Page 1


ÍNDEX Invisible box challenge, el nou repte viral ______ p. 3 En busca de puú blics diferents? __________________ p. 4 Messi marca contra el Chelsa ____________________ p. 5 INSTITUT __________________________________________ p. 6 Endevinalles sobre els profes ____________________ p. 7 Reportatge de Guillem de Berguedaà _____________ p. 8 Acudits _____________________________________________ p. 9 Entrevista __________________________________________ p. 10 Frases d’els professors ____________________________ p. 11 Publicitat ___________________________________________ p. 12 Horoà scop___________________________________________ p. 13 Membres i agraïïments ____________________________ p. 14


Invisible box challenge, el nou repte viral ‘Invisible box challenge’ ha estat arrasant en las xarxes socials

Llançar una ampolla i que caigui dempeus, que tot un grup es quedi congelat, els nusos amb dits, sostenir el moà bil amb els braços en l'esquena, baralles contra l'aire... A tots aquests reptes d'internet s'uneix un altre meú s: 'Invisible box challenge'. El nou challenge consisteix a mantenir el peu aixecat a l'aire i fer veure que estaà dessobre d'una caixa i s'ha de saltar. Aquest repte d'internet consisteix a trepitjar una 'caixa invisible' amb un peu i moure l'altre cap endavant sense tocar la 'caixa'. El truc consisteix a simular que de veritat hi ha una caixa a terra i no s'estaà solament saltant en l'aire. Un dels vïúdeos meú s virals i que meú s admiracioú han creat ha sigut la d'Ariel, una animadora d'Estats Units, que estaà preparada per fer el repte, en el vïúdeo s'observa com ella s'ajup per tocar 'la caixa', per despreú s aixecar-se, posar el peu dessobre, i amb l'altre peu saltar 'la caixa'. La noia va penjar el vïúdeo al seu compte de Twitter, i ja compta amb meú s de 143 mill retweets i 284 mil 'Me gusta'. Altres usuaris tambeú van intentar aconseguir l'Invisible box challenge' i van compartir el seu vïúdeo a les xarxes


En busca de públics diferents? Canvi en les n0ves estrenes de Netflix enfocades als adolescent Netflix, una plataforma de difusioú de seà ries i pel·lïúcules cada cop meú s famosa, estaà fent un canvi tant en pel·lïúcules com en seà ries, aquesta vegada volent-les a enfocar a un tipus diferent d'adolescent, ja que, en la meva opinioú , busca que ells se sentin identificats amb els protagonistes. La meva opinioú es veu reflectida en la seva estrena meú s recent, 'Everything sucks' (tot eú s una merda), ambientada en els anys noranta, que va sobre un noi que comença primer d'ESO amb els seus amics, vists com uns rarets, mentre la filla del director, que a partir del primer capïútol s'intueix que eú s lesbiana. Amb aquesta estrena Netflix m'ha demostrat que ha deixat enrere els tabuú s que tenia, i els toà pics, ja que les pel·lïúcules meú s vistes no es fixaven en el que els nous guionistes s’han fixat. Un altre exemple clarïússim, que ha estat considerada la millor seà rie que ha estrenat Netflix aquest passat gener, seria 'The end of the f**ing world' (La fi del p**o mon) que no s'assembla a res del que ninguú ha fet anteriorment, eú s una mescla de comeà dia amb tocs d'humor negre i moments crus. El protagonista, James, eú s un jove psicoà pata de 17 anys que, sense cap tipus de sentiment, s'ha dedicat a matar animals. Avorrit ja d'aquesta monotonia, decideix matar una presa meú s gran: la nova noia de l'institut. Peroà que passaraà quan ella el faci


canviar d'opinioú ? Sembla una pel·lïúcula de por, peroà ja us dic jo que us captivaraà des del primer capïútol, per tot el que han fet diferent. O si meú s no, aixoà eú s el que m'ha passat a mi. En fi, que espero que continuïïn pensant en la gent que es pot sentir identificada amb els seus personatges, i no ens facin sentir tan sols. Penso que, en aquest aspecte, Netflix ha millorat molt, i per aixoà em sembla que tindraà , en un futur, molts meú s usuaris subscrits.

Messi trenca el malefici i marca el seu primer gol contra el Chelsa El crac argentí ha necessitat nou partits i 730 minuts per batre la porteria del conjunt anglès per primera vegada a la seva carrera esportiva Leo Messi a necessitat nou partits i 730 minuts per no tenir el malefici contra el Chelsea. El crac argentïú no havia pogut mai trencar aquell mus angleà s que tenia a sobre amb els vuit enfrontaments passat, aixïú que el passat dimarts a pogut tindre l’honor de marcar un gol a la porteria de Thibaut Courtois. En el minut 74 el Chelsea a comes un error i el blaugrana a aprofitat el seu error per poder fer un gol d’or, Leo Messi tan orgullos perqueà va ser el seu primer gol d’or en tota la seva carrera esportiva i en la mateixa porteria del Iniestazoú al 2009.


