__MAIN_TEXT__

Page 1


Výraznejší vstup a práca Martindomu v oblasti politiky – Eduard Heger, člen vodcovského tímu, sa stáva poslancom NR SR

Pomáhame úspešnej petícii proti hazardu v Bratislave a iných mestách na Slovensku

2008

Vznik internetového obchodu Ver.sk

2007

1992

Začiatok kampaní proti nevhodnej reklame

1. zážitková evanjelizácia vo verejnom priestore (nákupné centrum a rôzne mestské oddychové zóny)

2016

Začiatok strategických modlitieb za Slovensko

2010 2009

Začiatok modlitieb za vnútorné uzdravenie

2015 -2016

2014

2011

Mário Tomášik sa stal viceprezidentom ENC pre Východnú Európu

2013

Vznik Martindomu ako malého stretka na fare Dómu sv. Martina v Bratislave

1997

Prekročili sme hranicu 150 členov spoločenstva

Martindom sa stáva členom ENC (Európska sieť komunít), začiatok misií v zahraničí

Martindom 1. krát organizuje Kresťanskú konferenciu pre podnikateľov – začiatok systematickej služby kresťanským podnikateľom Ukončenie vydávania časopisu Nahlas, presun aktivít na web a do vydavateľskej činnosti

2017

80. roky Míľniky v príbehu Martindomu

Naše korene – Silvo Krčméry a Vladimír Jukl rozvinuli činnosť Laického apoštolského hnutia, ktoré bolo základom aj pre neskorší vznik Martindomu


2005

2000

Protest a petícia proti zavedeniu jogy do škôl

2004 1. ročník Kampane pre Ježiša /nasledovalo ďalších 11 ročníkov/

2001 -2017

1997

Začiatok verejných modlitbových chválových stretnutí „Streda“ a vydávania tlačeného čiernobieleho inFORMAČNÍKA

Úspešná kampaň proti vystavovaniu pornografického materiálu a tlačovín v novinových stánkoch a na benzínových pumpách

Z inFORMAČNÍKa sa stáva časopis „Nahlas“

Sme spoločenstvo kresťanov, ktorým záleží na našej krajine a na tom, aby sa v našom národe rozvíjali pravé duchovné

Začiatok cieleného rozvíjania kresťanských lídrov – formácia lídrov, konferencie Nové víno, Vodcovská škola

hodnoty. Boh zmenil naše životy a preto túžime po tom, aby ho ľudia spoznali osobne a aby bola naša krajina premenená Božími hodnotami. Naša identita je bratom a sestrám z iných denominácií.

25. výročie Martindomu Presťahovanie sa do prenajatých priestorov na Rožňavskej 17 v Bratislave

DNES

2017 2017

v Katolíckej cirkvi. Sme tiež otvorení

Príbeh pokračuje.

Vďaka Bohu za to všetko, čo konal. To, čo bude ďalej, je príbeh, ktorý píše Boh a ktorého súčasťou môžeš byť aj ty!


MARTINDOM PRÍBEH NÁŠHO SPOLOČENSTVA siaha do čias totality. V roku 1992 vznikla malá modlitebná skupinka ľudí, ktorí mali veľkú túžbu spoznať Boha viac. Boli ochotní sa spolu modliť celé hodiny a nechať sa Bohom premieňať a viesť. Modlili sa, aby do ich životov vstúpil Duch Svätý, a On prišiel. Prišlo tiež veľa iných ľudí, ktorí túžili spoznať Boha viac. V PRIEBEHU ĎALŠÍCH 25 ROKOV sa z tejto malej skupinky stalo veľké spoločenstvo s vyše 300 členmi a mnohými priateľmi a podporovateľmi, ktoré stále rastie a jeho príbeh Boh ešte stále píše. JEDNÝM ZO ZÁKLADOV nášho duchovného života je stretávanie sa v malých modlitbových skupinkách. Tie podporujú osobnostný a duchovný rozvoj a často predstavujú stretnutia priateľov, ktorí chcú spoločne rásť vo viere a zrelosti. Každý mesiac sa ako spoločenstvo všetci stretávame na spoločnom programe pri slávení svätej omše, v modlitbe chvál, pri spoločnom jedle a priateľských rozhovoroch. NAJPOČETNEJŠIU SKUPINU našich členov tvoria najmä slobodní mladí ľudia a mladé rodiny s deťmi. O deti sa stará detský tím a pripravuje pre ne zaujímavý formačný program.

