Page 1

ZOMER 2013

infomagazine zorggroep solis

Dagbehandeling scoort 8,5 op cliënttevredenheid

Sterke troeven

Vrijwilligers & mantelzorgers

Dubbele winst door inzet sociale verzekeringsbank RS

VRIJWILLIGE

Zeer gewaardeerd

Vrijwilligerscentrale Deventer Gebruik talenten van vrijwilligers en verder: Lions Deventer spaart voor serre Hospice De Winde, hartelijk welkom in 'het gastenverblijf', ‘Meedoen’ in het theater, Waanzinnige hersenactiviteiten op hét plein, Herinneringen uit een lang verleden, Word ook vrijwilliger en nog veel meer...

www.zorggroepsolis.nl


 persoonlijk

VOORWOORD KO PORTENGEN Begin dit jaar heeft de overheid een aantal maatregelen genomen op het gebied van de ouderenzorg. In de visie van de overheid bestaat er vanaf 2018 geen oorspronkelijke verzorgingshuiszorg meer, alleen nog verpleeghuiszorg. Adviesbureau Berenschot heeft berekend dat er de komende jaren zo’n 600 verzorgingshuizen zullen sluiten. De overheid neemt namelijk

tis Wilt u dit gra k magazine oo ontvangen?

Mail dan naar l rggroepsolis.n sowiesolis@zo 7 685 80 of bel (0570)

AWBZ-budget 2013 beperkt. Daardoor is de gebudgetteerde vergoeding niet meer in overeenstemming met de geleverde zorg. Voor 2014 kort de overheid naast het regionale AWBZ-budget ook de intramurale zorgtarieven. Tenslotte worden in de komende twee jaar de nieuwe indicaties voor verzorgingshuizen in termijnen verder afgebouwd.

ZOMER 2013

SOWIESOLIS І Infomagazine zorggroep solis

diverse maatregelen die een herziening van de AWBZ - zoals we die tot 2013 kenden - betekenen. De zorgvraag neemt door dubbele vergrijzig alleen maar toe. Desalniettemin wordt het regionale

Inhoudsopgave

Colofon Uitgever: Zorggroep Solis afdeling Marketing & Communicatie

De verder toenemende leegstand bij verzorgingshuizen is een gegeven waar nu op voorgesorteerd

Postbus 5014, 7400 GC Deventer

moet worden. In de regio Salland zijn deze effecten sterker vanwege de beperkte omvang van het totale budget. Solis kiest voor een proactief, zorgvuldig en transparant proces en maakt op dit moment duidelijke keuzes met het oog op het toekomstige zorglandschap. Verspreide leegstand

Realisatie: DeNK • creatieve vrijdenkers, Almelo Eindredactie: Margot Herbrink

over alle locaties is dure leegstand. Solis heeft door het kortlopende huurcontract met Vestia de

Redactie: Frank van Geffen (teksten), Dagmar

mogelijkheid – in tegenstelling tot veel van onze collega-organisaties – om snel te kunnen acteren

Meijer, Rian Melenboer, Annemieke Pannekoek,

voordat wij ons geconfronteerd gaan zien met nog grotere vraagstukken.

Margot Herbrink Foto’s: Evert van de Worp, Auke Pluim

Het besluit om de huur voor woonzorgcentrum Corel op te zeggen heeft eenieder die daarbij betrokken is bijzonder aangegrepen. Desalniettemin is dit een besluit dat voor de toekomst een

Vormgeving: DeNK • creatieve vrijdenkers, Almelo Druk: Sonodruk, Heino

04 07

Innovatie en ontwikkeling

12 ‘Meedoen’ in het theater

07 Dubbele winst door inzet

Advertenties: Zorggroep Solis,

beleving en kwaliteit van de zorg te waarborgen, en deze op een hoog niveau te kunnen houden.

Marketing & Communicatie, Deventer

Daarnaast borgt het ook de continuiteit van de organisatie, en dus de werkgelegenheid.

Aanmelden: sowiesolis@zorggroepsolis.nl

Zoals Liane den Haan van de ANBO aangaf: "Solis moet, net als heel veel andere organisaties,

Disclaimer

alvast anticiperen op de toekomst, anders lopen ze grote financiële risico’s. Dat laat onverlet dat

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de

Gezondheid

de verhuizing voor sommige bewoners een persoonlijk drama is, en dat gaat ons allemaal aan

inhoud van dit magazine. De vermelde prijzen zijn

het hart."

onder voorbehoud.

06 Vrijwilligers helpen in de laatste levensfase

gevolg dat er minder mensen in instellingen gaan wonen, waardoor verhuizing van bestaande

Copyright

bewoners in bepaalde gevallen onvermijdelijk is. Het is echter cruciaal dat dat zorgvuldig gebeurt.

Wilt u delen uit dit blad overnemen, neem dan con-

Mensen moeten dezelfde zorg geleverd kunnen krijgen, en

20 Word ook vrijwilliger bij Zorggroep Solis

09 Zorg informatiepunt Vte in Beeckestein 13 Waanzinnige hersenactiviteiten op hét plein Visie

instellingen in gesprek met hun bewoners. Het is een heel

17 Vrijwilligers: zeer gewaardeerd!

ander verhaal als mensen het gevoel hebben gedwongen te moeten verhuizen, dan als je hen een keuze geeft en

15 Herinneringen uit een lang verleden

tact op met Margot Herbrink, tel. (0570) 685 807.

binnen hun sociale netwerk blijven. Daarnaast moeten de

T. Cliëntbemiddeling: (0570) 698 298

meeneemt in het proces. Solis doet dat goed", zo

E. Clientbemiddeling@zorggroepsolis.nl

zegt Den Haan.

www.zorggroepsolis.nl

18

PERSOONLIJK

verstandige, en zelfs ook een goede is. Dit besluit is de enige weg om naar de toekomst toe de

“Er wordt niet ‘met ouderen gesold’, zoals nu de beeldvorming is. Nieuw zorgbeleid heeft tot

10

Sociale Verzekeringsbank

10 Lions Deventer spaart voor serre Hospice De Winde

18 Sterke troeven: Vrijwilligers & mantelzorgers En verder 02 Voorwoord Ko Portengen 04 Samenwerkingspartner aan het woord 08 Hartelijk welkom in 'Het Gastenverblijf' 11 Dagbehandeling scoort 8,5 op cliënttevredenheid

