Page 1

Vy av det nya torget från Masthuggstorget

Sista lång Bakgrund: Norra Masthugget

Av: Martin Login

Norra Masthugget är ett område väster om Göteborgs stadskärna som ligger på Göta älvs södra strand. Det tillhör utvecklingsområdet Centrala Älvstranden, som av Göteborgs Stad är utpekat som ett av stadens viktigaste områden att exploatera och utveckla. Både för att det idag finns en stor bostadsbrist i Göteborg, men även i syfte att göra stadens centrala delar mer attraktiva.

Under 18-1900-talet tillkom flera lagerhus och andra industrier på kajerna, och Amerikahuset färdigställdes i syfte att möta utländska båtresenärer som kom in mot Göteborg. Byggnaden gavs ett monumentalt utseende med framsidan vänd mot Göta älvs inlopp.

Då stadens kärna växer, håller Norra Masthugget en stor potential att bli en ny del av innderstaden. Ett område som sammanbinder centrala Göteborg tydligare med stadens västerliggande delar. Trots att Norra Masthugget ligger vid Göta älv så har området idag ingen koppling till vattnet. Både Oskarsleden (E45) och StenaLines Danmarksterminal ligger i vägen för att stadsstrukturen når vattnet. Dessa två hinder bidrar samtidigt enormt mycket till Göteborgs Stad i sin helhet, vilket gör dom väldigt svåra att flytta på. Masthugget har ett förflutet som sedan läge fokuserats kring vattnet. Namnet Masthugget kommer från den masttillverkning, som redan under 1600-talet fanns på platsen.

Området saknar identitet och fungerar som en genomfart.

Förskjutna kvarter skapar intima gaturum med synliga fasader, byggnadernas ansikte.

Vidare bearbetning grundad på områdets kontext skapar unika och upplevelserika stadsrum.

Efter år 1960 har det mesta av den befintliga bebyggelsen på Mashugget, ned till Långgatorna, rivits och delvis ersatts med ny bebyggelse. Det som finns kvar idag av kulturhistoriskt värde på platsen är den gamla bebyggelsen på Långgatorna, Amerikahuset och St. Johanneskyrkan som står i fonden på Första Långgatan. Stadsbebyggelsen kring Norra Masthugget består främst av kvarter placerade i ett ortogonalt mönster. Detta bidrar till långa siktlinjer och hög orienterbarhet. Området kännetecknas av äldre tegelbebyggelse med stora kvarter och långa gator. Detta betonas också med hjälp av namnen Första, Andra, Tredje och Fjärde Långgatan söder om planområdet. Kvarteren är uppdelade i mindre lotter kring innergårdar, men dessa har med åren blivit allt mer igenbyggda.

Överblick från sydöst

Master placerade i gaturummet minskar skalan...

...fungerar som armaturer för gatubelysningen...

...och som ställning till temporära rum för café, konsert, eller fest.

Vy från älven


Illustrationsplan

Planbeskrivning Norra Masthugget

n

Älvplatse

ines

StenaL

l

ermina

arkst Danmn

ägen

tv Emigran

Planens syfte är att förtäta Göteborgs centrala delar kring Göta älv, samt skapa en bättre koppling mellan Göteborgs innerstad och utanförliggande stadsdelar. På Norra Masthugget skall det skapas förutsättningar för nya bostäder, handel och kontor. Idag är området främst använt till parkeringar och helt isolerat från Göta älv. Genom att däcka över Oskarsleden, samt StenaLines område, kan bebyggelsen nå vattnet. På så sätt skapas en koppling mellan Masthugget och Göta Älv. Planförslaget skapar förutsättningar för en varierad bebyggelse med intima gaturum, såsom vackra siktlinjer mot Göta Älv. Bebyggelsen som skapas består främst av kvarter med upphöjda och slutna eller öppna innergårdar. Kvarteren följer en och samma linje på gatorna som går mot Göta älv, men är förskjutna på tvären för att skapa intima gaturum och ge en tydligare identitet till området. De raka gatorna mot Göta älv underlättar rörelse i denna riktning och ut på den öppna ytan närmast älven. Alla kan få en upplevelse av Göta älv på denna plats.

