Page 1

HOLA!HELLO! Em dic Marta Sanglas i us convido a conèixer per mitjà de materials, colors, il·luminació, dibuixos... els projectes que he desenvolupat al llarg de la meva formació com a dissenyadora. I’m Marta Sanglas and I invite you to learn through materials, colors, lighting, drawings... the projects that I have developed throughout my education as a designer.


Em dic Marta Sanglas i he estudiat disseny d’interiors a Elisava, Escola Superior de Disseny i Enginyeria de Barcelona. Sóc una dissenyadora d’interiors que treballa en una àmplia gamma de disciplines incloent el disseny d’exposicions, stands, disseny de l’hàbitat i arquitectura digital. També tinc coneixements en altres camps del disseny com el gràfic i producte. Sóc capaç de treballar per iniciativa pròpia o bé com a part d’un grup. Sóc imaginativa, treballadora, eficient i organitzada. He treballat en un petit estudi on he guanyat una bona comprensió del que necessita un bon dissenyador d’interiors. El meu objectiu és formar part del món del disseny com a dissenyadora d’interiors on desenvolupar les meves habilitats com a tal.

I am Marta Sanglas and I had studied interior design degree in Elisava, Barcelona. I am an interior designer for a broad range of disciplines including eshibition design, stands, habitat design and digital architecture. I have also worked in some other design fields, like graphic design and product design. I am an interior designer who is able to work on her own initiative or as a part of a group. Imaginative, hard working, efficient and organized. Worked as an internship and gained a good understanding of what is required of an interior designer. I am now looking to secure a position in a interior design studio where I can develop my current skill set.


ÍNDEXCONTENTS escolar school 9 biblioteca escolar

17 skin

disseny de producte product design 23 shoe line

25 notebooks&co

disseny d’exposicions exhibition design 29 slice

35 arxiu bolaño

39 model i còpia

expressió expression 49 printmaking 59 party table!


ESCOLAR SCHOOL


lloc location aiguafreda any design year juny 2013 equip team work marta sanglas client client treball final de grau

BIBLIOTECA ESCOLAR Disseny d’una biblioteca escolar, per tal de promoure la cultura i la lectura d’una manera fresca i lúdica, tenint com a màxima l’usuari i l’aplicació de les tecnologies emergents, així com un horari d’obertura més ampli.

Designing a school library to promote reading culture in a fresh and playful way, thinking with the user and the application of emerging technologies and have a broad opening

marta sanglas portfolio

9


dibuix nens child drawing

concepte A partir de la pregunta “Com t’imagines la biblioteca dels teus somnis?“, es vol crear una aproximació de com podria arribar a ser la biblioteca ideal. Els elements més esmentats i que els usuaris van dibuixar van ser: una escala que es mogui, sofà vermell, ordinador amb wi-fi i làmpades penjades del sostre.

From the question “How do you imagine the library of your dreams?” is to create an approximation of what could become the ideal library. The most of the users wrote and they drew were: a stair that you can move, a red sofa, computer with wi-fi and lamps hanging from the ceiling. concept

10 marta sanglas portfolio


render visió general general view render

Amb els esgraons de l’escala es dupliquen els seients. La disposició d’auditori que es forma ens permet veure projeccions o realitzar conferències. La rigidesa i solidesa de l’element llibreria permet una fàcil recerca de llibres ja que s’estableix un ordre visual en l’espai. escales

With the scale esgraons duplicated seats. The audience is ready to see how we can make projections or conferences. The rigidity and strength of the element library allows easy searching of books already established visual order in space. stairs

marta sanglas portfolio

11


render detall tablets tablets detail render

Actualment, parlar de la biblioteca només amb llibres és un concepte obsolet. S’ha optat per la introducció de les tablets, de manera que es poden connectar a través wi-fi per tal de cercar informació i, d’altra banda, es poden descarregar aplicacions relacionades amb la lectura i l’aprenentatge. noves tecnologies

new technologies Currently, to

talk about library only with books is an obsolete concept. We opted for the introduction of tablets, because childs can connect via wi-fi to find information and, moreover, can be downloaded applications related to reading and learning. 12 marta sanglas portfolio


render pufs poufs render

un espai propi Es

vol aprofitar la multifuncionalitat de l’espai per generar un moble on guardar els pufs i alhora presentar les novetats, de manera que la paret del fons, tot i no semblar tractada, ens serveix com a pantalla de projecció. El puf permet a l’usuari tenir el seu espai. own space We want to generate a multifunctional piece. The

furniture to store the pouf, it is used to presenting the news. Also, the wall, that is seemed treated, it serves as a projection screen. The ottoman allows the user to take their place. marta sanglas portfolio

