Page 298

Starovìká historie Jeruzaléma se váže pøedevším ke kmeni Izraelitù a podle zmínek v bibli z nìj král David uèinil hlavní mìsto svého kmene již v 10. století pøed naším letopoètem. Archeologické výzkumy sice poukazují na fakt, že v tomto období byl Jeruzalém spíše ještì ne pøíliš významnou horskou vesnicí, ale kdo by chtìl polemizovat s tím, co je psáno v písmu svatém, že. Spoleènì s Davidem, coby králem Izraelitù, byla do Mìsta Davidova, jak se dnes Jeruzalému také pøezdívá, pøivezena i bájná Archa úmluvy. Že tato nejposvátnìjší náboženská relikvie Izraelitù, ve které bylo uloženo všech 10 pøikázání od samotného boha, musí mít úctyhodnou svatyni, pochopil Davidù syn, král Šalamoun, a dal postavit první jeruzalémský Chrám. Další období se nesla ve znamení rozkvìtu a blahobytu mìsta, které odrazilo mnohá obléhání a útoky, ale mocnému Babylonu již odolávat nedokázalo a padlo roku 598 pø. n. l. Proti babylonské nadvládì se Izraelité brzy vzbouøili, ale jejich povstání bylo králem Nebukadnesarem II. tvrdì potlaèeno, Chrám byl demonstrativnì zboøen a vìtšina obyvatelstva byla vzata do tzv. babylonského zajetí. To ukonèil až vpád Peršanù do Babylonu a náboženská svoboda, kterou vyhlásil král Kýros II. Izraelité se vrátili zpìt do Jeruzaléma a na místì bývalého chrámu postavili chrám nový. Toto období se nazývá obdobím druhého chrámu, ale ani to se nedá poèítat za pøíliš pokojné. Již roku 332 pø. n. l. dobyl Jeruzalém Alexandr Veliký, èímž zapoèal období postupné helenizace, které vyvrcholilo v roce 167 pø. n. l., kdy byla do svatého chrámu umístìna socha boha

296

Marriage Guide

Dia. Tento v oèích prostých, nepoøeètìných židù bezbožný èin byl poslední kapkou. Následné makabejské povstání pak zbavilo Jeruzalém i celou Judeu cizí nadvlády témìø na sto let. Ani odbojná Judea však nedokázala vzdorovat nezastavitelnému Øímskému impériu a byla dobyta roku 63 pø. n. l. V roce 37 pø. n. l. se moci ujal nechvalnì proslulý král Herodes Veliký. Podle bible byl tento tyran zodpovìdný za údajné vraždìní neviòátek, soudobí dìjepravci ho však popisují jako uvážlivého vladaøe, který nebývale zvelebil celý Jeruzalém a nechal pøestavìt posvátný chrám. To vše pak však bylo z historického hlediska nièím oproti tomu, co se stalo v Jeruzalémì okolo roku 33 n. l. Jistý buøiè, jehož jméno bylo mimochodem Ježíš Nazaretský, vjel pøesnì v souladu s prastarým proroctvím v období nejvìtšího židovského svátku Pesah do Jeruzaléma na oslu. Zprávy o Ježíšovì uèení i jeho zázracích se už tou dobou nesly celou Judeou a jeho pøíjezd vyvolal obrovský rozruch, protože mnozí v nìm vidìli pøíchod Mesiáše. Další pokraèování pøíbìhu je již notoricky známé. Ježíš, ukøižovaný za své buøièství na hoøe Golgotì o pár dní pozdìji vstává z mrtvých, sype moudra z rukávu, snímá høíchy z celého lidstva, odchází na zasloužený odpoèinek ke svému otci do nebe a definitivnì tak peèetí svùj status prvního globálního superhrdiny. Pro dìjiny mìsta je podstatné, že Herodem èerstvì vyšperkovaný chrám se pár dní po Ježíšovì smrti pøesnì v souladu s jeho proroctvím bortí pøi záchvìvech zemìtøesení. Židovské víøe, která se v té dobì pyšní patentem na vzývání jediného boha, tak roste mocná konkurence – køesťanství.

Marriage Guide - wedding podzim 2013  

Svatební magazín pro svatbu, s výběrem svatebních šatů, snubních a zásnubních prstenů. Wedding magazine, bridal, bride, jewelry, chateau, .....

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you