Page 1

KULTURTJENESTENS TILBUD FOR DAGTILBUD 2012 - 2013

fUgLSaNg KUNSTmUSEUm KUNSTNER miNi bLUmE bøRNEKULTUR gULdboRgSUNd KommUNE KNUThENboRg SafaRiPaRK mUSEUm LoLLaNd-faLSTER

Kurser for pædagoger og kulturtilbud for børn i dagtilbud

KULTURTJENESTEN giver børn og unge muligheder for at møde kunst og kultur i skole, dagtilbud og fritid i LOLLAND OG GULDBORGSUND KOMMUNER


2012/13

Kulturtjenestens katalog for dagtilbud Kulturtjenesten udsender for første gang sit katalog med en lang række undervisnings- og kulturtilbud til dagtilbud i Guldborgsund og Lolland Kommuner. Tilbud, som er tænkt som levende og inspirerende Supplementer til arbejdet med de pædagogiske læreplanstemaer i daginstitutionerne. Der er forløb og aktiviteter for alle børnehavebørn, som relaterer sig til de pædagogiske læreplaner. Kataloget indeholder en bred vifte af tilbud, som kan indgå i planlægningen af forskellige temaer såsom natur og naturfænomener, kulturelle udtryksformer og værdier, sprog og sociale kompetencer. Er man interesseret i at høre nærmere om et tilbud kan Kulturtjenestens udviklingskoordinator kontaktes på 51 28 02 83 og man kan også her få hjælp til at lave tilmeldingerne. Kataloget er tænkt som en appetitvækker, og på Kulturtjenestens website kan man læse uddybende beskrivelser af forløbene. Der er kultur- og undervisningsforløb fra både Fuglsang Kunstmuseum, Knuthenborg Safaripark, Museum Lolland-Falster, Kunstner Mini Blume og Børnekultur Guldborgsund. Kulturtjenesten er støttet af: Kulturaftale Storstrøm, Dagtilbud, Skole, Kultur og Fritid Guldborgsund Kommune, Dagtilbud, Skole, Kultur og Fritid Lolland Kommune, Museum Lolland-Falster, Storstrøms Kammerensemble, Fuglsang Kunstmuseum, Teatret Masken, Knuthenborg Safaripark, Middelaldercentret og Skoletjenesten på Sjælland. Rigtig god fornøjelse med planlægningen af skoleåret 2012 - 2013!

KOLOFON Kulturtilbud 2012/12 er produceret af kulturtjenesten. redaktion: Signe Marie Holdt Fotos: Finn brasen m.m. Layout/Produktion: Martin ørsted Grafisk design

2

w w w. K U LT U RT J E N E S T E N . d k


Indhold 09

08

06

10

05 iNdhoLdSfoRTEgNELSE

SIDE

KURSER

04

fUgLSaNg KUNSTmUSEUm

05

bøRNEKULTUR gULdboRgSUNd KommUNE

08

KNUThENboRg SafaRipaRK

08

KUNSTNER miNi bLUmE

09

mUSEUm LoLLaNd-faLSTER

09

booKiNg og iNfo

bagSidE

3


KURSER KURSUS: hoRiSoNTER KURSER

I anledningen af udstillingen Horisonter i dansk landskabskunst. 1950 – 2000 inviterer Fuglsang Kunstmuseum til en spændende inspirationsdag, hvor landskabet og kunsten er i centrum. Formålet med kurset er at inspirere til læring med udgangspunkt i kunstmuseets aktuelle udstilling Horisonter. Som kursusdeltager bliver du klædt rigtig godt på til en tur med børnehaven på Fuglsang, hvor særlige forløb er tilrettelagt for børnehavebørn.

daTo 20. marts 2012 kl. 9.30 – 11.30

STEd

Fuglsang Kunstmuseum Nystedvej 71, 4891 Toreby L

Pædagogiske læreplaner: Kurset understøtter arbejde med pædagogiske læreplaner i børns viden om og forståelse af naturen og kunsten, da det tager udgangspunkt i kunstnernes brug af naturens egne former som baggrund for kunstneriske udtryk. Pris: 100 kr pr, person Målgruppe: pædagoger, pædagogmedhjælpere i dagtilbud Varighed: 2 timer, inkl. pause med kaffe og kage Formidler: Charlotte Dyrberg Lassen, kunsthistoriker Maks. deltagere: 30

fiLmpiLoT gRaTiS KURSUSTiLbUd Filmpilotkursus for dig, der ønsker at arbejde pædagogisk med filmmediet. Kurset giver dig en række værktøjer til at gå i dialog med børn om deres oplevelser med film, billeder og medier i hverdagen. Med udgangspunkt i korte kvalitetsbørnefilm får du på kurset konkrete ideer til pædagogiske øvelser, der er med til at kvalificere børns møde med film og medier. Du får på kurset udleveret filmpædagogisk materiale, som du kan tage med hjem som inspiration til det videre arbejde.

