Page 1

Nr. 26  2013. gada decembris Šajā numurā:  Varimanta Plūdoņa vēstule  Ziņas no ģimnāzijas padomes  Dziesmas Latvijas 95. jubilejai  Ģimnāzisti Strasbūrā  SDU projekta noslēgums  Olimpiāžu rezultāti  Sporta aktualitātes  Pirmais Advents  Ziemassvētku koncerts  Akcija „Dalies mīlestībā”  Ziemassvētku konkursi, to rezultāti  Vēlējumi svētkos  Apsveikumi  Hronika

Ģimnāzijas Vēstis Vecākiem V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas avīze skolēniem, viņu vecākiem un skolotājiem

Divpadsmitie – finiša taisnē Jau klāt 2014. gads, kas divpadsmito klašu skolēniem būs noslēguma posms ģimnāzijā un dos iespēju pierādīt savus mācību sasniegumus, kā arī izdarīt pareizo izvēli savos nākotnes plānos. Divpadsmitajiem laiks vidusskolā paskrien ļoti ātri, bet tas nav šķērslis, lai iegūtu ne tikai zināšanas dažādos mācību priekšmetos, bet arī kļūtu par pieaugušiem cilvēkiem, kas prot novērtēt dažādas dzīves vērtības un tradīcijas. Vidusskolas gadi ir bijuši patiešām bagāti dažādām aktivitātēm, pasākumiem un notikumiem, kaut gan paši lielākie vēl priekšā – žetonu vakars, eksāmeni un izlaidums. Vidusskolas gaitas tika iesāktas ar tradicionālajiem fukšiem un iesvētībām baznīcā. Pārgājieni, ekskursijas, skolas balles un citi skolas pasākumi ļāvuši izveidoties draudzīgiem klašu kolektīviem. Mācību darbs noteikti nav viegls, bet, plānojot savu laiku, gūstot jaunas zināšanas un tiecoties pēc sasniegumiem, esam tikai ieguvēji. Tādēļ ļoti nozīmīga ir arī skolas patriotisma veicināšana un gods nest ģimnāzijas vārdu gan novadā un valstī, gan arī pasaulē. Domāju, ka ikviens no divpadsmitajiem vidusskolas laikā ir paveicis ko tādu vai guvis tādus sasniegumus, ar kuriem ģimnāzija noteikti var lepoties. Daļa skolēnu guvuši labus panākumus mācību priekšmetu olimpiādēs, sporta sacensībās, dažādos konkursos, vēl liela daļa divpadsmito vairāk kā 2 gadu garumā piedalījās starpdisciplināro uzdevumu projektā, kurā radīja paši savas komercializējamās vērtībās, tādēļ ļoti iespējams, ka nākotnē kādi no mums būs arī veiksmīgi uzņēmēji. Šo gadu garumā piedalos avīzes „Ģimnāzijas Vēstis Vecākiem” veidošanā, tā kā šis ir viens no pēdējiem numuriem, kurā arī man ir dota iespēja līdzdarboties dizaina un rakstu veidošanā. Avīzes komandu veido patiešām spējīgi cilvēki, to pierādījām pagājušā mācību gadā ar uzvaru avīžu konkursā, kas bija veltīts 1905. gada ielas svētkiem Kuldīgā. Bet tā kā lielākā daļa komandas ir tieši divpadsmitie, tad novēlu, lai nākamajā mācību gadā izveidojas tikpat laba komanda no jauniem dalībniekiem, lai avīze varētu veiksmīgi iznākt arī turpmāk. Vēlot visiem laimīgu jauno gadu un divpadsmitajiem veiksmīgu pēdējo semestri ģimnāzijā, 12.b klases skolēns Elvijs Stepens Cien. Jansones kundze!

17.12.2013.

Paldies par svētku kartiņu, to saņēmu jau piektdien, 13.decembrī, uz aploksnes pasta zīmogs - Saldus 6. decembrī, ātri atceļojusi, it sevišķi ņemot vērā, ka vēstule tika no Toronto pasta biroja pārsūtīta uz mūsu jauno (pagaidu) adresi. Pagājušā vasarā pārdevām māju un pārcēlāmies 100 km uz ziemeļiem Barrie pilsētiņā, tuvāk meitai un mazbērniem, un tagad jau arī mazmazdēlam Connor'am kuram jau ir 2 gadi. Nopirkām dzīvokli, bet tas būs gatavs tikai janvāra beigās, tālab tagad dzīvojam pie meitas. Pie mums daudz sniega, temperatūra turas ap – 12 C., liekas, ka būs balti svētki. Bieži atmiņā staigāju pa Latviju bērnībā – Rīgā, Lejeniekos uz Ziemssvētkiem pirms daudziem, daudziem gadiem. Jauki arī atcerēties, kad vienā no dzimtenes apciemojumiem man bija izdevība apmeklēt Viļa Plūdoņa Kuldīgas ģimnāziju. Sirds jau velk vēlreiz apciemot dzimteni, bet garais lidojums maniem 85 gadiem liekas būs par grūtu, tālab jāapmierinās ar atmiņām. Vēlu Jums, Jansones kundze, visiem skolotājiem, skolas darbiniekiem un, protams, Latvijas nākotnei – šodienas skolniekiem priecīgus, gaišus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno gadu, kurā visas ieceres piepildās! Ar cieņu, Varimants Plūdons


