Page 1

Inteliģenta ticība? Joēls un Marks bija divi draugi ar ļoti atšķirīgiem uzskatiem. Joēls ticēja Dievam – Visvarenajam Ķēniņam, kas radījis visu uz pasaules. Marks bija pārliecināts ateists, kas izsmēja reliģiju un domāja, ka visa pasaule – tai skaitā viņš – radās sagadīšanās, bioloģiskas sakritības dēļ. „Kā tu zini, ka Dievs eksistē un Bībele nav tikai pasaku grāmata?” Marks bieži izaicināja. „Dievs eksistē, jo Bībele tā saka un tu vari tai uzticēties, jo tas ir Dieva Vārds,” Joēls mēdza atbildēt. Tad Marks mēdza paķiķināt par to, cik tas ir neloģiski un teikt: „Tas ir tāpat kā teikt „Es esmu labs strādnieks, jo Frenks tā teica. Kā mēs varam uzticēties Frenkam? Vienkārši – es galvoju.”” Cirkulārā loģika, kuru izmantoja Joēls, nevienu nepārliecina par Dieva eksistenci vai Bībeles patiesumu. Bet daudziem šodien nav labāka iemesla, lai ticētu Bībelei. Vai ir pārliecinoši pierādījumi, kas apliecina Bībeles patiesumu? Vai inteliģencei un saprātam jātiek atmestiem, kad cilvēki kļūst par kristiešiem?

Sapnis

Viens veids, kā pārbaudīt Bībeles uzticamību ir apskatīt tās pravietojumus. Viens no Dieva apsolījumiem ir, ka Viņš caur Bībeli darīs zināmu nākotni. (Jesajas 46:9,10) Izpētot vēstures avotus par seno Babiloniju Daniēla grāmatā, tie palīdz atbildēt uz jautājumu par Bībeles patiesumu. Te mēs atrodam ķēniņu vārdā Nebukadnēcars, valdnieku, par kuru rakstīts ne tikai Bībelē, bet arī citos vēsturiskos avotos. Kādu nakti viņam bija savāds sapnis. Pamodies viņš tomēr nevarēja atcerēties sapni – tikai to, ka tas viņu satrauca. Viņš ataicināja savus gudros vīrus un pavēlēja, lai tie izskaidro viņa sapni. Viņi to nevarēja izprast. Viņi teica: „Nav neviena cilvēka virs zemes, kas varētu apmierināt ķēniņa prasību. Nav arī bijis ķēniņa, lai cik varens tas būtu bijis, kas būtu griezies ar tādu prasību pie kāda pareģa, kāda vārdotāja vai kaldeja. Tas ir par daudz – par grūtu, ko ķēniņš prasa. Nav neviena, kas varētu izpildīt ķēniņa prasību kā vien dievi, bet tie nedzīvo starp mirstīgiem cilvēkiem.” (Daniēla 2:10-11) Ķēniņš sadusmojās un pavēlēja visus Babilonijas

gudros vīrus nogalināt. (Daniēla 2:12) Tad stāstā parādās ebreju vīrs Daniēls. Daniēls tika paņemts gūstā, kad vēl bija pusaudzis. Viņš ticēja Dievam. Kad ķēniņa pilnvarnieks Ariohs pastāstīja Daniēlam par pavēli, tas devās pie ķēniņa un lūdza dot laiku, lai pastāstītu gan sapni, gan tā izskaidrojumu. Ķēniņš piekrita. Daniēls devās mājās un pazemīgi lūdza Dievam gudrību. Dievs atbildēja uz viņa lūgšanu: „Tad Daniēlam atklājās šis noslēpums nakts parādībā; par to Daniēls teica debesu Dievu.” (Daniēla 2:19)