„V čase vzniku nášho spoločenstva nikto z nás netušil, do akých veľkých rozmerov narastie to malé modlitbové prebudenie, ktoré sme zažili. S údivom a radosťou sa pozerám na to, čo všetko Boh skrze toto spoločenstvo urobil. A verím, že stále je to len začiatok veľkých vecí, ktoré On ešte pripravil.“ MÁRIO TOMÁŠIK


TÚŽIME, aby naše spoločenstvo bolo duchovnou rodinou, miestom prijatia, rastu, osobnej premeny a spoznávania Boha.

VERÍME, že Bohom premenení ľudia môžu prispieť k zmene celej krajiny.

POMÁHAME ľuďom rozvíjať sa.

Našou túžbou je slúžiť Bohu aj blížnym a tvoriť spoločenstvo, Všetko, čo robíme, je možné vďaka mnohým dobrovoľníkom a tímu ľudí, ktorí pracujú v Podporu pre našu službu získavame hlavne z darov


CHCEME ľuďom pomáhať vstupovať do hlbšieho vzťahu s Bohom aj skrze modlitbu chvál a uctievania.

VERÍME, že Boh chce uzdravovať a záleží mu na celom človeku, chce sa dotýkať nášho života, myšlienok, emócií, vnútra, tela, minulosti.

ktoré svedčí o tom, že Boh je dobrý a má moc premieňať životy. Informačnom centre spoločenstva (skrátene Infocentrum) čiastočne alebo na plný úväzok. od členov spoločenstva a externých podporovateľov.


MODLÍME SA ZA ĽUDÍ A ZA SLOVENSKO duchovné poradenstvo • RUAH modlitby za obnovenie vzťahu s Bohom • modlitebné Stredy • vnútorné uzdravenie • strategické modlitby Cez službu modlitby a duchovného poraden-

V každej krajine sú miesta, ktoré sú význam-

stva (s názvom RUAH) vedieme ľudí predovšet-

né z rôznych dôvodov. Historických, duchov-

kým k obnoveniu ich vzťahu s Bohom Otcom,

ných, politických, sociálnych...

Ježišom Kristom a Duchom Svätým. V spolu-

My si uvedomujeme, že jedným z najsilnej-

práci s kňazom, s odborníkmi z oblasti psycho-

ších nástrojov, ako premieňať našu krajinu,

lógie, psychoterapie a psychiatrie tak vytvára-

je modlitba. A preto sa často modlievame

me sieť pomoci. Venujeme sa nielen členom

na takýchto miestach – tzv. “strategické

nášho spoločenstva, ale aj ľuďom, ktorí sa

modlitby”.

o našej službe dozvedia z iných zdrojov.

Modlíme sa, aby zostúpilo Božie požehnanie a dotklo sa ľudí, ktorí sú kľúčoví na týchto

Okrem týchto individuálnych sedení sa mod-

miestach, a takisto, aby sa Boh dotýkal našej

líme za ľudí aj kratšie modlitby požehnania

krajiny a všetkých jej obyvateľov a premieňal

na rôznych výjazdoch, evanjelizačných akciách

ju podľa svojej vôle.

či pri „modlitebných“ Stredách – našich otvorených modlitbových stretnutiach.


ŠÍRIME KULTÚRU UCTIEVANIA modlitbové stretnutia STREDA • vedenie chvál • škola uctievania • workshopy o chválach • hudobná tvorba Veríme, že chvála a uctievanie sú prirodze-

V našom spoločenstve slúžia 3 rôzne chvá-

nou reakciou človeka na Božiu dobrotu

lové tímy. Okrem toho, že vedú chvály na

a lásku.

našich stretnutiach, často dostávajú pozvania

Už viac ako 20 rokov organizujeme každý

aj na službu v iných spoločenstvách, far-

týždeň modlitbové stretnutia s názvom

nostiach či na festivaloch. Viacerí členovia

Streda, ktoré sú otvorené pre verejnosť.

chválovej služby sa venujú aj rozvoju ďalších

Nosnou časťou stretnutí je práve modlitba

„chváličov“ formou školy uctievania, víken-

chvál, ďalej prednáška a modlitba príhovoru

doviek pre chválové tímy iných spoločenstiev

či osobné rozhovory.