Ziņas no ģimnāzijas padomes; aktualitātes

V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas padomē risinātie jautājumi 2013. gada 12. novembra sēde: 1. Biedrības dibināšana. Ģimnāzijas padomes priekšsēdētāja informēja par to, ka būtu nepieciešams dibināt biedrību, lai ne tikai vecāki, kas darbojas ģimnāzijas padomē, bet arī tie, kas nedarbojas, iesaistītos skolas dzīvē un būtu vairāk informēti par dzīvi ģimnāzijā. Ar izveidotās biedrības palīdzību būtu iespējams piedalīties arī projektu konkursos. Tika nolemts, ka līdz decembra beigām būtu vēlams izveidot biedrību, izdomāt tai nosaukumu, kā arī uzrunāt cilvēkus, kuri vēlētos darboties tajā. 2. Patriotiskā audzināšana. Padome diskutēja par patriotisko audzināšanu, gan par lāpu gājiena organizēšanu, kā arī par tā problēmām un risināšanas veidiem. 3. Vecāku sapulces. Klases audzinātājām ir tiesības organizēt vecāku sapulces pēc nepieciešamības, kā arī vecāki drīkst ierosināt, ja uzskata tās par vajadzīgām. 4. Vecāku nedēļa. Tika nolemts 2014. gada februārī organizēt vecāku un absolventu nedēļu, rīkot vecāku stundas, lai iepazīstinātu jauniešus ar dažādām idejām. 5. Dažādi jautājumi. Direktores vietniece izglītības jautājumos E. Heniņa informēja par vecāku vakaru, tā apmeklējums ir samazinājies par 20%. Ģimnāzijas padome izvirzīja domu, ka konsultācijas atsevišķos mācību priekšmetos varētu piedāvāt skolēniem 7.30 no rīta, jo pieredze rāda, ka tad tiek uzrādīti labāki rezultāti. 2013. gada 10. decembra sēde: 1. Ēdināšana. Direktore informēja par to, ka ir pieņemts darbā ēdnīcas personāls, iegādāts viss nepieciešamais aprīkojums un inventārs. 2. Plānotie pasākumi:  11.12.13 – plkst. 17.00 Annas baznīcā Ziemassvētku koncerts;  18.12.13 – skolas Ziemassvētku balle;  19.12.13 – pasākums „Dalies mīlestībā”;  20.12.13 – liecību izdošana. 3. Direktore iepazīstināja ar Ģimnāzijas padomes reglamentu. Tas nosaka skolas padomes darbības pamatnoteikumus. 4. Grāmatu pārbaude. A. Beke informēja par „Zibakciju”, kas tika rīkota skolā, lai pārbaudītu apvākotās grāmatas. Ar situāciju vecāki bijuši apmierināti, jo pārsvarā visas grāmatas ir apvākotas. 5. Biedrības dibināšana. Padome apsprieda biedrības dibināšanu, lai piesaistītu līdzekļus skolai. Kā arī izteica, ka jāiesaista aktīvie vecāki, kas vēlētos darboties tajā. 6. Dažādi jautājumi. Ģimnāzijas padomes vecākiem jāsniedz aktuālā informācija e-klasē pārējiem vecākiem. Jāinformē skolēni par trauksmes signāliem, evakuācijas kārtību, pirmo palīdzību. Pēc skolēnu lūguma, šogad Ziemassvētku balle vecāku dežūru nebūs. Ziņas apkopoja 12. a klases skolniece Kristīne Akermane


Dziesmas Latvijas 95. dzimšanas dienai Jau vairākus gadus kā tradīcija ģimnāzijā ir ieviesies koncerts „Dziesma dzimtajā valodā”. Šogad katras klases skolēniem bija jādzied vistuvākā un mīļākā tautas dziesma. 12.b uzstājās ar dziesmu „Tumša, tumša tā eglīte”. Klase dziesmu izvēlējās, jo tā ir jautra un „ampelīga”. 9.b klase dziedāja „Rikšiem bērīt’ es palaidu”, jo dziesma ir tikpat jautra kā šīs klases skolēni. 11.a2 klase uzstājās ar dziesmu „Āvu, āvu baltas kājas”, kas tika izvēlēta, jo, pirmkārt, tā ir skanīga, bet otrkārt – konkurētspējīga. 8.b klase bija gan jautra, gan nopietna, jo tautasdziesmu popūrijā par kumeliņu centās atklāt, cik svarīga loma latvieša dzīvē bija tieši kumeliņam.10. klases skolēni dziedāja dziesmu „Meitiņa mīļā, puķīte jaukā”. Klase izvēlējās šo dziesmu, jo tā ir viņiem piemērota, viegla un jautra kā viņi paši. 7.a dziedāja popūriju par bitēm, jo gan skolēni, gan audzinātāja sevi redz kā bitītes – visi vienā stropā, parasti darbīgi un čakli, bet reizēm ar savu dzelonīti. 7.b klases uzstājās ar „Bēdu manu lielu bēdu”, jo šajā klasē mācās dzīvespriecīgi skolēni un tāpēc, lai arī ikdienā viņiem dažkārt ir problēmas, viņi par to daudz nebēdā. Tā kā rudens ir precību laiks, par to bija arī 8.a klases dziesma „Zvirbuli, zvirbuli”, jo šāda tāda mīlas dzirksts klasē jau sprēgā. 9. a klases skolēni izvēlējās uz skatuves radīt Jāņu noskaņojumu ar dziesmu „Pār gadskārtu Jānīt's nāca”, jo tā patīk visai klasei un svētki sniedz kopības sajūtu. 12.a klase vienmēr piedalījusies konkursā „Dziesma dzimtajā valodā” ar netradicionāliem priekšnesumiem, vienmēr esam muļķojušies un ākstījušies. Klase izvēlējās dziedāt grupas „Pērkons” kompozīciju „Gandrīz tautasdziesma”. Protams, pasākumā bija arī žūrija: skolas absolvente, aktīva dziedātāja un dejotāja Zane, skolas ilggadējā skolotāja Skaidrīte, skolas pozitīvā apkopēja Līvija un arī stingrās kritiķes no ansambļa „Karameles” Agate un Laura. Žūrija priekšnesumus vērtēja stingri, un sīvā konkurencē pamatskolā 1. vietu ieguva 7.a klase, 2. vietu – 9.a klase un 3. vietu ieguva 8.a klase, bet vidusskolā 1. vietu ieguva 11.a2, 2. vietu – apvienotā 10. klase un 3. vietu dalīja 12.a un 12.b klases skolēni. Visi uzvarētāji mielojās ar iegūtajiem saldumiem.