12 Scootmobiel trainingsdag 14 Geef uw mening op zorgkaart Nederland

Ko Portengen Directeur Zorggroep Solis

2

sowiesolis ZOMER 2013

sowiesolis voorjaar 2013

3


 SAMENWERKINGSPARTNER AAN HET WOORD

SAMENWERKINGSPARTNER AAN HET WOORD 

le Deventer

Vrijwilligerscentra

‘Gebruik talenten van vrijwilligers’ Vrijwilligers Centrale Deventer

t sinds 1981. le Deventer (VCD) bestaa g • De Vrijwilligerscentra de opdracht als de betalin el zow andige stichting die fst zel een is D VC De •  ter ontvangt. rs werken en van de gemeente Deven anisaties die met vrijwillige org rs, lige wil vrij nt teu • De VCD onders om vrijwilligers gaat. rs , zoekt nieuwe vrijwillige de gemeenschap als het d van vrijwilligers bij elkaar bo ng). aan agi en tive ag (ac vra n ngt ere bre oud • De VCD stages) en onder ke elij pp cha ats (ma en en bijvoorbeeld onder jonger activiteit waarbij bedrijven de VCD de Beursvloer, een ekenen. rt bet see ani nen org kun s aar lijk elk aar • J over wat ze voor ken ma ken pra afs s atie vrijwilligersorganis e van € 75.000. onderwijs. uur afspraken op ter waard ppelijke stages voor het In 2012 leverde dat in een 0 plaatsen voor maatscha 150 bij t D me VC de die e pen eld idd roe • In 2012 bem , stichtingen en werkg ongeveer 950 verenigingen • In Deventer bestaan ben. eke bezoekers per jaar. vrijwilligers te maken heb l) trekt ongeveer 22.000 uni d.n sta ers illig rijw w.v (ww D vinden • De website van de VC ligers uit. In deze uitgave itale Handboek voor vrijwil Dig het ft rs. gee lige D wil VC vrij t De •  rken me alle informatie over het we vrijwilligersorganisaties

Rob de Jong is directeur van

familieleden en kennissen. Dat zijn we

Je moet vrijwilligers wijzen op hun

een taak, zoals dat ooit ging. Maar ze

de Vrijwilligerscentrale Deventer

in de afgelopen tientallen jaren verleerd.

verantwoordelijkheden. Ten slotte

zijn wel geïnteresseerd als het kortere

(VCD). Hij ziet veel mogelijk-

Dat vraagt een kanteling van denken.

moet je ook de randvoorwaarden goed

projecten betreft. Verder moet je veel

Natuurlijk moeten we blijven zorgen voor

invullen. In de overgang van AWBZ naar

meer uitgaan van de talenten die

heden voor het inzetten van

mensen die het écht nodig hebben. Met

Wmo moeten die randvoorwaarden

vrijwilligers hebben en nagaan hoe

vrijwilligers bij Zorggroep Solis.

die mensen heeft Solis bijvoorbeeld ook

goed beschreven zijn, zoals een goede

je die talenten een plek kunt geven

te maken. Die mensen moeten we een

ondersteuning van en communicatie

in je organisatie. Dan werk je net

fatsoenlijke oude dag bezorgen. Maar

richting het vrijwilligerswerk. Daaronder

andersom als wanneer je probeert de

voor een deel van de werkzaamheden

kan ook de deskundigheidsbevordering

gaten in je organisatie te vullen. In dat

kun je vrijwilligers inzetten. Dat verbetert

van bijvoorbeeld besturen vallen.’

laatste geval moet een vrijwilliger zich

‘Gebruik die vrijwilligers niet om je eigen gaten te dichten. Ga op zoek naar hun talenten en kijk

de kwaliteit van de zorg. Wie met

waar in je organisatie je daarvan

afvragen waarom hij vrijwilligers inzet en

vrijwilligers wil werken, moet zich eerst

Talenten inzetten

aanpassen aan jou. Je kunt het ook omdraaien: hoe kunnen we juist

Het kabinet zet in op veel meer zorg

deze vrijwilligers een nuttige

met welk doel. Het is goed om vrijwilligers

door mantelzorgers en vrijwilligers. Als

taak laten vervullen bij ons?

te vragen voor additionele taken, maar

die mantelzorgers er niet zijn, hoe vind

Vrijwilligerswerk is altijd

niet voor de kerntaken. Die blijven

je dan “zo maar” goed gemotiveerde en

maatwerk. Kijk eens naar

De Jong: ‘We staan aan de vooravond

voorbehouden aan de professionals.

gekwalificeerde vrijwilligers? De Jong is

personeelsadvertenties. Daarvan

van een nieuwe inrichting van de

Met vrijwilligers maak je afspraken in een

daar optimistisch over: ‘Een organisatie

kun je veel leren. Niet voor niets

samenleving. Die samenleving vraagt iets

vrijwilligersovereenkomst. Vervolgens

met een dynamische uitstraling vindt

zorgt een organisatie voor goed

van burgers, de verzorgingsstaat kalft

moet je ze heel goed instrueren. Dat geldt

die vrijwilligers wel. Maar je moet wel

personeelsbeleid. Zo moet je ook

namelijk af. Dat levert voor instellingen

voor veel organisaties maar zeker voor

eerst kritisch naar jezelf kijken. Hoe

zorgen voor goed vrijwilligersbeleid.

als Solis een uitdaging op, zowel binnen

Zorggroep Solis. Daar draait het namelijk

aantrekkelijk is onze organisatie voor

Maar al met al staat ons een stevige

de muren als in de wijk, bij mensen thuis.

om kwetsbare mensen. Dan is een goede

vrijwilligers? Wat hebben we ze te

uitdaging te wachten. Het is de

We moeten weer veel meer een beroep

intake van vrijwilligers een voorwaarde,

bieden? Daar komt bij dat vrijwilligers zich

kunst om daarop creatief en met lef

doen op elkaar: op buren, vrienden,

net als een goede taakomschrijving.

niet meer “voor het leven” binden aan

en passie te reageren.’

gebruik kunt maken.’

4

sowiesolis ZOMER 2013

sowiesolis ZOMER 2013

5


 gezondheid

INNOVATIE EN ONTWIKKELING 

Vrijwilligers helpen in

de laatste levensfase In Hospice De Winde wonen mensen met een levensbedreigende ziekte die niet lang meer te leven hebben. In de laatste fase voor hun overlijden krijgen ze intensieve zorg: 24 uur per dag is een deskundig en multidisciplinair team aanwezig. Ook is een grote groep betrokken vrijwilligers actief.

Medewerkers van de Sociale

Dubbele Dubbele winst winst door inzet Sociale Verzekeringsbank

Ria Harmelink is een van die vrijwilligers. Haar vader bracht

mogelijk verlicht, evenals problemen van lichamelijke,

Verzekeringsbank Deventer

vorig jaar zijn laatste weken door in De Winde. ‘Ik zag mijn

psychosociale of spirituele aard. Er is veel persoonlijke aan-

vader opbloeien in het hospice. Hier vond hij rust en een lief-

dacht, zowel voor de gast als de familie. Vrijwilligers vormen

hebben een bijzondere band

devolle omgeving, waardoor hij voor korte tijd weer opleefde.

een welkome aanvulling in het team. Zij nemen de extra taken

met de bewoners van en

Hij ging zelfs weer eten. Hierdoor besefte ik de waarde van

voor hun rekening, de taken die zeker zo belangrijk zijn voor

wat je kunt doen voor deze mensen.’

