Page 1

60. OBLETNICA ODDELKA ZA LABORATORIJSKO DIAGNOSTIKO UKC MARIBOR

Strokovno srečanje SZKKLM Petek, 30.5.2014, 9.30-15.30 Predavanja: Kritične vrednosti 9.30 – 12.00 9.30 – 9.40

Pozdrav

9.40 – 10.00

Uvod in teoretične osnove; Mag. Maksimiljan Gorenjak, spec.med.biokem.

10.00 – 10.30

Critical result management in European countries – Can we do better? Prof.dr. Eva Ajzner

10.30 – 10.50

Anketa: Kritične vrednosti v Sloveniji; Bernarda Jevšnikar, univ.dipl.kem.tehnol.

10.50 - 11.10

Odmor

11.10 – 11.30

Computer-aided detection of critical results and laboratory errors;

Prim.Univ.Prof.Dr. Wolfgang Hübl (Siemens) 11.30 – 11.50

Roche Cobas IT middleware enabling total control of critical results; Michel Poelaert, IT & workflow integration specialist, Roche Diagnostics Belgium

11.50 – 12.00

Diskusija

Odmor s kosilom 12.00 – 13.00 Predavanja: Primeri iz prakse 13.00 – 15.30 13.00 – 13.20

60 let Oddelka za laboratorijsko diagnostiko; Mag. Maksimiljan Gorenjak, spec.med.biokem.

13.20 – 13.35

Sistemski vaskulitis; Mag. Evgenija Homšak, spec.med.biokem.

13.35 – 13.55

Aluminij; Eva Fliser, spec.med.biokem.

13.55 – 14.10

Krioglobulini; Mag. Evgenija Modrič, spec.med.biokem.

14.10 – 14.25

Odmor

14.25 – 14.40

Primeri novejših aplikacij v pretočni citometriji; Aleš Goropevšek, spec.med.biokem.

14.40 – 15.05

Mikroskop – pogled v diagnozo; Petra Uljarević, spec.med.biokem.

15.05 – 15.20

Toksikološka analiza – prikaz primerov; Janez Klavž, mag.farm.

15.20 – 15.30

Diskusija

Svečana večerja ob 60.obletnici Oddelka za laboratorijsko diagnostiko Petek, 30.5.2014 ob 19h


60. ANNIVERSARY DEPARTMENT FOR LABORATORY DIAGNOSTICS UNIVERSITY CLINICAL CENTER MARIBOR

Meeting of the Slovenian Association for Clinical Chemistry and Laboratory Medicine Friday, 30.5.2014, 9.30 – 15.30 Lectures: Critical values 9.30 – 12.00 9.30 – 9.40

Opening

9.40 – 10.00

Introduction and theoretical bases; Mag. Maksimiljan Gorenjak, spec.med.biokem.

10.00 – 10.30

Critical result management in European countries – Can we do better? Prof.dr. Eva Ajzner

10.30 – 10.50

Questionary: Critical values in Slovenia; Bernarda Jevšnikar, univ.dipl.kem.tehnol.

10.50 - 11.10

Break

11.10 – 11.30

Computer-aided detection of critical results and laboratory errors;

Prim.Univ.Prof.Dr. Wolfgang Hübl (Siemens) 11.30 – 11.50

Roche Cobas IT middleware enabling total control of critical results; Michel Poelaert, IT & workflow integration specialist, Roche Diagnostics Belgium

11.50 – 12.00

Discussion

Break with lunch 12.00 – 13.00 Lectures: Examples from practice in 60 years 13.00 – 15.30 13.00 – 13.20

60 years of Department for laboratory diagnostics; Mag. Maksimiljan Gorenjak, spec.med.biokem.

13.20 – 13.35

Systemic vasculitis; Mag. Evgenija Homšak, spec.med.biokem.

13.35 – 13.55

Aluminium; Eva Fliser, spec.med.biokem.

13.55 – 14.10

Cryoglobulins; Mag. Evgenija Modrič, spec.med.biokem.

14.10 – 14.25

Break

14.25 – 14.40

New applications in flow cytometry; Aleš Goropevšek, spec.med.biokem.

14.40 – 15.05

Microscope – view into diagnosis; Petra Uljarević, spec.med.biokem.

15.05 – 15.20

Toxicological analysis – case reports; Janez Klavž, mag.farm.

15.20 – 15.30

Discussion

Gala dinner on the 60th anniversary of the Department for laboratory diagnostics Friday, 30.5.2014, 19h

Agenda  

http://www.ukc-mb.si/fileadmin/sporocila_za_medije/2014/Agenda.pdf