Page 1


FINE SMILE

L o n g

L i v e

t h e

K i n g

W W W. F I N E D A E M A G . C O M

ข้าวของในหลวง ข้าวของปวงชน R i c e

o f

H i s

M a j e s t y

t h e

K i n g

“ข้าพเจ้ามีโอกาสได้ศึกษาการทดลองและท�ำนามาบ้าง และทราบดีว่าการท�ำนานั้นมีความยากล�ำบากอยู่มิใช่น้อย จ�ำเป็นจะต้องอาศัยพันธุ์ข้าวที่ดี และต้องใช้วิชาการต่างๆ ด้วย จึงจะได้ผลเป็นล�่ำเป็นสัน อีกประการหนึ่ง ที่นานั้นเมื่อสิ้นฤดู ท�ำนาแล้ว ควรปลูกพืชอืน่ ๆ บ้าง เพราะจะเพิม่ รายได้ให้อกี ไม่ใช่นอ้ ย ทั้งจะช่วยให้ดินร่วน ช่วยเพิ่มปุ๋ยกากพืช ท�ำให้ลักษณะเนื้อดินดีขึ้น เหมาะส�ำหรับจะท�ำนาในฤดูต่อไป” ข้างต้นคือ พระราชด�ำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่ผู้น�ำ กลุ่มชาวนา เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2504 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นถึงความส�ำคัญของเกษตรกรรมไทย มาช้านาน ซึ่งยังทรงเห็นถึงความส�ำคัญในการปลูกข้าวของเกษตรกรอย่างยั่งยืนใน ทุกพื้นที่ ด้วยความที่ว่าการท�ำนาปลูกข้าวคือปากท้องหลักของประชาชนในประเทศ และยังสร้างรายได้จากต่างประเทศเข้ามา ในพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ปี พ.ศ. 2553 ในหลวงทรงด�ำริน�ำเอาเมล็ดพันธ์ุข้าว ประกอบด้วย ข้าวนาสวน 7 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์สุพรรณบุรี 1, พันธุ์ปทุมธานี 80 (กข 31), พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105, พันธุ์ปทุมธานี 1, พันธุ์เจ้าพัทลุง, พันธุ์ชัยนาท 80 (กข 29) และพันธุ์ กข 6 ข้าวไร่ 2 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ซิวแม่จัน และพันธุ์ดอกพะยอม ดังที่เคยมีพระราชด�ำรัสกับคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอัน เนื่องมาจากพระราชด�ำริ (กปร.) และคณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานของ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2531 ณ ศาลาดุสิดาลัย พระต�ำหนักจิตรลดารโหฐาน ว่า “ในส่วนของศูนย์ศึกษาการพัฒนานั้น แม้จะมีการปลูกข้าวก็อาจจะมีการปลูกข้าว ในลักษณะต่างกัน หรือดูว่าในภูมิประเทศอย่างนี้เราจะปลูกอย่างไร อาจจะไม่ถูก หลักวิชาก็ได้ แต่ชาวบ้านเขาท�ำอย่างนั้น เราก็ทดลองบ้าง หรือว่าถ้าปลูกข้าวไม่เกิด ประโยชน์ ก็ลองแก้ไขโดยใช้วิธีอื่นด้านชลประทานก็ได้ หรือด้านการพัฒนาที่ดิน หรือ ด้านวิชาการเกษตร น�ำมาประยุกต์เพื่อที่จะให้ผลมากขึ้น รวมทั้งตอนปลูกแล้วท�ำ

2

F I N E DA E M AG A Z I N E

อย่างไร เก็บรักษาอย่างไร สีอย่างไร หรือขายอย่างไร ก็หมายความว่าให้สามารถ ที่จะแก้ปัญหาทั้งทางต้น และทางปลาย แต่การแก้ปัญหานั้นอาจจะมีคนว่าไม่ถูก หลักวิชาก็ได้ ไม่เป็นไร โดยมากเราพยายามที่จะท�ำอะไรที่ง่ายแล้วในที่สุดถ้าท�ำง่ายแล้ว ได้ผล ก็จะเป็นหลักวิชาการโดยอัตโนมัติ” ดังนั้นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริหลากหลายโครงการในทั่วประเทศ ได้สนองพระราชด�ำริในการปลูกข้าว พร้อมกับส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกร ปลูกข้าวอย่างต่อเนื่อง และในโครงการนาทดลองสวนจิตรลดา ได้ด�ำเนินงาน ติดต่อกันมาเป็นประจ�ำทุกปีมิได้ขาด เมล็ดข้าวต่างๆ ที่เก็บเกี่ยวได้ กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ก็ได้ขอพระราชทานน�ำไปใช้ส�ำหรับงานพระราชพิธีฯ แล้วให้กระทรวง เกษตรและสหกรณ์ น�ำไปบรรจุซองเล็กๆ จัดเป็นข้าวมงคล ‘พันธุ์ข้าวทรงปลูก พระราชทาน’ ส่วนเมล็ดถั่วที่เก็บเกี่ยวได้ก็เช่นกัน ได้ขอพระราชทานน�ำไปใช้ใน โครงการพิเศษอื่นๆ และใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาขยายพันธุ์ของทางราชการแล้วส่งไป แจกจ่ายให้พสกนิกรทั่วประเทศ ไม่เพียงแต่พระองค์จะมีส่วนส�ำคัญในการสนับสนุนเกษตรกรรมเพื่อความยั่งยืน สืบไปแล้ว การแจกจ่ายพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานให้กับพสกนิกรก็นับเป็น มิ่งขวัญให้กับเกษตรกรไทยรวมทั้งปวงชนชาวไทยให้มีรอยยิ้มสุขใจกันถ้วนหน้า เนื่องในวโรกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา คณะผู้จัด ท�ำนิตยสารฟายน์ เด ขอพระองค์ทรงพระเจริญ


F I N E TA L K W W W. F I N E D A E M A G . C O M

I s s u e 0 7 Editor’s Talk เรื่อง ‘ไลค์’ สาระ

Above Photo: แม่บ้านมีหนวดแลนด์ดิ้ง Cover Photo: แม่บ้านมีหนวดเที่ยวกาดหลวง Model: อนุรักษ์ ชลมูณี Photo: สถาพร กองอยู่

สัญลักษณ์รูปนิ้วหัวแม่โป้ง (และการก�ำอีก 4 นิ้ว ที่เหลือ) ที่ชี้ขึ้นนี้คืออวัจนภาษาสากลยุคใหม่ที่ผม มองว่ามันมีพลังด้านบวกไม่แพ้ใบมะกอก นกพิราบ หรือแม้กระทั่งไม้สามง่ามกลับหัวอยู่ใน วงกลมอันเป็นสัญลักษณ์แห่งสันติภาพที่เข้าใจกัน ดีในระบบสากล

กดไลค์ให้เราหน่อยสิครับ... ต้องยอมรับว่ายักษ์ใหญ่อย่าง Facebook นั้นเป็นหนึ่งในเครื่องมือปฏิวัติประวัติศาสตร์ยุคใหม่ อันส�ำคัญของโลก ที่มีผลต่อสังคมและวัฒนธรรมตั้งแต่วงกว้างจนแคบแบบ Personal จนเกิดวัฒนธรรม หนึ่งที่กลายเป็นกระแสหลักของวิถีโลกยุคใหม่ไปแล้ว นั้นก็คือวัฒนธรรมการกดไลค์ สัญลักษณ์รูปนิ้วหัวแม่โป้ง (และการก�ำอีก 4 นิ้วที่เหลือ) ที่ชี้ขึ้นนี้คืออวัจนภาษาสากลยุคใหม่ที่ผม มองว่ามันมีพลังด้านบวกไม่แพ้ใบมะกอก, นกพิราบ หรือแม้กระทั่งไม้สามง่ามกลับหัวอยู่ในวงกลมอัน เป็นสัญลักษณ์แห่งสันติภาพที่เข้าใจกันดีในระบบสากล แต่ทว่าหัวแม่โป้งชี้ขึ้นนี้มันกลับซอกซอนเข้ากันได้ดี กับทุกเรื่อง (ไม่จ�ำเป็นต้องเป็นเรื่องซีเรียส หรือโลกสวยงามแบบอุดมคติ) ซอกแซกเข้ากันได้ดีกับทุกเพศ ทุกวัย ทุกเชื้อชาติ อีกด้าน(บวก)หนึ่ง การให้ ‘ไลค์’ ต่อกันนั้นแสดงถึงการหยิบยื่นไมตรี หรือแสดงความชื่นชม ต่ออีกฝ่ายอย่างไม่ออกนอกหน้าแต่ได้ผลราวกับสื่อสารกันแบบประจันหน้ากันเลยทีเดียว ที่ส�ำคัญ วัฒนธรรมการสื่อสารนี้ไม่จ�ำเป็นต่อการรู้จักมักคุ้น สนิทชิดเชื้อ พูดจาภาษาเดียวกัน หรือแม้แต่เป็น พวกพ้องเดียวกับเรา ยกตัวอย่างง่ายๆ ใกล้ตัว ผมมานั่งสังเกตตัวเองแค่เพียงช่วงเวลา 10 นาที ที่ผ่านมาของการนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ ...ผมกดไลค์ไปแล้ว 3 ครั้ง... คนหนึ่งคือเพื่อนที่ตื่นมาท�ำ อาหารเช้าเพื่อโพสต์อวด, คนที่สองคือเพื่อนของเพื่อนที่โพสต์รูปท้องฟ้าที่ถ่ายจากหน้าต่างบ้าน มัน ก็ดูธรรมดานะ แต่ความสวยแบบง่ายๆ นี้ก็ท�ำให้ผมกดไลค์ให้กับความสุขของเขา, ส่วนคนสุดท้ายเป็นใคร อยู่ประเทศไหนไม่รู้ รู้แต่ว่า ‘ค�ำคม’ มันผ่านตาขึ้นมาในหน้า Update สถานะรวมพอดี... EVERY THING THAT CAN HAPPEN IN A DAY…ให้ไป 1 ไลค์ซะเลย นี่แหละเป็นวิธีการแสดงความชื่นชมที่ไวและได้ผลมากที่สุดในโลกยุคปัจจุบันนี้เลยก็ว่าได้ ผลของมัน นั้นมีพลังมหาศาลอย่างที่เรา(อาจ)คาดเดาไม่ได้เสียด้วยซ�้ำ มันสามารถท�ำให้เราเป็นที่ชื่นชอบของใคร หลายๆ คนได้เพียงชั่วครู่ อาจท�ำให้เราดังเป็นพลุแตก (อาจถึงระดับโลก) ได้ในช่วงเวลาข้ามคืนเท่านั้น (อาจเร็วกว่าดารานักแสดงหลายคนที่อาจต้องสั่งสมชื่อเสียงมาหลายปีด้วยซ�้ำ)... แต่บางทีมันก็อาจ ท�ำให้คุณดับวูบได้เพียงชั่วพริบตาได้เช่นกัน เหรียญมักมีสองด้านเสมอ ก็เหมือนกับนิ้วโป้งนี้แหละครับ อย่าพยายามท�ำให้มันคว�่ำก็แล้วกัน ไม่งั้นจะกลายเป็นการให้ ‘ร้าย’ กันไปแทน

ขอให้มีความสุขในทุกลมหายใจครับ ภิเสกสัณห์ ธนหิรัญสกุล (เบิร์ท) บรรณาธิการที่ปรึกษา

Contents Fine Fine Fine Fine Fine Fine Fine Fine Fine Fine Fine Fine Fine Fine Fine Fine

Smile Talk Days Chats Globe Read Biz Style High Ease Shopping Vo y a g e Stay Dining We e k e n d News

2 4 6 8 10 12 14 16 20 22 24 26 28 30 32 34

Fine People

Publisher: Sor.Siri Suvannaphoum Co., Ltd. President ดร.อนุชิต ฤกษ์สมบูรณ์ดี Consultant จงเจตน์ ศิริ Consulting Editor จิรกฤตย์ ศิริธนาวัตต์ ภิเสกสัณห์ ธนหิรัญสกุล Editor จิรัฏฐ์ ประเสริฐทรัพย์ Social Editor/ Reporter อดิเทพ น่วมเจิม Photographer สถาพร กองอยู่ Graphic Designers ทศพล นิลสิน สถาพร กองอยู่, วัฒนา กาสุยะ, อุเทน หล่งตาo Stylist & Assistant to Editor ไข่มุก แสงมีอานุภาพ Event & Organizer ภาคิน ฐานุตราพงศ์ Sales & Marketing Director อลิสา สมพงษ์ Sales & Marketing Manager ธิดารัตน์ จามพฤกษ์ Assistant Sale & Marketing Director ชามาณัฏฐ์ ปุณณ์ณพิชญ์ Accounting & Finance ณัฐธยาน์ ปัทมชัยยันต์ Assistant to Accounting & Finance นาตยา ปิติดา

4

F I N E DA E M AG A Z I N E

FOR ADVERTISING Please contact 0 5381 0801, 08 5694 4123 and 08 1530 5185 E-mail: nobita.svp@gmail.com (Nobita) OFFICE Address Sor Siri Suvannaphoum Co. Ltd. 119/48 Moo 5, Tambon Suthep Muang district, Chiang Mai 50200 Tel: 0 5381 0801 Fax: 0 5381 0811 Website: www.finedaemag.com E-mail: finedae@finedaemag.com http://twitter.com/finedaemag www.facebook.com/finedaemag

Contributors วสิน อุ่นจ�ำน�ำ ตี๋จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสาขาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปัจจุบันเป็น เจ้าหน้าที่พิธีกรรมและเนื้อหาที่ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ และเป็นคอลัมนิสต์ประจ�ำ The Chamber Magazine ของหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ มีความสนใจทางด้าน ศิลปะและวัฒนธรรมล้านนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน ผ้าและสิ่งถักทอ ตี๋เขียนบทความเนื้อๆ ของประเพณี ยี่เป็ง และความบิดเบือนร่วมสมัยใน FINE READ บดินทร์ เทพรัตน์ บดินทร์ เทพรัตน์ เป็นเภสัชกรผู้ก่อตั้ง ‘ปันยา มูฟวี่ คลับ’ ร้านขายยาเล็กๆ ในย่านสันติธรรม ที่เจ้าของ ร้านชอบฉายภาพยนตร์นอกกระแสตามหอศิลป์ และ แกลเลอรี่ต่างๆ ทั่วเชียงใหม่ เขายังเป็นนักเขียน วิจารณ์ภาพยนตร์ในนิตยสาร Starpics และเขียน บทความตามวาระโอกาสให้ กั บ นิ ต ยสารชั้ น น� ำ อี ก หลายเล่ม เขาเดินทางไปต่างประเทศเฉลี่ยเดือนละ ครั้ง และล่าสุดกับทริปต้าลี่-ลี่เจียง เขาน�ำภูเขาหิมะ มังกรหยกมาฝากเราใน FINE VOYAGE ชัยวัฒน์ ทาสุรินทร์ ชั ย วั ฒ น์ เ ป็ น นั ก ศึ ก ษาสาขาศิ ล ปะภาพถ่ า ย คณะ วิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เขามีชื่อที่คณะว่า ‘ไอ้โด้ ราสต้าแมว’ ไม่รู้ว่าเขาชอบโรนัลโด้ หรือฟัง เพลงเรกเก้ มากกว่ากัน จึงได้มาซึ่งชื่อประหลาด นั้น อย่างไรก็ตามฝีมือการถ่ายภาพของไอ้โด้ก็ ใช่ย่อย เขาร่วมงานกับเราในฉบับนี้ด้วยการถ่าย ภาพแม่บ้านมีหนวดและช่างภาพส่วนตัวของหล่อน ในคอลัมน์ FINE HIGH


F I N E D AY S

E v e n t s

&

E x h i b i t i o n s

W W W. F I N E D A E M A G . C O M

6

Fri 23rd November ANNUAL ROSE SHOW 2012 @ JJ Market, Asdathon Road Chiang Mai

Fri 23rd - Sun 25th November 2012 THAILAND INTERNATIONAL BALLOON FESTIVAL @The Chiang Mai Gymkhana Golf Club

Fri 23rd - Sun 25th November 2012 INDEPENDENT PHOTOGRAPHY EXHIBITION 1 @ CMU Art Center, Chiang Mai University

งานกุหลาบเหมันต์เชียงใหม่ 2555 จัดขึ้นที่โครงการ เจเจ มาร์เก็ต เชียงใหม่ พบกับดอกกุหลาบหลากหลาย สายพันธุ์ การประกวดกุหลาบ นิทรรศการศิลปะ และ นิทรรศการแนะน�ำความรู้ การปลูกเลี้ยงกุหลาบ ฯลฯ วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายนนี้ วันสุดท้าย ข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม : โทร. 08 1472 0242

พบกับเทศกาลบอลลูนนานาชาติครั้งที่ 6 ณ สนามกอล์ฟ ยิมคานา เชียงใหม่ ใกล้ๆ ค่ายกาวิละ พบกับคอนเสิร์ต จาก ฮิวโก้, หนึ่ง-จักรวาล และ Aruba-Red การจัดแสดง บอลลูน จักรยานและแฟชั่นวินเทจ บัตรราคา 100 บาท (ผู้ใหญ่) และ 50 บาท (เด็กอายุต�่ำกว่า 14 ปี) ข้อมูลเพิ่มเติม: www.thailandballoonfestival.com

เชิญชมนิทรรศการแสดงผลงานภาพถ่ายของนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 สาขาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะและ การออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันนี้ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2555 ณ บริเวณชั้น 2 หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ข้อมูลเพิ่มเติม: โทร. 0 5321 8280

Fri 23rd - Wed 28th November THE 58th NATIONAL EXHIBITION OF ART @ CMU Art Center, Chiang Mai University

Sat 24th - Wed 28th November 2012 FARM FESTIVAL ON THE HILL @ Singha Park Chiang Rai

Sat 24th - 25th November 2012 CHIANG MAI JAZZ FESTIVAL @ Chiang Mai Night Safari

คณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดนิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 58 ประจ�ำปี 2555 สัญจรสู่จังหวัดเชียงใหม่ ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีผลงานที่ได้รับรางวัลและผลงานร่วมแสดง เป็นผล งานประเภทภาพพิมพ์ จิตรกรรม ประติมากรรม และสื่อ ประสม จ�ำนวน 26 ชิ้นงาน ข้อมูลเพิ่มเติม: โทร. 0 5321 8280