13


render llumetes lights render

generació d’un clima

La il·luminació es vol portar al punt de lectura, de manera que, la il·luminació tècnica, quedi en segon pla. Així doncs, s’ha dissenyat un sistema de préstec de llumetes on l’usuari ha de realitzar tot un circuit abans d’asseure’s i llegir el seu conte. generating a climate The lighting is taken to the point of reading.

The lighting technique, remain in the background. So we designed a system of lights on the loan user must perform a circuit before sitting down and reading their story.

14 marta sanglas portfolio


render exterior outer render

Al situar-se les finestres a Sud, existia la problemàtica del sol directe. Aquest entrebanc es va solucionar posant una estructura metàl·lica on hi van col·locades unes cortines alicantines. D’aquesta manera tornem a trobar la multifuncionalitat: per una banda, ens protegeix del sol tant a l’interior com a l’exterior de la biblioteca i, d’altra banda, ens genera més amplitud des de l’interior. espai exterior

The windows are located in the South, there was the problem of direct sunlight. This obstacle was solved by putting a metal structure where they placed a curtain. Thus we find multifunctionality: firstly, protects us from the sun both inside and outside of the library and, on the other hand, we generate more amplitude from inside. outer space

marta sanglas portfolio

15


16 marta sanglas portfolio


lloc location barcelona any design year març 2011 equip team work marta sanglas, txell soy client client elisava

SKIN Skin és el resultat del desenvolupament de la percepció tridimensional que ens transmetia la sala d’estudiants de la universitat.

Skin is the result of the development of three-dimensional perception that transmitted the student room of the university.

El concepte d’aquest projecte es basa en què les parets són les persones, ja que en hores punta, la sala s’omplia de gent i més gent i s’anaven formant murs humans. A partir d’aquí, es va desenvolupar aquest concepte amb il·lustracions i una maqueta de paper.

The concept of this project is based on the walls, that are the people. In rush hours, the room was filled with lots of people who formed human walls. From there, we developed the concept with illustrations and a paper model.

marta sanglas portfolio

17


68

103

206

103

81.9 268.7

210

268.7

82.3

maquetes de paper paper models

68

alçat estat actual actual section

98

alçat estat actual actual section

Primer de tot es va fer un anàlisi profund de la sala, amb mesures i representació de plànols, per tal dentendre com l’espai funcionava. Un cop realitzat, treure un concepte i representar-lo en dibuixos ràpids de sensacions. anàlisi

First of all we made ​​a thorough analysis of the room, with measures and representation plans in order to understand how the space worked. Once done, take a concept and represent it drawing the feeling that produced. analyzes

dibuix conceptual concept drawing


sensació feeling

alçat amb aplicació section with aplication

alçat amb aplicació section with aplication

Amb el concepte en què les parets són les persones, hem desenvolupat la maqueta de paper que es mostra en aquesta pàgina. La nostra sala d’estudiants es basa en què hi ha molt poca llum, on et sens petit, agobiant... d’aquí en surt SKIN. formalització

With the concept that the walls are the people, we have developed the paper model shown on this page. Our meeting room is based on what is very little light,where you feeling small, stifling... SKIN goes from here. formalization

planta de la sala room plant

marta sanglas portfolio

19


DISSENY DE PRODUCTE PRODUCT DESIGN


lloc location barcelona any design year juny 2012 equip team work marta sanglas client client elisava

SHOE LINE Shoe Line sorgeix apartir d’un metre quadrat de cartró d’un canal. Ens van dir que portéssim el cartró per la següent classe però no sabiem el que en fariem. A classe ens van donar l’encàrrec de fer un expositor per a la nostra sabata dreta. La durada de la classe va ser de tres hores. La idea va sorgir en crear un expositor que fos senzill com la pròpia sandalia, seguint l’estil de la línia. Al final de la classe l’equip de Wanda Bacelona en va fer un anàlisi. El meu expositor va ser el que va obtenir la major qualificació entre tots els meus companys.

