVERDWORDEN$EZEVINDTUTERUGINDEMODELPRIJZENPAGINA 6OORMEERINFORMATIEOVER"LUE-OTION4ECHNOLOGIESVERWIJZENWIJUNAARWWWVOLKSWAGENNL"LUE-OTION4ECHNOLOGIES

BlueMotion (ETLABEL"LUE-OTIONSTAATVOORDEZEERZUINIGE"LUE-OTION VERSIESOPBASISVANDEEFFICIยนNTE4$) DIESELTECHNOLOGIEVAN 6OLKSWAGEN$ANKZIJAANPASSINGENAANZOWELDEMOTOR AERODYNAMICAENDEROLWEERSTANDVANDEAUTO ISEEN"LUE-OTION VERSIE ALTIJDZUINIGERDANEENVERGELIJKBAREVERSIEZONDER"LUE-OTION AANPASSINGEN

BlueMotion Technology "LUE-OTION4ECHNOLOGYISLEVERBAAROPZOWEL4$) ALS43) MOTORENENZORGTVOOREENVERMINDERINGVANHETBRANDSTOFVERBRUIK"IJ "LUE-OTION4ECHNOLOGYZIJNGEENOPTISCHEOFAERODYNAMISCHEVERSCHILLENMETDEREGULIEREVERSIES(ETAANTALRESTRICTIESIN MEERUITVOERINGENISAANMERKELIJKMINDERINVERGELIJKINGMETEEN"LUE-OTION VERSIE

BlueTDI (ETLABEL"LUE4$)STAATVOORDEMEESTMILIEUVRIENDELIJKEENECOLOGISCHVERANTWOORDEDIESELVERSIEINZIJNSOORT%EN6OLKSWAGENMET DE AANDUIDING "LUE4$) HEEFT DEAANDUIDING HEEFT NAAST NAAST HET HETSTANDAARDROETFILTER EENSTIKSTOFOXIDENFILTER STANDAARD ROETFILTER EEN STIKSTOFOXIDENFILTER $EZEZORGTERVOORDAT $EZE ZORGT ERVOOR DAT DE DEUITSTOOTVANSTIKSTOF UITSTOOT VAN STIKSTOF WORDTGEREDUCEERDMETMAXIMAALPROCENT

EcoFuel %CO&UELISDEBENAMINGVAN6OLKSWAGENVOORAUTOgSDIEVANAFDEFABRIEKWORDENVOORZIENVANAARDGASTECHNIEK%ENAUTOMET43) %CO&UELLEVERTOPTIMALEPRESTATIESBIJDELAAGSTMOGELIJKEUITSTOOTVANSCHADELIJKESTOFFEN.OGDUURZAMERWORDTDEZETECHNIEKBIJ HETRIJDENOP'ROEN'AS DATVRIJKOMTBIJVERGISTINGVANORGANISCHAFVAL


Afleveringskosten en BPM-differentiatie.

Afleveringskosten per 1 januari 2011*) !DVIESKOSTENRIJKLAARMAKEN

 TRANSPORT DECONSERVEREN BEURT REINIGEN LIFEHAMMERSENKENTEKENPLATEN

6ERWIJDERINGSBIJDRAGE

 

,EGESDEEL)!

 

,EGESDEEL)"

 

4OTAAL

 

/VERDEADVIESKOSTENRIJKLAARMAKENENVERWIJDERINGSBIJDRAGEWORDTGEEN"0-GEHEVEN /VERDELEGESWORDTGEEN"47BEREKEND

BPM-differentiatie VOORHETBEPALENVANHET"0- BEDRAGGELDENDEVOLGENDEDIFFERENTIATIES: s%EN"0- PERCENTAGEVOORBENZINE ENDIESELAUTOgS s%EN"0- CORRECTIEVOORBENZINE ENDIESELAUTOgS s%EN"0- OPSLAGVOORAUTOgSMETEEN#/ UITSTOOTBOVENEENGRENSWAARDEVOLGENSEENMALUSTABEL s%EN"0- BONUSVOORAUTOgSNETBOVENDE"0-VRIJSTELLINGGRENS s$EEVENTUELEPRIJSCONSEQUENTIESZIJNINDEZEPRIJSLIJSTREEDSVERREKEND

#ORRECTIEBEDRAGEN

"0- PERCENTAGE

"ENZINE"ENZINEDIESEL

$IESEL 

-ALUSTABEL#O UITSTOOT

"0- OPSLAG

"ONUS#O UITSTOOT

'RENSWAARDEN

PERGRKMBOVEN

'RENSWAARDEN

DEGRENSWAARDE

"ENZINE

$IESEL

 GR

 GR

"ENZINE

$IESEL

GR

GR GR

 GR GR

 GRGR

GR"ONUS 

$IESELROETFILTER !LLEDIESELMOTORENZIJNVOORZIENVANEENDIESELROETFILTER

Fiscale bijtelling /PBASISVANDE#/ UITSTOOTVALTELKE6OLKSWAGENINEENBIJTELLINGSCATEGORIEVOORPRIV¶ GEBRUIKVANEENAUTOVANDEZAAK #ATEGORIE  

"ENZINE $IESEL GR

GR

GR

GR

GR GR

0RIJSWIJZIGINGENVOORBEHOUDEN


%ASYLINE

"LUE-OTION

4RENDLINE

#OMFORTLINE

HIGHLINE

'4)'4$

2

Standaarduitvoeringen.

4WEEDEURSUITVOERING

s

s

s

s

s

s

s

'ROENWARMTEWERENDGLAS

s

s

s

s

s

s

s

#ARROSSERIEVERZINKT

s

s

s

s

s

s

s

'RILLEINZWARTMETCHROOMINLEG

s

Exterieur

'RILLEENLUCHTINLAATONDERINZWART BEIDENMETCHROOMINLEG

s

'RILLEMETHONINGRAATSTRUCTUURMETTWEERODESTRIPS

s

'RILLEMETHONINGRAATSTRUCTUURMETTWEECHROMENSTRIPS

s

2 DESIGNGRILLEINHOOGGLANSZWARTMET2 LOGO

s

,UCHTINLAATGRILLEMETHONINGRAATSTRUCTUURENGELAKTBREED5 FRAME

s

"UMPERV¿¿RVOLLEDIGINCARROSSERIEKLEUR

s

s

s

s

s

s

s

"UMPERACHTERINCARROSSERIEKLEUR DIFFUSORINZWART

s

s

s

s

s

s

s

"UMPERV¿¿RINSPORTIEFDESIGNINCARROSSERIEKLEUR

s

s

"UMPERVOORENACHTERIN2 DESIGNINCARROSSERIEKLEUR

s

'ROTEZWARTEDIFFUSORINZWARTAANACHTERZIJDE

s

s

6OORSPOILERONDERSTEGEDEELTEINZWART

s

2EMZADELSINDEKLEURROOD

s

2EMZADELSINDEKLEURZWARTGELAKTMET2 LOGO

s

!CHTERSPOILERINCARROSSERIEKLEUR

s

s

s

$ORPELVERBREDINGINZWART

s

$ORPELVERBREDINGINCARROSSERIEKLEUR

s

s

"UITENSPIEGELSELEKTRISCHINSTEL ENVERWARMBAARINZWARTMETGE½NTEGREERDEKNIPPERLICHTEN

s

s

"UITENSPIEGELSELEKTRISCHINSTEL ENVERWARMBAARINCARROSSERIEKLEURMETGE½NTEGREERDEKNIPPERLICHTEN

s

Ž

s

s

s

s

0ORTIERHANDGREPENINZWART

s

s

0ORTIERHANDGREPENINCARROSSERIEKLEUR

s

Ž

s

s

s

s

" STIJLZWARTGLANZEND

s

s

s

s

s

s

s

(ALOGEENKOPLAMPENMETGE½NTEGREERDEKNIPPERLICHTENENDAGRIJVERLICHTING

s

s

s

s

s

(ALOGEENKOPLAMPENMETGE½NTEGREERDEKNIPPERLICHTENENDAGRIJVERLICHTINGINZWARTEBEHUIZING

s

"I XENONVERLICHTING

s

!CHTERLICHTENINDONKERgKERSENROODg

s

s

s

!CHTERLICHTENVOORZIENVAN,%$ TECHNOLOGIE

s

!CHTERLICHTENINDONKERgKERSENROODgVOORZIENVAN,%$

s

,%$ DAGRIJVERLICHTINGINVOORBUMPERGE½NTEGREERD

s

,%$ KENTEKENPLAATVERLICHTING

s

s

5ITLAATZICHTBAARMETUITZONDERINGVANK7ENK7

s

s

s

s

s

s

s

4WEEUITLATEN LINKSENRECHTS

s

$UBBELEUITLAATLINKS

s

4WEEUITLATEN GECENTREERD

s

6ERWARMBAREACHTERRUIT

s

s

s

s

s

s

s

-ISTLAMPENMETCHROMENRANDENVOORZIENVANBOCHTENVERLICHTING

Ž

Ž

Ž

s

-ISTLAMPEN

s

3TALENVELGEN*XMET2BANDEN

s

s

3TALENVELGEN *XMET2BANDEN

,ICHTMETALENVELGENg7ELLINGTONg *XMET2BANDEN#OMFORTLINETOTK7

s

s

,ICHTMETALENVELGENg-UGELLOg *XMET2BANDEN#OMFORTLINEVANAFK7

s

,ICHTMETALENVELGENg#LEVELANDg *XMET2BANDEN

s


%ASYLINE

"LUE-OTION

4RENDLINE

#OMFORTLINE

HIGHLINE

'4)'4$

2

Standaarduitvoeringen.

