Page 1

Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, Inštitút edukológie a sociálnej práce.

Katedra sociálnej práce 17 novembra 1, 080 78 Prešov, Slovenská republika tel./fax: 00421-51/7570 817, 00421-51/7570 817 www.unipo.sk

www.ff.unipo.sk/kvdsp/

www.unipo.sk/ff

Všeobecná sociológia I (sylaby predmetu) Ročník: prvý, ak. rok 2009/2010, denné a externé štúdium, sociálna práca. Počet kreditov: 4. Zabezpečuje: Mgr. Dávid Bosý (prednášky) a Mgr. Martin Béreš (semináre). Rozsah: 2/1 zimný semester denné štúdium / 15 hodín konzultácií externé štúdium. Spôsob ukončenia: písomná skúška. Prerekvizity: žiadne. Semináre: účasť, referát, seminárna práca – presné podmienky získania zápočtu a skúšky nižšie. Cieľ predmetu: oboznámiť študentov a študentky odboru andragogika so sociológiou ako vednou disciplínou a vybranými okruhmi sociologického bádania v širšej súvislosti so sociálnou prácou. Obsahové okruhy predmetu: 1. Vymedzenie sociológie ako samostatnej vednej disciplíny. Multiparadigmatickosť sociológie. Členenie sociológie. Moderná spoločnosť – centrum záujmu sociológie. 2. História sociologického myslenia. Klasická sociológia, hlavní predstavitelia. 3. Sociológia 20. storočia – predstavitelia a predstaviteľky, sociologické školy a smery. 4. Spoločnosť ako systém, štruktúra spoločnosti. Stratifikácia spoločnosti, typy stratifikačných systémov. 5. Nerovnosť ako sociologický problém. Etnická a sociálna nerovnosť. 6. Rod ako sociologický koncept. Rodová socializácia, deľba práce a stratifikácia. Rodové rozdiely na trhu práce. 7. Kultúra. Materiálna a nemateriálna kultúra. Základné zložky kultúry. Sociálne inštitúcie, ich funkcie. Vznik inštitúcií, druhy inštitúcií. 8. Masová kultúra. Kultúra ako produkt. Hodnotiace koncepty kultúry. Kritika a obhajoba masovej kultúry. 9. Rodina. Typy a funkcie rodiny. Základné vývojové tendencie rodiny. Diverzifikácia rodinných foriem v modernej spoločnosti. Rozvod a rozvodové správanie. 10. Rodina ako základný socializačný činiteľ. Formy socializácie. Základné teórie socializácie. BODOVANIE: A – 50-46, B – 45-41, C – 40-36, D – 35-31, E – 30-26, FX – 25-0.

Minimálne a maximálne body za semináre: SEMINÁRNA PRÁCA (A REFERÁT Z NEJ): min. 8 – max. 15 (tabuľka s okruhmi bodovania uvedená nižšie) SKÚŠKA - PÍSOMKA: min. 18 – max. 35 SPOLU: min. 26 - max. 50 BONUS: vyrovnávacie body za aktivitu na seminároch: max. 10 (pri zisku hraničného bodovania na skúške možnosť prilepšenia známky zohľadnením aktivity) POZNÁMKA: bodovanie pre ŠPZ bude pre nemožnosť referovať ešte mierne upravené.

1


Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, Inštitút edukológie a sociálnej práce.

Katedra sociálnej práce 17 novembra 1, 080 78 Prešov, Slovenská republika tel./fax: 00421-51/7570 817, 00421-51/7570 817 www.unipo.sk

www.ff.unipo.sk/kvdsp/

www.unipo.sk/ff

Literatúra: Základná: GIDDENS, A. 1999. Sociologie. Praha: Argo. 598 s. ISBN 80-7203-124-4. JANDOUREK, J. 2003. Úvod do sociologie. Praha: Portál. 232 s. ISBN 80-7178-749-3. CURRAN, D. J., RENZETTI, C. M. 2003. Ženy, muži a společnost. Praha: Karolinum. 2003. 644 s. ISBN 80-246-0525-2. Kolektív autorov. [s.a.]. Glosár rodovej terminológie. [online]. Dostupné na: <http://glosar.aspekt.sk/default.aspx?smi=1&ami=1>. Rozširujúca: ALAN, J. 1989. Etapy života očima sociologie, Praha: Panorama, 1989. 439 s. ISBN 807038-044-6. BAUMAN, Z. 1996. Myslet sociologicky. Praha: Slon, 1996. 233 s. ISBN 80-85850-14-1. BERGER, P. 2003. Pozvání do sociologie: humanistická perspektiva. Brno: Barrister&Principal, 2003. 194 s. ISBN 80-85947-90-0. BERGER, P.L. – LUCKMAN, T. 1999. Sociální konstrukce reality. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999, 214 s. ISBN 80-85959-46. BRUCE, S. 2008. Sociologie: Průvodce pro každého. Praha: Dokořán. 124 s. ISBN 978-807363-151-1. BURGESSOVÁ, A. 2004. Návrat otcovství. Brno: Jota, 2004. 224 s. ISBN 80-7217-296-4. DE SINGLY, F. 1999. Sociologie současné rodiny. Praha: Portál, 1999. 127 s. ISBN 807178-249-1. FILADELFIOVÁ, J. 2001. Rodina 90. rokov na Slovensku, In: Rodina v spoločenských premenách Slovenska, Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2001. s. 41 – 70. ISBN 80-8872258-6. KELLER, J. 1992. Nedomyšlená společnost. Brno: Doplněk, 1992. 125 s. ISBN 80-9011020-7. KELLER, J. 1997. Úvod do sociológie. Praha: Slon. 184 s. ISBN 80-85850-25-7. KELLER, J. 2001. Sociologie byrokracie a organizace. Praha: Slon, 2001. 191 s. ISBN 8085850-15-X. KELLER, J. 2006. Soumrak sociálního státu. Praha: Slon. 160 s. ISBN 80-86429-41-5. Kolektív autorov 2004. ABC feminismu. Brno: Nesehnutí, 2004. 232 s. ISBN 80-903228-32. MAREŠ, P. 1999. Sociologie nerovnosti a chudoby. Praha: Slon, 1999. 248 s. ISBN 8085850-61-3. MILLS, C. W. 2002. Sociologická imaginace. Praha: Slon, 2002, 310 s. ISBN 80-86429-040. MOŽNÝ, I. 1999. Sociologie rodiny. Praha: Slon, 1999. 251 s. ISBN 80-85850-75-3. SOPÓCI, J. 2000. Sociálne inštitúcie a sociálna zmena. Bratislava: Univerzita Komenského Bratislava, 2000. 212s. ISBN 80-223-1473-0.

