Page 1

„K tobě pozvedám svou duši, Hospodine“ Logos na prosinec v Praze 2. XII. LP 2012 Logos ČR Jsme ekumenické společenství věřících gayů, leseb a jejich blízkých. Kořeníme církev v Praze, Brně a Ostravě. www.LogosCR.cz Logos@LogosCR.cz

Starozákonní čtení: Jeremiáš 33,14–16

Hle, blíží se dni – praví Hospodin – kdy splním sliby, které jsem dal o Izraelovu a o Judovu domu. V ty dny, za toho času vzbudím Davidovi zákonitý výhonek, kte­ rý bude uskutečňovat právo a sprave­ dlnost na zemi. Za těch dnů dojde Juda spásy a Jeruzalém bude bydlet v bezpečí. To je jméno, kterým ho budou nazývat: „Hospodin je naše spravedlnost.“ Čtení z evangelia: Lukáš 21,25–28 a 21,34–36

Ježíš řekl svým učedníkům: „Budou zna­ mení na slunci, na měsíci i na hvězdách, na zemi úzkost národů, bezradných nad hukotem a příbojem moře; lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přijde na celý svět, neboť hvězdný svět se zachvěje. A tehdy lidé uvidí Syna člověka přicházet v oblaku s velikou mocí a slávou. Až to začne, vzpřimte se a zdvihněte hlavu, protože se blíží vaše vykoupení. Dejte si pozor, aby vaše srdce nebyla za­ tížena nestřídmostí, opilstvím a pozem­ skými starostmi, aby vás den soudu ne­ zastihl znenadání; přijde totiž jako léčka na všechny, kdo přebývají na celé zemi. Proto bděte a modlete se v každé době, abyste mohli všemu tomu, co se má stát, uniknout a obstát před Synem člověka.“


S Ladislavem Heryánem o spi­ ch y b ritualitě života l ě á ch t j J na okraji. mů B ož e Bohoslužbu s Tomášem Adámkem tentokrát slouží Ladislav Heryán, řím­ skokatolický kněz a salesián. S Ladislavem Heryánem si budeme poví­ dat o jeho životní cestě s Ježíšem, o li­ dech, kteří jej inspirovali, o bezdomov­ cích a bezdomovectví jako bolesti i duchovní příležitosti a o spiritualitě ko­ munit stojících na okraji společnosti. Co se o Láďovi Heryánovi dočtete na české Wikipedii:

Narodil se v Petřvaldu u Nového Jičína 24. února 1960. Studoval stavební fa­ kultu VUT v Brně a v létě 1981 se tajně stal salesiánem. Roku 1987 emigroval do Říma s cílem dokončit studium teologie a vstoupit do misií v Africe. Po návratu do vlasti přednášel Nový zákon a řečtinu na Teologické fakultě Jihočeské univer­ sity. Od září 2002 působí v Praze jako ředitel a kaplan salesiánské komunity v Kobylisích. V září 2009 se stal dokto­ rem teologie. Dnes přednáší na Vyšší od­ borné škole Jabok, Institutu eku­ menických studií a Evangelické teologické fakultě UK. Díky práci v nízkoprahovém centru jej znají bezprizorné dětí i lidé bez domova. Je také knězem motorkářů, kterým jednou ročně slouží zádušní mši za přá­ tele, jež zahynuli při svých divokých jíz­ dách. Sám o sobě říká, že je něco jako Brouk Pytlík. Možná to tak ale vůbec není a je spíš jako Ferda Mravenec.

Tomáš Trusina Já chtěl bych Bože můj, mít srdce plné síly, když slyším pozvání ať za tebou se dám. Však bojím se že hřích mi bude příliš milý a touhu po slávě že v sobě nezdolám. Dnes na to vzpomínám jak často jsem už slíbil, že chci ti věrný být, vždy ve službě tvé stát a zabývat se tím co se tvé vůli líbí. Však všechny sliby své jsem zrušil mnohokrát. Neumím vděčný být když požehnání dáš mně, když radost přichází a chvíle pokojné a zcela hluchý jsem, když napomínáš vážně když smutek dopustíš znamení varovné. Tak stále poznávám jak slabý jsem a prázdný, jak sice snahu mám hlas Boží vážně vzít, však zcela stačí, když jen někdo pohrozí mi a znovu upadám má slabost vítězí. Jen tvoje moudrost ví, co k službě sílu dává, co sobce promění a smutné potěší, jen za tvé pomoci se zastanu vždy práva a věrnost pravdě tvé nebude přítěží. Tak jako prorokům a apoštolům kdysi i mně dej moudrost svou a Ducha daruj sám, ty, který v lásce své a v moci nezměrný jsi, i ve mně bezmocném si vybuduj svůj chrám.


Je to součást našeho života, je to součást nás samých: naše víra, naše sexuální identita, naše rodina, naši přátelé...

„Jste originální muži!“

Kronika Logosu Brno 11. listopadu 2012 o našich rodičích a přátelích... a s nimi

Kronika Logosu Praha 4. listopadu 2012 s Martinem Járou o mužské spiritualitě a identitě

Bratr Pavel Vichlenda vybral pro tento Logos text z Lukáše 2, 41–52. Ježíš se ztratí svým rodičům při pouti do Je­ ruzaléma. Až jej najdou, setkají se s tro­ chu „jiným“ Ježíšem, jakého dosud ne­ poznali. „Takový coming out Páně,“ kdosi poznačil.