,ICHTMETALENVELGENg$ENVERg *XMET2BANDEN

s

,ICHTMETALENVELGENg3EATTLEg*XMET2BANDEN

s

,ICHTMETALENVELGENg4ALADEGAg *XMET2BANDEN

s

Interieur 3TOFFENBEKLEDINGg2OXYg

s

s

3TOFFENBEKLEDINGg3COUT-ERLINg

s

s

!LCANTARABEKLEDINGg$ROPMAGg

s

3TOFFENBEKLEDINGg*ACKYg

s

3TOFFENBEKLEDINGg+YALAMIg

s

:WARTEDAKHEMELMEERUITVOERINGICMLEDERENINTERIEURINKLEURg4RUFFELg

Ž

Ž

s

s

%ASYENTRYALLEENTWEEDEURSUITVOERING

s

s

s

s

s

s

s

"ESTUURDERSSTOELTRAPLOOSINHOOGTEVERSTELBAAR

s

s

s

s

s

s

s

0ASSAGIERSSTOELTRAPLOOSINHOOGTEVERSTELBAAR

Ž

Ž

s

s

s

s

#OMFORTSTOELENV¿¿R

s

3PORTSTOELENV¿¿R

s

4OPSPORTSTOELENV¿¿R

s

s

6ERSTELBARELENDENSTEUNENINVOORSTOELEN

s

s

s

s

6OETMATTENVOORENACHTER

s

s

s

/PBERGTASSENAANDERUGLEUNINGVANDEVOORSTOELEN

s

s

s

s

4WEEBEKERHOUDERSVOORINMIDDENCONSOLEEN¶¶NACHTER

s

s

s

s

s

s

s

/PBERGVAKINDAKCONSOLEENINDEDEUREN

s

s

s

s

s

s

s

/PBERGVAKAFSLUITBAARINDAKCONSOLE

s

s

s

s

-IDDENCONSOLEMETOPBERGVAKENASBAK

s

s

s

s

s

s

s

-IDDENCONSOLEMETAFSLUITBAAROPBERGVAK

s

s

s

s

"AGAGERUIMTEVOORZIENVANAFDEKKINGENVERLICHTING

s

s

s

s

s

s

s

"AGAGERUIMTEBEKLEDINGMETOPBERGVAKRECHTS

s

s

"AGAGERUIMTEVOORZIENVANTASHAKEN

s

s

3TUURWIELMETDRIESPAKENINKUNSTSTOFUITGEVOERD

s

s

s

,EDERENSTUURWIELMETDRIESPAKEN

Ž

Ž

s

s

,EDERENSPORTSTUURWIELMETDRIESPAKEN ROODSTIKSELENALUMINIUMINLEG

s

,EDERENSPORTSTUURWIELMETDRIESPAKEN WITSTIKSELENZWARTGELAKTEINLEG

s

,EDERENVERSNELLINGSPOOKKNOPENHANDREMGREEP

Ž

Ž

s

s

s

s

2OODSTIKSELBIJSTUURWIEL VERSNELLINGSPOOKKNOPENHANDREMGREEP

s

7ITSTIKSELBIJSTUURWIEL VERSNELLINGSPOOKKNOPENHANDREMGREEP

s

$ECORINLEGALUMINIUMgTITAANZILVERg

s

s

s

$ECORINLEGgPYRAMIDEBLACKg

s

$ECORINLEG@ALUMINIUMLOOKGEBORSTELD

s

$ECORINLEG@ALUMINIUMLOOKGEBORSTELDUITGEBREID

s

$ECORINLEG@SILVERLANE

s

!LUMINIUMLOOKPEDALEN

s

s

!LUMINIUMINSTAPLIJSTENMET2 LOGO

s

#HROMENRINGENRONDLUCHTUITSTROOMOPENINGEN

s

s

s

s

s

s

s

,ICHTSCHAKELAARMETCHROMENRAND

s

s

s

s

s

3PIEGELVERSTELLINGENRAAMSCHAKELAARSMETCHROMENRAND

s

s

s

s

)NTWEEONGELIJKEDELENNEERKLAPBAREACHTERBANK

s

s

s

s

s

s

s


%ASYLINE

"LUE-OTION

4RENDLINE

#OMFORTLINE

HIGHLINE

'4)'4$

2

Standaarduitvoeringen.

-IDDENARMSTEUNMETOPBERGVAKVOOR TWEEUITSTROOMOPENINGENENTWEEBEKERHOUDERSACHTER

Ž

Ž

s

s

s

s

-IDDENARMSTEUNACHTERMETSKILUIK

s

s

s

s

6ERLICHTENAFSLUITBAARDASHBOARDKASTJE

s

6ERLICHT AFSLUITBAARENGEKOELDDASHBOARDKASTJE

Ž

s

s

s

s

s

s

g#LIMATICgMANUELEAIRCONDITIONING

Ž

s

s

g#LIMATRONICgVOLAUTOMATISCHEAIRCONDITIONING

Ž

Ž

s

s

s

s

-ULTIFUNCTIONEELLEDERENSTUURWIELBIJ$3'METTIPTRONIC BEDIENINGAANHETSTUUR

Ž

Ž

Ž

s

s

s

"UITENTEMPERATUURMETER

s

s

s

s

s

s

s

(ILL(OLD#ONTROL

s

s

s

s

s

s

s

"INNENVERLICHTINGMETVERTRAGINGSMECHANISME

s

s

s

s

s

s

s

Functioneel

)NSTRUMENTENVERLICHTINGINWIT REGELBAAR

s

s

s

s

s

s

)NSTRUMENTENVERLICHTINGINWIT REGELBAARENVOORZIENVANBLAUWENAALDEN

s

2ESERVEWIEL PLAATSBESPAREND

s

s

s

s

s

s

s

$UBBELTONIGECLAXON

s

s

s

s

s

s

s

6IERBEVESTIGINGSOGENINBAGAGERUIMTE

s

s

s

s

s

s

s

#RUISECONTROL

Ž

Ž

Ž

s

s

s

s

+INDERSLOTACHTERICMVIERDEUREN

s

s

s

s

s

s

s

"OORDCOMPUTERg0LUSg

Ž

s

s

s

s

s

s

#ENTRALEDEURVERGRENDELINGMETAFSTANDSBEDIENING INCLUSIEFTWEEKLAPSLEUTELS

s

s

s

s

s

s

s

3TUURBEKRACHTIGINGELEKTROMECHANISCHENSNELHEIDSAFHANKELIJK

s

s

s

s

s

s

s

%LEKTRISCHERAMENV¿¿R

s

s

s

s

s

s

s

2ADIOVOORBEREIDING INCLUSIEFACHTLUIDSPREKERS

Ž

s

s

s

2ADIOCD SPELERg2#$g INCLUSIEFACHTLUIDSPREKERS

Ž

Ž

Ž

Ž

s

s

s

4WEELEESLAMPJESV¿¿R

s

s

s

4WEELEESLAMPJESVOORMETCHROMENRAND TWEELEESLAMPJESACHTER

s

s

s

s

%LEKTRISCHVERSTEL ENVERWARMBAREBUITENSPIEGELS BESTUURDERSZIJDEASFERISCH

s

s

s

s

s

s

s

"AGAGERUIMTEVIAAFSTANDSBEDIENINGTEONTGRENDELEN

s

s

s

s

s

s

s

4ANKKLEPDOORINTEDRUKKENTEONTGRENDELEN

s

s

s

s

s

s

s

"AGAGERUIMTEVERLICHTING

s

s

s

s

s

s

s

 VOLTAANSLUITINGINDEBAGAGERUIMTE

s

s

s

s

(OUDERVOORVERBANDTROMMELENGEVARENDRIEHOEK

s

s

s

s

s

s

s

ONTWASEMINGSOPENINGENVOORV¿¿R ENZIJRUITEN

s

s

s

s

s

s

s

2OODNACHTDESIGNVOORSCHAKELAARS

s

s

s

s

s

s

s

3ERVICE INTERVALMELDING

s

s

s

s

s

s

s

)NDICATIEVERSLETENREMBLOKKEN

s

s

s

s

s

s

s

)NHOOGTEENLENGTEINSTELBAARSTUURWIEL

s

s

s

s

s

s

s

:ONNEKLEPPENMETMAKE UPSPIEGELS

s

s

s

s

s

s

s

6ERWARMINGS ENVENTILATIESYSTEEMMETINTERIEURFILTER VIER TRAPSAANJAGER LUCHTRECIRCULATIESTANDEN

6ERLICHTINGBOVENDEMAKE UPSPIEGELSINBEIDEZONNEKLEPPEN

s

s

s

s

2EFLECTORENINDEDEUREN

s

s

s

s

s

s

s

2UITENWISSERSVOORENACHTERMETINTERVAL

s

s

s

s

s

s

s

3TOF ENPOLLENFILTER

s

s

s

s

s

s

s

7AARSCHUWINGSSIGNAALBIJNIETUITGESCHAKELDEVERLICHTING

s

s

s

s

s

s

s


%ASYLINE

"LUE-OTION

4RENDLINE

#OMFORTLINE

HIGHLINE

'4)'4$

2

Standaarduitvoeringen.

s

s

s

s

s

s

s

3PORTONDERSTEL MMVERLAAGDONDERSTEL

s

Ž

Ž

Ž

3PORTONDERSTEL VOORMMENACHTERMMVERLAAGDONDERSTEL

s

s

3OUNDGENERATOR

s

s

3OUNDAKTUATOR

s

3TARTSTOPSYSTEEM RECUPERATIEVANREMENERGIEALLEEN"LUE-OTION"LUE-OTION4ECHNOLOGY

s

s

s

s

%LEKTRONISCHSPERDIFFERENTIEEL8$3

s

,ICHTZICHTPAKKET)

Ž

Ž

Ž

s

s

s

%LEKTRONISCH3TABILISATIE0ROGRAMMA%30

s

s

s

s

s

s

s

&ULL SIZE AIRBAGSVOORBESTUURDERENVOORPASSAGIER

s

s

s

s

s

s

s

&ULL SIZE AIRBAGVOORVOORPASSAGIERUITSCHAKELBAAR

s

s

s

s

s

s

s

:IJ AIRBAGSVOORBESTUURDERENVOORPASSAGIER

s

s

s

s

s

s

s

(OOFDAIRBAGSVOORENACHTER

s

s

s

s

s

s

s

+NIE AIRBAGVOORBESTUURDER

s

s

s

s

s

s

s

#RASH ACTIEVEHOOFDSTEUNENVOORBESTUURDERENVOORPASSAGIERANTI WHIPLASH

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

$RIEINHOOGTEVERSTELBAREHOOFDSTEUNENOPDE ZITRIJ

s

s

s

s

s

s

s

)3/&)8 VOORBEREIDINGOPBUITENSTEZITPLAATSENACHTERIN

s

s

s

s

s

s

s

!NTIBLOKKEERSYSTEEM!"3 INCLUSIEF%"6 -32EN!32

s

s

s

s

s

s

s

3CHIJFREMMENVOORENACHTER V¿¿RGEVENTILEERD

s

s

s

s

s

s

s

%LEKTRONISCHEWEGRIJBLOKKERING

s

s

s

s

s

s

s

'E½NTEGREERDDERDEREMLICHTINACHTERSPOILER

s

s

s

s

s

s

s

,ICHTBUNDELHOOGTEVERSTELLING

s

s

s

s

s

s

s

$EALARMLICHTENGAANAUTOMATISCHAANBIJHARDREMMEN

s

s

s

s

s

s

s

)NSTRUMENTENPANEELMETELEKTRONISCHESNELHEIDSMETER KILOMETERTELLER DAGTELLER

TOERENTELLER DIGITAALKLOKJE BRANDSTOFMETER KOELVLOEISTOFTEMPERATUURENCONTROLELAMPJE

Veiligheid

!UTOMATISCHEDRIEPUNTSVEILIGHEIDSGORDELSMETELEKTRISCHEGORDELSPANNERSV¿¿REN SPANKRACHTBEGRENZERSVOORALLEVIJFZITPLAATSEN 7AARSCHUWINGSSENSORBIJNIETDRAGENGORDELSV¿¿R E


EXCL."47 INCL."0-

INCL."47 INCL."0-

%ASYLINE

"LUE-OTION

4RENDLINE

#OMFORTLINE

HIGHLINE

7Ž

'4)'4$ 2

EXCL."47 EXCL."0-

!CCENT

"ESTELCODE

Pakketten..

Ž

HANDGREPENINCARROSSERIEKLEUR BUITENSPIEGELSINCARROSSERIEKLEUR MISTLAMPENMETCHROMENRANDENVOORZIENVANBOCHTENVERLICHTING LADENONDERDEVOORSTOELEN INHOOGTEVERSTELBAREPASSAGIERSSTOEL BAGAGENETENBAGAGERUIMTEAFDEKKINGMETNET !DVANCE BI XENONVERLICHTINGMET,%$ DAGRIJVERLICHTING AUTOMATISCHEKOPLAMPHOOGTEVERSTELLING KOPLAMPREINIGINGSINSTALLATIE ,%$ KENTEKENPLAATVERLICHTING RUITENWISSERVLOEISTOFMETER LICHTSENSORVERLICHTINGBIJDUISTERNISAUTOMATISCHAAN g#OMINGHOMEgFUNCTIEVERLICHTINGBLIJFTBIJAANKOMSTBRANDEN g,EAVINGHOMEgFUNCTIEVERLICHTINGGAATAANBIJOPENENAUTOMETAFSTANDSBEDIENING AUTOMATISCHDIMMENDEBINNENSPIEGEL REGENSENSOR VERLICHTEVOETENRUIMTE 0ARK$ISTANCE#ONTROLMETPARKEERWAARSCHUWINGSSIGNAALVOORVOOR ENACHTERZIJDE s VOOR#OMFORTLINE

7s VOOR(IGHLINE

7

.