Shoe Line comes up of a one square meter cardboard. The teacher told us to bring the cardboard to the next class but we didn’t know what we’ll do. In class the teacher gave us the task of making a display for our right shoe. The duration of the class was three hours. The idea was to create a display that was simpleand in the style of the line, like the sandal. At the end of the class Wanda Bacelona did an analysis. My display got the highest score among all colleagues.

marta sanglas portfolio

23


lloc location barcelona any design year permanentment equip team work marta sanglas client client myself

NOTEBOOKS & CO Notebooks & Co són fruit del meu temps lliure. Es tracta de llibretes, plumiers, porta CD’s, àlbums de fotografies, etc, fets amb les meves mans.

Notebooks & Co was born in my free time. These books, plumiers, CD boxes, photo albums, etc., are made by my hands.

Tant sols utilitzant llàmines de cartró gris, forrats amb paper estampat a mà i utilitzant pell com a elements secundaris és com es creen tots dels elements de paperei.

Only using gray cardboard, lined with hand-printed paper and using skin as another element, are how all the elements of stationery are made.

marta sanglas portfolio

25


DISSENY D’EXPOSICIONS EXHIBITION DESIGN


lloc location barcelona any design year juny 2012 equip team work marta sanglas, txell soy client client elisava

SLICE Slice es genera i es fabrica a partir d’eines digitals. A través de prova i error, es genera un patró en 2D. Amb la utilització de programes 3D com el Rhinoceros, es desenvolupa el patró en una volumetria per tal de poder ser imprimible en una màquina làser. L’estructura ha estat creada com a element expositiu el qual incorpori infomació, en aquest cas, com a cartell de benvinguda al Parc de Pedra Torsca, Olot.

Slice is generated and made ​​from digital tools. After foolproof, there is a pattern in 2D. From 3D programs like Rhinoceros, the pattern develops volume in order to be printable on laser printing. The structure has been created as exhibition element which includes information, in this case, as a welcome sign for Parc de Pedra Tosca, Olot.

marta sanglas portfolio

29


render envers maqueta front render model

dos focos exteriors two exterior focus

A partir d’un rectangle i la col·locació de dos focus, es troben quins seràn els punts d’intersecció. Amb aquests punts i l’ajuda d’una corba inscrita en el rectangle es crea el patró amb moviment. Mitjançant la corba inscrita en el rectangle pugem els punts laterals a una distància x i els centrals a una distància x/2. A continuació, creem superfícies que passin per aquests punts.

corba inscrita inscribed curve

patró

From a rectangle and placing two focal ponts, we will find the points of intersection. With the help of these points and a curve inscribed in the rectangle pattern, is created the pattern with movement. Using the curve inscribed in the rectangle side climb points at a distance x the power at a distance x / 2. Then create surfaces that pass through these points.

punts d’intersecció intersection points

pattern

30 marta sanglas portfolio

patró a desenvolupar pattern to develop


maqueta el.laborada amb màquina làser

render revers maqueta back render model

explosionat de la peça piece exploded

Aquest volum s’utilitzarà com a superfície de projecció. Per aquest motiu, el volum inicial s’ha de modificar. En aquest cas, hem creat unes noves superfícies triangulars que es col·loquen entre les lames verticals. I una costella que servirà d’unió. desenvolupament

This volume it could be used as a projection surface. Therefore, the initial volume must to be changed. In this case, we created a new triangular surfaces which are placed between the vertical slats. And they serve to joint it. development

definició de l’element en 3d

3d developed element

marta sanglas portfolio

31


maqueta en perspectiva model in perspective

visió superior top view

sensació Tot i tenir una estructura molt rígida visualment, la corba genera moviment al volum. Frontalment, veiem l’efecte visual que genera l’estructura. El mateix passa al revers de la figura. Per això hem decidit utilitzar-lo com a element expositiu on projectar-hi imatges.