El Chelsea Tn orgullos fins ara de que havia estat l’equip que durant mes temps se li havia resistit a Messi, nomes que el Villa real havia aguantat un total de 594 minuts de joc sense rebre cap gol tant important del Leo Messi.

INSTITUT


Endevinalles sobre els profes - OÒ bviament, ella es la professora meú s correcta de l’institut. - Es passa el dia al taller i a meú s sempre mira cap dalt (Que hi deu haver al sostre??). - Ell sempre esta fent “brometes”, peroà no li toqueu els nassos, perqueà hi cauran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20… exercissis. - El seu nom rima amb espagueti, ella es bastant exigent, aixïú que “pay attention”. - Ella es molt “artista”, i quan no li fan cas, aixïú que s’agafa una cadireta i a passar l’estona!


- Es molt trempat tocant la seva flauta tot i que el seu nom ritma les notes DO RE MI. - Amb el seu “Lay up” i “Pass me” ens vol enganyar, peroà en el fons eú s una agent infiltrada amb la missioú de formar el nou exercit Catalaà . - Completa: “... cuando seraú s mia, si tu quisieras, todo te daria…”

GUILLEM DE BERGUEDÀ Va ser un trobador, fill gran i hereu de Guillem, vescomte de Berga Guillem. El 1176 va assassinar el vescomte Ramon Folc de Cardona i per aixoà va viure amagat, protegit pel vescomte Ramon II de Castellboà , i refugiat a Occitaà nia, on es va fer amic del trobador Bertran de Born, i va visitar sovint la cort de Ricard Cor de Lleoú , duc d’Aquitaà nia. Una altra vegada a Catalunya el 1185, va formar part del seguici d’Alfons I, peroà cinc anys despreú s, quan ja no pensava com ell, buscaà la proteccioú d’Alfons VIII de Castella. A partir de llavors va ser cavaller en diferents revoltes dels vescomtes de Castellboà i de Cabrera contra la corona i la mitra d’Urgell, va ser llavors quan va morir lluitant. Es conserven 31 poesies auteà ntiques seves, d’estrofes riques i originals, escrites en un occitaà que deixa entreveure solucions i formes catalanes. Escrivia poesia amorosa concordant amb els toà pics de l’amor feudal i amb


uns certs graus de delicadesa i d’elegant manera de fer.La seva obra meú s famosa eú s dedicada a atacar, insultant als seus enemics amb haà bils tocs ridiculitzants.

ACUDITS: 1. - Mare, mare, a l’institut em diuen que tinc la boca mol gran... - No lis facis cas i porta’m la pala per donar-te de dinar… 2. A classe dos nens: - El meu bolïúgraf escriu en deu colors. - Bah! Aixoà no eú s res! El meu els escriu tots! - Vinga va, peroà si el teu nomeú s teú tinta blava .. - Ja, peroà eú s capaç d'escriure'ls tots t'ho vaig a demostrar I escriu en una llibreta: vermell, rosa, verd, groc, violeta, blau, negre... 3. La mestra li pregunta al Jaimito: -Si jo dic vaig ser rica, eú s temps passat, peroà si dic soú c bonica, queà eú s? -Exceú s d'imaginacioú . 4. Jaimito li pregunta a la mestra: - Mestra, ¿vosteà em castigaria per alguna cosa que jo no vaig fer? - EÉ s clar que no, Jaimito. - Ahh, doncs que beú , perqueà jo no vaig fer els meus deures. 5. El fill al seu pare:


- Pare, pare, tinc molt bones notïúcies per a tu. Recordes que em vas prometre cinquanta euros si aprovava el curs? Doncs alegra't, perqueà et vas a estalviar aquests diners.

ENTREVISTA A: VICTÒRIA ARIAS Hola Victoà ria, som unes nenes de 3r, que hem decidit entrevistar-te per coneà ixer com vius el dia a dia aquïú a l’institut. - Com vas acabar treballant de conserge? - Doncs beú , en acabar la carrera, vaig treballar un any a una escola, peroà en veure que no era el meu vaig començar a treballar al 90 a la biblioteca de l'institut i me'n vaig assabentar que hi havia unes oposicions per subaltern, m'hi vaig presentar, em van donar la placa a qui Berga i aquïú estic. - T’agrada la teva feina? - Si, molt. - Abans de treballar aquí a l’institut, havies tingut altres feines? - Sïú, havia treballat al cap d'Aviaà , al de Sant Jordi, i amb una pastisseria els caps de setmana per ajudar-me a pagar els estudis. - Quants anys fa que treballes al I.E.S. Guillem del Berguedà? - Doncs, al Juliol en faraà 28 - Quines són les teves feines principals? - Atendre el teleà fon, atendre als pares, als alumnes el que demanin si es fan mal curar-los, portar una mica el control de les faltes d'assisteà ncia, tenir cura de les claus, obrir i tancar el centre... - Quines actituds ha de tenir un bon conserge?