či workshopov na festivaloch. V rámci našej

V súčasnosti sa tieto stretnutia konajú

chválovej služby vznikajú aj autorské piesne

každú stredu na Rožňavskej 17 v Bratislave

a podieľame sa aj na vydávaní worshipových

so začiatkom o 18:30 h.

CD (V Otcovom objatí 1, 2).


SLÚŽIME SLOVOM prednášky • inšpiratívne videá • kázania • kurzy a semináre • vydavateľská činnosť Dlhodobo tvoríme a zdieľame množstvo prednášok, ktoré sú prínosom pre mnohé farské spoločenstvá, skupinky či pre prácu s birmovancami. Okrem textových materiálov sú na našej stránke k dispozícii prednášky z našich otvorených stretnutí na bezplatné vypočutie. Je možné sa tiež prihlásiť k odberu formačných videí na našom YouTube kanáli, kde už teraz nájdete série inšpiratívnych videí „Reštartuj svoj život s Božím slovom“ či „Reštartuj svoj život s Duchom Svätým“. Ročne máme veľa pozvaní na kázanie na rôznych podujatiach nielen na Slovensku, ale i v zahraničí. Hlavne Mário Tomášik chodí slúžiť na rôzne duchovné obnovy, kresťanské festivaly či na stretnutia podnikateľov. Venuje sa tiež osobnému poradenstvu a duchovnej podpore. V rámci formácie zastrešujeme niekoľko rôznych kurzov.

Kurz základov

Kurz vedenia

Vstupný seminár

ŠUPA – škola uctie-

kresťana (KZK)

skupiniek

je pre ľudí, ktorí

vania, praktické

sa zaoberá kľúčový-

je zameraný na

zvažujú vstúpenie do

aplikácie – kurz pre

mi otázkami našej

duchovný rast

nášho spoločenstva.

služobníkov vo chvá-

viery a pomáha

a prípravu vedúcich

Počas 2 stretnutí je

lach, ktorý zahŕňa

budovať pevné

malých modlitebných

predstavená história,

okrem duchovnej

piliere základov

skupiniek.

vízia, spôsob fun-

formácie aj zdieľanie

govania a možnosti

skúseností a tréning.

kresťana.

zapojenia sa. Slovom slúžime aj cez vydavateľskú činnosť a internetový obchod Ver.sk, ktorý prináša knihy na duchovný rast a povzbudenie, originálne inšpiratívne kalendáre, formačné materiály a pod.


PRINÁŠAME ZMENU DO SPOLOČNOSTI podpora kresťanov v politike • protesty • iniciatívy proti hazardu • podpora kresťanských podnikateľov • vplyv na spoločenstvá v Európe

Túžime prinášať do našej spoločnosti zmenu.

Podporujeme kresťanov

Povzbudzujeme ľudí zaujímať sa o svoje okolie

aktívnych vo verejnej

i krajinu, organizujeme protesty, píšeme reakcie

sfére, v NR SR i v komu-

na nevhodné reklamy, aktivizujeme ľudí pri

nálnej politike, modlitba-

podpisovaní petícií, komentujeme a agitujeme.

mi a duchovným pora-

Pomáhali sme pri naštartovaní a realizácii iniciatívy

denstvom.

Bratislava proti hazardu a zapájame sa do iniciatív na podporu rodiny. V rámci platformy Kresťania v meste sa zapájame do dobrovoľníckych aktivít (Milujem svoje mesto).

Cielene sa venujeme komunite kresťanských

Naše spoločenstvo je členom

podnikateľov. Organizujeme Kresťanskú

Európskej siete spoločenstiev –

konferenciu pre podnikateľov a tiež kurzy

ENC. Mário Tomášik je už niekoľko

a semináre pre manažérov a podnikateľov.

rokov viceprezidentom ENC pre

V rámci týchto podujatí ponúkame aj modli-

Východnú Európu. Ľudia z nášho

tebnú službu a poradenstvo. Veríme totiž, že

spoločenstva sú intenzívne za-

Bohom premenení podnikatelia môžu pri-

pojení do chodu ENC a najmä do

niesť premenu do svojich firiem, regiónov a do

príprav a organizácie výročných

celého Slovenska. Snažíme sa podnikateľom

stretnutí ENC. Tieto skutočnosti

poskytnúť podporu a pomoc v tom, aby mohli

nám umožňujú mať dosah na kres-

vo svojom podnikaní zažiť Božie riadenie

ťanské organizácie a spoločenstvá

a požehnanie.

na Slovensku i v Európe.


