Page 1

Mario Puignau Salado. GF1 4B 2019-20

Comentari de text   Catalunya fou per espay de dos sigles la mestra en lletras dels demés pobles; ¿per qué puig no pot deixar de fer lo humiliant paper de deixable ó imitadora, creantse una literatura propria y apart de la castellana? ¿Per què no pot restablir sos jochs florals y sa Academia del gay saber, y tornar á sorprendre al mon ab sas tensóns, sos cants de amor, sos sirventesos y sas aubadas? Un petit esfors li bastaría pera reconquistar la importancia literaria de que gosá en altres temps, y si Deu permetés que aqueixa idea se realisás algun jorn, y que ingenis cataláns despenjassen las arpas dels trobadors que han estat per tant temps oblidadas, lo Gayter del Llobregat, per escassas que sian sas forsas, se compromet desde ara per llavors á guerrejar en lo lloch que se li senyale, més que sia en la última fila, pera reconquistar la corona de la poesía, que la nostra patria deixá caure tant vergonyosament de son front, y que altres pobles reculliren y se apropiaren. Entretant arriba aqueix jorn, lo autor de aqueixos llaugers ensaigs, obra de dos anys de treball y d' estudi, se tindrá per més que premiat, ab tal que puga mereixer de sos compatricis que li diguen lo que á si mateix se deya lo doctor Ballot al fi de sa gramática​:

Aquest text es va extreure del recull de poemes i proses que es titula Lo Gaiter de Llobregat, que va ser-hi publicat per Joaquim Rubió i Ors el 1841 al ‘’diari de Barcenonal’’ que des de 1839 ja portava publicant alguns dels seus poemes.

Pertany al periode de la renaixença i va ser una contribució de Joaquim Rubió i Ors per a Bonaventura Carles Aribau, el qual va publicar Oda a la patria, poema que va començar tot el periode ya esmentat.


Mario Puignau Salado. GF1 4B 2019-20

El text és un intent de tornar la literatura catalana medieval, el mateix text esmenta als trobadors i també nombra diferents generes de poesía trobadoresca, "sas tensóns, sos cants de amor, sos sirventesos y sas aubadas?" parlant del segle d'or Valencià i criminalitza el fet de que haguessin prohibit el català.

Aquest text esta fet en prosa, ja que és un sól parraf, no hi han versos Com ja he explicat anteriorment, tenien com a tema reivindicar la poesía trobadoresca i fer una crida per que aquesta llengua tan estimada (català) es tornés a parlar, doncs aquest text parla al principi de la decepció que sent l’autor quan la gent que parlava aquesta llengua, els que l’estimaven, que en aquell moment el menyspreaven, com podia ser que fos tan coneguda però que se’n oblidés tan ràpid? També demana tornar els Jocs florals i el Mestre en gay saber.

WEBGRAFÍA Renaixement a la literatura catalana ● https://lletra.uoc.edu/es/periodo/el-renacimiento/detall Gaiter de Llobregat ● https://www.enciclopedia.cat/EC-DLC-500377.xml ● http://blogs.sapiens.cat/socialsenxarxa/2012/10/13/lo-gaiter-del-llobregat /

Profile for marta.perxachs

Comentari de text Mario P.  

Comentari de text Mario P.  

Advertisement