Page 308

abc

Pøi putování po stopách Ježíše pak èlovìk urèitì nemùže vynechat Getsemanskou zahradu, kde Ježíš pobýval svou poslední noc. I když by vás tato zahrada mohla lehce zklamat, urèitì vás nezklame výhled na Jeruzalém z vrcholku Olivové hory, na jejímž úpatí hora stojí. Ještì pøed tím, než zde byl Ježíš zajat a svedl povìstný souboj s ïáblem, musel se na svùj den D øádnì posilnit se svými pøáteli. Místo poslední veèeøe, kde se podával velikonoèní beránek všem apoštolùm i s Jidášem, pak oznaèuje nádherná síò, které se øíká tzv. Veèeøadlo. Z ostatních staveb za zmínku nepochybnì stojí ještì Omarova mešita nebo synagoga Churva. Pokud si chcete Jeruzalém prohlédnout spíše v klidu, je lepší se rozhodnì vyhnout hlavním svátkùm, zejména Velikonocùm, pesahu i dalším muslimským svátkùm. Pøímo magickou atmosféru však mìsto nabírá v sobotu, kdy je o šabatu prakticky liduprázdné a zaène žít až posledním úsvitem sobotního slunce. Pokud jste naopak milovníkem noèního života, nelze doporuèit jiné období než židovský svátek purim, o kterém se má pít podle tradice tak mocnì, že èlovìk nepozná dobré od zlého. Židovskou mentalitu ještì lépe než v synagoze èlovìk nakonec pochopí na slavném mìstském bazaru, kde se smlouvá doslova na ostøí nože. Pocitem, který si z Jeruzaléma zaruèenì odvezete, je zvláštní mystická smìsice náboženského cítìní, které nejlépe definuje zvuk podveèerního volání muezína, které se mísí s vykládáním tóry èi zpìvem Ave Maria z nejbližšího kostela. A pokud jste spíše na ménì sakrální zážitky, rozhodnì neopomeòte ochutnat všudypøítomný, zaruèenì košér falafel. Takže šalom.

306

Marriage Guide

Marriage Guide - wedding podzim 2013  

Svatební magazín pro svatbu, s výběrem svatebních šatů, snubních a zásnubních prstenů. Wedding magazine, bridal, bride, jewelry, chateau, .....

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you