Page 1


PRZEKLEŃSTWO CZY NADZIEJA ?


Czym jest Energia Jadrowa ? Energia j ą drowa to energia wydzielana podczas przemian jądrowych. Uwalnianie się energii podczas tych przemian związane jest z różnicami w energii wiązania poszczególnych jąder atomowych.


WADY


Brak miejsca na składowanie odpadów promieniotwórczych, szkodliwych dla zdrowia ludzi i zwierz ą t oraz dla ś rodowiska naturalnego znajduj ą cego si ę wokół nas;


Wytwarzanie uranu zwi ą zane jest równie ż z procesami uszkadzaj ą cymi naturaln ą „powłok ę ” ś rodowiska;


Sa ludzie którzy wykorzystuj ą energi ę j ą drow ą w sposób niekontrolowany, np. przy pomocy broni j ą drowej. Bro ń j ą drowa to jeden z rodzajów broni masowej zagłady o działaniu wybuchowym o wielkiej sile


Zwi ą zane z elektrowniami j ą drowymi wybuchy, np. wybuch elektrowni w Czarnobylu, który spowodował wielkie straty oraz był przyczyn ą mutacji genetycznych rodz ą cych si ę w tym okresie dzieci i zwierzat.


ZALETY


szkody w środowisku naturalnym; W porównaniu do innych nienaturalnych sposobów wytwarzania energii powoduje stosunkowo niewielkie szkody w srodowisku naturalnym;


Tanszy niz inne, spos贸by wytwarzania energii;


Umiejetnie wykorzystywana energia powoduje wiele dobrego;


PODSUMOWANIE Przede wszystkim chciałabym doda ć , ż e wszystkie zawarte w mojej pracy informacje mog ą za ś wiadczy ć o dobrych, jak i o złych stronach energetyki j ą drowej. Wytwarzanie energii j ą drowej nie jest bardzo kosztowne, ale dosy ć szkodliwe oraz niesie za sob ą pewne ryzyko. Niedobrze wykorzystana energia mo ż e spowodowa ć wi ę cej szkód ni ż dobrego.


WYKONAŁY

Monika Podgórska i Agata Litniowska

Elektrownie - przekleństwo czy nadzieja_7  

PRZEKLE STWO CZY NADZIEJA ? Czym jest Energia Jadrowa ? Energia j drowa ą to energia wydzielana podczas przemian jdrowych. Uwalnianie si ene...

Advertisement