Page 1

Fiscaal-vriendelijk autorijden na Prinsjesdag 2013. 10 vragen en antwoorden

PONCRM004 Factsheet Volkswagen.indd 1

04-10-13 12:37


1. Op welke manier wordt de bijtelling per volgend jaar aangescherpt? De bijtelling kent een aantal categorieën met een korting op het standaard bijtellingspercentage van 25%. Deze kortingen zijn bedoeld voor zuinige en zeer zuinige auto’s. Om de kortingen in de pas te laten lopen met technische ontwikkelingen worden deze kortingen jaarlijks bijgesteld. Dat gebeurt ook per 2014. De nieuwe tabel voor 2014 ziet er als volgt uit: Investeringstotaal dit jaar

gram/km

Nul- en zeer lage CO2-uitstoot: 4%

0

7%

1 - 50

Diesel: 14%

51 - 85

20%

86 - 111

Benzine en overig: 14%

51 - 88

20%

89 - 117

2. Welke mogelijkheden heb ik in 2013 nog voor de bijtelling? De aanscherping van de CO2-uitstootnormen van de 14%- en 20%-bijtelling zorgt ervoor dat een aantal auto’s bij een eerste tenaamstelling in 2014 in een hogere categorie valt dan wanneer deze auto’s in 2013 tenaamgesteld worden. Bij aflevering en tenaamstelling in 2013 kan dan nog geprofiteerd worden van de huidige ruimere CO2-uitstootnormen. Het bijtellingspercentage wordt bij de eerste tenaamstelling vastgesteld. Dat percentage blijft vervolgens gedurende 60 maanden van kracht. Aanscherpingen van de CO2-uitstootnormen van de bijtelling na de datum van eerste tenaamstelling van de auto hebben geen invloed op de bijtelling van die auto.

3. Op welke auto’s kan ik versneld afschrijven? Versnelde afschrijving is in de tweede helft van dit jaar mogelijk voor investeringen in bestelauto’s en zeer zuinige personenauto’s. De personenauto moet dan voldoen aan de CO2-uitstootnormen zoals die nu ook gelden voor de 0% en 14%-bijtellingscategorie. Concreet: een maximale CO2-uitstoot van 88 gram/km bij diesel en 95 gram/km in andere situaties. In 2013 mag dan eenmalig 50% willekeurig worden afgeschreven. Het andere deel volgt het normale afschrijvingspatroon. Voor aardgasauto’s geldt een willekeurige afschrijving voor 75% op basis van de zg. VAMIL-regeling. Hiervoor is vereist dat de investering binnen 3 maanden wordt aangemeld bij Agentschap NL. Er is aangekondigd dat ook deze willekeurige afschrijving vanaf 2014 niet meer van kracht zal zijn voor personenauto’s.

PONCRM004 Factsheet Volkswagen.indd 2

04-10-13 12:37


4. Tot welke datum kan ik de order tekenen om versneld te kunnen afschrijven? De willekeurige afschrijving op alle zeer zuinige personenauto’s en op bestelauto’s is een tijdelijke maatregel in het kader van de economische ontwikkeling. Deze regeling geldt voor orders die vanaf 1 juli 2013 zijn getekend en loopt af per 31 december 2013. De auto hoeft nog niet in 2013 afgeleverd te worden. Wel is wettelijk geregeld dat de auto voor 1 januari 2016 in gebruik moet zijn genomen. Voor situaties waarin de auto dit jaar nog niet in gebruik is genomen, is ook geregeld dat de afschrijving niet hoger kan zijn dan het bedrag van de (aan)betaling.

5. Wat zijn de plannen voor de investeringsaftrek? Het kabinet heeft op Prinsjesdag het voornemen bekend gemaakt om de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (nu nog maximaal 28%) vanaf 2014 niet meer te laten gelden voor personenauto’s. Naast de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) geldt voor auto’s in de 0% en 14%-bijtellingscategorie ook de zogenaamde milieu-investeringsaftrek (MIA). Op een auto die voor 14% bijtelling in aanmerking komt, is die MIA nu 13,5% van het investeringsbedrag. Het plan van het kabinet is om deze MIA vanaf 2014 te beperken tot (semi-)elektrische auto’s.

