Page 1

LES TIC AL CEIP ANSELM CALVÉ

WEB: http://www.xtec.cat/ceip-anselmclave/ MARTA GARCIA IRENE RAMÍREZ


1. INTRODUCCIÓ El CEIP Anselm Clavé és una escola pública que pertany al municipi de Ripollet, situat a la comarca del Vallès Occidental


2. QUINES INFRAESTRUCTURES TIC HI HA?


2.1 QUANTS ORDINADORS HI HA AL CENTRE?

El centre Anselm ClavĂŠ disposa de 74 ordinadors i 2 servidors


2.2 ON ESTAN SITUATS? HI HA UN ORDINADOR A CADA UNA DE LES AULES? Els ordinadors estan repartits per l’escola de la manera següent: -

26 ordinadors en dues aules d’informàtica intercomunicades 2 ordinadors per cada una de les 18 aules del centre; en total 36 ordinadors. 4 ordinadors a l’Aula d’Acollida 4 ordinadors a l’aula d’Educació Especial 4 ordiandors i dos servidors al despatx de direcció


Despatx de direcci贸 que treballa amb el sistema operatiu Linkat


Aula gran d’informàtica


Aula petit d’informà tica amb nens treballant


2.3 EN QUINES AULES HI HA INTERNET? A l’escola s’ha acabat d’instaurar el Projecte Heura i tot el centre té Internet per cable i Wifi Per tant, totes les aules del centre disposen d’Internet.


2.4 INTRANET (XARXA LOCAL)

Totes les aules disposen d’Intranet


2.5 QUANTES AULES TENE PISSARRA DIGITAL (CANÓ + ORDINADOR)? El centre disposa de: -

7 canons amb ordinador 3 pissarres digitals. Aquestes no s’han instal·lat encara, ja que s’està decidinten quina aula es posaran, tot tenint en compte la voluntat del professorat


Nens treballant a l’aula d’informàtica amb ún dels canons


3. QUI LES UTILITZA I COM?


3.1 EN QUINES ÀREES O MATÈRIES UTILITZEN LES TIC? ESTAN INTEGRADES AL CURRÍCULUM? Les TIC s’utilitzen a les àrees de: - Medi Natural o Social - Activitats puntuals de Plàstica - Llengua (catalana, castellana i anglesa) - Informàtica A més a més, el centre també les utilitza per altres tipus d’activitats com a la Setmana Cultural i en els concrusos de disseny de webs


Les TIC estan integrades al curr铆culum tot i que hi ha la intenci贸 de millorar aquesta integraci贸.


3.1 AMB QUINA FREQÜÈNCIA? Actualment s’utilitzen sobretot en presentacions de temes nous i esporàdicament. També s’usen com a eina de racó per a l’atenció en la diversitat.


3.2 QUINS OBJECTIUS EDUCATIUS ES TREBALLEN AMB LES TIC? TOTS O NOMÉS ALGUNS? -

Fer que l’alumne sigui més protagonista en el procés d’aprenentatge. Aconseguir que l’alumne sigui més autònom per cercar i organitzar l’informació. Aconseguir ritmes d’aprenentatge personalitzats. Afavorir el treball cooperatiu. Aconseguir que els alumnes, al llarg de la seva vida, sàpiguen continuar aprenent i anar actualitzant els seus coneixements


3.3 COM LES UTILITZEU I QUINS APARELLS TIC FEU SERVIR? El centre disposa d’un canó + ordinador per cada planta (cicle) i, a més, també té 3 pissarres digitals, que depenen del canvi de plantilla. També hi ha una càmera digital per cada cicle


3.4 EXISTEIX ALGUN MATERIAL TECNOLÒGIC ESPECÍFIC PELS ALUMNES AMB NEE? Els ordinadors de l’aula d’Educació Especial disposen d’alguns programes pels nens amb problemes motrius. Un d’ells és programa que utilitza, principalment, una nena que apreta massa estona les tecles del teclat i que consisteix en una alentiment del funcionament del teclat.


Aula d’Educació Especial


4. VALORACIONS


4.1 QUÈ OPINA EL PROFESSORAT SOBRE ELS AVANTATGES QUE OBTÉ QUAN UTILTZA LES TIC EN LA SEVA TASCA DOCENT ? El professorat està molt content a l’hora d’utlitzar les TIC. Generalment, costa que les provin per primer cop, però un cop utilitzades ja s’animen. Gairebé tot el professorat té una bona visió de futur on les TIC fins i tot podrien permetre que els nens treballessin des de casa


4.2 QUÈ OPINEN ELS ALUMNES

SOBRE LA MANERA EN LA QUE S’UTILITZEN LES TIC AL CENTRE? Existeixen pocs problemes de disciplinen quan s’utilitzen les TIC i això és senyal que aquesta utilització els agrada i els motiva.


5. ALTRES


5.1 QUANTES HORES SETMANALS DEDIQUEU A L’ENSENYAMENT DE LA INFORMÀTICA ALS ALUMNES? Els nens es divideixen en desdoblaments i fan una hora cada un a la setmana i, a més, treballen en racons a l’aula


5.2 ELS DOCENTS REBEN ALGUN TIPUS DE FORMACIÓ ESPECÍFICA PER FER ÚS DE LES TIC? Sí, diversos seminaris. Es fa assessorament al centre, creuen que és molt interessant i l’any que ve volen seguir formant-se.


5.3 QUÈ FEU EN EL CAS DE TENIR PROBLEMES AMB LES TIC? Tornen a l’ensenyament tradicional.


FI

Les TIC a l'Anselm Clavé  

les tic a l'anselm clavé