Page 302

melasur V 11. století ovládli celou oblast Palestiny Turci, kteøí mìli mnohem ménì pochopení pro poutníky cizí víry, a vìtšina z nich konèila muèednickou smrtí s hlavou kutálející po prašných píscích dnešního Izraele kamsi do dáli. To samozøejmì nenechalo v klidu celý køesťanský svìt v èele s papežem, který zahájil mohutnou kampaò za osvobození božího hrobu od barbarských bezvìrcù. Toto úsilí skonèilo dobytím Jeruzaléma první køížovou výpravou v roce 1099 a založením Jeruzalémského království, kterého mìli být rytíøi ochránci. Kdyby Ježíš nevystoupil ze svého hrobu, jistì by se v nìm otáèel jak na kolotoèi, kdyby vidìl, že v jeho jménu køižáci povraždili a zotroèili prakticky veškeré dosavadní obyvatelstvo Jeruzaléma. Tak èi onak, další køížové výpravy byly stále ménì úspìšné a poslední výspa køesťanství padla na Blízkém východì spolu s pádem pevnosti Akkon roku 1291. Z období nadvlády Osmanské øíše pak pochází slavné hradby, kterými je obehnáno jeruzalémské Staré mìsto. V dalších stoletích se však z Palestiny stala jen špatnì spravovaná zemì nikoho, což vyústilo v totální úpadek mìsta. Na poèátku 19. století mìl Jeruzalém pouhých 9 000 obyvatel a nejspíš jen málokdo by èekal, že to bude právì toto místo,

300

Marriage Guide

které bude v budoucnu destabilizovat celou okolní èást svìta a pøipraví mnohé bezesné noci i vládcùm nejmocnìjší zemì svìta. Židé byli v tu dobu rozptýleni v tzv. diaspoøe po celém svìtì a jen minimum jich žilo na území dnešního Izraele. Diskriminace, pogromy a setrvalá nenávist vùèi nim pøedevším v Rusku však odstartovala vlnu židovského pøistìhovalectví do „zaslíbené zemì“ a poèet zdejších obyvatel rychle narùstal. Myšlenka na založení nezávislého židovského státu na svaté pùdì se šíøila jako lavina, ale èelila mnoha pøekážkám. Holocaust byl pak definitivním morálním argumentem, který pøesvìdèil mocnosti o nutnosti povolení židovského státu na území bývalé Palestiny. Taková myšlenka se samozøejmì nesetkala s vøelým pøivítáním od pùvodního arabského obyvatelstva. Ihned po odchodu Britù v roce 1948 a vyhlášení Izraele vstoupila na jeho území Arabská legie a zaèala tzv. izraelská válka za nezávislost. Izrael arabskému útoku nakonec odolal, vìtšinu Jeruzaléma vèetnì Starého mìsta však mìlo v držení Jordánsko. V roce 1967 pak pøi Šestidenní válce Izrael dokázal obsadit celý Jeruzalém a tento stav zùstává prakticky dodnes.

Marriage Guide - wedding podzim 2013  

Svatební magazín pro svatbu, s výběrem svatebních šatů, snubních a zásnubních prstenů. Wedding magazine, bridal, bride, jewelry, chateau, .....

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you