สิงห์ปาร์คเชียงรายเชิญชวนร่วมสัมผัสหนาวแรกของปี เที่ยว ‘ฟาร์มเฟสติวลัออนเดอะฮิลล์’ ณ ไร่บุญรอด ต.แม่ กรณ์ จ.เชียงราย มีการแข่งขันเสือภูเขา โชว์จักรยาน ฟิกซ์เกียร์ คอนเสิร์ตจากศิลปินชั้นน�ำ อาทิ บุรินทร์, ดา เอ็นโดรฟิน, Blackhead กลุ่มสหภาพดนตรี ฯลฯ 16.00 น.-22.00 น. ข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม : www.boonrawdfarm.com

โนเกียเสนอเทศกาลดนตรีเชียงใหม่แจ๊ซซ์ครั้งที่ 2 ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี พบกับศิลปินแจ๊ซซ์ชั้นน�ำทั้งจาก เมืองไทย และศิลปินระดับโลก อาทิ Malene Mortensen, Simone Kopmajer, Peter Vandemoortele & Thorsten Wollman Band, Steve Cannon ฯลฯ บัตรราคา 650 บาท (1 วัน) และ 1,000 บาท (2 วัน) ข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม : www.chiangmaijazzfest.com

Tue 27th - Thur 29th November 2012 YI PENG FESTIVAL CHIANG MAI @ Mae Ping River and attractions around Chiang Mai ขอเชิ ญ ชวนทุ ก ท่ า นร่ ว มสื บ สานประเพณี เ ดื อ นยี่ เ ป็ ง เมืองเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 25-29 พฤศจิกายน ชม ความงดงามของมหกรรมโคมไฟเฉลิมพระเกียรติฯ ที่ จะสร้างสีสัน และประดับประดาเมืองเชียงใหม่ให้สว่างไสว ตลอดห้ ว งของประเพณี เ ดื อ นยี่ เ ป็ ง ณ จุ ด ต่ า งๆ ในข่วงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ หน้าศาลแขวงเก่า (ถนน พระปกเกล้า) ข่วงประตูท่าแพ ข่วงประตูเชียงใหม่ แจ่งกู่ เฮือง ข่วงประตูสวนดอก ข่วงประตูช้างเผือก แจ่งศรีภูมิ ข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม : โทร. 0 5324 8604

Fri 30th November - Sun 2nd December INTERNATIONAL DANCE FESTIVAL @ CMU Art Center Chiang Mai University ส�ำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จัดงานมหกรรม การเต้นนานาชาติ 2012 (The International Dance Festival 2012) ที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม ที่หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบกับศิลปิน performances และครีเอทีฟแดนเซอร์ระดับโลกมากมาย การแสดงและ workshop จากศิลปินชั้นน�ำ ข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม : โทร. 0 5321 8280

Wed 5th - Mon 10th December 2012 NIMMANHAEMIN ART & DESIGN PROMENADE @ Nimmanhaemin Soi 1, Chiang Mai

F I N E DA E M AG A Z I N E

งานนิมมานเหมินท์ อาร์ต แอนด์ ดีไซน์ พรอมินาด หรือ งาน NAP ปีนี้จัดเป็นครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 5 - 10 ธันวาคม บริเวณ ซอย 1 ถนนนิมมานเหมินท์ พบกับการ ออกร้านสินค้าดีไซน์เท่ๆ จากดีไซน์เนอร์ร่วมสมัยของ เชียงใหม่ การแสดงดนตรี ศิลปะ และการกลับมารวมตัว กันอีกครั้งของร้านรวงที่ปิดไปในซอย 1 นิมมานเหมินท์ ข้อมูลเพิ่มเติม: www.nimmansoi1.com


F I N E C H AT S W W W. F I N E D A E M A G . C O M

คุณคิดเห็นอย่างไรที่บุคคลเพศที่สาม แต่งเป็นนางนพมาศช่วงเทศกาลลอยกระทง? คุณภูริภพ โฆสิตพรภิรมณ์

ผู้จัดการอาวุโสแผนกออกแบบ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ำกัด (มหาชน)

“ส่วนตัวพี่คิดว่าขึ้นอยู่กับเมืองนั้นๆ ที่จัดเทศกาลลอยกระทง มากกว่า เพราะเรื่องนี้ละเอียดอ่อน ส�ำหรับเมืองเชียงใหม่ หรือสุโขทัย ที่มีความชัดเจนเรื่องประเพณีวัฒนธรรมมาช้านาน ตัวแทนนางนพมาศ ก็จะเป็นผู้หญิงที่สวยงาม เมื่อแต่งองค์ทรงเครื่องแล้วก็ดูงดงาม น่ามอง แต่ในปัจจุบันเวทีการประกวดระดับโลก อย่างการประกวดมิส ยูนิเวิร์ส ซึ่งในปี 2013 สาวประเภทสอง ที่ผ่านการแปลงเพศเรียบร้อย แล้ว ทางผู้จัดการประกวดก็ให้สิทธิ์เข้าประกวดได้ เพราะมันขึ้นอยู่ที่ข้อ ตกลงกันมากกว่าครับ”

คุณปุริม สุขศิวานันท์

ผู้จัดการแผนกส่งเสริมการตลาด ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ล�ำปาง

“อาจจะมองได้ 2 ประเด็น คือ หนึ่งเรื่องความเหมาะสม เพราะ เป็นเรื่องประเพณีวัฒนธรรม นางนพมาศเป็นเหมือนตัวแทน หญิงงามในช่วงเทศกาลลอยกระทง ซึ่งมีประวัติศาสตร์มาช้านาน เราทั้งหลายจะคอยรอชมว่าในแต่ละปีใครที่จะมาเป็นนางนพมาศ เรื่องที่สองคือเรื่องของความสวยงาม ถ้าเพศที่สามแต่งออกมาแล้ว สวยงามดูดี เป็นธรรมชาติ ใครๆ ก็อยากมองของสวยงามกันทั้งนั้น”

คุณวีรโชติ ถิรวายามกุล

ผู้จัดการแผนกส่งเสริมการตลาด ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย

“จริงๆ การที่เพศที่สามแต่งเป็นนางนพมาศนั้น เป็นการ สร้างสีสัน สร้างความสุข สนุกสนานให้กับเทศกาลลอยกระทง แต่สิ่งส�ำคัญไม่ว่าจะเกิดมาเป็นอะไร ขอให้เป็นคนดี สามารถ สร้างรอยยิ้มให้กับผู้คนในสังคมก็เพียงพอครับ”

คุณวัฒนี ตั้งทางธรรม

อุปนายกสมาคมสตรีนักธุรกิจ และนักวิชาชีพแห่งประเทศไทย (เชียงใหม่)

“มุมมองส่วนตัว เรามองในเรื่องความสามารถของคนดี การกล้าแสดงออกในเรื่องที่ถูกต้อง ไม่ว่าจะหญิงหรือชาย ความ เป็นมนุษย์ก็ไม่แตกต่างกันเลย พี่คิดว่าใครก็ตามที่มีส่วนร่วมกับ ในงานนั้นๆ เขาเป็นคนไทยที่ท�ำด้วยใจบริสุทธิ์ แต่งกายออกมา เรียบร้อย แสดงออกในกริยาท่าทางที่ถูกต้องตามขนบธรรมเนียม ประเพณี แต่ใครก็ตามที่ท�ำไม่ถูกกาลเทศะ คนๆ นั้นก็จะหมดคุณค่า ไปเอง ขอให้ทุกคนที่ได้รับบทบาทไปแล้วท�ำให้ ถูกต้องตามหน้าที่ เคารพในวัฒธรรมประเพณีที่สืบต่อกันมายาวนานค่ะ”

คุณสุปราณี วงศานภากุล เจ้าของร้านภราสุเจมส์

“คนเราเลื อ กเกิ ด ไม่ ไ ด้ ไม่ ว ่ า จะเพศใด ขอให้ ทุ ก คนเป็ น คนดี แสดงออกในสิ่งที่ดีงาม ผู้คนจากที่อื่นเมื่อ ได้พบเห็นเกิดความประทับใจ เมือ่ ได้รบั โอกาสก็ทำ� ให้ถกู ต้อง ตามประเพณีวฒ ั ธรรมทีท่ ำ� สืบต่อกันมาค่ะ”

คุณนิ่มนวล ธัญญวัฒโนทัย หัวหน้ากลุ่มงานขาย เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

“ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิง หรือผู้ชายขึ้นอยู่กับการน�ำ เสนอ การแต่งกายบางอย่างต้องดูเรื่องความเหมาะ สม ไม่ว่าจะเป็นใครที่จะต้องแต่งกาย เป็นนางนพมาศ ก็ขอให้รักษาขนบธรรมเนียบ ประเพณีที่ดีงาม สืบสานกันอย่างถูกต้อง แต่งกาย ออกมาแล้วดูเรียบร้อยสวยงามค่ะ”


FINE GLOBE W W W. F I N E D A E M A G . C O M

W o r l d w i d e

P e r s p e c t i v e

ลั ด ด า ดั ค เ วิ ร ์ ธ ส . ส . ห ญิ ง ลู ก ค รึ่ ง ไ ท ย ค น แ ร ก ใ น ส ห รั ฐ อ เ ม ริ ก า ควันหลงจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ที่บารัค โอบาม่า เข้าวินเป็นสมัยที่สอง คือผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 8 รัฐอิลลินอยส์ ปรากฎว่า ลูกครึ่งไทย-อเมริกัน ‘ลัดดา แทมมี่ ดัคเวิร์ธ’ ผู้สมัครสมาชิก สภาฯ จากพรรคเดโมแครต สามารถล้ม โจ วอลช์ คู่แข่งจาก พรรครีพับลิกันลงได้ คว้าชัยชนะในการเลือกตั้งชิงเก้าอี้ผู้แทน รัฐอิลลินอยส์ ท�ำให้เธอกลายเป็น ส.ส.หญิง เชื้อสายไทยคน แรกที่ผ่านการเลือกตั้งเข้าไปท�ำงานในรัฐสภาสหรัฐฯ ลัดดา แทมมี่ ดัคเวิร์ธ เกิดเมื่อวันที่ 12 มี.ค. พ.ศ. 2511 (ปัจจุบันอายุ 44 ปี) ที่กรุงเทพฯ บิดาเป็นทหารในกองทัพ สหรัฐฯ มารดาเป็นคนไทย ในวัยเด็ก ศึกษาชั้นประถมที่ โรงเรียนนานาชาติ International School Bangkok จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก University of Hawaii และระดับปริญญาโทที่ George Washington University

ในกรุงวอชิงตัน ขณะที่ก�ำลังศึกษาปริญญาโท แทมมี่ สมัคร เข้าเป็นทหารในกองทัพสหรัฐ เธอได้เข้าร่วมสงครามที่อิรัก เมื่อปี 2004 ในฐานะนักบินเฮลิคอปเตอร์ โดยเฮลิคอปเตอร์ ของเธอถูกฝ่ายตรงข้ามยิงตก แต่เธอรอดชีวิตมาได้และต้อง สูญเสียขาทั้ง 2 ข้าง รวมถึงแขนข้างขวา ซึ่งภายหลังแพทย์ สามารถต่อแขนขวากลับคืนมาได้ เหตุการณ์ครั้งนั้นท�ำให้เธอ ต้องใช้ขาเทียม และเก้าอี้รถเข็นมาถึงปัจจุบัน ต่อมา แทมมี่ได้อุทิศตนเข้าท�ำงานการกุศลเพื่อ ทหารผ่านศึก และก้าวสู่การเมืองด้วยการลงสมัครเลือกตั้ง เป็น ส.ส.เขต 6 ของรัฐอิลลินอยล์ เมื่อปี 2006 แต่ต้อง พ่ายแพ้ให้กับตัวแทนจากพรรครีพับลิกัน ในขณะนั้นแบบฉิว เฉียด ก่อนที่ประธานาธิบดีบารัค โอบามา จะดึงตัวไปเป็นผู้ช่วย รัฐมนตรีกระทรวงกิจการทหารผ่านศึก ในอีก 2 ปีต่อมา

ที่มา: www.moneychannel.co.th

ร ะ ด ม ทุ น บู ร ณ ะ โ ร ง เ รี ย น ล อ ย น�้ ำ ใ น ล� ำ พู น

เนื่องด้วยภูมิศาสตร์ของอุทยานแห่งชาติแม่ปิง อ�ำเภอลี้ จังหวัดล�ำพูน ที่เป็นพื้นที่น�้ำเป็นส่วนใหญ่ โรงเรียนเรือนแพภาย ใต้ส�ำนักงานประถมศึกษาจังหวัดล�ำพูนจึงถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2537 เพื่อให้เด็กด้อยโอกาสที่มีฐานะยากจนและอยู่ห่าง ไกลจากโรงเรียนมีโอกาสได้เรียนหนังสือ โดยมีหัวเรี่ยวหัวแรง คือครูสามารถ สุทะ ห้องเรียนเรือนแพแห่งนี้มีเพียงแพเล็กๆ 2 หลัง ไม่มีไฟฟ้า ไม่มีน�้ำปะปา ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ และขาดแคลนอุปกรณ์การ เรียน ในแต่ละวันห้องเรียนขนาด 7 x 5 เมตร จะเป็นสถานที่ที่ ครูสามารถให้ความรู้ทั้งในและนอกต�ำรา เป็นโรงอาหารและพื้นที่ กิจกรรม โดยหลังจากเรื่องราวของห้องเรียนกลางน�้ำแห่งนี้ ถูกเล่าต่อๆ กันทั้งปากต่อปากและผ่านทางรายการโทรทัศน์ สิ่ง ที่เกิดขึ้นในสังคมไม่ใช่การปล่อยผ่านไปเฉยๆ แต่ความช่วยเหลือ ถูกส่งผ่านมายังครูสามารถและเด็กๆ ด้วย

ล่าสุดกลุ่มอาสาสมัคร Together Group, OFC Club และกลุ่มยิ้มไปกับยายยิ้ม ก็ได้ร่วมระดมทุนและจัดสรรรายได้ เพื่อน�ำไปเป็นต้นทุนในการซ่อมแซมเรือนแพหลังเดิมให้เป็น ลานเคารพธงชาติและลานกิจกรรม การสร้างเรือนแพหลัง ใหม่ส�ำหรับการเป็นห้องสมุดที่ไม่เพียงให้นักเรียนเข้ามาใช้ ประโยชน์ แต่รวมไปถึงชาวบ้านในพื้นที่ด้วย ขณะเดียวกัน ทีมอาสาสมัครยังเข้าไปช่วยเหลือในเรื่องการพัฒนาสื่อการ สอน การจัดหาอุปกรณ์ส�ำหรับการเรียนไปจนถึงข้าวของ เครื่องใช้ในชีวิตประจ�ำวันส�ำหรับคนในชุมชนแห่งนี้ด้วย แม้ว่าโรงเรียนเล็กๆ แห่งนี่จะถูกจ�ำกัดด้วยขนาด สถาน ที่ตั้ง จ�ำนวนบุคลากร แต่ความพยายามของครู รวมไปถึง ความตั้งใจจริงของเหล่าอาสาสมัครที่อยากเห็นเด็กๆ มี โอกาสทางการศึกษาที่ดีและเต็มที่ มันเตือนให้เรารู้ว่า คนเราไม่ได้รักกันน้อยลงเลย

ที่มา: www.creativemove.com

W e e d D a t i n g ป า ร ์ ตี้ ป ลู ก รั ก ก� ำ จั ด วั ช พื ช Weed Dating เป็นโครงการนัดเดตทีไ่ ม่ตอ้ งพึง่ โรงภาพยนตร์ ศูนย์การค้า หรือร้านอาหารโรแมนติก ล�ำพังแค่ไปท�ำสวนผัก ด้วยกัน ความสัมพันธ์ก็อาจลงล็อก Casey O’Leary เจ้าของฟาร์ม Earthly Delights ในรัฐ ไอดาโฮ สหรัฐอเมริกา เป็นผู้เริ่มกิจกรรมดังกล่าวเมื่อปีที่ แล้วโดยมีผู้ร่วมงานนี้จ�ำนวน 20 คน และก็เป็นไปได้ดี Weed Dating เป็นโครงการส่งเสริมรักให้เกิดในหมู่ชาวสวนด้วย กัน ลักษณะก็คล้ายกันกับ Speed Dating แต่แหวกแนวกว่า ด้วยการจัดขึ้นกลางสวนผัก และมีวัชพืชไว้ให้ก�ำจัด แทนการ นั่งจิบเบียร์แก้เขิน โดยฝ่ายหญิงจะนั่งเรียงเป็นแถวและค่อยๆ ถอนวัชพืชในสวน ฝ่ายชายจะนั่งเรียงแถวฝั่งตรงข้าม และ

1 0 อั น ดั บ อ า ค า ร ที่ สู ง ที่ สุ ด ใ น โ ล ก ป ี 2 0 1 2 541 เมตร

509 เมตร

ที่มา: www.earthlydelightsfarm.com

416 เมตร

491 เมตร 415 เมตร 420 เมตร

ที่มา: www.greatbuildings.com

452 เมตร

10

Sears Towe ชิคาโก, สหรัฐอเมริกา 1974 441 เมตร

ขยับไปเรื่อยๆ เพื่อให้ได้พูดคุยกับสาวๆ ทีละคนตลอดแถว เสร็จงานนี้ก็เรียกว่า Win-Win ได้ทั้งคู่รักหัวใจสีเขียวและ ฟาร์มสะอาดปราศจากวัชพืชในคราวเดียวกัน กระแส ‘กิจกรรมปลูกรักแบบชาวสวน’ ยังท�ำให้เกิด ปฏิสัมพันธ์กันภายในชุมชนหรือบ้านใกล้เรือนเคียง เพื่อแลก เปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นในการท�ำสวนท�ำไร่ หรือปลูกพืช ผักต่างๆ โครงการแบบนี้ยังเกิดขึ้นอีกมากมายในหลากหลาย ประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่มีพื้นที่เพาะปลูก หรือมีประชากร อาชีพเกษตกรจ�ำนวนมาก อาทิเช่นชุมชนเว็บไซต์ต่างๆ FarmDating ในออสเตรเลีย, Muddy Matches ในอังกฤษ และ FarmersOnly ในอเมริกา