Ž

s VOOR'4)EN'4$

7

.

Ž

7$"Ž

Ž

Ž

-EERUITVOERINGENBIJ!DVANCE s 0ARK!SSIST


INCL."47 INCL."0-

%ASYLINE

"LUE-OTION

4RENDLINE

#OMFORTLINE

HIGHLINE

7303&

.

Ž

s VOOR(IGHLINE

7303&Ž

7303&Ž

7303&Ž

s VOOR#OMFORTLINE

7303&

.

Ž

s VOOR(IGHLINE

7303&Ž

s VOOR#OMFORTLINE

7303&

.

Ž

s VOOR(IGHLINE

7303&Ž

s VOOR#OMFORTLINE

7I03&

.

Ž

s VOOR(IGHLINE

7I03&Ž

7303IŽ

7I03I

.

Ž

7I03I

.

Ž

'4)'4$ 2

EXCL."47 INCL."0-

s VOOR#OMFORTLINE

"ESTELCODE

EXCL."47 EXCL."0-

Pakketten.

$YNAMIC VIERLICHTMETALENVELGEN*Xg0ORTOg INCLUSIEF2BANDENENSLOTBOUTEN CAMMVERLAAGDONDERSTEL STRAFFEDEMPINGENVERSTERKTEVERING GETINTGLASACHTER ZIJRUITENACHTERENACHTERRUITLICHTABSORBEREND MISTLAMPENMETCHROMENRANDENVOORZIENVANBOCHTENVERLICHTING TYRELEAKINDICATOR

 LETOPICM$YNAMIC$RIVE#ONTROLVERVALTHETSPORTONDERSTEL LETOPNIETLEVERBAARVOOR"LUE-OTION4ECHNOLOGY

5KUNTHET$YNAMICPAKKETOOKMETDEVOLGENDELICHTMETALENVELGENBESTELLEN VIERLICHTMETALENVELGEN *Xg!TLANTAg INCLUSIEF2BANDEN s VOOR#OMFORTLINE VIERLICHTMETALENVELGEN *Xg0ESCARAg INCLUSIEF2BANDEN s VOOR#OMFORTLINE VIERLICHTMETALENVELGEN*Xg3EATTLEg INCLUSIEF2BANDEN

VIERLICHTMETALENVELGEN*Xg/RLANDOg INCLUSIEF2BANDEN

VIERLICHTMETALENVELGEN*Xg3ALAMANCAg INCLUSIEF2BANDEN

VIERLICHTMETALENVELGEN *Xg6ANCOUVERg INCLUSIEF2BANDEN s VOOR(IGHLINE VIERLICHTMETALENVELGEN *Xg"ILBAOg INCLUSIEF2BANDEN s VOOR(IGHLINE VIERLICHTMETALENVELGEN *Xg#HARLESTONg INCLUSIEF 2 BANDEN s VOOR(IGHLINE


%ASYLINE

"LUE-OTIONŽ

Ž

'4)'4$ 2

INCL."47 INCL."0-HIGHLINE

EXCL."47 INCL."0-#OMFORTLINE

EXCL."47 EXCL."0-

03

4RENDLINE

"ESTELCODE

Pakketten.

-EERUITVOERINGBIJ$YNAMICPAKKETMETOFINCHLICHTMETALENVELGEN s ELEKTRISCHGLAZENSCHUIF KANTELDAK %XECUTIVE* 6OLKSWAGENRADIO NAVIGATIESYSTEEMg2.3g KLEURENSCHERMTOUCHSCREEN GE½NTEGREERDINDEMIDDENCONSOLE ACHTLUIDSPREKERS CD ROMSPELER AFSPELENENNAVIGERENTEGELIJKERTIJD GESCHIKTVOORMPCD METTITELWEERGAVE WEERGAVERIJRICHTINGOPHETDISPLAYVANDEBOORDCOMPUTER CD ROMVOOR"ENELUXTEBESTELLENALSACCESSOIRE MIDDENARMSTEUNV¿¿R INCLUSIEFOPBERGVAK TWEEBEKERHOUDERSACHTER MULTIFUNCTIONEELLEDERENSTUURWIELBIJ$3'METTIPTRONIC BEDIENINGAANHETSTUUR LEDERENSCHAKELPOOKKNOPENHANDREMGREEP MULTIMEDIAAANSLUITBOX TELEFOONVOORBEREIDINGg0LUSgTELEFOONHOUDERTEBESTELLENALSACCESSOIRE ALARMg0LUSg LETOPBIJ"LUE-OTIONGRNIETICMMISTLAMPEN P J G P s VOOR"LUE-OTIONEN4RENDLINE

7

.

Ž

Ž

s VOOR#OMFORTLINE

7

.

Ž

s VOOR(IGHLINE '4) '4$EN2

7Ž

Ž

Ž

*

)NDITBEDRAGISOOKEENCD ROMTERWAARDEVAN WELKEVIA !CCESSOIRESGELEVERDKANWORDENENDERHALVE"0- VRIJIS

%XECUTIVE0LUS* 6OLKSWAGENRADIO NAVIGATIESYSTEEMg2.3g KLEURENSCHERMTOUCHSCREEN GE½NTEGREERDINDEMIDDENCONSOLE SPRAAKBEDIENING AFBEELDINGSNAVIGATIEENMAXIMUMSNELHEIDSAANDUIDING WEERGAVERIJRICHTINGOPHETDISPLAYVANDEBOORDCOMPUTER DVD7EST %UROPATEBESTELLENALSACCESSOIRE ACHTLUIDSPREKERS DERTIG'"HARDESCHIJF GESCHIKTVOORMP 7-!ENVIDEOFILMAFSPELEN AUX INAANSLUITINGVOOREXTERNEAUDIOSYSTEMEN DVD SPELER OOKGESCHIKTVOORHETAFSPELENVANAUDIOCDgS MULTIFUNCTIONEELLEDERENSTUURWIELBIJ$3'METTIPTRONIC BEDIENINGAANHETSTUUR LEDERENSCHAKELPOOKKNOPENHANDREMGREEP TELEFOONVOORBEREIDINGg0LUSgTELEFOONHOUDERTEBESTELLENALSACCESSOIRE ALARMg0LUSg LETOPBIJ"LUE-OTIONGRNIETICMMISTLAMPEN s VOOR"LUE-OTIONEN4RENDLINE

7

.

Ž

Ž

s VOOR#OMFORTLINE

7

.

Ž

s VOOR VOOR(IGHLINE '4) '4$EN2 (IGHLINE '4) '4$ EN 2

7

. 

 .

.

Ž

Ž

Ž


EXCL."47 EXCL."0-

EXCL."47 INCL."0-

INCL."47 INCL."0-

%ASYLINE

"LUE-OTION

4RENDLINE

#OMFORTLINE

HIGHLINE

s TELEFOONVOORBEREIDINGg0REMIUMg

:5Ž

Ž

Ž

Ž

Ž

Ž

s $YNAUDIO3OUNDSYSTEEM

6%Ž

Ž

Ž

Ž

Ž

7)+7)%

.

Ž

Ž

'4)'4$ 2

"ESTELCODE

Pakketten.

-EERUITVOERINGENBIJ%XECUTIVE0LUS

*

)NDITBEDRAGISOOKEENCD ROMTERWAARDEVAN WELKEVIA !CCESSOIRESGELEVERDKANWORDENENDERHALVE"0- VRIJIS

2 ,INEPAKKET INCHLICHTMETALENVELGENg-ALLORYg *X INCLUSIEF2BANDENENVOORZIENVANSLOTBOUTEN SPORTONDERSTEL 2 ,INEBUMPERSMETDIFFUSORACHTER MISTLAMPEN GRILLEINHOOGGLANSZWART DONKERGETINTEACHTERLICHTEN ZWARTEDAKHEMEL 2 ,INEDAKSPOILER 2 ,INEZIJDORPELS 2 ,INEOPSCHRIFTOPINSTAPLIJSTENLINKSENRECHTS P P P J

2 ,INEDRIESPAAKSMULTIFUNCTIONEELLEDERENSTUURWIELMET2 ,INELOGO 2 ,INELOGOOPVOORSPATBORDEN 2 ,INEDECORLIJSTENg3ILVER,ANEgININTERIEUR PEDALENINALUMINIUM STOELBEKLEDINGINSTOFg+YALAMIgMETGESTANSTE2 ,INELOGOgSINDEHOOFDSTEUNENV¿¿R LETOPNIETLEVERBAARICM"LUE-OTION4ECHNOLOGYEN"I&UEL s INCHLICHTMETALENVELGENg-ALLORYg*X

GEPOLIJSTOPPERVLAK INCLUSIEF2BANDEN

0)
EXCL."47 EXCL."0-

EXCL."47 INCL."0-

%ASYLINE

"LUE-OTION

4RENDLINE

#OMFORTLINE

HIGHLINE

'4)'4$ 2

7!

 Ž

Ž

Ž

Ž

Ž

7"

 Ž

Ž

Ž

Ž

Ž

Ž Ž

#,

 Ž

Ž

Ž

Ž

Ž

Ž Ž

''#,

 Ž

Ž

Ž

Ž

GEENMEERPRIJS

Ž Ž

 Ž

Ž

Ž

Ž

Ž

GEENMEERPRIJS

Ž Ž

INCL."47 INCL."0-

"ESTELCODE

Meeruitvoeringen.

Exterieur VIERDEUREN LETOPVERPLICHTICM"I&UEL,0' VIERDEUREN INCLUSIEFELEKTRISCHERAMENACHTER LETOPVERPLICHTICM"I&UEL,0' -ETALLICPARELEFFECTLAK UNILAK4ORNADO2ED s VOOR'4)EN2 UNILAK:WART

!!#,s VOOR'4)EN2 -ISTLAMPEN

Ž

Ž

Ž

s

s

3+Ž

s s

+&Ž

Ž

Ž

Ž

Ž Ž

67Ž

GEENMEERPRIJS

Ž

Ž

Ž

Ž

0.3

INDEBUMPERGE½NTEGREERDEMISTLAMPENV¿¿R STATISCHEBOCHTENVERLICHTINGNIETVOOR'4)'4$ G .. LETOPBIJ"LUE-OTIONGRNIETICM%XECUTIVE0LUS PAKKETENALARMg0LUSg !CHTERLICHTENMET,%$ TECHNIEK ACHTERLICHTENMET,%$ TECHNOLOGIE LETOP,%$ ACHTERLICHTENBIJ'OLF2INKERSENROOD GETINTGLASACHTER ZIJRUITENACHTERENACHTERRUITLICHTABSORBEREND GETINTGLASACHTER ZIJRUITENACHTERENACHTERRUITLICHTABSORBEREND :ONDERTYPE AANDUIDING

0-%

 LETOPNIETICM"LUE-OTION4ECHNOLOGY

Velgen 3TALENRESERVEWIEL

'!

 Ž

Ž

Ž

Ž

'Ž

Ž

Ž

0*s

Ž

s

 LETOPNIETICM"IFUEL,0'EN"LUE-OTION4ECHNOLOGY ,ICHTMETALENRESERVEWIEL LETOPNIETICM"IFUEL,0' LETOPNIETINCOMBINATIEMETINCHVELGEN 7ELLINGTON VIER VIERLICHTMETALENVELGEN LICHTMETALEN VELGEN  **X X INCLUSIEF2BANDENENSLOTBOUTEN


4RENDLINE.

