Page 1

SEMANA DA PRENSA NA ESCOLA CEIP ANTONIO PEDROSA LATAS BIBLIOSOテ前S OS XORNAIS Un medio de comunicaciテウn, un instrumento para transmitir ideas, mensaxes.


A LINGUAXE DA PRENSA A información vai dirixida a toda clase de lectores, a súa redacción ha de reunir as condicións de claridade, precisión, vivacidad e colorido.  

 

Claridade: hase de eliminar o tecnicismo, as frases longas e difusas. Precisión: o lector ha de captar a idea de inmediato. Para iso necesítanse palabras específicas. Hase de redactar en termos comúns a todos. Vivacidad: resulta de utilizar as palabras xustas e indispensables. Plasticidad ou colorido: trátase de contar as cousas de modo que se poidan "facer visibles" para o lector.

Non é igual a linguaxe para os distintos xéneros xornalísticos.

O idioma do artigo ou columna, debido a que se prestan a unha maior subxectividade, pode ser máis persoal e pode chegar a considerarse literario. Os xéneros destinados a informar, como pode ser a noticia, deben ter unha linguaxe precisa e conciso (claro, conciso e correcto). Debe ser entendido por calquera nivel cultural. O importante é o contido, non a forma. O xornalista ha de evitar: A literación do seu estilo (adxectivos, metáforas,…) Vulgarizar o vocabulario. A tecnificación, utilizando palabras que a maioría dos lectores poden descoñecer.


OS DIFERENTES XORNAIS 

Existen varios tipos de xornais dependendo dos obxectivos que se persigan: carácter das noticias, ámbito de difusión, hora de saída á rúa…

Prensa diaria: recolle a actualidade máis urxente. Pode difundir feitos de distinta natureza ou integrar a lectores diferentes; por iso, podémola clasificar en varios tipos: Diarios nacionais: están dirixidos a un gran público. Recolle noticias de carácter nacional e internacional. Diarios locais: ofrece información da actualidade da contorna máis próxima (poboación determinada). Diarios de mañá: son os que se pon á venda pola mañá. O seu contido informativo é amplo e xeral.

Diarios de tarde: ponse á venda pola tarde e recollen as noticias de última hora (xeralmente, o da tarde complementa o diario de mañá). 

Prensa Periódica: chámaselles así ás revistas que aparecen semanalmente, quincenal ou mensualmente. Tamén poden ser trimestrais ou anuais. Pódense agrupar da seguinte maneira: Semanarios de información xeral. Revistas actualizadas. Periódicas culturais. Publicacións técnicas.

Tamén existe unha clasificación dos xornais en función dos seus contidos. Diarios de información xeral: contén noticias da información en xeral independentemente do tema. Diarios especializados: son periódicos que se dedican a informar sobre unha área temática concreta e específica (diarios científicos, deportivos, de sucesos).


XÉNEROS DO TEXTO XORNALÍSTICO Xéneros Informativos: 

A Noticia: é o xénero fundamental do xornal. Conta o esencial en poucas palabras. Relata un feito importante e insólito. Unha noticia ha de responder a 6 preguntas: Quen o fixo? (suxeito) Que sucedeu? (feito) Canto? (tempo) Onde? (lugar) Por que? (causa) Como? (modo)

A Reportaxe: expón un tema determinado visto ou oído por un xornalista. A súa natureza pode ser de denuncia respecto de algo que se debe mellorar, conmemoración dun feito histórico, ? Os seus temas poden ser innumerables, do mesmo xeito que os seus puntos de vista. Adoita ir acompañado de fotografías. Aparece asinado.

A Entrevista: nárrase o diálogo entre o xornalista e unha persoa que polas súas opinións ou confidencias poden ser interesantes para o público. Redáctase en estilo directo.


XÉNEROS DO TEXTO XORNALÍSTICO Xéneros de opinión: 

O Editorial: é un escrito sen firma que sempre aparece nun mesmo lugar e nunha parte destacada do xornal, onde se trata un tema desde o punto de vista afín ao xornal. Do seu contido responsabilízase o director ou o consello de redacción.

O Artigo: é escrito por un xornalista ou colaborador do xornal que expón con extensión o pensamento do autor sobre un tema determinado (historia, arte, ciencia, filosofía,?). Pode ser:

Artigo de fondo: comentario orientador. Artigo de crítica: xuízo crítico.


XÉNEROS DO TEXTO XORNALÍSTICO Xénero mixto: 

A Crítica: existe a crítica documentada e indocumentada. Para realizala hase de coñecer moi a fondo o tema do que se vai a falar, a criticar. Ha de ser totalmente obxectivo.

A Crónica: conta unha serie de feitos que se desenvolveu durante un período de tempo, como un partido de fútbol, o desenvolvemento dunha sesión do Congreso, ? Do mesmo xeito que a reportaxe, aparece asinado.

A Columna: é unha crónica breve con periodicidade fixa.

O solto ou curto: é unha pequena crónica sobre un feito. Informa e valora dun modo esquemático e intencionado. Xeralmente non está asinado.


SECCIÓNS DUN XORNAL A SECCIÓN é un conxunto de noticias que gardan entre si certa relación. Sempre gardan unha orde dentro dunha páxina central. As seccións poden ser: 

Política internacional: recolle os feitos políticos ocorridos no estranxeiro. A súa información é internacional.

