Page 1

Koitte Madakashii Zero No Tsukaima

Piano

5

>

""""

>

t "  " " " Š t t ¬¬¬¬ tt t t t t t t t t t ¬¬¬¬ ttt t t t 

? 1.

t

t tt t t """" Š t t

¬¬¬ tt ¬t

>

""""

2.

t

t

t ? " t " "" t

>

13?

"" " " t Ç

¬¬¬ tt ¬t

t t t tt t

t t t t t t t

t t t ? " t t " "" t 9

Arr. & Trans. by: BakaDuck

C = 121

t t t

t t t t t t t

t t t

tY t t t t

t t t t t """" t

t t t

¬¬¬ tt ¬t

t t

t t t

t´ t t | t

Copyright Page 1

tttt|

t

t t

t

t t t t t t

t t t

t t

Y t t t t t Yt

t t t

Ç | t t

tt ttt t

¬¬¬ tt ¬t

t t

tttt|

t t

t

t t t t t t

A |Ç

¿

t´ t t | t |Ç t´ t t | t

¿

t t

t t


" " tÇ "  "

17

>

tY t t t t

t t ? " t t t " "" t

> ?

"  " ""

21

"" " " t Ç

tY t t t t

t  "" " t t "

t t t

?t t

t t t

t´ t | t t

tY t t t t | Ç

t t t t  "" " t t " 25

>

t

t t

t t ´| t t |Ç

t

t´ t | t t

" " " " t t ¬¬¬¬ ttt t t t t t t t t t  > • t t t t ? " t t t t t t t " "" t 29

Page 2

t t

t

t

t t

t t

A

t´ t t ¬¬¬ || t ¬

t t t t t t ¬¬¬ tt ¬t

|Ç t t ´| t t

t t t t t t t t

t t

t´ t | t t

t t t t t t t t t

t

t t t t t t

t t t t | Ç t t |


"""" t  > 33

? " " "" t """ t " t > 37

t t t

¬¬¬ tt ¬t

t tt t

t t t t t t t

t t t

""" t " t >

t tt t

t t t

t t t t t t t t t t t t t t

t t t ? " t t " "" t

t t t

t t t t t t

t t t

Page 3

t

t t t t

t t

t t t t t t

t t t t t t

t t t

t t

t t t t t t

t t t

t t t t t t t t t t t t t t

t t t ? " t t " "" t 41

t t t

¬¬¬ tt ¬t

t t

rit.

t t t t

t t

t t t t t t

A

t´ t t | t

t t t t t t t t tt ÇÇ tI Ç t t | |Ç t ´ t t ¬¬¬ ||| t ¬ ³

koitte  
koitte  

tttt| ttt t´ | ttt t´ | tttt| ttt t´ | Ç t t Y tttt t t ttt ¬¬¬¬ tt t t ttt ¬¬¬¬ tt ttt ¬¬¬¬ t t t ttt ¬¬¬¬ t t t """"Š ttt ¬¬¬¬ t t t tt Ç...

Advertisement