Page 1

1. Vy från nordöst över torget.

Uddevalla

Älvängen 2011

Vänersborg Trollhättan

AV: CAMILLA HENRICSON & MARTIN LOGIN RITSAL 5

Stenungsund

Älvängen

Alingsås

Kungälv

Lerum

Göteborg

Kungsbacka

Borås

INLEDNING

REGIONAL ANALYS

Älvängen ligger i Ale kommun, mitt emellan Göteborg och Trollhättan. Orten sträcker sig längs med östra sidan av Göta älv och har i dagsläget cirka 4400 invånare. Nya satsningar på infrastrukturen mellan Göteborg och Trollhättan innebär att restiden mellan Älvängen och Göteborg kommer att minska till ungefär 15 minuter. Älvängens population beräknas då att stiga med 500-1000 personer fram till 2022.

Sett ur ett regionalt perspektiv har Älvängen i dagens läge en liten roll. Många som bor i Älvängen kör till närliggande orter för att handla och uträtta ärenden. E45:an skapar en snabb genomfart, vilket gör att Älvängen inte känns som ett naturligt stopp. Förhoppningen är att projektet BanaVäg i Väst, ett samarbete mellan Vägverket och Banverket, skall ändra på detta. BanaVäg i Väst går ut på att skapa dubbelspårig järnväg och en fyrfältsväg mellan Göteborg och Trollhättan för att underlätta både för godstrafik och för alla pendlare.

Historiskt sett har Älvängens läge haft stor betydelse då platsen var lämplig både för älvövergång och gränshandel med Norge. År 1886 öppnades Älvängens järnvägstation och orten har sedan dess vuxit fram runt stationen, vilket är anledningen till att man kallar Älvängen för ett stationssamhälle. Älvängen har nära till naturen. Göta älv flyter förbi och strax utanför Älvängen ligger ön Tjurholmen. Tjurholmen är Göta älvs näst största naturliga ö och södra delen av ön är naturreservat. I anknytning till Älvängen ligger också flera andra större naturreservat, däribland Risvedens och Svartedalens Naturreservat.

Detta kommer att stärka Älvängens roll och skapar stora möjligheter för orten. Den nya infrastrukturen kommer att förkorta pendeltiden betydligt. Vi tror att detta kommer att resultera i att fler människor flyttar ut till Älvängen för att komma närmre naturen men ändå ha nära till storstaden Göteborg.

Regionalkarta.

Tjurholmen

Natur.

Infrastruktur.

Bebyggelse.

Näringsliv.

en

OMRÅDESANALYS

vä g

5

Boendeformerna i Älvängen är av blandad karaktär men består till stor del av villor. Bebyggelsen är relativt gles och både höjdskillnader och många återvändsgränder bidrar till att Älvängen känns uppdelat i mindre delar.

CENTRUM

G

öt

eb

or

gs

E4

NATUR INDUSTRI PENDELTÅGSSTATIONEN HUVUDGATOR

Ortskarta.

JÄRNVÄG

Genom Älvängen leder Göteborgsvägen som även fungerar som huvudgata i centrum. I centrala Älvängen finns ett stort utbud av verksamheter såsom livsmedelsbutiker, konditori, optiker, apotek, bank med mera. Det finns flera skolor i Älvängen, bland annat Älvängenskolan som byggdes på höjden ovanför centrum 1915 och byggdes till med ytterligare byggnader och gymnastiksal 1945. Förutom Älvängenskolan, Madenskolan och Aroseniusskolan finns även fyra förskolor. Aroseniusskolan och Ivar Arosenius väg har båda fått sina namn efter konstnären Ivar Aronsenius (18781909), författare till barnboken Kattresan. Älvängen var Arosenius hemort men där hans hus låg ligger idag en igenvuxen skog. Älvängen har även ett kulturarv i form av Repslagarmuseet. Repslagarmuseet startades 1996 och anläggningen har en 270 meter lång fungerande repslagarbana som har använts till att tillverka tågvirket till ostindiefararen Götheborg.


VISION

1. FÖRTÄTA CENTRUM

2. UTNYTTJA LOKALA RESURSER

3. SKAPA KONTAKT ÖVER ÄLVEN

Nya bostäder, kvällsöppna verksamheter och välproportionerade uterum ger bättre stadsmässighet och ökad trivsel för stora som små. Utbyggnad och sammankoppling av befintliga cykel och gångvägar förbättrar framkomligheten för ickebilister. Ett grönare centrum på de gåendes villkor med växlighet som rumsavdelare i utemiljöer.