Ž

0*Ž

s VOOR4RENDLINE

0*Ž

s VOOR#OMFORTLINE

0*Ž

s VOOR#OMFORTLINE

0*03&Ž

s VOOR(IGHLINE G

0*03&Ž

0*03&Ž

s VOOR#OMFORTLINE

0*03&Ž

VANCOUVER

0*03)0I0*Ž

'4)'4$ 2

"LUE-OTIONs VOOR#OMFORTLINE

HIGHLINE

EXCL."47 INCL."0-

0*

%ASYLINE

EXCL."47 EXCL."0-

s VOOR4RENDLINE

INCL."47 INCL."0-

"ESTELCODE

#OMFORTLINE

Meeruitvoeringen.

!TLANTA VIERLICHTMETALENVELGEN *X INCLUSIEF2BANDENENSLOTBOUTEN

0ESCARA VIERLICHTMETALENVELGEN *X INCLUSIEF2BANDENENSLOTBOUTEN

0ORTO VIERLICHTMETALENVELGEN*X INCLUSIEF2BANDENENSLOTBOUTEN SPORTONDERSTEL LETOPNIETICM"LUE-OTION4ECHNOLOGY

3EATTLE VIERLICHTMETALENVELGEN*X INCLUSIEF2BANDENENSLOTBOUTEN SPORTONDERSTEL LETOPNIETICM"LUE-OTION4ECHNOLOGY s VOOR#OMFORTLINE ORLANDO VIERLICHTMETALENVELGEN*X INCLUSIEF2BANDENENSLOTBOUTEN SPORTONDERSTEL LETOPNIETICM"LUE-OTION4ECHNOLOGY

VIERLICHTMETALENVELGEN *X INCLUSIEF2BANDENENSLOTBOUTEN #HARLESTON VIERLICHTMETALENVELGEN *X INCLUSIEF2BANDENENSLOTBOUTEN $ETROIT VIERLICHTMETALENVELGEN *X INCLUSIEF2BANDENENSLOTBOUTEN INCLUSIEF 2 BANDEN EN SLOTBOUTEN


%ASYLINE

"LUE-OTION

4RENDLINE

#OMFORTLINE.

Ž

0IŽ

s VOOR#OMFORTLINE

7,

.

Ž

s VOOR(IGHLINEVOOR2,INEGELDTCODERING0,(

7,

.

Ž

s VOOR'4) '4$EN2VOOR2GELDTCODERING7,

7,

.

Ž Ž

%LEKTRISCHVERSTELBAREBESTUURDERSSTOEL

0"Ž

Ž

Ž Ž

733

.

Ž

)NHOOGTEVERSTELBAREPASSAGIERSSTOEL

,Ž

Ž

s

s

s s

,ENDENSTEUNEN

0Ž

Ž

s

s

s s

0!Ž

Ž

s

s

s s

'4)'4$ 2

EXCL."47 INCL."0-HIGHLINE

EXCL."47 EXCL."0-

0I#

'LENDALE

INCL."47 INCL."0-

"ESTELCODE

Meeruitvoeringen.

VIERLICHTMETALENVELGEN*X INCLUSIEF2BANDENENSLOTBOUTEN 4ALLADEGA VIERLICHTMETALENVELGEN*X INCLUSIEF2BANDENENSLOTBOUTEN GETINTGLASACHTER DONKEREKOPLAMPUNIT

Interieur ,EDERENINTERIEURMETSPORTSTOELEN GEDEELTELIJKLEDERENSPORTSTOELEN ALLESWATCONTACTHEEFTMETHETLICHAAMISUITLEDER MIDDENARMSTEUN HOOFDSTEUNENENDERESTISLEATHERgLOOKg ELEKTRISCHVERSTELBARELENDENSTEUNEN VERWARMBAREVOORSTOELEN LEDERENSTUURWIEL LETOPINCOMBINATIEMETDEKLEURg4RUFFELgKRIJGTUEENZWARTEDAKHEMEL P JG LETOPBIJ2KRIJGTU2 LOGOgSINDEHOOFDSTEUNEN

ELEKTRISCHEHOOGTE ENLENGTEVERSTELLINGVOORDEBESTUURDERSSTOEL ELEKTRISCHVERSTELBARELENDENSTEUN OPBERGVAKONDERDEBIJRIJDERSSTOEL LETOPALLEENICMVIERDEURENENLEDERENINTERIEUR LETOPNIETICMOPBERGPAKKET 2ACEKUIPSTOELEN GEDEELTELIJKSTOFENLEDER GRIJZESTIKNADEN LETOPICMVIERDEURENGELDTCODERING033 LETOPNIETICMOPBERPAKKET0!!

VERSTELBARELENDENSTEUNEN .. LETOPALLEENICMINHOOGTEVERSTELBAREPASSAGIERSSTOEL +LEINLEDERPAKKET LEDEREN LEDERENSTUURWIELMETDRIESPAKEN STUURWIEL MET DRIE SPAKEN LEDERENVERSNELLINGSPOOKKNOPENHANDREMGREEP


EXCL."47 EXCL."0-

EXCL."47 INCL."0-

%ASYLINE

"LUE-OTION

4RENDLINE

#OMFORTLINE

HIGHLINE

'4)'4$ 2

%Ž

Ž

s

s

s s

s VOOR4RENDLINE

0!!Ž

s VOOR#OMFORT EN(IGHLINE '4) '4$EN2

0!!Ž

Ž

Ž Ž

"OORDCOMPUTERg0LUSg

1

 Ž

s

s

s

s

s s

"OORDCOMPUTERg0REMIUMg

1Ž

Ž

Ž

Ž

Ž Ž

#RUISECONTROL

4

 Ž

Ž

Ž

s

s

s s

0$$

.

Ž

Ž

Ž Ž

77

.

Ž

Ž

Ž

)

 Ž

Ž

Ž

Ž

Ž

Ž Ž

7$Ž

Ž

Ž

Ž

Ž s

0(

. Ž

s

s

Ž

Ž

s

s

s s

-IDDENARMSTEUNV¿¿R

INCL."47 INCL."0-

"ESTELCODE

Meeruitvoeringen.

OPBERGVAK TWEEBEKERHOUDERSACHTER OPBERGPAKKET SCHUIFLADENONDERDEVOORSTOELEN BAGAGENETENBAGAGERUIMTEAFDEKKINGMETNET

Functioneel

$YNAMIC$RIVE#ONTROL Y INSTELMOGELIJKHEIDVANDEDEMPINGVANDEAUTOENRIJSITUATIE

ALSOOKDESTUURONDERSTEUNINGINDESTANDEN"ASIS 3PORTOF#OMFORT .. LETOPICMINCHLICHTMETALENVELGENGELDTCODERING0$6 LETOPNIETICM VPK "I&UEL,0'EN"LUE-OTION4ECHNOLOGY )NTERIEURVOORVERWARMING STANDKACHELMETAFSTANDSBEDIENINGENTIMER VERWARMBAREVOORSTOELEN LETOPNIETICM"LUE-OTION4ECHNOLOGY +EYLESSENTRY !LARMg0LUSg4.O3#-GEKEURD BACK UPHOORNENINTERIEURBEVEILIGINGMETHELLINGSHOEKSENSOR LETOPBIJ"LUE-OTIONGRNIETICMMISTLAMPEN s VOOR4REND #OMFORT EN(IGHLINEEN'4) '4$ g#LIMATICgAIRCONDITIONING MANUELEAIRCONDITIONING KOELMOGELIJKHEIDINDASHBOARDKASTJE .. LETOPDE4RENDLINEKUNTUNAARWENS PRIJSGELIJK OOKZONDERAIRCONDITIONINGBESTELLEN g#LIMATRONICgAIRCONDITIONING

0(VOLAUTOMATISCHEAIRCONDITIONING KOELMOGELIJKHEIDINDASHBOARDKASTJE TWEE TWEE ZONETEMPERATUURREGELING LINKSENRECHTSAPARTREGELBAAR ZONE TEMPERATUURREGELING LINKS EN RECHTS APART REGELBAAR .. LETOPDE#OMFORTLINEKUNTUNAARWENS PRIJSGELIJK OOKZONDERAIRCONDITIONINGBESTELLEN


4RENDLINE

Ž

Ž

0505Ž

s

s s

7$!Ž

Ž

'4)'4$ 2

"LUE-OTIONs VOOR#OMFORTLINE

HIGHLINE

%ASYLINE

0505

INCL."47 INCL."0-

EXCL."47 INCL."0-

s VOOR"LUE-OTIONEN4RENDLINE

"ESTELCODE

EXCL."47 EXCL."0-

#OMFORTLINE

Meeruitvoeringen.

-ULTIFUNCTIONEELLEDERENSTUURWIEL LEDERENSTUURWIEL BEDIENELEMENTVOORAUDIO BOORDCOMPUTERENTELEFOON LEDERENSCHAKELPOOKKNOPENHANDREMGREEP ICM$3'AUTOMAAT METTIPTRONIC BEDIENING .. LETOPALLEENLEVERBAARICM6OLKSWAGENRADIO ENOFNAVIGATIESYSTEMEN

0ARK$ISTANCE#ONTROL PARKEERWAARSCHUWINGSSIGNAALVOORVOOR ENACHTERZIJDE BIJRIJDERSSPIEGELDRAAITNAARBENEDENBIJACHTERUITRIJDEN 0ARK$ISTANCE#ONTROLMETTYRELEAKINDICATOR PARKEERWAARSCHUWINGSSIGNAALVOORVOOR ENACHTERZIJDE P G G J TYRELEAKINDICATOR s VOOR4RENDLINE INCLUSIEFCRUISECONTROL

7&4Ž

s VOOR#OMFORTLINE (IGHLINEEN'4) '4$EN2

7&4Ž

Ž

Ž Ž

0ARK!SSIST

7$"Ž

Ž

Ž

Ž

Ž

s VOOR4REND #OMFORT (IGHLINE '4) '4$EN2

03Ž

Ž

Ž

Ž Ž

s ICM$YNAMICPAKKETMETOFINCHLICHTMETALENVELGEN

03Ž

Ž

INPARKEERHULPAUTOKANZELFSTANDIGFILEPARKEREN PARKEERWAARSCHUWINGSSIGNAALVOORVOOR ENACHTERZIJDE 3CHUIFDAK ELEKTRISCHBEDIENBAARGLAZENSCHUIF KANTELDAKMETJALOUZIE MAKE UPSPIEGELSLINKSENRECHTSVERLICHT TWEELEESLAMPJESVOORENTWEEACHTER


EXCL."47 EXCL."0-

EXCL."47 INCL."0-

%ASYLINE

"LUE-OTION

4RENDLINE

#OMFORTLINE

HIGHLINE

'4)'4$ 2

037Ž

Ž

Ž

3+38Ž

Ž

Ž

02

 Ž

s

s

s

s

s s

16Ž

Ž

Ž

Ž Ž

2':Ž

Ž

Ž

s

s s

s VOOR"LUE-OTION 4REND EN#OMFORTLINE

2(:Ž

Ž

Ž

s VOOR(IGHLINE '4) '4$EN2

2(:Ž

Ž Ž

VERZWAARDEVERING

INCL."47 INCL."0-

"ESTELCODE

Meeruitvoeringen.