F I N E DA E M AG A Z I N E

318 เมตร


Q u o t e

o f

t h e

W e e k

เมื่อเราพิจารณาดูแล้วในสิ่งที่ต้องอธิบายมาทาง โทรศัพท์ ก็เป็นเรื่องที่น่าจะเกิดสาระประโยชน์ ลองฟังต่อไปนะครับว่าการที่ต๋องเกิดมาแล้วมี อวัยวะเพศเล็กผิดปกติ บางทีแก้ไขได้ทัน ถ้าคุณพ่อคุณแม่รู้ว่ามีอาการแบบนี้ วิทวัส สุนทรวิเนตร์, 13 พฤศจิกายน 2555 รายการตีสิบ ที่มา: วิทวัส สุนทรวิเนตร์ พูดเปิดรายการในช่วงสัมภาษณ์ชายหนุ่มวัย 25 ปี ที่มีฮอร์โมนเพศชายต�่ำ และมีขนาดอวัยวะเพศเล็กผิดปกติ

13,232,220,366

ดอลลาร์ คือจ�ำนวนรายรับของภาพยนตร์ชุด James Bond 007 จาก ทั่วโลกทั้ง 23 ภาค ที่ออกฉายตั้งแต่ปี 1962 และล่าสุดกับ Skyfall ภาคที่ ฉลองครบรอบ 50 ปี ก็ท�ำรายได้ 77 ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์แรกที่เปิดตัว ที่มา: www.007james.com/articles/box_office

ตู ้ บ ริ ก า ร ถ ่ า ย รู ป หุ ่ น จ� ำ ล อ ง 3 มิ ติ แ บ บ ญี่ ปุ ่ น Japanese 3D Photo booth

Omote 3D เป็นการถ่ายรูปที่ก�ำลังโด่งดังในย่านฮาราจูกุของญี่ปุ่น ออกแบบโดย Studio PARTY ความเจ๋งของตู้ถ่ายรูปนี้ก็คือการถ่ายรูป แล้วรูปที่ได้ออกมาไม่ได้เป็นแผ่นกระดาษ 2 มิติเหมือนตู้ถ่ายสติกเกอร์ หรือสตูดิโอถ่ายรูปทั่วๆ ไป แต่เราจะได้หุ่นของเล่นขนาดเล็กที่มีหน้าตา เหมือนกับเราออกมาแทน คุณภาพของหุ่นก็สวยงาม มีรายละเอียดและ ลักษณะที่ดูออกได้ชัดเลยว่าใครเป็นใคร ขั้นตอนก็ไม่ยุ่งยาก ช่างภาพจะใช้กล้องสแกนมือถือแบบ 3 มิติ มา สแกนตัวเราในแอคชั่นที่เราอยากได้ แล้วก็เอาไปปรับแต่งในคอมพิวเตอร์ ก่อนที่จะผลิตออกมาเป็นหุ่นน้อยๆ เท่ๆ ออกมาให้เราได้เห็นกัน สามารถ สั่งท�ำได้หลายขนาดทั้ง S (3.9 นิ้ว), M (5.9 นิ้ว), และ L (7.9 นิ้ว) แต่ ขอกระซิบสักนิดว่าราคาไม่ธรรมดาเลย (ประมาณ 8,000 - 9,000 บาท) สนใจไปตามรายละเอียดได้ที่ omote3d.com เพราะเค้าจะเป็นให้ บริการจริงจังเดือนมกราคมปีหน้านู่นแน่ะ หวังไว้ว่าบ้านเราจะมีใครเอา เข้ามาให้บริการบ้างเหมือนกันนะเนี่ย

ที่มา: omote3d.com, petapixel.com


FINE READ

T a l k

o f

t h e

T w o

W e e k s

W W W. F I N E D A E M A G . C O M

‘ ยี่ เ ป ็ ง ร� ำ ลึ ก ’ ล ้ า น น า ที่ ห ล ง ลื ม กั บ เ รื่ อ ง ร า ว ที่ เ ลื อ น ล า ง

R E A D

‘ Y I

P E N G ’

นอกจากประเพณีสงกรานต์เมื่อกลางปี ประเพณียี่เป็ง หรือประเพณีลอยกระทงของภาคเหนือคงเป็นอีกหนึ่ง กิจกรรมที่ผู้คนจากทั่วสารทิศตั้งใจจะมาสัมผัสเสน่ห์ของ เมืองเชียงใหม่อย่างคึกคัก ลองจินตนาการดู การได้ลอยกระทงในท่ามกลาง สายลมเย็น โคมไฟกระดาษประดับประดาระยิบระยับ มองไปบน ท้องฟ้าสุกสกาวด้วยโคมลอยนับร้อยนับพัน เสียงประทัดดัง แว่ว เสียงดนตรีพื้นเมือง คลอให้ได้ยินไม่ขาดหู ดินเนอร์ใต้ แสงเทียนและเดินย�่ำบนพื้นหญ้าที่เปียกชุ่มไปด้วยน�้ำค้างลงไป ยังท่าแม่น�้ำปิง เคียงข้างคนที่เรารัก... เชียงใหม่เป็นเมืองแห่งเทศกาล ด้วยความเป็นมาที่ ยาวนานได้สั่งสมให้เชียงใหม่ เมืองหลวงส�ำคัญของดินแดน ล้านนาเป็นแหล่งรวบรวมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ยังคงสืบทอดจากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่งหลาย ร้อยปี ประเพณี ‘ยี่เป็ง’ หรือที่หลายคนรู้จักกันในปัจจุบัน ว่า ‘ลอยกระทง’ เป็นอีกประเพณีหนึ่งที่ยังยึดปฏิบัติกันมา จนกระทั่งปัจจุบัน เป็นงานเทศกาลที่ยิ่งใหญ่อีกเทศกาล หนึ่ง ชาวเชียงใหม่จ�ำนวนมากจะน�ำกระทงที่ประดิษฐ์เป็นรูป ดอกบัวไปลอยกันที่แม่น�้ำปิงบริเวณท่าน�้ำสาธารณะต่างๆ มี การจุดประทัดและพลุเฉลิมฉลอง ในตัวเมืองก็มีกิจกรรมให้ นักท่องเที่ยวได้ชมตลอดเทศกาล ไม่ว่าจะเป็นขบวนแห่ ทั้ง ขบวนโคม ขบวนกระทงเล็ก ขบวนกระทงใหญ่ การประกวด ประดิษฐ์กระทงประเภทต่างๆ อุทยานโคมไฟขนาดยักษ์ทั้งสี่ ทิศรอบก�ำแพงเมือง ระหว่างนั้นรอบนอกเมืองเชียงใหม่ยังมี กิจกรรมปล่อยโคมลอยขึ้นสู่ท้องฟ้ายามราตรีนับพันๆ ดวง กิจกรรมอันหลากหลายตลอดเทศกาลก็เป็นสิ่งสะท้อนถึง ความรุ่มรวยทางวัฒนธรรมของเมืองเชียงใหม่ได้เป็น อย่างดี ยกเว้นเสียแต่ว่า... ประเพณีที่กล่าวมานี้ ไม่ใช่ประเพณียี่เป็งที่ชาวล้านนา ในอดีตคุ้นเคยเลย

12

F I N E DA E M AG A Z I N E

B E T W E E N

เพราะแท้จริงแล้วประเพณียี่เป็งของชาวล้านนา ไม่มีอะไร ที่เกี่ยวข้องกับภาชนะที่ประดิษฐ์จากใบตองอย่างประณีตเป็น รูปดอกบัว หรือที่เราๆ เรียกกันคุ้นปากว่า ‘กระทง’ ในปัจจุบันมีน้อยคนนักที่จะรู้จักประเพณียี่เป็งแท้ๆ ที่ ปฏิบัติกันในอดีต ‘ยี่เป็ง’ คือ เทศกาลเฉลิมฉลองในเดือน ‘ยี่’ ที่แปลว่า ‘สอง’ ตามการนับปฏิทินของชาวล้านนา ส่วน ‘เป็ง’ หมาย ถึงคืนวันเพ็ญ ที่พระจันทร์เต็มดวงทรงกลดงดงามอยู่เหนือ ท้องฟ้า ชาวล้านนาในอดีตที่มีวิถีชีวิตผูกพันกับธรรมชาติ ด�ำรงการเกษตรกรรมแบบพอยังชีพด้วยการท�ำนาข้าวเป็น หลัก อาจมองเห็นความงดงามของธรรมชาติในช่วงเวลา เปลี่ยนผ่านฤดูกาลจากฝนสู่หนาว ต้นข้าวที่ปลูกด้วยความ ยากล�ำบากเริ่มตั้งรวง ท้องทุ่งนาก�ำลังจะแปรเปลี่ยนไปเป็นสี ทองอร่าม บรรพชนชาวล้านนามองว่าในช่วงเวลาดังกล่าว เป็นช่วงเวลาที่ชีวิตมีความสุข มีความหวัง พวกเขาจึงนัด หมายกันเฉลิมฉลองอย่างเอริกเกริกในคืนวันเพ็ญเดือนสอง ของทุกปี กิจกรรมส�ำคัญที่ปฏิบัติกันอย่างจริงจังในประเพณียี่เป็ง ของชาวล้านนา ไม่ใช้การลอยกระทงในแบบที่เราๆ ท่านๆ คุ้น เคยกันในเวลานี้ แต่เป็นการลอยสะตวง หรือลอยสะเปา คือ การท�ำภาชนะขนาดใหญ่จากกาบต้นกล้วย ภายในบรรจุข้าว ปลาอาหาร เครื่องใช้ส�ำคัญในชีวิต จ�ำพวกเสื้อผ้าเครื่องนุ่ง ห่ม แล้วน�ำภาชนะนั้นลงไปลอยที่แม่น�้ำใหญ่ เป็นการร�ำลึกถึง บรรพบุรุษที่ตายจากไป อีกนัยหนึ่งยังเพื่อบริจาคสิ่งของ เหล่านั้นให้แก่ผู้ขาดแคลนที่เก็บสะตวงนั้นได้ มีหลายต�ำนานได้ อ้างอิงถึงความเก่าแก่ของประเพณีลอยสะตวงนี้ว่ามีมาตั้งแต่ สมัยหริภุญชัยเลยทีเดียว ขณะเดียวกันบ้านเรือนของชาวล้านนาจะประดับประดา ตกแต่งทางเข้าบ้านให้เป็นซุ้มประตูป่า เพื่อระลึกถึงเรื่องราว

T H E

L I N E S

ทานบารมีอันยิ่งใหญ่ของพระเวสสันดร เรื่องราวชาติปาง สุดท้ายก่อนพระโพธิสัตว์จะมาจุติเป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า รอบบ้านจุดผางประทีปตีนกา ห้อยโคมส่องแสง ให้สว่างไสว ทีมีที่มาจากความเชื่อเรื่องแม่กาเผือก มารดา ของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน ส่วนกิจกรรมที่วัดในตอน เช้า ชาวล้านนาจะ ‘ทานขันข้าว’ หรือถวายอาหารเพื่ออุทิศ ให้แก่บรรพบุรุษ ในตอนค�่ำพระวิหารจะน�ำภาพพระบฏ หรือ จิตรกรรมฝาผนังเรื่องพระเวสสันดรออกมาแขวนไว้ พร้อม กับประกอบพิธีตั้งธรรมหลวงเทศน์มหาชาติตลอดทั้งคืน ที่ข่วงวัดศรัทธาชาวบ้านจะจุด ‘บอกถบ บอกไฟ’ พร้อมทั้ง ปล่อยโคมลอยสักการะพระธาตุเกตุแก้วจุฬามณีที่ประดิษฐาน ยังสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ที่เล่ามาทั้งหมดนี้ คือ ประเพณียี่เป็งของชาวล้านนาแท้ๆ ที่ปัจจุบันชาวล้านนาเองก็แทบจะไม่มีใครรู้จัก... การผิดเพี้ยนไปของประเพณียี่เป็งในปัจจุบันเป็นเพียง ตัวอย่างเดียว ที่เกิดขึ้นจากความไม่รู้จักตนเองดีพอ ดังนั้น แล้ว โคมลอยจึงถูกปล่อยขึ้นสู่ฟากฟ้าไปพร้อมๆ กับความ มุ่งหมายดั้งเดิมของมัน กาแลบนจั่วเรือนจึงหลุดหายจาก สังคมล้านนา แม้จะกลับมาใหม่ ก็กลับมาในท่วงท่าที่เคอะเขิน และไม่กลมกลืนสอดคล้องไปกับสังคมปัจจุบัน (ขอให้ผู้อ่าน นึกถึงภาพตึกแถวที่ติดกาแล) หรือเราอาจได้เห็นลวดลาย ผ้าตีนซิ่นย้ายตัวเองไปเป็นผ้าโพกหัว และยังไม่นับรวมไป ถึงขั้นตอนธรรมเนียมที่คนยุคนี้ มักจะปฏิบัติกันไม่ถูก เช่น การรดน�้ำด�ำหัว ด้วยการตักราดลงไปที่ฝ่ามือของผู้อาวุโส เป็นต้น นักวิชาการทางประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม หลายท่าน ได้วิเคราะห์ถึงเหตุปัจจัยที่ท�ำให้ล้านนาให้ปัจจุบัน เป็นอย่างที่เป็นอยู่ไว้หลายข้อ ข้อแรกคือ พัฒนาการทาง ประวัติศาสตร์ล้านนาในช่วงร้อยกว่าปีที่ผ่านมานี้


FINE INFO W W W. F I N E D A E M A G . C O M

การผิดเพี้ยนไปของประเพณียี่เป็งในปัจจุบันเป็น เพียงตัวอย่างเดียว ที่เกิดขึ้นจากความไม่รู้จัก ตนเองดีพอ ดังนั้นแล้ว โคมลอยจึงถูกปล่อย ขึ้นสู่ฟากฟ้าไปพร้อมๆ กับความมุ่งหมายดั้งเดิม ของมัน กาแลบนจั่วเรือนจึงหลุดหายจากสังคม ล้านนา และถึงแม้จะกลับมาใหม่ ก็กลับมาใน ท่วงท่าที่เคอะเขินและไม่กลมกลืนสอดคล้องไป กับสังคมปัจจุบัน

เมื่อโลกเกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมจนมาสู่การเกิดขึ้นของลิทธิจักรวรรดินิยม ตะวันตก หรือการล่าอาณานิคม ขณะนั้นล้านนาเป็นเมืองประเทศราชของสยาม สยามได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการปกครองจากเมืองประเทศราชมาเป็นมณฑลเทศาภิบาล รวบรวมอ�ำนาจเข้ามาสู่ศูนย์กลางของรัฐ และเพื่อให้ล้านนาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับ สยาม จึงจ�ำเป็นต้องท�ำลาย ‘ความเป็นอื่น’ ที่ส�ำคัญที่สุดคือ กระท�ำด้วยผ่านระบบการ เรียนการสอนที่ก�ำหนดจากส่วนกลาง คนส่วนใหญ่จึงรู้จักเหตุการณ์เสียกรุงครั้งที่ สอง มากกว่าเหตุการณ์ ‘เก็บผักใส่ซ้า เก็บข้าใส่เมือง’ ในสมัยของพระเจ้ากาวิละ และเมื่อไม่มีประวัติศาสตร์ท้องถิ่น คนท้องถิ่นจึงไม่ภูมิใจในตัวเอง และน�ำไปสู่การสนใจ เรื่องของคนอื่นมากกว่าเรื่องของตัวเอง ข้อต่อมา คือกระแสโลกาภิวัตน์ในสังคมโลกปัจจุบัน ชาวล้านนารุ่นใหม่ไม่มีใคร นุ่งผ้าซิ่นอีกต่อไป แต่หันไปสวมใส่เสื้อผ้าตามแบบตะวันตกแทน หรือแม้กระทั่งบ้าน เรือนก่อสร้างด้วยปูน มุงกระเบื้องลอนคู่ ดูน่าอยู่อาศัย สวยงาม และสอดคล้องกับ วิถีชีวิตสมัยใหม่กว่า เรือนกาแลแบบโบราณจึงค่อยๆ ตายจากสังคมล้านนาในที่สุด หากพิจารณามองอย่างกว้างขวางแล้วจะเห็นว่า เหตุการณ์ที่กล่าวมานี้ ไม่ได้เกิดขึ้น เฉพาะกับล้านนาเท่านั้น เราอาจจะเคยเห็นคนกรุงเทพฯ ในปัจจุบันที่ยกมือไหว้ผู้ใหญ่ไม่ เป็น หรือแม้จะพูดภาษาไทยให้ถูกต้องก็หาได้ยาก กระแสโลกาภิวัฒน์ได้กลืนกลายท�ำให้ วัฒนธรรมดั้งเดิมหลายเรื่อง กลายเป็นของพ้นยุคที่ล้าหลังและตกสมัยไป ดังนั้นเมื่อชาวเชียงใหม่ขาดความภาคภูมิใจในตัวเอง จึงละทิ้งอัตลักษณ์ประจ�ำ ชนชาติที่มีมาแต่ดั้งเดิมไป ต่อมาเมื่อเกิดกระแสการท่องเที่ยวเมืองเชียงใหม่ นับตั้งแต่ ประเทศไทยได้ใช้แผ่นพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จึงท�ำให้ภาครัฐและเอกชน ต้องการสร้างเสน่ห์แก่เมืองเชียงใหม่ขึ้นเพื่อดึงดูดการเข้ามาของนักท่องเที่ยว ซึ่ง หาไม่ได้อีกต่อไปแล้วในคนท้องถิ่น ท�ำให้เกิดประเพณีประดิษฐ์อันมีที่มาจากการบิดเบือน ความจริงแท้ของวัฒนธรรมดั้งเดิมอย่างฉาบฉวย ดังที่ปรากฏขึ้นในปัจจุบันอย่าง มากมาย ในขณะเดียวกันคนท้องถิ่นเองก็ไม่ทักท้วงในความผิดเพี้ยนที่เกิดขึ้น เพราะ ไม่มีใครรู้จักตนเองดีพอเสียแล้ว ที่เล่ามาทั้งหมดนี้ ไม่ได้ก�ำลังจะบอกว่า สิ่งใดผิด และสิ่งใดถูก หมดเวลา ที่จะกล่าวโทษแก่กันและตามหาตัวคนผิดเพื่อน�ำมาลงโทษ เพราะล้านนาต้อง เปลี่ยนแปลงตัวเองไป ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็เหตุหนึ่ง หน้าที่ส�ำคัญของชาวล้านนาใน รุ่นเรา ที่จะต้องมีหน้าที่รับผิดชอบต่อไป การท�ำความรู้จักตนเองอย่างถ่องแท้ น่าจะเป็นวิถีทางที่ดีที่สุด ที่จะท�ำให้ล้านนาเติบโตงอกเงยไปในความร่วมสมัยของ วัฒนธรรมอย่างงดงามต่อไป In the evening of the full moon 12 th month in the traditional Thai lunar calendar, Loi Krathong Festival will be held every year, usually falling on November. Loi literally means ‘to float,’ while Krathong refers to the lotus-shaped receptacle which can float on the water. Anyway, Loi Krathong is not known in Chiang Mai, as it is run by Yi Peng Festival. Due to a difference between the old Lanna calendar and the Thai calendar, Yi Peng is held on a full moon of the 2 nd month of the Lanna calendar (‘Yi’ means ‘second’ and ‘Peng’ means ‘month’ in the Lanna language). A multitude of Lanna-style sky lanterns are launched into the air where they resemble large flocks of giant fluorescent jellyfish gracefully floating by through the sky. The festival is meant as a time for making merit. Anyway, there are many changes of traditional Yi Peng Festival in the recent time. The mixing between Loi Krathong and Yi Peng makes the original form of the ceremony getting disappeared. An important part of this change comes from Thai people are lack of local history learning. This is not bad and the recent Yi Peng ceremony is still charming; however, it should be better if locals understand their own regional history to get to know the meaning inside other their environmental ceremonies. ข้อมูลประกอยการเขียน 1. เว็บไซต์และฐานข้อมูลประเพณีล้านนา โดยส�ำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และส�ำนักบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเชียงใหม http://library.cmu.ac.th/ntic/lannatradition/index.php 2. หนังสือ ประวัติศาสตร์ล้านนา โดย สรัสวดี อ๋องสกุล 3. ประเพณีสิบสองเดือนล้านนา โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณมณี พยอมยงค์

word: Tee Kanok/ photo: ชวณั ฐ สุ ว รรณ (WonderWhale)


