Page 1

JOH. W. MEYTT stadsbeiaardier 1907 . 1945 Joh. W. Meyll, bij oudere Nijkerkers nog bekend als ,,Meylltje", omdat hij kort van stuk was en een parmantige houdig had, is verreweg de belangrijkste stadsbeiaardier van Nijkerk van voor de Tweede wereldoorlog.0p 15 mei 1880 wordt hij in Amsterdam geboren.Overziln muzikale opleiding is weinig bekend. ln 1 907 wordt hij benoemd tot stadsbeiaardier van Nijkerk en tevens tot organist van de Ned. Hervormde Kerk, sinds 1763 een vaste combinatie van Íuncties, die overigensna[/eyll'saftredenin 1945wordtafgeschaÍt.Hij isinNijkerkal snel dèmuzikaleautoriteit. Hij wordt dirigent van enkele koren en geeÍt verder de nodige privé orgel- en pianolessen, waarover men zich ook nu nog waarderend uitlaat. Hoewel hij een opvliegend karakter heeft, is hij bij het lesgeven opvallend geduldig. Hij wordt overigens beschreven als een echte levensgenieter. ln 1 91 1 trouwt hij met Hendrika Hoogeveen. Zij krijgen twee zoons en een dochter, waarvan alleen de jongste zoon zijn ouders overleeft. BEIAARDCARRIÈRE Meyll's beiaardcarrière wordt bepaald doortwee keuzen: een goede en een slechte. Aan het begin van zijn loopbaan zijn de,,broekse en tuimelaarse twisten" in volle gang. Dit betreÍt een strijd tus-

sen de aanhangers van de Nederlandse beiaardinrichting-methode en die van het,,Mechelse systeem". Het Mechelse systeem is ontworpen door de beroemde Belgische beiaardier JeÍ Denijn en maaK het mogelijk, veel virtuozer en genuanceerder te spelen. Bekende Nederlandse collega's van Meyll, zoals Vincent (Amsterdam) en wagenaar (utrecht) vinden dit overbodig. Mede onder invloed van Ferdinand Timmermans (Rotterdam) kiest Meyll echter vol overtuiging voor het lvlechelse systeem en krijgt daardoor goed contact met Denijn. Deze komt in I g1 5 de Nijkerkse beiaard inspecteren en adviseert een andere 0pstelling van de klokken en beveelt, achteraÍ ten onrechte, aan, de klokkenlantaarn met galmborden af te sluiten. ln 1919 worden de verbeteringen doorgevoerd, mogelijk gemaaK door Dr. L. van ElÍrinkhoÍ, en heeft Nijkerk, na Arnhem, de tweede Nederlandse beiaard die volgens het Mechelse systeem is ingericht. Mede door het optreden van Meyll worden vele beiaardiers ook voor de speeltrant van JeÍ Denijn gewonnen. ZelÍ neemt Meyll ook les bij Denijn aan de Mechelse beiaardschool, waar hij in 1931 als vierde Nederlander ,,met vrucht" afstudeert. Behalve door zijn propaganda voor het Mechelse systeem, heeft Meyll zich op landelijk niveau nog uiterst verdienstelijk gemaak voor de beiaardcultuur, door zijn werk als penningmeester van de Nederlandse Klokkenspel vereniging, waarvan hil in i918 ook een van de oprichters is geweest. Daarnaast maak hij ook deel uit van de adviescommissie van de N(ed)KV. ln die Íunctie en als concerterend beiaardier en jurylid bij concoursen, maakt hij kennis met veel beiaarden in Nederland. Toch is hij geen beiaardvirtuoos en waarschijnlijk neemt hij om die reden nooit deel aan een concours. Wel is hij zeer collegiaal en geeft beginnende collega's graag een kans. ln Nijkerk helpt hij in 1 928 de Nijkerkse Klokkenspelvereniging oprichten. Hij schuwt de publiciteit bepaald niet en is in menig landelijk blad te vinden. Tevens verzorgt hij beiaardconcerten voor de radio. Dat hij bij dit alles evenveel reclame voor zichzelÍ maakt als voor de landelijke en plaatselijke beiaardcultuur is hem nooit verweten. EINDE IN ARMOEDE De iweede belangrijke keuze wordt Meyll noodlottig. Al voor de oorlog raakt hij geÍascineerd door het Duitse muziekleven en de grote discipline daar. Hij wordt dan ook lid van de NSB en houdt die overtuiging gedurende de gehele oorlog consequent vol. Hoewel iedereen ervan overtuigd is dat" Meyll tijdens de oorlogsjaren geen vlieg kwaad heeÍt gedaan, wordt hij na de bevrijding langdurig geÏnterneerd en verliest automatisch al zijn functies. Daarna is hij een gebroken man en vervalt als outcast tot absolute armoede. 0p

1

1 april

1

960 overlijdt hij, slachtoÍÍer van zljn eigen overtuiging.

Archief nijkv 1907 20130427 0003