daTo Forår 2012 – datoen er endnu ikke fastlagt, men du får besked i god tid før kurset

STEd Følger

Pædagogiske læreplaner: Tilbuddet ligger i tråd med de pædagogiske læreplaner i dagtilbud og giver en tilgang til kvalificering af de kulturelle, sproglige og sociale kompetencer. Kurset passer sammen med FILM ER IKKE BARE FILM. Underviser: Konsulent fra Det Danske Filminstitut Arrangør: Børnekultur Guldborgsund Kommune Varighed: Ca. 3 timer Pris: GRATIS

KURSUS: RiChaRd REvivaL Richard Winther boede og arbejdede sine sidste år i Vindeby på Lolland. Forud for efterårets særudstilling om kunstneren Richard Winther udbyder Fuglsang Kunstmuseum et kursus for pædagoger, hvor udstillingens tilrettelægger og museets formidler fortæller om udstillingens muligheder for børnehavens ældste børn.

daTo Man. d. 20. august 2012 kl. 15-16.30

STEd

Fuglsang Kunstmuseum

4

w w w. K U LT U RT J E N E S T E N . d K

Pædagogisk profil: Museet som et anderledes og inspirerende læringsrum med fokus på dialog, anerkendelse og kreativitet Målgruppe: Pædagoger i børnehaver Pris: Kr. 100, inkl. kaffe, kage og entré til museets udstillinger


Særudstillingen Vilhelm Kyhn og det danske landskab – det nationale projekt revurderet vises på Fuglsang Kunstmuseum fra ultimo januar – maj 2013. Udstillingen sætter fokus på guldaldermaleren Vilhelm Kyhn, der er en af de mest centrale kunstnere i dansk kunst gennem hele 1800-tallet. Hans værker har i høj grad bud til i dag, hvor spørgsmål om den danske identitet og nutidens nationalitetsfølelse ofte er til diskussion i medierne. Kurset introducerer til udstillingen og de forløb museet udbyder for børnehaver og SFO. Pædagogiske læreplaner: Naturen og naturfænomener, kulturelle udtryksformer og værdier Målgruppe: Pædagoger og pædagogmedhjælpere i børnehaver og SFO Pris: 100 kr.

daTo

fUgLSaNg KUNSTmUSEUm

KURSUS: viLhELm KyhN og dET daNSKE LaNdSKab – dET NaTioNaLE pRoJEKT REvURdERET

5. februar 2013 kl. 9.30-11

STEd

Fuglsang Kunstmuseum Nystedvej 71, 4891 Toreby L

fUgLSaNg KUNSTmUSEUm himmELgÅdER Himmelgåder skaber en lærende ramme om de yngstes møde med kunsten og naturen. Sammen med museets kunstfaglige personale digter børnene fortællinger med udgangspunkt i udstillingen: Himmelgåder. Stjerner, måner, kometer og andre fænomener på nattehimlen er udgangspunkt for børnenes leg og læring. Understøtter læreplaner i: Børns naturfaglige viden og dannelse, da den tager udgangspunkt i himlens naturfænomener. Der er også vægt på kulturelle udtryksformer og værdier, da tilbuddet understøtter udviklingen af børnenes kulturelle udtryksformer og skaber rum for at lege og eksperimentere med kulturelle udtryk. Målgruppe: De ældste børnehavebørn Varighed: 30 minutter – og kan suppleres med kreativ leg/læring efterfølgende i museets atelier. Pris: 500 kr. pr. institution. Sted: Fuglsang Kunstmuseum Maks. deltagere: 16 pr. daginstitution.

daTo Efter aftale i udstillingsperioden d. 14. oktober 2011 – 26. februar, 2012.

