__MAIN_TEXT__

Page 1

PODZIM / AUTUMN 2011

Tip6

míst PRO NETRADIČNÍ SVATBU places for non-traditional wedding

Caribbean Dream Within Reach Karibský sen na dosah

Inspirace pro

Inspiration For Wedding Day

svatební den

Katalog

Svatebních produktů list oF wedding products


www.romantikparis.cz


Vážení a milí čtenáři, Dear readers

prodlužující se stíny, barvami hýřící listí a chladný vítr napovídají, že léto nám letos dalo definitivní sbohem a přišel podzim. Přesto, že příchod tohoto mnohdy poněkud ponurého ročního období Vás nemusí zrovna potěšit, dobrou zprávou je, že s sebou přináší i další vydání časopisu Marriage guide.

Článkem, který Vás vyloženě zahřeje, je tip na překvapivě dostupnou dovolenou v Dominikánské republice Karibský sen na dosah. Pro Vás, kteří stránky našeho časopisu otvíráte především kvůli tomu, že chcete dovést svou svatbu k naprosté dokonalosti, doporučuji pročíst 30 + 3 inspirací pro svatební den. Uvidíte, že drobné detaily nakonec zásadně přispějí k celkovému dojmu. Oblíbená rubrika Tip 6 je tentokrát určena spíše extrovertům a milovníkům adrenalinu. Dozvíte se o místech pro netradiční svatbu, a přestože nepatříte do výše zmíněné kategorie lidí, alespoň se při čtení příjemně pobavíte. Pokud vás svatební a módní tématika zajímá, nesmíte chybět na Svatební show 2012, kterou Vám podrobně představíme. Svatební módy si ale dosyta užijete i v našem tradičním katalogu, který opět obsahuje řadu moderních šperků, dech beroucích rób a míst jako stvořených pro svatební hostinu či svatbu samotnou. Opět musím velice poděkovat partnerům, inzerentům, spolupracovníkům a dalším, kteří se podíleli na tvorbě tohoto čísla. Speciální dík ovšem patří Vám, čtenářům. Vaše ohlasy nás velice těší a jsou pro nás další cennou inspirací. Přeji Vám proto, aby pro Vás byla četba Marriage guidu opět příjemným zážitkem. lengthening shadows, colorful leaves and cool breeze suggest that summer gave us final goodbye and came autumn. Despite the arrival of this sometimes rather gloomy season you just do not like, the good news is that it brings with it another edition of Marriage guide. Article “Caribbean dream within reach” is a tip on a surprisingly affordable vacation in the Dominican Republic, which will warm you. For those of you who are opening the pages of our magazine mainly because you want to bring your wedding to perfection, I recommend to read the 30 + 3 inspirations for your wedding day. You will see that even small details will be essential to the overall impression. Favorite section tip 6 is now determined rather to extroverts and lovers of adrenaline. You will know about the places for non-traditional wedding, and although you not belong to the above-mentioned categories of people, at least you will have fun during the reading. If you are interested in wedding and fashion theme, you do not have to miss the Wedding show 2012, which we present you in detail. You will also enjoy the wedding fashion to fill in our traditional catalog, which again contains a number of modern jewelry, breathtaking robes and places as created for the wedding feast or wedding itself. Again I have to thank to partners, advertisers, collaborators and others who participated in the creation of this issue. Special thanks, however, belongs to you, readers. Your feedbacks please us very much and are for us another valuable source of inspiration. I wish you so that reading of Marriage guide will be again a pleasant experience for you.

David Squerzi

Obchodní ředitel / Sales Director


Marriage Guide – the wedding magazine MK ČR E 20123 Czech Republic CZK 89 Eurozone € 3,50 Redakce a obchodní oddělení Desk and Commercial Department Kollman & Partners, s.r.o. Smetanovo nábřeží 327/14 110 00 Praha 1 Czech Republic E.: info@mgmagazine.cz T.: +420 773 121 007 On-line na: www.mgmagazine.cz Ředitel vydavatelství / CEO Petr Kollman E.: kollman@mgmagazine.cz Šéfredatkor / Chief Editor Filip Uhlíř Art Director Michaela Zohnová E.: darrior@seznam.cz Produkce / Production Gabriela Novotná E.: info@mgmagazine.cz Překlady / Translation Eliška Vedralová E.: e.vedralova@gmail.com Petr Branberger překlady@mgmagazine.cz Obchodní ředitel / Sales Director David Squerzi E.: squerzi@mgmagazine.cz Redakční rada / Advisory Board Lukáš Fetr, Bc. Václav Svárovský, Tereza Neumannová, Radim Veselý, Vladimíra Novotná, Doc. Vladimír Daňkovský, Ivo Zámrský, Vratislav Nejedlý Distribuce / Distribution Kollman & Partners, s.r.o. Předplatné / Subscriptions E.: info@mgmagazine.cz Titulní strana © Shutterstock.com Vydavatel ani redakce neodpovídá za obsah inzerce. Žádná část z obsahu tohoto časopisu nesmí být kopírována ani jakýmkoli způsobem rozmnožována bez písemného souhlasu vydavatele.


44

94

Obsah

08 16 28 Katalog svatebních produktů 80 84 100

TIP 6 míst pro netradiční svatbu Tip 6 Places for non-traditional Wedding

Karibský sen na dosah Caribbean Dream within Reach

List of Wedding products

Svatba na statku v Předboji Wedding in Yard Resort in Předboj

30+3 inspirací pro svatební den Inspiration For Wedding Day

Adresář Directory

30

Contents


let the wedding decorations to the experts

Why ... Text a foto: Frezia Fleur

Proč nechat výzdobu svatby na odbornících Plánování svatby je pro některé páry vítanou změnou v jinak stereotypním a nudném denním programu a pro jiné se doslova stává noční můrou plnou stresu a zmatení. Planning a wedding is for some couples welcome change in an otherwise stereotypical and boring daily program and for others becomes literally a nightmare full of stress and confusion.

4

Marriage Guide


Svatební den je velice náročnou zatěžkávací zkouškou jejich vztahu a v průběhu posledních několikaměsícůpředsvatboudokonaleprověří jejich partnerské dovednosti, umění přijímání kompromisů, či překlenování sociálních i jiných rozdílů. Jednou z největších zkoušek projde také jejich estetické cítění a schopnost shodnout se na stylu svatby, barvách, motivech a detailech svatební výzdoby.

N

edílnou součástí celkového pojetí svatby je také květinová výzdoba, která z neobyčejného dne udělá nezapomenutelný. Květiny jsou druhou nejfotografovanější věcí na svatbě hned po novomanželích, utvářejí celkový dojem a pokud novomanželé podcení jejich výběr nebo rozpočet, může se stát, že budou zklamaní. Je proto nutné věnovat jim maximum pozornosti a péče. Pokud nemáte s výzdobami tohoto typu zkušenosti, je vhodné vyhledat pomoc zkušeného partnera, protože orientovat se v moři možností je pro úplného začátečníka, jakým většinou novomanželé jsou, dosti náročné. Zvolit si tuto variantu, znamená také mimo jiné užít si svatební den bez zbytečných stresů spojených s instalací výzdoby, jejím udržováním v čerstvém stavu (například pokud je velké horko) a dále pak i s likvidací. Pokud budete volit květinové studio, je dobré zvolit takové, které Vám zároveň poskytne kromě standardního poradenství v oblasti svatební floristiky také další služby jako je například kompletní zpracování návrhu dekorací, ať už k zakoupení nebo do zápůjčky, doplňků (například svíček, prostírání, ubrousků…), textilií atp. Letité zkušenosti nám potvrzují, že je lepší zvolit pouze jediného dodavatele na realizaci kompletní květinové výzdoby včetně svatebních květin pro nevěstu a ostatní doprovod. Každý florista má svůj osobitý styl a představu o kompozici a použití materiálu, takže se jednotlivá výzdoba může markantně lišit a tím se i pokazí celkový dojem. Může se zdát, že mít promyšlené všechny tyto aspekty do detailu je už skoro zbytečné, ale my ve Frezia Fleur věříme, že celkový výsledek klient ocení až v den D a posléze na fotografiích, které ze svatby zbudou společně s prstýnkem a vzpomínkami. Každý si zaslouží, aby byl jeho námět originální a rozhodně nezáleží na tom, kolik hostů na svatbu přijde nebo jak veliký je rozpočet.

Marriage Guide

5


choice or budget, it may find that they will be disappointed. It is therefore necessary to give them maximum attention and care. If you do not have experience with this type of decoration, it is advisable to seek help of an experienced partner, because the bearing in a sea of ​​options is for beginner, what most newlyweds are, quite challenging. Choose this option means among others to enjoy your wedding day without undue stress associated with the installation of decorations, keeping it fresh (for example, if it is very hot) and then with the liquidation.

Wedding day is a very demanding test of their relationship and over the last few months before the wedding perfectly verifies their partner skills, the art of receiving compromise, or bridging social and other differences. One of the greatest tests passes also their aesthetic sensibilities and the ability to agree on the style of wedding, colors, motifs and details of wedding decorations.

A

n integral part of the overall concept of marriage is also a floral decoration that makes the extraordinary day memorable. Flowers are the second most photographed thing at the wedding after bride and groom, shape and overall impression and as newlyweds underestimate their

6

Marriage Guide

If you choose floral studio, it is best to choose one that will also provide in addition to standard advice on wedding floristry other services such as drafting a complete decoration, either to purchase or lease, accessories (such

as candles, placemats, napkins ... ), textiles, etc.. Years of experience confirm us that it is better to choose only one supplier to implement a complete floral arrangement including wedding flowers for the bride and other accompaniment. Each florist has their own style and idea of ​​the composition and usage of the material, so that each decoration can vary markedly and damage the whole impression. It may seem to have thought out all these aspects in detail is almost useless, but we at Frezia Fleur believe that the overall result client appreciate at the D-Day and later in the photographs, which left over from the wedding together with the rings and the memories. Everyone deserves to be his idea original and certainly does not matter how many guests will come to the wedding or how big the budget is.


Text a foto: Redakce MG

Tip 6 Pro Tip 6 places for non-traditional wedding netradicní svatbu Svatba je zcela jistě událost, na kterou nikdo nikdy nezapomene. Pokud tedy neutrpí těžkou anamnézu, například při provozování nějakého extrémního sportu. Následující článek je ovšem právě pro ty, kterým něco takového hrozí. Tedy pro lidi, kteří dělají věci netradičně, kteří vyhledávají dobrodružství a možná i špetku adrenalinu. Ale i v případě, že dáváte předost tradičnímu pojetí svatby, vás naše tipy jistě zaujmou a kdo ví, možná v sobě odhalíte i skrytého dobrodruha.

