Page 1

NABAVNA SLUŽBA Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija Tel.: 02 321 25 69 Faks: 02 321 25 22

Oddelek nabave nezdravstvenega

Številka: SR – 28/13 Datum : 15.05.2014

OBJAVA JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB Univerzitetni klinični center Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor (v nadaljevanju: naročnik), na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 86/2010) in 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/2011) objavlja:

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO AGREGATOV ZA PROIZVODNJO ELEKTRIČNE ENERGIJE 1.

Naziv in sedež :

Univerzitetni klinični center Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor Telefon: 02 321 25 69 Fax: 02 321 25 22 2.

Predmet prodaje:

Predmet prodaje sta agregata (v nadaljevanju: oprema) proizvajalca Deutz energy GMBH, z letom izdelavo 2002. Proizvajalec pogonskega plinskega motorja je Deutz AG, tipa TBG 620 V 12 K z močjo 1050 kW. Proizvajalec generatorja za proizvodnjo električne energije, tipa SA 52.2 XL 60 – 4P, z močjo 994,4 kW je Moteurs Leroy – Somer. 3.

Izhodiščna cena:

Izhodiščna cena znaša 14.775,00 EUR brez DDV. DDV in morebitne druge dajatve in stroške, ki bi nastali pri prodaji plača kupec. 4.

Način prodaje:

Oprema se prodaja po načelu »videno – kupljeno«, zato kupec nima pravice uveljavljati kasnejših reklamacij.


5.

Varščina

Ponudnik je dolžan vplačati varščino za resnost ponudbe v višini 2.000,00 EUR na transakcijski račun upravljaavca številka 01100-6030278185 odprtega pri UJP Slovenska Bistrica na sklic SI00 81002-14 Izbranemu ponudniku se bo varščina vštela v kupnino. Ponudnikom, ki na javni ponudbi ne uspejo, se varščina vrne v roku 30 dni po izbiri najugodnejšega ponudnika. Varščina se ne obrestuje. Naročnik ima pravico zadržati plačano varščino v kolikor izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe niti v podaljšanem roku. 6.

Način, mesto in rok za oddajo ponudbe

Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo, ne glede na način dostave, prispele najkasneje do 02.06.2014 do 13.00 ure na naslov: Univerzitetni klinični center Maribor, Ljubljanska ulica 05, 2000 Maribor za Oddelek nabave nezdravstvenega materiala z oznako » NE ODPIRAJ – PONUDBA – NAKUP AGREGATA«. Na hrbtni strani kuverte mora biti označen polni naziv in naslov pošiljatelja ponudbe. Pravočasna je tista ponudba, ki je predložena upravljavcu do roka iz prvega odstavka te točke. Ponudba, ki bo oddana na pošto pred rokom za predložitev ponudb, a prispe k upravljavcu po poteku roka, ni pravočasna ponudba in bo neodprta vrnjena ponudniku z navedbo, da je prepozna. Ponudbe lahko ponudniki v roku za oddajo ponudb oddajo tudi osebno, vsak delovni dan od 7:0013:00 ure v Oddelku nabave nezdravstvenega materiala Univerzitetni klinični center Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor. 7.

Vsebina ponudbe: -

Izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku (priloga št. 1). Ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene na obrazcu Ponudba (priloga št. 2). Potrdilo o plačilu varščine v višini 2.000,00 EUR.

Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse zgoraj navedene sestavine. Ponudbe z nižjo ponudbeno vrednostjo od izhodiščne vrednosti ter nepravočasne in nepopolne ponudbe bodo izločene. 8.

Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika:

Prodajna pogodba bo sklenjena s tistim ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo ceno nad izhodiščno ceno. V primeru, da bi več ponudnikov ponudilo enako najvišjo ceno nad izhodiščno ceno, bo ponudnikom posredovan poziv k oddaji nove ponudbe. Upravljavec bo vse sodelujoče ponudnike o izboru najugodnejšega ponudnika pisno obvestil.


9.

Rok sklenitve pogodbe:

Izbrani ponudnik mora skleniti pogodbo v roku 15 dneh po prejemu obvestila, v nasprotnem primeru se šteje, da je od nakupa odstopil. 10.

Način in rok plačila kupnine:

Upravljavec bo za plačilo kupnine v roku 8 dni od sklenitve pogodbe izstavil račun. Izbrani ponudnik mora kupnino plačati v roku 8 dni od prejema računa. Kupnina se plača na transakcijski račun upravljavca, ki je določen v 5. točki. Položena varščina izbranega ponudnika se všteva v ceno. Plačilo celotne kupnine v naveden roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. 11.

Ogled in informacije:

Vsa pojasnila v zvezi s prodajo in ogledom agregatov v času razpisa lahko zainteresirani ponudniki dobijo v Oddelku za vzdrževanje in oskrbo objektov pri gospodu Igorju Trstenjaku na telefonski številki 02 321 23 86. Ogled agregata je možen po predhodnem dogovoru. Razpisna dokumentacija je dosegliva na spletni strani UKC Maribor pod rubriko obvestila. 12.

Odpiranje:

Javno odpiranje ponudb bo dne 03.06.2014 ob 13:00 uri v sejni sobi nabavne službe, stavba št. 3, 3. nadstropje. Zapisnik o javnem odpiranju ponudb bo upravljalec poslal vsem ponudnikom po pošti. Prepozno prispele, nepravilno označene in nepopolne ponudbe pri izbiri ne bodo upoštevane. 13.

Drugi pogoji:

Upravljavec si pridržuje pravico, da ne glede na prejete ponudbe ne sklene pogodbe z nobenim ponudnikom pri čemer se ponudnikom povrne morebitno že vplačana varščina. Odškodninska odgovornost upravljavca zaradi ne sklenitve pravnega posla s katerim koli ponudnikom je izključena. UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR Direktor UKC: Prim.doc.dr. Gregor PIVEC,dr.med.

Priloga: - slikovno gradivo


priloga št. 1 PODATKI O PONUDNIKU

ime, priimek, oz. firma ponudnika: naslov stalnega bivališča oz. sedež ponudnika: davčna številka oz. ID za DDV ponudnika: EMŠO oz. matična številka: kontaktna oseba: elektronski naslov kontaktne osebe: telefon: faks: številka TRR-ja z navedbo bank:

odgovorna oseba za podpis pogodbe:

Kraj in datum, …………………………

Ponudnik: …………….……………………


priloga št. 2

Ponudnik: ............................................................ ............................................................

PONUDBA

za nakup dveh agregatov.

Na osnovi javnega razpisa za prodajo premičnin z javnim zbiranjem ponudb za nakup dveh agregatov, dajemo ponudbo.

Ponudbena cena je:

……………..…….................. EUR z besedo ..............................................…………….....................................................................................

Rok plačila kupnine je 15 dni od prejetega računa. Izjavljamo, da je naša ponudba izdelana v skladu z javnim razpisom.

28 prodaja agregatov 14  

http://www.ukc-mb.si/fileadmin/obvestila/2014/28_PRODAJA_AGREGATOV-14.pdf

28 prodaja agregatov 14  

http://www.ukc-mb.si/fileadmin/obvestila/2014/28_PRODAJA_AGREGATOV-14.pdf

Advertisement