STRAFFEDEMPING VERZWAARDEVERING CAMMVERHOOGDEBODEMVRIJHEID #ARTERPANBESCHERMING CARTERPANBESCHERMING LETOPALLEENICMVERZWAARDEVERING LETOPNIETVOOR"LUE-OTION4ECHNOLOGY

Infotainment !CHTLUIDSPREKERSVOORENACHTER RADIOVOORBEREIDING DIVERSITYANTENNE $IGITALERADIO ONTVANGST LETOPALLEENICMEENRADIOg2#$gOFg2#$g VOLKSWAGENRADIOSYSTEEMg2#$g ACHTLUIDSPREKERSXWATT CD SPELER MP TITELWEERGAVE AUX INAANSLUITINGVOOREXTERNEAUDIOSYSTEMEN VOLKSWAGENRADIOSYSTEEMg2#$g ACHTLUIDSPREKERSXWATT CD WISSELAARVOORZESCDgS MEERKLEURIGTOUCHSCREEN4&4 SCHERM AUX INAANSLUITINGVOOREXTERNEAUDIOSYSTEMEN 3$ KAARTLEZER

VOLKSWAGENRADIO NAVIGATIESYSTEEMg2.3g* KLEURENSCHERMTOUCHSCREEN GE½NTEGREERDINDEMIDDENCONSOLE 3$ KAARTLEZER ACHTLUIDSPREKERS CD ROMSPELER GESCHIKTVOORHETAFSPELENVANAUDIOCDgSENNAVIGERENTEGELIJKERTIJD GESCHIKTVOORMPCD METTITELWEERGAVE NAVIGATIEDOORMIDDELVANGESPROKENINSTRUCTIES DYNAMISCHEROUTEBEPALINGMBV2$34-# '03 ONTVANGERINDAKANTENNE CD ROMVOOR"ENELUXTEBESTELLENALSACCESSOIRE s VOOR VOOR"LUE-OTION 4REND EN#OMFORTLINE "LUE-OTION 4REND EN #OMFORTLINE

2'90.!10

.

Ž

Ž

Ž

s VOOR(IGHLINE '4) '4$EN2

2'90.!10Ž

Ž Ž


%ASYLINE

"LUE-OTION

4RENDLINE

#OMFORTLINE

HIGHLINE

'4)'4$ 2

2:24

.

Ž

Ž

Ž

s VOOR(IGHLINE '4) '4$EN2

2:24

.

Ž

Ž Ž

6%Ž

Ž

Ž

Ž Ž

*

INCL."47 INCL."0-

EXCL."47 INCL."0-

s VOOR"LUE-OTION 4REND EN#OMFORTLINE

"ESTELCODE

EXCL."47 EXCL."0-

Meeruitvoeringen.

)NDITBEDRAGISOOKEENCD ROMTERWAARDEVAN INCL"47 WELKE VIA!CCESSOIRESGELEVERDKANWORDENENDERHALVE"0- VRIJIS

VOLKSWAGENRADIO NAVIGATIESYSTEEMg2.3g KLEURENSCHERMTOUCHSCREEN GE½NTEGREERDINDEMIDDENCONSOLE SPRAAKBEDIENING AFBEELDINGSNAVIGATIEENMAXIMUMSNELHEIDSAANDUIDING WEERGAVERIJRICHTINGOPHETDISPLAYVANDEBOORDCOMPUTER ACHTLUIDSPREKERSVOORENACHTER 3$ KAARTLEZER DERTIG'"HARDESCHIJF GESCHIKTVOORMP 7-!ENVIDEOFILMAFSPELEN AUX INAANSLUITINGVOOREXTERNEAUDIOSYSTEMEN DVD SPELER OOKGESCHIKTVOORHETAFSPELENVANAUDIOCDgS GESCHIKTVOORHETAFSPELENVANAUDIOCDgSENNAVIGERENTEGELIJKERTIJD

VOLKSWAGEN3OUNDSYSTEEMg$YNAUDIOg DIGITALEACHT KANAALSVERSTERKER G GEZAMENLIJKVERMOGENISWATT ACHTRESONANSARMELUIDSPREKERS s ICMRADIORADIO NAVIGATIESYSTEEM -ULTIMEDIAAANSLUITBOX DIRECTEAANSLUITMOGELIJKHEIDVANI0OD ENDVD ENMP SPELERSMETUSB AANSLUITING BEDIENINGENWEERGAVEOVERHETRADIO NAVIGATIESYSTEEM ONDERSTEUNDEAUDIOFORMATENMP 7-! /''6ORBISEN!## LETOPI0OD AANSLUITINGALLEENMETADAPTERKABELMOGELIJK .. LETOPALLEENICMMETRADIO NAVIGATIESYSTEMENg2#$gENg2.3g s VOOR"LUE-OTIONEN4RENDLINE INCLUSIEFMIDDENARMSTEUN

0$)Ž

Ž

s VOOR#OMFORT EN(IGHLINE '4) '4$EN2

5&Ž

Ž

Ž Ž

4ELEFOONVOORBEREIDINGg0LUSg

:!Ž

Ž

Ž

Ž

Ž Ž

INTERFACEBOX VOORBEKABELINGMETSTROOMVOORZIENING SPRAAKBEDIENINGOOKIN.,TAAL TELEFOON DAKANTENNE '3- gHANDSFREEg MOGELIJKHEIDMETGE½NTEGREERDEMICROFOON .. LETOPALLEENVIA"LUE4OOTHCOMMUNICATIEMOGELIJK .. LETOPALLEENLEVERBAARICM6OLKSWAGENRADIO ENOFNAVIGATIESYSTEMEN LETOPDEZEVOORBEREIDINGDIENTAANGEVULDTEWORDENMETEEN TELEFOONHOUDER WELKEVIA!CCESSOIRESTEBESTELLENIS


"LUE-OTION

4RENDLINE

#OMFORTLINE

HIGHLINE

'4)'4$ 2

Ž

Ž

Ž

Ž

Ž Ž

s ICM%XECUTIVE0LUS PAKKET

:5Ž

Ž

Ž

Ž

Ž Ž

8

 Ž

Ž

Ž

Ž

Ž Ž

4YRELEAKINDICATOR

+

 Ž

Ž

Ž

Ž

Ž

Ž s

,ICHTZICHTPAKKET)

0,!Ž

Ž

s

s s

INCL."47 INCL."0-EXCL."47 INCL."0-

:5

EXCL."47 EXCL."0-

s VOOR"LUE-OTION 4REND #OMFORT EN(IGHLINE '4) '4$EN2

"ESTELCODE

%ASYLINE

Meeruitvoeringen.

4ELEFOONVOORBEREIDINGg0REMIUMg WEERGAVEVANBIJVOORBEELDTELEFOONBOEKENSMSVIABOORDCOMPUTERg0LUSg BEDIENINGVIABOORDCOMPUTERg0LUSg VOLUMEREGELINGVIARADIO NAVIGATIESYSTEEM .. LETOPALLEENGESCHIKTVOORTELEFOONSVOORZIENVANREMOTE3IM!CCESS0ROFILER3!0 EN"LUE4OOTH LETOPALLEENLEVERBAARICM6OLKSWAGENRADIO ENOFNAVIGATIESYSTEMEN .. LETOPALLEENLEVERBAARICMMULTIFUNCTIONEELSTUURWIEL

Veiligheid :IJ AIRBAGSACHTER .. LETOPALLEENICMVIER DEURSUITVOERING

G J LICHTSENSORVERLICHTINGBIJDUISTERNISAUTOMATISCHAAN g#OMINGHOMEgFUNCTIEVERLICHTINGBLIJFTBIJAANKOMSTBRANDEN g,EAVINGHOMEgFUNCTIEVERLICHTINGGAATAANBIJOPENENAUTOMETAFSTANDSBEDIENING AUTOMATISCHDIMMENDEBINNENSPIEGEL REGENSENSOR VERLICHTEVOETENRUIMTE ,ICHTZICHTPAKKET)) ZIELICHTZICHTPAKKET) BUITENSPIEGELSELEKTRISCHINKLAPBAARMETOMGEVINGSVERLICHTING BIJRIJDERSSPIEGELDRAAITNAARBENEDENMETACHTERUITRIJDEN s VOOR4REND EN#OMFORTLINE

0,"Ž

Ž

s VOOR(IGHLINE '4) '4$EN2

0,"Ž

Ž Ž

77Ž

Ž

Ž

Ž

Ž Ž

7INTERPAKKET VERWARMBAREVOORSTOELEN VERWARMBARERUITENSPROEIERS RUITENWISSERVLOEISTOFMETER KOPLAMPSPROEIERS


EXCL."47 EXCL."0-

EXCL."47 INCL."0-

%ASYLINE

"LUE-OTION

4RENDLINE

#OMFORTLINE

HIGHLINE

'4)'4$ 2

08'

.

Ž

Ž

Ž s

08(

.

Ž

'

 Ž

Ž

Ž

Ž

Ž

Ž Ž

INCL."47 INCL."0-

"ESTELCODE

Meeruitvoeringen.

8ENONVERLICHTING BI XENONVERLICHTINGZOWELDIMALSGROOTLICHT ,%$ DAGRIJVERLICHTING ,%$ KENTEKENPLAATVERLICHTING AUTOMATISCHMEEDRAAIENDEKOPLAMPEN AUTOMATISCHEKOPLAMPHOOGTEVERSTELLING KOPLAMPREINIGINGSINSTALLATIE RUITENWISSERVLOEISTOFMETER s VOOR#OMFORTLINE INCLUSIEFMISTLAMPEN 'ROOTLICHTASSISTENT SIGNALEERTVIASENSORVOORLIGGENDENTEGEMOETKOMENDVERKEER AUTOMATISCHEOMSCHAKELINGTUSSENDIM ENGROOTLICHT LETOPALLEENICM,ICHTZICHTPAKKET

sSTANDAARDŽOPTIONEEL NIETLEVERBAAR

WIJZIGINGEN OOKINUITVOERINGSDETAILS VOORBEHOUDEN


Technische gegevens.

1.4 80 pk

1.2 TSI 85 pk

 CILINDERBENZINEMOTOR

 CILINDERBENZINEMOTOR

-OTORENTRANSMISSIE -OTORTYPEKLEPPENPERCILINDER )NSPUITINGTURBOLADING

-ULTIPOINTINJECTIE

$IRECTEINSPUITING4URBO

#ILINDERINHOUD LITERCM

 

 

-AXVERMOGEN VOLGENS$). K7PK TMIN

 

 

-AXKOPPEL .MBIJ TMIN 

%MISSIENORMAUTOMAAT

%52/

%52/

5ITLAATGASREINIGING

KATALYSATOR LAMBDA REGELING

KATALYSATOR LAMBDA REGELING

6ERSNELLINGSBAKSTANDAARD

HANDGESCHAKELDE VERSNELLINGSBAK

HANDGESCHAKELDE VERSNELLINGSBAK

6ERSNELLINGSBAKTEGENMEERPRIJS

$YNAMO !MAXACCU !AH

,EEGGEWICHT KGAUTOMAAT 4OELAATBAARTOTAALGEWICHT KGAUTOMAAT

4OELAATBAREASBELASTINGVOORACHTER KGAUT

4OELAATBAARGEWICHTAANHANGWAGEN GEREMDBIJHELLING KGAUTOMAAT

ONGEREMD KGAUTOMAAT

-AXIMALEDAKBELASTING KG

+OGELDRUK KG

-ETHANDGESCHAKELDEVERSNELLINGSBAK

-ETAUTOMAAT

-ETHANDGESCHAKELDEVERSNELLINGSBAK

 

 

-ETAUTOMAAT

"RANDSTOF 6ERBRUIKINLITERPERKM

%UROLOODVRIJ2/.

%UROLOODVRIJ2/.

BINNENDEBEBOUWDEKOM LKMAUT

 

 

BUITENDEBEBOUWDEKOM LKMAUT

 

 

TOTAAL LKMAUTOMAAT

 

 

BINNENDEBEBOUWDEKOM KMLAUTOMAAT

 

 

BUITENDEBEBOUWDEKOM KMLAUTOMAAT

 

 

TOTAAL KMLAUTOMAAT

 

 

#/ EMISSIE GKMAUTOMAAT

UITVOERINGEN

%ASYLINE 4RENDLINE

4RENDLINE

'EWICHTENTWEE DEURSUITVOERING4OPSNELHEID KMU

!CCELERATIE SEC.VAN KMU

"RANDSTOFVERBRUIK%'6ERBRUIKINKMPERLITER


Technische gegevens.

