Page 1


-

Que entenem per il∙lustració?

La il∙lustració es un moviment cultural i intel∙lectual pel desenvolupament  d’Europa, amb el que els pesadors sostenien que la raó podia combatre amb la  ignorància. -

A quins aspectes de la vida van afectar les idees del moviment  il∙lustrat?

Majoritàriament va a afectar a la burgesia, a les idees religioses i aquest va  comportar adoptar nous pensaments intel∙lectuals. -

Com creien els il∙lustrats que podien resoldre’s els problemes de  les persones?

Els il∙lustrats a partir dels seus coneixements desenvoluparen una teoria  mitjançant la raó per a resoldre els problemes d’algunes persones. -

Els il∙lustrats tenien la seua pròpia visió sobre la igualtat o la  desigualtat de les persones davant la llei, quina era?

La visió que tenien els il∙lustrats sobre la igualtat o la desigualtat de les  persones era que malgrat que estigueren en altres classes socials tenien que te  tindre els mateixos drets davant la llei. ­

Quin valor donava el moviment il∙lustrat a la experiència sensible?

El valor que donava el moviment il∙lustrat es que tot es redueix a la raó i a  l’experiència sensible i que lo que ella no admitix no pot ser cregut per ningú.  ­

Entenem per segle de les Llums?

Entenem per Segle de les llums el corresponent al segle XVIII Europeu i es  caracteritza pel moviment cultural de la Il∙lustració. Els intel∙lectuals de l'època  creien que seria un segle de progrés, de domini de la raó, que faria sortir la  humanitat de la superstició. ­

El Cosmopolitisme il∙lustrat vol dir?

El Cosmopolitisme és una teoria i un enfocament d'anàlisi que sosté que tots  els tipus de races humanes formen part d'una única comunitat, basada en una  moralitat compartida. Això contrasta amb les teories de comunitarisme i  particularisme, especialment pel que fa a les idees de patriotisme i  nacionalisme. El cosmopolitisme pot comprendre algun tipus de govern mundial 


o pot simplement referir­se a relacions, entre nacions o individus de diferents  nacions, més inclusives des d'un punt de vista moral, econòmic i polític. ­

Quin paper feren servir els llibres durant el Segle de les Llums?

Els llibres al segle XVIII, feren servir el paper dels pergamins per a poder crear  nous llibres. Tots aquestos llibres que sorgien els feien els copistes, per a que  arribaren a llegar­los el major nombre de persones.  ­

Que és l’Enciclopèdia i per a que la varen utilitzar els il∙lustrats?

L’Enciclopèdia va ser on es van agrupar tots els gran coneixements de l’època i  va ser utilitzada per a que tothom poguera accedir i assabentar­se dels  coneixements que s’havien adquirit fins eixe moment. ­

El paper de la premsa i de l’opinió pública durant aquest temps va  ser?

El paper de la premsa i de l’opinió pública durant aquest segle van crear el  segle de les llums, ja que eixos eren els mitjans pels que la gent rebia l’  informació de nous coneixements. ­

Despotisme il∙lustrat que significa aquesta frase i on es va ficar en  pràctica ?

El Despotisme il∙lustrat es un concepte polític que sorgeix al segle XVIII , que  apareix dintre de les monarquies absolutes i que pertany als sistemes de  govern de l’Antic Règim Europeu, malgrat que inclueix les idees filosòfiques de  la il∙lustració segons els quals, les decisions de l’home son guiades per la raó. ­

Que entenem per liberalisme ?

Entenem per liberalisme un grup social i econòmic que afirma la dignitat de la  persona i la supremacia de l'acció voluntària per sobre de la col∙lectiva. Això  implica que les nacions redueixen la seua intervenció al mínim necessari per a  garantir la convivència, seguint la filosofia del "deixar fer, deixar passar". ­

Quines son les idees principals del liberalisme polític ?

Podem dir que les idees principals del liberalisme polític son : que el que  distingeix al liberalisme polític en cada període de la història és la fe en  l'existència dels drets fonamentals i inviolables de les persones i la igualtat dels  ciutadans davant la llei. ­

Les idees mes importants del liberalisme econòmic.


Les idees mes importants del liberalisme econòmic son: és un moviment polític  segons el qual no s'ha d'intervindre econòmicament en la economia, ja que,  segons els seus seguidors, aquesta s’autoregula. Així, en principi l'Estat no  hauria de voler modificar cap mena d'oferta  ni de la demanda. Són partidaris  de pocs impostos, en especial els progressius  i d'un sistema d'impostos senzill,  sense casos adaptats a cada situació. S'associa amb el que popularment  s'anomena política "de dretes". ­Que significa la frase ''deixar fer deixar passar'' ? La fisiocràcia era una escola de pensament econòmic del segle XVIII fundada  per François Quesna i Anne Robert Jacques Turgot a França. Afirmava  l'existència d'una llei natural per la qual el bon funcionament del sistema  econòmic estaria assegurat sense la intervenció del govern. La seva doctrina  queda resumida en l'expressió «laissez faire, laissez passer» (deixar fer, deixar  passar).

Atreviste a pensar  

Aquest document es un dossier on responem a les preguntes plantejades

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you