de kwaliteit van de laatste levensfase. Bij kwaliteit van leven

woonzorgcentrum Groote &

Ria maakte dus beide kanten van het hospice mee: die van

gaat het in eerste instantie over het verminderen van pijn,

Voorster van Zorggroep Solis.

familielid van een gast en die van gastvrouw. Als gastvrouw

misselijkheid en benauwdheid. Vrijwilligers kunnen een rol

bij de Sociale

‘In maart doen we in het Groote & Voorster mee aan NL

regelt ze praktische zaken en luistert ze naar verhalen van

spelen in het verminderen van onrust en angst. Ze laten

Drie keer per jaar beleven ze een

Doet. We werken bijvoorbeeld in de tuin of we helpen met

wensen van gasten in vervulling gaan. Ze brengen humor,

gezamenlijke activiteit, wat tot

Verzekerings-

de gasten. ‘Informeel even aanschuiven voor een praatje,

bank in Deven-

behangen. In juni doen we met bewoners een rondje kermis.

het mensen naar de zin maken in hun laatste levensfase is

luisteren met gasten naar mooie muziek, masseren hun

ter. Ze vertelt

De kerstmiddag beleven we in december. Dan treedt er

fijn om te doen. Je hebt snel een band met de mensen,

handen of voeten. Of gaan samen even de tuin in om te

veel plezier en saamhorigheid

enthousiast over

bijvoorbeeld een artiest op en doen we een activiteit met

ze stellen zich open. Gesprekken gaan over essentiële zaken.’

genieten van de zon.

leidt. Dubbele winst dus.

de samenwer-

de bewoners, zoals een spel. De reacties zijn zonder meer

Kwaliteit van leven

king tussen de

lovend. Bewoners zijn heel enthousiast en laten ons dat

Hospice de Winde is een bijzonder huis, mede dankzij

SVB en Groote & Voorster. ‘In december 2009 hadden onze

weten. Ze vragen meteen weer naar een bepaalde SVB-

Het team van De Winde richt zich vooral op het verbeteren

de vrijwilligers. Die voegen geen dagen toe aan het leven,

teamleiders een uitje. Ze wilden de dag beginnen met een

medewerker met wie ze het de vorige keer zo leuk hadden.

van de kwaliteit van leven van de gasten. Pijn wordt zoveel

maar wel leven aan de dagen!

activiteit voor een ander, een maatschappelijk iets. Het moest

En wij zijn ook heel enthousiast, soms doen er wel meer

in de buurt zijn, liefst op loopafstand. Ook zochten ze iets wat

dan dertig collega’s mee aan een activiteit. Het geeft veel

met de doelgroep te maken had, ouderen dus. Iemand nam

voldoening om aan zo’n activiteit mee te werken. Bovendien

Medio juli gaat de nieuwe website van Hospice de Winde live. Met de site beoogen wij

contact op met het woonzorgcentrum en zo gingen ze daar

is het gezellig en kom je collega’s tegen die je eigenlijk niet

een goede impressie te geven van wat Hospice de Winde is, wat het te bieden heeft

op een dag in december pannenkoeken bakken. Het was

zo vaak spreekt. Nu de zorg zo onder vuur ligt, is het fijn om

en wat de meerwaarde voor onze gasten is. Op de nieuwe site kunt u zien, horen en

een succes, zowel voor de bewoners als voor de SVB-mede-

iets extra’s te doen.’

lezen hoe onze gasten het Hospice ervaren. U kunt er prakische informatie vinden en

werkers. Dat vroeg dus om een vervolg. Er zijn toen afspra-

ons team van zeer betrokken en bevlogen medewerkers stelt zich aan u voor. Het

ken gemaakt om vaker een gezamenlijke activiteit te beleven.

Wilt u als bedrijf ook iets betekenen voor uw omgeving

Dagboek van een Palliatief verpleegkundige biedt u een kijkje in het dagelijkse leven

Sindsdien gebeurt dat drie keer per jaar.

en speciaal voor de bewoners van Zorggroep Solis?

Roos Vegelin is secretaresse

sowiesolis voorjaar 2013

De activiteiten vinden plaats op vaste momenten in het jaar.

Neem dan contact op met:

van een medewerker. U leest over de dillema’s, de lastige en ontroerende momenten,

6

Activiteiten

maar ook over de fijne momenten, de openheid en de sfeer in het Hospice.

We hebben Groote & Voorster als het ware geadopteerd.

- Jenny Osinga/Angeline Morssinkhof via tel. (0570) 689 200,

www.hospicedewinde.nl

Dat hebben we zelfs serieus vastgelegd in een convenant.’

- of via jenny.osinga@zorggroepsolis.nl.

sowiesolis ZOMER 2013

7


 Verzorging

Gezondheid 

Hartelijk welkom

in 'Het Gastenverblijf' Henny Wijngaards (79) en haar man Bertus (82) uit Twello verblijven tijdelijk in Het Gastenverblijf van De Bloemendal. Het was de voorwaarde die Henny stelde voor ze zich aan haar knie liet opereren.

Zorg informatiepunt

‘Mijn man heeft veel zorg nodig, hij kan mij niet missen. Hier genieten we allebei van de goede verzorging.’ Door diabetes, hartproblemen, TIA’s en herseninfarcten kan Bertus nauwelijks lopen en zijn rechterhand gebruiken.

Gastenverblijf De Bloemendal

Mensen die tijdelijk niet in hun eigen huis kunnen wonen

Henny: ‘Hij is vooral op mij aangewezen. Ik geef hem alles

omdat ze deskundige zorg en/of behandeling nodig

aan, help hem bij aan- en uitkleden en toiletbezoek. Maar

hebben, kunnen goed terecht in Het Gastenverblijf.

de pijn aan mijn knie werd erger. De laatste tweeënhalf jaar

De gasten verblijven er zo zelfstandig mogelijk. Ze maken

ging ik steeds moeizamer lopen en op een gegeven moment

gebruik van alle voorzieningen van De Bloemendal. Er is

was ik eigenlijk wel aan de lat. We kregen goede voorlichting

24 uur per dag verzorging en, zo nodig, medische zorg

in het Deventer Ziekenhuis en waren dolblij dat we in Het

aanwezig. Het verblijf is gericht op herstel en terugkeer

Gastenverblijf terecht konden.

naar de eigen woonomgeving. Met het Deventer Ziekenhuis zijn speciale afspraken over revalidatie en herstel na heup-

Toen duidelijk werd dat we hier tijdelijk konden verblijven,

en knieoperaties.

en de medicijnen van mijn man. Tijdens mijn ziekenhuis-

Gasten betalen voor logies- en servicekosten (gebruik

verblijf was hij hier alleen, nu verblijven we samen in De

tv, linnengoed, eten en drinken, etc.) en de verzorging in

Bloemendal. We doen hier ook fysiotherapie, dat was mede

Het Gastenverblijf een inkomensafhankelijke bijdrage.

een argument om voor deze oplossing te kiezen. Over de de verzorging hier. We zijn heel blij met deze oplossing.’

