Page 1

a. Activitat: La classe a la butxaca b. Títol de l'activitat: Em cal... c. Nivell educatiu: 1r d'ESO d. Llengua: Llengua catalana e. Descripció: Els alumnes, en grup, han de triar un objecte que considerin imprescindible per a la seva vida quotidiana i cal que el descriguin amb precisió lèxica (adjectius, complements del nom, comparacions, figures retòriques bàsiques...). f. Objectius: ­ Saber descriure allò que veiem acuradament. - Ser capaç de consensuar un element d'interès comunitari. - Poder elaborar un text original i correcte en la forma escrita i en l'oral. g. Competències que es treballen:   Competències transversals: Les competències comunicatives: 1. Competència comunicativa lingüística 2. Competència cultural Les competències metodològiques: 3. Tractament de la informació i competència digital 5. Competència d'aprendre a aprendre Les competències personals: 6. Competència d'autonomia i iniciativa personal Competències específiques centrades en conviure i habitar el món: 8. Competència social i ciutadana h. Continguts: - Descripció acurada d'un objecte. - Elaboració amb originalitat i correcció oral i escrita d'un text. i. Tasques: ­ Repartiment de les tasques per grups de treball.       - Recerca de l'objecte imprescindible. - Descripció de l'objecte (en grup) ­ Correcció de la història completa per part de la professora. ­ Enregistrament i edició del material. ­ Valoració del treball del grup i del grup/classe. j. Recursos i materials: ­ Diccionaris i material enciclopèdic. - Aula d'informàtica amb el material precís per dur a terme l'activitat. k. Temporització:


- 6 hores de classe per triar l'objecte, descriure'l, corregir-ne la producció escrita, corregir la prosòdia i enregistrar el resultat final. l. Avaluació: - Procediments: 30%. - Actitud i normes: 30% - Continguts: 40%

Proposta podcast2  

Proposta podcast2

Proposta podcast2  

Proposta podcast2