„Muži o spiritualitě, ani sexuální orientaci spolu nemluví. Je to tabu. Základem ho­ mofobie je strach z intimity.“

„Setkání s našimi maminkami, bratry, dcerami a strýci bylo snad jedno z nejzá­ bavnějších, které Logos v Brně pamatuje. Legrační a závažné. Mamka začala líčit, jak si vyčítala, kde udělala chybu ve vý­ chově, když jsem jí tehdy řekl... ne že jsem na kluky, ale že se chystám pokřtít! Svěřit se nevěřícím rodičům se svojí vírou bylo podobné, jako na sebe říct, že jsem gay,“ ohlíží se za setkáním bratr Martin.

G r ace a zi n g

(John

725 on , 1 N ew t

–1807

sou et t h e

nd)

)

e ow sw ce! (h e me! a r g , azing f ou n d tch lik 1. Am v'd a wre t now am a u s b t , st e. Tha was lo w I se r, t o f ea I on c e n d , b u t n o li h ea r t b y s m a W u gh t hat t a ; race t rs reliev'd appear g s a a w e e c f 'T a . y r 2 t hat g r ac e m And g recious did ev'd! p eli a r es, How ur I first b n d sn o a h , e s h il T s, t o r, a n g er us f a a n y d m e; m ' o af e t h r o 3. Th already c ught me s . o I h a ve c e h a t h b r m e h om e ra ad 'Tis g ace will le r A nd g

Am

Na pražský Logos jsme pozvali ředitele Ligy otevřených mužů Martina Járu, po­ voláním psychologa. Na webu (ilom.cz) se Liga představuje slovy: „Místo vyzkou­ šených receptů na správného chlapa podporujeme muže, aby si vědomě or­ ganizovali svůj osobní, partnerský a ro­ dinný život.“ Jednou ze čtyř ‚O­hodnot‘ je také ‚Originalita‘. Tady je výběr některých citátů Martina Járy.

„Není správné dělit muže na homose­ xuální a heterosexuální. Není kánon, podle kterého bychom mohli posuzovat, jak moc jsi muž.“

„Vážím si, když je v naší mužské skupině gay a ještě víc, když o tom otevřené mluví.“ „Co vyžaduje větší odvahu? Vylézt na Mont Blanc, nebo zasáhnout proti násilí na ulici?“ „Mužská identita zažívá krizi. Člověk po­ třebuje identitu, má více identit. Identita formulovaná jako: já jsem prostě člověk a to je všechno, nestačí. Pro potvrzení identity je důležité okolí, ale okolí samo identitu netvoří.“


Logos, gay křesťané V co věříme?

Kořeníme církev i komunitu v Brně, Praze a Ostravě

Jsme křesťané, kteří se setkávají v duchu ekumenismu a v něm „vyznávají Pána Ježíše Krista jako Boha a Spasitele podle Písem Starého a Nového Zákona a usilují uskuteč­ ňovat své poslání společně ke slávě jednoho Boha, Otce i Syna i Ducha svatého.“ (Podle stanov Ekumenické rady církví.)

Pozvánky, oznamy a další tipy

Jsme otevřené společenství pro křesťany bez ohledu na příslušnost k církvi a lidi hledající Boha (nemáme statut náboženské organizace).

Jsme otevřené společenství bez ohledu na sexuální orientaci i názory na ni. Vítáme kohokoli se zájmem o naše témata.

Neuzavíráme se před okolím. Chceme být v křesťanských sborech a farnostech, jichž jsme členy, přijímáni i se svou orientací. Naším cílem je nastolit ve společnosti atmo­ sféru přijetí, nikoli vytvořit z homosexuality novou ideologii a politicky se prosadit.

Postoj křesťanských církví o homosexualitě a stejnopohlavnímu partnerství se liší. Tak jako respektujeme příslušnost k různým církvím, respektujeme také svědomí každého z nás, jak se k těmto otázkám postaví. Nesnažíme se sexuální a citovou orientaci homosexuálů léčit. Vážíme si hodnot tradiční rodiny a nezpo­ chybňujeme je, ale vzhledem ke své sexuální orientaci se necítíme povoláni k jejímu za­ ložení.

Věříme, že Bůh nás přijímá takové, jací jsme. Usilujeme žít čestným životem, Bohu milým a před lidmi pravdivým.

? v ěř í c í a a b s le o hu ! “ „G a y , B y k í .D Jde to

Době přípravy na Vánoce se říká „advent“. Toto označení pochází z latin­ ského slova „adventus“, což znamená příchod. Myslí se zde na příchod Vykupi­ tele Ježíše Krista. Advent začíná právě dnes. Jako křesťané ale vlastně prožíváme ad­ vent celý život, neboť očekáváme toho, který má ještě přijít. Teprve pak nám bu­ de dáno za pravdu. Předtím se však zdá, že má pravdu svět. Oni se budou smát a vy budete plakat, pravil Pán. Avšak po­ selství naší víry a naší modlitby chceme každý den podávat vstříc tomu, který přijde tam odtud soudit živé i mrtvé... Zveme Vás tímto na vánoční, nebo lépe řečeno adventní večírek s bratry a sestrami ze sboru v Kobylisích. čt 20. prosince 2012 Vánoční večírek Logosu v Praze Sbor ČCE U Jákobova žebříku, Kobylisy

ne 9. prosince 2012 od 14 h Slavnostní adventní setkání Logosu v Brně, Betlémský kostel ČCE, Pellicova ne 10. února 2013 Sebezkušenostní workshop po dvedením Dagmar Křížkové v Brně ne 3. března 2013 Duchovní obnova s jáhnem Jaroslavem Lormanem v Praze

pá 26. až ne 28. dubna 2013 Duchovní obnova s Gay Christians Slovakia, Slovensko

Logos na prosinec v Praze  
Logos na prosinec v Praze  

Pracovní listy a newsletter společenství Logos v Praze