Lokala bönder från båda sidor av älven kan bistå med lokalproducerad mat. Användande av lokala byggmaterial ger staden en tydligare identitet och stolthet. Lokalproducerad energi gör staden mindre beroende av Göteborg och ger framtidstro.

Gör staden till en knutpunkt istället för en genomfart. Placerar staden mellan två stora Naturreservat och skapar möjlighet att i framtiden exploatera mark på båda sidor av älven.

VÅRA TIDIGA TANKAR OM ÄLVÄNGENS FÖRÄNDRING

DAGENS BEFINTLIGA GATUNÄT.

MORGONDAGENS FÖRBÄTTRADE GATUNÄT.

FÖRTÄTAD BEBYGGELSE.

CENTRUMS UTVECKLING.

Gatunätet i Älvängen är idag splittrat och fullt av återvändsgränder. Det är dåligt med plats för gång och cykeltrafik i centrum. Stadskärnan är dåligt definierad och har ingen tydlig gräns mot E45:an.

För att öka och förbättra kommunikationen inom Älvängen knyter vi ihop de många återvändsgränderna och skapar en striktare kvartersstruktur i centrum. Vi vill ha tydligt definierade gaturum med rätt proportioner, som inte endast används som transportsträckor, utan också som rum för vistelse och lek.

Gles bebyggelse i centrum ger en känsla av ödslighet och landsbygd. Vi vill inte riva de gamla byggnaderna utan fokuserar istället på förtätning genom komplettering.

I nordligaste delen av centrum, precis intill E45:an, skapar vi en bullervall som förbättrar ljudmiljön i centrum och skapar en tydlig avgränsning mot vägen. Bullervallen används också som parkeringshus för hela centrum. Man slipper på så sätt stora parkeringsytor där man istället kan placera torg, grönområden och vattenspeglar. Parkeringshuset täcks med växtlighet för att skapa vackra vyer från både vägen mot centrum och vice-versa.

Långa raksträckor uppmuntrar höga hastigheter för bilisterna och gömmer stadens karaktär då man sällan ser fasaderna. Detta minskar igenkänningsfaktorn och försvårar skapandet av en stadsidentitet.

Gaturummen vi skapar tillåter i första hand gång- och cykeltrafik, men definierar också var man ska placera sig då en bil kör förbi. Saxade kvarter skapar kortare gator som alltid har en fasad som fond.

BEBYGGELSEPRINCIP

Genom att behålla äldre bebyggelse, och på så sätt billiga lokaler, kan man motverka utflyttning av både verksamheter och boende. Mellan dessa äldre hus bygger man nya bostäder och verksamhetslokaler för att skapa en bättre blandstad och ge en mångfald i både rum och befolkning. Den gamla bebyggelsen är en del av Älvängens historia och identitet så vi tror att det är viktigt att bevara den och endast blanda upp den med ny bebyggelse, inte ersätta den. Vi vill också ha i åtanke att man på en plats som Älvängen inte kan förtäta hur mycket som helst och att platsen inte tål så hög bebyggelse som andra platser. Man måste förtäta efter rimliga mått och Älvängens egna skala.

IDENTITET

Vi skulle även i vår byggnadsgestaltning vilja ta in det som finns i området. Kanske skulle man kunna använda den vass som finns i området som fasadmaterial eller takbeläggning. På soliga platser skulle man kunna utnyttja solenergin genom att placera solceller på taken. Vi tycker att det är viktigt att ge Älvängen en tydlig identitet. Vi tror att lokalproducerade produkter, naturspecifika byggmaterial och en grön profilering kan hjälpa till att skapa en sådan identitet. Vi vill bygga en bro över till Tjurholmen för att på sikt kunna skapa ett samarbete sidorna emellan. Redan idag finns det lantbruk på andra sidan älven och vi hoppas på att de i framtiden kan utökas och skapa närproducerade produkter till Älvängen och närliggande orter.

