Page 1

1 Jul i ol2010

AUTO

Cas t r oliE.Col laMont mel ó. Ambl espr omosCast r olRaci ng, el scl i ent sd’ Es t abl i ment sCol lhan pogutgaudi rd’ unf abul óses pect acl ealGPdeCat al unyadeMot oGP d’ enguany.

Audi ènci esdever t i gen. Mésde800Mi l i onsdeper s ones veuenelpat r oci nideCas t r olal a f i naldelMundi aldeFut bolde Sudáf r i ca2010

E.COLL,S. A.

Av.Empor dà,35 17469Vi l amal l a(Gi r ona) t el .972527080 emai lecol l @ecol l sa. com

www. ecol l sa. com

Flaixcoll E. Coll Cotxe 1  

Notícies Castrol -E. Coll Número 1

Flaixcoll E. Coll Cotxe 1  

Notícies Castrol -E. Coll Número 1