Page 1

Les Claus DEL sxx


Per crear un

i aconseguir un

CONÈIXER ELS MEUS PUNTS FORTS

per saber què puc aportar al grup.

OBSERVAR

tot allò que m’envolta.

ESCOLTAR

les opinions dels altres.

RESPECTAR i ACCEPTAR

DIR LA MEVA

RAONAR

els diferents punts de vista.

ja que les aportacions de tots ajuden a crear una gran idea.

tot allò que vagis a dir.

COL·LABORAR AMB ELS ALTRES

PLANIFICAR

IL·LUSIONAR-SE

DESCOBRIR

GAUDIR

cal:

per assolir els objectius que us proposeu. puc aportar al grup.

la feina i el temps; són la clau per l’èxit.

del i amb el resultat final.

el que sou capaços de fer.

de la feina ben feta i del treball compartit.


Aprendrem...

OBJECTIUS 1. Descobrir els esdeveniments més significatius del món, Catalunya i Espanya al segle XX. 2. Comprendre textos de tipologia diversa. 3. Escriure textos de tipologia diversa: l’auca. Fer servir un vocabulari precís, variat i aplicar la normativa ortogràfica. 4. Dissenyar i realitzar projectes i produccions: l’auca 5. Exposar el treball elaborat. 6. Cercar informació. 7. Utilitzar les TIC.


CONTINGUTS 

Les grans guerres: 1ª Guerra Mundial, 2ª Guerra Mundial.

Proclamació de la 2ª República Espanyola.

La Guerra Civil i la dictadura franquista.

La democràcia, la constitució espanyola i estatut d’autonomia.

Entrada a la UE.

Comprensió de textos de tipologia diversa.

L’auca. Lèxic específic.

Tècniques de Treball Cooperatiu.

Eines TIC.


EL REPTE Els nostres avantpassats més recents van ser protagonistes d'intensos moments. Territoris perduts, guerres, desigualtats, dictadures i d’altres fets descobriràs. Que som artistes, ho sabem. Ho demostrem?

EL PRODUCTE FINAL Sí, i tant ! Aprendrem investigant. Molts fets per descobrir i a una Auca reflectir. Una exposició realitzarem i aquells fets compartirem.


QUÈ EN SÉ?

QUÈ M’AGRADARIA SABER?


INICIEM PROJECTE

PRODUCTE FINAL

El portfoli et donarem i un nou

El repte escoltaràs i el

Una auca recordaràs, parts,

projecte treballarem!

producte final coneixeràs.

textos i dibuixos encertats

DESENVOLUPEM PROJECTE

Lectura dels apunts faràs, per

Organitzaràs la informació

De cadascun dels

assabentar-te dels continguts

per aprendre-la millor.

esdeveniments citats, un

treballats.

rodolí escriuràs.

FINALITZEM PROJECTE

Un dibuix il·lustrarà l’esdeveniment explicat.

L’auca de “Les claus del segle

Als teus companys i

XX” crearàs i els continguts

companyes la mostraràs, una

sabràs.

magnífica exposició faràs.


QUE AVALUEM?

 La descoberta i organització de la informació.  El coneixement sobre els esdeveniments més significatius del món, Espanya i Catalunya durant el segle XX  La comprensió de textos de tipologia diversa.  La producció de textos de tipologia diversa: l’auca  El disseny i realització de projectes i produccions artístiques: l’auca.  L’exposició del treball elaborat.  L’ús adequat del material.  L’escolta i el respecte vers els altres.  La rigorositat davant el treball.  El respecte vers el treball en equip: recerca d’informació, planificació i acords, autonomia, participació activa, ritme de treball....


El NoStrE eQuiP ROLS

DESCRIPCIÓ

PORTAVEU

S’encarrega de comunicar-se amb els mestres i amb els altres grups de manera entenedora. Si el mestre ha de comunicar o preguntar-li alguna cosa al grup, serà ell o ella qui faci d’enllaç.

Dirigeix les activitats i reparteix el torn de paraula. S’encarrega d’escriure les idees, respostes curtes, síntesis, resums... i de les autoavaluacions del grup (en el cas que la COORDINADOR tasca sigui de l’equip). La resta de membres de l’equip han de supervisar que l’escriptura del coordinador sigui correcta, tant a nivell ortogràfic, com gramatical i que s’utilitzi un lèxic acurat i ric.

SUPERVISOR (soroll, implicació i ordre)

Procura que es mantingui l’interès i la implicació de tot l’equip per a que es desenvolupi bé el treball, i que aquest estigui d’acord amb la guia d’activitats a realitzar. Supervisa el nivell de soroll de l’equip a l’hora de treballar. Vetlla pel material. Recull el material comú. Té cura de que no és malmeti ni es perdi res.

Controla el cronograma del temps establert i és responsable de que l’equip realitzi les CONTROLADOR tasques en el temps pactat. Revisa que tots DEL TEMPS els membres de l’equip han complert amb el seu treball.

NOMS

Les claus del s.XX  

Projecte interdisciplinar 6è EP Fundació Llor

Les claus del s.XX  

Projecte interdisciplinar 6è EP Fundació Llor

Advertisement