1. vieta pamatskolas grupā – 7. a klase

2. vieta pamatskolas grupā – 9. a klase

3. vieta pamatskolas grupā – 8. a klase

12. a klases skolniece Santa Zauere

1. vieta vidusskolas grupā – 11.a2 klase

3. vieta vidusskolas grupā – 12. a un 12. b klases

2. vieta vidusskolas grupā – 10. klases


EuronestScola - jauniešu idejas Austrumu partnerības attīstība 17. un 18. novembrī Eiropas Parlamentā Strasbūrā norisinājās projekts „EuronestScola”, kurā piedalījās arī V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas 12. klases skolēni. Ģimnāzijas audzēkņi Sintija Lešinska, Arvis Krafts, Elvijs Stepens un konsultējošā skolotāja Guntra Krūkliņa uzvarēja kluba „Māja” organizētajā eseju konkursā „Eiropas Parlaments un mēs” un ieguva iespēju pārstāvēt Latviju Eiropas Parlamentā Strasbūrā. Projektā piedalījās 160 skolēnu vecumā no 16 līdz 18 gadiem no Eiropas Savienības (ES) valstīm un sešām Austrumu partnerības valstīm (Armēnijas, Azerbaidžānas, Baltkrievijas, Gruzijas, Moldovas un Ukrainas). Strasbūrā jaunieši debatēja un pieņēma Eiropas Parlamenta projekta „EuronestScola” noslēguma rezolūcijas par ES un Austrumu partnerības valstīm ceremonijā. No kreisās Arvis Krafts, Parlamenta deputāts no svarīgiem sociāliem, politiskiem un ekonomiskiem Čehijas Libors Ručeks, Sintija Lešinska un Elvijs Stepens. jautājumiem gluži tāpat, kā to dara „Euronest” parlamentārās asamblejas locekļi. Asambleja tika izveidota 2011. gada 3. maijā Briselē, lai veicinātu politisko asociāciju veidošanu un ekonomisko integrāciju ES un tās austrumu partneru starpā. Darba gaitā jaunieši bija radījuši vairākus priekšlikumus Eiropas Parlamenta turpmākajai darbībai, tādēļ 18. novembrī tie Eiropas Parlamenta plenārsēžu zālē jau bija gatavi prezentēt savas iepriekš komitejās izstrādātās idejas. Pēc nopietna divu dienu darba jaunieši saņēma sertifikātus par dalību Austrumu partnerības veicināšanā pasākumā „EuronestScola”. Tāpat skolēni šo dienu laikā arī citās aktivitātēs apmainījās ar pieredzi, pārvarot valodas un kultūras barjeras, jo, kā jauniešiem teica holandiešu deputāts Gerbens Jans Gerbrandijs, mēs atveram mūsu valstis vienu otrai ne tikai ekonomiski, bet arī kulturāli. Dienas beigās jaunajiem delegātiem bija iespēja vērot Eiropas Parlamenta plenārsēdes atklāšanu prezidenta Martina Šulca vadībā, kurā viņš personīgi pateicās jauniešiem par viņu ieinteresētību un dalību projektā. 12. b klases skolēns Elvijs Stepens Raksts sagatavots laikrakstam „Kuldīgas Novada Vēstis” (19.12.2013.) un ziņu aģentūrai LETA

Elvijs Stepens dalībniekiem sniedz prezentāciju par ģimnāziju un Kuldīgas pilsētu.

Ģimnāzisti pie galvenās Eiropas Parlamenta ēkas Strasbūrā, Francijā. No kreisās Elvijs Stepens, Sintija Lešinska, skolotāja Guntra Krūkliņa un Arvis Krafts.