FINE BIZ

K n o w

t h e

E n t r e p r e n e u r

W W W. F I N E D A E M A G . C O M

คุ ย กั บ พ ล เ มื อ ง นิ ม ม า น ซ อ ย 1 Citizens of Nimmanhaemin Soi 1

“มองย้อนกลับไปเมื่อ 13 ปีที่แล้ว คงไม่มีใครคิด ว่าย่านนีจ้ ะมีมลู ค่าทีด่ นิ สูงมากขนาดนี”้ คุณวิชติ ไชยวงศ์ เปิดบทสนทนา คุณวิชิตเป็นผู้ประกอบการรายแรกๆ ที่มาเปิดกิจการขายงานศิลปะและแกลเลอรี่ในถนน นิมมานเหมินท์ ซอย 1 ในนาม ‘กองดี แกลเลอรี่’ ซึ่ง นับเป็นแกลเลอรี่ศิลปะร่วมสมัยของเอกชนรายแรกๆ ของเมืองเชียงใหม่เช่นกัน และด้วยการจัดแสดงงาน ศิลปะและจ�ำหน่ายสินค้าออกแบบ ของแต่งบ้าน และงาน หัตถกรรมร่วมสมัยมีดีไซน์ กองดี แกลเลอรี่ ปลุก กระแสให้ร้านค้าในแนวใกล้เคียงกันต่างเข้ามาประกอบ กิจการในย่านเดียวกัน โดยหลายๆ ร้านก็ได้เช่าอาคาร ของโรงแรมอมารี รินค�ำ กลายเป็นห้องแถวที่เต็มไป ด้วยสีสันของการออกแบบที่แตกต่างและมีสไตล์ “เรามาเห็นว่าซอยเรามีร้านค้าแบบเดียวกันเยอะ แต่ สินค้าของแต่ละร้านก็โดดเด่นแตกต่างกัน นอกจากนี้เรา ก็เห็นว่าในช่วงนั้น ก็มีนักออกแบบรุ่นใหม่ในเชียงใหม่ ที่มีงานน่าสนใจเกิดขึ้นมากมายจึงคิดว่าช่วงปลายปี นักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันเยอะน่าจะจัดกิจกรรมอะไรสัก อย่างรองรับ” คุณวิชิต พูดถึงที่มาของงาน ‘นิมมาน ซอย 1 เฟสติวัล’ ในปี พ.ศ. 2542 ที่เริ่มต้นจากร้าน ค้าไม่กี่ร้าน และเปิดบูธขายของประมาณ 30 บูธ จาก นั้นไม่กี่ปีต่อมางานนิมมานซอย 1 ก็เปลี่ยนชื่อเป็น Nimmanhaemin Art & Design Promenade หรือที่ เรียกติดปากว่างาน NAP 14

F I N E DA E M AG A Z I N E

คุณน้อย-อัญชลี ศรีปา่ ซาง จากร้าน ‘สสี นั พรรณไม้’ ร้านจ�ำหน่านสินค้าพื้นเมืองและสินค้าหัตถกรรมระดับพรี เมี่ยม ผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติ ผ้าซิ่นตีนจกแม่แจ่ม เครื่องประดับเงิน ฯลฯ บอกกับเราว่าสาเหตุหนึ่งที่ท�ำให้ นิมมานเหมินท์ซอย 1 คราคร�่ำไปด้วยงานศิลปะเพราะที่ ตั้งของซอยติดกับโรงแรมอมารี รินค�ำ ซึ่งมีกลุ่มนักท่อง เที่ยวทั้งในและต่างประเทศมาพักเยอะ ดังนั้นจึงเหมาะจะ เป็นที่ตั้งของร้านจ�ำหน่ายของฝากและสินค้าที่ระลึก และ การจัดงาน NAP ก็เหมือนเป็นการรวบรวมผู้ขายสินค้า ออกแบบเกือบทั่วเชียงใหม่ทั้งงานสไตล์ขนบ และทันสมัย มาไว้ด้วยกันเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว รวมทั้งคนเชียงใหม่ กันเองด้วย “แต่เดิมงาน NAP จะเน้นให้เด็กๆ นักศึกษา และศิลปิน ได้มาวาดรูป เพื่อจัดแสดงและขายด้วยภายในตัว ซึ่งก็ได้ รับความนิยมเรื่อยๆ โดยเฉพาะกลุ่มชอบงานศิลปะจาก กรุงเทพฯ ในสมัยนั้นงานไม่ได้ใหญ่มากเหมือนในปัจจุบัน ผู้คนก็มีความตื่นเต้นกับงานมาก เพราะในยุคนั้นงานที่จัด ในลักษณะนี้แทบไม่ค่อยมีเลย ดังนั้นเมื่อมีงานแต่ละครั้ง จึงเป็นอะไรที่พิเศษทั้งผู้สร้างงานและผู้มาชมงานศิลปะ เหล่านั้น” การจัดงาน NAP นับเป็นหมุดหมายที่ส�ำคัญที่ท�ำให้ ถนนนิมมานเหมินท์เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ผ่านการรับรู้ว่า เป็นย่านของผู้ประกอบการเก๋ๆ และแหล่งแฮงก์เอาท์ของ ศิลปินร่วมสมัย

ลุงน้อย-วรกร ว่องวิทย์การ เจ้าของร้าน ‘ฝ้าย งาม’ ร้านจ�ำหน่ายผ้าฝ้ายและผ้าไหมสไตล์ดั้งเดิมและร่วม สมัย อีกหนึ่งร้านเก่าแก่ในซอย กล่าวถึงรูปแบบการจัด งานว่าปัจจุบันได้ต่างจากในอดีตพอสมควร โดยในยุค แรกๆ นั้นร้านค้าส่วนมากจะเน้นงานศิลปะ โดยเป็นการรวม กลุ่มกันจัดระหว่างเจ้าของร้านในนิมมานซอย 1 จัดปีละ ครั้ง ครั้งละ 3 วัน การจัดงาน NAP ท�ำให้ถนนนิมมานฯ กลายเป็นที่รู้จักกันมากขึ้นเรื่อยๆ จนกลายเป็นงานที่จัด ต่อเรื่อยมา ปัจจุบัน อมารี รินค�ำได้เลิกกิจการโรงแรมและมีแผน ในการปรับปรุงพื้นที่ให้กลายมาเป็นศูนย์การค้า โดยใน ระหว่างการปรับปรุง ร้านค้าที่เช่าห้องแถวของโรงแรมจ�ำ ต้องย้ายออกไป ซึ่งท�ำให้ฝั่ง ซ้ายมือของซอย 1 ร้างไปมาก อย่างไรก็ตามในช่วง วันที่ 5-10 ธันวาคมนี้ งาน Nimmanhaemin Art & Design Promenade ก็ยังคงพร้อมพรั่งไปด้วยร้านค้า ที่เคยเปิดกิจการในย่านและร้านค้าใหม่ๆ ต้อนรับนักท่อง เที่ยว ปฏิเสธไม่ได้ว่างาน NAP นับเป็นภาพสะท้อนที่ชัดเจน ของแวดวงอุตสาหกรรมออกแบบ และภาพรวมของนัก ออกแบบรุ่นใหม่ๆ และศิลปินร่วมสมัยของเมืองเชียงใหม่ ซึ่งยังสะท้อนสีสันที่ไม่เคยซีดจางของศิลปวัฒนธรรมร่วม สมัยของเมืองเชียงใหม่แม้แต่น้อยเลย


จากย่านการค้าท่าแพ สู่ความทันสมัยใหม่กลางใจเมือง ถนนนิมมานเหมินท์นับเป็นพื้นที่วัฒนธรรมร่วมสมัยที่ครบครัน ทั้งแหล่งช้อปปิ้ง ร้านอาหาร ผับ บาร์ โรงแรมสไตล์เก๋ และที่ส�ำคัญคืองานศิลปะและงานออกแบบสร้างสรรค์ ถนนนิมมานเหมินท์เชื่อมต่อระหว่างถนนซูปเปอร์ไฮเวย์ตรง แยกรินค�ำไปยังหอศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แยกที่เชื่อมถนน สุเทพ ด้วยระยะทาง 1.327 กิโลเมตร แบ่งออกเป็น 17 ซอย โดยซอยที่มีเลขคู่จะเชื่อมต่อไปยังถนนคันคลองชลประทาน เลียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส่วนซอยเลขคี่เชื่อมถนนศิริมังคลา จารย์ โดยใน 17 ซอยนั้น มีอยู่ไม่กี่ซอยที่เป็นซอยตัน และซอย ตันขนาดสั้นๆ ที่คนรู้จักกันดีที่สุดคือซอย 1 นิมมานเหมินท์

คุณเจี๊ยบ-สุปรีดา วงษ์แสนสี ผู้จัดการร้าน ‘อโยธยา’ หนึ่งในผู้ประกอบการเก่าแก่ในย่านนิมมานซอย 1 กล่าวว่าตนเองได้เข้ามามีส่วนในงานตอนที่จัดครั้งที่ 2 ซึ่ง รูปแบบการจัดงานคือการแสดงผลงานศิลปะทั้งจากร้าน ค้าในซอย 1 และจากบูธของข้างนอกที่เข้ามาร่วม ซึ่งจะ เน้นกลุ่มงานศิลปะเป็นหลัก ซึ่งก็ยังคงเอกลักษณ์มาจนถึง ปัจจุบัน อาจจะมีบางจุดที่ไม่เหมือนเดิมแต่โดยรวมแล้วยัง สามารถคงรูปแบบและบรรยากาศเดิมไว้ได้ Nimmanhaemin Art & Design Promenade (NAP) was first established in 1999 by the name of ‘Nimman Soi 1 Festival’. One of the first shops in Nimmanhaemin which was very popular at that time was Gongdee Gallery. Gongdee Gallery brings many contemporary craft entreprenuers to set up shops in the area, making the road famous in this field. By the reason, the festival was held since then to present more artworks, products, etc. to tourists. NAP is organized yearly around the early of December, and this year is between 5 th – 10 th December 2012.

word: โจ้ นิ้ ว เทพ/ illustration: วั ฒ นา กาสุ ย ะ


FINE STYLE

Housewife with Mustache

W W W. F I N E D A E M A G . C O M

@ บ้ า นแจ่ ง หั ว ริ น นคร, แจ่ ง หั ว ริ น

16

F I N E DA E M AG A Z I N E


T h e

H o u s e w i f e w i t h M u s t a c h e i n C h i a n g M a i

@ วอร์ ม อั พ คาเฟ่ , ถนนนิ ม มานเหมิ น ท์

แ ม ่ บ ้ า น มี ห น ว ด อิ น เ ชี ย ง ใ ห ม ่ F I N E DA E M AG A Z I N E

17


@ คุ ้ ม เสื อ เชี ย งใหม่ (Tiger Kingdom Chiang Mai)

18

F I N E DA E M AG A Z I N E


@ ภทระ ฟาร์ ม ช้ า ง (Patara Elephant Farm) F I N E DA E M AG A Z I N E

19


FINE HIGH

Forefront People of the Week

W W W. F I N E D A E M A G . C O M

A Talk to Housewife with Mustache and Her Friend

“ เ ร า ไ ว ้ ห น ว ด อ ย ่ า ง นี้ ม า ตั้ ง น า น แ ล ้ ว เ พ ร า ะ ไ ม ่ อ ย า ก ใ ห ้ ห น ้ า เ ร า บ า น เ ค ย โ ก น แ ล ้ ว รู ้ สึ ก ว ่ า ห น ้ า เ ห มื อ น ถ า ด ห น ว ด บ น ห น ้ า มั น ช ่ ว ย น� ำ ส า ย ต า เ ว ล า ค น อื่ น ม อ ง ม า ”

หลังบ้านมีหนวด

แอนดี้ วอร์ฮอล ศิลปินป๊อบอาร์ตชื่อดังเคยกล่าวไว้ว่า ‘ในอนาคต ทุกคนมีโอกาสเป็นคน ดังได้คนละ 15 นาที’ เราไม่รู้ว่าค�ำว่า ‘ในอนาคต’ ของแอนดี้คือเมื่อไหร่และด้วยเหตุอันใด และเราก็ไม่แน่ใจว่าตอน นั้นแอนดี้จะจินตนาการออกไหมว่าอีกไม่กี่สิบปีข้างหน้าทุกคนก็อาจจะมีโอกาสดังได้โดยไม่ต้อง ใช้ตัววัดเป็นหน่วยนาทีแต่เป็นจ�ำนวนการกด ‘ถูกใจ’ จากพื้นที่สาธารณะของตนเองในเฟซบุ๊ค “จริงๆ หนูก็แค่เห่อกล้องในไอโฟนที่ซื้อมาใหม่ เลยเอามาถ่ายรูปเล่น แท็กไปยังหน้า วอลล์ของเพื่อน เพื่อนมันก็ด่ากลับมาข�ำๆ นี่มึงเล่นอะไรของมึง” บิว-อนุรักษ์ ชลมูณี ใช้ค�ำเรียกแทนตัวเองว่า ‘หนู’ เขาอายุ 22 เพิ่งจบจากภาควิชาภาพยนตร์และดิจิทัล มีเดีย สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง และก�ำลังศึกษาปริญญาโททางการบริหารธุรกิจใน มหาวิทยาลัยชั้นน�ำแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ บิวอ้วน เตี้ย ผิวด�ำ และมีหนวด เอาเข้าจริงเขาเป็นเด็กหนุ่มธรรมดาที่ไร้ซึ่งรัศมีเจิดจรัส แบบเซเลบริตี้หนุ่มสาวทั่วไป เขามีเพียงอารมณ์ขัน ความคิดสร้างสรรค์ และที่ส�ำคัญคือ ‘ความ ไม่เหมือนใคร’ - เขาคือตัวจริงของ ‘แม่บ้านมีหนวด’ 94,640 คือยอดกดถูกใจของเพจ ‘แม่บ้านมีหนวด’ ที่ซึ่งเพิ่งเร่ิมต้นเมื่อวันที่ 15 กรกฏา คมที่ผ่านมา “เพื่อนเราท�ำมาก่อน เขาท�ำเพจชื่อ ‘คิ้วต�่ำ’ เป็นภาพประกอบแนวฟีลกู๊ด เพื่อนมันก็บอกให้ เราท�ำเพจดู ‘ถ้าคนอื่นเขาชอบเขาก็มากดไลค์มึงเองแหละ’ พอเปิดปุ๊บก็มีน้องๆ เพื่อนๆ เริ่มเอา ไปแชร์ มันไม่ได้ตูมตามมากนะ คนที่ดูเราส่วนใหญ่เป็นคนในแวดวงโฆษณา ช่างภาพ ดีไซน์เนอร์ ตอนแรกแค่หลักร้อย แล้วพอคนแชร์กันมากๆ คนจากแวดวงอื่นๆ หลากหลายก็มาชอบ ยอดก็ ขึ้นเป็นหมื่นเลย ต่อวันยอดกดไลค์เพจเป็นพัน คิดไม่ถึงว่าจะมาได้ไกลขนาดนี้” บิวกล่าว เขาบอกกับเราว่าเขาไว้หนวดอย่่างนี้มาตั้งนาน เพราะไม่อยากให้หน้าบาน เคยโกนแล้วรู้สึก ว่าหน้าเหมือนถาด พอมีหนวดมันจะได้น�ำสายตา “ส่วนมากเขาชอบที่เราบ้ามั้ง ประมาณว่า ‘เฮ้ยมึงกล้าเนอะ’ อะไรอย่างนี้ คือหนูมองความ สวยงามจากฉากธรรมดาที่เราเห็นกันจนชิน ชอบความขัดแย้งขององค์ประกอบ พอถ่ายออก มาก็รู้สึกว่าสนุกดี คือเราเห็นเราก็ยิ้ม” ทีมงานแม่บ้านคือเพื่อนๆ ที่เรียนกับบิวที่ลาดกระบัง ซึ่งมีช่างภาพทั้งหมด 5 คน แล้วแต่ว่า ใครสะดวกช่วงไหนก็จะไปถ่ายรูปให้บิว โดยใช้กล้องจากโทรศัพท์มือถือไอโฟน บิวบอกว่าเขาไม่ ได้เน้นให้ภาพมันประณีตหรือดูเป็นมืออาชีพมาก เขาเพียงต้องการจะสื่อสารความงดงามในมุม มองของเขา หม่งม้ง-วิทวินท์ วีระพงษ์ เป็นเพื่อนสนิทของบิว เขาเป็นทีมงานถ่ายรูปให้กับแม่บ้านมี หนวด และเขาเล่าให้เราฟังว่าเขาชอบจุดยืนและมุมมองของบิว บิวเป็นคนเยอะ เป็นคนที่ชอบ สร้างสรรค์ ตอนเรียนจบบิวท�ำธีสิสเรื่องนางโชว์ บิวเลยมีเสื้อผ้าผู้หญิงหลายชุด ว่างๆ เลย มาแต่งหญิงถ่ายรูปสนุกๆ และก็ขอให้เขาและเพื่อนคนอื่นๆ ช่วยถ่ายรูปเมื่อมีโอกาส