Then structure is visually very rigid and the curve generated movement. We can see the visual effect that generates the structure in the front part. The same goes for the back part of the figure. So we decided to use it as an itinerant exhibition on projecting images. feeling

visió lateral lateral view

32 marta sanglas portfolio


aplicació al parc parc implementation

parc de perdra tosca, olot

Aprofitant l’arquitectura del Parc de Pedra Tosca, utilitzem el nostre volum com a element de benvinguda, projectant-ne el nom. L’estructura formada d’acer cortén, el material més utilitzat al parc. aplicació

Taking advantage of the architecture of Parc de Pedra Tosca, we use our figure as a welcome element to projecting the name of the park. The structure made ​​of corten steel, the material used in the park. implementation

parc de perdra tosca, olot marta sanglas portfolio

33


lloc location barcelona any design year març 2013 equip team work pràctiques curriculars a estudi bonjoch

client client cccb

ARXIU BOLAÑO L’empresa on he realitzat les pràctiques és a Estudi Bonjoch. Estudi Bonjoch desenvolupa tasques en totes les àrees del disseny, principalment en l’àmbit de l’interiorisme i l’espai efímer. Així doncs, les tasques realitzades en aquest període de pràctiques han consistit en la realització del projecte executiu de muntatge de l’exposició sobre literatura al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), amb l’exposició Arxiu Bolaño. *Per temes de confidencialitat no es pot mostrar el procés, simplement el resultat final.

The company where I was an internship is Estudi Bonjoch. Estudi Bonjoch is a studio that develops work in all areas of design, particularly in ephimeral abd exhibition design. Thus, the work done in this placement consisted of the project executive of the exhibition literature at the Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), with the exhibition Bolaño Archive. *For terms of confidentiality can not show the process, just the ending result.

marta sanglas portfolio

35


36 marta sanglas portfolio


marta sanglas portfolio

37


lloc location barcelona any design year juny 2012 equip team work berta fernández, maria massó, marta sanglas

client client elisava

MODEL I CÒPIA Model i Còpia és una exposició que tracta el concepte del Copyright d’una manera molt àmplia i objectiva. L’exposició està dividida en cinc grans àmbits on el copyright hi exerceix un paper important: art, moda, disseny, música i digital.

Model i Còpia is a Copyright exhibition that tracts the concept in a very objective world. The exhibition is divided into five main areas where the copyright plays an important role: art, fashion, design, music and digital.

A mesura que l’usuari avança, es va trobant amb petits espais d’interacció. És aquí on el visitant es crea la seva pròpia visió, on el visitant interactua i reflexiona sobre tot allò que ha llegit, tota aquella informació que la zona sobria del passadís li acaba de donar.

As the user moves, he found small areas of interaction. Visitors can create their own vision and reflect on what they have read, all the information that the area of the sober corridor just giving.

marta sanglas portfolio

39


render de l’entrada a l’exposició exhibition entrance render

disseny

música

digital

moda

art

planta general de zonificació general zoning plan


render sala art art room render

201

Pintures d’art penjades de la paret. La original al costat de la còpia.

13

2

Visors tipus ulleres que augmenten un 300% el que es mira.

121

157

2

13

7

10

113

150 80

147

196

132

100

40

planta sala art art room plan

secció sala art art room section

Aquesta sala invita al visitant a poder esbrinar ell mateix quina és la diferència entre l’obra d’art original i la seva còpia. És una sala que funciona com si fos el joc de buscar les 7 diferències. sala art

This room invites the visitor to discover himself what is the difference between the artwork and the original copy. It is a room that works like the game to find the 7 differences. art room

marta sanglas portfolio

41


render sala moda fashion room render

200

139

10

51

100

100

3

30

351

286

194

Vitrina on s’exposen dues sabates

90

100

168

planta sala moda fashion room plan

Aquesta sala et convida a comparar sabates de grans marques amb còpies idèntiques d’altres més populars. Es veu projectada l’ombra de cadascuna i aquestes es fan més evident la semblança entre elles. El visitant només veurà la diferència fixant-se molt en el material i la qualitat de les sabates. sala moda