STEd

Fuglsang Kunstmuseum Nystedvej 71, 4891 Toreby L

maRSbo daNS Gennem leg og dans til kosmiske rytmer udfordres børnenes motorik og fantasi gennem korte danse med udgangspunkt i udstillingen Himmelgåder. Med inddragelse af enkelte rekvisitter bevæger vi os til toner fra det ydre rum. Kom og vær med og find din indre marsdreng/ - pige frem. Alle kan være med. Der kræves ingen forudsætninger. Understøtter læreplaner i børns naturfaglige viden og dannelse, da der tages udgangspunkt i himlens naturfænomener samt kulturelle udtryksformer og værdier. Arbejdsformer og metoder: Styrkelse af børnenes motoriske kompetencer samt billeddialog. Målgruppe: børn i alderen 4-7 år Varighed: 30- 45 minutter. Kan evt. suppleres med museets andre aktiviteter for målgruppen efter nærmere aftale Pris: 10 kr. pr. barn i vinterferien, udenfor vinterferien koster tilbuddet 500 kr. pr. institution.

daTo Vinterferien + 13.- 26. februar 2012 alle dage fra kl. 10.00

STEd

Fuglsang Kunstmuseum Nystedvej 71, 4891 Toreby L

5


KaRSEmaRKER: bøRNENES LaNdSKab fUgLSaNg KUNSTmUSEUm

Landskabet skaber en lærende ramme om de yngstes møde med kunsten og naturens skaberkraft. Sammen med museets kunstfaglige personale skaber børnene små håndgribelige landskaber med udgangspunkt i udstillingen Horisonter i dansk landskabskunst. 1950-2000. Børnene kan efterfølgende tage deres egne fantasilandskaber med hjem og her sammen med pædagogerne i børnehaven passe og pleje dem nøjagtigt lige som landmændene skal passe deres marker. Tilgangen er praktisk, fantasifuld og deltagende og landskabet og lokalområdets dyr danner udgangspunktet for børnenes leg og læring.

daTo Efter aftale i udstillingsperioden d. 16. marts – 20. maj 2012.

STEd

Fuglsang Kunstmuseum, Nystedvej 71, 4891 Toreby L

Understøtter læreplaner i: børnenes dannelse og fantasi, koncentrationsevne, viden om natur og dyr, idet der tages udgangspunkt i det omkringliggende landskab, kunstens legende udtryk. Endvidere understøtter tilbuddet udviklingen af børnenes kulturelle udtryk og skaber rum for at lege og eksperimentere. Målgruppe: de ældste børnehavebørn Varighed: 30 – 40 minutter og kan evt. suppleres med kreativ leg/læring i museets atelier. Pris: 500 kr. pr. institution Maks. deltagende børn: 16 børn i alt

RiChaRd REvivaL woRKShop EfTERÅRET I forbindelse med efterårets særudstilling om kunstnerens Richard Winther udbyder Fuglsang Kunstmuseum workhopforløb i efterårsferien, hvor børnehavens ældste børn med museets formidler møder kunstværkerne i udstillingen og efterfølgende arbejder med skabelon- og bloktryk i atelier. Pædagogisk profil: Museet som et anderledes og inspirerende læringsrum med fokus på dialog, anerkendelse og kreativitet. Målgruppe: Børnehavens ældste børn Pris: Kr. 20. pr. barn, maks. 16 deltagere pr. hold

daTo

Mandag – torsdag i uge 42 2012

STEd

Fuglsang Kunstmuseum Nystedvej 71, 4891 Toreby L

RiChaRd REvivaL woRKShop I forbindelse med efterårets særudstilling om kunstnerens Richard Winther udbyder Fuglsang Kunstmuseum workhopforløb, hvor børnehavens ældste børn med museets formidler møder kunstværkerne i udstillingen og efterfølgende arbejder med skabelon- og bloktryk i atelier. Pædagogisk profil: Museet som et anderledes og inspirerende læringsrum med fokus på dialog, anerkendelse og kreativitet

daTo 12.—14. februar, 2013, kl. 12-14.30, uden for perioden evt. efter aftale i udstillingsperioden.

STEd

Fuglsang Kunstmuseum, Nystedvej 71, 4891 Toreby L

6

Fag: Billedkunst Målgruppe: Børnehavens ældste børn Dato: Man. og ons. i ugerne 43, 44, 45, 46, 47, 48 Pris: Kr. 600, for børnehave, Antal deltagere: Maks. 16 deltagere pr. hold