Kuldīgas ģimnāzisti valstī iegūst LIAA balvu 4. decembrī RSU Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrā beidzās projekts „Pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide darbam starpdisciplinārā mācību vidē, lai tuvinātu mācības reālajai dzīvei un paaugstinātu skolēnu uzņēmību”. Projekts notika Eiropas Sociālā fonda projekta „Atbalsts izglītības pētījumiem” un Āzijas – Eiropas sadarbības Mūžizglītības foruma – ASEM LLL HUB ietvaros. Projekta vadītāja ir Latvijas Universitātes profesore Tatjana Koķe un vadošā pētniece – LU pedagoģijas zinātņu doktore Karine Oganisjana. Noslēguma konferences žūrijā bija Zīmolu un dizaina aģentūras „Brand Eleven” radošā direktore Agrita Vagoliņa, LIAA Investīciju projektu departamenta projektu attīstības nodaļas projektu vadītāja Ilze Vanaga, A/s „Rafavia” valdes loceklis Anatolijs Jerumanis, SIA „Annahouse” valdes priekšsēdētāja Agnese Irbe un Junior Achievement - Young Enterprise Latvija projektu koordinatore Anna Gruzinska. Konferencē piedalījās Bebrenes, Rīgas Juglas, Jelgavas Tehnoloģiju, Cēsu 2. vidusskolas un V. Plūdoņa „Vaska zobu prieka autori”. No kreisās Inese Reboka, Kristaps Rozītis, Kuldīgas ģimnāzijas komandas, kuras prezentēja Kristaps Krekovskis, Mārtiņš Siltāns, Krists Bergmanis un Sanita Kūle. 10 komercializējamus produktus. Bebrenes vidusskolas komandas piedāvāja brokoļu mērci „Broccoli – Green Paradise” un „A Piece of Happiness” jeb daudzfunkcionālu atpūtas solu bērniem. Juglas vidusskola demonstrēja „Bundžas korķīti”, ar kuru var noslēgt skārda bundžas un lietot dzērienu ilgstoši, un „Telpisko elementu” no LED spuldzīšu virtenēm, galdiņa un spoguļiem. Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola aizstāvēja savus produktus: ”Spēka batoniņu” jeb veselīgu uztura produktu un ierīci pret zagļiem, kā arī apgaismes Masāžas paklāja „Katrīna” autori. ķermeni „Droša nakts”. Cēsu 2. vidusskolas No kreisās Laila Zudāne, Āris Kerijs, Elvijs Stepens, Arvis Krafts, Āris Lindemans, Roberts Pērkons un Jana Jansone. komandas prezentēja „Pogrādi” jeb ozolkoka darinātu pulksteni, kompasu un zīmuļu turētāju vienlaicīgi. Otrs produkts „Pasīvā mājas dzesēšana” – alternatīva mūsdienu kondicionieriem. Ģimnāzijas komandu izstrādātie produkti bija bišu vaska un propolisa veidota košļājamā „Vaska zobu prieks”, kas domāts maziem bērniem, kam sāk šķilties zobi un ekoloģiskais zirņu masāžas paklājs „Katrīna”, kurā linu paklājā iestrādāti pelēkie zirņi. Vietas netika piešķirtas, bet trīs produkti saņēma īpašas balvas. Divas balvas piešķīra Hipotēku banka kā kredītu produktu realizācijai. Ģimnāzisti kopā ar ģimnāzijas projekta koordinatori – skolotāju Guntu Upesdegli (otrā no labās). Tās saņēma „Telpiskais elements” un „Broccoli – Green Padradise”. Ģimnāzistu Kristapa Krekovska, Krista Bergmaņa, Kristapa Rozīša, Mārtiņa Siltāna un skolotāju Ineses Rebokas un Sanitas Kūles izveidotais produkts „Vaska zobu prieks” saņēma Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras balvu par augstvērtīga un inovatīva produkta izveidi un investoru piesaisti. Ģimnāzistu Elvija Stepena, Roberta Pērkona, Āra Kerija, Āra Lindemaņa un Arvja Krafta, kā arī skolotāju Janas Jansones un Lailas Zudānes komandas ekoloģiskais zirņu masāžas paklājs „Katrīna” ieguva nomināciju „Veiksmīgāk komercializējamais produkts”. Tagad jāsāk veidot uzņēmumi un jāorganizē produktu ražošana. V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas skolotāja Laila Zudāne


Mācību priekšmetu olimpiāžu rezultāti 2013. m. g. Kuldīgas novadā Mācību priekšmetu olimpiādes – tā ir iespēja jaunajiem talantiem parādīt, pilnveidot savas zināšanas, prasmes un iemaņas, attīstīt radošās spējas. Skolēni/klase

Rezultāts

Dmitrijs Gerasimovičs/11.kl.grupā Elvijs Stepens/12.kl.grupā

2.vieta 2.vieta

Āris Lindemans/ 12.kl.grupā

2.vieta

6.12.2013.

Fizikas olimpiāde/ sk. V.Augsne 9.-12.kl.

Edmunds Beks/9.kl.grupā Guntis Zariņš/10.kl. grupā Līga Birzniece/10.kl.grupā Ivars Brižs/12.kl.grupā

1.vieta 1.vieta 2.vieta Atzinība

10.12.2013.