8

Marriage is certainly an event to which no one ever forgets. So if you suffer a severe history, for example by doing any extreme sport. The following article is of course just for those who threaten such a thing. So for people who do things unconventionally, seeking adventure and maybe even a pinch of adrenaline. But even if you prefer traditional concept of marriage, our tips will surely attract you and who knows, perhaps you will discover in yourselves the hidden adventurer. Marriage Guide


Fascinující scenérie Zvíkovského mostu, šumící les, ve větru šplouchají vlnky hluboko pod vámi. Jen napjaté, tlumené špitání svatebčanů a hlas oddávajícího narušuje přírodní idylu. Monolog nabývá na naléhavosti a ukončí ho stěžejní otázka. Bez váhání následují dvě sebejisté, kladné odpovědi, vášnivý polibek a pak již vše přehluší vzrušený křik doprovázející nekončící skok do hlubin. Asi takto může probíhat svatba milovníků adrenalinu. Přestože se mnozí hroutí jen při pomyšlení na cestu k oltáři, existují tací, kteří k už tak velice napínavému momentu chtějí přidat něco ještě mnohem napínavějšího. Právě pro ně je spojení svatby a bungee jumpingu ideálním nápadem. Pravdou je, že tento nápad má svá zřejmá úskalí. Především tradiční místa pro bungee, jakým je právě zmíněný Zvíkovský most,

neposkytují přílišné zázemí pro svatebčany a zorganizovat přesun po obřadu vyžaduje značné úsilí. Ovšem jaká svatba nakonec tato úskalí nepřináší. Chce-li člověk navíc zažít něco výjimečného, vyžaduje to prostě výjimečné oběti. Existuje sice i možnost objednávky jeřábu pro bungee jumping, ale to už je výrazně dražší záležitost, než tandemový skok, jehož cena se pohybuje okolo dvou tisíc korun. Navíc kdo by chtěl mít místo jedinečného obzoru přehrady na svatbě jeřáb. Pro opravdové odvážlivce je skok s dotykem hladiny. Tady si ovšem koledujete o nepříjemné poznámky od svého protějšku o tom, že jen jste se vzali, už jste si sáhli na dno. Přes veškerá úskalí, která taková svatba přinese, je to pořád skok do neznáma a vy do toho aspoň skočíte po hlavě!

1. Bungee jumping

Fascinating scenery of Zvíkov Bridge, murmuring forest, in the wind ripples splash deep below you. Just a tense, subdued whispering of wedding guests and voice of registrar disrupt the natural idyll. Monologue becomes more urgent and crucial question closes it. Without hesitation follows two self-assured, positive answers, passionate kiss and then is everything drowns out by all excited screaming accompanying the never-ending plunge into the depths. Perhaps this can be wedding of lovers of adrenaline. Although many collapses just at the thought of going to the altar, there are also those who wants to add to very exciting moment something much exciting. For them is the connection between weddings and bungee jumping ideal idea. The truth is that this idea has its obvious pitfalls. First of all the traditional places for bungee, which is just mentioned Zvíkovský

bridge, do not give too much background for wedding guests and organize a moving after ceremony requires considerable effort. However, which wedding does not have the difficulties. If a man wants to experience something extra special, it just requires extraordinary sacrifice. There is also the possibility to order a crane for bungee jumping, but it is significantly more expensive affair than a tandem jump with price around two thousand crowns. Furthermore, who would like to have wedding crane instead of unique horizon of the lake? For real daredevils is jump with the touch of surface. But you can hear not nice comments from counterpart that just you got married; you‘ve dug to the bottom. Despite all the difficulties that such a wedding brings, it‘s still a leap into the unknown and you do it at least by headlong jump! Marriage Guide

9


2. Zorbing Komu přeci jen pojetí manželského slibu jako volného pádu připadá až příliš symbolické, může využít poněkud mírnější variantu. Zorbing je oblíbená, moderní zábava pocházející z Nového Zélandu, při které se řítíte z  kopce  v plastové kouli. Můžete namítnout, že začít manželství jako jízdu z kopce, v sobě také nemá příliš laskavou symboliku a jistě budete mít pravdu. Zkuste se však na zorbing podívat spíš jako na nekončící dobrodružství, ze kterého se vám prostě nepřestane příjemně točit hlava. V  České republice existuje několik zorbových drah jako například v Mnichovicích u Prahy, v Brně nebo v Luhačovicích. Výhodou těchto drah je, že u nich naleznete hotel i restauraci, které mohou poskytnout ideální zázemí pro obřad nebo hostinu. Myšlenku na obřad přímo v zorbu musíte bohužel opustit. I kdybyste totiž našli dostatečně šíleného oddávajícího, který by byl ochoten s vámi do něčeho takového jít, charakter zorbu, který pojme maximálně dvě osoby, to jednoduše neumožňuje. Pokud jde o cenu tak, při větším množství jízd se leze dostat na 350 korun za jízdu. Zorbing je tak možné mít jako příjemné zpestření svatby, které rádi využijí i mnozí svatební hosté, a nebude to tentokrát jenom z alkoholu, z čeho se jim zatočí hlava. Vám taková svatba každopádně obrátí život vzhůru nohama.

10

Marriage Guide

Who after all, consider the concept of marriage promise as free fall too symbolic, can use a somewhat milder flavor. Zorbing is a popular, modern entertainment of New Zealand, during which you dash down the hill in a plastic ball. You can argue that start marriage as a ride down a hill does not have too kind symbolism and you will certainly be right. Try look at zorbing more like at the never-ending adventure from which you will just not stop feeling pleasantly dizzy. In the Czech Republic there are several zorba`s pathways such as in Mnichovice near Prague, in Brno or Luhačovice. The advantage of these tracks is that you will find hotel and restaurant there that can provide the ideal backdrop for the ceremony or reception. The idea for the ceremony in the Zorb, you have unfortunately to leave. Even if you had found mad enough registrar, who would you be willing to go into something like that, the character of Zorba, which holds a maximum of two people, it simply does not allow. As for the price, the more runs can get the price to 350 crowns per ride. Zorbing is thus possible to have as a pleasant variegation of wedding, which can experience also the wedding guests, and this time you will not feel dizzy only from alcohol. In any case such a marriage will turn your life upside down.


3. Horkovzdušný balon Velkou výhodou letů balonem je, že dokáže uspokojit dvě zdánlivě naprosto neslučitelné kategorie lidí, milovníky napětí a romantiky. Vzlet a přistíní takového balonu, který nepohání nic jiného než horký vzduch, to jsou opravdu okamžiky plné napětí. Na druhou stranu poklidné vznášení se nad malebnou krajinou, kterou polevá čerstvě vycházející slunce, to musí zasáhnout i nenapravitelného cynika. Ukážete-li při výběru místa svatby na let balonem, můžete vyřešit mnohé spory, které z tohoto rozhodnutí vyplývají. Muž bude jistě nadšeně obdivovat technické finesy, kterými člověk dokázal využít fyziku a dobýt nebe. Navíc si jistě neodpustí říct, že byť by si to hrozně přál, tak jeho nastávající tchýně prostě nemůže letět, protože takovou zátěž by nevykompenzovalo ani nemilosrdné odříznutí většiny pytlů s pískem. To ženy si krom romantického výhledu jistě vychutnají pomalý let, při kterém si budou moct dosyta užít svého nastávajícího, ještě než vypuknou bujaré oslavy. Let balonem ovšem není levnou záležitostí. Let pro osm osob stojí okolo 30 000 korun, ale největším úskalím je jako vždy počasí. Silný vítr, déšť nebo zima často překazí i běžnou venkovní svatbu, natož let balonem, který může letět i několik kilometrů nad zemí. Záložní varianta je v tomto případě nutností. Pokud ovšem všechno vyjde, je to nádhera a kdo by nechtěl říct, že se při svatbě přímo vznesl do oblak.

The great advantage of balloon flights is that they can satisfy two seemingly mutually different categories of people, lovers of tension and lovers of romance. Take-off and touch-down of balloon that goes by the hot air, are really tense moments. On the other hand, hovering over a quiet picturesque landscape, which glazes freshly rising sun, it must strike every incorrigible cynic. If you will thing about balloon flight, you can solve many disputes that arise from this decision. The man will surely be keenly admiring the technical finesse with which could human use physics and conquer sky. In addition, he will certainly say that even he really wanted; his expectant mother in law just cannot fly because such a load could not compensate even cutting off most of sandbags. The women will certainly enjoy except the romantic view also slow flight, during which they will be able to enjoy their husband before jaunty celebration. Ballooning is not a cheap affair. Flight for eight people costs around 30,000 crowns, but the biggest pitfall is always the weather. Strong wind, rain and cold often thwart the normal outdoor wedding, and definitely balloon flight, which can fly several kilometers above the earth. The backup option in this case is a necessity. But if everything comes out, it is a beauty and who would not want to say that was directly raised to the sky during the wedding.

Hot-air balloon Marriage Guide

11


Svatba na lodi sice je netradiční, ale přeci jen není tak napínavým zážitkem, pokud vám tedy o té lodi neřekli, že je nepotopitelná a vy nejste v severním Atlantiku plném ledovců. Loď má ovšem určité nedocenitelné výhody. Loď je de facto pojízdná restaurace, což jistě všichni zúčastnění ocení. Dokud loď nepřistane u břehu, nedá se z ní vystoupit, takže nehrozí, že by se někdo z vašich hostů vymlouval na to, že slečna na hlídání dětí už končí a že už opravdu musí nutně odejít. Dokud kapitán nezakotví, musí prostě všichni zůstat. To je ovšem dvojsečná zbraň, takže vřele doporučuji nezvat nikoho, o kom si přejete, aby se zdržel co nejméně, protože i kdyby sebevíc chtěli vaše tajné přání vyplnit, prostě k tomu nebude mít příležitost. Má smutná životní zkušenost ovšem je, že tito lidé dřív stejně nikdy neodchází. Dalším faktem, který je třeba

si o lodích uvědomit je, že i když jsem je na začátku označil za jakési pojízdné restaurace, prostor v nich je na rozdíl od restaurací poněkud stísněnější. Zvláštní pozornost se proto musí dát zasedacímu pořádku. Případy, kdy se nějaký nešťastník dostane nadobro do spárů tety Žofky, která nepřestává sypat z  rukávu nekonečné příběhy o neznámém příbuzenstvu, zejména v kombinaci s nedostupným barem často končí zoufalým skokem do vody. Pražská Vltava krom světoznámého panoramatu, nabízí i velice široký výběr lodí od unikátních, celodřevěných, historických lodí přes kolesové parníčky až po velké výletní lodě. Pokud bystě chtěli být hodně crazy, můžete si uspořádat svatbu třeba ve stylu Pirátů z Karibiku a kdyby vás oddal slavný kapitán Barbossa, byl by to opravdu husarský kousek.

4. Lod

12

Wedding on the ship is unusual, but still not as thrilling experience, if they did not told you about the boat that is unsinkable and you are not in North Atlantic full of icebergs. The ship, however, has an invaluable advantage. The ship is the de facto mobile restaurant, which will certainly appreciate all the participants. Until the ship do not land on shore, it is not possible to get off, so there is no danger that someone of your guests excuse that the girl for babysitting ends and that must really necessarily leave. Until the captain will not land all should just stay. But this is double-edged sword, so I highly recommend to not invite anyone whom you wish to stay as little as possible, because even if they wanted no matter how complete your secret wish, just do not have the opportunity. My sad life experience, however, is that these people just never ever leaves earlier. Another fact that needs to Marriage Guide

be about boats realize is that even when I called at the beginning boat as a sort of mobile restaurant space in it is in compare with restaurant somehow confined. Particular attention must be therefore given to place for guests. Cases in which someone is caught by aunt Žofka, who continues to pour out of the sleeve endless stories about unknown relatives, especially in combination with the inaccessible bar ends by jumping to the water. Prague Vltava worldly-famous for its skyline, offers a very wide selection of ships from unique, wooden, historic ships through wheel steamers to large cruise ships. If you would like to really crazy, you can organize a wedding in the style of Pirates of the Caribbean, and if you would be married by the famous Captain Barbossa, it would be really cool.


