Page 1

7907

a

f)cit Ben Augustus had to Nijiicrl< Iret ver. gclijheud cxantell plalts voor rjc v;rr:iurto bo. il'eliliirrg vau stirtlsmuzielcondcrrrijzeL, orgaIist crr klolikcrrisL, rloor Iru wijlcn tlcu liee:. \Y, l''. llrtrlerló rrrirn 5!l jtar vervrrlrl, ifu{ t.xltnrerr voor orgel en lriano n,err1 tloor (lorr Ilccr I\{. II, van 't I(rui.ls u!t f)r,u I irLaq, tlrrt votir kLikk.espel do,:rr dcu lrei:r J. I l. -\. 1't':rgerraar, stadsl<lokksnist

te

Utteuht, aIgc.

n{]Ir l f:l l.

lionr

Leir.le cxanrirratrlreq wct'rl ,.lo lrei,. Jolr.

JOH

. \,^I. MIYLL \,^IORDT BiNOEIÏD

Programma van heb 0rgelexamen op

8

Aug§

en het rapport van den examinator l{-H" 't orgelspel van Joh. ll. lley11.

1907. Èe Nljkerk 't Kruis over

v-

\Y, ÀIljl uit Autstertianr irisrto. I vr;r-;igt:tllrgeu.

a Ps.66:1

) met voor- en naspel 6 Gez. 96 ) zuiver vierstemmig spelen c Ps.5t:4 ) en lebtende op de woorden. E ps. 86:6. 6 een vrlj stuk naat keuze. f. improvisatie

'NIJKERfi, lB .{ugustus. l[a door do dos_ tt KrriS.s en Wagenaar eehou. .len Í!r?ol{k6nd onderzoek i5 tot orgrtriót d6r trerrt. .§erk ea tot klokteniSt oD stsds_Euziebuesstór derar gencioaio tar beuoemË voo.rgodrrgaa de heor Joh. IV. IÍi1'1, rdiunoÈ &uudigea _.I'aD

Ilo5xoDtct a8n deD Wect«toren tó Ahlt€idsB.

a HeL voorspel niet voldoende op de koraalmelodie gespeeld. 0e harmonie van het koraal zeer goed en degelljk, ook heb naspel, wat alleen wab te veel moduleerde. b Heb voorspel zeer goed en mooi, Koraal mooi begeleid, het naspel mocht

c (een

iets zachter

geweest, zljn.

moei.elljke opgave) uibmunLend in e phrygisch gespeeld, koraal eveneens, alleen de tweede regel iets sterker gespeeld, naspel

goed.

d Voorspel wab be sterk, de slulbing van een paar regels met kleine terts wat nieb direcL fouL is voor een dominanL, maar Loch vreemd

klonk. Overigens zeer

e

f

goed.

De koralen behoorl§k naar de woorden gespeeld. een zeer mooi gespeelde Fuga van Bach, die een zeer goed denk-

beeld gaf van de bekwaamheid van den sollicibant, Een ferm en flínk geimproviseerde toonzetbing die voldoende bewees dab de candidaab ook als zoodanig hoog staab.

dat deze candidaab op theoretisch en practisch orgelspel zeer veel beteekent en htj hen vol1e berekend zal

De tobaalindruk was

zlin voor eene dergeliike bebr€kking.

RAPPORT

volgen rapporten van de 2 andere candidaben. NÍeE overgenomen!

w.g. M.H. v.'E

V[RGEL I JKEND (ORGIL_)EXAIVIEN

Kruys

^ í-;7t,--

,-lur.-,,r, Z-,'-" " ro{

o 1.

d*,!r,,

..&u ./*z*

*

ZZ-y h. í:, àn-/,n 1{.-o

"&-

_z-

I ,1;:;r

-'1

é/4 a/.-

rlt ./ -/, t...,r.,&.,

-/*.--, ,//- --../' .)

- a. "'. -',.,

-

"

e ."

Z

?.-7

7cr"

o

/.

./*'

,z+cL72- t..f l,--/--,, ,+'^'' 'tc -/y't' /c+*"."!e-re . €-^-'/'J'/"-.

2--

{v<rl{e;ne\

{ilt,

fiu,le^Lwk

/L ./rtrzltl

Archief nijkv 1907 20130427 0005  
Archief nijkv 1907 20130427 0005  
Advertisement