Latvijas un pasaules vēstures olimpiāde/ sk. G.Upesdegle 9.un 12.kl.

Marta Rimaševska/9.kl.grupā Arvis Krafts/12.kl.grupā Marta Pujāte/12.kl.grupā

2.vieta 3.vieta Atzinība

Nr.

Datums

1.

14.11.2013.

2.

22.11.2013.

3.

4.

Priekšmets/skolotājs Krievu valodas olimpiāde/ sk. N.Rozentāle 10.-12.kl. Bioloģijas olimpiāde/ sk. I.Iesalniece 9.,11. un12.kl.

Ziņas apkopoja 12. a klases skolniece Marta Felšaua

Sporta aktualitātes Jau ceturto gadu ģimnāzijas audzēkņi piedalās militarizētajās sporta spēlēs „Spēks un Daile”. Šogad tās notika 13. novembrī Kuldīgas vieglatlētikas manēžā, un no ģimnāzijas piedalījās 2 komandas. Protams, ģimnāzisti bez godalgotām vietām mājās neatgriežas. 10. klašu komanda ieguva 2. vietu, komandas dalībnieki – Līga Birzniece, Paula Beļaka – Bernāne, Lilija Mūrniece, Guntis Zariņš, Rihards Lūciņš, Deivids Agriņš. Basketbols ir ļoti iecienīts sporta veids ģimnāzistu vidū, par to liecina godalgotās vietas gan zēnu, gan meiteņu komandām. 3. decembrī 3. vietu ieguva zēnu komanda – Krists Bergmanis, Reinis Grīnbergs, Andris Orbis, Deivids Agriņš, Āris Kerijs, Arvis Krafts, Roberts Pērkons, Rinalds Kārlsons un Sandris Vērsis. 2. vietu ieguva meiteņu komanda – Agnija Putniņa, Lilija Mūrniece, Kristīne Akermane, Daira Freimane, Santa Zauere un Lita Tenisa. Ja Tu, ģimnāzist, esi aktīvs un ar lielu gribasspēku, bet neesi vēl pierādījis savas dotības sportā, tad Tev vēl ir lielas iespējas pierādīt tās nākamajās sacensībās, kas notiks jau pavisam drīz. Nesēdi skatītāju rindās, bet tici saviem spēkiem un parādi, uz ko patiesi esi spējīgs! Par to vari tikt arī pienācīgi apbalvots! Kā jau katru gadu, tuvojoties Lāčplēša dienai, ģimnāzijā tiek pārbaudīts skolēnu spēks un veiklība sporta pasākumā „Lāčplēsis un Spīdola”. Lūk, rezultāti! „Lāčplēsis” pamatskolas grupā – Ēriks Rudziks

„Spīdola” pamatskolas grupā – Inga Birzniece.

Sporta ziņas apkopoja 12. a klases skolniece Laura Fogele

2013. gada „Lāčplēsis” jeb spēcīgākais zēns vidusskolas grupā – Roberts Pērkons

„Spīdola” jeb veiklākā meitene vidusskolas grupā - Linda Medniece


Pirmais Advents - sākas Ziemassvētku gaidīšanas laiks Advents tulkojumā no latīņu valodas nozīmē „atnākšana”. Advents ir gatavošanās Kristus piedzimšanas svētkiem. Tas ir kristiešu liturģiskā gada sākums, kas tiek saistīta ar gavēni, mieru, klusumu un pārdomām. Šajā laikā no egļu zariem pītajā Adventa vainagā tiek dedzinātas četras sveces, pa vienai katras gaidīšanas nedēļas svētdienā. Aplis, ko veido Adventa vainags, kopš senseniem laikiem simbolizē mūžību un vienotību. Vainagam ir gredzena forma un nozīme: tā ir uzticības zīme Dievam un viņa apsolījumiem. Priežu vai egļu zari, ko izmanto pinot vainagus, vienmēr ir zaļi, kas simbolizē cerību un mūžīgo dzīvību. Šogad Pirmā Adventa pasākums skolā norisinājās 2. decembrī. Tas tika organizēts 4. stāva atpūtas telpās. Aizdegt pirmo Adventa sveci tika aicināts 12. b klases skolēns Elvijs Stepens un skolotājas Evija Heniņa un Guntra Krūkliņa. Katras klases pārstāvis, dodoties aizdegt savas klases svecīti no lielā vainaga, teica mīļus un siltus vārdus šajā Ziemassvētku gaidīšanas laikā saviem skolas un klasesbiedriem. Pēc kopā pavadītā mirkļa pie lielā Adventes vainaga skolēni devās uz savām klases telpām iededzināt klases vainaga pirmo sveci. Pēc tam notika klases stunda par godu Pirmā Adventa svētkiem. Mīļus un gaišus šos svētkus visiem novēl 12. a klases skolniece Daira Freimane

