Page 214

yCelebrate.com – zábava a služby pro Vaši akci! yCelebrate.com spojuje lidi, kteøí poøádají rùzné spoleèenské události (svatby, firemní veèírky, narozeniny atd.) s tìmi, kteøí dokážou na akci vytvoøit zábavu èi poskytnout své služby. Funguje to jednoduše: Vytvoøíte poptávku, získáte mnoho nabídek a vyberete si pro vás tu nejvhodnìjší. V naší databázi máme více než 1000 umìlcù a služeb ve více než 60 kategoriích. Ať už chceme nebo ne, kulturní a spoleèenské akce nás provází po celý život. V mládí si užíváme dìtské oslavy a první diskotéky. Ve školním vìku se každý, více èi ménì dobrovolnì, úèastní výchovných koncertù a akademií. Na støední pøicházejí první festivaly, koncerty, stužkovací a maturitní veèírky, kde si všichni ještì bezstarostnì užívají až do doby, než pøijde první zásadní životní rozhodnutí – svatba. Rodinný život se poté nese již v ponìkud jiném duchu. Oslavy narozenin èi rodinná setkání jsou souèástí každé fungující rodiny. Zajímavým zpestøením všedních pracovních dnù zase mùže být bohatý firemní veèírek s rautem a degustací vína. Našli jste alespoò v nìkteré z pøedchozích èástí textu sebe sama? My ano, a proto jsme vymysleli on-line vychytávku yCelebrate.com. Úspìch spoleèenské události má totiž vždy stejný základ. To, jestli vás akce baví, nebo z ní odcházíte znudìní, závisí na tom, jak kvalitnì je zorganizována a jaká na ní panuje atmosféra. Tyto faktory však mùžete jednoduše ovlivnit díky našemu nápadu. Ruku na srdce, uspoøádat tøeba svatbu, to chce hodnì pevné nervy. Desítky hodin práce, telefonáty, hledání a tøídìní informací, stres a obavy, zda budou hosté nakonec spokojení. Kde

najít fotografa, jehož snímky pøesnì vystihnou atmosféru toho neopakovatelného dne? Kapelu, která zahraje písnièky podle vašeho gusta? Pyrotechnika obstarávajícího veèerní pøekvapení v podobì ohòostroje? Tohle všechno zaøídit a obvolat, zabere opravdu hodnì èasu! „Vìdìli jsme, že známý známého má známého, a ten prý hraje v kapele. Už jsme si ale nemohli vzpomenout, jak se ta kapela jmenuje. Nezbylo nám, než hledat na internetu kontakty, obvolávat skupiny, psát maily a èekat, než vyvolená kapela prolustruje kalendáø a hraní koneènì potvrdí. Tedy, vyvolená. Chtìli jsme pùvodnì jinou, ale ta nám vùbec neodpovìdìla,“ popisovali nám kdysi své peripetie s poøádáním svatby pøátelé. Nejen tento pøíbìh nás pøimìl k tomu, abychom v podobných situacích zkusili pøinést øešení. Na webu www.ycelebrate.com vytvoøením jediné poptávky bezplatnì oslovíte ty umìlce a služby, které potøebujete. Od hudební skupiny pøes cukráøe až po herce pantomimy. Zadáte termín akce, pøedpokládaný rozpoèet a další informace a požadavky. Umìlci a další poskytovatelé služeb vás poté již sami kontaktují s konkrétní nabídkou. Navíc si je ve svém profilu mùžete srovnat podle referencí, nabídnuté ceny, prohlédnete si jejich video nebo poslechnete mp3 a jednáte jen s tìmi, kteøí vás zaujmou. To vše jednoduše, rychle, zdarma a online. Nejsme agentura. Nebereme si žádné provize z uskuteènìné akce, proto Vám mùžeme garantovat, že vždy obdržíte ty nejrozumnìjší nabídky. Cena a podmínky? Záleží pouze na dohodì mezi Vámi a umìlcem. Naše služba šetøí èas, peníze a nervy. Získáte cenové nabídky od umìlcù provìøených referencemi. A o to tady jde…

www.ycelebrate.com +420 724413053, email: info@ycelebrate.com, www.ycelebrate.com

Marriage Guide - wedding podzim 2013  

Svatební magazín pro svatbu, s výběrem svatebních šatů, snubních a zásnubních prstenů. Wedding magazine, bridal, bride, jewelry, chateau, .....

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you