Page 300

Rozruch kolem, který Ježíš vyvolal, byl zèásti i dílem hluboce zakoøenìné nespokojenosti židovského obyvatelstva s pomìry v zemi a zejména s øímskou nadvládou. V roce 66 pak zaèalo v celé Judeji protiøímské povstání, které bylo díky nejednotnosti Židù potlaèeno v roce 70 pozdìjším øímským císaøem Vespasianem. Následky pro Jeruzalém i zbytek Judeji byly katastrofální.

Celý Jeruzalém byl znièen, chrám byl až na jedinou zeï (dnešní Zeï náøkù) srovnán se zemí a mnoho Židù odešlo ze zemì. Z trosek Jeruzalém pozvedl až císaø Hadrián, Židùm byl však vstup do mìsta zapovìzen. Císaø Konstantin I., velký propagátor køesťanství v Øímské øíši, pøetvoøil Jeruzalém na køesťanské mìsto. Byla to údajnì právì jeho matka Helena, která vykonala pouť do svatého mìsta a nalezla zde ostatky køíže, na kterém byl ukøižován sám Ježíš. Obdivuji jistotu, s jakou dokázala urèit právì ten konkrétní køíž, faktem ovšem je, že na místì nálezu nechala postavit baziliku

298

Marriage Guide

Svatého hrobu, která je dnes také èasto oznaèována jako „Svatý hrob.“ Židùm byl vstup do svatého mìsta zakázán i po celé období nadvlády Východoøímské øíše a jejich nelehkou situaci zmìnilo až ovládnutí celé oblasti Araby, kteøí aplikovali politiku náboženské svobody pøes jejich muslimské vyznání. To, že je Jeruzalém nejsvìtìjším místem pro dvì monoteistická náboženství, bylo bohu evidentnì málo. Svaté mìsto má totiž obrovský význam i pro muslimy. V arabštinì nese Jeruzalém èestné jméno El-Quds, svatý, což naznaèuje postavení, jakého se v islámu tomuto místu dostává. Mohamed totiž vìtšinu pùvodních modlitebních zvykù pøevzal právì od židù a Jeruzalém byl i prvním místem, kam mìli jeho následovníci smìøovat své modlitby. Až po roztržce s židy v Mekce, se právì toto mìsto stalo nejvýznamnìjším místem Islámu. Pøesto se z Mekky podle legendy pøemístil Mohamed na okøídleném koni Buraqovi na chrámovou horu, odkud vystoupil do nebe, kde promlouval s bohem. Na místì kamene, odkud Mohamed na nebe vystupoval, postavili Arabové Skalní dóm a kousek od nìj slavnou mešitu Al Aksá.

Marriage Guide - wedding podzim 2013  

Svatební magazín pro svatbu, s výběrem svatebních šatů, snubních a zásnubních prstenů. Wedding magazine, bridal, bride, jewelry, chateau, .....

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you