Ziemassvētku ieskaņas koncerts Tuvojas Ziemassvētki, ir gaidīšanas laiks, lai šo brīdi padarītu īpašāku un emocijām bagātāku, Sv. Annas baznīcā notika tradicionālais ģimnāzijas audzēkņu Ziemassvētku ieskaņas koncerts. Klātesošos uzrunāja mācītājs Mārtiņš Burke – Burkevics un ģimnāzijas direktore Jana Jansone. Koncertu vadīja 9.a klases skolnieces Anna Losāne un Inga Birzniece. Dziedāja skolas ansamblis un 10. – 11. klašu kolektīvs, kam izvēles mācību priekšmets ir mūzika. Diriģēja skolotāja Agnese Čīče. Dzejoļus skaitīja 7.a klases skolēni Roberta Balode un Aleksis Pavlovskis. Pati arī uzstājos šajā koncertā, bija patīkami kādam veltīt dziesmas svētkos. Kaut arī baznīcā bija ļoti auksti un, iespējams, tas mazliet traucēja uzstāties, kopumā koncerts bija izdevies. 10. a klases skolniece Patrīcija Diāna Grīnberga

Ziemassvētku koncerts Sv. Annas baznīcā

Dzied skolas ansamblis


Dalies mīlestībā! Ir pienācis Ziemassvētku laiks – Mīlestības, Gaišuma un Piedošanas laiks. Arī katram ģimnāzijas skolēnam ir iespēja šajā laikā dot savu prieku un mīlestību, iesaistoties labdarības akcijā „Dalies mīlestībā!”. Jau 16. reizi ģimnāzisti iepriecina kādu no Kuldīgas vientuļajiem pensionāriem vai bijušajiem ģimnāzijas skolotājiem. Dāvanas sarūpē Kuldīgas uzņēmēji un ģimnāzijas audzēkņi. Akcija „Dalies mīlestībā!” ir kļuvusi par skolas tradīciju, kurā katru gadu ir iespēja sagādāt prieku un pozitīvas emocijas. Skolēni akcijai gatavojās ļoti nopietni. Katras klases pārstāvjiem no 2. decembra līdz 20.decembrim bija iespēja izcept piparkūkas, kuras vēlāk pievienot pašu sagādātajām dāvaniņām. Rainis reiz sacījis: „Gūt var ņemot, gūt var dodot, dodot gūtais neatņemams!" Priecāsimies par visu labo, ko spējam dot citiem! 12. a klases skolniece Elīna Ančipānova

Dot otram Ziemassvētki ir laiks, kad visapkārt valda prieks, laime un mīlestība. Bet, lai šīs sajūtas būtu ilgākas un patiesākas, ir jāprot dot otram. Tāpēc skola rīko akciju „Dalies mīlestībā!” Kuldīgas vientuļajiem pensionāriem, kā arī V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas bijušajiem skolotājiem. Šogad dāvaniņas tika nestas 24 skolotājiem – pensionāriem. Tās sponsorēja SIA „Arktika G”, veikals „Elvi”, z/s „ Baļļas” u.c. Kā neatņemama sastāvdaļa bija arī piparkūku cepšana. Skolēni tās cepa no mīklas, kurai naudu sagādājuši paši. Jau trīs gadus esmu piedalījusies šajā akcijā, ir ļoti patīkami redzēt cilvēkus aizkustinātus un priecīgus. Bet gribētos, lai ne tikai akcijas ietvaros, bet arī ikdienā mēs vairāk atcerētos kaimiņus, vecus cilvēkus, kuriem nav tuvinieku. Varbūt kāds sajutīs aicinājumu šos vientuļos cilvēkus Ziemassvētkos uzaicināt savā ģimenē, lai arī viņi izjūt sirsnību un mīlestību, kas izpaužas tieši šajos svētkos. 10. a klases skolniece Patrīcija Diāna Grīnberga

Ziemassvētku konkursi skolā Šogad skolā norisinājās divi konkursi, kas bija veltīti Ziemassvētkiem. Viens no tiem bija „Virtuālais Ziemassvētku sveiciens” jeb elektronisko apsveikuma kartiņu veidošana, kas norisinājās no 2. līdz 16. decembrim. Šajā konkursā piedalījās tikai divas klases. 1. vietu ieguva 11.a2 klase ar 37 balsīm, un pateicību par piedalīšanos saņēma 8.b klase. Balsot varēja draugiem.lv skolas lapā. Apbalvošana notika 20. decembrī. Otrs konkurss bija „Brīnumainās egles pārvērtības” jeb eglītes maketa veidošana, kas saistīta ar vides saudzēšanu. Šajā konkursā tika izvērtētas sešu klašu idejas (8.b, 9.a, 9.b, 11.a1, 11.a2 un 12.a). Kā vislabākās tika atzītas 11.a2, 8.b, 9.a un 12.a klases eglītes. Visām klasēm izteikta atzinība par piedalīšanos. Konkurss notika no 9. līdz 19. decembrim. Apbalvošana notika 20. decembrī. Balvās visiem tika atzinība un saldumi. Dalībniekus un uzvarētājus sveic arī 10.a klases skolniece Agnese Priediņa

Avīzes redkolēģija novēl priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu jauno gadu!

Avīzes „Ģimnāzijas vēstis vecākiem” redkolēģija 2013./2013. m. g.

