Page 1

НУ „ Христо Ботев” – гр. Троян Тест по Математика – 1 клас Име....................................... 1 зад. Попълни празните квадратчета в таблицата. /4т./ Събираемо 6 Събираемо 7 Сбор

9

7

13

12

7 4

8 11

11 9

3 15

5 20

2 зад. Попълни пропуснатите числа. /4т./ 5, 7, 9, __, __, 15, 17 20, 18, __ , __ , 12, __ , 8 3, 6, __, __, __ , 18 3 зад. Пресметни сбора и го запиши. /5т./ 7 + 8 = ___

11 + 7 = ___

8 + 7 + 2 = ___

9 + 9 = ___

6 + 13 = ___

9 + 1 + 6 = ___

6 + 5 = ___

12 + 7 = ___

6 + 7 + 3 = ___

7 кг + 6 кг = ___ кг 4 зад. Постави вярно знаците <, > или = . /5т./ 6 + 3 ___ 7 + 2

5 + 7 ___ 13

11 + 3 ___ 12 + 4

7 + 9 ___ 8 + 6

14 ___ 8 + 6

6 + 9 ___ 12 + 3

1 дес. ___10 ед.

1 дес. + 3 ед. ___ 1 дес. + 1 ед.

1 дес. + 5 ед. ___18

2 дес. ___ 20 ед.

5 зад. Краси има 8 топки, а топките на Ели са с 5 повече. Колко са топките на Ели? /2т./ Отг: ____ топки има Ели. 6 зад. Габи има 9 мартеници и Иво има още толкова. Колко общо мартеници имат Габи и Иво? /5т./ Отг: ____ мартеници общо


Занимателна задача Между групите числа огради тези, които като ги събереш ще получиш сбор 18. 1 10 2

3 10 5

11 6 3

4 4 10

4 5 8 6 6 6

8 8 0 1 1 16

Скала за оценяване:

Бр. точки:...........................

Бр. точки

Оценка

Оценка:...............................

До 9 т.

Слаб

10 – 13 т.

Среден

14 – 17т.

Добър

18 – 21 т.

Мн. добър

22 – 25 т.

Отличен Проверил:.......................... Родител:..............................

9 8 1

Тест по мат 1 клас  

за 1клас

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you