Page 1

Katedra andragogiky a Katedra a sociálnej práce Inštitút edukológie a sociálnej práce Filozofická fakult Prešovskej univerzity sylabus predmetu

Proseminár k ročníkovej práci a semestrálnemu  projektu II. 2009/2010 odbor sociálna práca Vyučujúci: Mgr. Martin Béreš, Mgr. Michaela Lipčaková Odbor: sociálna práca  Rozsah: 10 hodín zimný semester  Prerekvízity: proseminár k bakalárskej práci I. a II. Ročník: prvý v magisterskom stupni štúdia (štvrtý)

Kredity: 2  Spôsob ukončenia: hodnotený zápočet. Forma štúdia: denné a externé

Cieľ a obsah predmetu:  Cieľom výučby predmetu je upevniť a rozšíriť u študentiek a študentov poznatky o príprave, koncipovaní, tvorbe  a   písaní   druhej   ročníkovej   práce.   Predmet   je   zameraný   na   predchádzanie   rôznym   nedostatkom,   ktoré   sa  vyskytujú v magisterských diplomových prácach.  Základom výučby je práca samotných študentiek a študentov a jej prezentovanie. Študentky a študenti sa v rámci  daného predmetu oboznamujú s konkrétnymi magisterskými diplomovými prácami rôznej kvalitatívnej úrovne,  na ktoré po predchádzajúcom štúdiu problémových častí práce1  vypracúvajú a) posudok formálnych náležitostí  a b)  oponentský posudok  (mierne zjednodušený). Predtým sa môžu oboznámiť aj s konkrétnymi posudkami na  diplomové práce rôznej kvality.  Výstupom pre získanie hodnoteného zápočtu budú Powerpointové alebo iné (Keynote) prezentácie, v ktorých sa  študentky   a študenti   v časovom   rozsahu   7   –   10   minút   (s   diskusiou)   vyjadria   k jednotlivým   hodnoteným  náležitostiam magisterských diplomových prác.  Obsah predmetu v základných tézach:  Úvod predmetu   bude  venovaný  už  tradične   opakovaniu  vo forme   testu alebo  previerky.  Predmet  môže  byť  dopĺňaný teoretickými  vstupmi prednášajúcich, napr. na tému koncipovania cieľov písomnej  práce, stratégie  a taktiky   tvorby   odborného   textu   alebo   k základným   žánrom   (kompilácia,   komparácia,   prehľadová   stať),   či  k charakteristike a požiadavkám kladeným na daný druh diplomovej práce.  Výstupom   pre   získanie   hodnoteného   zápočtu   budú   Powerpointové   alebo   iné   (Keynote)   prezentácie  predstavujúce Vaše posudky hodnotených magisterských diplomových prác. V dĺžke asi 7 min. a nasledovnej  štruktúre. Povinné základné časti prezentácie vychádzajú z posudkov, v prezentáciách budete kopírovať štruktúru  posudku (posúdenie formálnych náležitostí práce a zjednodušený oponentský posudok) a vyjadrovať sa k nemu  ako   na   štátnych   záverečných   skúškach.   prezentácie   budú  odovzdávané   aj   vo   vytlačenej   forme  (slajdy   +  komentár)2, pripomínam, že dĺžka prezentácie je max. 7, s diskusiou 10 minút.  Kľúčové časti práce, ktoré študentky a študenti hodnotia sú  abstrakt, predhovor,  úvod,  stav rozpracovanosti   problému/témy   v   dostupnej   literatúre,   záver   s   odporúčaniami,   zoznam   bibliografických   odkazov 3  +  navyše  hodnotia   tieto   náležitosti:  štruktúra   a   formálna   stránka   obsahu,   úroveň   citovania   a   parafrázovania   (snaha  o odhalenie prípadného podozrenia z plagiátorstva),  vlastné úvody kapitol a generalizácie, korektné použitie  tabuliek a grafov a ich zoznam. Odporúčaná  literatúra (v tematickom poradí): 1. MEŠKO, D. – KATUŠČÁK, D. – FINDRA, J. et al. 2005. Akademická príručka. 2., upravené a doplnené vydanie.  496 s. ISBN 80­8063­200­6.  2. BALOGOVÁ,   B.   et   al.   2008.  Pokyny   na   vypracovanie   seminárnej,   bakalárskej   bakalárskej,   diplomovej   a rigoróznej  práce. Prešov : Pavol Šidelský – AKCENT Print Prešov, 104 s. ISBN 978­80­89295­08­1. 3. ŠANDEROVÁ, J. 2007. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Několik zásad pro začátečníky.  Praha : SLON, 209 s. ISBN 978­80­86429­40­3. 4. ČMEJRKOVÁ, S. –  DANĚŠ, F. –  SVĚTLÁ, J. 1999.  Jak napsat odborný text. Praha : LEDA, 1999, 255 s. ISBN  80­85927­69­1. 1 2 3

 

Proseminár k RP a semestrálnemu projektu I. Tlač v Powerpointe – Tlačiť, dole si vyberiete Vytlačiť – Podklady, počet snímkov na stranu – 3, môžete skontrolovať v Náhľade.

