Page 1

PROGRAMA DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES CURSO 2013‐2014  ‐No mes de outubro darán comezo as actividades extraescolares.Os prezos indicados son para os socios da ANPA.  Aquelas familias que no sexan socios, o prezo incrementarase en 3€ por actividade e neno/a.  ‐As familias interesadas na realización dalgunha actividade enviarán a través do neno/a ao seu titor/a a autori‐ zación coa elección das mesmas con data límite do 25 de Setembro  ‐ Indicar por cada fillo o Nº (número da actividade/s) que desexan realizar  ‐ Elaboramos un horario provisional, xa que as actividades que se ofertan levaranse a cabo se o nº de solicitudes é suficiente.Unha vez se contabilicen as actividades solicitadas elaborarase o horario definitivo.  ‐ Para unha maior información dirixirse  o persoal da directiva do ANPA, ou o e‐mail : anpaceleiro@hotmail.com    ‐ Ademáis informamos que as familias que desexen facerse socias da ANPA teñen que realizar o pago da cuota  anual (20€ por familia) e a couta do seguro escolar (6€/neno) na conta da Asociación en NOVAGALICIABANCO  2091‐0168‐77‐3040004959.Os ingresos faranse a nome‐apellidos do neno  ‐ A proposta  do transporte escolar sería con horario de entrada 9:00 e salida 14:00 cun prezo orientatico  45€/mesxneno (min 25nenos). As paradas propostas son: Covas – Cantarrana – Variante –  Xunqueira – Viverio Avda. Mariña – Ramón Canosa – Celeiro ‐ Colexio Nº ACTIVIDAD OFERTADAS POLO COLEXO BIBLIOTECA (6º Infantil e PRIMARIA) 1 AGRUPACION MUSICAL (3º‐4º‐5º‐6º PRIMARIA) 2 TEATRO (4º‐5º‐6º PRIMARIA) Nº 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ACTIVIDAD OFERTADAS POLA ANPA FUTBOL (dende 5º infanti) PISCINA (todos) CAPOEIRA  (todos) MUSICA (Infantil‐1er ciclo) PINTURA (todos) BAILES DE SALON (todos) TEATRO (Infantil‐1er ciclo) MANUALIDADES (todos) LABORES (PRIMARIA)

DIA LU‐ME‐XO‐VE XOVES XOVES

DIA LU‐MA‐VE VENRES VENRES MERCORES LUNS MERCORES‐SAB MERCORES VENRES VENRES

HORARIO 16:00‐18:00 16:00‐17:00 17:00‐18:00

HORARIO 17:00‐18:00 18:15‐19:00 17:00‐18:00 16:00‐17:00 16:00‐17:00 18:30‐19:30 17:30‐18:30 16:30‐17:30 18:30‐20:00

LUGAR COLE. (Profesorado) COLEXO (Marta) COLEXO (Vicente)

LUGAR PABELLON PISCINA COLE NOVO COLE NOVO COLE VELLO COLE NOVO COLE NOVO COLE VELLO COLE VELLO

PREZO 15€/mes 7,2€/mes 15€/mes 15€/mes 15€/mes 35€/10clases 15€/mes 15€/mes 12€/mes

Estos e outros temas comentaranse na reunión da ANPA o día 25 Septembro as 18:00 no salón de actos do colexo Rellenar e cortar pola liña de puntos e entregar en secretaria do centro …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… DATOS FAMILIARES NOME DO PAI PRIMER APELIDO SEGUNDO APELIDO DNI NOME DA NAI

PRIMER APELIDO

SEGUNDO APELIDO

DIRECCION : Calle,portal, nº piso‐letra‐codigo postal

LOCALIDADE

Nº TELÉFONOS FIXOS OU MOVILES PARA AVISOS

NOME

PRIMER APELIDO

DNI

CORREO ELECTRONICO

SEGUNDO APELIDO

IDADE

INDICAR Nº DA ACTIVIDADE  A REALIZAR POR FILLO

FILLO 1 FILLO 2 FILLO 3 Don/Doña Socio  SI ANPA

NON

CUOTA SI SEGURO

DNI NON Dou autorización para a asistencia as mesmas (Firma do representante legal)

Estou interesado na PROPOSTA de transporte escolar (Marcar cunha x)

SI

NON Nº FILLOS PARADA ELEXIDA

2013 2014 actividades notificacion  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you