Page 1

Session de pràctica Reflexiva  Pràctiques externes de Pedagogia 

MARTA ROMERA  CASTILLO.  PRÀCTIQUES  AL  COL∙LEGI  DE  FISIOTERAPEUTES  DE  CATALUNYA  SESSIÓ: INTEGRACIÓ A LES ORGANITZACIONS   Sentit de la sessió: 

La incorporació d’una persona a una organització, ja sigui per un contracte laboral, una activitat  formativa, etc. no es limita a la signatura d’un contracte. La organització té una estructura, una  dinàmica, una cultura, una xarxa de relacions que determinen les dinàmiques, valors i conductes.  La persona al incorporar‐se cal que intenti identificar i comprendre aquests elements per tal de  poder  adaptar‐se  a  ells.  Algunes  organitzacions  fan  accions  de  acollida  i  integració  orientades  a  aquesta integració. Altres només informen de recursos i persones. Altres no fan res. En qualsevol  cas,  l’adequada  adaptació  psicològica  i  també  tècnica  de  la  persona  passa  per  una  suficient  integració.  Tant  important  és  que  alguns  models  de  competències  identifiquen  específicament  com a competències participatives les que permeten aquesta integració.  El sentit de la sessió, doncs, cau en que l’alumnat pugui identificar aquests aspectes de cultura,  valors, estructura i relacions informals de la institució de pràctiques, per tal de pugui respondre  als seus requeriments. També que aprecií como les institucions tenen diverses estratègies i nivells  d’exigència en aquesta integració  

Descriptors • • • •

Acollida Valors  Ansietat  Cultura 

• • •

Estratègia Corporativisme  Adaptació  

Ítems per presentar l’incident de cada alumne/a  • • •

Per què ho has volgut comentar aquí amb la comunitat?  Cóm et vas sentir?  Vas resoldre el tema? Vas fer alguna cosa? Vols compartir aquí què vas fer? 

Assignatures  del  grau  on  es  poden  haver  tractats  temes  útils  per  entendre  i  avaluar  la  integració a les organitzacions 

• • • • •

Formació a les organitzacions  Comunicació  Psicologia  Organització i gestió institucions educatives  Innovació i desenvolupament organitzatiu  Material pel tutor/a   

Curs 2012‐2013 


Session de pràctica Reflexiva  Pràctiques externes de Pedagogia 

Algunes preguntes directores dels debats  El  primer  dia  de  pràctiques,  hem  van  presentar  totes  les  instal∙lacions,  hem  van  presentar  a  tothom i hem van explicar quina tasca desenvolupava cadascú, aproximadament. La meva tutora  es va quedar amb mi una bona estona, per tal d’explicar‐me com funcionaven diversos programes  del  Col∙legi,  alhora  que  també  li  anava  preguntant  aquelles  coses  que  hem  cridaven  l’atenció.  Hem va dir una mica les tasques que volia que realitzes.    Durant  les  practiques  he  realitzat  diferents  tasques  que  m’han  estat  encomanades,  però  de  manera  més  concreta,  Mari,  la  administrativa  de  formació,  ha  estat  la  persona  que  és  trobava  més  propera  a  mi  i  sempre  que  ha  necessitat  ajuda  li  he  donat.  A  més  a  més  he  après  a  fer  diverses gestions en referència a tot el que s’ha de preparar a l’hora de presentar un curs.     Tothom s’ha mostrat molt proper amb mi i considero que la meva integració al Col∙legi ha estat  molt bona, ja que des de el primer moment hem vaig sentir còmoda i amb moltes ganes de fer  coses, ja que la meva tutora també, des de el principi hem va dir que fos curiosa que demanes el  que volgués.  

REFERÈNCIES:  Capell, J. (2010) Pla d'acollida a l'empresa: manual per a la seva elaboració. Generalitat de  Catalunya, Direcció General de Comerç, 2010  Córcoles, A. I (2007) Manual de acogida en la empresa : la tabla de salvación para jefes y  empleados Madrid : Fundación Confemetal     

Material pel tutor/a   

Curs 2012‐2013 

Fitxa integracio ok 3