Lielā vēstures statuja

Nākamajā rītā viņš devās uz ķēniņa troņistabu un atklāja tam viņa sapni. Viņš bija redzējis lielu statuju. Tā sastāvēja no piecām dažādām daļām. Galva bija no zelta, krūtis un rokas no sudraba, vēders un stilbi no bronzas, kājas no dzelzs un pēdas pa daļai no dzelzs, pa daļai no māla. Tad nāca liels akmens un ietriecās tēlā, un sadauzīja to gabalos kā pelavas, ko aiznes vējš. (Daniēla 2:31-35) Tad Daniēls izskaidroja ķēniņam viņa sapņa nozīmi. Zelta galva attēlo Babiloniju, sudrabs – Medo Per-

siju, bronza – Grieķiju, kājas no dzelzs – Romu, pēdas un pirksti no dzelzs un māla attēlo sašķelto Romas varu – daļēji vāju un daļēji stipru. Tāpat kā dzelzs nevar sajaukties ar mālu, šīs nācijas nespēj satikt. Lielais akmens, kas satrieks tēlu, simbolizē Dieva karaļvalsti. „Bet šo ķēniņu laikā debesu Dievs cels valsti, kura pastāvēs nesagrauta mūžīgi un kuras vara nepāries ne uz vienu citu tautu. Tā satrieks un iznīcinās citas valstis, bet pati pastāvēs mūžīgi.” (Daniēla 2:38-44)

Sapņa piepildīšanās

Katrs no šiem pravietojumiem par varām, ko attēloja metāli, piepildījās ar nekļūdīgu precizitāti. Pirmā vara, Babilonija, valdīja no 605. līdz 539.g. p.m.ē. Nākamā impērija, Grieķija, dominēja no 331.–168. g. p.m.ē. Dzelzs Romas spēks valdīja no 168. g. p.m.ē. līdz 476.g. m.ē. Pēdējā karaļvalsts,


U z z i n i

v a i r ā k . . .

TICĪBA?

Konkrētāki pierādījumi

Skeptiķi apgalvo, ka Daniēla pravietojumi ir nepatiesi, viņa grāmata sarakstīta daudz vēlākā laikā. Pat ja tas tā būtu, fakts, ka Nāves jūras ruļļi sastāvēja no 8 Daniēla manuskriptiem, kur vecākais ir no 125.g. p.m.ē. (kurš pats ir agrāka izdevuma kopija), parāda, ka šis pravietojums tika uzrakstīts simtiem gadu pirms Roma sašķēlās modernās Eiropas nācijās. Šis pravietojums ir tikai viens no simtiem piemēru, kurus citējot, var aizdomāties par Bībeles patiesumu. Vēl viens konkrēts piemērs ir redzams Daniēla 9. nodaļas pravietojumā, kur tika paredzēts precīzs Kristus kristību un nāves laiks simtiem gadu pirms tas notika. Analizējot pierādījumus, kādus mēs atrodam Bībeles pravietojumos, secinām, ka Dievam un Bībelei varam uzticēties. Daniēla 2. nodaļa parāda, cik patiesi un precīzi ir šie pravie-

tojumi, kuri dod mums pamatu inteliģentai ticībai. Bībele ir Dieva inspirētais Vārds un ir uzticama kā pamācību avots jebkuram gadījumam. Lai vai kā, tikai ticība šai informācijai vien neko nemaina. Ticībai kā tādai nav dzīvību glābjošais spēks. Ticībai ir jāmaina mūs. Ticēt Bībelei un ļaut Dievam mūs mainīt – tam ir mūžības vērtība. Bībele saka: „arī ļaunie gari tic un dreb.” (Jēkaba 2:19) Dievs var mainīt mūsu dzīves par kaut ko skaistu, ja vien mēs Viņam to atļausim. Vai tu ļausi?

INTELIĢENTA

kas sadalīta daudzās mazākās daļās, aino sadalīto Romas varu – modernās Eiropas nācijas, kuras arī šodien paliek šķirtas. Bībele bija precīza par visām piecām valdībām un to secību.

Piesakies bezmaksas Bībeles studijām un sagatvojies nākotnei! w w w. L a i k a Z i m e s . l v Rakstuvietas: Bībeles 1965.gada izdevuma revidētais teksts Vāka attēls: © iStockphoto.com/Francesco Ridolfi

Konsultanta tālr.: 28289080 laikazimes@gmail.com

Gaisma mūsu pasaulei

Laika zimes - Inteligenta ticiba  

Lielā vēstures statuja Sapņa piepildīšanās Katrs no šiem pravietojumiem par va- rām, ko attēloja metāli, piepildījās ar ne- kļūdīgu precizit...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you