Genom att skapa striktare kvarter med tydligare gaturum får man också bättre definierade tomter som markerar en tydlig gräns mellan publikt och privat. Bebyggelsen kompletteras vid kvarterens utkanter för att ge gaturummen bättre proportioner. Centralt i kvarteren skapar vi lummiga innergårdar som både kan användas till lek och mindre odlingar. Varför inte hämta en bit sallad från kvarterets delade odlingslott?

Även resecentrum får ett parkeringshus för att kunna hantera den stora mängden pendlare som förväntas bosätta sig i Älvängen. Med nya resecentrum som utgångspunkt skapar vi en serie torg och platser som skapar ett naturligt gångstråk mot Göteborgsvägen.

VATTENHANTERING

Översvämningsrisken påverkar enligt uppgifter främst industriområdet närmast älven, vilket gör att det på lång sikt är svårt att bygga på platsen utan att ta till särskilda åtgärder. Det som går att göra är att placera viktig infrastruktur och byggnader på en högre marknivå och utnyttja marken undertill som rekreationsområde då den inte är översvämmad. För att fördröja dagvattenavrinningen på hårdgjorda ytor använder vi s.k. ”Watersquares” på några platser i staden. Detta är nedsänkta platser för rekreation som fylls med vatten vid behov, men oftast kan användas för lek och avkoppling. Trots sin närhet till älven känns Älvängen relativt ”torrt” och vi tror att vattenelement i centrum skulle bidra till ett attraktivt stadsrum.

AKTIVITET

För att skapa ett tryggare centrum med mer rörelse alla tider på dygnet vill vi skapa verksamheter för människor i alla åldrar och alla målgrupper. Det finns redan gott om fotbollsplaner och vi hade velat skapa centrum för andra sporter också. Sportlife finns i Älvängen och vår förhoppning är att man i framtiden kan öppna en bowlinghall, squashbanor eller något annat kul i anknytning till det. Vi tror även att en bio och en konserthall hade kunnat bidra till ett rikare kulturliv, som dessutom riktar sig till många olika målgrupper. Vi skulle förutom de uppenbara verksamheterna även vilja skapa rum i staden där man kan umgås utan särskilda förutsättningar. Ett torg med uteservering på sommaren, kanske en damm med näckrosor på sommaren och skridskoåkning på vintern eller något så enkelt som en grön innergård med gungor och sandlådor för de minsta och en grillplats för de lite större.

AV: CAMILLA HENRICSON & MARTIN LOGIN RITSAL 5


3. Vy från söder över nya centrum

Älvängen 2022 I vårt förslag för Älvängens utveckling har vi valt att fokusera på centrum. Vi tror att det är viktigt att skapa ett tydligt centrum för att ortens invånare ska känna sammanhållning och för att skapa en välstrukturerad ort. Vi har lagt ett torg på vardera sida om centrum, båda har kontakt med Göteborgsvägen.

Gatan som sträcker sig längst med utkanten av centrum har vi lämnat som huvudled för bilisterna, resterande gator inne i centrum är på de gåendes villkor.Vi har några parkeringsplatser längs gatorna vid bostadshusen för att underlätta avlastning för de boende men vi hoppas att parkering till så stor del som möjligt kommer att ske i det nybyggda parkeringshuset.

Dessa torg har fått varsin hög byggnad för att markera platsen, samt varsin damm för dagvattenhantering. Dessa platser skapar två poler mellan vilka centrum kan fortsätta utvecklas och förbättrar orienterbarheten. Göteborgsvägen fungerar redan idag som ortens huvudstråk och vi har valt att förstärka detta genom att förtäta gaturummet och plantera en allé längs vägen. För att minska bilarnas hastighete inne i centrum har vi saxat kvarteren på tvären, vilket förkortar sträckorna man kan accelerera på. Gatorna är också belagda med gatsten, vilket gör att bilarna hörs. Det är lättare att gå och cykla i staden eftersom bilvägarna ligger förskjutna i förhållande till varandra medan gång- och cykelvägarna är dragna rakt igenom kvarteren.