5. Letadlo Svatba v letadle je prostě dovršením našich dětských snů. Přiznejme si to, který kluk nechtěl být v dětství pilotem a která holka letuškou. Takže svatba v letadle je vlastně splněním dvou snů, dospělého i dětského. Máte- li to štěstí a podaří se vám přemluvit pilota, aby udělal i nějaký ten ostrý manévr, budete mít jistě o čem vyprávět. Zejména u ženichů je však ostražitost na místě, neboť pilot byl ženami zvolen jako jedno z nejpřitažlivějších povolání. Je proto třeba ohlídat, aby těch ostrých manévrů nebylo až nebezpečně mnoho a nevěsta si svatbu na poslední chvíli nerozmyslela. Vůbec nejlepší u takového typu svatby je, když má sám ženich pilotní průkaz a může si aspoň na chvíli sednout za knipl. Je to ostatně naposledy, kdy bude mít osud manželství pevně ve svých rukou. Svatbu v  letadle nabízí mnoho českých letišť a cena se samozřejmě pohybuje podle velikosti letadla. Pro tuto příležitost si můžete pronajmout letadlo od 4 do 16 osob a počítejte cenu minimálně od 24 000 korun. Ale člověk nesmí hledět na peníze, když si chce splnit dětský sen a novomanželé pak navíc mají jistotu, že se spolu budou mít jako v nebi.

Wedding in the plane is simply the culmination of our childhood dreams. What guy did not want to be a pilot in childhood and what girl did not want to be a stewardess? So the wedding in a plane is actually the fulfillment of two dreams, both adult and children. If you are lucky and you manage to persuade the pilot to do some sharp maneuver, you will certainly have something to talk about. Vigilance is in place especially for grooms, because the pilot was chosen by women as one of the most attractive profession. They should be therefore careful not to experience a lot of the sharp maneuvers because the bride could change

her mind at the last moment. The best ever for this type of wedding is when the groom himself has a pilot license and can sit down the stick for a moment. It is the last time when he will have the fate of marriage in his hands. Wedding in the plane offer a lot of Czech airports and the price varies of course according to the size of the plane. For this occasion, you can rent a plane from 4 to 16 people and price is from 24 000 crowns. But one should not look at the money when he wants to fulfill a childhood dream and the newlyweds will also have confidence that together they will be like in heaven.

Airplane Marriage Guide

13


6. Bobová dráha

Na první pohled vás tato možnost nejspíš zarazí a kroutíte nevěřícně hlavou jako švýcarští reprezentanti nad slavným jamajským čtyřbobem. Proč by se chtěl někdo brát na bobové dráze? Odpověď je jednoduchá, skvělé zázemí a spousta zábavy. Pro upřesnění se jedná o suchou, ne ledovou bobovou dráhu, v Praze na Proseku, která se stala velice oblíbeným místem oslav, svateb i jiných příležitostí, na kterých se lidé chtějí bavit. Areál je obklopen zelení, ale přesto nabízí skvělý výhled na Prahu. Součástí je restaurace s velkou terasou. Pronájem celého areálu vyjde okolo 10 000 korun na hodinu. Specialitou podniku je grilování a výroba dortů. Jídlo však patrně není hlavní důvodem proč se brát zrovna na bobové dráze. Hlavním důvodem je legrace, kterou člověk zažije, když se řítí dolů z točité dráhy rychlostí až 62 km/h. Když je zábava v plném proudu, stává se měření nejrychlejších časů a překonávání maximální rychlosti jednou z  nejoblíbenějších činností svatebčanů. Tedy nejoblíbenější činností především mužů, kterým by prostě nedalo spát, že rychlostní rekord nakonec získal někdo z ženichovy respektive nevěstiny rodiny. Nenechte se ovšem zmást, systém automatické brzdy a brzdná páka dovoluje vychutnat si požitek z pohodové jízdy i dámám, dětem a vůbec všem, kdo nemají ambice lámat rychlostní rekordy. Komu nestačí bobová dráha, toho možná zaujme nejdelší lanová skluzavka v  České republice. Takže nelze nevěřit, že svatba na bobové dráze bude vážně jízda.

14

Marriage Guide

At first glance, you can probably consider this option as a strange think and reveal a head in disbelief as the Swiss representatives of the famous Jamaican bobsled for four. Why would anyone want to be marriage on the bobsled track? The answer is simple, great facilities and lots of fun. For clarity it is dry and not icy bobsled track in Prague in Prosek, who has become a very popular place for celebrations, weddings and other occasions where people want to have fun. The area is surrounded by greenery, yet offers a great view of Prague. The area includes a restaurant with a large terrace. Rent of the whole area comes about 10 000 crowns per hour. Specialty of the company is grilling and making cakes. Food probably is not the main reason why to have marriage on the bobsled track. The main reason is fun, which the person experiences when hurtling down the twisting track at speeds up to 62 km / h. When the fun is on the top, measurement of time and measurement of maximum speed becomes one of the most popular wedding activities. Thus, the most popular activities especially for men who would simply not overcome that speed record finally won someone from the groom’s or bride’s family. Do not be fooled, however, the system of automatic brake and brake lever allows to enjoy the pleasure of a nice ride to ladies, children and those who do not have ambitions to break speed records. For who is not bobsled enough, may be delivered by the longest rope slide in the Czech Republic. So you must only believe that the wedding there will be seriously bobsled ride.


Text a foto: Redakce MG

Karibský na dosah Caribbean dream within reach

Jdete s deštníkem v  ruce po ulici, vlhko začíná nepříjemně zalézat pod kůži a vy vzpomínáte na pohodu prosluněné, letní dovolené někde na pláži. Klasický scénář začínajícího podzimu. Není však nutné zůstávat pouze u vzpomínek na letní idylu. Nápad odletět do teplých krajin v době, kdy začíná noc stále víc ukrajovat z denního svitu a ti zodpovědnější z nás již uvažují o vánočních dárcích, dostal už kde kdo.

„Není divu, že Kryštof Kolumbus prohlásil toto místo za ráj na zemi, když ho poprvé spatřil.“

16

Marriage Guide


�No wonder that Christopher Columbus claimed this place a paradise on earth when he first saw.“

Going down the street with an umbrella in your hand, damp starts disagreeably crawled under your skin and you remember sunny, summer vacation somewhere on a beach. A classic scenario of autumn. But there is no need to stay only in the memories of a summer idyll. The idea to fly to warm countries, at the time when night begins to cut more and more of daily sunshine and those responsible of us are already thinking about Christmas gifts, got a lot of us.

Marriage Guide

17


Přesto stále považuje většina lidí dovolenou ve vzdálených písečných rájích za nedosažitelný luxus a dál závistivě hledí k zataženému nebi na stěhovavé ptáky, kteří dávají našim zeměpisným šířkám definitivní vale. Tato stereotypní představa by vás však mohla připravit o krásné zážitky, na které dlouho nezapomenete.

T 18

ak neklaďte odpor fantazii a představte si Karibik – Dominikánskou republiku, azurové moře lemované sněhobílými plážemi, exotické dívky nesoucí originální karibské mojito na lehátko ve stínu palmy. Není divu, že Kryštof Kolumbus prohlásil toto místo za ráj na zemi, když ho poprvé spatřil. A to mu navíc domorodci jistě nepřinesli mojito na lehátko ve stínu palmy. Letmá prohlídka katalogů cestovních kanceláří nejspíš potvrdí váš dojem o vysoké cenně dovolené v tomto ráji. Existují však způsoby, jak tuto mnohdy přemrštěnou cenu výrazně snížit. Marriage Guide

Jedním z těchto způsobů je vynechání cestovní kanceláře jako prostředníka a kontaktování přímo tour operátora, který v  dané lokalitě působí. Tour operátoři sestavují z různých služeb balíčky, které poté prodávají cestovním kancelářím. Jsou vám proto schopni nabídnout veškeré nutnosti od ubytování, přes charterové lety, až po výlety s  česky hovořícím průvodcem i delegátem za podstatně příznivější cenu. Cena zpátečních letenek z Frankfurtu či Londýna se pohybuje od 350 Eur. Možnosti ubytování jsou nepřeberné, od all inclusive hotelů po pro-

nájem apartmánů či vil přímo na pláži. Ceny samozřejmě závisí na turistické sezóně, která probíhá od listopadu do dubna, a na vzdálenosti od moře. Cena za noc v hotelových komplexech se pohybuje od 65 dolarů za noc, ale přímořský apartmány lze pronajmout jen za 350 až 1500 dolarů na měsíc. Výběr lokality v Dominikánské republice významně ovlivní i charakter dovolené, jsou zde klidné pláže s apartmány jako stvořené pro zamilované páry i rušné riviéry plné hotelů a zábavních středisek. Jak vidíte, karibské dobrodružství pro vás nemusí být jen nesplnitelným snem, ale příjemnou realitou. Dominikánská republika je vyspělou turistickou zemí, která si svých návštěvníků váží, a je schopna jim nabídnout veškeré služby i péči.


Most people still consider a holiday in remote sandy havens for unattainable luxury and looks enviously to cloudy heaven on migratory birds, who give to our geographical latitudes finally vale. The stereotypical ideas would take you those beautiful experiences on which you could not forget.

S

o do not resist to imagination and imagine the Caribbean - Dominican Republic, azure sea surrounded by snow-white beaches, exotic Caribbean girls carrying the original mojito on a sun lounger in the shade of palm trees. No wonder that Christopher Columbus claimed this place a paradise on earth when he first saw. And he certainly did not bring extra natives mojito on a sun lounger in the shade of palm trees. Flying tour catalogs of travel agencies probably confirm your impression of high price of

vacation in this paradise. But there are ways that can significantly reduced this price. One of these ways is that you will not use a service of a travel agency as middleman and you will contact directly the tour operator, which operates in that place. Tour operators compiled packages from a variety of service, which are then sold to travel agencies. They are therefore able to offer all you need from accommodation, through charter flights to the trips with Czech-speaking guide and a delegate at a much more fa-

vorable price. Price of return ticket from Frankfurt or London is approximately 350 euros. Accommodation options are plentiful, from all inclusive hotels to apartments or villas on the beach. Prices of course depend on the tourist season, which runs from November to April, and on the distance from the sea. Price per night in hotel complexes ranges from $ 65 per night, but seaside apartments can be rented for only $ 350 to $ 1500 U.S. per month.

Marriage Guide

19


Pro ty, kteří nechtějí celý pobyt strávit jen na pláži, je zde mnoho dalších možností, jak trávit pobyt. Průzračné, mělké moře s korálovými útesy i mangrovovými háji poskytuje přímo ideální podmínky pro potápění i vodní sporty. Velmi vás překvapí i úroveň místní dopravy, která je vysoká a jezdí vždy na čas. Hlavní město Santa Domingo je nejstarším Evropany založeným městem v Novém světě, a tak zde nalezneme spoustu památek v čele s nejstarší americkou katedrálou i univerzitou, které jsou lemovány malebnými uličkami ve starém, španělském, koloniálním stylu. V této třímilionové metropoli navíc najdete příjemné restaurace a bary, ve kterých nelze neokusit místní kuchyni, která je založena především na rýži, dušené zelenině, smažených banánech a mořských plodech.

„Cesta do Dominikánské republiky je prostě zážitkem, který lze jedině doporučit.“ Tradičním nápojem je prvotřídní, jemný rum, který se konzumuje samotný, ale i jako součást nepřeberného množství míchaných nápojů. Každý milovník kávy si jistě nenechá ujít příležitost ochutnat skvělou dominikánskou kávu ze zdejších plantáží a pro muže je zde skoro povinností si při této příležitosti náležitě vychutnat místní doutník. Společně se zdejšími šperky i řezbami jsou také rum, káva a doutníky nejčastějšími turistickými suvenýry. U místních obyvatel i u nadšených turistů jsou velmi oblíbenými kulturními akcemi tradiční karnevaly v ďábelských maskách. Nejproslulejším z nich je karneval v šedesátitisícovém městečku La Vega v centrální oblasti Dominikánské republiky pod úpatím zdejších hor. Oblíbenost karnevalů a oslav dobře dokresluje přívětivou a družnou povahu Dominikánců, kterou si jistě zamilujete. Cesta do Dominikánské republiky je prostě zážitkem, který lze jedině doporučit. Investujete-li navíc i čas do vyhledání patřičného tour operátora, můžete nabourat zažitý mýtus o Karibiku jako nákladné dovolené pro bohaté a v období, kdy se vaši známí budou chlubit tak maximálně plnými košíky z výletu na houbách, jim vytřete zrak prvotřídním opálením z Dominikánské republiky, které nezruinovalo váš rozpočet. A až zase půjdete po ulici sychravým městem a lidé budou lamentovat nad počasím, vy se jen pousmějete, protože budete vědět, že doma vás zahřeje hlt prvotřídního bílého rumu nebo vůně horké dominikánské kávy.