20

F I N E DA E M AG A Z I N E

เสื้อผ้าของบิวส่วนใหญ่เป็นชุดที่ไม่ได้ใส่ในชีวิตประจ�ำวัน ส่วนมากเขาไปหาผ้าเมตรจาก พาหุรัด มาเย็บง่ายๆ ให้ถ่ายรูปสวยๆ ไม่ก็เป็นเสื้อผ้ามือสองจากแหล่งต่างๆ ต้นทุนบางชุด ไม่ถึงยี่สิบบาทด้วยซ�้ำ เราถามทั้งสองคนว่าที่ท�ำอย่างนี้ได้อะไร? “เรามีความสุขนะ เห็นอะไรสวยๆ งามๆ เราไม่ได้อยากดังจากการท�ำเรื่องนี้ เรายังมี จุดยืนเหมือนเดิมอยู่คือท�ำให้คนเห็นแล้วยิ้ม เห็นแล้วมีความสุข ทุกวันยังเป็นเหมือนเดิม เรื่อง เงินเราถือว่ามันเป็นผลพลอยได้ บางงานที่มาขอให้เราโปรโมตสินค้าให้ค่าจ้างสูงยังไง ถ้า ไม่แฮปปี้เราก็ไม่รับ บางงานคิดองค์ประกอบมาให้เสร็จสรรพ เราก็ไม่อยากท�ำ เรารู้แก่ใจดี ว่าสิ่งที่เราท�ำตั้งแต่แรกคือท�ำโดยไม่หวังจะได้รับอะไรตอบแทน เรามีความสุขที่ได้คิดเอง ได้ ออกแบบ ได้หาโลเคชั่น ได้หาชุด จริงๆ เราก็ไม่ได้มีเวลาว่างมากมายนักหรอก แต่เราท�ำเพราะ เรามีความสุข” ปัจจุบันหม่งม้งรับงานตัดต่อภาพเคลื่อนไหว และรายการแม่บ้านมีหนวดออกเรือนที่ฉาย ทางยูทูปก็เป็นผลงานของเขาด้วยเช่นกัน ขณะที่บิวเพิ่งได้งานเป็นโปรดิวเซอร์เอเจนซี่โฆษณา ชื่อดัง แต่เขาเพิ่งปฏิเสธไป เพราะอยากเรียนโทและสนุกกับการเป็นแม่บ้านมีหนวดอยู่ “เราต้องเข้าใจว่าต้นทุนมันต�่ำ ไม่เพียงแค่พื้นที่ในโลกออนไลน์ แต่รวมถึงต้นทุนในการ สื่อสาร รวมทั้งการสร้างงาน ซึ่งก็เป็นเรื่องดีนะ เอาง่ายๆ อย่างที่เราใช้ไอโฟนถ่ายรูป ใช้ แค่แอพฯ สามร้อยหกสิบองศา มันไม่จ�ำเป็นต้องใช้กล้องดีเอสแอลอาร์ตัวแพงๆ เพราะสิ่งที่ ท�ำให้ภาพมันมีคุณค่าก็คือความคิดสร้างสรรค์ เรามองว่ากล้องก็เป็นแค่เครื่องมือ เดี๋ยวนี้ ใครๆ ก็ถ่ายรูปได้มีไอโฟนมีแอพพลิเคชั่นดีๆ ถ่ายได้เหมือนกันหมด แต่สิ่งส�ำคัญก็คือมุมมอง คือเรื่องที่เราจะสื่อสาร ซึ่งมันจะท�ำให้ภาพของเราแตกต่าง” บิวกล่าว “เดี๋ยวนี้เพจมันเยอะเกิน ใครก็ท�ำได้ แต่ถ้าไปหวังอะไรกับมันมากไม่ได้ มันก็แค่ช่วงเวลา หนึ่งๆ เป็นกระแส เรารู้ว่าสักวันมันก็จะซาไปเอง แล้วเราก็ต้องไปท�ำงานปกติแบบคนอื่นๆ เขา” บิวกล่าวถึงแวดวงเพจเฟซบุ๊คที่บางครั้งก็สามารถสร้างให้คนธรรมดาหรือกิจกรรม แปลกๆ มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมในวงกว้างได้เพียงชั่วข้ามคืน ในโลกที่วัดการยอมรับหรือการรับรู้ด้วยการกด ‘ไลค์’ บิวมองว่าไม่มีอะไรจีรัง และเขาก็ ทิ้งท้ายกับเราว่า “บางครั้งเราก็ข�ำตัวเองนะเวลาเราหงุดหงิดว่าเฮ้ย ท�ำไมรูปนี้มีคนไลค์น้อยจัง ไลค์ไม่ถึง พันคนเอง แต่พอมามองย้อนกลับไปตอนเริ่มๆ แค่มีคนกดถึงสามร้อย เราก็โคตรดีใจแล้ว มันไร้สาระนะ แต่ยังไงเราก็ดีใจอยู่ดีที่มีคนชอบ” Mae Baan Me Nuad (Housewife with Mustache) is a facebook fanpage run by 22-year old Film and Digital Media graduated Anuruk Cholmunee. The recent amount of people who ‘like’ this page is at 94,640 after three months of establishment. This page is only exhibiting Anuruk who comes in extravagant feminist dresses in very contrast location. He said he finds many beautiful composition in the general scenes like fresh market, dump, constructing area, etc. and her actually cheap priced costumes but elegant look make the scene funny but impressive. Check out at http://www.facebook.com/Maebanmeenuad. word: จอห์น เลมอน/ photo: โด้ ราสต้าแมว


FINE EASE

Nan Riverside Art Gallery

W W W. F I N E D A E M A G . C O M

ห อ ศิ ล ป ์ ริ ม น ่ า น ‘ โ พ ส ต ์ โ ม เ ดิ ร ์ น ก ล า ง ป ่ า ’ N a n

R i v e r s i d e

เวลานึกถึงงานศิลปะกับเมืองน่าน แทบจะไม่มีใครที่เคยไปเมืองนี้แล้วจะไม่คิดถึงภาพ ‘กระซิบรัก’ ของปู่ม่านย่าม่านที่เป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังของวัดภูมินทร์ที่ถูกท�ำซ�้ำผ่าน ของที่ระลึก จนกลายมาเป็นสัญลักษณ์ของเมืองล้านนาตะวันออกแห่งนี้ไปเสียแล้ว ซึ่ง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ คงทรงสัมผัสได้ไม่ต่างกัน ด้วยอารมณ์ขัน ท่านจึงทรงวาด ภาพ ปู่ตะโกนหาย่าที่ยืนอยู่ห่างกัน ในชื่อภาพว่า ‘ตะโกน’ (Shout) ภาพฝีพระหัตถ์ดังกล่าว จัดแสดงอยู่ในหอศิลป์ริมน่าน และเมื่อได้ไปที่นั่นจะรู้ว่าแวดวงศิลปะของเมืองน่านก็ไม่ได้มีแค่ จิตรกรรมฝาผนังตามวัดแค่อย่างเดียว ด้วยความห่างจากตัวเมืองน่านกว่า 20 กิโลเมตร จึงท�ำให้ตอนแรกเราแอบคิดว่าแล้วคนที่ไม่ สนใจในศิลปะกันจริงๆ เขาจะถ่อกันไปดูหรือ ซึ่งนั่นเป็นความคิดที่ผิดถนัด เพราะเมื่อเราขับรถผ่าน เนินเขาและแสงแดดยามบ่ายที่ค่อนข้างร้อนและยังต้องมาเสียค่าบัตรผ่านประตูคนละ 20 บาทอีก เราก็พบว่านี่แหละคือความคุ้มค่าของการได้มาเยือนน่าน ล�ำพังแค่สถานที่อันร่มรื่นและเงียบสงบ ที่ตั้งอยู่บนเชิงเขาริมแม่น�้ำน่าน กับสถาปัตยกรรม ที่ดูดีมีเสน่ห์อาจยังไม่ดึงดูดพอเท่ากับงานศิลปะอันหลากหลายที่ท�ำให้เราได้ ‘อิ่มตา’ กันจน หายเหนื่อย ยังไม่พอ แกลเลอรี่ศิลปะแห่งเดียวของจังหวัดแห่งนี้ยังเป็นของเอกชน หาได้มี งบประมาณใดๆ จากรัฐมาสนับสนุน จึงเป็นเรื่อง ‘ชื่นใจ’ ของเราต่อผู้ที่อยู่เบื้องหลัง ที่เห็น ความส�ำคัญของศิลปะและการแบ่งปันต่อสังคม หอศิลป์ริมน่านเปิดเมื่อปี พ.ศ. 2547 โดยเงินทุนของวินัย ปราบริปู ศิลปินอิสระ มีอาคารแสดงนิทรรศการหลักๆ อยู่สามหลัง หลังหน้าสุดคือ ‘เฮือนยอดหล้า’ อาคาร ที่จัดแสดงภาพพิมพ์ส�ำหรับนิทรรศการหมุนเวียนของศิลปินเดี่ยว หลังถัดมาอยู่ชั้นใต้ดิน ของร้านจ�ำหน่ายสินค้าที่ระลึกและกาแฟคือ ‘เฮือนหนานบัวผัน’ นิทรรศการแสดงภาพถ่าย จิตรกรรมฝาผนัง โดยภาพถ่ายทั้งหมดถูกถ่ายมาจากวัดส�ำคัญๆ ของเมืองน่าน เช่นวัด ภูมินทร์ วัดหนองบัว ฯลฯ และมีการบรรยายความหมายของภาพด้วย อาคารสุดท้ายหลัง ใหญ่ที่สุดเป็นสตูดิโอแกลเลอรี่ จัดแสดงนิทรรศการศิลปะร่วมสมัยหมุนเวียน ที่นี่แหละที่ท�ำให้ เราค้นพบว่าเมืองน่านหาได้มีแค่แง่มุมของความเป็นล้านนาอันเก่าแก่เพียงด้านเดียว แต่แง่ มุมอันเก๋ไก๋ มีสไตล์ เคร่งขรึม หรือมีอารมณ์ขันล้วนได้รับการถ่ายทอดจากงานศิลปินร่วม สมัยอันหลากหลาย โดยชั้นสองของอาคารเป็นแกลเลอรี่ของคุณวินัย เจ้าของหอศิลป์ และ ยังเป็นที่จัดแสดงภาพฝีพระหัตถ์ของสมเด็จพระเทพฯ อีกด้วย ทิศตะวันออกของอาคาร แห่งนี้ยังติดกับริมแม่น�้ำน่าน ที่ซึ่งเราสามารถยลวิถีอันนิ่งสงบของสายน�้ำผ่านระเบียงด้าน ข้างของอาคาร เป็นทัศนียภาพที่น่าอิจฉามากๆ หอศิลป์ริมน่านอาจไม่ได้ย่อโลกศิลปะร่วมสมัยมาไว้ทั้งหมด หากแต่ที่นี่ก็ท�ำให้โลกศิลปะ ร่วมสมัยในบางแง่มุม รื่นรมย์ เย็นสบาย และน่าสัมผัส เป็นหอศิลป์ที่น่าไปแวะมากที่สุดแห่ง หนึ่งในประเทศ โทร. 08 1989 2912, 0 5479 8046 หรือ www.nanartgallery.com เปิด 09.00 น. – 17.00 น. ยกเว้นวันพุธ 22

F I N E DA E M AG A Z I N E

A r t

G a l l e r y

Nan Riverside Art Gallery founded in 2001 by Winai Prabripoo. It is the largest private art gallery in the region, functioning as a contemporary art center to distribute and exhibit art works. It is located 20 kilometers away from Nan on Nan – Tung Chang Road. Ticket is 20 Baht per person. Open daily except Wednesday, 9 a.m. - 5 p.m.

word: จ๊อด ท่าวังผา/ photo: Fine Team


F I N E A DV E RTO R I A L

Planeta Organica

Takayuki Imori

Muzina

J A P A N E S E S H O P P I N G V I L L A G E @ J J M A R K E T C H I A N G M A I Japanese Shopping Village หรือ J Village ตั้งอยู่ในโซน JJ Good Taste Market ของโครงการ JJ Market Chiang Mai ถนนอัษฎาธร เป็นอีก โครงการที่รองรับตลาดร่วมสมัยของนักท่องเที่ยวและชาวญี่ปุ่นที่มาอาศัยอยู่ ในเชียงใหม่ โดยร้านค้าแต่ละร้านก็เน้นเทรนด์ eco-living และสไตล์แบบเอิร์ทโทน ญี่ปุ่นร่วมสมัย เรียบๆ อุ่นๆ แต่มีดีเทล และมี ‘ของ’ ที่น่าสนใจทีเดียว เริ่มจากร้าน Planeta Organica ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์แพลนเนต้า จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์จากเส้นใยธรรมชาติ ซึ่งการปลูกโดยใช้ยาปราบศัตรูพืชน้อย มากจนถึงแทบไม่ใช้ เลยท�ำให้สินค้าปลอดภัยและสวมใส่สบายทุกวัน อาทิ เสื้อ คลุม ผ้าพันคอ หมวก ย่าม รองเท้าสลิปเปอร์ ฯลฯ ดีไซน์ดี ใส่สบายและเป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม ร้านติดกับ Art Gallery เยื้องๆ กันเป็นร้าน Traps ร้านขายเสื้อผ้าฮิพๆ สตรีทแวร์สไตล์ญี่ปุ่น หน้าร้านเป็นม่านแบบญี่ปุ่นให้อารมณ์ย้อยยุค แต่ป้ายชื่อร้านที่เป็นไม้ก็ให้อา รมณ์เท่ๆ ล�้ำสมัย ส่วนข้างในมีทั้งกางเกงยีนส์ เสื้อเชิร์ต เสื้อยืด รองเท้า เป็น อีกหนึ่งร้านสตรีทแฟชั่นที่คนรักการแต่งตัวสไตล์นี้ควรต้องแวะมา ส่วนตรงกัน ข้ามคือร้าน Muak ร้านจ�ำหน่ายหมวกหลากดีไซน์ ตั้งแต่หมวกโบวเลอร์ เบเรต์ หมวกแคทวีลล์ (ปีกกว้าง) ฯลฯ อีกร้านที่โดดเด่นและเป็นที่รู้จักในวงกว้าง คือ Muzina แบรนด์บูติกของทากายูกิ อิโมริ ดีไซน์เนอร์สุดเท่ ที่มีทั้งกระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า ทั้งชายและหญิง นอกจากนี้สินค้าของ Muzina หลายตัวก็ได้ ร่วมผลิตกับแบรนด์ชั้นน�ำอื่นๆ อาทิ Planeta Organica หรือแบรนด์ Preduce สตรีทแวร์ชั้นน�ำ ร้านเปิดทุกวันตั้งแต่ 10.00 น. - 18.00 น. โดยประมาณ JJ Market ถ.อัษฎาธร ต.ป่าตัน อ.เมืองเชียงใหม่ โทร. 0 5323 1520-9 www.jjchiangmai.com Japanese Shopping Village is located in JJ Good Taste Market. This Japanese style shopping arcade hosts those forefront brands of young and fresh designers. Planeta Organica is an organic style house-ware and clothes with eco-friendly concepts. Traps is a street fashion shop for stylish guys. Muak distributes only outstanding designed head-wares such as bowler hats, caps, beret, etc. What’s more, Muzina is a bold fashion store for both men and women. The village is open 10 a.m. - 6 p.m. daily.

M A N G O

F L A V O R

ของหมอเนทตี้-ธิติญา หงษาวงศ์ เมื่อแบรนด์ดังจากบาร์เซโลนา ได้ฤกษ์เปิดช็อปเอาใจสาวๆ แฟชั่นนิสตาชาวเชียงใหม่ เราก็ขอไปเยี่ยมชม MANGO เสื้อผ้าแบรนด์ดัง กันซักนิด ณ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า เชียงใหม่แอร์พอร์ต ระหว่างเดินเลือกชม เลือกช้อปอย่างเพลิดเพลิน สายตาก็ เกิดไปสะดุดกับสาวหวานซ่อนเปรี้ยวที่คุ้นหน้าคุ้นตา เลยพุ่งตรงไปพูดคุยกับเธอจนเพลิน จนกลับมายังสถานที่ท�ำงานที่กับวิชาชีพที่น่าสนใจของเธออีกด้วย ณ Holistica Clinic กับการตกแต่งแบบสวยหวานแสดงออกถึงความเป็นผู้หญิง ดู จะสะท้อนบุคลิกของผู้บริหารสาวสวยอายุน้อย อ.ภญ. ธิติญา หงษาวงศ์ จนไม่น่าเชื่อ ว่าด้วยภาพลักษณ์ที่เราเห็นกันในงานสังคมและตามสื่อต่างๆ เธอมีหน้าที่บริหารจัดการ และดูแลสถานดูแลสุขภาพแบบองค์รวม เพื่อการฟื้นฟูสุขภาพด้วยเทคโนโลยีทันสมัยแห่งนี้ “นักศึกษาจะเรียกกันว่าอาจารย์เนทตี้ค่ะ ด้วยความชอบในความสวยความงามจึง เลือกเรียนเภสัชกรโดยตรงทางด้านผิวหนัง เครื่องส�ำอาง อาหารเสริมและวิตามิน ต่างๆ โดยเฉพาะศาสตร์ด้านการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ หรือเรียกง่ายๆ ว่าทุกวัน นี้สิ่งที่เรียนมาน�ำมาปรับใช้ในการท�ำงานในด้านการให้ค�ำปรึกษาและฟื้นฟูสุขภาพจาก ภายในสู่ภายนอก ให้มีสุขภาพดีส�ำหรับผู้ที่ใส่ใจในเรื่องผิวพรรณและความสวยงามค่ะ” ชีวิตประจ�ำวันจะแบ่งเป็น 3 ส่วนที่ชัดเจนเลยคือ การเป็นอาจารย์ การเป็นผู้ บริหาร และเวลาที่เหลือที่ให้ไปกับการพักผ่อนและดูแลตัวเอง ซึ่งอาจารย์เนตตี้บอก ว่าต้องเตรียมตัวพบกับสถานการณ์ที่แตกต่างกันไปในแต่ละวัน ในบทบาทการเป็น อาจารย์ต้องได้พบปะกับนักศึกษา แต่เมื่อมาอยู่ที่คลินิกต้องปรับบทบาทเป็นผู้บริหาร และในขณะเดียวกันก็จะออกมาพูดคุยรับฟังกับผู้มาใช้บริการ ดังนั้นภาพลักษณ์จึง เป็นสิ่งส�ำคัญในการสร้างความน่าเชื่อถือแก่ผู้ที่จะมารับความรู้ หรือผู้ที่จะปรึกษา ปัญหาสุขภาพ โดยเฉพาะในการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความสวยความงาม เราก็ต้องเป็น ตัวอย่างที่สร้างความสบายใจและความเชื่อมั่นให้กับผู้ที่พบเห็นด้วย ซึ่งก็เป็นการเสริม สร้างความมั่นใจให้กับตัวเองอีกทางหนึ่ง เราจึงวกกลับไปตั้งค�ำถามเกี่ยวกับการแต่งตัวของอาจารย์เนตตี้ที่วันนี้ดู คล่องแคล่วกระฉับกระเฉง แต่มีลุคแบบแฟมินีนอยู่ ซึ่งอาจารย์เนตตี้แอบบอกว่าเพิ่งจะ ไปช็อปปิ้งจาก MANGO shop มากับคอลเลคชั่นฤดูหนาว 2012 ซึ่งผสมผสานความ แมนแบบสุภาพบุรุษเข้าไปในเทคนิคการ ออกแบบท�ำให้ภาพที่ออกมาดูพร้อมในทุกสถานการณ์ทว่ายังทิ้งไว้ซึ่งความเป็นผู้ หญิงตามสไตล์ MANGO พบกับมุมมองใหม่ๆ ทางด้านแฟชั่นสุดชิคก่อนใครกับ MANGO ได้ที่ร้าน MANGO สาขาใหม่ ชั้น 1 เซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ ติดตามอัพเดท ข้อมูลข่าวสารแฟชั่นสไตล์ MANGO ได้ที่ www.mango.com