Je možné využiť podklady vo forme kvalitných prezentácií, ktoré si v ročníku pripravovali v predošlom semestri. Tieto podklady  je vhodné v niektorých prípadoch pre istotu konfrontovať s viacerými zdrojmi, prípadne konzultovať s prednášajúcimi.

1


5.

LUKÁČ, M. 2008.  Pracovný zošit z predmetu Proseminár k ročníkovej a bakalárskej práci. Pre seminárnu 

prácu študentov   a študentiek   odboru   Andragogika   a   odboru   Sociálna   práca.   Nepublikovaný   interný  materiál. Prešov : Katedra andragogiky, Inštitút edukológie a sociálnej práce, 19 s.  6. Smernica o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácii, kontrole originality, uchovávaní   a sprístupňovaní [online]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 05. 01. 2010, 23 s., prílohy. Dostupné na  <http://www.unipo.sk/public/media/10472/smernica_ZP.doc>. 7. BROZMANOVÁ  GREGOROVÁ, Alžbeta. 2006. Tvorba a manažment projektov v sociálnej práci (učebné texty).  Banská Bystrica : UMB v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta, 100 s. ISBN 80­8083­256­0. 8. REPKOVÁ,   K.   2000.  Projektovanie   v socálnej   práci   :   stratégie,   koncepčné   východiská   i praktické   otázky.  Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, 223 s. ISBN 80­8057­310­7. 9. HALEČKA, T. 2000.  Ako písať seminárnu, ročníkovú, diplomovú, rigoróznu prácu. AKCENT PRINT Pavol  Šidelský : Prešov. 46 s. ISBN 80­968367­0­6. 10. KATUŠČÁK, D. 1998. Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce: ako písať seminárne a ročníkové práce,   práce   študentskej,   vedeckej   a   odbornej   činnosti,   diplomové,   záverečné   a   atestačné   práce   a   dizertácie.  Bratislava : Stimul 1998. 117 s. ISBN 80­85697­82­3. 11. ECCO, U. 1997. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc : Votobia.  12. ŠIMEK, D. – KUBÁTOVÁ, H. 1996. Od abstraktu do závěrečné práce. Jak psát (a možná i napsat) závěrečnou   práci ze sociologie nebo z andragogiky. Olomouc : Vydavatelství Univerzity Palackého. Podmienky  získania zápočtu: 1. aktívna účasť s dostatočnou frekvenciou (1 ospravedlnená absencia),  2. vypracovanie a prezentovanie posudkov k jednotlivým analyzovaným magisterským diplomovým  prácam. Výstupy budú prezentované, odovzdávané a hodnotené podľa kvality. Bodovanie: min. 16  max. 30 bodov prezentácia, hodnotenie: A – 30­28, B – 27­25, C – 24­22, D –21­19, E – 18­16.

Rozpis seminárov kurzu Proseminár k ročníkovej práci a semestrálnemu projektu II.,  Párny štvrtok, 09:45 – 11:25; 11:30 – 13:10 1. stretnutie (18. 2. 2010)  – úvodné strenutie, organizácia seminárov, stručné opakovanie (test) 2. stretnutie (4. 3. 2010) – čistý čas cca 80 min. – štúdium vybranej diplomovej práce na základe poskytnutého  posudku, výmena Mgr. prác, štúdium novej Mgr. práce – príprava na vypracovanie posudkov  3. stretnutie (18. 3. 2010) – čistý čas cca 80 min. – štúdium novej diplomovej práce – príprava na vypracovanie  posudkov 4. stretnutie (01. 4. 2010) – čistý čas cca 80 min. –  štúdium diplomovej práce, prípadne prezentácia posudkov  pred komisiou 5. stretnutie (15. 4. 2010) – čistý čas cca 80 min. / spojené skupiny (?), cca 7 prác = 10 min. na jednu prezentáciu  –  prezentácia posudkov pred komisiou 6. stretnutie (29. 4. 2010) – čistý čas cca 80 min. / spojené skupiny (?), cca 7 prác = 10 min. na jednu prezentáciu  – prezentácia posudkov pred komisiou, udeľovanie zápočtu

2

Proseminár k ročníkovej práci a semestrálnemu projektu II. 2009/2010 - sylabus  

Proseminár k ročníkovej práci a semestrálnemu projektu II. 2009/2010 - sylabus (sociálna práca)