20

Marriage Guide


”Journey to the Dominican Republic is just an experience that can be only recommended.“

Selection of place in the Dominican Republic will significantly affect the character of holidays; there are quiet beaches with apartments ideal for couples as well as busy Riviera full of hotels and entertainment centers. As you can see, the Caribbean adventure for you may not be just an impossible dream, but a pleasant reality. Dominican Republic is a developed tourist country, which appreciates its visitors, and is able to offer them all the services and care. For those who do not want to spend entire stay just on the beach, there are many other ways to spend the stay. Clear, shallow sea with coral reefs and mangrove groves provide ideal conditions for diving and water sports. You will be very surprised by the level of local traffic, which is high and always on time. The capital Santo Domingo is the oldest city founded by Europeans in the New World, so you can find there a lot of sites, for ex-

ample the oldest American cathedral and university, which are lined with picturesque streets in the old, Spanish, colonial style. In this three-million people metropolis you can also find nice restaurants and bars where you should try local cuisine, which is based primarily on rice, steamed vegetable, fried bananas and seafood. The traditional drink is a premium, fine rum, which is consumed alone, but also as part of mixed drinks. Every coffee lover should certainly not miss the opportunity to taste the great Dominican coffee from local plantations, and for men is nearly obligation to take this opportunity to enjoy properly local cigar. Together with the local jewelry and carvings are also rum, coffee and cigars, the most common tourist souvenirs. For the local people as well as for enthusiastic tourists are very popular cultural events the traditional carnivals in masks. The most famous is the Carnival

in sixty-thousand people town of La Vega in the central region of the Dominican Republic at the foot of the mountains. Popularity of carnivals and celebrations is well illustrated by the friendly and sociable nature of the Dominicans, which you will surely love. Journey to the Dominican Republic is just an experience that can be only recommended. If you invest the extra time to find a proper tour operator, you can break down the myth of the Caribbean as an expensive vacation for the rich and in the period when your friends are proud of full baskets of the trip on mushrooms, wipe them with first-class tan from the Dominican Republic, which did not ruin your budget. And next time you go down the street in chilly city, and people are lamenting the weather, you just give the smile, because you know that at home will warm you a sip of premium white rum, or smell of hot Dominican coffee.

ČESKÝ TOUR OPERATOR V DOMINIKÁNSKÉ REPUBLICE - CENY NA VYŽÁDÁNÍ TEL.ČR.: 728 529 303, TEL.DOMIN.: 0018296622329, EMAIL.: REALITYCARIBE@GMAIL.COM, CARIBISMO@SEZNAM.CZ

Marriage Guide

21


Chateau St.Havel www.chateauhotel.cz

****

Wellness & Golf Hotel

Text a foto:: Chateau St. Havel

22

Luxurios accomodation in Luxusní ubytování na zámku v klidném a palace located near the centre of Prague with a very subtle prostředí poblíž centra Prahy and peacefull ambient. Marriage Guide


Ch

ateau St. Havel – wellness & golf hotel je kompletně rekonstruovaný novogotický zámek nacházející se v Praze 4 - Krč na vlastních rozsáhlých pozemcích, uprostřed stylového anglického zámeckého parku s několika idylickými rybníky. Hotel Chateau St. Havel nabízí nadstandardní ubytování na zámku v klidném prostředí, s vynikající dopravní dostupností do historického i obchodního centra Prahy. Rozsáhlou nabídku hotelových služeb zpestřují exkluzivní hotelové balíčky, mezi které patří např. stále oblíbenější Golf na zámku nebo třeba Romantický víkend pro zamilované... Hotel Chateau St. Havel nabízí kromě nadstandardního ubytování na zámku a celé řady hotelových služeb rovněž stylové a moderně vybavené konferenční prostory. K dispozici jsou pro tyto účely dva velké konferenční sály, které jsou vhodné kupř. pro pořádání firemních školení, nejrůznějších výukových seminářů či rozličných jazykových a dalších odborných kurzů. Stejně tak lze tyto netradiční konferenční prostory v novogotickém stylu využít pro obchodní prezentace nebo tiskové konference, ale i pro méně formální příležitosti jakými jsou kupříkladu teambuildingové aktivity, eventy, firemní večírky, slavnostní večeře, rauty, bankety, promoce či svatby a svatební hostiny.

Romantická svatba na zámku v Praze

Na přání pro Vás zorganizujeme pohádkově romantickou svatbu na zámku, perfektně zorganizovaný svatební obřad včetně zajištění luxusního svatebního menu a pro novomanžele bude připraveno exkluzivní svatební apartmá v zámecké věži.

Marriage Guide

23


„Rozsáhlou nabídku hotelových služeb zpestřují exkluzivní hotelové balíčky.“ ”An extensive offer of hotel services is punctuated by hotel packages.“

24

Marriage Guide


Ch

ateau St. Havel – wellness & golf hotel is a completely reconstructed neo-gotic palace, located in Praha 4 – KrÄ?, maintaining huge grounds in the centre of an english castle park with several idyllic ponds. Hotel Chateau St. Havel offers luxurious accomodation in a very subtle and peacefull ambient, with very good transport availability to the historical and even bussiness centre of Prague. An extensive offer of hotel services is punctuated by hotel packages, that include ex. Golf at the Palace or an Romantic Weekend for pairs. Hotel Chateau St. Havel offers not only luxurious accomodation and a variety of hotel services, but also stylish and modern conference rooms. Theese rooms are available and also recommended for ex. company training, a variety of studying seminars, language courses or other professional courses. Also, theese non-standard neo-gotic conference rooms can be used for bussiness or press meetings or less formal occasions ex. Teambuilding activities, events, company parties, celebrational dinners, banquets, promotions or even weddings and wedding receptions.

Romantic wedding at the palace in Prague

On request, especially for you, we can organize a sensational romantic wedding at the palace with a perfectly organized wedding ceremony wih even the most luxurious wedding menu. Exclusively for the newlyweds there will be a special wedding suite in one of the palace towers.

Marriage Guide

25


„Wellness centrum Infinit poskytuje svým zákazníkům širokou paletu profesionálních služeb v oblasti wellness, ve kterém si Vám dovolujeme nabídnout 2 privátní wellness zóny.“

”The new wellness centre Infinit provides to its customers a broad range of professional wellness services in which we offer 2 private wellness zones.“

CHATEAU ST. HAVEL **** – wellness & golf hotel Před nádražím 1/6, 140 00 Praha 4 - Krč, Česká republika , info@chateauhotel.cz, Telefon: +420 241 445 717, www.chateauhotel.cz


Katalog 30 44 72

Podzim Autumn

Šperky Jewelery

Svatební šaty Wedding Dress

Služby Services


List of Wedding products


30

Marriage Guide


Kolekce / Collection 2011

Wedding Rings

Marriage Guide

31


11/B

Cena na doptání v showroomu

www.retofy.cz

www.retofy.cz

14/B

32

12/A

Cena na doptání v showroomu

16/KK

29/AK

Cena na doptání v showroomu

Cena na doptání v showroomu

Cena na doptání v showroomu

www.retofy.cz

www.retofy.cz

www.retofy.cz

26/B

Cena na doptání v showroomu Marriage Guide

www.retofy.cz

16/B

Cena na doptání v showroomu

www.retofy.cz


www.retofy.cz

Marriage Guide

33


31/B

Cena na doptání v showroomu

www.retofy.cz

34

Marriage Guide


9/H

12/F5

Cena na doptání v showroomu

Cena na doptání v showroomu

www.retofy.cz

www.retofy.cz

13/E

16/I

18/1A

Cena na doptání v showroomu

Cena na doptání v showroomu

Cena na doptání v showroomu

www.retofy.cz

www.retofy.cz

www.retofy.cz

31/E black rhodium

31/F

Cena na doptání v showroomu

Cena na doptání v showroomu

www.retofy.cz

www.retofy.cz Marriage Guide

35


11/LK

Cena na doptání v showroomu

www.retofy.cz

www.retofy.cz

17/BK

36

12/Tcz

Cena na doptání v showroomu

23/B

27/AK

Cena na doptání v showroomu

Cena na doptání v showroomu

Cena na doptání v showroomu

www.retofy.cz

www.retofy.cz

www.retofy.cz

Marriage Guide

30/A

31/KK

Cena na doptání v showroomu

Cena na doptání v showroomu

www.retofy.cz

www.retofy.cz


12/H5

Cena na doptání v showroomu

www.retofy.cz

Marriage Guide

37


Retofy Diamonds dr 131/0,25 ct Cena na vyžádání

www.retofy.cz

dr 112/0,45 ct Cena na vyžádání

dr 133/1,00 ct

www.retofy.cz

Cena na vyžádání

www.retofy.cz

dr 109/0,20 ct Cena na vyžádání

www.retofy.cz

dr 113/0,30 ct Cena na vyžádání

38

www.retofy.cz

Marriage Guide


Zásnubní prsteny s diamanty dr 119/0,33 ct Cena na vyžádání

www.retofy.cz

dr 130/0,50 ct Cena na vyžádání

www.retofy.cz

dr 116/0,45 ct Cena na vyžádání

dr 114/0,30 ct Cena na vyžádání

www.retofy.cz

dr 111/0,45 ct Cena na vyžádání

www.retofy.cz

www.retofy.cz


Lukáš Rýdl Snubní prsteny

Model 261

červené zlato, cena 11 070,-

Kontakt

Újezd 35, 118 00 Praha 1 email: info@snubniprsteny-lr.cz tel.: 257 32 38 36

40

Marriage Guide

Wedding Rings www.snubniprsteny-lr.cz


Model 163

Model 44

Model 161

červené / bílé zlato, cena 21 590,-

žluté / bílé zlato, cena 13 690,-

červené / žluté / bílé zlato, cena 26 790,-

www.snubniprsteny-lr.cz

www.snubniprsteny-lr.cz

www.snubniprsteny-lr.cz

Model 28

Model 275

Model 170

červené / bílé zlato, cena 13 510,-

červené / bílé zlato, cena 15 020,-

červené zlato, cena 11 070,-

www.snubniprsteny-lr.cz

www.snubniprsteny-lr.cz

www.snubniprsteny-lr.cz

Model 169

Model 198

Model 6

bílé zlato, cena 20 520,-

bílé zlato, cena 16 530,-

bílé zlato, cena 20 130,-

www.snubniprsteny-lr.cz

www.snubniprsteny-lr.cz

www.snubniprsteny-lr.cz Marriage Guide

41


Lukáš Rýdl Zásnubní prsteny

Láska je to jediné, co je silnější než všechny naše chyby.