Sammen med museets kunstfaglige personale digter børnene fortællinger med udgangspunkt i værkerne på Vilhelm Kyhn-udstillingen. Der et tale om kunstformidling i børnehøjde med en sjov, fri og fabulerende tilgang til særudstillingen. Udstillingen sætter fokus på guldaldermaleren Vilhelm Kyhn, der især er kendt for sine store friluftsmalerier af det danske landskab. Pædagogiske læreplaner: Naturen og naturfænomener, kulturelle udtryksformer og værdier Målgruppe: Børnehavens ældste børn Datoer: 12.—14. februar, 2013, kl. 10-11 og i udstillingsperioden efter aftale Sted: Fuglsang Kunstmuseum Pris: 10 kr. pr. barn: 16 børn pr. forløb (i udstillingsperioden efter aftale)

daTo

fUgLSaNg KUNSTmUSEUm

foRTæLLETæppE foR bøRNEhavEbøRN i viLhELm KyhN og dET daNSKE LaNdSKab – dET NaTioNaLE pRoJEKT REvURdERET

12.—14. februar, 2013, kl. 10-11 og i udstillingsperioden efter aftale

STEd

Fuglsang Kunstmuseum Nystedvej 71, 4891 Toreby L

foRTæLLETæppE foR bøRNEhavEbøRN Vil du være med til at udfordre børns fantasi i en kreativ proces? Sammen folder vi det kreative fortælletæppe ud og finder på historier og fortællinger med udgangspunkt i museets mange fantastiske kunstværker. Fortælletæppet er kunstformidling i børnehøjde med en sjov, fri og fabulerende tilgang. Målgruppe: De ældste børnehavebørn (4 - 6 år) Pris: 500 kr. Metode: Dialogbaseret billedsamtale Deltagere: 16 Varighed: 60 minutter

daTo Efter aftale

STEd

Fuglsang Kunstmuseum Nystedvej 71, 4891 Toreby L

fÅ RÅd og høR mERE om hViLKE TiLbUd, dER PaSSER TiL NEToP jER PÅ 51 28 02 83 RiNg maNdag - ToRSdag mELLEm 9.00 - 16.00. > www.KULTURTjENESTEN.dK

iNfo 7


bøRNEKULTUR gULdboRgSUNd KommUNE fiLm ER iKKE baRE fiLm 321 begejstrede børnehavebørn og pædagoger kan ikke tage fejl. I efteråret 2011 har 321 børnehavebørn og deres pædagoger oplevet Børnebiffen rulle over lærredet for første gang i Guldborgsund Kommune. Din børnehave kan stadig nå at komme i med. Indhold: Børnene kommer i biografen og ser film specielt udvalgt af Det Danske Filminstitut. Der er to alderstilpassede programmer. Rødt program for børnehavebørn 3-5 år er blevet udsolgt. Der er stadig ledige pladser på Blåt program, førskolebørn, 5-6 år kl. 10.45.

daTo

14/3 og 15/3, 2012.

Praktiske oplysninger: Kom min. 15 minutter før forestillingen begynder. Pædagogerne har ansvaret for ”egne” børn og skal sidde sammen med dem i biografen.

STEd

Scala Bio Slotsbryggen 5, i Nykøbing F.

KNUThENboRg SafaRiPaRK LyT, SE og RøR Lyt, se og rør er en sanse-safari, hvor eleverne skal have høresansen, synssansen og følesansen i brug. Vi udforsker dyrs skeletter og sammenligner med vores eget. Vi føler på kranier, knogler og skind og mærker forskellen mellem hårde og bløde ting. Hvilke dyr kommer tingene mon fra? Vi taler om knoglernes funktioner og skindenes farver. Vi skal også have levende dyr som kakerlakker og slanger mellem hænderne – hvis vi altså tør!

daTo / STEd I vores åbningssæson fra d. 30. april til d. 7. september. Forløbet kan også foregå i børnehaven. Læs mere på knuthenborg.dk om forløb i børnehaven.

Målgruppe: Børnehaverne Varighed: Maks. 45 min. Begreber: Blød, hård, glat, farver og mønstre, knogler, rovdyr, byttedyr. Pris: Voksne kr. 170, børn kr. 90 + undervisning, kr. 500. Prisen inkluderer fri entre til Knuthenborg Safaripark hele dagen. Har børnehaven et institutionskort betales kun for undervisningen. Antal deltagere: Min. 10 personer

iNfo 8


KUNSTNER mimi bLUmE LiNJEdaNS, RUmLERiER, foRm og aRKiTEKTUR-foRNEmmELSER Et unikt tilbud for dagtilbud i Lolland og Guldborgsund kommuner. Linjedans... er et 1-uges workshopforløb i daginstitutionen som inkluderer forberedende kompetenceløftforløb for tilmeldte pædagoger. Der skal leges, bygges og formes og igennem kreative processer er børnene med til at skabe anderledes nytænkende rum i daginstitutionerne. Forløbet er et huskunstnerprojekt, som tilbydes ialt 10 daginstitutioner i hver kommune. Datoer: forår og efterår, 2012. Pris: GRATIS. Pædagogiske læreplaner: Kreative processer, kulturelle udtryksformer og værdier, arkitektur og leg Målgruppe: Førskolebørn og pædagoger Maks. deltagere: 20 børn (med mindre andet aftales) og 2-3 pædagoger pr. daginstitution

daTo

Forår og efterår, 2012.