2. Vy från väst över gamla busshållplatsen

SEKTIONSUTSNITT PARKERINGSHUS SKALA 1:200

Vi vill att Älvängen ska upplevas som en grön stad. Vi har därför gjort alléer både längs Göteborgsvägen och längs alla gång- och cykelvägar. Vi har även skapat gröna innergårdar och försökt att få in naturen i stadsrummet. Det stora parkeringshuset som även fungerar som bullervall är klätt i växter på den sluttande sidan mot E45:an för att man även som förbipasserande skall uppleva grönskan. För att vidare spela på Älvängens identitet planteras växtlighet på parkeringshuset som vanligtvis frodas på ängar, och ortens namn placeras även upplyst i denna växtlighet. Genom att förtäta och koncentrera centrum runt den nya pendelstationen hoppas vi att studenter som pluggar i Trollhättan eller Göteborg skulle kunna tänka sig att bo i Älvängen. Vi hoppas också att en blandning av villor, radhus och lägenheter i centrum kommer att öka blandningen av människor som bor där.

PARKERING

GATURUM

Förutom några få parkeringsplatser längs gatorna hoppas vi att parkering till så stor del som möjligt kommer att ske i det nybyggda parkeringshuset. Detta parkeringshus fungerar även som bullervall mot E45:an. Det är klätt i växter på den sluttande sidan för att ännu effektivare motverka buller samtidigt som det ger en grön och lummig känsla till gatorna runt omkring. För att komma upp på parkeringsplan två använder man ramperna som är placerade på varje sida om huset. Den östra rampen leder bilarna in i byggnaden medan den västra rampen leder dem ut igen. Första planet når man direkt från gatan utanför.

Vi vill förtydliga gaturummen i Älvängen och eftersom bebyggelsen är relativt låg anser vi att det inte kan vara alltför breda gator. Denna gatusektion är över Göteborgsvägen. Med en allé mellan trottoaren och gatan skapar man inte bara en tryggare promenadmiljö för de gående men även ett tydligare gaturum för bilarna. Körfältet ska även ha plats för parkering på vissa ställen och för en cykelfil längs hela gatan. Målet är att få Älvängenborna att välja cykeln framför bilen.

GATUSEKTION SKALA 1:200

SEKTION A-A SKALA 1:500

AV: CAMILLA HENRICSON & MARTIN LOGIN RITSAL 5


ILLUSTRATIONSPLAN SKALA 1:2000

A B

2.

A

B

1.

3.

UTVECKLING ORTSKARTA ETAPP 1

UTVECKLING ORTSKARTA ETAPP 3

UTVECKLING ORTSKARTA ETAPP 2 I etapp 2 vill vi göra en koppling över älven i form av en bro. Vi vill förtäta kvarteren som skapades i etapp 1 och börja skapa bostadsmöljigheter till Älvängens befolkning. Vår förhoppning är att bron ska kunna bidra till bättre kontakt med naturen och lantbruken på andra sidan Tjurholmen.

I etapp 1 vill vi knyta samman alla gator och förbereda för en tydlig kvar¬tersstruktur. Vi bygger det stora parkeringshuset i norra delen av centrum för att skärma av buller från E45:an och förflytta parkeringsplatserna från cen¬trum. Vi skapar också en kärna runt resecentrum med en kulturbyggnad och två torg. Kulturbyggnaden blir lite högre än den andra bebyggelsen för att markera den västra punkten av Älvängens centrum samtidigt som den markerar torget. Byggnaden får även solceller på taket för att sticka ut lite extra och markera att Älvängen vill vara en grön stad.

I etapp 3 vill vi skapa ett nytt bostadskvarter på den gamla busshållplatsen. En del av det nya kvarteret kommer att vara en högre byggnad som markerar den östra början av Älvängens centrum. Vi börjar även förtäta gaturummet på Göteborgsvägen. På älvstranden placerar vi en småbåtshamn och vår förhoppning är att de byggnader som redan finns där kan inrymma verksamheter kopplade till aktiviteten i hamnen.

KVARTERENS STORLEK I LÄGENHETSANTAL

G

I

E C A

F D

B

H

K

J

A - 12 lgh B - 25 lgh C - 45 lgh D - 64 lgh E - 12 lgh F - 11 lgh G - 81 lgh H - 17 lgh I - 14 lgh J - 82 lgh K - 11 lgh Totalt 374 lägenheter vilket innebär bostad till 750-1120 personer.

SEKTION B-B SKALA 1:500

AV: CAMILLA HENRICSON & MARTIN LOGIN RITSAL 5

Älvängen 2022  

Stadsgestaltningsprojekt i Älvängen, Chalmers Arkitektur.