2


Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, Inštitút edukológie a sociálnej práce.

Katedra sociálnej práce 17 novembra 1, 080 78 Prešov, Slovenská republika tel./fax: 00421-51/7570 817, 00421-51/7570 817 www.unipo.sk

www.ff.unipo.sk/kvdsp/

www.unipo.sk/ff

Základné texty k okruhom: Povinný základný zdroj ku všetkým okruhom – PREDNÁŠKY!!! Vymedzenie sociológie ako samostatnej vednej disciplíny. História sociologického myslenia. - JANDOUREK, J. Úvod do sociologie. Kapitoly 1 a 2, okrem českej sociológie a štrukturálneho marxizmu. Spoločnosť ako systém, štruktúra spoločnosti. Nerovnosť ako sociologický problém. - GIDDENS, A. Sociologie. Kapitola 10. Rod ako sociologický koncept. - CURRAN, D. J., RENZETTI, C. M. 2003. Ženy, muži a společnost. Kapitola 3, strany 103 – 111. -

Kolektív autorov [s.a.]. Glosár rodovej terminológie. „Základné pojmy“ + heslá: Rodové stereotypy, Vzťah verejnej a súkromnej sféry, Rodová rovnosť/nerovnosť, Diskriminácia žien, Dvojitá/trojitá záťaž žien, Koncepcia rovnosti príležitostí žien a mužov (KRP). Kultúra. Masová kultúra. - JANDOUREK, J. Úvod do sociologie. Kapitola 9. Rodina. Rodina ako základný socializačný činiteľ. - GIDDENS, A. 1999. Sociologie. Kapitola 7, strany 155 – 159 a 164 – 170. Kapitola 2, od strany 39. Príklad hodnotiacej tabuľky k seminárnej práci a referovaniu téma: Referujúca / referujúci: Referujúca / referujúci: rozdelenie: čas: štart-koniec: Obsah a prezentácia:

osnova: otázky: xerox:

porozumenie textu: diskusia: Osnova čítaná / v texte / na tabuli: spolu: pozn.:

A 4 b. do 20 min. vrátane

B 2 b. nad 20 min. do 25 min.

C -1 b. nad 25 min. do 30 min.

4 tézy a argumentácia

2 vynechanie téz alebo argumentácie 1 neúplná 1 málo, textové -1 zabezpečili v nedostatočnom počte 0 slabé ak bol čas v poriadku alebo +1 ak aj nebola čítaná 6+2 min.

0 „vata“ a vynechané tézy a argumentácia

2 výstižná 2 na zamyslenie, inšpiratívne 2 zabezpečili +1 zjavné +1 bonus +1 bonus 14 +3 max.

3

0 žiadna 0 žiadne, sugestívne-textové -2 nezabezpečili -1 žiadne prihliada sa na natiahnutie času diskusiou +1 a 1 ak bola na tab. s komentárom 1 ku osn. +7 až -3 prepracovať


Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, Inštitút edukológie a sociálnej práce.

Katedra sociálnej práce 17 novembra 1, 080 78 Prešov, Slovenská republika tel./fax: 00421-51/7570 817, 00421-51/7570 817 www.unipo.sk

www.ff.unipo.sk/kvdsp/

www.unipo.sk/ff (c) Dávid Bosý, Martin Béreš

4

Všeobecná sociológia I. 2009/2010 - sylabus  

Sylabus kurzu Všeobecná sociológia, Katedra sociálnej práce, IEaSP

Všeobecná sociológia I. 2009/2010 - sylabus  

Sylabus kurzu Všeobecná sociológia, Katedra sociálnej práce, IEaSP