- Molta pacieà ncia, sobretot molta pacieà ncia. Beú digueú ssim que com que som les primeres persones que la gent veu quan entra al centre doncs, venim a ser com la cara amable del centre, que no sempre eú s aixïú, a vegades no som tan amables perqueà a vegades ens fan enfadar. - Com es treballar de conserge? - EÉ s molt faà cil, i clar suposo que tambeú depeà n del centre on estiguis. Conserges no nomeú s hi ha als centres d'ensenyament, sinoú tambeú als departaments per exemple de Barcelona i aixoà . EÉ s faà cil, aquïú eú s faà cil. - Si tinguessis l’oportunitat de anar enrere, tornaries a decidir-te per estar aquí, o escolliries una altre feina? - Escolliria una altra feina, de fet vaig estudiar histoà ria.

FRASES D’ELS PROFESSORS: Sou la pitjor classe que he tingut amb difereà ncia! Algun voluntari (per llegir en veu alta, sortir a la pissarra...)? Us poso un exercici extra. Sembla que ja heu acabat, com que esteu tots parlant... De queà us rieu els del fons? Si eú s tan divertit, per queà no ho compartiu amb tota la classe? Mireu, si ho explico, eú s per vosaltres, jo ja tinc el tïútol. D'acord? Avui no tinc gaire veu, aixïú que no em feu cridar. Heu acabat? Puc esborrar? (Alumnes: noooo!!!) Hem d'avançar temari, anem molt endarrerits respecte a les altres classes. Tothom en una taula separada, examen sorpresa. No t'avisareú meú s, si t'he de tornar a avisar, t'expulso.


No heu de sortir al passadis. Va vinga nois callem siusplau. Ei, tu ja tens un retard. Heu de estar tots al seu lloc que us pertoca.

Al teu actual institut no hi ha prou passadissos, ni tantes classes que quan venen de visita els de 6eà s'espanten? TRANQUIL, jo tinc la solucioú . L'Institut Guillem de Berguedaà t'ofereix una gran varietat de classes i passadissos. Amb la seva nova zona restaurada observem els nouvinguts de primer als passadissos de batxillerat buscant una aà nima


caritativa que els expliqui com anar a tecnologia.

HORÒSCOP: ACUARI: Canviar-li el pernil per formatge de cabra al entrepaà del teu amic intolerant a la lactosa...eú s passar-se tiu.

LLEOÉ : Ets un crak… Sense estudiar, ni fent els deures, tens un 9 de mates, que es convertiraà en un 3 per la mala lletra.

PISCIS: Acabaraà s la caseta de tecno a temps, peroà el teu company no, i et demana que l’ajudis… Ho sento noi.., my time is gold.

VERGE: Et faran la trabanqueta al passadïús, peroà tranquil, la maleta de qui ho ha fet apareixeraà a la branca meú s alta de l’arbre del pati.

ARIES: Li trepitjaraà s el peu al profe de bio i no li demanaraà s ni perdoú . Et cauran 300 exercissis i 4 redaccions sobre ceà l·lules .

LIBRA: Dir-li al profe que no portes els deures perqueà se’ls ha menjat el gos...estaà molt vist. Per la propera busca una excusa millor.

TAURE: Et voldraà s fer el gracioú s hakejant els pc’s de l’institut...i et sortiraà beú . Estareu 10 dies sense classes. peroà ho haureu de recuperar per Patum.

ESCORPIÉ: My game, my rules, eú s el teu lema, encara que no seraà el dels teus companys de l’equip de baà squet que no et faran ni cas al partit que dirigiraà s.


BESSONS: Que? Peroà perqueà m’expluses? Sembla mentida que no saà pigues que la signatura de la teva mare no s’assembla a la de l’agenda.

SARGITARI: Enhorabona, guanyaraà s una visita guiada a la sala de profes.. amb totes les desesses pagades i .sense bitllet de tornada...

CRANC: Intentar conveà ncer a tota la classe de fer vaga el dijous, pot passar, peroà culpar al company no teú preu.

CAPRICORN: El teu llapis es teu, si...macu, si…No te’l pendran meú s. Vols un xumet a canvi?

Membres de ‘Com ho fem?’: - Marta Quero - Paula Malo - Marta Pujols

‘Com ho fem’ agraeix la col·laboracioú de: -

Moà nica Peú rez Victoà ria Jessica Malo A l’institut A tu, que llegeixes la nostra revista


Original  
Original  
Advertisement