Page 306

Chrámová hora je druhým nejsvìtìjším místem i pro muslimy, což dokazuje pøedevším ponìkud tajemná stavba Skalního dómu. Tento dóm byl údajnì postaven již v na konci 7. století. Vnìjší plášť chrámu býval pokryt zlatými mozaikami, které Turci nahradili typickými modrými perskými dlaždicemi. Kopule je z pozlaceného aluminia pokrytého verši z koránu, ale traduje se, že pùvodní kopule byla z ryzího zlata. Zajímavá je i architektura stavby, která odpovídá spíše byzantským køesťanským kostelùm, a spekuluje se o tom, že tento tvar dostal dóm schválnì, aby lákal køesťany ke konverzi na islám. Okolo Skalního dómu se pak rozprostírá mešita Al-Aksá, v pøekladu nejvzdálenìjší mešita. Tato velkolepá stavba pojme až 5000

304

Marriage Guide

modlících se a má být postavena na místì, kam pøiletìl Mohamed na svém okøídleném koni. Nejsvìtìjším místem pro køesťany je v Jeruzalémì samozøejmì chrám Božího hrobu. Mnoho lidí znepokojuje fakt, že tento chrám je postaven uvnitø Starého mìsta, i když pùvodnì mìla být hora Golgota až za hradbami. Faktem ovšem je, že hranice mìsta se od Ježíšovy smrti nìkolikrát posunuly a je tak klidnì možné, že byl Ježíš ukøižován právì na tomto místì. Mnohem pádnìjším argumentem bezvìrcù ovšem je, že chrám je stojí na naprosté rovinì, která ani vzdálenì nepøipomíná nic, co by se snad v bibli mohlo nazývat horou. Vìøící tak musí spoléhat na Helenu, matku císaøe Konstantina, která právì na tomto místì objevila tøi starobylé køíže.

Marriage Guide - wedding podzim 2013  

Svatební magazín pro svatbu, s výběrem svatebních šatů, snubních a zásnubních prstenů. Wedding magazine, bridal, bride, jewelry, chateau, .....