Earnie Larsen

Model Z004 bílé zlato, cena 4980,-

www.snubniprsteny-lr.cz

Model Z102 bílé zlato, cena 4200,-

www.snubniprsteny-lr.cz

42

Model Z101 bílé zlato, cena 10 980,-

Marriage Guide

www.snubniprsteny-lr.cz


Model Z103 bílé zlato, cena 4980,-

www.snubniprsteny-lr.cz

Model Z005 bílé zlato, cena 4800,-

www.snubniprsteny-lr.cz

Engagement Rings

Model Z107 bílé zlato, cena 6890,-

www.snubniprsteny-lr.cz Marriage Guide

43


White one

SvatebnĂ­ ĹĄaty, kolekce pro rok 2011 www.brilliantprincess.cz

44

Marriage Guide


Marriage Guide

45


White one

SvatebnĂ­ ĹĄaty, kolekce pro rok 2011 www.brilliantprincess.cz

46

Marriage Guide


Marriage Guide

47


48

Marriage Guide


White one

SvatebnĂ­ ĹĄaty, kolekce pro rok 2011 www.brilliantprincess.cz

Marriage Guide

49


Javier Arnaiz PĂĄnskĂŠ obleky, kolekce pro rok 2011 www.brilliantprincess.cz

50

Marriage Guide


Marriage Guide

51


Alyce Designs PlesovĂŠ ĹĄaty, kolekce pro rok 2012 www.brilliantprincess.cz


:

Svatební šaty s noblesou NAIVE s.r.o. BRNO Masarykova 37, 2.p. t: +420 541 242 202 e: info@naive.cz PRAHA Kateřinská 21, Praha 2 metro I. P. Pavlova t: +420 222 518 517 e: praha@naive.cz

www.naive.cz


Jesus Peiro model JP 2029 Velikost 34-42 Barva Ivory Cena půjčení: 16000 Kč Cena prodej: 1990 Euro

54

Marriage Guide


Jesus Peiro model JP 2036 Velikost 34-42 Barva Ivory Cena půjčení: 16000 Kč Cena prodej : 2150 Euro

Marriage Guide

55


Jesus Peiro model JP 2014 Velikost 34-42 Barva Ivory Cena půjčení: 16ooo Kč Cena prodej: 2300 Euro

56

Marriage Guide


Jesus Peiro model JP 2022 Velikost 34-40 Barva Ivory Cena půjčení 16000 Kč Cena prodej 2400 Euro

Marriage Guide

57


Pánské obleky Půjčovné: 3 500 Kč Prodej: od 9 900 Kč Barva: sv. šampaň, antracitová, černá, hnědá…. Materiál: vlna, hedvábí…

58

Marriage Guide


Femme

Svůdné krajkové šaty se stojáčkem a tylovou sukní. Prodej: od 32 900 Kč Barva: sv. šampaň Materiál: krajka www.romantikparis.cz

Marriage Guide

59


Ethan

Splývavé šaty s úzkými ramínky zdobí saténová stuha s květinou. Šaty je možné doplnit krajkovým bolerkem. Prodej: 25 900 Kč Barva: šampaň, šampaň / černá Materiál: plume Svatební obuv: 46511 /4657 Barva: bílá, šampaň, červená, černá, zlatá, stříbrná Materiál: kůže Výška podpatku: 7 cm / 11 cm Cena: 3 500 Kč www.romantikparis.cz

60

Marriage Guide


Ecosse

Romantické šaty s bohatou sukní jsou zdobeny moderními květinami. Půjčovné: 14 500 Kč Barva: bílá Materiál: taft Velikost: 38-40 Prodej: od 26 000 Kč Barva: bílá, šampaň, červená, černá Materiál: taft www.romantikparis.cz

Marriage Guide

61


Exalto

Splývavé šaty se širokými ramínky jsou zdobeny krajkovými volánky. Prodej: 23 900 Kč Barva: sv. šampaň Materiál: plume www.romantikparis.cz

62

Marriage Guide


Svatební salon - svatební agentura

Luxusní svatební a společenské šaty včetně doplňků od prvotřídních evropských firem

na zapůjčení i prodej dámské / pánské

Romantik Paris Svatební salon – svatební agentura Žitná 17, 110 00 Praha 1 Tel.: 222 221 632, 602 428 708 Romantik Paris Svatba na klíč Tel.: 602 331 503 info@romantikparis.cz www.romantikparis.cz


1. ročník

15. 10. - 16. 10. 2011

www.festivalpruhonice.cz Pořadatelé:


66

Marriage Guide


Marriage Guide

67


68

Marriage Guide


Marriage Guide

69


&IREMNร…ร˜EVENTY 3POLEร€ENSKรร˜AKCE -ร‹DNร…ร˜PรEHLร…DKY 3VATBYร˜NAร˜KLร…ร€ .ยนVRHร˜Aร˜ZHOTOVENร…ร˜KONFEKCE

WWWKOORDINATORKYCZ WWWDAGMARLEVSTEKCZ


Floristino

Kristino

Flower

Designer tel: +420 728 700 008 email: info@floristinokristino.cz www.floristinokristino.cz


Sunflowers

kvฤ›tiny Sadskรก

72

Marriage Guide


v

Kontaktujte nรกs / Contact us email: sunflowers@volny.cz GSM: 777 646 446 / 775 646 446 Marriage Guide

73


Text a foto:: Simix

Pronájem luxusní limuzíny

I vy se můžete vozit jako celebrity. Nabízíme vám k pronájmu 10ti metrovou limuzínu HUMMER H200 i s profesionálním řidičem. Pokud chcete, aby se svatba, firemní akce, cesta na letiště nebo soukromá party staly, nezapomenutelným zážitkem, objednejte si luxusní limuzínu HUMMER H200. S touto limuzínou vás na silnici opravdu nikdo nepřehlédne.

74

Even you can take a ride as a celebrity. We offer for rent 10 meters long limousine HUMMER H200 with professional driver. If you wish your wedding, business party, journey to the airport or private party to become unforgettable experience, book luxurious limousine HUMMER H200. On the road or in the city will no one overlook you in this limousine. Marriage Guide


Rental of Luxury Limousine

3500 Kč/hod bez DPH v ceně 30km 20 000 Kč/den bez DPH v ceně 300km

Revoluční 25 , 110 00 Praha 1 , autosalon@simix.cz , tel.: 608 282 181 Marriage Guide

75


www.svatebnishow.cz

Svatební show Text: Redakce MG

Foto: archiv MG

Dovolujeme si Vás pozvat na 2 ročník netradiční Svatební SHOW Brno ve dnech 21. – 22. ledna 2012, která proběhne v prostorách Wannieck gallery, vedle obchodní galerie Vaňkovka Brno.

76

Svatební show, veletrh nové kategorie, je určen široké veřejnosti a naším cílem je představit návštěvníkům něco nového, ale přitom tradičně doplněného o ucelenou nabídku produktů a služeb týkajících se jedné z nejvýznamnějších životních událostí, a to svatby.

V programu nabídneme návštěvníkům módní přehlídky svatebních šatů, pánské kolekce, spodního prádla, večerních a společenských šatů, vázání svatebních kytic, přípravu dekorací a výzdoby, ukázky svatebního líčení, účesů, barmanskou show, vystoupení živé hudby, taneční vystoupení, aj.

V reprezentativním prostředí Wannieck gallery nabídneme návštěvníkům vše, co souvisí se svatbou a inspirací pro slavnostní den.

Zeptali jsme se pořadatelky veletrhu paní Zuzany Komárkové ze svatebního studia Naive na podrobnosti ohledně této show:

Marriage Guide

V čem je připravovaný veletrh jiný než ostatní? 1. Velmi netradičním místem konání svatebního veletrhu 2. Obrovským molem s přehlídkami svatebních šatů 3. Novinkou – zkoušení svatebních šatů přímo na místě 4. Poradenský servis pro snoubence zdarma


Wedding Show 2012

We would like to invite you to 2nd year of non-traditional Wedding SHOW Brno on 21st - 22nd January 2012, which will be held at Wannieck gallery, next to shopping mall Vaňkovka Brno. Wedding show, fair of new category, is inten ded for the general public and our aim is to introduce visitors something new, but traditionally supplemented by a comprehensive range of products and services relating to one of the most important life events, which is wedding.

The program will offer visitors a fashion show of wedding dresses, men’s collection, underwear, evening and formal dresses, wedding bouquets binding, preparing of decoration, examples of wedding makeup, hairstyles, barman show, live music performance, dance performance, etc.

In the representative environment of Wannieck gallery we will offer visitors everything related to marriage and inspiration for festive day.

We asked the organizer Zuzana Komárková from wedding studio Naive for details of this show:

In what is forthcoming fair different than others? 1. By very unusual place for a wedding fair 2. By huge pier with parades of wedding dresses 3. By novelty – trying of wedding dresses on the spot 4. Free consulting service for engaged couples 5. Both days of lottery tickets for prizes 6. Rich wedding raffle - proceeds will be donated to the account of disabled children 7. Competition - FREE WEDDING!

Marriage Guide

77


5. Oba dny losování vstupenek o hodnotné ceny 6. Bohatá svatební tombola – výtěžek bude věnován na konto postiženým dětem 7. Soutěž - SVATBA ZDARMA!

O jaké netradiční místo se jedná? Prostory staré tovární haly z konce 19. století jsou od r. 2006 ozdobou města Brna. Na ploše více jak 3000m2 představuje zrekonstruovaná továrna největší výstavní plochu v ČR. Galerie je situována ve středu města a představuje jedno z center současného výtvarného umění v Brně.

Módní přehlídky svatebních šatů

Soutěž – o SVATBU ZDARMA!

Nevěsty se většinou nejvíce těší na zhlédnutí svatebních šatů, proto bychom jim rádi nabídly módní přehlídky a nejenom to:

Milí zamilovaní,

Jako velkou novinku poskytujeme možnost zkoušení šatů přímo na svatebním veletrhu. Při každé objednávce nevěsta získá až 20% slevu při rezervaci na místě.

Čeho se bude týkat poradenský servis pro snoubence? Svatební agentury budou na svatební show poskytovat zdarma konzultace a poradí snoubencům, kteří nemají se svatbou žádné zkušenosti. Svatba je velmi důležitá a jsem toho názoru, že by se nemělo nic podcenit ale vše pečlivě naplánovat. Svatební agentu-

78

Marriage Guide

ra Vám na základě dlouholetých zkušeností poradí a pak se již sami můžete rozhodnout, jestli jejich služby využijete či nikoliv.

Na veletrhu bude i svatební tombola? Ano bude zde i velká svatební tombola, kdy snoubenci na základě zakoupeného losu mohou vyhrát např: zdarma zapůjčení svatebních šatů, projížďku limuzínou a spoustu jiných hodnotných cen. Výtěžek z tomboly bude věnován na podporu postiženým dětem.

Svatební agentura Naive vyhlašuje velkou soutěž! VYHRAJ KAŽDÝ DEN SVATEBNÍ ŠATY A SVATBU ZDARMA! Svatební agentura Naive připravila pro účastníky Svatební Show 2012 velkou soutěź. Podmínky a pravidla se dozvíte nejenom na našem webu www.naive.cz, ale i na stránce www.svatebnishow.cz. Stačí jen přijít 21. či 22. ledna 2012 na svatební veletrh a zakoupit si slosovatelný lístek. Losování proběhne vždy v 16:oo hodin.


H

Competition - a FREE WEDDING!

Which unusual place is it? Spaces of old factory building from the late 19th century are since 2006 adorn of the city Brno. The area of over 3000 square meters refurbished factory represents the largest exhibition area in the Czech Republic. The gallery is located in the city center and is one of the centers of contemporary art in Brno.

Fashion show of wedding dresses

Brides are usually most looking forward to seeing the wedding dress, so we would like to offer fashion shows, and not only that: As a great novelty we provide trying of wedding dresses just on wedding fair . For every order bride gets up to 20% discount when booking on the site.

underestimate anything but planned all carefully. Wedding agency based on years of experience will give you advice and then you can decide if you use their services or not.  

There will be a wedding raffle on the fair?

Yes there will be a big wedding raffle, when engaged couple on the basis of a purchased ticket can win for example: free rent of wedding dresses, limousine rides and many other valuable prizes. Proceeds from the raffle will be donated to support children with disabilities.