8

ijf?

rbl Meer wil weten over Het Gastenve

ling Cliëntbemiddeling Neem dan contact op met de afde - 17.00 uur) (maandag tot en met vrijdag van 9.00 middeling@zorggroepsolis.nl via (0570) 698 298, of via clientbe

sowiesolis voorjaar 2013 ZOMER 2013

informatiepunt van Vte Thuiszorg geopend in serviceflat Beeckestein. Het informatiepunt is in eerste instantie bedoeld voor bewoners van Beeckestein en voor de wijkbewoners in Keizerslanden en Borgele.

hebben we onze spullen hierheen gebracht: wat kleding

fysiotherapie zijn we erg te spreken, net als over het eten en

Op maandag 3 juni is het Zorg

Mensen kunnen hier terecht met allerlei vragen op het gebied

Vte in Beeckestein Mérikke Kuiper, wijkverpleegkundige

Is de deur dicht, dan ben ik met iemand

van Vte, geeft antwoord, advies of ver-

in gesprek. Mensen kunnen dan plaats

wijst door naar de juiste persoon. “Men-

nemen in het zitje voor het informatie-

sen hoeven tijdens de spreekuren geen

punt. Ik vind het belangrijk dat mensen

afspraak te maken, de deur staat open.

makkelijk bij mij naar binnen stappen.”

Spreekuren

Zorg informatiepunt Vte

Di. 9.00-10.15 uur en 10.45-12.00 uur

Laan van Borgele 40 in Deventer,

Ma. 9.00-10.15 uur en 10.45-12.00 uur Do. 9.00-10.15 uur en 10.45-12.00 uur

Serviceflat Beeckestein begane grond.

van zorg & welzijn. Het steunpunt bevindt zich op de begane grond van de serviceflat tegenover de ingang.

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met Mérikke Kuiper op: telefoonnummer (06) 1319 3911 of via mail: merikke.kuiper@zorggroepsolis.nl

sowiesolis ZOMER 2013

9


 kwaliteit en continuïteit

Dagbehandeling scoort 8,5 op cliënttevredenheid

Lions Deventer

spaart voor serre Hospice De Winde We wilden ons niet alleen op goede doelen in andere landen van de wereld richten maar juist ook lokaal bezig zijn. Een kleine

Revalidatiedagbehandeling op Woonzorg-

en revalidatiecentrum PW Janssen doet het volgens het laatst gehouden cliënttevredenheidsonderzoek met een 8,5 goed! De medewerkers van de dagbehandeling krijgen zelfs een 8,7!

werkgroep van de Lions, het Dreamteam waarvan ik ook lid ben, probeert wensen van bewoners te vervullen. Bij het overleg met het dat we ook wensen gingen vervullen van mensen in hun laatste levensfase. Een van de bewoners van De Winde was bijvoorbeeld groot liefhebber van de muziek van Marianne

Hospice De Winde (onderdeel van Zorggroep Solis) aan de Hermelijn in Deventer. Lions

deze bewoner te komen zingen, en dat lukte.’

Als er sprake is van een chronische aandoening of lichamelijke invaliditeit

gedachte dat de gasten veel tijd op hun eigen kamer zouden

dan kunnen mensen vanaf 18 jaar die beperkt worden door bijvoor-

doorbrengen. Steeds vaker blijkt er behoefte te zijn aan een

beeld reuma, COPD, de gevolgen van een hersenbloeding (CVA), de

grotere gemeenschappelijke ruimte. Wolterink: ‘Door een serre

ziekte van Parkinson of een orthopedische aandoening terecht op de

aan te bouwen, kunnen we die wens vervullen. Een architect is

afdeling Revalidatiedagbehandeling. Behandeling daar is gericht op

gevraagd om een tekening te maken. De bouw van de serre

het verbeteren of in stand houden van de zelfstandigheid in het dage-

is begroot op honderdduizend euro. Dat bedrag willen we bij

lijks leven met behulp van:

elkaar krijgen met grote en kleine activiteiten. Denk aan het

• Verzorging

veilen van diensten van onze leden, een galafeest, de bridge-

• Activiteiten

drive en deelname aan de boekenmarkt. Verder zijn we actief

• Fysiotherapie, ergotherapie en logopedie

Die inzet voor Zorggroep Solis duurt al jaren. Dick Wolterink

op zoek naar fondsen waarbij we kunnen aankloppen en pro-

• Maatschappelijk werk

weet zich niet meer te herinneren wanneer dat begon. ‘We or-

beren we een aantal diensten te laten uitvoeren door onze

• Begeleiding van een verpleeghuisarts en van een psycholoog

ganiseren leuke activiteiten voor de bewoners van Solis, zoals

38 leden of hun relaties. Dat scheelt allicht in de kosten.

In overleg met een huisarts of een behandelend arts in het ziekenhuis

de jaarlijkse Cabriotocht, een rit met auto’s met open dak.

De planning is dat de serre volgend jaar klaar is.’

kan Revalidatiedagbehandeling worden aangevraagd.

het benodigde geld in. Dick Wolterink van

‘Ons motto is "We serve", wij maken ons dienstbaar aan de samenleving. Hospice De Winde is een sympathiek doel. Daarvoor zetten we ons graag in.’

Lions Deventer:

Binnen Zorggroep Solis wordt veel aandacht besteedt aan het constant verbeteren van de kwaliteit en continuïteit van onze dienstverlening. Hiervoor worden jaarlijks verbeterprogramma’s opgesteld en uitgevoerd.

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met Stefan Kok, Hoofd Paramedische Diensten, via tel.: (0570) 698 365.

10

sowiesolis ZOMER 2013

ELKE Maandag

Kook/smikkelclub Koersbal Busritje (wisselende groep) Bloemschikken Zangavond (oneven wk)

10.00 14.00 14.00 15.00 18.30

Handwerken Biljarten Hersengym Puzzelclub

10.00 14.00 15.00 15.00

Koken/bakken Bingo Soos

10.00 15.00 18.30

Openbare bibliotheek Hobbyclub Spelletjesmiddag Kaarten maken

09.30 10.00 15.00 18.30

Kookbar Weeksluiting Vrouwenmiddag (even wkn) Zomers Borreluurtje (even wkn) Zang/muziekmiddag (even wkn)

