Page 296

Jeruzalém Jeruzalém l Text: Filip Uhlíø l Foto: archiv MG magazine

mela

P

rávì v tomto mìstì jako v žádném jiném na svìtì mùžete øíct, že jste byli bohu takøka na dosah ruky. Je jedno, jste- li žid, køesťan nebo muslim, tak èi tak se v Jeruzalémì ocitnete na posvátné pùdì a i ateisté by mìli pøiznat, že to už není jen tak ledajaká shoda náhod.

294

Pokud však èlovìk zabrousí do historie, rozhodnì nemùže øíct, že by toto „svaté mìsto„ bylo zrovna bohem požehnané. Každopádnì pohnutý osud tohoto místa dokládá, že všeho moc škodí, bohy i mesiáše nevyjímaje. Jeruzalém, jehož založení se datuje až do 2000 let pøed naším letopoètem, se øadí mezi nejstarší mìsta svìta. Bohužel také mezi mìsta, která byla za celou dobu své existence pøedmìtem vzpour, válek, pustnutí a nejrùznìjších jiných katastrof. Èísla hovoøí jasnì. V prùbìhu dìjin byl Jeruzalém dvakrát totálnì znièen, 23krát obléhán, 52krát napaden a 44krát dobyt. Každému, kdo sleduje složitou situaci na blízkém východì, je jasné, že ani tato odstrašující èísla nemusí být koneèná. Pøes veškeré zlovìstné zprávy o pumových útocích, které se na nás chrlí média, lze však Jeruzalém považovat za jedno z nejbezpeènìjších mìst na svìtì. Bezpeènostní opatøení státu Izrael se nedají srovnat s žádnou jinou zemí na svìtì a i pohled do statistik prokáže, že tím nejvìtším nebezpeèím pro turisty jsou pøedevším úpal a poulièní kapsáøi. Marriage Guide

Marriage Guide - wedding podzim 2013  

Svatební magazín pro svatbu, s výběrem svatebních šatů, snubních a zásnubních prstenů. Wedding magazine, bridal, bride, jewelry, chateau, .....

Marriage Guide - wedding podzim 2013  

Svatební magazín pro svatbu, s výběrem svatebních šatů, snubních a zásnubních prstenů. Wedding magazine, bridal, bride, jewelry, chateau, .....

Advertisement