STEd I jeres daginstitution !

mUSEUm LoLLaNd-faLSTER gamLE LEgE Museet giver børn i dagtilbud mulighed for at prøve forskellige gamle landsbylege. Efter årstiderne var der tale om både indendørs og udendørs lege, som foregik med eller uden brug af redskaber. Dette aktivitetstilbud starter med en kort introduktion til legens kulturhistorie, hvorefter deltagerne leger de forskellige lege. De fleste af legene er styrkeprøver af forskellig art og er fremstillet af simple ting som reb, træ og jern. Understøtter læreplaner i: Kulturelle udtryksformer og værdier, sproglig tilegnelse og historisk viden. Målgruppe: De ældste børnehavebørn Pris: Gratis adgang. Omvisning og aktiviteter: 700,- kr. Omvisning, hvorefter I selv står for legeaktiviteterne: 350,- kr. På skolen/daginstitutionen: 350,- kr. pr. påbegyndt time + kørsel + moms. Varighed: 1-2 timer

fÅ RÅd og høR mERE om hViLKE TiLbUd, dER PaSSER TiL NEToP jER PÅ 51 28 02 83 RiNg maNdag - ToRSdag mELLEm 9.00 - 16.00. > www.KULTURTjENESTEN.dK

daTo Efter aftale 1. maj – 30. september samt uge 42.

STEd Frilandsmuseet Meinckesvej, 4930 Maribo

iNfo w w w. K U LT U RT J E N E S T E N . d K

9


hiSToRiETimEN mUSEUm LoLLaNd-faLSTER

Historietimen er et tilbud om en rigtig god fortælling. Vi finder sammen et emne at bygge eventyret op omkring. I eventyret bliver børnene præsenteret for kulturhistorisk tænkning og kulturhistoriske begreber på en spændende, måske uhyggelig, måske sjov måde. Det kulturhistoriske eventyr kan suppleres med fortællingen af relevante folkeeventyr, sagn eller beretninger fra folketroen. Understøtter læreplaner i: Kulturelle udtryksformer og værdier, sproglig tilegnelse og historisk viden. Målgruppe: Dagtilbud Pris: 350,- kr. pr. påbegyndt time + moms + kørsel

daTo Efter aftale hele året

STEd

I børnehaven

dER STod ET SLoT... Der stod et slot… giver konkrete oplevelser af f.eks. begreberne: slot, konger og dronninger eller fangetårn. På byvandringen i Slotsgadekvarteret får man en oplevelse af, hvor stort det flotte renæssanceslot var, og af de tilhørende bygninger. Omvisningen introducerer til livet på Nykøbing Slot, som det udfoldede sig, da enkedronning Sophie holdt hof i Nykøbing F. i den første halvdel af 1600-tallet. Vi fortæller om bygningen, haverne, kirkerne, om livet i de kongelige gemakker og om livet i køkkenet og de store fester.

daTo Efter aftale, hele året

STEd

Falsters Minder Langgade 2, Nykøbing F. og Slotsgadekvarteret

Understøtter læreplaner i: Kulturelle udtryksformer og værdier, sproglig tilegnelse og historisk viden. Målgrupper: alle børn i dagtilbud Pris: Gratis. Omvisning i slotsudstillingen eller byvandring i Slotsgadekvarteret (1 times varighed): 350,- kr. Omvisning og byvandring i Slotsgadekvarteret (2 timers varighed): 700,- kr. Foredrag på skolen/daginstitutionen: 350,- kr. pr. påbegyndt time + moms + kørsel. Understøtter læreplaner i: Kulturelle udtryksformer og værdier, sproglig tilegnelse og historisk viden.