word: อารยา ปัญญานุวัฒน์/ photo: ภูมิ นริศชาติ


FINE SHOPPING

D e c o r a t i o n

C h i c

W W W. F I N E D A E M A G . C O M

C l a s s i c J o u r n e y Classic Journey คือโชว์รมู จ�ำหน่ายสินค้าแต่งบ้าน เฟอร์นิเจอร์น�ำเข้า เครื่องประดับ ฯลฯ ที่แต่ละ ชิ้นล้วนมีเรื่องราวทางอารยธรรมผสมผสานการ ออกแบบร่วมสมัย หรูหรา มีสไตล์ หลายชิ้นดูเป็น งาน antiques เก่าแก่ แต่สินค้าทั้งหมดคืองานท�ำใหม่ที่ คุณภาพของวัสดุ การออกแบบ และฟังก์ชั่นของพวก มันสมบูรณ์แบบ และมีเสน่ห์ ในราคาที่จับต้องได้ ที่นี่เป็นส่วนผสมที่ลงตัวของสไตล์แบบบริติช วินเทจ, วิคตอเรียน, คลาสสิค ยูโรเปี้ยน รวมทั้งเฟอร์นิเจอร์ ดีไซน์ขึ้นหิ้งแบบฝรั่งเศส ไม่เพียงแค่เฟอร์นิเจอร์ แต่ยังรวมถึงโทรศัพท์แบบใช้นิ้วหมุน นาฬิกาโรมัน, แชนเดอเลียร์เหล็กดัด ฯลฯ นอกจากนี้ยังรับสั่งท�ำ เฟอร์นิเจอร์และของตบแต่ง เป็นที่ที่ท�ำให้ผู้ที่คิดจะแต่ง บ้านสไตล์ย้อนยุคที่เน้นความหรูหราคลาสสิคสามารถ มาที่นี่ที่เดียวแล้วจบกระบวณการตบแต่งได้เลย โชว์รูม ใหญ่ของ Classic Journey ตั้งอยู่ ย่านหนองหอย ถนนมหิดล ส่วนอีกแห่งหนึ่งตั้งอยู่ในนิ่มซิตี้เดลี่ และ สาขาล่าสุดบนถนนช้างคลาน

Classic Journey is a showroom distributing imported furniture, decorations and accessories in European vintage senses, including British country, Victorian, French chateau style, etc. All are newly luxurious made. The main showroom is in Nong Hoi, Mahidol Road. Other showrooms are at Nim City Daily and Chang Klan Road.

โทร. 0 5328 1900 (โชว์รูมช้างคลาน) 0 5333 4888 (โชว์รูมใหญ่หนองหอย) www.classic-journey.com

K a e w K a w N a C h i a n g

M a i เพิ่งได้โลเคชั่นใหม่อยู่ในแคนทารี่ เทอร์เรซ โมเดิร์นไลฟ์สไตล์ สเปซบนถนนนิมมานเหมินท์ Kaew Kaw Na Chiang Mai คือ ร้าน selected shop ของคุณแก้วก๊อ ณ เชียงใหม่ ที่เราคุ้นเคย กันดี นอกจากแบรนด์เสื้อผ้าในแบบ signature ที่เธอดีไซน์เอง เครื่องประดับ และของตบแต่งที่สะท้อนรสนิยมเก๋ไก๋ สนุกสนาน และฉูดฉาดในบางอารมณ์ Kaew Kaw Na Chiang Mai ยังมี แบรนด์ accessories และงานท�ำมือเท่ๆ ของดีไซน์เนอร์ชั้นน�ำรุ่น ใหม่ๆ ของเมืองเชียงใหม่อีกด้วย อาทิ โปสการ์ดของโคมต้อง เดรสสวยๆ จาก Ammonia กระเป๋า tote bag จาก Kasplay สมุดท�ำมือ ใบชา รองเท้า ดอกไม้ส�ำหรับแต่งบ้าน ฯลฯ เรียกได้ ว่าครอบจักรวาลในสไตล์ชิคๆ กันเลยทีเดียว นอกจากนี้ยังเสื้อ ยืด DIY ให้ลูกค้ามาเลือกเครื่องประดับ เพ้นท์สี และอื่นๆ เพื่อ สร้างสรรค์เสื้อยืดในแบบของคุณตัวเดียวไม่ซ�้ำใคร Kaew Kaw Na Chiang Mai is a selected shop owned by Kaew Kaw Na Chiengmai. It is situated in Kantary Terrace, Nimmanhaemin Road. Apart from distributing vivid clothes and accessories under the brand ‘Kaew Kaw Na Chiang Mai’, the store also offers other forefront young local designers’ works such as Kasplay’s tote bags, Ammonia’s dresses, Kome Tong’s postcards, etc. It also provides DIY T-shirt that you can create your own style t-shirt with a lot of accessories and decorations in the shop.

Kantary Terrace, ถนนนิมมานเหมินท์ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ โทร. 0 5340 0357, 08 1711 7212 24

F I N E DA E M AG A Z I N E

word & photo: FINE TEAM


FINE CLICK W W W. F I N E D A E M A G . C O M

“ทุ ก อย่ า งที่ เ กิ ด ขึ้ น ในชี วิ ต เรามี สิ ท ธิ์ เ ลื อ กที่ จ ะท� ำ ”

“ผมให้โอกาสตัวเองในการทดลองอะไรใหม่ๆ การเลือกที่จะมาเป็นดีเจก็เป็น ความฝันของผม และผมก็หลงรักงานดีเจ และดีใจที่ได้รับโอกาสในการท�ำ สิ่งต่างๆ ไม่ได้ได้มาง่ายดาย กว่าผมจะผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมในทีมคลิ๊กเรดิโอ เอฟเอ็ม 102.5 เชียงใหม่ ต้องผ่านการฝึกฝนการเรียนรู้ โดยใช้เวลาหลายเดือนเลยที เดียว ตอนแรกผมก็คิดว่าการเป็นดีเจมันจะง่าย ก็แค่เปิดเพลงให้คนฟัง พูดๆๆ ไปเรื่อยๆ แต่มันไม่ใช่เลย มันต้องมีมากกว่านั้น ไม่ว่าจะเป็นการรับโทรศัพท์หน้าไมค์ การอ่านสคริปต์ ต่างๆ การสัมภาษณ์ศิลปินรวมถึงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่ไม่คาดคิดอีก ทุกสิ่งทุกอย่างใหม่มากส�ำหรับผม มีช่วงหนึ่งที่ผมเกิดอาการท้อ และรู้สึกกดดัน สับสนแทบจะขอลาออกเลยทีเดียว เพราะว่าผมคือคนที่ด้อยที่สุดในกลุ่มว่าที่ดีเจที่มาคัด เลือก ผมพูดก็ไม่คล่อง อ่านก็กระตุกไปกระตุกมา โดนพี่ๆ ดีเจสอนแล้วสอนอีกยังไงก็ ท�ำไมได้ เกือบจะโดนคัดออกเลยด้วย แต่ก็มีก�ำลังใจเยอะแยะที่เข้ามาช่วยไม่ว่าจะเป็นพี่ๆ เพื่อนๆ และคนในครอบครัว จึงท�ำให้ผมได้ลุกขึ้นมาสู้อีกครั้ง และตั้งใจท�ำมันมั่นฝึกซ้อม หัดอ่านหัดพูดคนเดียวอยู่ตลอดเวลา จนบางคนที่เห็นผมพูดก็นึกว่าผมบ้าไปแล้ว ฮ่าๆ ผมก็ไม่สนนะครับ เพราะผมรักที่จะท�ำมันฝันที่จะท�ำมันท่องไว้ในใจเสมอว่ามันเป็นความฝัน ของเรามันจะต้องเป็นอาชีพของเราให้ได้ และในที่สุดผมก็ท�ำมันได้ทุกวันนี้ผมรู้สึกภูมิใจและ ดีใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งกับการเป็นดีเจในคลื่น คลิ๊กเรดิโอ เอฟเอ็ม102.5 เชียงใหม่ ยามที่ท้อแท้ ก�ำลังใจจากคนรอบข้างเป็นสิ่งส�ำคัญที่สุดครับ ถ้าคุณอยู่ข้างๆ คนที่ ก�ำลังรู้สึกแย่หรือหมดหวัง ค�ำพูดง่ายๆ พูดกับคนเหล่านั้นเถอะครับ ให้เค้าสู้ พร้อมทั้ง ลูบหลัง หรือสวมกอดเบาๆ สิ่งเหล่านี้แหละที่ท�ำให้ผมแน่วแน่ อาจดูเหมือนเป็นเรื่องเล็ก แต่เป็นเรื่องที่ผมได้มาซึ่งทางเลือกที่ผมกล้าที่จะลอง และความตั้งใจที่จะท�ำมันด้วยตัวเอง จริงๆครับ มันช่างยิ่งใหญ่ และผมก็ภูมิใจ ต้องบอกเลยนะครับว่าส�ำหรับใครที่ชอบอะไรแล้วเลือกที่จะท�ำมันต้องท�ำมันให้สุดท�ำ มันให้ได้ ค่อยๆ ก้าวไปทีละนิดอย่าก้าวกระโดดเพราะมันจะท�ำให้เราสะดุดได้ พอเราท�ำมันได้แล้ว ก็อย่าหลงระเริง ขอเพียงแค่อย่าหยุดที่จะท�ำมันต้องคิดในใจไว้เสมอมันคือสิ่งที่เรารักและ เลือก ขอบคุณส�ำหรับโอกาสที่มาหยุดอยู่ตรงหน้าผม และมีเวลาเพียงพอให้ผมได้วิ่งเข้าหา โดยที่ไม่หนีผมไปไหน ทุกๆ คนก็เหมือนกันครับ โอกาสมีทุกก้าวที่เราเดิน เอื้อมมือคว้า ไว้แล้ววิ่งไปให้ทัน คุณมีสิทธิเลือกส�ำหรับทุกโอกาส วันนี้ผมผ่านจุดเริ่มต้นมาหนึ่งก้าว ส�ำหรับโอกาสที่ผมเลือกเอง คุณล่ะครับเลือกสิ่งต่างๆ เพื่อตัวเองวันข้างหน้ากันอย่างไร สู้ๆ นะครับทุกอย่างไม่ได้มาง่ายๆ หรอกครับ” เป็นก�ำลังใจให้ครับ ดีเจโตโต้ - ณัฐวัช กุณฑา Click radio fm. 102.5 ดูและฟังพวกเราได้ ทุกวัน เวลา 20.00-24.00 น. www.facebook.com/clickradio1025cnx


F I N E VOYA G E W W W. F I N E D A E M A G . C O M

S h i n i n g

H o r i z o n

‘ ยิ่ ง สู ง ยิ่ ง ห น า ว ’ ต ะ ลุ ย ภู เ ข า หิ ม ะ มั ง ก ร ห ย ก ที่ ลี่ เ จี ย ง J a d e D r a g o n S n o w M o u n t a i n i n L i j i a n g