1.2 TSI 105 pk BlueMotion Technology

1.6 102 pk BiFuel LPG (G3)

-OTORTYPEKLEPPENPERCILINDER

 CILINDERBENZINEMOTOR

 CILINDERBENZINEMOTOR

)NSPUITINGTURBOLADING

$IRECTEINSPUITING4URBO

-ULTIPOINTINJECTIE

#ILINDERINHOUD LITERCM

 

 

-AXVERMOGEN VOLGENS$). K7PK TMIN

 

 OP,0'

-AXKOPPEL .MBIJ TMIN

 

OP,0'

%MISSIENORMAUTOMAAT

%52/

%52/

5ITLAATGASREINIGING

KATALYSATOR LAMBDA REGELING

KATALYSATOR LAMBDA REGELING

6ERSNELLINGSBAKSTANDAARD

HANDGESCHAKELDE VERSNELLINGSBAK

HANDGESCHAKELDE VERSNELLINGSBAK

6ERSNELLINGSBAKTEGENMEERPRIJS

 TRAPSAUTOMAAT$3'

$YNAMO !MAXACCU !AH

,EEGGEWICHT KGAUTOMAAT 4OELAATBAARTOTAALGEWICHT KGAUTOMAAT

4OELAATBAREASBELASTINGVOORACHTER KGAUT

4OELAATBAARGEWICHTAANHANGWAGEN GEREMDBIJHELLING KGAUTOMAAT

ONGEREMD KGAUTOMAAT

-AXIMALEDAKBELASTING KG

+OGELDRUK KG

-ETHANDGESCHAKELDEVERSNELLINGSBAK

-ETAUTOMAAT-ETHANDGESCHAKELDEVERSNELLINGSBAK

 

 

-ETAUTOMAAT

 

"RANDSTOF 6ERBRUIKINLITERPERKM

%UROLOODVRIJ2/.

%UROLOODVRIJ2/.

BINNENDEBEBOUWDEKOM LKMAUT

 

 

BUITENDEBEBOUWDEKOM LKMAUT

 

 

TOTAAL LKMAUTOMAAT

 

 

BINNENDEBEBOUWDEKOM KMLAUTOMAAT

 

 

BUITENDEBEBOUWDEKOM KMLAUTOMAAT

 

 

TOTAAL KMLAUTOMAAT

 

 

#/ EMISSIE GKMAUTOMAAT

UITVOERINGEN

4RENDLINE #OMFORTLINE (IGHLINE

4RENDLINE #OMFORTLINE (IGHLINE

-OTORENTRANSMISSIE

'EWICHTENTWEE DEURSUITVOERING4OPSNELHEID KMU

!CCELERATIE SEC.VAN KMU

"RANDSTOFVERBRUIK%'6ERBRUIKINKMPERLITER


Technische gegevens.

1.4 TSI 122 pk

1.4 TSI 160 pk

-OTORTYPEKLEPPENPERCILINDER

 CILINDERBENZINEMOTOR

 CILINDERBENZINEMOTOR

)NSPUITINGTURBOLADING

$IRECTEINSPUITING4URBO

$IRECTEINSPUITING4URBO COMPRESSOR

#ILINDERINHOUD LITERCM

 

 

-AXVERMOGEN VOLGENS$). K7PK TMIN

 

 

-AXKOPPEL .MBIJ TMIN

 

 

%MISSIENORMAUTOMAAT

%52/

%52/

5ITLAATGASREINIGING

KATALYSATOR LAMBDA REGELING

KATALYSATOR LAMBDA REGELING

6ERSNELLINGSBAKSTANDAARD

HANDGESCHAKELDE VERSNELLINGSBAK

HANDGESCHAKELDE VERSNELLINGSBAK

6ERSNELLINGSBAKTEGENMEERPRIJS

 TRAPSAUTOMAAT$3'

 TRAPSAUTOMAAT$3'

$YNAMO !MAXACCU !AH

,EEGGEWICHT KGAUTOMAAT 4OELAATBAARTOTAALGEWICHT KGAUTOMAAT

4OELAATBAREASBELASTINGVOORACHTER KGAUT

4OELAATBAARGEWICHTAANHANGWAGEN GEREMDBIJHELLING KGAUTOMAAT

ONGEREMD KGAUTOMAAT

-AXIMALEDAKBELASTING KG

+OGELDRUK KG

-ETHANDGESCHAKELDEVERSNELLINGSBAK

-ETAUTOMAAT

-ETHANDGESCHAKELDEVERSNELLINGSBAK

 

 

-ETAUTOMAAT

 

 

"RANDSTOF 6ERBRUIKINLITERPERKM

%UROLOODVRIJ2/.

%UROLOODVRIJ2/.

BINNENDEBEBOUWDEKOM LKMAUT

 

 

BUITENDEBEBOUWDEKOM LKMAUT

 

 

TOTAAL LKMAUTOMAAT

 

 

BINNENDEBEBOUWDEKOM KMLAUTOMAAT

 

 

BUITENDEBEBOUWDEKOM KMLAUTOMAAT

 

 

TOTAAL KMLAUTOMAAT

 

 

#/ EMISSIE GKMAUTOMAAT

UITVOERINGEN

4RENDLINE #OMFORTLINE (IGHLINE

#OMFORTLINE (IGHLINE

-OTORENTRANSMISSIE

'EWICHTENTWEE DEURSUITVOERING4OPSNELHEID KMU

!CCELERATIE SEC.VAN KMU

"RANDSTOFVERBRUIK%'6ERBRUIKINKMPERLITER


Technische gegevens.

2.0 TSI 210 pk

2.0 TSI 270 pk

-OTORTYPEKLEPPENPERCILINDER

 CILINDERBENZINEMOTOR

 CILINDERBENZINEMOTOR

)NSPUITINGTURBOLADING

$IRECTEINSPUITING4URBO

$IRECTEINSPUITING4URBO

#ILINDERINHOUD LITERCM

 

 

-AXVERMOGEN VOLGENS$). K7PK TMIN

 

 

-AXKOPPEL .MBIJ TMIN

 

 

%MISSIENORMAUTOMAAT

%52/

%52/

5ITLAATGASREINIGING

KATALYSATOR LAMBDA REGELING

KATALYSATOR LAMBDA REGELING

6ERSNELLINGSBAKSTANDAARD

HANDGESCHAKELDE VERSNELLINGSBAK

HANDGESCHAKELDE VERSNELLINGSBAK

6ERSNELLINGSBAKTEGENMEERPRIJS

 TRAPSAUTOMAAT$3'

 TRAPSAUTOMAAT$3'

$YNAMO !MAXACCU !AH

,EEGGEWICHT KGAUTOMAAT 4OELAATBAARTOTAALGEWICHT KGAUTOMAAT

4OELAATBAREASBELASTINGVOORACHTER KGAUT

4OELAATBAARGEWICHTAANHANGWAGEN GEREMDBIJHELLING KGAUTOMAATONGEREMD KGAUTOMAAT-AXIMALEDAKBELASTING KG

+OGELDRUK KG

-ETHANDGESCHAKELDEVERSNELLINGSBAK

-ETAUTOMAAT

-ETHANDGESCHAKELDEVERSNELLINGSBAK

 

 

-ETAUTOMAAT

 

 

"RANDSTOF 6ERBRUIKINLITERPERKM

%UROLOODVRIJ2/.

%UROLOODVRIJ2/.

BINNENDEBEBOUWDEKOM LKMAUT

 

 

BUITENDEBEBOUWDEKOM LKMAUT

 

 

TOTAAL LKMAUTOMAAT

 

 

BINNENDEBEBOUWDEKOM KMLAUTOMAAT

 

 

BUITENDEBEBOUWDEKOM KMLAUTOMAAT

 

 

TOTAAL KMLAUTOMAAT

 

 

#/ EMISSIE GKMAUTOMAAT

UITVOERINGEN

'4)

2

-OTORENTRANSMISSIE

'EWICHTENTWEE DEURSUITVOERING4OPSNELHEID KMU

!CCELERATIE SEC.VAN KMU

"RANDSTOFVERBRUIK%'6ERBRUIKINKMPERLITER


Technische gegevens.

1.6 TDI 90 pk

1.6 TDI 105 pk BlueMotion 99gr.

-OTORTYPEKLEPPENPERCILINDER

 CILINDERDIESELMOTOR

 CILINDERDIESELMOTOR

)NSPUITINGTURBOLADING

#OMMONRAIL5ITLAATGASTURBO

#OMMONRAIL5ITLAATGASTURBO

#ILINDERINHOUD LITERCM

 

 

-AXVERMOGEN VOLGENS$). K7PK TMIN

 

 

-AXKOPPEL .MBIJ TMIN 

%MISSIENORMAUTOMAAT

%52/

%52/

5ITLAATGASREINIGING

DIESELROETFILTER

DIESELROETFILTER

6ERSNELLINGSBAKSTANDAARD

HANDGESCHAKELDE VERSNELLINGSBAK

HANDGESCHAKELDE VERSNELLINGSBAK

6ERSNELLINGSBAKTEGENMEERPRIJS

$YNAMO !MAXACCU !AH

-OTORENTRANSMISSIE

'EWICHTENTWEE DEURSUITVOERING ,EEGGEWICHT KGAUTOMAAT 4OELAATBAARTOTAALGEWICHT KGAUTOMAAT

4OELAATBAREASBELASTINGVOORACHTER KGAUT

4OELAATBAARGEWICHTAANHANGWAGEN GEREMDBIJHELLING KGAUTOMAAT

ONGEREMD KGAUTOMAAT

-AXIMALEDAKBELASTING KG

+OGELDRUK KG

-ETHANDGESCHAKELDEVERSNELLINGSBAK

-ETAUTOMAAT

-ETHANDGESCHAKELDEVERSNELLINGSBAK

 

 

-ETAUTOMAAT

"RANDSTOF 6ERBRUIKINLITERPERKM

$IESEL

$IESEL

BINNENDEBEBOUWDEKOM LKMAUT

 

 

BUITENDEBEBOUWDEKOM LKMAUT

 

 

TOTAAL LKMAUTOMAAT

 

 

BINNENDEBEBOUWDEKOM KMLAUTOMAAT

 

 

BUITENDEBEBOUWDEKOM KMLAUTOMAAT

 

 

TOTAAL KMLAUTOMAAT

 

 

#/ EMISSIE GKMAUTOMAAT

UITVOERINGEN

4RENDLINE

"LUE-OTION4OPSNELHEID KMU

!CCELERATIE SEC.VAN KMU

"RANDSTOFVERBRUIK%'6ERBRUIKINKMPERLITER


Technische gegevens.

