Page 1

Enl a bat i dor a,unmot orel éct r i cohacegi r arunej e,es eej e va conect adoa una s er i eengr anaj es ,que s e conect an a unosar cosdemet al y/ ocuchi l l as .Algi r ares t ospr ovocan el movi mi ent oot r i t ur aci ón.

des apar ez can. . .

Máqui na:conj unt odepi ez aso el ement osmóvi l esyf i j os ,cuyo f unci onami ent o pos i bi l i t a apr ovechar ,di r i gi r ,r egul aro t r ans f or marener gí aor eal i z ar unt r abaj o

ex per i ment ar

des pi ez ar

OBJ ET I VO:

des t r uye

apar t i rdeunobj et oque l a mat er i a,cons egui runa r epr oducci ón que

r eut i l i z ar

cons t r uyaespacio.

ETSAM-AJ-GEP-01-CARRASCOSA-MARTA  

ETSAM-AJ-GEP-01-CARRASCOSA-MARTA