n Sista Lå

Byggnadskropparna som föreslås är 10-12 m breda. Detta mått är tänkt att rymma ljusa genomgångslägenheter med fina utsikter på innergårdarna och de alléer som skapas i gaturummen. I planområdet bör material och uttryck användas som associerar till vattnet och hamnverksamheten. Med fördel används rött tegel med ljust murbruk och natursten som fasadmaterial.

ggatan

Amerik

ahuset

Isac Bee

ns Plats

tan

ngga å L a t s ör

F

Stigber

gsliden

rget

ggsto Masthu

St. Johanneskyrkan tan

ngga å L a r d n

A

Masthuggsterassen

Planförslaget skapar förutsättningar för ca 200 studentbostäder, 365 fullstora bostäder, och 30 000 kvm för handel och kontor. Under överdäckningen placeras två våningar med parkeringsplatser. Mitt emot Masthuggstorget föreslås ett triangulärt torg som kopplar ihop området. Detta torg skapar förutsättningar för en handelsgata, Sista Långgatan, uppe på en utstickare av överdäckningen. På denna gata placeras med fördel en större del restauranger och butiker. Denna handelsgata leder upp mot Göta älv, över Emigrantvägen som tillsammans med cykelvägen byggts up på överdäckningen, och slutar i ett mindre torg i närheten av ett ca 12 våningar högt kontorshus. Därifrån tar man sig genom en portal, som avgränsar Älvplatsen från det tidigare torget i syfte att höja upplevelsen av vattnet. På handelsgatan och Älvplatsen placeras det lätt snedställda master i syfte att minska skalan av gaturummet då träd inte kan placeras uppe på överdäckningen. Dessa master har ett symboliskt värde, då områdets namn kommer från den verksamhet som föriggick på platsen. Masterna fungerar dessutom som armaturer för gatubelysningen. På Älvplatsen kan masterna även användas till att skapa temporära rum, med hjälp av duk eller skivor i valfritt material, för uteservering, utställning, konserter etc.

Sektion B-B

Sektion A-A

Vy längst med nya handelsgatan

Handelsgatan i skymning


Detaljplan Området i siffror BTA= 75993,5 kvm. BYA= 12766 kvm. BOA= 30547 kvm. LOA= 30248 kvm. Lägenheter: 365 st. Studentlägenheter: 200 st. Antal p-platser: 600 st. A= 33376,4 kvm. e= 2,277 q= 0,382 r= 0,271

Sektion a-a Sektion b-b

Skiftande byggnadshöjder skapar tillfällen för vackra takvåningar och takterasser.

En siktlinje från början av handelsgatan, till Isac Beens plats, lämnas öppen för att skapa en utblick till denna frodiga utstickare från Slottsskogen.

Ett gaturum på 15 m skapar rymliga och trygga gång- och cykelvägar, samtidigt som det på gatan finns nog med utrymme för en dubbelriktad väg med gatuparkering.

Innergården höjs 3 meter över gatan för att visa att den endast är till för de boende. En huvudentré med hiss placeras i markplan för att underlätta för rullstolsbundna. Utrymmet under gatan fylls med jord för att möjliggöra plantering av alléer.

I området byggs "smitvägar" genom vissa innergårdar. Smitvägarna erbjuder en spännande upplevelse av rumssekvenser som sällan återfinns i det moderna stadrummet.

Vy från älven i skymning

Sektion c-c På de platser där alléer ej kan planteras används master för att minska skalan på gaturummet. Masterna används också som armaturer för gatubelysningen. Under överdäckningen finns plats nog för två våningar med parkering.. Infart till parkeringen återfinns i områdets sydöstra och östra del.

Vy över torget i skymning

Sista Lång  

Stadsbyggnadsprojekt på Masthugget, från kursen Stad 1, Chalmers Arkitektur.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you