1.6 TDI 105 pk BlueMotion Technology

2.0 TDI 140 pk BlueMotion Technology

-OTORTYPEKLEPPENPERCILINDER

 CILINDERDIESELMOTOR

 CILINDERDIESELMOTOR

)NSPUITINGTURBOLADING

#OMMONRAIL5ITLAATGASTURBO

#OMMONRAIL5ITLAATGASTURBO

#ILINDERINHOUD LITERCM

 

 

-AXVERMOGEN VOLGENS$). K7PK TMIN

 

 

-AXKOPPEL .MBIJ TMIN

 

 

%MISSIENORMAUTOMAAT

%52/

%52/

5ITLAATGASREINIGING

DIESELROETFILTER

DIESELROETFILTER

6ERSNELLINGSBAKSTANDAARD

HANDGESCHAKELDE VERSNELLINGSBAK

HANDGESCHAKELDE VERSNELLINGSBAK

6ERSNELLINGSBAKTEGENMEERPRIJS

 TRAPSAUTOMAAT$3'

 TRAPSAUTOMAAT$3'

$YNAMO !MAXACCU !AH

,EEGGEWICHT KGAUTOMAAT 4OELAATBAARTOTAALGEWICHT KGAUTOMAAT

4OELAATBAREASBELASTINGVOORACHTER KGAUT

4OELAATBAARGEWICHTAANHANGWAGEN GEREMDBIJHELLING KGAUTOMAAT

ONGEREMD KGAUTOMAAT

-AXIMALEDAKBELASTING KG

+OGELDRUK KG

-ETHANDGESCHAKELDEVERSNELLINGSBAK

-ETAUTOMAAT

-ETHANDGESCHAKELDEVERSNELLINGSBAK

 

 

-ETAUTOMAAT

 

 

"RANDSTOF 6ERBRUIKINLITERPERKM

$IESEL

$IESEL

BINNENDEBEBOUWDEKOM LKMAUT

 

 

BUITENDEBEBOUWDEKOM LKMAUT

 

 

TOTAAL LKMAUTOMAAT

 

 

BINNENDEBEBOUWDEKOM KMLAUTOMAAT

 

 

BUITENDEBEBOUWDEKOM KMLAUTOMAAT

 

 

TOTAAL KMLAUTOMAAT

 

 

#/ EMISSIE GKMAUTOMAAT

UITVOERINGEN

4RENDLINE #OMFORTLINE (IGHLINE

#OMFORTLINE (IGHLINE

-OTORENTRANSMISSIE

'EWICHTENTWEE DEURSUITVOERING4OPSNELHEID KMU

!CCELERATIE SEC.VAN KMU

"RANDSTOFVERBRUIK%'6ERBRUIKINKMPERLITER


Technische gegevens.

2.0 TDI 140 pk

2.0 TDI 140 pk 4Motion

-OTORTYPEKLEPPENPERCILINDER

 CILINDERDIESELMOTOR

 CILINDERDIESELMOTOR

)NSPUITINGTURBOLADING

#OMMONRAIL5ITLAATGASTURBO

#OMMONRAIL5ITLAATGASTURBO

#ILINDERINHOUD LITERCM

 

 

-AXVERMOGEN VOLGENS$). K7PK TMIN

 

 

-AXKOPPEL .MBIJ TMIN

 

 

%MISSIENORMAUTOMAAT

%52/

%52/

5ITLAATGASREINIGING

DIESELROETFILTER

DIESELROETFILTER

6ERSNELLINGSBAKSTANDAARD

HANDGESCHAKELDE VERSNELLINGSBAK

HANDGESCHAKELDE VERSNELLINGSBAK

6ERSNELLINGSBAKTEGENMEERPRIJS

$YNAMO !MAXACCU !AH

,EEGGEWICHT KGAUTOMAAT 4OELAATBAARTOTAALGEWICHT KGAUTOMAAT

4OELAATBAREASBELASTINGVOORACHTER KGAUT

4OELAATBAARGEWICHTAANHANGWAGEN GEREMDBIJHELLING KGAUTOMAAT

ONGEREMD KGAUTOMAAT

-AXIMALEDAKBELASTING KG

+OGELDRUK KG

-ETHANDGESCHAKELDEVERSNELLINGSBAK

-ETAUTOMAAT-ETHANDGESCHAKELDEVERSNELLINGSBAK

 

 

-ETAUTOMAAT

 

"RANDSTOF 6ERBRUIKINLITERPERKM

$IESEL

$IESEL

BINNENDEBEBOUWDEKOM LKMAUT

 

 

BUITENDEBEBOUWDEKOM LKMAUT

 

 

TOTAAL LKMAUTOMAAT

 

 

BINNENDEBEBOUWDEKOM KMLAUTOMAAT

 

 

BUITENDEBEBOUWDEKOM KMLAUTOMAAT

 

 

TOTAAL KMLAUTOMAAT

 

 

#/ EMISSIE GKMAUTOMAAT

UITVOERINGEN

(IGHLINE

(IGHLINE

-OTORENTRANSMISSIE

'EWICHTENTWEE DEURSUITVOERING4OPSNELHEID KMU

!CCELERATIE SEC.VAN KMU

"RANDSTOFVERBRUIK%'6ERBRUIKINKMPERLITER


Technische gegevens.

2.0 TDI 170 pk -OTORENTRANSMISSIE -OTORTYPEKLEPPENPERCILINDER

 CILINDERDIESELMOTOR

)NSPUITINGTURBOLADING

#OMMONRAIL5ITLAATGASTURBO

#ILINDERINHOUD LITERCM

 

-AXVERMOGEN VOLGENS$). K7PK TMIN

 

-AXKOPPEL .MBIJ TMIN

 

%MISSIENORMAUTOMAAT

%52/

5ITLAATGASREINIGING

DIESELROETFILTER

6ERSNELLINGSBAKSTANDAARD

HANDGESCHAKELDE VERSNELLINGSBAK

6ERSNELLINGSBAKTEGENMEERPRIJS

 TRAPSAUTOMAAT$3'

$YNAMO !MAXACCU !AH'EWICHTENTWEE DEURSUITVOERING ,EEGGEWICHT KGAUTOMAAT 4OELAATBAARTOTAALGEWICHT KGAUTOMAAT4OELAATBAREASBELASTINGVOORACHTER KGAUT4OELAATBAARGEWICHTAANHANGWAGEN GEREMDBIJHELLING KGAUTOMAATONGEREMD KGAUTOMAAT-AXIMALEDAKBELASTING KG+OGELDRUK KG4OPSNELHEID KMU -ETHANDGESCHAKELDEVERSNELLINGSBAK-ETAUTOMAAT!CCELERATIE SEC.VAN KMU -ETHANDGESCHAKELDEVERSNELLINGSBAK

 

-ETAUTOMAAT

 

"RANDSTOFVERBRUIK%'"RANDSTOF 6ERBRUIKINLITERPERKM

$IESEL

BINNENDEBEBOUWDEKOM LKMAUT

 

BUITENDEBEBOUWDEKOM LKMAUT

 

TOTAAL LKMAUTOMAAT

 

6ERBRUIKINKMPERLITER BINNENDEBEBOUWDEKOM KMLAUTOMAAT

 

BUITENDEBEBOUWDEKOM KMLAUTOMAAT

 

TOTAAL KMLAUTOMAAT

 

#/ EMISSIE GKMAUTOMAATUITVOERINGEN

'4$


Onderhoudsbeurten, voetnoten en afmetingen.

Onderhoudsbeurten $ANKZIJMODERNETECHNIEKENZIJNERVEELMINDERVAAKONDERHOUDSBEURTENNODIG-ETDE,ONG,IFE3ERVICEGEBRUIKT6OLKSWAGENEEN TECHNIEKDIEOPBETROUWBAREENEENVOUDIGEWIJZEDEVERKEERS ENBEDRIJFSVEILIGHEIDVANUWAUTOGARANDEERT$EVARIABELESERVICE INTERVAL INDICATIEHERINNERTUAUTOMATISCHOPHETJUISTETIJDSTIPAANDEVOLGENDEONDERHOUDSBEURT$EEERSTESERVICE INTERVALKLEINE BEURT IS AFHANKELIJKVANUWRIJSTIJL BINNENMAXIMAALTWEEJAAR4USSENTWEEONDERHOUDSBEURTENGROTEBEURT LIGTEENTERMIJNVAN KMMETEENMAXIMUMVANVIERJAAR(ETBIJZONDEREHIERAANISDATBIJHETVASTSTELLENVANDESERVICE INTERVALLENREKENING WORDTGEHOUDENMETHETINDIVIDUELEGEBRUIKENDEPERSOONLIJKERIJSTIJL

Voetnoten !FHANKELIJKVANDEUITVOERINGKANHETTOTAALGEWICHTVANDEAUTOHOGERUITVALLEN WAARDOORHETUITEINDELIJKE LAADVERMORGENAFNEEMT !LSDEAUTOINDEBERGENRIJDT NEEMTHETMOTORVERMOGENAF6ANAFMBOVENDEZEESPIEGELENMETIEDEREM MEERDIENTDAAROMTELKENSTIENPROCENTVANHETTREINGEWICHTTOELAATBAREAANHANGBELASTING MAXIMAALTOELAATBAAR GEWICHTVANDEAUTO TEWORDENAFGETROKKEN $EVASTSTELLINGVANHETVERBRUIKVOLGENS%' VOORSCHRIFT VOORHETLAATSTGEWIJZIGDDOOR%' GAATUITVANHET DAADWERKELIJKELEEGGEWICHTVANDEAUTO-EERUITVOERINGENKUNNENLEIDENTOTINDELINGINEENHOGEREGEWICHTSKLASSEENTOT EENONDERDEZEGEWICHTSKLASSEVALLENDHOGERVERBRUIK!FHANKELIJKVANRIJSTIJL WEGDEK VERKEERSOMSTANDIGHEDEN MILIEU INVLOEDENENCONDITIEVANDEAUTOKUNNENDEVERBRUIKSWAARDENINDEPRAKTIJKAFWIJKENVANDEWAARDENDIEINDEZENORM ZIJNVASTGELEGD )NPLAATSVAN3UPERLOODVRIJ2/.KANDANKZIJDEANTI PINGELREGELING%UROLOODVRIJ2/.WORDENGEBRUIKTBIJGERINGE VERMINDERINGVANHETVERMOGENENVERHOOGDBRANDSTOFVERBRUIK 4OEPASSINGVAN0-% BRANDSTOFBIODIESEL ISNIETMOGELIJK 4 I 0-% B D T F BI DI L I I T LIJK -ETINGENVOLGENS)3/METBLOKKENXXMMINOPGEKLAPTERESPNEERGEKLAPTEACHTERBANK

Afmetingen %XTERIEUR

'OLF

'4)'4$

2

,ENGTE MM"REEDTE MM(OOGTE MM7IELBASIS MM 3POORBREEDTEVOORACHTER MM$RAAICIRKEL M

 

 

 

 

CA-OTION

CA

CA

CA

NVT

NVT)NSTAPV¿¿RVIER DEURS BREEDTEHOOGTE MM)NSTAPACHTERBREEDTEHOOGTE MM-OTION-OTION)NHOUDBRANDSTOFTANK LITER

)NHOUDBRANDSTOFTANK,0' LITER)NTERIEUR )NSTAPV¿¿RTWEE DEURS BREEDTEHOOGTE MM

"AGAGERUIMTE )NHOUDMETZONDEREZITRIJ LITER E

,ENGTEMETZONDER ZITRIJ MM -AXIMALEBREEDTE MM "REEDTETUSSENDEWIELKASTEN MM (OOGTE MM


Onderhoudsbeurten, voetnoten en afmetingen.

Afmetingen Golf


Onderhoudsbeurten, voetnoten en afmetingen.

Afmetingen Golf GTI/GTD


Onderhoudsbeurten, voetnoten en afmetingen.