This room invites you to compare identical copies shoe brands of other popular. We can see the shadow projected to the wall to see the similarity between them. Visitors will see the difference just by looking in the material and quality of the shoes. fshion room

42 marta sanglas portfolio

secció sala moda fashion room section


render sala disseny deseign room render

10

14 TV de 42’’ amb projecció d’una cinta transformadora estella.

16

5

80

96

0

10

5

45

351

80

5

52

5

11

6

30

24

9

90

2

planta sala disseny design room plan

secció sala disseny design room section

Aquesta sala ha estat inspirada amb l’origen de les còpies: les fabriques on hi ha centenars de treballadors treballant nit i dia, sense parar i en condicions miserables. La cadira ha estat triada com a element a exposar, tradicional i clàssica. La intensió d’aquesta sala és recrear l’acció de copiar. sala disseny

This room was inspired by the origins of copies: the factories where hundreds of workers are working day and night, unceasingly and in miserable conditions. The chair has been chosen to exhibit as a traditional and classic design. The intention of this room is to recreate the copying act. design room

marta sanglas portfolio

43


render sala música music room render

529

201

113 531

100

55

107

189

242

100

60 609

156

planta sala música music room plan

sala música Trobem sis campanes fòniques on sona la mateixa cançó verisonada. A sota de cadascuna hi ha un faristol, il·luminat amb colors diferents, on trobem la informació referent als ingresos d’aquesta peça o quan costa que la cancó soni durant tota l’exposició.

In a six phonic bells it sounds the same song in different versions. Below each one there is a lectern, illuminated in different colors, which features information about the income of the piece or what it costs the song sounds throughout the exhibition. music room

44 marta sanglas portfolio

secció sala música music room section


render sala digital digital room render

Panells retroiluminats amb paraules de coses que es copien difitalment

621 164

179

15

194

Llum perimetral al terra

100

189

532

Miralls a les parets laterals.

planta sala digital digital room plan

sala digital Aquesta sala, procurant crear un ambient molt digi-

tal i immaterial, pretén fer veure a l’usuari la realitat de la còpia digital, una còpia idèntica i infinita. Creada a base de zeros i uns, és una còpia instantània i impossible de frenar. This room it tries to create a very digital and immaterial athmosphere. The user tries to see the reality of the digital copy: an identical copy forever. Created on ones and zeros: is a copy instantly and impossible to stop. digital room

marta sanglas portfolio

45


EXPRESSIÓ EXPRESSION


lloc location winchester any design year juliol 2013 equip team work marta sanglas client client winchester school of art

PRINTMAKING Printmaking és un workshop que es va impartir a Winchester School of Art, centre vinculat a la University of Southampton. En aquest workshop es van desenvolupar diferents tècniques d’impressió antigues com el letterpress, serigrafia, etc.

Printmaking is a workshop that was held at Winchester School of Art, a center linked to the University of Southampton. In this workshop were developed different techniques as old letterpress printing, screen printing, etc..

marta sanglas portfolio

49


52 marta sanglas portfolio


marta sanglas portfolio

53


marta sanglas portfolio

57


lloc location barcelona any design year març 2010 equip team work marta sanglas client client elisava

PARTY TABLE! Party table consiteix en aplicar el cercle cromàtic a la vida real. Així doncs, s’ha parat una taula on apareixen gradualment els colors del cercle cromàtic, en aquest cas de 6 colors.

Party table consits to apply he color wheel in real life. So, I laya table where colors of the chromatic circle appear gradually, in this case 6 colors used.

El procés va ser llarg, ja que el menjar es va tenyir per tal d’aconseguir el color corresponent, igual que les begudes. Els plats i els coberts també són de color igual que els tovallons, a més d’elements decoratius.

The process was long, the food coloring to achieve the color in question, as well as drinks. The plates and cutlery are also colored like the napkins, as well as decorative elements.

Bon profit!

Bon appétit!

marta sanglas portfolio

59


FINS AVIAT!SEE YOU! +34 626 26 10 25 web web http://cargocollective.com/martasanglas correu e-mail marta.sanglas.noguera@gmail.com telèfon cell

HOLA! HELLO!  

Aquest és el meu portfoli. This is my portfolio.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you