Page 1

TECNOLOGIES 1rESO 2011/2012

SI CANOVELLES Marta Dom铆nguez Barcel贸

TECNOLOGIES 1r ESO

Secci贸 d'Institut CANOVELLES

2011-2012


TECNOLOGIES 1rESO 2011/2012

SI CANOVELLES Marta Domínguez Barceló

Obra de Marta Domínguez Barceló (mdomi242@xtec.cat), subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-Compartir Igual 3.0 Espanya de Creative Commons Totes les fotografies han estat extretes de la galeria online RGBStock.com


TECNOLOGIES 1rESO 2011/2012

SI CANOVELLES Marta Domínguez Barceló

EL DOSSIER i ELS APUNTS

1. Al final de cada unitat es lliurarà un dossier 2. A la portada s’ha d’indicar: Tecnologies, Nom i cognoms, Grup i Data 3. Les pàgines s’han de numerar. 4. Tots els fulls han de ser blancs i de mida DIN A4. 5. Es deixarà marges laterals, superior i inferior 6. Sempre s’escriurà amb bolígraf blau o negre. El vermell és per corregir. 7. Títols en majúscules. No retoladors. 8. S'escriurà a DOBLE CARA i amb lletra entenedora. 9. Es posarà una contraportada per protegir. 10. Es lliurarà sense grapar i amb una funda protectora de plàstic. Per posar la nota es tindrà en compte: ◦ Que el dossier s’entregui en la data marcada per el professor/a ◦ Que estigui complet i amb totes les activitats. ◦ L’ordre, la claredat i la neteja del dossier ◦ Les preguntes correctament contestades.


TECNOLOGIES 1rESO 2011/2012

SI CANOVELLES Marta Domínguez Barceló

CONTINGUTS Tecnologies 1r ESO

PROCÉS TECNOLÒGIC • • • • • • • • • •

Eines i màquines Anàlisi d'eines i màquines Materials Anàlisi de materials tècnics Acotacions, escales i sistemes de representació normalitzats Utilització d'instruments de representació gràfica Consum responsable Valoració de l'ús responsable dels materials Normes de seguretat Valoració de l'ús d'eines i tècniques adients DISSENY I CONSTRUCCIÓ D'OBJECTES

• • • • • • • • • •

Disseny i construcció d'objectes senzills Observació d'objectes i construccions simples Identificació d'elements estructurals i esforços Disseny i construcció d'estructures senzilles Disseny i construcció de circuits elèctrics bàsics Verificació del funcionament dels circuits elèctrics Verificació d'esforços i estabilitat d'estructuresEines i materials Estructures Resistències i esforços Elements i circuits elèctrics TIC

• • • • • •

Anàlisi i utilització de dispositius TIC Emmagatzematge, organització i recuperació d'informació Utilització de programari informàtic Dispositius digitals interconnectables Programari de creació, edició, millora i presentació de documentació Sistemes operatius


TECNOLOGIES 1rESO 2011/2012

SI CANOVELLES Marta Domínguez Barceló

EL TALLER 1. No es pot entrar al taller de tecnologia sense el professor/a de tecnologies. 2. Cada alumne/a tindrà un lloc assignat dins l'aula i en entrar-hi hi anirà directament. 3. No es pot jugar ni córrer dins l'aula. Tampoc s'hi pot menjar ni beure. 4. No és permès tenir motxilles o roba sobre les taules. 5. Sense permís no es pot afagar ni tocar cap eina, objecte, aparell,.. que hi hagi al taller. 6. Cal portar sempre les eines personals, el dossier d'aula i material per escriure. 7. Cada alumne/a és responsable de la conservació i neteja de les eines i equipaments del taller que utilitzi individualment o en el seu grup de treball. En cas d'incidència o desperfecte ho haurà de comunicar al professor/a a l'inici o final de la classe. 8. Les reparacions o substitucions de material danyat per un ús irresponsable, correspondrà a la persona o persones implicades. S'establiran torns de grups de dos alumnes per al control de les eines i equipaments de l'aula. 9. Cada alumne/a és responsable de deixar net i endreçat l'espai on ha treballat ell/a o el seu grup. S'establiran torns d'alumnes per a la neteja dels espais comuns de l'aula. 10. Cada procés de treball té el seu lloc adequat (disseny, construcció, emmagatzematge) 11. És obligatori utilitzar les mesures de protecció (guants, ulleres, etc.) en aquells casos que s'indiqui. A la zona de màquines-eines només hi podrà haver una persona treballant i una esperant-se. 12. Sempre s'ha de treballar de manera que es generi el mínim de residus. 13. Les deixalles que es generin han de ser llençades selectivament als llocs indicats. 14. Es recollirà 5 minuts abans de finalitzar la classe i no es sortirà del taller fins que no s'hagi recollit tot.


TECNOLOGIES 1rESO 2011/2012

SI CANOVELLES Marta Domínguez Barceló

e-portafoli QUÈ ÉS? L'e-portafoli és un portafoli digital en el que hi ha una selecció de tasques acadèmiques (continguts) acompanyades d'una reflexió sobre l'esforç que ha suposat elaborar les tasques i sobre el procés d'aprenentatge. Sobre ls tasques A partir dels vostres apunts de classe i de les vostres consultes a internet, llibre de text, intervencions a l'aula, heu de fer un resum dels conceptes, definicions i propietats estudiats cada setmana amb la inclusió d'exemples, gràfics, imatges... Sobre les reflexions Cada setmana cal fer una reflexió del que s'ha treballat. Per exemple, caldrà respondre aquestes preguntes: • Què he treballat? • Quines dificultats he trobat? • Què estic aprenent? Què he après? • Quines parts trobo que tenen més interès? (perquè són atractives, perquè tenen aplicació pràctica, perquè em sento bé quan les treballo, per altres motius, ...) • Què he de reforçar o revisar? L'e-portafoli facilita la teva auto-avaluació i l'avaluació continua del professor/a.

COM HO FAREM?

Aprendrem a treballar amb el Google Sites, ajudant-nos d'una plantilla. A final de curs, podrem presumir de la feina a casa, amb els amics i companys!


TECNOLOGIES 1rESO 2011/2012

SI CANOVELLES Marta Domínguez Barceló

Obra de Marta Domínguez Barceló (mdomi242@xtec.cat), subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-Compartir Igual 3.0 Espanya de Creative Commons Totes les fotografies han estat extretes de la galeria online RGBStock.com

dossier tecnologies  

dossier tecnologies 1 eso SI Canovelles

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you