6. Krijg ik wel investeringsaftrek als mijn auto in 2014 afgeleverd wordt? Voor de investeringsaftrek (zowel KIA als MIA) geldt dat de orderdatum bepaalt of er recht op deze aftrekpost bestaat. In 2013 staan zeer zuinige personenauto’s nog in de wettelijke regeling voor de KIA en MIA. Als de auto in 2013 wel georderd, maar nog niet afgeleverd wordt, geldt de regeling dat de investeringsaftrek in 2013 tot het aanbetaalde bedrag in de aangifte verwerkt mag worden. Het eventuele restant kan dan afgetrokken worden in de aangifte van 2014, het jaar waarin de auto afgeleverd wordt. Zonder aanbetaling wordt in zo’n situatie de KIA en MIA uit 2013 afgetrokken in de aangifte van 2014. De KIA is wettelijk niet aan maximale budgetten gebonden. Bij de MIA is dat wel het geval. Het is daarom mogelijk dat de regeling op enig moment in de loop van het jaar wordt stopgezet. Raadpleeg vóór investeren altijd de website van Agentschap NL.

7. Krijg ik wel investeringsaftrek als ik door de aflevering in 2014 voor de bijtelling in de 20%-categorie val? De investeringsaftrek (zowel KIA als MIA) wordt toegekend op de datum van het aangaan van de investeringsverplichtingen. Op die datum moet voldaan zijn aan de CO2-grenzen die voor deze regelingen gelden. Voor personenauto’s geldt in 2013 een maximale CO2-uitstoot gelijk aan de bovengrens van de 14%-bijtelling. Het kan echter voorkomen dat de auto pas in 2014 wordt afgeleverd en te naam gesteld. Intussen zijn dan per 1 januari 2014 de CO2-uitstootgrenzen van de bijtelling aangescherpt. Dat kan betekenen dat een auto niet meer in de 14%, maar in de 20% bijtelling valt. Hiervoor is geen specifieke overgangsregeling getroffen, zodat gesteld kan worden dat de investeringsaftrek van 2013 ook in die situatie van toepassing blijft.

PONCRM004 Factsheet Volkswagen.indd 3

04-10-13 12:37


8. Is al bekend welke MRB-tarieven per 2014 gaan gelden? Het nihiltarief van de MRB zoals dat nu geldt voor auto’s met een CO2-uitstoot van maximaal 95 gram/km bij diesel en 110 gram/km in andere gevallen, wordt per 2014 beperkt tot auto’s met een maximale CO2-uitstoot van 50 gram/km. In de praktijk zijn dat vooral (semi)elektrische auto’s. Boven die nieuwe norm gelden de reguliere tarieven op basis van brandstof, gewicht en provincie.

9. Blijft de BPM-vrijstelling voor zeer zuinige auto’s bestaan? De BPM-vrijstelling voor zeer zuinige auto’s blijft bestaan. Ook in 2014 zijn daarom zowel particulier als zakelijk aangeschafte auto’s vrijgesteld van het BPM-basistarief als de CO2-uitstoot niet hoger is dan de daarvoor vastgestelde norm. Die norm is gelijk aan de bovengrens van de 14%-bijtellingscategorie: 85 gram/km bij diesel en 88 gram/km voor andere auto’s. Door de aanscherping van de normen van deze vrijstelling zal het zo zijn dat een aantal auto’s in 2013 nog wel vrij van BPM is, maar in 2014 niet meer. Voor de BPM is bepalend op welk moment er een kenteken aan de auto is toegekend.

10. Wanneer zijn alle maatregelen definitief bekend? De in deze brochure beschreven maatregelen zijn gedeeltelijk al in de loop van voorgaande jaren door het parlement aangenomen en worden per 1 januari 2014 van kracht. Met name voor de investeringsaftrek en afschrijvingsmaatregelen geldt dat deze plannen nog door de Tweede Kamer en door de Eerste Kamer behandeld moeten worden. De stemmingen in de Tweede Kamer zijn medio november. De Eerste Kamer stemt in de loop van december.

De informatie in deze brochure is opgesteld in samenwerking met AMD automotive fiscalisten B.V. op basis van de huidige stand van wetgeving. Ook zijn de op Prinsjesdag 2013 gepresenteerde wetsvoorstellen hierin verwerkt. Daarbij is de uiterste zorgvuldigheid betracht. Deze brochure is echter uitsluitend informatief van aard en is geen individueel advies. Pon’s Automobielhandel B.V. noch AMD automotive fiscalisten B.V. zijn aansprakelijk voor gebruik van deze informatie in een concrete individuele situatie. De kopij van deze brochure is afgesloten per 21 september 2013.

PONCRM004 Factsheet Volkswagen.indd 4

04-10-13 12:37

Fiscaal vriendelijk autorijden na prinsjesdag 2013 - Volkswagen  

www.martinschilder.nl/fleetsales.html

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you