Page 28

5

Svatební kytice z jiøin Zahrady hlásí èas jiøin a tak tady máme další z návodù DIY - udìlej si sama, který pro vás Wedme.cz pøipravilo. Jiøiny patøí mezi nejznámìjší a nejoblíbenìjší zahradní kvìtiny a do Evropy byly pøivezeny pøed 200 lety. Šlechtìním vznikla celá øada druhù a my dnes využijeme krásný velký kvìt bílé jiøiny. Pokud jste alespoò trošku manuálnì zruèné (což vìtšina žen je), tak se nebojte tuto kvìtinu navázat nejen pro sebe, ale i tøeba pro kamarádku, maminku, babièku. Vždyť tuto kvìtinu jsme zvládly navázat i my. Takže chystáteli svatbu na pozdní léto, èi podzim, rozhlédnìte se po okolních zahradách a o svatební kytku máte postaráno.

• • • • •

saténovou mašli nùžky zahradnické nùžky nit drátek na pøipevnìní brože

Postup: 1. Jiøiny a ostružiny oèistíme od listù, zastøihneme do zhruba stejné délky. 2. Kvìty jiøin opatrnì skládáme dokulata k sobì, držíme pevnì, ale opatrnì, aby se nám kvìty nepolámaly. Mezi kvìty poté opatrnì zasunujeme šlahounky ostružin. S ostružinama zacházíme opatrnì, aby nám neopadaly.

3. Opatrnì je do kytky „usadíme“. Kvìty popravíme, pozasunujeme, aby nám vznikla krásná kulatá kytice. 4. Kytku svážeme silonovou pevnou nití, utáhneme. Stonky zastøihneme zahradnickýma nùžkama. Délka stonkù by mìla být dlouhá tak, že pokud chytneme kytku do ruky, mìly by stonky z dlanì trèet max. 2cm. 5. Kytku obvážeme saténovou stuhou dolù a následnì smìrem nahoru, kde konec mašle zapravíme, popø. zašpendlíme. 6. Pokud máte rádi tøpytivé brože, mùžete a nemusíte ji do kytice použít. Na drátek pøipevníme ozdobnou brož, kterou zasuneme do kytky.

Co budeme potøebovat? • • •

26

kvìty bílých jiøin (cca 20ks) pár vìtvièek ostružin ozdobnou brož

www.wedme.cz Marriage Guide

Autor foto l Kateøina Hrabalová pro Wedme.cz

Marriage Guide - wedding podzim 2013  

Svatební magazín pro svatbu, s výběrem svatebních šatů, snubních a zásnubních prstenů. Wedding magazine, bridal, bride, jewelry, chateau, .....

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you