Pirmajā rindā no kreisās: Laura Fogele, avīzes konsultante Gunta Upesdegle, Patrīcija Diāna Grīnberga, Daira Freimane otrajā rindā: Sintija Lešinska, Kristīne Akermane, Marta Felšaua, Elvijs Stepens (avīzes maketētājs un mākslinieks), Santa Zauere, Zane Lagzdiņa, Agnese Priediņa un Elīna Ančipānova.


Priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno gadu! Kad pienāk Ziemassvētku laiks, ikviens vēlamies iepriecināt savus tuvākos. Šogad lūdzām visu klašu skolēnus izdomāt vienam Ziemassvētku dzejoļa fragmentam savu nobeigumu, kā arī uzrakstīt vēlējumu svētkos saviem vecākiem. Mīļie vecāki! Par savu bērnu izdomu un radošo dzirksti varat spriest paši! 7.a klase Gausi nāca, nu atnāca Tie bagāti Ziemassvētki: Nu būs svētki, nu būs prieki Galdā cūkas šņukuriņš.

9.b klase Lai Ziemassvētkos prieki ceļas Un kā sniega pikas veļas, Lai katrs cilvēks prieku smeļas, Un visi bērni jautri smejas.

12.a klase Kad atnāks Ziemassvētki, Būs pupiņas, būs zirnīši, Būs punči kā nīlzirgiem Un riposim kā akmeņi.

8.a klase

10.a1 klase Balta nāca tautu meita Kā ar sniegu apsnigusi Stalti gāja bāleliņi Tautu meitu pavadot.

Mēs, 12.a klases skolēni, saviem vecākiem Ziemassvētkos novēlam to, lai dāvanas zem eglītes būtu kā prieka papildinājums tam, ko jau snieguši mīļie bērni un tuvinieki. Vēlam, lai Jaunais gads atnes katram daudz brīnumaina spēka, kas palīdzētu darbos, kas sagaidāmi nākamajā gadā. Novēlam, lai vecāki būtu līdzjūtīgi pret saviem bērniem, palīdzētu viņiem viņu vajadzībās. Zirga enerģiju un izturību Jaunajā gadā!

Eglīte pušķota priekšā kad mirdz, Savādi katram pukstēt sāk sirds. Dvēseles mūs sāk savādi mirdzēt, Galvenais dzīvē ir brīnumam ticēt. 8.b klase Ziemassvētku vakars, kad satumst aiz loga, Zaigot sāk zvaigznes kā dimanta pogas. Un kā zvaigznes tumšzilās debesīs, Manas cerības ticībā mirst. Vecākiem vēlam satikt nesatikto, atrast meklēto un piepildīt nepiepildīto! 9.a klase Atkal klāt ir balta ziema, Balta Ziemassvētku diena, Balta Ziemassvētku diena, Tāda gadā tikai viena! Balta Ziemassvētku diena, Tāda gadā tikai viena, Atkal klāt ir balta ziema, Kad man jāiet ir pēc piena. Un uz galda klāts ir rausis, Rūķītim sāk niezēt ausis, Atkal klāt ir baltā ziema, Baltā Ziemassvētku diena!

Lai Ziemassvētku vakarā Pēc zvaigznēm ilgojas sirds, Lai Jaungadā pamanām, Kā zvaigznes līdzās mirdz! Un, lai satvertu kādu, nav jādodas karot, jo dižākā zvaigzne katrā pašā staro! 11.a1 klase Klusums visapkārt un norimst pat vēji, Vien zvaniņu skaņas tālumā skan, Pēkšņi namdurvis atvelkas spēji, Un Ziemassvētku brīnums ir atnācis gan! 11.a2 klase Kalns ir sapūsts baltiem sniegiem, Laiks ir īstiem ziemas priekiem. Visi bērni priecājas Un ar pikām mētājas Andris ragaviņās brauc Ziemas prieku tiešām daudz. Mīļie vecāki, sirsnīgus Ziemassvētkus novēlam Jums visiem!

12.b klase Kā sniegi kalnu galotnēs Lai mūžam balti būtu mēs. Lai mūžam skaisti būtu mēs, Un sievu meklēt papardēs! Kaut kādam būtu vēl tik forši bērni kā mēs! Priecājieties par to, cik jūsu bērni ir lieli un gudri. Vēliet viņiem labu un jums būs par ko lepoties! Novēlam gaišas domas un stiprus nervus! Lai jums daudz pacietības un mīlestības! Veselību un labu garu saviem vecākiem novēl 12.b klase!


Labākā klase mācību sasniegumu ziņā pamatskolā – 9. a klase! Labākā klase mācību sasniegumu ziņā vidusskolā – 10. a1 klase!

Skolnieks ar augstāko vidējo atzīmi (8,92) vidusskolā ir 12. b klases skolnieks Elvijs Stepens!

Skolniece ar augstāko vidējo atzīmi (9,00) pamatskolā un ģimnāzijā ir 9. a klases skolniece Marta Rimaševska!