10.00 10.30 15.00 16.00 15.00

Optreden/dia/bingo of filmmiddag

15.00

Hersengym

15.00

Elke dinsdag

Elke woensdag

Elke donderdag

Elke zondag

Toen Hospice De Winde tien jaar geleden startte, was de

Deventer maakt zich daar sterk voor en zamelt

juli tot december

Elke zaterdag

Weber. We hebben haar toen gevraagd om speciaal voor

Serre

de Bloemendal

Elke vrijdag

Solis zit ook een vertegenwoordigster van De Winde. Zo kwam

In 2014 moet er een serre gebouwd zijn aan

AGENDA

 Innovatie en ontwikkeling

05 juli Solis Mio 27 juli Dia’s van dhr. van Galen 02 aug Muziekoptreden 03 aug Diamiddag 17 aug Saxeon 20 aug 14.30 H&A mode in de hal 30 aug Harinverkoop 31 aug Muziekoptreden 07 sep The collega barbers 13 sep Klassieke muziek 27 sep Sara Mode 28 sep Muziekoptreden 05 okt Diamiddag 11 okt Muziekmiddag 26 okt Muziekoptreden 02 nov Klassieke muziek 04 nov 14.30 Doorduyn in de hal 03 t/m 8 nov Bootreis 08 nov Muziekmiddag 10 t/m 15 nov Feestweek De Bloemendal, 40 jarig jubileum 23 nov Muziekmiddag 29 nov 14.30 Lanco Mode, in de hal 06 dec Muziekmiddag 07 dec Diamiddag 21 dec Muziekmiddag Aanvang activiteiten 15.00 uur in het Trefpunt, andere tijden/ locatie, zie achter tekst. Er wordt een bijdrage van € 2,57 gevraagd voor uw deelname aan een activiteit (incl. koffie of thee). Bij sommige activiteiten komen daar nog materiaalkosten bij. Meer informatie of aanmelden? Mail ActiviteitenbegeleidingBloemendal@zorggroepsolis.nl of bel 0570 - 689400. sowiesolis sowiesolis sowiesolis voorjaar voorjaar ZOMER 2013 2013 /2014 2013

11 11


Elke maandag

Sjoelen + biljarten Koken/bakken en creatief

10.00 - 11.30 15.00 - 16.30

Koersbal Denksport Bingo met de wijk (1x per mnd)

10.00 - 11.30 15.00 - 16.00 avond

Bibliotheek uitleen (oneven wk) Muziek Schilderen Optredens (2x per mnd)

10.00 - 11.30 10.00 - 11.30 14.30 - 16.30 avond

Handwerken Bingo

10.00 - 11.30 15.00 - 16.30

Groene activiteit (zomer stop van juli - september) Hobby (even wk) Spelmiddag Optreden (2 x per mnd) (Verjaardag vieren en Quiz (1e vrijdag vd mnd) Bioscoop

10.00 - 12.00 10.00 - 12.00 14.30 - 16.30 14.30 - 16.30 15.15 - 16.30

Verschillende act. Beauty

10.00 - 11.30 15.00 - 16.30

Verschillende act. Kaarten maken, haken, breien

10.00 - 11.30 15.00 - 16.30

koffie en spel

18.00 - 20.30

Elke dinsdag

Elke woensdag

Elke donderdag Elke vrijdag

Elke zaterdag Elke zondag

Donderdag t/m zondag

15 jul 19 aug 27 aug 16 sep

17.30 - 18.30 17.30 - 18.30 14.30 - 16.30 17.30 - 18.30

18.30

Patat Pannenkoeken Modehuis Doorduyn Verkoop Pannenkoeken

 Persoonlijk

 gezondheid

AGENDA

juli tot oktober

AGENDA

Spikvoorde

‘Meedoen’ in het theater Overal lezen we het, ‘Iedereen doet mee, iedereen moet mee kunnen doen in Deventer. Ook mensen voor wie dit niet zo vanzelfsprekend is’.

De Wijkwinkel en de Deventer Schouwburg ontwikkelen in 2013 samen een verrassende theaterserie van vier voorstellingen, waarin op een luchtige manier wordt ingegaan op de wereld van mensen, die in onze ogen net even anders zijn dan jij en ik. De eerste twee zijn inmiddels geweest. Komend:

Waanzinnige hersenactiviteiten op hét plein Het Breinfestijn is een nieuw, bruisend en jaarlijks terugkerend

25 september

‘Bovenkamer’ door Thomas Borggrefe.

festival in Deventer. Een waanzinnig feest voor jong en oud

Wat betekent het om dement te worden, voor iemand zelf,

met dans, muziek, theater, eten, drinken, kunst, beweging en

Voorstelling begint om 19.30 uur voor de omgeving?

spel, waarbij ‘ons brein’ het centrale thema vormt.

14 November

Gemma’s Geheugenfit 10.00 Handwerken 14.00 Scootmobielclub 14.00 Kaarten en Biljarten 14.00 Trijnie’s Bakclub 14.30 SOW bijeenkomst 16.00 Corelkoor 19.00

elke Dinsdag

Bloemschikken (even wk) Beautysalon (oneven wk) Sun Shineband Biljarten Afwisselend, optreden, bingo en kledingverkoop

Hout en creatief met Harry&Susan 10.00 en 14.00 Koersbal 10.00 Corelbibliotheek 10.00 Zanguurtje geestelijke liederen 15.30 (zomerstop t/m september)

elke Donderdag

Kookclub Sjoelen Kaarten en biljarten

elke Vrijdag

Bingo scootmobielclub (laatste zaterdag van de maand)

14.00

’t Hart op zondag Een heerlijk hapje

14.30 16.00

Geniet van veel kijk- & luisterple-

De zorg door mantelzorgers speelt een steeds belangrijkere rol doen om overeind te blijven?

wijze –a la Oerol- de ontwikkelingen in de wetenschap en de zorg

Activiteiten vanuit Solis zullen ook

Kaarten zijn verkrijgbaar bij het bespreekbureau van de Deventer Schouwburg 0570-683500 of via www.deventerschouwburg.nl

en behandeling van hersengere-

op onze eigen site geplaatst wor-

lateerde aandoeningen aan de

den, www.zorggroepsolis.nl.

Voorstelling begint om 19.30 uur

zier en beleef de kracht en haperingen van ons brein! Doel van

tival. Voor meer informatie kijk op

in onze samenleving. Wat kunnen mantelzorgers én omgeving

het evenement is op een luidieke

www.breinfestijn.eu.

Zorggroep Solis sponsort dit fes-

orde te stellen.

Scootmobiel

elke Zaterdag

06 jul 13 jul 20 jul 3 aug 10 aug

14 sept 21 sept 05 okt 12 okt

Vrijdag 31 mei was er een scoot-

mobieltrainingsdag bij woon-

zorg- en revalidatiecentrum PW

19 okt 26 okt 02 jul

Janssen. In de tuin van PW Jansbaan voor electrische rolstoelen

Iedereen in Deventer met een electrische rolstoel of scootmobiel kon

mensen onder begeleiding oefe-

sche uitleg en ’s middags konden de deelnemers op de baan aan de

pad, over een drempel of een

deelname. Deze dag werd georganiseerd in samenwerking met de

en scootmobielen. Hier kunnen

hier komen oefenen. 's Ochtends kregen de deelnemers een theoreti-

nen hoe het is om op een grind-

slag. De dag werd afgesloten met de uitreiking van een certificaat van

spoorwegovergang te rijden.

Gemeente Deventer, Stichting Fooruit en Veilig verkeer Nederland.

09.00 10.00 en 14.00 14.30

elke Zondag

07 sept

trainingdag

12

10.00 14.00 14.00

Meer weten?