HĽADÁME STRATENÝCH evanjelizácia na uliciach • zážitková evanjelizácia • vyučovanie a zdieľanie skúseností s pouličnou evanjelizáciou Už od 90. rokov minulého storočia máme v srdci vášeň hovoriť o Ježišovi nahlas. Hovoriť na uliciach o tom, ako sa nám dal Boh spoznať, ako zachránil každého z nás. Po 12 ročníkoch Kampane pre Ježiša, ktorá sa konala v rôznych kútoch Slovenska, sme pripravili niekoľko zážitkových evanjelizácií v Bratislave. Ročne precestujeme mnoho kilometrov práve preto, aby sme sa stretli s ľuďmi a hovorili im o osobnom vzťahu s Bohom. Robíme evanjelizáciu na uliciach, chodíme do farností, spoločenstiev, škôl či na rôzne festivaly, duchovné obnovy alebo otvorené modlitebné stretnutia. Túžime ísť k ľuďom, rozprávať sa s nimi, snažiť sa ich pochopiť a posunúť ich aspoň o krok bližšie k tomu, čo pre nich sníva Boh. Vždy sa snažíme svedčiť a hovoriť o tom, aké veľké veci vykonal v našich životoch Pán, ako sa nám dal spoznať a ako nás zachránil. Povzbudzujeme v ľuďoch vieru, modlíme sa za uzdravenie, vedieme ich k otvoreniu srdca a odovzdaniu života Ježišovi alebo sa snažíme niekedy len ich vypočuť či prakticky im pomôcť.


Naše spoločenstvo je stále otvorené pre nových ľudí. Ak nás chceš spoznať bližšie, príď na naše otvorené stretnutie Streda. Ak uvažuješ o vstupe do nášho spoločenstva, napíš na vstup@martindom.sk a dostaneš informácie o tom, kedy sa bude konať najbližší vstupný seminár. Naša činnosť a služba je hradená z darov našich členov a podporovateľov. Ak sa ti páči, čo robíme, alebo si prostredníctvom nás prijal požehnanie, ponúkame ti možnosť byť ešte viac súčasťou našej služby. Staň sa aj ty naším pravidelným podporovateľom. Budeš mať podiel na ovocí našej služby a staneš sa jej súčasťou. Vďaka tebe môžu pokračovať a vznikať mnohé ďalšie dobré diela. Pravidelnú podporu môžeš nastaviť trvalým príkazom na úhradu na č. účtu: SK57 1100 0000 0026 6147 5002 (Tatra Banka). Sme vďační Bohu za každú tvoju pomoc a podporu!

Šikovná podpora naskenovaním kódu v mobilnej aplikácii tvojej banky


na Rožňavskej 17 v Bratislave. Vstup je zdarma. Tešíme sa na teba!

OSTAŇME V KONTAKTE Informačné centrum

Č. účtu: SK57 1100 0000 0026 6147 5002

Spoločenstva pri Dóme sv. Martina

(Tatra Banka)

Rožňavská 17, 831 03 Bratislava

E-mail: infocentrum@martindom.sk

Telefón: 02 / 555 71 397

www.martindom.sk

Martindom

Martindomsk

Martindom

Martindom

Vytlačené na 100% recyklovaný papier.

Pozývame ťa na naše otvorené stretnutie Streda každú stredu o 18:30 h

Profile for Martindom

Martindom: Velke spolocenstvo s velkou misiou  

Sme spoločenstvo kresťanov, ktorým záleží na našej krajine a na tom, aby sa v našom národe rozvíjali pravé duchovné hodnoty. Boh zmenil naše...

Martindom: Velke spolocenstvo s velkou misiou  

Sme spoločenstvo kresťanov, ktorým záleží na našej krajine a na tom, aby sa v našom národe rozvíjali pravé duchovné hodnoty. Boh zmenil naše...

Profile for martindom
Advertisement