Starptautiskajā pretkorupcijas dienā paziņoti KNAB konkursa laureāti Starptautiskajā pretkorupcijas dienā, 9.decembrī, noslēdzās Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) rīkotais radošo darbu konkurss jauniešiem „Esi krietns, esi PRET korupciju!”, un noslēguma pasākumā tika apbalvoti labāko darbu autori. Grupā „Vidusskolēni no 10. līdz 12. klasei, arodskolu un profesionālo vidusskolu audzēkņi un augstskolu vai koledžu studenti”: otrā vieta un 85 latu naudas balva piešķirta Kristapam Rozītim, Georgam Zoidzem, Mārtiņam Siltānam, Nikam Jaunzemam, Kristam Bergmanim, Klāvam Zītaram un Alvim Krauzem no V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas par videoklipu „Vai tu cilvēks, vai tu zvērs, par noziegumu – soda mērs”! V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas komanda par savu video saņēma arī pretkorupcijas biedrības „Sabiedrība par atklātību – Delna” simpātijas balvu.

Paldies visiem, kas piedalījās piparkūku cepšanā un dāvanu sagādāšanā akcijai „Dalies mīlestībā!” Ļoti priecājos, ka pie manis 19. decembrī ciemos atnāca rūķi, atnesot sveicienus no skolas kolektīva Ziemassvētkos. Šajā sveicienā bija padomāts arī par manu mazdēliņu. Arī viņam šis sveiciens sagādāja lielu prieku. Lai visiem skolēniem, viņu vecākiem un skolotājiem gaiši svētki un veiksmīgs Jaunais gads! Kādreizējā skolotāja Skaidrīte Jumiķe


V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas hronika

4.-8.11. 6.11. 7.11. 8.11. 11.11. 13.11.

15.11.

16.-19.11.

18.11. 19.-22.11. 21.11. 26.11. 28.11. 02.12. 02.-19.12. 03.12. 04.12.

Ekoskolu Globālās rīcības dienas pasākumu nedēļas laikā konkurss ”Par veselīgu uzturu” 7.- 9.klasēm. Ģimnāzijas vecāku vakars. Ekoskolu Globālā rīcības diena skolā starpbrīžos – klases demonstrē prezentācijas par veselīgu pārtiku. Spīdolas un Lāčplēša sacensības. Veselīgu salātu gatavošana un degustācija 7.-8. klasēm. 7., 8. un 10. klašu skolēnu komandas piedalās militārajās sacensībās Kuldīgas estrādē. Lāpu gājiens. Ģimnāzisti piedalās militarizētajās sporta spēlēs „Spēks un daile”. 12. a klases skolēni vada pasākumu 7.klašu skolēniem „No skolas vēstures...” Spīdolas balvu pasniegšana skolotājiem. Balvu pasniedz ģimnāzijas direktore. Par godu Latvijas 95 gadu jubilejai skolā koncerts un aktīvāko skolēnu apbalvošana. Dziesmu konkurss „Dziesma dzimtajā valodā”. Ģimnāzijas skolēnu komanda un konsultējošais pedagogs G.Krūkliņa piedalās Strasbūrā (Francijā) Euronest-Scola pasākumā, kurā piedalās visu ES valstu skolēni. Gaismas ceļu veido arī ģimnāzijas skolēni. Ceļojošā izstāde skolā „Latvija 1939-1991: no okupācijas līdz brīvībai”. Akcija „Saudzē grāmatu” – vecāku padomes pārstāves A.Beke, D.CauneBeijere un M.Limbaha un skolotāji pārbauda skolēnu grāmatas. 9.klases skolēnu ekskursija uz Kuldīgas novada domi. 10.-11.klašu audzēkņiem lektores Katrīnas Spulenieces lekcija par veselīgu dzīvesveidu. Pirmā Adventa svecītes iedegšana skolā un klasēs. Konkurss „Virtuālais Ziemassvētku apsveikums”. Basketbola sacensības. 11.klases skolēnu ekskursija uz Kuldīgas biznesa inkubatora uzņēmiem Virkas ielā. „Fotoorientēšanās” 9.klašu skolēniem. Projekta „Pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide darbam starpdisciplinārā mācību vidē, lai tuvinātu mācības reālajai dzīvei un paaugstinātu skolēnu uzņēmību” noslēguma konference Rīgā, piedalās 12.klašu audzēkņi un skolotāji.

09.-19.12. 11.12. 14.12. 16.-20.12. 16.12. 18.12. 19.12. 20.12. Novembris februāris

Lekciju par brīvprātīgo darbu vada Claudia Soler Rafart no Spānijas un Zura Culadze no Gruzijas. „Brīnumainās egles pārvērtības” – konkurss par alternatīvo egli. Ziemassvētku ieskaņas koncerts sv.Annas baznīcā. Skolēnu mācību uzņēmumu tirgošanās tirdzniecības centrā „Rīga Plaza”. Ziemassvētku pasākumi skolā (piparkūku cepšana, dāvanu veidošana akcijai „Dalies mīlestībā”, klašu dekorēšana). 10. klašu skolēni rīko pasākumu 7.klašu skolēniem „Veselīga zupa”. Ziemassvētku balle. 10.klašu skolēni rīko konkursu “Erudīts” 10.-12. klašu komandām. Akcijas „Dalies mīlestībā” noslēgums. Pusgada noslēguma svinīgs pasākums: labāko skolēnu godināšana un apbalvošana, pēdējā klases stunda 2013.g. Liecību izdošana. Makulatūras un bateriju savākšanas konkurss. Notikumus apkopoja 12. a klases skolniece Laura Fogele

Vestis dec 2014