Dear in love, Wedding Agency Naive announces a big contest! WIN EVERY DAY WEDDING DRESS AND WEDDING FREE!   Wedding Agency Naive prepared for participants of Wedding Show 2012 a great competition. Conditions and rules can be found not only on our website www.naive.cz but also on www.svatebnishow.cz. Just come 21st or 22nd January 2012 at the wedding fair and buy a ticket drawn by lot. The draw will take place always at 4 pm.

 

What will cover consultancy service for engaged couples? Wedding agencies will provide on wedding show free consultations and advise to engaged couple who have no experience with the wedding. The wedding is very important and I consider that it should not

Marriage Guide

79


Text a foto:: Yard Resort

Pro svou výhodnou polohu – 10 km severně od Prahy směrem na Mělník – se stal Yard Resort oblíbeným místem pro plánování svatebního obřadu, slavnostního oběda, večerní zábavy anebo celého svatebního dne.

Svatba na statku v Předboji Wedding in Yard Resort in Předboj

80

For its convenient location – 10 km north of Prague in the direction of Mělník – became Yard Resort a favorite place for planning a wedding ceremony, luncheon, evening entertainment, or the entire wedding day. Marriage Guide


„Romantické jsou svatební obřady v zahradě za hlavní budovou, kde jsou dvě jezírka s vodotryskem.“ ”Romantic wedding ceremonies are in the garden behind the main building, where there are two lakes with a fountain.“

V

olnočasový areál Yard Resort se nachází v klidné části obce Předboj  a vznikl na místě původní středověké vodní tvrze ze 13. století, kde se později nacházel klášter jeptišek u sv. Ducha a v nedávné minulosti zemědělská usedlost. Místo má tak dlouhou a zajímavou historii a také jedinečnou atmosféru. Přirozeným centrem resortu jsou jednotlivé hospodářské budovy, které obklopují ná-

dvoří s růžovou zahradou, vzrostlými kaštany a lípou. V devadesátých letech minulého století byla zahájena postupná rekonstrukce jednotlivých budov, které se nyní využívají k  pořádání soukromých i firemních akcí. K areálu patří také golfová akademie, vhodná pro zpestření programu svatebního dne. Sýpka je unikátním rustikálním prostorem se dvěma podlažími, kde se dá uspořádat romantická selská svatba s  cateringem 

a hudební produkcí až pro 100 hostů. Naopak elegantní kavárna s krbem a desénovým osvětlením, která vznikla z  původních stájí, vybízí k uspořádání moderně pojaté svatby. Terasa před kavárnou rozšiřuje kapacitní možnosti kavárny a je tak možné připravit uspořádání až pro 60 hostů. Romantické jsou svatební obřady v zahradě za hlavní budovou, kde jsou dvě jezírka s vodotryskem. K dispozici je také praktický dětský koutek.

Marriage Guide

81


Y

ard Resort is located in a quiet part of village of Předboj about fifteen minutes by car from the city center of Prague. Where used to be a medieval fortress from the 13 century and a monastery of the Holy Ghost is now generously reconstructed farmstead, Yard Resort. This site has a long and interesting history as well as a very unique atmosphere.

Více informací na / More information on

www.yardresort.com

82

Marriage Guide

Reconstructed farmhouses form large courtyard which creates heart of the resort; with rose garden, lime tree and chestnut trees this is the perfect location for informal gathering of the wedding guests. Courtyard offers easy access to the cafe, granary, golf academy and driving range. Granary is a unique rustic space with two floor, where you can arrange a romantic peasant wedding with catering and music for up to 100 guests. Design cafe with elegant interiors, exceptional lightning and fireplace represents modern alternative to the rustic types

of weddings. Summer terrace, in front of the cafe, extends its capacity up to 60 guests. Hidden diamond of Yard Resort is a nearby garden. This romantic orchard is an ideal place for wedding ceremony and photo shooting. Various trees and flowers in bloom create wonderful background and superb photos from the garden will make your special day unforgettable. Garden can accommodate up to 100 seated guests and it is possible to arrange music during the ceremony.


30+3Inspiration inspirací For Wedding Day pro svatební den Text: Blanka Skácelová

Foto: redakce MG, archiv SKACEL events

Svatební obřad, hostina, tanec, dort… Bez těchto náležitostí se neobejde snad žádná svatba. Nebojte se okořenit ji o detaily, díky nimž dostane punc exkluzivity. Minimálně na ni nikdy nezapomenete. Tak neváhejte a inspirujte se.

84

Marriage Guide


1

Pro svatbu si vyberte místo, které je něčím spojené s vaším vztahem. Pokud jste se potkali na večírku u jezera, pak zvažte třeba parník nebo nábřeží.

2

Přejete si obléknout svatební šaty po mamince, ale jsou již ve špatném stavu? Nastříhejte z nich kousky látky a zabalte do nich například stonky vaší kytice.

3

Dejte každé ženě místo myrty do vlasů jednu květinu, která koresponduje s tou vaší, svatební.

4 5 6

Nejen nevěsta a družičky mají květiny. Ozdobte jimi také všechny přítomné domácí mazlíčky. Milou vzpomínkou na nejbližší zemřelé může být květina položená na místě, které je pro tohoto člena při obřadu vyhrazeno.

Pro intimnější pocit při obřadu na zahradě seřaďte hosty do kruhu kolem vás, nikoliv do řad za vámi.

Wedding ceremony, reception, dancing, cake ... Without these requirements might not be realized any wedding. Feel free to spice the wedding by details that make it exclusive. At least you will never forget it. Do not hesitate and be inspired.

1

For a wedding, choose a place that is related to your relationship. If you met each other at a party at the lake, then you should think about the steamboat or embankment.

2

Do you want to wear a wedding dress of your my mother, but they are already in poor condition?  Cut out from it some  pieces of the cloth and wrap your bouquet into them.

3 4 5

Give each woman instead of myrtle in her hair one flower, which corresponds with your, wedding flower. Not only the bride and bridesmaids have flowers. Decorate by them as well all pets.

A cherished memory of the deceased may be the flower lying on the place, which is reserved for this member during the ritual.

7

Budou po obřadu házet hosté rýži nebo okvětní lístky? Vložte je do malých pozinkovaných kyblíčků, které pověsíte na boky židlí. Budou sloužit také jako dekorace.

8

Pokud se vám nelíbí představa mít rýži ve vlasech, rozdejte hostům frkačky nebo malé vlaječky v barvě svatby s vašimi monogramy.

9

Vybavte místo hostiny pohodlnými pohovkami, lehátky nebo křesly a doplňte je polštáři v barvě svatby s vašimi monogramy.

6

For a more intimate feeling during the ceremony you can sort the guests in the garden in a circle around you, not in the series behind you.

7

Will the ceremony guests throw rice or flower petals?  Put them in a small galvanized bucket that will hang on the sides of chairs. They will also serve as decoration.

8

If you do not like the idea of ​​having rice in your hair, hand guests trumpes or small flags in color of wedding with your monograms.

9

Equip banquet space with comfortable sofas, armchairs and sun loungers, and add cushions in the wedding colors with your initials.

Marriage Guide

85


14

Ask your service reception, to aligning their clothes with the colors of the wedding.

15

Do not forget also at the youngest guests. Let them prepare a children‘s menu, children‘s chairs and children‘s playground, where take care of them a professional nannies.  You can include children‘s entertainment. Children will not be bored and parents will enjoy the wedding festivity.

25

10

11

19

12

20

13

21

86

Decorate in wedding style not only  a restaurant but also the toilet. Guests surprise flowers, soaps or paper towels with your initials.

Marriage Guide

Will be served drinks with ice? Ask the barman to freeze the eatable petals into ice cubes.  The ice will look beautiful in drinks.

17 18

Call the individual items on the schedule of the day by abstract names in the style of your wedding. Wedding inspired by classical music will suit for example Smetana dance or Mozart cake.

23 24

Do not forget in a short speech to thank the parents and guests. It will be a wonderful memory for them.

Do you have a wedding on a hot summer?  Print the program on the fans, which you hand out to wedding guests.

Create drink menu with drinks in color of your wedding.  If you have a pink wedding, serve pink wine, if you decided to blue, menu should include a cocktail with Blue Curacao. You can also experiment with fruit juices.

16

To avoid that children get bored during the festive lunch, prepare for them the coloring book with their name.

Do not put numbers at the banquet tables, give them names. Perhaps according to the places you love or otherwise – by the style of wedding.

22

Decorate

your table by guest book with photographs from weddings of your parents or other members of your family. You will see how much visitors will this „corner“ has.   Instead of the guest books use  cameraman who will shoot the messages of your friends during the feast.

Use screen or projection screen designed for an evening karaoke and project during the feast photos from your childhood and moments you spent together. Guests will be moved.  Adjust the selection of wines to year, when you met each other, or an area that has meaning for both of you.

Do you remember what did you enjoy at the first together dinner? Include this food to the wedding menu. Choose for your wedding songs that were played in the year you met each other, or from countries where you were on vacation.


10 11 12

18

13

21 22

Při banketu stoly nečíslujte, ale dejte jim jména. Třeba podle míst, která máte rádi nebo jinak - podle stylu svatby.

Máte svatbu v horkém létě? Vytiskněte program dne na vějíře, které rozdáte svatebčanům.

Nazvěte jednotlivé body programu dne abstraktními jmény ve stylu svatby. Svatbě inspirované klasickou hudbou bude slušet například Smetanův tanec nebo Mozartův dort. Vyzdobte ve stylu svatby nejen restauraci, ale i toaletu. Hosty překvapí květiny, mýdlíčka nebo papírové ručníky s vašimi monogramy.

14 15

Poproste obsluhu vaší hostiny, aby sjednotila své oblečení s barvami svatby.

Ozdobte stůl knihou hostů a fotografiemi ze svateb vašich rodičů nebo dalších členů vaší rodiny. Uvidíte, kolik bude mít tento „koutek“ návštěvníků.

19 20

Místo knihy hostů využijte kameramana, který bude v průběhu hostiny natáčet vzkazy vašich přátel. Využijte obrazovky nebo promítacího plátna určeného na večerní karaoke a promítejte v průběhu hostiny fotografie z  dětství a společně strávených chvil. Hosté budou dojati. Přizpůsobte výběr vín ročníku, kdy jste se seznámili nebo oblasti, která má pro vás oba význam.

Vytvořte nabídku nápojů podle barvy vaší svatby. Máte-li svatbu růžovou, podávejte růžové víno, pokud jste se rozhodli pro modrou, zařaďte koktejl s Blue Curaçao. Experimentovat můžete také s  ovocnými džusy.

Myslete také na nejmenší hosty. Nechte pro ně připravit dětské menu, dětské židličky a dětský koutek, kde se o ně postarají profesionální chůvy. Pro zpestření můžete zařadit dětský zábavný program. Děti se tak nebudou nudit a rodiče si užijí svatebního veselí.

23

16 17

24 25

Aby se děti nenudily při slavnostním obědě, připravte pro ně na místo omalovánky s jejich jménem. Nezapomeňte v  krátkém proslovu poděkovat rodičům a hostům. Bude to pro ně krásná vzpomínka.

Budou se podávat nápoje s ledem? Požádejte barmana, aby do něj zamrazil jedlé okvětní lístky. V nápojích bude led vypadat nádherně.

Pamatujete si, na čem jste si pochutnali na první společné večeři? Zařaďte toto jídlo do svatebního menu. Vyberte si pro svou svatební oslavu písně, které se hrály v roce, kdy jste se seznámili, nebo ze zemí, kde jste byli na dovolené.

Marriage Guide

87


26 27 28

29

32

30 31

33

Pozvěte someliéra. Bude to milé zpestření večera a navíc se vaši hosté dozvědí spoustu zajímavostí o podávaných vínech.