26

IN IN FF IN E EDD AA E EMM AA GG AA ZZ IN EE


การสร้างสิ่งอ�ำนวยความสะดวกมากมายในสถาน ที่ที่ยากจะเข้ามานั้นเป็นความสามารถพิเศษของ รัฐบาลจีนในการจัดการการท่องเที่ยว และนั่น ท�ำให้ผมอดคิดถึงโครงการกระเช้าขึ้นดอยหลวง เชียงดาวไม่ได้ที่ล่มไม่เป็นท่าในเมืองไทยไม่ได้ “เราควรเก็บลูกชิ้นในชามก๋วยเตี๋ยวเอาไว้กินทีหลังสุดฉันใด เราก็ควรเก็บภูเขาหิมะมังกร หยกเอาไว้เที่ยวทีหลังสุดฉันนั้น” แม้ประโยคนี้ซุนวูจะไม่เคยกล่าว แต่ด้วยความที่ได้ยินเสียงลือเสียงเล่าอ้างถึงความงดงามของ ภูเขาหิมะมังกรหยกแห่งเมืองลี่เจียง มณฑลยูนนาน ประเทศจีนมานาน ท�ำให้ผมยึดถือประโยคดัง กล่าวราวกับเป็นต�ำรายุทธพิชัยแห่งการท่องเที่ยวในยามที่เดินทางมาถึงลี่เจียงในครั้งนี้ ถึงแม้ค่าเข้าชมสถานที่จะท�ำให้เราต้องชะงักไปชั่วขณะ ด้วยความที่ราคามันขึ้นพรวดพราดแตก ต่างจากที่ไกด์บุ๊คเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วบอกเอาไว้อย่างสิ้นเชิง (เหตุการณ์นี้สอนให้รู้ว่า อย่าลืมอัพเดท ข้อมูลก่อนออกเดินทางทุกครั้ง) ซึ่งค่าใช้จ่ายมีทั้งค่าเข้าอุทยาน ค่าบ�ำรุงรักษาเมืองลี่เจียง ค่าแท็กซี่ จากในเมืองไปจุดขึ้นรถบัส ฯลฯ (สรุปไปเที่ยวที่เดียว มีค่าใช้จ่ายให้ค�ำนวณยิ่งกว่าเสียภาษีปลายปี เสียอีก) เบ็ดเสร็จเกือบ 2,000 บาท ซึ่งค่าใช้จ่ายที่ดูเหมือนไม่สูงนี้กลับกลายเป็นปัญหา เนื่องจาก เราไปถึงที่นี่ในวันท้ายๆ ของการแบกเป้เที่ยวจนท�ำให้เงินในกระเป๋ามีจ�ำกัด แต่เราก็ตัดสินใจสวม วิญญาณทหารพระเจ้าตากทุบหม้อข้าวบุกเข้าตีภูเขาหิมะมังกรหยกซะเลย เรียกได้ว่างานนี้ต่อให้เงิน หมดจนต้องขายไตเพื่อหาเงินกลับบ้านก็ยอม เราออกเดินทางในตอนเช้า จากถนนเราสามารถมองเห็นภูเขาหิมะขนาดใหญ่ยอดขาวโพลนรูป ร่างเหมือนมังกรแห่งนี้ตั้งตระหง่านอยู่ข้างหน้าได้อย่างชัดเจน จึงไม่แปลกที่ใครๆ ที่มาลี่เจียงต่างก็ อยากขึ้นไปเที่ยวบนนั้น ก็ความสวยงามของภูเขาแห่งนี้มันมาเตะตาคนที่อยู่ตลอดเวลาเสียจนใครมา แล้วไม่ยอมขึ้นไปก็ดูจะใจแข็งเกินไปหน่อยแล้ว แม้จะมั่นใจว่าออกมาเช้าตรู่ไม่แพ้ใคร แต่สุดท้ายก็ไม่เช้าไปกว่าเหล่าคณะทัวร์ทั้งหลายที่มาต่อคิว กันอย่างคับคั่ง จนเราต้องยืนรอประมาณครึ่งชั่วโมงกว่าจะได้ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ และด้วยความเร็วใน ระดับเดียวกับรถไฟเหาะก็ท�ำให้เรามาถึงความสูง 4,506 เมตรเหนือระดับน�้ำทะเลอย่างรวดเร็ว แต่นั่น ไม่ใช่ระดับความสูงสุดท้าย เพราะเราต้องเดินขึ้นต่อไปอีกจนถึงจุดสูงสุดที่อนุญาตให้นักท่องเที่ยว ขึ้นไปถึงที่ระดับ 4,680 เมตรเหนือระดับน�้ำทะเล ซึ่งเส้นทางเดินขึ้นเขาไม่ได้ยากอย่างที่คิดไว้ เพราะ ทางการจีนได้ทุ่มทุนสร้างทางเดินไม้อันแสนสะดวกสบายให้นักท่องเที่ยวได้เดินสัมผัสบรรยากาศบน ภูเขาได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็นอากง-อาม่า เด็กประถมตัวเล็กๆ หรือแม้แต่คู่บ่าวสาวที่มาถ่ายรูป Pre-wedding ก็ขึ้นมาได้อย่างง่ายดาย เห็นแบบนี้ชายไทยมาตรฐานอย่างผมก็กระหยิ่มยิ้มย่องในใจ ก็ในเมื่อภูกระดึงกับดอยหลวงเชียงดาวยังผ่านมาแล้ว ยอดเขาหิมะมังกรหยกก็คงไม่เท่าไหร่หรอก แต่พอเอาเข้ า จริ ง จากตอนแรกที่ เ ป็ น การเดิ น อย่ า งรื่ น รมย์ เ พราะมี ซุ ้ ม ให้ พั ก ทุ ก 500 เมตรแถม มี ฮ็ อ ตดอกและโค้ ก ขายระหว่ า งทาง แต่ พ อนานๆ ไปทางเดิ น ที่ เ หมื อ นง่ า ยกลั บ ทวี ค วามยากมาก ขึ้ น เมื่ อ อากาศที่ เ คยอยู ่ เ ต็ ม ปอดกลั บ ค่ อ ยๆ หายไป ขาที่ เ คยสั่ ง ได้ ดั่ ง ใจก็ เ ริ่ ม หนั ก ขึ้ น บั น ไดไม่ กี่ ขั้ น เล็ ก ๆ กลั บ ดู เ หมื อ นระยะทางอั น แสนไกล ถึ ง ตอนนั้ น ท� ำ ให้ ผ มเกิ ด พุ ท ธิ ป ั ญ ญาว่ า ตั ว เองก� ำ ลั ง เจอ กั บ สภาวะแพ้ ที่ สู ง เข้ า ให้ แ ล้ ว ถึ ง ตอนนี้ อ อกซิ เ จนที่ เ รามองว่ า ซื้ อ อากาศอั ด กระป๋ อ งมาข� ำ ๆ เห็ น คน อื่ น ซื้ อ ก็ ซื้ อ ตาม กลั บ กลายเป็ น ปั จ จั ย ที่ ห ้ า ที่ ชี วิ ต ขาดไม่ ไ ด้ เดิ น ไปเรื่ อ ยๆ ในที่ สุ ด เราก็ ม าถึ ง ระดั บ ความสู ง 4,680 เมตรจนได้ โชคดี ที่ ส ภาพอากาศใน ลี่ เ จี ย งวั น นี้ ไ ม่ มี ฝ นหรื อ หมอกมาบดบั ง อย่ า งที่ ก รมอุ ตุ ฯ จี น พยากรณ์ เ อาไว้ ท� ำ ให้ ผ มสามารถ เห็ น ภาพภู เ ขาสี ข าวซึ่ ง เกิ ด จากหิ ม ะทั บ ถมเป็ น เวลาพั น ปี ท ่ า มกลางฉากหลั ง เป็ น ท้ อ งฟ้ า ใสได้ อ ย่ า ง ชั ด เจน ซึ่ ง ภาพดั ง กล่ า วช่ า งดู ง ดงามเหมื อ นฝั น จนต่ อ ให้ ใ ช้ ก ล้ อ งกระป๋ อ งแค่ ไ หน ภาพที่ อ อกมา ก็ ยั ง สวยดู ดี มี ค ลาสได้ ไ ม่ ย าก มองวิ ว เสร็ จ แล้ ว ก็ เ ปลี่ ย นมามองผู ้ ค นรอบกาย พบว่ า นั ก ท่ อ งเที่ ย วส่ ว นใหญ่ ที่ ม าเที่ ย ว ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น คนจี น แทบทั้ ง นั้ น เพื่ อ นคนจี น คนหนึ่ ง บอกผมว่ า เดี๋ ย วนี้ ค นจี น เริ่ ม มี ฐ านะดี ขึ้ น จน ก้ า วสู ่ ส ถานะชนชั้ น กลางที่ มี ง านอดิ เ รกเป็ น การท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ พั ก ผ่ อ นหย่ อ นใจ ซึ่ ง ทางการจี น ก็ ประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ค นจี น ออกมาเที่ ย วมากขึ้ น และอ� ำ นวยความสะดวกให้ อ ย่ า งเต็ ม ที่ ตรงกั น ข้ า มกั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวตะวั น ตกที่ พ บได้ น ้ อ ยมาก ซึ่ ง อาจเป็ น เพราะคนที่ นี่ ไ ม่ พู ด ภาษาอั ง กฤษ แถมป้ า ย บอกทางก็ ภ าษาจี น ล้ ว นๆ บวกกั บ กิ ต ติ ศั พ ท์ ด ้ า นอื่ น ๆ เช่ น ห้ อ งน�้ ำ ที่ ไ ม่ มี ป ระตู ป ิ ด ท� ำ ให้ ช าวต่ า ง ชาติ ที่ พู ด จี น ไม่ ไ ด้ จึ ง ไม่ ค ่ อ ยเที่ ย วจี น สั ก เท่ า ไร จากนั ก ท่ อ งเที่ ย วก็ หั น มามองบรรยากาศรอบตั ว ทั้ ง เคเบิ้ ล คาร์ ทั้ ง ทางเดิ น ไม้ ก็ พ บว่ า การ สร้ า งสิ่ ง อ� ำ นวยความสะดวกมากมายในสถานที่ ที่ ย ากจะเข้ า มานั้ น เป็ น ความสามารถพิ เ ศษของ รั ฐ บาลจี น ในการจั ด การการท่ อ งเที่ ย ว และนั่ น ท� ำ ให้ ผ มอดคิ ด ถึ ง โครงการกระเช้ า ขึ้ น ดอยหลวง เชี ย งดาวไม่ ไ ด้ ที่ ล ่ ม ไม่ เ ป็ น ท่ า ในเมื อ งไทยไม่ ไ ด้ ซึ่ ง ถ้ า เชี ย งดาวอยู ่ ใ นเขตประเทศจี น ป่ า นนี้ ค งมี กระเช้ า ขึ้ น ไปเป็ น สิ บ ๆ อั น แล้ ว เหตุ เ พราะที่ นี่ ไ ม่ มี ก ารถามประชามติ ไม่ ส นใจฟั ง เสี ย งของคนเล็ ก ๆ น้ อ ยๆ หรื อ ฟั ง เสี ย งคั ด ค้ า นจากเอ็ น จี โ อสั ก เท่ า ไร ซึ่ ง เราอาจจะมองจี น เป็ น ปี ศ าจร้ า ยที่ ส นใจการ ท่ อ งเที่ ย วมากกว่ า สิ่ ง แวดล้ อ มก็ ไ ด้ แต่ ใ นอี ก มุ ม นั้ น รั ฐ จี น อาจจะมี วิ ธี คิ ด ที่ แ ตกต่ า งกั บ เรา นั่ น คื อ มองว่ า สถานที่ ท ่ อ งเที่ ย วก็ ต ้ อ งใช้ ท ่ อ งเที่ ย วเป็ น ธรรมดา ก็ เ ลยแสดงตั ว ไปเลยตรงๆ ไม่ ก ระมิ ด กระเมี้ ย น จะเห็ น ได้ จ ากสถานที่ อื่ น ๆ ในลี่ เ จี ย ง ไม่ ว ่ า จะเป็ น เมื อ งเก่ า ลี่ เ จี ย งที่ มี ก ารสร้ า งใหม่ ห ลาย จุ ด และมี ก ารท� ำ ป้ า ยใหม่ ห มดทั้ ง เมื อ ง จนใครที่ ม องอั ม พวาหรื อ เชี ย งคานว่ า เป็ น เมื อ งที่ ถู ก สร้ า ง ขึ้ น ถ้ า มาเห็ น เมื อ งเก่ า ในลี่ เ จี ย งแล้ ว อาจจะเกิ ด อาการช็ อ คได้ ดู ซิ สงสั ย ผมจะแพ้ ที่ สู ง มากไปหน่ อ ย ท� ำ ให้ แ ทนที่ เ วลามาเที่ ย วจะได้ คิ ด อะไรเพลิ น ใจ แต่ ก ลั บ คิ ด ออกแต่ เ รื่ อ งชวนปวดหั ว แบบนี้ เ สี ย ได้ The admission fee of the outstanding Lijiang’s attraction ‘Jade Dragon Snow Mountain ‘ is a bit expensive for us who visited the Yunnan, the southwest of China, as a backpacker. Anyway, when you come to Lijiang and do not climb up this mountain, you’ d better not go to China at first. The budget you have to pay include city taxi, bus, cable car, insurance, admission fees, totally almost 2,000 Baht. Nevertheless, it’s a great experience to ride the cable and climb up to the distance 4,680 meters above the sea level, tries with less oxygen ambience and admire the wonderful dragon alike snowing mountain scene. word & photo: บดิ น ทร์ เทพรั ต น์


F I N E S T AY W W W. F I N E D A E M A G . C O M

S e v e n G u e s t

Downtown Accommodations

S e n s e s H o u s e บู ติ ก เกสท์ เ ฮาส์ ใ กล้ กั บ แจ่ ง หั ว ลิ น คู เ มื อ งเชี ย งใหม่ ที่ น� ำ เสนอสั ม ผั ส ทั้ ง 7 คอนเซปต์ ข องความเป็ น ‘ไทย’ ผ่ า นห้ อ งพั ก ที่ มี ส ไตล์ แ ตกต่ า งกั น ทั้ ง 7 ห้ อ ง ไม่ ว่ า จะเป็ น อยุ ธ ยา รั ต นโกสิ น ทร์ เชี ย งใหม่ ปาย อี ส าน เชี ย งคาน และมโนราห์ ที่ ซึ่ ง แต่ ล ะห้ อ งก็ ล ้ ว นสะท้ อ นคาแรกเตอร์ ข องพื้ น ที่ ต ่ า งๆ ผสมผสานบรรยากาศแบบ ย้ อ นยุ ค นิ ด ๆ ล่ า สุ ด Seven Senses Guest House น� ำ เสนอสั ม ผั ส ที่ 8 ผ่ า นห้ อ ง กรุ ง เทพฯ ที่ ต บแต่ ง ใหม่ ทั้ ง หมดและพร้ อ มเปิ ด ให้ บ ริ ก าร เพี ย งทางเข้ า ที่ ใ ช้ ก ระจก หลากสี ม าท� ำ เป็ น ช่ อ งประตู และลวดลายแกะสลั ก ไม้ ข องช่ อ งลมท� ำ ให้ เ รารู ้ สึ ก เหมื อ น ห้ อ งนอนของท่ า นขุ น ในเมื อ งหลวงยุ ค 50 ได้ อ ย่ า งดี ข้ า งในตบแต่ ง อย่ า งเรี ย บ ง่ า ย เน้ น ความสะดวกสบายและการพั ก ผ่ อ น แต่ ก็ ไ ม่ พ ลาดเก็ บ รายละเอี ย ดเล็ ก ๆ น้ อ ยได้ อ ย่ า งลงตั ว

Seven Senses boutique guesthouse is located on Serm Suk Road, Chang Puak, near Hua Lin Corner’s City Moat. It offers 7 difference senses of living through 7 different style rooms, reflecting Thailand (Ayutthaya, Rattanakosin, I-San, etc.) Recently, it presents the latest 8 th sense through Bangkok Room.

13 ถ.เสริ ม สุ ข ต.ช้ า งเผื อ ก อ.เมื อ งเชี ย งใหม่ โทร. 0 5321 1471 www.sevensenseguesthouse.com

N i m m a n G a l l e r y ตั้ ง อยู ่ ใ นซอย 1 ถนนนิ ม มานเหมิ น ท์ 1 Nimman Gallery Hotel เป็ น โรงแรมเปิ ด ใหม่ ที่ ผ สมผสานคอนเซปต์ ของบู ติ ก โฮเทลน� ำ สมั ย เข้ า กั บ แกลเลอรี่ ศิ ล ปะร่ ว มสมั ย เป็ น โรงแรมที่ ท� ำ เลและดี ไ ซน์ โ ดดเด่ น อี ก แห่ ง หนึ่ ง ในเชี ย งใหม่ เพี ย งแค่ ตั ว อาคารภายนอกที่ โ รงแรมท� ำ เก๋ ด ้ ว ยการเอา แผงของหวายสานมาบั ง ทั ศ นี ย ภาพอั น แข็ ง ทื่ อ ของอาคาร คอนกรี ต ก็ ท� ำ ให้ รู ้ ว ่ า เจ้ า ของเขาพิ ถี พิ ถั น ต่ อ การออกแบบ และการสร้ า งบรรยากาศให้ เ ป็ น กั น เองอย่ า งมี ศิ ล ปะอย่ า งไร นอกจากนี้ ส ่ ว นต้ อ นรั บ ของโรงแรมก็ ก ลมกลื น ไปกั บ แกลเลอรี่ ภ าพสี น�้ ำ มั น และส่ ว นจ� ำ หน่ า ยงานศิ ล ปะ ทั้ ง งาน จิ ต รกรรม bronze และ antiques สวยๆ ส่ ว นด้ า นหลั ง ก็ เป็ น พื้ น ที่ ข องแกลเลอรี่ ศิ ล ปะทั้ ง หมด ห้ อ งพั ก ทั้ ง 15 ห้ อ ง อยู ่ ใ นคอนเซปต์ แ บบพื้ น ถิ่ น การน� ำ ไม้ ม าประดั บ ตบแต่ ง เข้ า กั บ งาน folk แบบล้ า นนา และผ้ า ชาวเขา ท� ำ ให้ รู ้ สึ ก อบอุ ่ น และประณี ต ท� ำ เลดี ดี ไ ซน์ โ ดน ราคาก็ ไ ม่ แ พงด้ ว ย

H o t e l 1 Nimman Gallery House is located on Nimmanhaemin Road, Soi 1. This new boutique hotel runs very cool with art gallery exhibited many oil paintings, bronze sculptures and antiques. The concept design of its entire 15 rooms is in contemporary Lanna style with the fascinating mixing of wood, hill tribe clothes and folk art.

10,12 ถ.นิ ม มานเหมิ น ท์ ซอย 1 โทร. 0 5389 4112 www.1nimman.com

อย่ า พลาด! งาน Nimmanhaemin Art & Design Promenade ระหว่ า งวั น ที่ 5-10 ธ.ค. ตลอดถนนนิ ม มานเหมิ น ท์ ซอย 1 (งานตั้ ง อยู ่ หน้ า โรงแรม) word & photo: FINE TEAM

28

F I N E DA E M AG A Z I N E


FINE DINING W W W. F I N E D A E M A G . C O M

N a n

S t r e e t

F o o d

B r e a k f a s t @ Early Bird Market in Nan City มื้ อ เ ช ้ า แ บ บ คนน่าน ที่ ก า ด เ ช ้ า เ มื อ ง น ่ า น

เวลาเดิ น ทางไปเที่ ย วที่ ไ หนถ้ า อยากสั ม ผั ส วั ฒ นธรรมร่ ว มสมั ย ของคน เมื อ งอย่ า งแท้ จ ริ ง แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ เ ราไปอาจไม่ ใ ช่ ค� ำ ตอบ หากแต่ เ ป็ น การ ได้ ไ ปเยื อ นตลาดของแต่ ล ะที่ โดยเฉพาะตลาดเช้ า ที่ เ ราจะได้ เ ห็ น ผู ้ ค นในพื้ น ที่ อ อกมาจั บ จ่ า ยซื้ อ ของสด บ้ า งก็ ล้ อ มวงตั้ ง สภากาแฟดื่ ม ชาร้ อ นๆ หรื อ ส่ ว นมากที่ ม าจ่ า ยตลาดท� ำ อาหารเช้ า หรื อ หา ซื้ อ อาหารถุ ง จากร้ า นอาหารหรื อ แผงลอยขายอาหารของคนพื้ น ที่ จ ริ ง ๆ ซึ่ ง การได้ มาเยื อ นนี่ แ หละจะท� ำ ให้ รู ้ ว ่ า คนที่ นี่ เ ขากิ น เขาอยู ่ กั น อย่ า งไร กาดเช้ า เมื อ งน่ า นเป็ น อี ก หนึ่ ง ตลาดที่ น ่ า รื่ น รมย์ ที่ สุ ด สั ก หกโมงเช้ า พระอาทิ ต ย์ ยั ง ไม่ ขึ้ น ดี อากาศก� ำ ลั ง เย็ น สบาย ยิ่ ง ถ้ า มาช่ ว งปลายปี ด ้ ว ยแล้ ว แนะน� ำ ว่ า ใส่ เ สื้ อ คลุ ม บางๆ มาเดิ น ตลาดสั ก ตั ว ด้ ว ยก็ ดี ด้ ว ยความที่ ตั ว อ� ำ เภอเมื อ งน่ า นไม่ ไ ด้ มี พื้ น ที่ ใหญ่ โ ตเหมื อ นเมื อ งเชี ย งใหม่ ท� ำ ให้ ที่ นี่ มี ต ลาดเช้ า หลั ก ๆ อยู ่ ย ่ า นเดี ย วคื อ ตลาดเช้ า หน้ า โรงแรมเทวราชบนถนนสุ ม นเทวราช ซึ่ ง อยู ่ ใ นพื้ น ที่ ใ กล้ ๆ กั บ ตลาดตั้ ง จิ ต นุ ส รณ์ ทั้ ง สองตลาดเชื่ อ มกั น ด้ ว ยแผงลอยขายผั ก รถเข็ น น�้ ำ เต้ า หู ้ แ ละรถเข็ น ขายอาหารใน ตอนเช้ า ซึ่ ง ไม่ เ พี ย งแค่ วั ต ถุ ดิ บ ร้ า นอาหารเช้ า หลากหลายที่ อ ร่ อ ยๆ ก็ ล ้ ว นตั้ ง อยู ่ ในพื้ น ที่ ดั ง กล่ า วด้ ว ย เริ่ ม จากร้ า นแรกคื อ ‘เลิ ศ รส’ ร้ า นต้ ม เลื อ ดหมู ชื่ อ ดั ง ของที่ นี่ ตั้ ง อยู ่ เ ยื้ อ งกั บ โรงแรมเทวราช เช้ า ๆ อากาศเย็ น ๆ ซดน�้ ำ ซุ ป รสกลมกล่ อ มและเครื่ อ งในหมู และข้ า ว สวยร้ อ นๆ นอกจากนี้ ยั ง มี ติ่ ม ซ� ำ และก๋ ว ยเตี๋ ย วเสิ ร ์ ฟ ด้ ว ย ร้ า นนี้ เ ปิ ด มานานหลายปี และเป็ น ที่ นิ ย มทั้ ง จากคนท้ อ งถิ่ น และนั ก ท่ อ งเที่ ย วมากมายที เ ดี ย ว สี่ แ ยกก่ อ นถึ ง ตลาดตั้ ง จิ ต อนุ ส รณ์ เ ป็ น เหมื อ นเซ็ น เตอร์ พ ้ อ ยต์ ข องกาดเช้ า ก็ มี ร ถเข็ น บะหมี่ ห มู แ ดงป้ า ยสี เ หลื อ ง ชื่ อ ‘บะหมี่ เ กี๊ ย วหมู แ ดง’ ร้ า นนี้ ร สชาติ ค ล้ า ยๆ ชายสี่ อาจไม่ ไ ด้ โ ดดเด่ น อะไรนั ก แต่ ก็ เ ป็ น ตั ว เลื อ กมื้ อ เช้ า อี ก เมนู ห นึ่ ง ได้ ดี ร้ า นที่ เ ป็ น ไฮไลท์ ข องกาดเช้ า อี ก ร้ า นคื อ ร้ า น ‘โจ๊ ก หมู เ มื อ งสอง’ ตั้ ง อยู ่ ต รง ข้ า มทางเข้ า ตลาดตั้ ง จิ ต นุ ส รณ์ ร้ า นนี้ ห าไม่ ย าก เพราะถ้ า คุ ณ ไปตอนเช้ า คุ ณ จะเห็ น คนซื้ อ มุ ง กั น อยู ่ ห น้ า ร้ า นรอซื้ อ กลั บ บ้ า น โจ๊ ก ที่ นี่ ร สกลมกล่ อ ม อร่ อ ยโดยไม่ ต ้ อ ง ปรุ ง อะไรเยอะ อยากให้ ล องโจ๊ ก หมู เ ครื่ อ งในใส่ ไ ข่ เ ยี่ ย วม้ า ซึ่ ง มี ห มี่ ก รอบโรยหน้ า มา พอให้ ก รุ บ ๆ ร้ า นนี้ เ ปิ ด ตั้ ง แต่ ตี สี่ และปิ ด แปดโมงเช้ า ฉะนั้ น ถ้ า จะมาทานก็ ต ้ อ งมาเช้ า หน่ อ ย แต่ ถ ้ า ไม่ ทั น จริ ง ๆ ร้ า นก็ เ ปิ ด อี ก ที มื้ อ เย็ น คื อ 17.00 น. - 22.00 น.