‘Mijn deurklink(t)’ door Spelenderwijsch

sen is een speciale  trainings-

09.00 09.00 10.00 14.00 14.30

elke Woensdag

17 aug 24 aug

Meer informatie of aanmelden? Mail maaike.visscher@zorggroepsolis.nl of bel 0570 - 502507

sowiesolis sowiesolis voorjaar ZOMER voorjaar 2013 2013 2013

ELKE Maandag

Openbare Bibliotheek Hout en creatief met Harry&Susan Snackmiddag met muziek

Workshops thema bloemschikken beginnen eind september. Wilt u graag weten welke optredens er zijn op de woensdagvond en vrijdagmiddag? Neemt u contact op met activiteitenbegeleiding Spikvoorde.

12

Corel

09 jul 24 sept

14.30 - 16.00 Muzikaal optreden 14.30 - 16.00 Filmmiddag: Mijn nostalgisch Nederland, mijn Achterhoek 14.30 - 16.00 Dia-middag 14.30 - 16.00 Muzikaal optreden 14.30 - 16.00 Filmmiddag: Mijn nostalgisch Nederland, mijn Amsterdam 14.30 - 16.00 Muzikaal optreden, Abraham Gezien 14.30 - 16.00 Filmmiddag: Mijn nostalgisch Nederland, West-Friesland 14.30 - 16.00 Filmmiddag: Mijn nostalgisch Nederland, Nijmegen 14.30 - 16.00 Dia-middag 14.30 - 16.00 Muzikaal optreden: Solis Mio 14.30 - 16.00 Muzikaal optreden 14.30 - 16.00 Filmmiddag: Mijn nostalgisch Nederland, mijn Bollenstreek 14.30 - 16.00 Dia-middag 14.30 - 16.00 Filmmiddag 14.30 - 16.00 Lanco mode, modeshow en kledingverkoop 14.30 - 16.00 Optreden: Shantykoor op koers 14.30 - 16.00 Winkelochtend Mantura-mode

Aan iedere activiteit zijn kosten verbonden. Deelname € 2,57 aan een aantal activiteiten zijn ook materiaalkosten verbonden. Heeft u vragen m.b.t. de activiteiten, dan kunt u contact opnemen met de activiteitenbegeleiding: 0570 - 668 100.

sowiesolis sowiesolis sowiesolis voorjaar voorjaar ZOMER 2013 2013 /2014 2013

13 13


Schilderen Wandelen met Recht-op Bingo middag Bewegingsgroep Koersbal

10.00 - 11.30 10.00 - 11.30

Repetie Huiskoor Wii-en Soos middag (kaarten maken) Filmmiddag Biljarten

10.00 - 11.30 10.00 - 11.30 14.00 - 16.00 14.30 - 16.00 14.30

Bibliotheek uitleen kokkerellen Bewegingsgroep Glasschilderen Handwerken/Klaverjassen

10.00 - 11.30 10.30 10.00 - 11.00 10.00 - 11.30 14.30 - 16.00

Elke dinsdag

Elke woensdag

Elke donderdag

Geheugenfitness Beatysalon (even wk) Muziek, spel, bingo, film

Elke Vrijdag

16.00 -17.00 19.00 - 21.00

10.00 - 11.30 14.00 (TIP) 19.30 - 21.30

Nagelstudio Themamiddag

8.30 - 11.00 14.30 - 16.30

Creative midddag (even wk)

14.30 - 16.30

Kerkdienst Bingo

11.15 15.00 - 16.30

Elke zaterdag Elke zondag

04 jul 05 jul 05 jul 12 jul 27 jul 09 aug 30 aug 31 aug 05 sept 13 sept 27 sept 01 okt 04 okt 18 okt

4 4 8 8 4 8 Geef uw 6 Geef uw 6 Geef uw mening! 6 mening!

mening!

19.30 The College Barbers 14.30 Peter de Jonge ( de Swaen) 14.30 Filmmiddag 14.30 14.30 Historing ( Soos PG) 14.30 Leedvermaak 14.30 Dia Lezing met dhr Levy 14.30 John Kalma ( sos PG) 19.30 Muzikale bingo met Kees Bos 14.30 Lezijng met dhr Jansen 14.30 Saxeon 19.30 Het Stijlorkest 14.30 Lezing met dhr Hey 14.30 Themamiddag met een russiche pianiste

10.00 - 11.30 10.00 - 11.30 14.30 - 16.00 14.30 - 16.00

In beweging met Beetje reuring Biljarten Beautysalon Spelcafe/ bridge Avondontspanning

10.00 - 11.30 Twikkel 10.00 - 11.30 Brink 09.00 - 12.00 Grootte en Voorster 14.30 - 11.30 twikkel 14.30 - 11.30 Brink 19.00 - 20.30 Blauwe zaal/ twikkel

Vragen der wijs Zeg het met bloemen Bingo even weken Sport en Spel Oneven weken

10.00 - 11.30 09.00 - 11.30 14.30 - 16.00 14.30 - 16.00

twikkel Brink Brink Twikkel

Do-re-mi De groeten aan

10.00 - 11.30 09.00 - 11.30

Twikkel Brink

Koersbal Biljarten Voorlezen Borreltijd/ verkoop

10.00 - 11.30 09.00 - 12.00 14.00 - 15.30 14.30 - 16.00

Brink Spikvoorde Blauwe zaal Brink

elke Dinsdag

Van de Berg, uit Australië, in een hotel op de Holterberg logeerde. Daar verbleef ook een mevrouw uit Nieuw Zeeland.

elke Zaterdag en zondag

Brink Twikkel Twikkel Blauwe zaal

Diverse activiteiten, bel voor meer informatie (0570) 698 275. 04 jul 13 jul 23 jul 30 aug 13 sept

15.00 - 19.00 14.30 - 16.00 19.30 - 21.00 14.30 - 16.00 14.30 - 16.00

Patatkraam Muziek op de Brink Muziekoptreden op de Brink Optreden Solis mio Haringverkoop op de Brink

Er wordt een bijdrage van € 2,57 gevraagd voor uw deelname aan een activiteit (incl. koffie of thee). Bij sommige activiteiten komen daar nog materiaalkosten bij. Voor meer informatie bel (0570) 698 275.

Tijdens hun verblijf daar kwamen zij erachter dat Mevrouw Van de Berg ruim vijftig jaar geleden als tuberculosepatiënt in het P.W. Janssen Sanatorium in Almen verbleef en de mevrouw uit Nieuw Zeeland daar lang geleden gewerkt heeft. Gezamenlijk zijn ze op bezoek geweest in Hotel Landgoed Ehzerwold, het oude P.W. Janssen Verpleeghuis.