V ofrankovaných obálkách s  vaší adresou připravte pro hosty prázdné CD a připojte vzkaz: „Prosíme, vypalte a zašlete nám fotografie pořízené na naší svatbě“. Jistě pak mezi nimi naleznete i momentky  a skvosty, které vašemu profesionálnímu fotografovi mohly uniknout!

26

29

32

27 28

30

33

Nevybrali jste si píseň z existujícího repertoáru? Nechte si ji složit jen  a jen pro vás. Překvapte své rodiče a nechte jim zahrát písně z jejich svatby.

Vícepatrový dort s různými příchutěmi potěší vybíravé hosty. Nejoblíbenější náplň použijte na spodní, největší patro.

Did you not choose the song from an existing repertoire of songs?   Let it write just for you. Surprise your parents and let them play songs from their wedding.

Multi-storey cake with different flavors will please picky guests. For the bottom largest floor use the most popular cake filling.  

88

Marriage Guide

Použijte na dort figurku ze svatby vašich rodičů. Zručné nevěsty jí mohou uháčkovat retro obleček, který podtrhne nostalgickou náladu.

Zatímco dospělí pijí kávu, dejte dětem lahodnou horkou čokoládu se sušenkami ve tvaru zvířátek.

Decorate the cake with the figurine from the wedding of your parents. Skilled bride can knit the retro outfit for it, which highlights the nostalgic mood.

While the adults drink coffee, give children a delicious hot chocolate and biscuits in the shape of animals.

31

Invite sommelier. It will be a nice diversification of the evening and in addition, your guests will learn a lot of interesting information about the served wines. 

Sušená svatební kytice je krásnou vzpomínkou na váš den. Nechte si proto uvázat její duplikát, který pak s klidem vhodíte mezi svobodné slečny.

Dried wedding bouquet is a beautiful memory of your day. Therefore let tie its duplicate, which you can calmly throw between the unmarried girls. In stamped envelopes with your address prepare for the guests blank CD and connect the message: „Please, burn and send us photos you took at our wedding.“ You will find among them snapshots and jewels that might escape to your professional photographer!


svatby & oslavy

weddings & celebrations

organizace a koordinace akcí specializované konzultace akce na klíč profesionální video

První nezávazná konzultace je ZDARMA. events organization and coordination specialist consultation all inclusive events professional video The first non-binding consultation is FREE.

Najdete nás na Svatebním Expu ve dnech 11. a 12.11.2011 v hotelu Crowne Plaza v Praze Dejvicích. You can meet us at the Wedding Expo on 11 & 12.11.2011 at the Crowne Plaza In Prague Dejvice.

Enjoy your moments…

Blanka Skácelová + 420 606 836 762 blanka@skacel.cz www.skacel.cz

skacel events


www.uannysmejdirky.cz

Restaurace a penzion Text: Redakce MG

Foto: U Anny Šmejdířky

Prohlídka starobylého centra a unikátních středověkých hradeb, špičkově zařízené sportovní areály nebo aktivní odpočinek na kole či kolečkových bruslích, to všechno jsou důvody proč navštívit středočeské město Nymburk. Ještě pádnějším důvodem pro návštěvu tohoto města je však vyhlášená restaurace s roztomilým názvem U Anny Šmejdířky.

N

90

a název ovšem pozor. Restaurace, které nikdo z místních neřekne jinak než zkráceně Šmejdířka, se skutečně jmenuje podle Anny Šmejdířky, pradávné majitelky tohoto starobylého domu, nikoli podle nějaké šejdířky, protože tady vás rozhodně nikdo neošidí. Název odkazující na staré, dobré, poctivé časy skvěle koresponduje s originálním interiérem i zařízením, ale hlavně s přístupem k hostovi a svému řemeslu. Velice příjemný a vždy usměvavý personál vám velice rád přinese jednu z  místních kuchařských specialit nebo perfektně ošetřené a hlavně s láskou natočené pivečko. Marriage Guide

Chloubou restaurace je především perfektně zrestaurovaná, původní černá kuchyně z dob, kdy dědečkové vašich dědečků ještě ani nebyli na světě. Restaurace má 45 míst, ale v letních měsících kapacitu naštěstí téměř zdvojnásobí nádherná, rustikálně zařízená zahrádka. Velice klidné a netradičně pojaté posezení na čerstvém vzduchu vám zpříjemní život v  parném létě. Atmosféru naprosté pohody ještě podpoří vůně zde pěstovaných květin a bylinek, které jistě osvěží konzumaci vynikajícího jídla a pití, zejména pochoutek připravovaných na lávovém grilu. Zahrádka je zčásti zastřešená, takže ani náhlý letní deštík vám nemůže znepříjemnit idylické chvíle

s rodinou nebo vašimi drahými polovičkami. Pokud máte v  plánu zůstat ve městě déle, nebo vás pouze přepadne neodbytné nutkání pohovět si po lahodné večeři, ani nemůže být lepší řešení než penzion “U Anči.“ I tady se o vás v souladu s místním heslem “Maximální komfort zákazníka“ postarají jako v bavlnce. Až poznáte stylové a pohodlné zařízení všech pokojů spojené s klidem panujícím v historické části města, asi se vám už nebude chtít nikdy odjet. Penzion nabízí 5 dvojlůžkových pokojů se sprchovým koutem, ale i vířivkou, kterou k příjemné regeneraci jistě rádi využijí milovníci sportu, pro něž jsou v okolí nepřeberně možnosti k rozmanitému sportovnímu vyžití. Ovšem již nejeden pár přijíždějící ke “Šmejdířce“ s plánem na sportem nabitý program si natolik zamiloval pohodlí penzionu a taje místní kuchyně, že odjížděl spíš jako pár opravdových požitkářů. V tom tkví nebezpečí místní návykové atmosféry. Proto až budete mít cestu k Anně Šmejdířce, nezapomeňte si krom dobré nálady a velkých očekávání i prostou vůli k návratu do reality všedních dní.


.

T

he name, however, be careful. The restaurant, which no one tells you differently than shortly Šmejdířka, is actually named after Anna Šmejdířky, ancient owner of this ancient house, not by any hustler, because definitely nobody here will cheat you. Name referring to the old, good, fair times, corresponds perfectly with the original interior and furniture, but mainly with access to the host and their craft. Very friendly and always smiling staff will bring you one of the local culinary specialties or perfectly treated and mostly with love tapping beer. The pride of the restaurant is restored, original, black kitchen from the time when your grandfather‘s grandfathers were not even in the world. The restaurant has 45 seats, but in the summer months capacity is almost double due to the beautiful, rustic furnished, garden. Very quiet and unconventionally conceived sitting in the fresh air will sweeten your life in the sweltering summer. The atmosphere of sheer peace is supported by smell of cultivated flowers and herbs, which will certainly refresh consumption of delicious food and drink, especially delicacies prepared on the lava grill. The garden is partially covered, so even a sudden summer rain cannot unpleasant you idyllic moments with your family or loved ones. If you plan to stay in town longer, or you just want to have a rest after a delicious dinner, it cannot be a better solution than pension „U Anči.“ Also here you will feel in line with the local motto „The maximum comfort for the customer“ as pampered. Once you know stylish and comfortable rooms associated with peace, reigning in the historical part of town, you probably will not want to leave. The pension offers 5 double rooms with shower and whirlpool as well, which will certainly like to use for a nice regeneration sport lovers for whom are in surrounding wide possibilities for varied sports. However many couples coming to „Šmejdířka“ with a plan to have a sport busy schedule loved the comfort of the guesthouse and the local cuisine so much, that they left more like a pair of true hedonist. There is a danger of a local addictive atmosphere. So when you will go to Anna Šmejdířka, do not forget to bring except good mood and great expectations also a simple willingness to return to the reality of everyday life.

The tour of the ancient center and unique medieval fortifications, well equipped sport areas, active recreation on the bike or roller skates, those all are reasons to visit the central Bohemian town Nymburk. Even more reason to visit this city is renowned restaurant with a cute name U Anny Šmejdířky.

U Anny Šmejdířky 288 02, Nymburk, Dlouhá třída 91 Otevírací doba: Denně 11:00 – 23:00 Rezervace: +420 325 511 045 info@uannysmejdirky.cz

Marriage Guide

91


Náš restaurant s desetiletou tradicí je doporučován spoustou spokojených novomanželů. Nabízíme romantické prostředí vhodné pro uspořádání svatební hostiny, které lze kombinovat s oslavou v zahradní části restaurantu vybavené ratanovým nábytkem a grilem. Náš restaurant je také vyhledáván pro mnohá krásná zákoutí k fotografování novomanželů. Interiér i exterér je zdoben originálními malbami z rudolfínského období. Součástí areálu je parkoviště s kamerami pro 40 vozů a 12 pro HOTEL. V neposlední řadě si nás mnozí novomanželé vybrali pro naši výbornou kuchyni a příznivé ceny - svatební menu nabízíme za 369 Kč, dále ubytování svatebčanů v luxusních pokojích + novomanželské apartmá. Kapacita restaurantu je 150 míst + 100 míst na venkovní zahrádce (přízemí 40 hostů, velký salón v 1. patře 65 hostů, Salonek Rudolfa II 15 hostů, zastřešený prostor u zahrádky 25 hostů). Myslíme též na Vaše děti, pro které máme na zahradě dětský koutek se skluzavkou a houpačkou, koš hraček, přebalovací pulty, dětské sedačky atd. Přijďte a přesvědčte se! Golemův RESTAURANT t Na hlavní 21, Praha 8 – Březiněves t tel.: 283 910 213 fax: 283 910 333 t mobil: 777 079 445 t golem@golem-praha.cz www.golem-praha.cz


É K C I F A FOTOGR SLUŽBY á v o k n í l e J a Lenk

Tel: +420 733 577 367 E-mail: lenka@jlfoto.cz

www.jlfoto.cz


Text: Redakce MG

Foto: Archiv MG

Zbiroh Zámek

Zámek Zbiroh leží na 42 km dálnice D5, směr Plzeň. Jedná se o první šlechtický hrad v Čechách, později královský, postavený před rokem 1230, který byl postupně přestavěn do současné podoby novorenesančního zámku. Mezi vlastníky patřili například král Přemysl Otakar II, císařové Karel IV, Zikmund a Rudolf II. Dále byl v majetku předních šlechtických rodů jako např. Rožmberků, Kolowratů, Lobkowiczů a Colloredo – Mansfeldů.

94

Marriage Guide


Chateau

Zbiroh chateau is situated on 42 km of the motorway D5, direction Plzen. This is the first noble castle in Bohemia, later royal castle, built before 1230, which was gradually converted into the present neo-Renaissance chateau.  Among the owners were King Premysl Otakar II, the emperors Charles IV, Sigismund and Rudolf II.  Furthermore, it was owned by the leading aristocratic families like the Rožmbergs, Kolowrats, Lobkowiczs and Colloredo - Mansfelds.