KULTURSpoR i diN omvERdEN Museet giver gennem iagttagelse i lokalmiljøet børnene mulighed for at afkode forskellige kulturhistoriske og arkitektoniske spor og derigennem få kendskab til tidligere tiders brug af området. Børnene lærer om deres lokale kulturmiljø på en inddragende og aktiv måde. Understøtter læreplaner i: Kulturelle udtryksformer og værdier, sproglig tilegnelse og historisk viden. Pris: 350,- kr. pr. påbegyndt time + moms + kørsel Målgruppe: alle børnehavebørn og børn i dagpleje

daTo Efter aftale, hele året

STEd I deltagernes lokalmiljø

iNfo 10

fÅ RÅd og høR mERE om hViLKE TiLbUd, dER PaSSER TiL NEToP jER PÅ 51 28 02 83 RiNg maNdag - ToRSdag mELLEm 9.00 - 16.00. > www.KULTURTjENESTEN.dK


Museum Lolland-Falster ønsker, at børnene gennem fortællingerne får kendskab til folketroen i 1800-tallet, og at de kan relatere dem til nutidens fortællinger om hekse, trolde, nisser m.m. At fortællingerne styrkes gennem fysiske lege. Turen gennemføres i en velegnet skov i elevernes lokal-område, alternativt i Kohaveskoven i Nykøbing F. På turen fortæller vi om åmænd, elverfolk, trolde, nisser og hekse. Understøtter læreplaner i: Kulturelle udtryksformer og værdier, sproglig tilegnelse og historisk viden. Pris: 350,- kr. pr. påbegyndt time + moms + kørsel. Placering/sted: Efter aftale Målgruppe: de ældste børnehavebørn

daTo Efter aftale i sommerhalvåret

mUSEUm LoLLaNd-faLSTER

pÅ TUR i mySTiKKENS vERdEN

STEd Efter aftale

NiSSEJagT Museum Lolland-Falster ønsker, at børnene gennem fortællingerne får kendskab til folketroen i 1800-tallet, og at de kan relatere dem til nutidens fortællinger om nisser. Turen gennemføres i en velegnet skov i elevernes lokal-område, alternativt i Kohaveskoven i Nykøbing F. På turen fortæller vi en masse nissehistorier. Understøtter læreplaner i: Kulturelle udtryksformer og værdier, sproglig tilegnelse og historisk viden. Tilbuddets faglige niveau tilrettelægges ud fra deltagernes alder. Pris: 350,- kr. pr. påbegyndt time + moms + kørsel Placering/sted: efter aftale Målgruppe: Børn i børnehaver

daTo Efter aftale

STEd Udvalgt skov

fÅ RÅd og høR mERE om hViLKE TiLbUd, dER PaSSER TiL NEToP jER PÅ 51 28 02 83 RiNg maNdag - ToRSdag mELLEm 9.00 - 16.00. > www.KULTURTjENESTEN.dK

iNfo 11


INFO& BOOKING

FOR ALLE TILBUD: Tilmelding og Booking Kulturtjenestens telefon er åben mandag – torsdag mellem 09.00 – 15.00. Her kan I få mere at vide om Kulturtjenesten og få råd om, hvilke tilbud, som vil passe jer. Ring på tlf. 51 28 02 83.

For direkte booking: Museum Lolland-Falster Frisegade 40, 4800 Nykøbing Falster Knuthenborg Safaripark Birketvej 1, 4941 Bandholm Fuglsang Kunstmuseum Nystedvej 71 4871 Toreby Lolland Storstrøms Kammerensemble Nystedvej 73, 4891 Toreby L. Børnekultur Guldborgsund Parkvej 37, 4800 Nykøbing F

ae@museumlollandfalster.dk, eller telefon 51 21 52 13 asm@museumlollandfalster.dk, eller telefon 25 59 34 56 formidling@knuthenborg.dk, eller telefon 54 78 80 89

post@fuglsangkunstmuseum.dk, eller telefon 54 78 14 14

kontakt@kulturtjenesten.dk, eller telefon 51 28 02 83

tmfn@guldborgsund.dk, eller telefon 54 73 15 24

KULTURtjenesten Lolland-Falster / Parkvej 37, 4800 Nykøbing F / Det Gamle Rådhus, Torvet 1, 4930 Maribo kontakt@kulturtjenesten.dk / T 5128 0283 w w w.KULT URtjenesten.dk

Kulturtjenestens kulturtilbud til Dagtilbud  
Kulturtjenestens kulturtilbud til Dagtilbud  

Kulturtilbud til børn og unge i Dagtilbud, Skole og SFO i Lolland og Guldborgsund Kommuner

Advertisement