ZorgkaartNederland.nl ZorgkaartNederland.nl

Meer informatie of aanmelden? Mail of bel mieke.versluis@zorggroepsolis.nl, (0570) - 66 66 66

ZorgkaartNederland.nl uw uwmening_170x265_FC.indd mening_170x265_FC.indd 1 1 uw mening_170x265_FC.indd 1

uw mening_170x265_FC.indd 1

uw mening_170x265_FC.indd 1

sowiesolis sowiesolis voorjaar voorjaar 2013 2013

Hersenkrakers De groeten aan Wat valt er te zien? Die goeie ouwe tijd

elke Vrijdag

Onlangs heeft het toeval weer eens toegeslagen toen echtpaar

op ZorgkaartNederland.nl, hét onafhankelijke en transparante kwaliteitsplatform voor de zorg. Hoe meer waarderingen, hoe beter!

Er wordt een bijdrage van € 2,57 gevraagd voor uw deelname aan een activiteit (incl. koffie of thee). Bij sommige activiteiten komen daar nog materiaalkosten bij.

14

ELKE Maandag

elke Donderdag

uit een lang verleden

Hoe meer waarderingen, hoe beter!

PW Janssen

elke Woensdag

Herinneringen

Welk cijfer geeft uw zorgverlener? Uw huisarts, Welkcijfer cijfergeeft geeftuuuuw uwzorgverlener? zorgverlener?Uw Uwhuisarts, huisarts, Welk Welk cijfer geeft u uw zorgverlener? Uw huisarts, uw specialist, uw tandarts, uw therapeut, uw uw specialist, uw tandarts, uw therapeut, uw uw specialist, uw tandarts, uw therapeut, uw uw specialist, uw tandarts, uw therapeut, uw psycholoog, uw apotheker…? Geef ook uw mening psycholoog, uw apotheker…? Geef ook uw mening psycholoog, uw apotheker…? Geef ook uw mening psycholoog, uw apotheker…? Geef ook uw mening op ZorgkaartNederland.nl, hét onafhankelijke en opZorgkaartNederland.nl, ZorgkaartNederland.nl, hétonafhankelijke onafhankelijke en op hét en Welk cijfer geeft u uw zorgverlener? Uw huisarts, op ZorgkaartNederland.nl, hét onafhankelijke transparante kwaliteitsplatform voor de zorg. transparante kwaliteitsplatform voordede zorg. en transparante kwaliteitsplatform voor zorg. uw specialist, uwwaarderingen, tandarts, uwhoe therapeut, uw transparante kwaliteitsplatform voor de zorg. Hoe meer beter! Hoemeer meerwaarderingen, waarderingen,hoe hoebeter! beter! Hoe psycholoog, uw apotheker…? Geef ook uw mening

AGENDA

Elke maandag

 Persoonlijk

AGENDA

Groote & Voorster

14

Heeft u ook zorg ontvangen van Zorggroep Solis? Geef uw mening op Zorgkaart Nederland.

13-05-11 13-05-11 12:02 12:02 13-05-11 12:02

13-05-11 12:02

Overweldigend en buitengemeen enthousiast werden ze overal rondgeleid De ontvangst daar was overweldigend en buitengemeen enthousiast werden ze overal rondgeleid. De eigenaar toonde hen ook een leuk boekje met daarin twee foto’s van de kinderafdeling van het sanatorium… Op de rechter foto staan de huidige mevrouw Van de Berg met haar zusje afgebeeld, even tevoren gearriveerd uit Indonesië. Toeval bestaat echt!

13-05-11 12:02

sowiesolis sowiesolis voorjaar voorjaar 2013 /2014 2013

15 15


Elke maandag t/m vrijdag Koffiedrinken

09.00 - 11.00

Bookcrossing Wijkwinkel Miv September

08.30 - 18.00

Sjoelen

10.00 - 11.30

Bloemschikken (oneven weken)

10.00 - 11.30

Ouderengym Openbare bibliotheek (oneven weken)

10.00 - 11.00 09.00 - 10.30

Kaarten maken Bingo

10.00 - 11.30 14.00 - 16.00

Gezellige middag

14.00 - 16.00

Elke dag van de week Elke maandag Elke dinsdag

Elke woensdag

Elke donderdag Elke Vrijdag

Meer informatie of aanmelden? Mail of bel judith.schiphorst@zorggroepsolis.nl, 0570 - 668 155.

AGENDA

St Jurriën

Visie 

Vrijwilligers:

zeer erd! e d r a a w ge

‘Zorggroep Solis heeft veel plezier van de inzet van vrijwilligers en

mantelzorgers. Zij dragen ertoe bij dat Solis meer en betere zorg

ken en bieden we ze de mogelijkheid tot het volgen van een opleiding. Overigens denk ik dat de vrijwilligers ook een vorm van beloning krijgen: de waardering van de cliënten en van ons. Vrijwilligerswerk kan voor veel mensen een zingeving in het leven zijn, structuur bieden en een netwerk. We kunnen vrijwilligers en

kan bieden. Zij werken samen

mantelzorgers niet missen.’

op met de beroepskrachten en

Regie

verrijken zo de zorg die we aan de cliënten besteden. We zijn ze dan ook heel erg dankbaar.’

Mieke Chaabane ziet de behoefte aan vrijwilligers toenemen in de komende jaren: ‘Het overheidsbeleid is erop gericht dat mensen hun zorg meer zelf gaan organiseren. Daarop sluit ons beleid goed aan. Mantelzorgers vragen ons bijvoorbeeld vaak welke rol zij kunnen

algemene informatie Zorggroep Solis organiseert dagelijks activiteiten voor haar cliënten en bewoners. Wat veel mensen niet weten is dat deze activititeiten ook voor omwonenden en andere belangstellenden openstaan. Als u wilt weten of er iets te doen is, kunt u altijd bellen met de activiteitenbegeleiding van een van onze locaties of met het Uitburo (0570) 666 666. Maar u kunt ook een kijkje nemen op onze website www.zorggroepsolis.nl Er wordt een bijdrage van € 2,57 gevraagd voor uw deelname aan een activiteit (incl. koffie of thee). Bij sommige activiteiten komen daar nog materiaalkosten bij.

16

sowiesolis sowiesolis voorjaar voorjaar 2013 2013

16

Aan het woord is Mieke Chaabane, direc-

vervullen als een familielid bij ons komt

teur Intramurale Zorg bij Zorggroep Solis.

wonen. In dialoog met hen vragen wij

Ze kan niet genoeg benadrukken dat zon-

wat zij willen doen. De mantelzorger

der mantelzorgers en vrijwilligers de zorg

kent de cliënt immers het beste.

aan cliënten er heel anders zou uitzien.