As Nan province is not a big city like Chiang Mai, the province has only one prominent morning market downtown, and that one is really enough as it hosts many tasty food shops. The Nan Morning Market is located on Sumondhevaraj Road opposite Dhavaraj Hotel. Try Loet Rot’s pork soup and dim sum. Loet Rot is located directly opposite the hotel. Roasted red pork noodle shop near the intersection in front of Tungjit Anusorn Market is also recommended. The food stall is in outstanding yellow sign board. Last but not least, don’t miss to try rice porridge at Joke Muang Song Shop (opposite Tungjit Anusorn Market). This shop is not difficult to find as there are so many people crowded in front every morning (4 a.m.-8 a.m.)


อิ่ ม อร่ อ ยรั บ ยี่ เ ป็ ง ที่ Latest Recipe @ Le Meridien Chiang Mai โรงแรมเลอ เมอริ เ ดี ย น เชี ย งใหม่ เรี ย นเชิ ญ ทุ ก ท่ า นร่ ว มฉลองประเพณี ยี่ เ ป็ ง กั บ บุ ฟ เฟต์ อ าหารค�่ ำ สุ ด พิ เ ศษ ณ ห้ อ งอาหาร เลเทสท์ เรซี พี ลิ้ ม รสอาหารไทย 4 ภาค รวมไปถึ ง อาหารยุ โ รป และอาหารเอเชี ย ที่ ท างที ม เชฟ ของโรงแรมคั ด สรรมาให้ ท ่ า นมากมาย ทั้ ง พาสต้ า สเต็ ก สลั ด ซู ชิ ปอเปี ๊ ย ะ สดณวน เป็ ด ย่ า ง ฯลฯ Le Méridien Chiang Mai invites you to celebrate Loy Krathong Festival with its special buffet dinner at Latest Recipe. Savor the hotel’s extensive Thai buffet from four regions of Thailand and many others delicacies from European + Asian culinary selections.

108 ถ.ช้ า งคลาน ต.ช้ า งคลาน อ.เมื อ งเชี ย งใหม่ โทร. 0 5325 3666, www.starwoodhotels.com/lemeridien/

ส ้ ม ต� ำ ห ล ว ง พ ร ะ บ า ง เ ชี ย ง ใ ห ม ่ เชี ย งใหม่ เ ป็ น หนึ่ ง ในเมื อ งที่ มี ร ้ า นส้ ม ต� ำ มากที่ สุ ด และหลากหลายที่ สุ ด ในประเทศ อย่ า งไรก็ ต าม ท่ า มกลางร้ า นส้ ม ต� ำ ต� ำ รั บ ลาวที่ ว ่ า เด็ ด ส้ ม ต� ำ หลวงพระบางเป็ น อี ก ตั ว เลื อ กที่ โ ดดเด่ น ร้ า นตั้ ง อยู ่ ใ นย่ า นป่ า ตั น เลาะแม่ น�้ ำ ปิ ง ใกล้ กั บ ร้ า นอาหาร ฝรั่ ง เศส เลอคริ ส ตั ล เมนู อ าหารอี ส านรสจั ด จ้ า นมี ใ ห้ เ ลื อ กอิ่ ม เป็ น เมนู ม าตรฐาน แต่ ถ ้ า มาแล้ ว ต้ อ งลอง ‘ส้ ม ต� ำ หลวงพระบาง’ ที่ มี เ ส้ น มะละกอหนาๆ คล้ า ยเส้ น ใหญ่ ก ๋ ว ยเตี๋ ย วฉ�่ ำ เครื่ อ งปรุ ง ครบรส กะปิ ปลาร้ า รสกลมกล่ อ ม เส้ น กรอบๆ คลุ ก น�้ ำ อร่ อ ยที เ ดี ย ว ‘ก้ อ ยปลา’ เป็ น เมนู อี ส านที่ เ ราอยากให้ ล อง แล้ ว ต้ อ งลอง ซดน�้ ำ ซุ ป ข้ า วเหนี ย วของ ‘เอาะหลาม’ อาหารพื้ น ถิ่ น ของหลวงพระบางอี ก เมนู ‘น�้ ำ พริ ก แจ่ ว บอง’ ที่ นี่ ก็ ไ ม่ เ ลว เป็ น ร้ า นอาหารที่ ย กครั ว พื้ น เมื อ งของหลวงพระ บางมาให้ บ ริ ก าร โดยไม่ ต ้ อ งบิ น ไปกิ น ไกลเลย Those who have never been to Luang Prabang might not know the unique Luang Prabang Som Tam style (spicy papaya salad), but they can now sample in Som Tam Luang Prabang Restaurant in Patan Road (near Le Crystal). Try many traditional Lao style menus. Many of them are really mouthwatering.

เปิ ด 10.00 น. - 22.00 น. ซอยป่ า ตั น ต� ำ บลป่ า ตั น เมื อ งเชี ย งใหม่ โทร. 0 5321 1670


FINE WEEKEND

L e i s u r e

H o l i d a y s

W W W. F I N E D A E M A G . C O M

G u u F u s i o n R o t i & Te a @ C u r v e กู โ ร ตี แ ล ะ ช า ชั ก @ C u r v e ไม่ ไ ด้ ไ ปย่ า นช้ า งคลานมาตั้ ง นาน แล้ ว เราก็ เ พิ่ ง สั ง เกตเห็ น ว่ า ตรง บี ทู เ อสเก่ า มี ก ารเปลี่ ย นแปลงไปอย่ า งผิ ด หู ผิ ด ตา และมาพบอี ก ที ศู น ย์ ก ารค้ า ในรู ป แบบ lifestyle arcade ที่ ดู ส บายตาและทั น สมั ย ชื่ อ Curve ก็ ตั้ ง ขึ้ น โดยเพิ่ ง เปิ ด ตั ว อย่ า งไม่ เ ป็ น ทางการไม่ กี่ วั น มานี้ ที่ เ รา ชอบก็ คื อ การมี พื้ น ที่ ใ หม่ ร องรั บ ผู ้ ค นในย่ า นช้ า งคลาน นั ก เรี ย นและผู ้ ปกครองของโรงเรี ย นมงฟอร์ ต และโรงเรี ย นเรยี น า รวมทั้ ง ใกล้ เ คี ย ง ที่ ซึ่ ง ชั้ น สองของโครงการส่ ว นใญ่ เ ป็ น โรงเรี ย นกวดวิ ช า ส่ ว นชั้ น ล่ า งเป็ น ร้ า นอาหาร ขนม และกาแฟ หนึ่ ง ในนั้ น ที่ เ ป็ น ที่ ติ ด อกติ ด ใจคนเชี ย งใหม่ แ ละ นั ก ท่ อ งเที่ ย วได้ สั ก ระยะแล้ ว คื อ ร้ า น ‘กู ’ โรตี แ ละชาชั ก หลั ง จากได้ รั บ การตอบรั บ อย่ า งดี เ ยี่ ย มส� ำ หรั บ ร้ า น ‘กู ’ สาขาแรกบน ถนนนิ ม มานเหมิ น ท์ ร้ า น ‘กู ’ ก็ น� ำ เอาสู ต รชาชั ก และโรตี ร สอร่ อ ยมากมาย มาเปิ ด สาขาใหม่ ที่ โ ครงการ Curve โดยตั้ ง อยู ่ ด ้ า นหลั ง ตรงข้ า มกั บ โรง เรี ย นมงฟอร์ ต ร้ า นตบแต่ ง ได้ น ่ า รั ก เน้ น โทนสี ส ะอาด โปร่ ง รู ้ สึ ก เป็ น มิ ต รและนั่ ง ชิ ล ล์ ไ ด้ น าน ส่ ว นเมนู ก็ รั ก ษามาตรฐานของ ‘กู ’ นิ ม มานฯ ได้ อย่ า งไม่ ผิ ด เพี้ ย น เรี ย กว่ า นิ ม มานฯ มี ยั ง ไง ที่ นี่ ก็ มี อ ย่ า งนั้ น และแน่ น อน รสชาติ ก็ อ ร่ อ ยเหมื อ นกั น เราอยากให้ ล องโรตี ทิ ช ชู ่ ฝ อยทอง โรตี แ ป้ ง กรอบบางคล้ า ยกระ ดาษทิ ช ชู ่ ส อดไส้ ฝ อยทอง รสหวานทานคู ่ กั บ ชาชั ก หรื อ ไม่ ก็ น�้ ำ แดงโซดา บาลานซ์ ค วามหวานได้ ดี เ ยี่ ย ม โรตี ก ล้ ว ยหอมชี ส ช็ อ คโกแลตก็ ใ ช้ ไ ด้ โรตี ไอศกรี ม หรื อ อยากทานหนั ก ๆ ก็ สั่ ง โรตี ผั ด กระเพรา ที่ นี่ ยั ง มี อ าหารจาน เดี ย วจ� ำ หน่ า ย และนอกจากชาชั ก กาแฟของที่ นี่ ก็ ร ้ า ย แวะเวี ย นไปย่ า นนั้ น เราอยากให้ ไ ปลอง

Guu Fusion Roti & Tea launches its second branch in Chiang Mai at Curve, Chang Klan Road. The outstanding roti menus are still tasty and complete like its Nimmanhaemin branch. Southern style tea with unique recipe and taste is also the most recommended drink; just order it with some Crispy Roti with Thai Sweet and Whipped Cream or Banana Cheese Chocolate Roti. A la carte menus are also available.

เปิ ด 8.00 น. - 20.00 น. 47 ถ.ช่ า งหล่ อ ต.หายยา เมื อ งเชี ย งใหม่ โทร. 0 5327 1762


FINE

NEWS Social

landscapes

CHIANG MAI FLORA BLOSSOM 2012 คุณชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคุณอรชร จันทร์วิวัฒนา ผู้อ�ำนวยการศูนย์การค้าเขต 4 และ ผูจ้ ดั การทัว่ ไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต, คุณสุพชิ ญา สุรคุปต์ ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษทั เซ็นทรัล พัฒนา จ�ำกัด (มหาชน) และคุณวิสูตร บัวชุม ผู้อ�ำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส�ำนักงานเชียงใหม่ เป็นประธานร่วมเปิดงาน ‘Chiangmai Flora Blossom 2012’ ณ ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ประติมากรรมดอกไม้ขนาดใหญ่ ภายใต้คอนเซปต์ ‘Flora Fun Park’ ที่สนุกสนานเพลิดเพลินไปกับเครื่องเล่นชิงช้าสวรรค์ ม้าหมุน และขบวนรถไฟอันสวยงามอลังการ


U.S. REMEMBRANCE DAY & VETERAN’S DAY นางคริสตี้ เคนนี่ย์ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจ�ำ ประเทศไทย เยือนเชียงใหม่ พร้อมคณะผูแ้ ทนทหารผ่านศึกเชียงใหม่ ร่วมพิธีวางพวงหรีด ที่ อนุสาวรีย์วีรชนอเมริกันคณะเสือบิน (Flying Tigers) และวีรชนเสรีไทย ณ สุสานนานาชาติบ้านเด่น เนื่องในวันทหารผ่านศึก (Veteran’s Day) และวันร�ำลึกถึงผู้เสีย สละในสงคราม (Remembrance Day)

MONEY EXPO CHIANG MAI 2012 คุณกิตติรตั น์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดงาน ‘MONEY EXPO CHIANG MAI 2012’ ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็ทรัล พลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต มหกรรมการเงิน เชียงใหม่ ครัง้ ที่ 7 ภายใต้แนวคิด ‘อนาคตไร้ขดี จ�ำกัด: Unlimited Future’

ICT PUBLIC FREE WIFI BY AIS

AN EVENING WITH CHEF LAN ไวน์ แกลเลอรี่ เชียงใหม่ จัดดินเนอร์สดุ พิเศษ ‘An Evening with Chef Ian’ ณ ห้องอาหาร โรงแรมราชมรรคา โดยมีเชฟ เอียน สุดยอดเชฟชัน้ น�ำของเมืองไทย มาวาดลวดลายรังสรรค์ เมนูให้กับลูกค้าได้สัมผัสกับรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว พร้อมไวน์ชั้นเลิศจาก Fox Creek Wines

น.อ.อนุดษิ ฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศ และการสือ่ สาร หรือไอซีที พร้อมด้วยนายธานินทร์ สุภาแสน ผูว้ า่ ราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายวิเชียร เมฆตระการ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ หรือ เอไอเอส จัดงานแถลงข่าว ‘ICT Free Wifi for Public by AIS’ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนชาวเชียงใหม่ ให้ใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงด้วยเทคโนโลยี Wi-fi จ�ำนวน 3,000 จุดทั่วเชียงใหม่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

GRAND OPENING THE UNIQUE CONDO คุณพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา อดีตกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ เครือซีเมนต์ไทย (เอสซีจ)ี เป็นประธานเปิดตัวโครงการ ‘The Unique Condo’ ณ เดอะ ยูนิค คอนโด ซอยสุขเกษม ถนนนิมมานเหมินทร์ บริหารงานโดย คุณธาตรี ดะลุยเพธย์ และคุณอิสรี บุญด้วง กรรมการ ผู้จัดการ เดอะ ลากูนน่าโฮม ซึ่งมี 3 โครงการ ได้แก่ The Unique Condo @Nimman, The Unique Condo @Ruamchok และล่าสุด The Unique Condo @Koomuang Chiang Mai ภายใต้แนวคิด ‘The Elegant Timeless Living’


LANNA MIRACLES & MORES กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ล�ำพูน ล�ำปาง จัดแถลงข่าวโครงการ รายการโทรทัศน์ ‘ล้านนามากกว่ามหัศจรรย์’ ณ ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กิจกรรมภายใต้โครงการ ‘นวัตกรรมการตลาด ท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ ปีมหัศจรรย์ไทยแลนด์ 2555’

CREATIVE SMEs D-DAY EXHIBITION

กลุม่ จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จัดงานนิทรรศการ ‘Creative SMEs D-Day’ ณ ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ภาย ใต้โครงการล้านนาสร้างสรรค์ (Creative Lanna) เพือ่ ส่งเสริมนวัตกรรม เชิงสร้างสรรค์ เพิ่มมูลค่าสินค้าทางการตลาดสู่สากล

AIS’S CSR CAMPAIGN คุณดุลยเดช ชินวัตร ผูอ้ �ำนวยการส�ำนักปฏิบตั กิ ารภูมภิ าค ภาคเหนือ บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส พร้อมด้วยเจ้าทีห่ น้าในส่วนต่างๆ ร่วมมอบถังน�ำ้ ใจ และผ้าห่มให้แก่พนี่ อ้ งชาวบ้านสันขีเ้ หล็ก, บ้านปางยาว ต.แม่พริก อ.แม่พริก และมอบผ้าห่มให้แก่พี่น้องชาว ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม จังหวัดล�ำปาง ตามโครงการ ‘ถังน�ำ้ ใจ เอไอเอส เพือ่ ไทยไม่ขาดน�ำ้ เนื่องในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี’ และโครงการ ‘เอไอเอส รวมใจบรรเทาภัยหนาว’

TARA ISUZU V-CROSS 4x4 TREST DRIVE TOUGH RACE 2012 บริษัท ธารา จ�ำกัด จัดกิจกรรม ‘TARA ISUZU V-CROSS 4x4 TREST DRIVE TOUGH RACE 2012’ ณ ส�ำนักงานใหญ่ (สี่แยกศาลเด็ก) ร่วมสัมผัสและทดสอบรถกระบะอีซูซุขับเคลื่อน สี่ล้อ วีครอส รุ่นใหม่ ‘เท่ ลุย ลงตัว’ ในสนามทดสอบจริง ที่ทน ต่อทุกสภาวะถนน

SKY FALL 007 PREVIEW NIGHT IN CNX ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) ร่วมกับเมเจอร์ ซีนเี พล็กซ์ กรุป๊ จ�ำกัด (มหาชน) ฉลองครบรอบ 50 ปี ภาพยนตร์ เจมส์ บอนด์ 007 จัดกิจกรรม ‘Sky Fall 007 Preview Night…Bond Back in CNX’ ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ชั้น 4 ศูนย์การ ค้าเซ้นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต โดยมีป้อง ณวัฒน์ กุลรัตนรักษ์ นักแสดง หนุ่มหล่อร่วมในกิจกรรมครั้งนี้

HALLOWEEN NIGHT PARTY @ HOLIDAY INN

โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่ จัดปาร์ตี้แบบผีๆ ส่งท้ายเดือน ตุลาคม ‘Halloween Night Party’ ณ ล็อบบี้ บาร์ ภายในงานสนุกไป กับความน่ากลัวของบรรดาผีๆ ทีแ่ ต่งกายจัดเต็มตามแบบฉบับผีตา่ งๆ ที่ตัวเองชอบ ซึ่งผู้ที่แต่งกายคล้ายผีมากที่สุดก็รับรางวัลกลับบ้านไป


FD07  

FDISSUE 07