Page 304

Jeruzalém má pro cestovatele tu nespornou výhodu, že v tomto mìstì najdete vše prakticky na jednom místì. Jak již bylo zmínìno, v 19. století byl Jeruzalém spíše mìsteèkem než metropolí a veškerá památky se tak vejdou do rozlohy jednoho kilometru ètvereèního ve Starém mìstì, které je obehnáno 4 kilometry dlouhými mohutnými hradbami. Celá ètvrť je pochopitelnì na seznamu svìtových památek UNESCO. Hradby samotné jsou až 12 metrù vysoké a 2,5 metru široké. Projít se dá sedmi branami. Osmou je Zlatá brána, kterou má podle proroctví vstoupit do „Vìèného mìsta „ Mesiáš, a proto byla muslimy už v 16. století zazdìna. Pokud se mají Židé svého Mesiáše v nejbližší dobì doèkat, bude muset být tedy nejspíš pìknì zruèný s tìžkou stavební technikou. Mezi nejvìtší brány pak patøí zejména damašská, jaffská a lví a na opevnìní navazuje i Davidova vìž, což je v prùbìhu staletí nìkolikrát pøestavovaná antická citadela z doby 2. století pø. n. l., která rozhodnì stojí za vidìní. Nejvìtším tahákem v Jeruzalémì je pak samozøejmì chrámová hora. Tato skála je podle židovské víry údajnì tím prvním, kde hospodin zaèal se stvoøením a zároveò je to také místo, kde stál posvátný židovský chrám. Z nìj se dochovala pouze západní zeï, tzv. Zeï náøkù. Málokdo ovšem ví, že tato zeï ve skuteènosti není zdí samotného chrámu, ale pouze pozùstatkem z chrámového opevnìní, které nechal zbudovat Herodes Veliký, takže nakonec došlo na Ježíšova slova, že z chrámu nezùstane ani kámen na kameni. Židy tento fakt ovšem nijak netrápí a na obrovském prostranství pøed zdí se dennì intenzivnì modlí a strkají do spár ve zdi napsaná svá pøání ve víøe, že se jim splní. Prostranství pøed zdí je rozdìleno na ženskou a mužskou èást, a abyste na nìj mohli vstoupit, musíte mít pokrývku hlavy. Je otázkou, jestli tomuto úèelu poslouží napøíklad kšiltovka New York Yankees, každopádnì k dispozici jsou zdarma papírové jarmulky, které zaruèí, že vaše návštìva bude stoprocentnì košér. Prostranství pøed zdí pak vzniklo pøekvapivì až v roce 1967, kdy po ovládnutí Jeruzaléma Izraelem došlo ke zbourání pùvodní muslimské zástavby.

302

Marriage Guide

Marriage Guide - wedding podzim 2013  

Svatební magazín pro svatbu, s výběrem svatebních šatů, snubních a zásnubních prstenů. Wedding magazine, bridal, bride, jewelry, chateau, .....

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you