Desondanks blijven de beroepskrach-

‘Vrijwilligers zijn niet meer weg te denken

ten de professionele verzorgende taken

in onze organisatie. Wanneer we alle taken

uitoefenen. Zij zijn er voor opgeleid

die nu door vrijwilligers worden gedaan,

en bovendien gaat het soms om

zouden omzetten in betaalde arbeid, dan

privacygevoelige taken.

zou de zorg bijna onbetaalbaar worden. Daarom zijn we zo blij met onze vrijwilli-

De cliënt wil graag zo lang mogelijk

gers. In veel opzichten zijn vrijwilligers en

de eigen regie voeren. Naarmate de

mantelzorgers gelijk aan beroepskrachten.

cliënt die eigen regie verliest, komen de

Belangrijk verschil is - behalve het salaris -

professionals meer in beeld. Het is een

dat de beroepskrachten de kerntaken van

voortdurende dialoog tussen Zorggroep

de professionele zorg uitvoeren. Voor de

Solis en mantelzorgers en vrijwilligers.

rest behandelen we de drie groepen gelijk,

Daaraan werken we graag om optimale

hebben we met vrijwilligers ook gesprek-

zorg te bieden.’

sowiesolis ZOMER 2013

17


 INNOVATIE EN ONTWIKKELING

INNOVATIE EN ONTWIKKELING 

Joke de Kanter (79) doet al meer dan twintig jaar vrijwil-

Rinus van den Belt

prachtig om te doen. Ik help twee keer per week met volksdansen en zang.

de kook-bakactiviteit: Van wentelteefje tot Kebab. Dat doen we met leerlingen van

Vooral kinderliedjes vinden deze mensen prachtig. Het brengt ze terug

basisschool Adwaita aan de Kerkstraat en bewoners van Corel. Mooi om te zien

naar hun jeugd. Ik heb ooit zelf in de zorg aan dementerenden gewerkt en

hoe die leeftijdsgroepen op elkaar inwerken. Ik reageerde tweeënhalf jaar geleden

miste het werk toen ik ermee moest stoppen. Het is voor mij ook een soort

op een advertentie waarin ze een duofietser zochten. Van het een kwam het ander.

therapie. Je maakt mensen blij, dan ga je zelf toch ook blij weg?’

Ik geniet van dit werk, het is prachtig om te zien hoe mensen opbloeien van het

ligerswerk in Groote & Voorster. ‘Ik werk hier met dementerenden en dat is

(58) was ooit brood- en banketbakker.

Dat komt hem goed van pas bij zijn vrijwilligerswerk in Corel: ‘Ik verzorg regelmatig

koken en bakken. Dat geeft me heel veel voldoening.’

Vrijwilligers & mantelzorgers

Sterke troeven Vrijwilligers & mantelzorgers

Berrie Mentink (66) is

ruim drie jaar vrijwilliger bij Spikvoorde. ‘Toen ik met de VUT ging, kon ik nog

Leen Wolters (56)

meldde zich vier jaar geleden als

‘Wat vrijwilligers bij Zorggroep Solis doen, is van onschatbare waarde’, vindt Jenny. ‘Ze maken veel meer mogelijk dan wat het personeel alleen zou kunnen doen. Daarom beschouwen we ze dan ook als onze collega’s. Het enige verschil is dat ze het doen zonder ervoor betaald te krijgen.’ Jenny is er erg stellig in: behalve het salaris is er geen verschil tussen vrijwilligers en beroepskrachten. ‘Vrijwilligers krijgen ook een kerstpakket, reiskostenvergoeding, ze zijn WA verzekerd en ze kunnen een griepprik krijgen. Aanmelden of meer informatie over vrijwilligerswerk? Neem contact op met Jenny Osinga, vrijwilligerscoördinator, tel. (0570) 698 270 of mail jenny.osinga@zorggroepsolis.nl.

Kim Dinsbach (58)

twee dagen bij mijn oude werkgever aan

vrijwilliger bij PW Janssen. ‘Ik doe hier

besteedt vrijwel dagelijks veel tijd aan

de slag. Maar dat stopte en ik moest

elke dag klusjes als het verzendklaar

haar moeder die in een aanleunwoning

naar de UWV voor een uitkering. Voor-

maken van post voor vrijwilligers,

van De Bloemendal woont. ‘Mijn moe-

waarde was dat ik vrijwilligerswerk ging

kopiëren en naambordjes maken voor

der is 90, ze heeft altijd veel voor haar

doen. Via mijn nicht kwam ik bij Spik-

nieuwe bewoners. Ook breng ik de was

moeder gedaan en voor mij net zo

voorde terecht. Ik ben hier nu ingelijfd bij

rond. Drie dagen per week ben ik bij de

goed. Als het nodig was, stond ze altijd

de technische dienst. Daar doe ik allerlei

Technische Dienst. Na mijn revalidatie

voor me klaar. Ze gaf een goed voor-

voorkomende klusjes: kapotte lampen

hier zocht ik een goede dagbesteding.

beeld dus vind ik het vanzelfsprekend

vervangen, banden oppompen, kleine

Ik woon dichtbij dus ik ben hier zo met

om mantelzorg te verlenen. Ik doe haar

reparaties. Ook voor de activiteitenbege-

mijn rollator. Het leuke van dit werk is

boodschappen, verzorg haar haar en

Janssen. ‘Mijn vrouw heeft de ziekte van Huntington, ik zorg al dertien jaar voor haar.

leiding maak ik spullen, zoals een verrijd-

dat het mij sociale contacten geeft.

we maken uitstapjes, bijvoorbeeld naar

Vijf jaar geleden verhuisde ze naar PW Janssen. Ik bezoek haar toch elke dag en

bare verkleedkist. Nu ben ik met een

Ik krijg complimenten en bedankjes,

kerstmarkten. Twee keer per week

steek meteen mijn handen uit de mouwen. Zeven dagen per week help ik bij de

houten kerstboom bezig. Dankzij het vrij-

ik hoor er echt bij. Dat blijkt bijvoor-

gaan we naar mijn huis in Apeldoorn.

broodmaaltijden samen met Margriet Schutte en met de warme maaltijden. Samen

willigerswerk blijf ik lekker bezig en heb

beeld uit uitnodigingen voor feestjes

Mijn moeder laat elke dag weten dat

met een verpleegkundige help ik mensen met slikproblemen bij het eten. Ook help ik

ik aanspraak en gezelligheid. Het houdt

en recepties. Het is leuk dat je iets

ze dankbaar is. En ik ben dankbaar

bij activiteiten zoals spelletjes of uitstapjes. Ik krijg veel waardering van personeel en

me van de straat.’

voor anderen kunt doen.’

dat ik het voor haar kan doen.’

bewoners. Het is dankbaar werk.’

18

sowiesolis ZOMER 2013

Hans de Caluwé (71) is mantelzorger en vrijwilliger op locatie PW

sowiesolis ZOMER 2013

19


Word ook vrijwilliger

bij Zorggroep Solis Wilt u meer informatie over vrijwilligerswerk bij Zorggroep Solis? Dan kunt u terecht bij Jenny Osinga, vrijwilligerscoรถrdinator, op tel. (0570) 698 270 of jenny.osinga@zorggroepsolis.nl. Zij geeft u graag informatie en beantwoordt al uw vragen. Ook vindt u informatie op de site www.zorggroepsolis.nl.

Zorggroep Solis verleent al sinds 1267 de beste zorg aan mensen in Deventer en omgeving. We weten de weg in de zorgwereld; van begin tot eind, van kraamzorg tot begeleiding in de laatste levensfase.

www.zorggroepsolis.nl

Sowiewolis  
Sowiewolis  

Bewschrij

Advertisement