Page 1

PROJECTE INTERDISCIPLINAR 5È E.P.

DIARI D’UN VIATGER Nom: Classe: Data:


PROJECTE INTERDISCIPLINAR 5è

Diari d’un viatger Per crear un GRAN

EQUIP i aconseguir un BON PROJECTE

CONÈIXER ELS MEUS PUNTS FORTS

per saber què puc aportar al grup. grup

OBSERVAR

tot allò que m’envolta.

ESCOLTAR

les opinions dels altres.

RESPECTAR i ACCEPTAR

DIR LA MEVA

RAONAR

els diferents punts de vista.

ja que les aportacions de tots ajuden a crear una gran idea.

tot allò que vagis a dir.

COL·LABORAR AMB ELS ALTRES

PLANIFICAR

IL·LUSIONAR-SE

DESCOBRIR

GAUDIR

cal:

per assolir els objectius que us proposeu.

la feina i el temps; són la clau per l’èxit.

del i amb el resultat final.

el que sou capaços de fer.

de la feina ben feta i del treball compartit.


PROJECTE INTERDISCIPLINAR 5è

Diari d’un viatger APRENDREM ...

OBJECTIUS 1. Indicar els trets del període iber i de les colonitzacions a Catalunya. 2. Conèixer les aportacions dels ibers, dels grecs i dels romans. 3. Reconèixer els trets característics de les grans etapes de la història (alimentació, habitatge, treball, organització social i política, manifestacions artístiques...) 4. Identificar les grans etapes de la història de la humanitat emprant la línia del temps. 5. Localitzar i seleccionar les fonts d’informació més adequades. 6. Recollir informació mitjançant el treball en grup. 7. Argumentar i defensar les pròpies opinions. Debatre sobre la informació obtinguda. 8. Crear codis QR per presentar treballs.

CONTINGUTS     

Els primers pobles de la Península. Els ibers. El poblat Ibèric. La civilització grega. Les polis. Empúries. La civilització romana. La ciutat romana. Aportacions artístiques, culturals i socials de les diferents civilitzacions que van poblar Catalunya.  Els valors de l’Olimpisme.  Estratègies per al diàleg.  El codi QR.


PROJECTE INTERDISCIPLINAR 5è

Diari d’un viatger QUÈ EN SÉ DEL TEMA?

QUÈ M’AGRADARIA SABER?


PROJECTE INTERDISCIPLINAR 5è

Diari d’un viatger ACTIVITATS

EDAT MITJANA

EDAT MODERNA

EDAT CONTEMPORÀNIA

INICIEM EL PROJECTE - Presentació del projecte - Presentació del repte

DESENVOLUPEM EL PROJECTE - Creació d’un diari - Exposició oral - Els valors educatius de l’Olimpisme:  Flipped Classroom  Tècnica de treball cooperatiu: el puzle  Mural de valors

FINALITZEM EL PROJECTE - Creació i difusió d’un QR amb la informació de l’Edat Antiga


PROJECTE INTERDISCIPLINAR 5è

Diari d’un viatger

QUÈ AVALUAREM?  El treball d'investigació sobre els trets principals de l'edat antiga i les aportacions dels ibers, grecs i romans.  Les estratègies de cerca i gestió de la informació per adquirir coneixements propis sobre les grans etapes de la història.  El coneixement individual del tema treballat adquirit al final del treball.  El codis QR per presentar els treballs realitzats.  El respecte pel treball en equip: planificació, acords, actitud respectuosa, autonomia, ritme de treball...  Exposicions orals.  Comprensió de textos i imatges.  Ús apropiat del vocabulari específic.  Aplicació de les normes ortogràfiques en els treballs.  Producció de textos escrits: el diari personal.  Creativitat i capacitat crítica.  Argumentació i defensa de les pròpies opinions.  Tècnica de treball cooperatiu del “Puzle”.  Ús adequat del material.


PROJECTE INTERDISCIPLINAR 5è

Diari d’un viatger El NoStrE eQuiP ROLS

DESCRIPCIÓ

PORTAVEU

S’encarrega de comunicar-se amb els mestres i amb els altres grups de manera entenedora. Si el mestre ha de comunicar o preguntar-li alguna cosa al grup, serà ell o ella qui faci d’enllaç.

Dirigeix les activitats i reparteix el torn de paraula. S’encarrega d’escriure les idees, respostes curtes, síntesis, resums... i de les autoavaluacions del grup (en el cas que la COORDINADOR tasca sigui de l’equip). La resta de membres de l’equip han de supervisar que l’escriptura del coordinador sigui correcta, tant a nivell ortogràfic, com gramatical i que s’utilitzi un lèxic acurat i ric.

SUPERVISOR (soroll, implicació i ordre)

Procura que es mantingui l’interès i la implicació de tot l’equip per a que es desenvolupi bé el treball, i que aquest estigui d’acord amb la guia d’activitats a realitzar. Supervisa el nivell de soroll de l’equip a l’hora de treballar. Vetlla pel material. Recull el material comú. Té cura de que no és malmeti ni es perdi res.

Controla el cronograma del temps establert i és responsable de que l’equip realitzi les CONTROLADOR tasques en el temps pactat. Revisa que tots DEL TEMPS els membres de l’equip han complert amb el seu treball.

NOMS


Avui és un gran dia!! De què vivien?

S’apropa el GRAN MOMENT!!!

DIARI D'UN VIATGER  

Projecte interdisciplinar 5è EP Fundació Llor www.fundaciollor.cat

DIARI D'UN VIATGER  

Projecte interdisciplinar 5è EP Fundació Llor www.fundaciollor.cat

Advertisement