Page 252

Vyznání udává tón svatby Afrika je pro nás kontinentem plným exotiky, pestrosti, pøekrásné pøírody i mnoha kultur. Prolínají se zde rùzná vyznání víry a právì to, jakého vyznání svatebèané jsou je rozhodujícím faktorem, jak bude výsledná svatba vypadat. Oddávat nový manželský pár mùže knìz v kostele, nebo naopak náèelník kmene pøi západu slunce. Na svatební obøad pøijede buï auto, limuzína, nebo svatebnì vyzdobený velbloud. Svatební síní mùže být romantický otevøený prostor v pøekrásné pøírodì, posvátná èást lesa nebo oddací místnost vyzdobená hlavami ulovených antilop. V nìkterých zemích se podobnì jako u nás berou lidé na úøadì, církevnì a až potom pøichází tradièní – nejdùležitìjší svatební èást s kožešinovými kostýmy a domácími zvyklostmi. Ty poukazují na hluboké kulturní koøeny. Na prùmìrnou svatbu dorazí i pìt stovek svatebèanù. Rodina a její rozvìtvené koøeny mají totiž v Africe stále obrovskou hodnotu a význam. V souèasnosti již o námluvách i o sòatku rozhodují mladí, než jejich rodièe a pøíbuzenstvo. Obecnì si však mladý pár pøeje, aby rodièe i širší rodina s jejich svobodnou volbou souhlasili. V rámci nìkterých obøadù tak zùstává prvek žádosti o získání požehnání od rodièù nebo posvátné zásnubní rituály.

Marriage Guide - wedding podzim 2013  

Svatební magazín pro svatbu, s výběrem svatebních šatů, snubních a zásnubních prstenů. Wedding magazine, bridal, bride, jewelry, chateau, .....

Marriage Guide - wedding podzim 2013  

Svatební magazín pro svatbu, s výběrem svatebních šatů, snubních a zásnubních prstenů. Wedding magazine, bridal, bride, jewelry, chateau, .....

Advertisement