Page 1


ณ บ้านหลังหนึง่ ในชนบท แฟรงค์เป็นหนูประจำ� บ้ า นอั น อบอุ่ น นี้ ม านาน จนมาวั น หนึ่ ง ก็ เ กิ ด เหตุการณ์ที่ทำ�ให้การเดินทางนี้เริ่มขึ้น...

At a house in countryside, Frank has been the mouse of this warm house for a long time. Until one day, something happens and causes him to start a journey.


เมื่อผูม้ าเยือนใหม่ดจู ะทำ�ให้บา้ นทีเ่ คยอบอุน่ กลับร้อนเกินไปสำ�หรับ เขา แฟรงค์จึงเริ่มออกเดินทางด้วยเป้าหมายไปสู่สิ่งที่ดีกว่า

A newcomer puts this used-to-be warm house on fire. Frank, therefore, has to start his adventure for a better life.

SQUIRREL, MUSHROOM, SNEAKERS, CATERPILLAR, HORNBILL


แฟรงค์เดินทางผ่านชุมชน ป่าเขา  และในที่สุดเขาก็มาถึงเมืองใหญ่อันศิวิไลซ์  ทุกอย่างดูเร่งรีบ  วุ่นวาย  แต่แฟรงค์ก็สัมผัสถึงความตื่นเต้นที่รอคอยเขาอยู่

Frank walks through a community, a forest and finally arrives in a civilized city. Everything is rush and busy but he can sense the excitement awaiting.


TRAFFIC LIGHT, SIGNPOST, TRICYCLE, WATER PUMP, FLYING  SAUCER


แฟรงค์ตามกลิ่นที่เย้ายวน ใจจนมาถึ ง สถานที่ แ ห่ ง หนึ่ง เขามองเข้าใปผ่าน กระจกเห็นผู้คนหน้าตาอิ่ม เอมกั บ อาหารที่ อ ยู่ ต รง หน้า เขาจึงไม่รอช้า เพราะ สัญชาตญาณบอกเขาว่า "นี่แหล่ะคือสวรรค์ของฉัน"

Frank follows a tempting smell to a place. He looks into the window and sees people looking happy with the food in front of them. He doesn’t wait another second to get in there because his instinct tells him that “This is my paradise”.


แฟรงค์ตอบตกลงอย่างไม่มีทางเลือก ซึ่งเขา ต้องผ่านการทดสอบโดยกำ�จัดอาหารทีเ่ หลือบน โต๊ะให้หมดภายใน 1 นาที ซึ่งดูเหมือนการท้าทาย นี้ไม่ได้ยากเกินไปสำ�หรับหนูตัวเล็กๆที่เพิ่เดินทาง ร่อนเร่มาหลายวันอย่างเขาเลย

Frank heads to the kitchen at the back. It is like a treasure for a small animal like him. Suddenly, he meets Max who is the chief gangster here and his friends. Max doesn’t really give him a warm welcome. He insists that Frank has to go through a traditional welcome ceremony before he can live here.


CAULIFLOWER, GRATER, PASTA, BELLY, OVEN, LADLE, SPATULA, REFRIGERATOR, CAPSICUM, ROLLING PIN


แฟรงค์ตอบตกลงอย่างไม่มีทางเลือก ซึ่งเขา ต้องผ่านการทดสอบโดยกำ�จัดอาหารทีเ่ หลือบน โต๊ะให้หมดภายใน 1 นาที ซึ่งดูเหมือนการท้าทาย นี้ไม่ได้ยากเกินไปสำ�หรับหนูตัวเล็กๆที่เพิ่เดินทาง ร่อนเร่มาหลายวันอย่างเขาเลย  

Without a choice, he agrees to do so. He has to pass a test that he has to finish all the leftover on a table within one minute. This challenge isn’t so difficult for a small mouse who has been wandering for many days like him.


ท้ายที่สุด แฟรงค์ก็ทำ�สำ�ดร็จ เขาได้รับการ ยอมรับเข้าพวก เขามีเพื่อนใหม่มากมาย มี ทีพ่ กั ใหม่ทพี่ ร้อมสรรพไปด้วยอาหารชัน้ เลิศ และทีส่ �ำ คัญเขาดูมคี วามสุข ว่างัน้ ไหม? อย่าง น้อยก็จนกว่าการเดินทางใหม่จะเริ่มขึ้น...

NAPKIN, PIZZA, KETCHUP, Finally, Frank does it! He was accepted into the group. He has new friends, new place full of great food and CUTTERY, SOUP, TEAPOT, PIE, most important thing is he looks happy, doesn’t SALAD, POTATO, PEPPER   DISPENSER the he? At least, until the next journey starts!


frankie  

frankie_mouse_in_the_city

Advertisement