Política Nacional: recolle a actualidade política do país ao que pertence o xornal.

Economía: recolle os feitos que fan referencia ao mundo da economía (bolsa, finanzas, mercado, empresas,?). A súa información é nacional e internacional.

Cultura: recolle as noticias culturais (teatro, cinema, música, T.V, belas artes, radio, libros...). Recolle acontecementos nacionais e internacionais.


SECCIÓNS DUN XORNAL 

Laboral: informa sobre temas relacionados co traballo (empresas, actividades sindicais, conflitos laborais, folgas,…). A súa información é a nivel nacional

Sucesos: recolle información sobre accidentes, delitos, catástrofes naturais, ?

Local: recolle información referida á localidade ou área de maior influencia do xornal.

Deportes: recolle información deportiva (campionatos, marcas,…)

Educación: recolle noticias referentes ao mundo do ensino (escolas, universidades, pedagoxía, …)

Ciencias: recolle información sobre investigación e temas científicos, últimos descubrimentos, NNTT, …

Relixión: recolle noticias referidas ás diferentes comunidades relixiosas, a fe, as igrexas,?

Sociedade: recolle os feitos protagonizados polo home na súa vida social. Tamén recolle aquilo que non ten ningunha catalogación específica.

Opinión: tribuna aberta que incorpora diferentes opinións sobre temas de actualidade. Desde colaboracións xornalísticas destacadas (políticos, figuras destacadas doutros campos…) até a opinión ou criterio do propio lector, o cal, reflíctese a través das "cartas ao director".


OS TITULARES O titular proporciona un resumo ou extracto dun escrito moito máis amplo que está impreso no xornal. Por tanto, a súa función é informar, pero complementariamente, e a de indicar con brevidade, claridade e vivacidad, o contido da noticia que encabeza. Os titulares nunca poderán igualar en precisión e cantidade informativa á noticia a que se refire, pero si espertar a atención do lector. 

Funcións dos titulares: -Distintiva para diferenciar entre distintas noticias. - Internacional, xa sexa a noticia obxectiva e subxectiva. -Apelativa ou de chamar a atención ao lector.

Para a súa análise, segundo Buhler, as funcións dos titulares poden ser: -Representativa ou denotativa: para designar os feitos. É puramente informativa. - Apelativa: para atraer a atención. -Expresiva ou connotativa: para exteriorizar intencións concretas.


DISTRIBUCIÓN E CONTIDO DAS PÁXINAS 

Primeira páxina: é o máis importante e o que se deixa para última hora. Ten capacidade provocativa.

Terceira páxina: contén as editoriais e a opinión.

Páxinas impares: son máis numerosas que as pares. Ocupa o segundo espazo en importancia.

Última páxina: contén as últimas noticias chegadas á redacción.

Dentro das páxinas: a parte superior da páxina, é máis importante que a inferior. Da parte superior é destacada pola súa importancia a parte dereita.


FONTES DE INFORMACIÓN As noticias chegan a través das fontes de información. Poden ser:  As axencias: son empresas xornalísticas dedicadas a fornecer noticias aos xornais; estes, a cambio da información recibida, páganlles unha cota mensual para poder facer uso dela.  As notas de prensa: son comunicados enviados aos xornais polas oficinas de prensa dos organismos da Administración, sindicatos, partidos políticos ?  Os correspondentes do xornal: estes son xornalistas que traballan para un xornal nunha poboación ou país diferente. Informan desde calquera parte do mundo na que se atopen. Informan en exclusiva para o medio no que traballan.  Os servizos de documentación: existen no propio xornal e fóra do este. Son unha fonte de información fundamental que proporciona datos complementarios necesarios para calquera información.  Os Redactores e Reporteiros: dedícanse ademais de escribir, a investigar, preguntar e analizar para obter novos datos e novas noticias.  Os Boletíns de información: distribúense entre os boletíns de información que subscriben un un abono. Hai boletíns diarios e semanais. Normalmente son noticias de carácter político e económico.


A NOTICIA TODA NOTICIA TEN QUE CONTER: TĂ­tulo Entradilla Que?. Quen?. Cando?, Onde?, Por que?, Como? Antecedentes e consecuentes Outros datos


CINCO BOAS RAZÓNS PARA LEVAR A PRENSA Á ESCOLA 

1.O periódico é unha ferramenta única. Trata cada día infinidade de temas e é perfectamente adecuado para utilizar en calquera nivel, desde infantil ata bacharelato. 2. Os xornais están ao día, axudan aos alumnos a informarse e a converterse en cidadáns responsables. Tenden unha ponte entre o mundo real e a aula. 3. Os periódicos son motivadores e xeran actitudes positivas ante a lectura. Todo o mundo atopa no periódico algo que lle interesa e divirte. 4. Os periódicos non só axudan aos alumnos a mellorar o seu nivel de lectura, senón tamén a facelo de forma crítica. 5. Unha vez que os nenos aprenden a usar o xornal para obter información, teñen unha ferramenta imprescindible para toda a súa vida.

A prensa  

Traballo para a Semana da Prensa na Escola. CEIP Antonio Pedrosa Latas, Celeiro-Viveiro. Curso 2011-2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you