Afmetingen Golf R


Volkswagen Bank Volkswagen Leasing

Volkswagen financiële diensten "IJDEKEUZEVANEENNIEUWE6OLKSWAGENNEEMTUALLERLEIASPECTENINOVERWEGING$AARINWORDTUBIJGESTAANDOORDE 6OLKSWAGEN DEALER6ANZELFSPREKENDADVISEERTHIJUOVERDEMODELLENENDEKEUZEAANACCESSOIRES!LS6OLKSWAGEN RIJDERKIEST UBEWUSTVOORKWALITEIT DUURZAAMHEIDENBETROUWBAARHEID+ENMERKENDIEUTERUGVINDTINDESERVICEVAN6OLKSWAGEN"ANK 6OLKSWAGEN,EASING 5W6OLKSWAGEN DEALERADVISEERTUDANOOKGRAAGOVERDEMOGELIJKHEDENDIEUHEEFTVOORLEASE FINANCIERINGENVERZEKERING VANUW6OLKSWAGEN

Volkswagen Privé Plan (ET6OLKSWAGEN0RIV¶0LANISBESTEMDVOORDEPARTICULIERERIJDERDIETEGENAANTREKKELIJKEVOORWAARDENENLAGEMAANDLASTEN EENPASSENDEAUTOFINANCIERINGWIL(ET6OLKSWAGEN0RIV¶0LANISEENAFLOPENDKREDIETDIEVOORDELENBIEDTDIEALLEEN 6OLKSWAGEN RIJDERSGENIETEN:OWORDTERBIJVOORBEELDBIJUWFINANCIERINGREKENINGGEHOUDENMETDEHOGEINRUILWAARDEVAN EEN6OLKSWAGEN%NDATMERKTUINDELAGEREMAANDLASTEN +ENMERKENDVOORHET0RIV¶0LANIS s 6ASTELOOPTIJD s 6ASTBEDRAGPERMAAND s 2IJDENOPBASISVANWERKELIJKEKOSTEN s ,AGERMAANDBEDRAGDANKZIJTOEKOMSTIGERESTWAARDE

Volkswagen Financial Lease 6OLKSWAGEN&INANCIAL,EASEISBESTEMDVOORDEZAKELIJKERIJDEROFONDERNEMER-ET&INANCIAL,EASEKUNTUALSONDERNEMERDE INVESTERINGBUITENDENORMALEBEDRIJFSFINANCIERINGHOUDEN5WORDTDIRECTECONOMISCHEIGENAARENZOKUNTUDE6OLKSWAGEN OPUWBEDRIJFSBALANSPLAATSEN$ERENTE ENAFSCHRIJVINGSKOSTENZIJNFISCAALAFTREKBAAR5BETAALTINVASTEMAANDELIJKSE TERMIJNENTERUGENHOUDTZODUSDUIDELIJKINZICHTINDEKOSTENVANUWAUTO|S $ITMAAKT&INANCIAL,EASETOTEENABSOLUUT ZEKEREMANIERVANFINANCIEREN +ENMERKENDVOOR&INANCIAL,EASEIS s !FSCHRIJVINGENRENTEFISCAALAFTREKBAAR s $UIDELIJKMAANDELIJKSKOSTENOVERZICHT s 'UNSTIGESLOTTERMIJNREGELING s "ETAALBAREMAANDLASTEN

Volkswagen Leasing 6OLKSWAGEN,EASINGISBESTEMDVOORDEONDERNEMERDIEZIJNFINANCI¹LEMIDDELENBESCHIKBAARWILHOUDENVOORZIJN BEDRIJFSVOERING5RIJDTVOOREENVASTBEDRAGPERMAANDENHOEFTNIETTEINVESTERENINEENAUTO:OWEETUTIJDENSDEGEHELE CONTRACTPERIODEVANUW6OLKSWAGENEXACTWAARUFINANCIEELAANTOEBENT)NHOUD OMVANGENDAARMEEDETARIEVENZIJNGEHEEL AFTESTEMMENOPUWPERSOONLIJKEWENSEN/MHETUNOGCOMFORTABELERTEMAKEN ISHETGOEDOMTEWETENDATDEECONOMISCHE RISICOSDIEAUTORIJDENMETZICHMEEKUNNENBRENGEN UITHANDENWORDENGENOMEN:OHEEFTUDUSUWVOLLEDIGEMOBILITEITIN EENKEERGEREGELDENERWEINIGOMKIJKENNAAR $EVOORDELENVAN6OLKSWAGEN,EASING s 0ERSOONLIJKESERVICEVANUW6OLKSWAGEN DEALER s &ULL SERVICELEASEPRODUCT s 6ERVANGENDVERVOER s ,AAGEIGENRISICO s !LLEINZITTENDENSTANDAARDMEEVERZEKERD


Volkswagen Bank Volkswagen Leasing

Volkswagen verzekering $E6OLKSWAGEN0LUSPOLISBIEDTUEENAANTALBIJZONDEREVOORWAARDEN7ATDACHTUVANDEZEKERHEIDVANEEN NIEUWWAARDEREGELINGVANMAANDENENGRATISVERVANGENDVERVOERBIJSCHADE TOTAALVERLIESENDIEFSTALVANUWAUTO"OVENDIEN ZIJNDEACCESSOIRESTOT GRATISMEEVERZEKERDENZITERSTANDAARDOPELKE0LUSPOLISEENSCHADEVERZEKERINGVOOR INZITTENDEN:OZIJNUWPASSAGIERSALTIJDGOEDVERZEKERD$ESONDANKSISHETEENVERZEKERINGMETEENZEERAANTREKKELIJKE PREMIE WAARBIJUTOTMAARLIEFSTKORTINGKUNTOPBOUWEN -ETDE6OLKSWAGEN0LUSPOLISPROFITEERTUVAN s $RIEJAARNIEUWWAARDEREGELING s 'EENEIGENRISICOBIJSCHADE s !CCESSOIRESTOT GRATISMEEVERZEKERD s !LTIJDVERVANGENDVERVOERBIJSCHADE DIEFSTALENTOTALLOSS VERKLARING s /PTIONEELKUNTUKIEZENVOORDE.O CLAIMBESCHERMER $EVOORDELENVANDEDIVERSEDIENSTENVOORUOPEENRIJ s ,AGEREMAANDLASTENDOORGUNSTIGESLOTTERMIJN REGELING s %ENZEKEREMANIERVANFINANCIEREN s %ENFULL SERVICELEASEPRODUCT s 'RATISVERVANGENDVERVOERBIJSCHADE DIEFSTALENTOTALLOSSVANUWAUTO s MAANDENNIEUWWAARDEREGELING s (ETGEMAKOMALLESIN¶¶NKEERTEREGELENVIAUWEIGEN6OLKSWAGEN DEALER

Meer weten? 7ILTUMEERWETENOVERDEVOORDELENVAN6OLKSWAGEN&INANCI¹LE$IENSTEN,OOPDANDESHOWROOMBINNEN WANTOFUNUKOOPT OFLEAST UW6OLKSWAGEN DEALERHELPTUGRAAGOMDEKEUZETEMAKENDIEHETBESTEBIJUPAST U rijdt al een Volkswagen Golf vanaf +REDIETSOM 

-AANDLAST 

199,- per maand. 4OTALEPRIJSKREDIET 

*AARRENTE

,OOPTIJD

 

MAANDEN

6OLKSWAGEN'OLF%ASYLINEPK !ANBETALING 3LOTTERMIJN U least al een Volkswagen Golf vanaf

449,- per maand.

,EASEPRIJSISOBVKMMAANDENEXCLUSIEF"47ENEXCLUSIEFBRANDSTOF U heeft al een Volkswagen Abonnement voor de Golf vanaf

499,- per maand *

OBV&ULL/PERATIONAL,EASE LOOPTIJDVANJAARENKILOMETRAGEPERJAAR INCLUSIEF"47ENEXCLUSIEFBRANDSTOFKOSTEN &INANCIERINGWORDTVERSTREKTDOOR6OLKSWAGEN"ANKTE!MERSFOORT)NGESCHREVENBIJDE+V+ONDERDESTATUTAIRENAAM 6OLKSWAGEN"ANK'MB(FILIAAL.EDERLAND)NGESCHREVENINHETREGISTERVANDE!&-ONDERNUMMER &INANCIERINGSAANBIEDINGOPBASISVANEENNIET DOORLOPENDKREDIET4OETSINGENREGISTRATIEBIJ"+2TE4IEL 0ROSPECTUSOPAANVRAAGVERKRIJGBAAROFTEDOWNLOADENVIAWWWVOLKSWAGENBANKNL2ENTEWIJZIGINGENENDRUKFOUTEN VOORBEHOUDEN


U koopt meer dan een auto De kwaliteit die Volkswagen nastreeft, vindt u niet alleen terug in de auto’s. Maar ook bij onze dealers. U zult bij uw Volkswagen-dealer ontdekken dat ‘service’ een breed begrip is. Daarom gaat de service van de Volkswagen-dealer verder dan u misschien gewend bent. Maar had u van Volkswagen anders verwacht? Leest u even mee… Altijd een vertrouwd adres Meer dan 200 dealers die kwaliteit en service hoog in het vaandel hebben staan. Onderhoud en reparatie worden verricht met speciaal Volkswagen-gereedschap, uitgevoerd door goed opgeleide vakmensen. Garantie 3 jaar op lak, 12 jaar op carrosserie. 2 jaar technische fabrieksgarantie. 2 jaar garantie op uitgevoerde werkzaamheden en vervangen van onderdelen. Mobiliteitsgarantie Bij iedere nieuwe Volkswagen hoort een gratis Mobiliteitsgarantie. Mocht u ooit stranden met uw Volkswagen en deze is in onderhoud bij de dealer, dan helpt Volkswagen u bijna overal in Europa, 24 uur per dag, weer op weg. Express Service Snel geholpen, zonder afspraak. Voor onverwachte kleine ongemakken. U komt langs, hoort wat de reparatie kost en wordt direct geholpen. Voordelige tarieven Uw Volkswagen is in goede handen bij de Volkswagen-dealer. Naast het gebruik van originele onderdelen, up to date kennis en jarenlange ervaring, kunt u rekenen op zeer scherpe prijzen voor onderhoud en reparaties. Lakinspectie Op uw Volkswagen heeft u een lakgarantie van 3 jaar. Wanneer deze garantie bijna verstreken is, bent u welkom voor een gratis lakinspectie bij uw Volkswagen-dealer. Sleutelservice De Volkswagen sleutel bevat een automatische wegrijblokkering. Bij verlies zorgt de Volkswagendealer binnen 24 uur voor een nieuwe set gecodeerde sleutels. Ruitenservice De ruiten vormen een essentieel onderdeel van de beschermende kooiconstructie van uw Volkswagen. Is uw ruit kapot, bel dan het gratis nummer 0800-555 7000. De reparatie is afhankelijk van uw verzekering vaak gratis. Bij vervanging van een voor- of achterruit krijgt u meestal een korting op uw eigen risico. Erkend Schadeherstel Schadeherstel is werk voor specialisten waarvoor u dus bij uw Volkswagen-dealer moet zijn, u heeft dan de zekerheid van vakkundig uitgevoerd schadeherstel. Uw Volkswagen voldoet na reparatie weer voor de volle 100% aan de strenge fabrieksspecificaties. Vervangende vervoer Als uw auto voor onderhoud of reparatie bij uw Volkswagen-dealer staat, wilt u graag mobiel blijven. Op verzoek krijgt u een vervangende auto mee tegen een voordelig tarief. Wilt u meer weten over één van de hier genoemde diensten, dan bent u bij uw Volkswagen-dealer of op www.volkswagen.nl/rijders van harte welkom voor meer informatie. Bovendien worden onze services uitgebreid toegelicht in diverse specifieke klantenfolders.

De vermelde gegevens omtrent leveringsmogelijkheden, uitvoeringsdetails, vermogens, maten, gewichten en brandstofverbruik hebben betrekking op gegevens, zoals deze op het moment van druk bekend zijn. Deze kunnen zich per type wijzigen. Uw Volkswagen-dealer informeert u hier graag over. Wijzigingen voorbehouden www.volkswagen.nl 1VWPLGOLF-4

Prijslijst VW Golf  

De Golf Prijzen en uitvoeringen per mei 2011. Highline (extra t.o.v. standaarduitrusting) Comfortline (extra t.o.v. standaardui...

Advertisement