Page 1

SlezskĂĄ univerzita v Opav Filozoficko-pĂ­rodovdeckĂĄ fakulta v Opav Ăšstav fyziky

FILOZOFIE, PSYCHOLOGIE, FYZIKA, RACIONALISMUS, SKEPTICISMUS, ALTERNATIVNĂ? MEDICĂ?NA, POSTMODERNISMUS, PSEUDOVÄšDA A PAVÄšDA

VDANEVDA www.physics.cz/vedaneveda

KLUB ART OPAVA

VSTUP ZDARMA

tvrtek 27. zĂĄĂ­ 2012, 14:00

tvrtek 4. Ă­jna 2012, 15:00

tvrtek 18. Ă­jna 2012, 15:00

tvrtek 1. listopadu 2012, 15:00

RNDr. JiĂ­ Grygar, CSc.

Prof. RNDr. Jan NovotnĂ˝, Csc.

Prof. RNDr. Vojtch Mornstein, Csc.

Prof. MUDr. JiĂ­ Het, DrSc.

OistnĂŠ mechanismy ve vd, racionalismus a skeptickĂŠ mylenĂ­

Postmodernismus a fyzika

Fyzika a alternativnĂ­ medicĂ­na, aneb praktickĂŠ stetĂĄvĂĄnĂ­ vdy a pavdy

Vda, pseudovda, pavda a jak je rozliit

PostmodernistÊ kritizují vdu, e dlå chyby; pesto nepipoutí alternativní metody poznåní, ale pouze vdeckou skepsi. Nkolik píklad z djin vdy vak ukazuje, e vda umí omyly a chyby napravovat pråv díky dslednÊmu uívåní vdeckÊ metody. Ta nakonec odhalí i úmyslnÊ podvody a omyly tzv. instantní vdy, je asto vznikå pod tlakem na excelenci ( loso e publish or perish). Recenzní ízení je nutnÊ, i kdynení neomylnÊ. Ve vd vak neplatí demokratickÊ principy (vtina nemusí mít pravdu, protoe bývå zaslepena vlastními pedsudky). Natstí je píroda sice ra novanå, ale estnå, a není zlomyslnå.

Postmodernismus je obtínÊ pesn vymezit, nesporn je v nm vak obsaena reakce na modernídvru ve vítznou cestu vdeckÊho poznåní. Klade se naopak draz na pluralitu a rovnopråvnost nåzor, kterÊ mají svÊ opråvnní jen v ur itých reimech e ia nemly by si proto klåst pehnanÊ nåroky na pravdivou re exi skute nosti. Stoupenci postmodernismu se tak nkdy doståvají do kon iktu s pírodovdci, zejmÊna s fyziky. Pednåka je vnovåna nkterým z tchto kon ikt.

Pednåka zachycuje sou asný pohled exaktních vd na nkterÊ alternativn medicínskÊ metody, kterÊ se dovolåvají fyzikålních princip, respektive to pedstírají. V úvodní åsti pednåky je proto vnovåna pozornost vybraným oblastem fyziky, kterÊ by mohly mít zdånlivý vztah k vybraným oblastem alternativní medicíny. Dåle je podån pehled tchto metod a je speci kovåno, v em vidí vda nepekonatelný rozpor s pírodními zåkony. Jako píklad je vyuito i nkterých sou asných kauz (nap. tzv. kvantovå medicína). Úloha sdlovacích prostedk, postmoderní prvky ve kolním vzdlåvåní aj.

Vda, pseudovda a pavda jsou asto pouívanÊ termíny, ale pesn de novat jejich obsah je obtínÊ nejen proto, e jde o oblasti rozsåhlÊ, zna n diverzi kovanÊ, ale i proto, e hranice mezi nimi není ostrå. V pednåce budou uvedeny nej astjí nåzory na podstatu, pvod, smysl a hodnotu vdy. Podobn budou analyzovåny nåzory na pseudovdu a uvedeny nejbnjí de nice a takÊ nkolik typických pseudovdeckých disciplín z oblasti alternativní medicíny. Budou takÊ popisovåny vzåjemnÊ vztahy mezi vdou a pseudovdou, jejich vzåjemnÊ kon ikty i monost jejich vzåjemnÊ tolerance, kooperace nebo dokonce splynutí...

tvrtek 15. listopadu 2012, 15:00

tvrtek 29. listopadu 2012, 15:00

tvrtek 6. prosince 2012, 15:00

Prof. PhDr. Ivan Blecha, Csc.

Doc. RNDr. enk ZlatnĂ­k, Csc.

Prof. PhDr. Zbynk VybĂ­ral, Ph.D.

Co dlĂĄ vdu vdou?

Souití pírodních a spoleenských vd.

Pro je tak målo kritických psycholog u nås a pro jich je tak hodn v jiní Africe?

Pednåka se zamýlí nad loso ckými dvody, pro postmoderní myslitelÊ tak oste úto í na vdu a pro tak podporují pseudovdu i rznÊ rådoby alternativní pístupy. Ukazuje se pitom takÊ omezenÊ a nespråvnÊ pojetí vdy. Krom tÊmat a metod je poteba respektovat i tzv. zåsady vdeckÊ pråce a ty mají zcela jiný pvod a dosah. Z tohoto hlediska me být vdou i loso e. Vda jako skeptický, kritický a tolerantní podnik nabízí Êtos, který je teba pstovat, nikoli zavrhovat. Pednåka je pojata populårn a je doplnna nåzornými ukåzkami.

EmpirickÊ vdy. Co mají spole nÊho a kde se naprosto míjí? Co si po ít s postmodernou? Zvlåtnosti spole enských vd a problÊm tzv. tetí kultury (C. P. Snow, J. Brockman). Konsilience (E. O. Wilson, L. Kovå ). Vzdåvají se spole enskÊ vdy kritickÊho mylení? Pro ? AfÊry Sokalova typu a tÊma iracionality ve výchov na aktuålních píkladech.

I psychologie krom zkoumåní duevních pochod, emocí, blízkých sociålních vztah, dynamiky v malých skupinåch, duevních nemocí a potíí re ektuje sama sebe. MnohÊ pedpoklady a ustålenÊ zåvry tradovanÊ ve 20. století jsou pezkoumåvåny a revidovåny. Ví se o tom u nås spíe målo. Pednåka se soustedí takÊ na vý et tÊmat, jimise zabývají psychologovÊ v jen zdånliv odlehlÊ zemi, jakou Jihoafrickå republika. Porovnåní s tÊmaty eenými v R nebo nap. VelkÊ Britånii nastavují zrcadlo celÊ humanitní disciplín s tím, e v zrcadle se obråí takÊ spole enskÊ klima.

UvedenÊ pednåky jsou souåstí projektu Intenzi kace internacionålních, mezioborových a intersektorålních pístup pi studiu (CZ.1.07/2.2.00/28.0271), který je spolu nancovån Evropským sociålním fondem a Ståtním rozpotem R.

SlezskĂĄ univerzita v Opav

VĚDANEVĚDA  

Plakát k sérii přednášek o kritickém myšlení a racionálním skepticismu v podání předních českých odborníků. Opava, podzim 2012, KLUB ART.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you