Marriage Guide

95


Z 96

a II. světové války zde sídlil štáb jednotek SS a v dobách hluboké totality zámek chátral v rukách Československé armády, která zde ukrývala proslulý radiolokátor Tamara. Nyní je zámek po náročné rekonstrukci poprvé ve své historii otevřen veřejnosti. Součástí zámeckých salonků a sálů je také velký novorenesanční sál, v němž je umístěn originál opony od Alfonse Muchy, který zde i se svou rodinou 18 let žil a na zámku namaloval většinu svých pláten, především svou slavnou Slovanskou epopej. Svých historických nej má zámek Zbiroh daleko více, jeho současný život však po celý rok Marriage Guide

provází hlavně svatební veselice. Jako jeden z mála totiž nabízí opravdu nepřeberné možnosti pro pravý pohádkový svatební den. Snoubencům se téměř každý den v roce otevírá zámecká brána pro tradiční či netradiční pojetí jejich velkého dne. Vše začíná již výběrem místa pro samotný obřad. Gotická hradní kaple nabízí církevní složení manželského slibu, ale i civilní (úřední) vstup do manželství za účasti starosty města. Pro komorní svatbu lze využít některý ze zámeckých salónků, u větších pak i noblesní Muchův sál. Pro romantickou přísahu pod širým nebem snoubenci volí hned z několika možností... v zámeckém altánu, na terasách 

s fontánami, na hradním nádvoří pod věží, na vyhlídce zámeckého nádvoří, v parku u jezírka, ... a nebráníme se připravit obřad kdekoliv v anglickém parku na místě, které snoubence osloví. Zámecké interiéry pro svatební hostinu s jejich důstojnou atmosférou a prestižním vzhledem umocní dokonalý gastronomický servis. Chateau Catering Zbiroh (dříve Gastro Žofín Praha) skvostným způsobem servíruje zámecké menu na elegantním porcelánu nebo rustikální keramice. A obsluha mezi hosty téměř tančí v dobových kostýmech či zámeckých uniformách. Stačí si jen vybrat svůj styl a svatební hosté jsou uváděni do jednoho ze dvou zcela rozdílných sálů.


„Pro romantickou přísahu pod širým nebem snoubenci volí hned z několika možností.“

D

uring the World War II., the SS crew lived there and in times of deep totalitarian castle fell into disrepair in the hands of the Czechoslovak Army, which was notorious for hiding Tamara radar. Chateau is after a complete overhaul for the first time in its history opened to the public now.  Part of the chateau halls and lounges is also a large Renaissance hall, where is located the original curtain from Alfons Mucha, who lived there with his family for 18 years lived and painted there most of his paintings, especially his famous Slav Epic.

It’s historical the best has the chateau Zbiroh far more, however nowadays its life accompanies mainly a wedding celebrations. As one of the few chateaus Zbiroh offers many possibilities for a true fairytale wedding day. 

”For a romantic open-air oath engaged couple choose from several options “

For engaged couple opens almost every day in the year chateau gate for traditional or nontraditional approach their big day. Everything starts with selecting the location for the ceremony itself. Gothic chapel offers religious composition of marriage vow, but also civil (official) enter into marriage with the participation of the mayor of the city.  For intimate wedding, you can use one of the chateau lounge, for larger the noble Mucha Hall. For a romantic open-air oath engaged couple choose from several options ... gazebo in the chateau, on the terraces with fountains, the courtyard under the tower, the viewpoint of the castle courtyard, in the park at the lagoon, ... we do not resist to prepare a ceremony anywhere in the English park in a place that engaged couple likes.  Chateau interiors for the wedding reception by its dignified atmosphere and prestigious view enhance a perfect catering service.  Chateau

Marriage Guide

97


Pro ryze královské hodování z období středověku s dobovou kuchyní a tabulí pokrytou lahůdkami od zvěřinové paštiky přes pečená masa po svatební koláče připravíme stylový Erbovní sál. Pro jemnější a zdobnější svatební banket u kulatých stolů pak prestižní sál Alfonse Muchy s jeho unikátní prosklenou střechou, secesní výzdobou a hlavně originálem opony, kterou Mucha namaloval pro zbirožskou sokolovnu. I v tomto zámeckém sále se plní sen o svatbě pro princeznu. Hostinou však snění nekončí..., když zámek

zahalí večer, na nádvoří se rožní divočák a kejklíři u hradní věže předvádí své umění hry s ohněm. Hosté tančí, korzují, posedávají  u novorenesanční kašny, koštují a nechávají se unášet o několik století zpátky. Kouzlo svatebního dne vrcholí v zámeckých komnatách Chateau hotelu Zbiroh. Luxusní svatební apartmá má lože vskutku královské. Replika masivní postele císaře Rudolfa II.s bílými nebesy v hradní části zámku se před příchodem novomanželů důkladně zdobí a celý pokoj se pečlivě připravuje na svatební noc.

Pro svatební hosty je pak k dispozici dalších 50 zámeckých pokojů! V každém z nich se zdají pohádkové sny, každý je jiný a svou mnohasetletou historií i unikátní. Ranní snídaně přímo do svatebního lóže? Samozřejmost. Snídat můžete kdykoliv do dopoledních hodin. Pak budete uvedeni do zámeckého wellness, kde můžete v soukromí vstřebávat dojmy a prožitky svatebního dne. Bazén s protiproudem, whirlpool, sauna... vše v bývalém královském sále Přemysla Otakara II. No nezní to úchvatně?

KONTAKT: Renata Páchová, Zámek Zbiroh č.p.1., GSM +420 602 237 590, E-mail: svatba@zbiroh.com www.weddingchateau.cz, www.chateau-hotel-zbiroh.com www.zbiroh.com

Zbiroh Catering (formerly Gastro Zofin Prague) serves in superb way the castle menu at elegant china or rustic ceramics. And operating staff almost dances between the guests in costumes or uniforms of the chateau. Just choose your style and wedding guests are introduced to one of two completely different rooms. 

98

curtain, painted by Mucha for Zbiroh Sokolovna. Even in this chateau hall dream wedding for a princess is coming true. 

For purely royal feast from the Middle Ages with tables covered with delicacies from the venison pate over roast meat to the wedding cake we prepare stylish Knights‘ hall. 

However, by the feast does you do not stop dreaming ... when the chateau is locked by the evening, in the courtyard is barbecued wild boar and jugglers at the chateau tower demonstrate their skills by playing with fire. Guests are dancing, walking around, sitting at the Renaissance fountain, taste and let them be carried away by  a few centuries ago.

For finer and nicer wedding banquet at the round table you can enjoy the prestigious Hall of Alphonse Mucha with his unique glass roof, an Art Nouveau decor and especially the original

The magic of your wedding day culminates in a chateau chambers in Chateau hotel Zbiroh. Luxurious bridal suite has a bed as a king´s bed. Replica of the massive bed of the emperor

Marriage Guide

Rudolf II. with the white canopy in the castle part of the chateau is well decorated before the newlyweds come and the whole room is being prepared for the wedding night. For wedding guests are available an additional 50 chateau´s rooms! In each of these rooms you can dream fabulous dreams, everyone is different and unique.  Morning breakfast served directly to the wedding bed? Commonplace. You can have breakfast any time in the morning hours. Then you will be introduced to wellness castle, where you can soak up in the privacy the impressions and experiences of the wedding day.  Swimmingpool, whirlpool, sauna ... all in the former royal hall of the Premysl Otakar II. Does it not sound gorgeous?


Pro ryze královské hodování z období středověku s dobovou kuchyní a tabulí pokrytou lahůdkami od zvěřinové paštiky přes pečená masa po svatební koláče připravíme stylový Erbovní sál. Pro jemnější a zdobnější svatební banket u kulatých stolů pak prestižní sál Alfonse Muchy s jeho unikátní prosklenou střechou, secesní výzdobou a hlavně originálem opony, kterou Mucha namaloval pro zbirožskou sokolovnu. I v tomto zámeckém sále se plní sen o svatbě pro princeznu. Hostinou však snění nekončí..., když zámek

zahalí večer, na nádvoří se rožní divočák a kejklíři u hradní věže předvádí své umění hry s ohněm. Hosté tančí, korzují, posedávají u novorenesanční kašny, koštují a nechávají se unášet o několik století zpátky. Kouzlo svatebního dne vrcholí v zámeckých komnatách Chateau hotelu Zbiroh. Luxusní svatební apartmá má lože vskutku královské. Replika masivní postele císaře Rudolfa II.s bílými nebesy v hradní části zámku se před příchodem novomanželů důkladně zdobí a celý pokoj se pečlivě připravuje na svatební noc.

Pro svatební hosty je pak k dispozici dalších 50 zámeckých pokojů! V každém z nich se zdají pohádkové sny, každý je jiný a svou mnohasetletou historií i unikátní. Ranní snídaně přímo do svatebního lóže? Samozřejmost. Snídat můžete kdykoliv do dopoledních hodin. Pak budete uvedeni do zámeckého wellness, kde můžete v soukromí vstřebávat dojmy a prožitky svatebního dne. Bazén s protiproudem, whirlpool, sauna... vše v bývalém královském sále Přemysla Otakara II. No nezní to úchvatně?

100

95

75

Chateau Zbiroh

25

5

0

Unikátní historické sídlo èeských císaru a králu s exkluzivními sály a luxusním chateau hotelem. kompletní svatební servis bez omezení pod jednou stRechou - civilní a církevní obrady v jedné z nejstarších kaplí v Èechách - venkovní obrady na zámecké terase, na nádvorí, v parku - pohádkové rustikální i vznešené svatební hostiny - hotelové komnaty pro více ne� 100 hostu - historické programy, originální dekorace - patrové svatební apartmá v zámecké vE�i a romantické apartmá s nebesy

KONTAKT: Renata Páchová, Zámek Zbiroh č.p.1., GSM +420 602 237 590, E-mail: svatba@zbiroh.com www.weddingchateau.cz, www.chateau-hotel-zbiroh.com www.zbiroh.com

Zbiroh Catering (formerly Gastro Zofin Prague) serves in superb way the castle menu at elegant china or rustic ceramics. And operating staff almost dances between the guests in costumes or uniforms of the chateau. Just choose your style and wedding guests are introduced to one of two completely different rooms. 

74

curtain, painted by Mucha for Zbiroh Sokolovna. Even in this chateau hall dream wedding for a princess is coming true. 

For purely royal feast from the Middle Ages with tables covered with delicacies from the venison pate over roast meat to the wedding cake we prepare stylish Knights‘ hall. 

However, by the feast does you do not stop dreaming ... when the chateau is locked by the evening, in the courtyard is barbecued wild boar and jugglers at the chateau tower demonstrate their skills by playing with fire. Guests are dancing, walking around, sitting at the Renaissance fountain, taste and let them be carried away by a few centuries ago.

For finer and nicer wedding banquet at the round table you can enjoy the prestigious Hall of Alphonse Mucha with his unique glass roof, an Art Nouveau decor and especially the original

The magic of your wedding day culminates in a chateau chambers in Chateau hotel Zbiroh. Luxurious bridal suite has a bed as a king´s bed. Replica of the massive bed of the emperor

Rudolf II. with the white canopy in the castle part of the chateau is well decorated before the newlyweds come and the whole room is being prepared for the wedding night. For wedding guests are available an additional 50 chateau´s rooms! In each of these rooms you can dream fabulous dreams, everyone is different and unique.  Morning breakfast served directly to the wedding bed? Commonplace. You can have breakfast any time in the morning hours. Then you will be introduced to wellness castle, where you can soak up in the privacy the impressions and experiences of the wedding day.  Swimmingpool, whirlpool, sauna ... all in the former royal hall of the Premysl Otakar II. Does it not sound gorgeous?

100

95

75

25

5

0

Marriage Guide

... pro jedineènost okam�iku, pro dokonalost a presti�, pro kouzlo a romantiku, pro váš prekrásný zaèátek bez konce ...

www.weddingchateau.cz tel.: +420 602 237 590, svatba@zbiroh.com


Adresář

Directory

Zlatnictví /

Jewelery

Aleš Řehak Sladkovského 1787, Pardubice tel.: +420 608 977 196 email: prodejna@alesrehak.cz

JK Jitka Kudlackova Jewels tel.: 241 091 750, email: info@jk.cz Areal BB CentrumŽeletavská 1525/1 140 00 PRAHA 4 – Michle Palac Flora, 3. patro, Vinohradská 149 130 00 PRAHA 3 – Vinohrady www.jk.cz Lukáš Rýdl – snubní prsteny Újezd 35, 118 00 Praha 1 email: info@snubniprsteny-lr.cz tel.: 257 32 38 36 RETOFY ROŽNOV, spol. s r.o. Masarykovo náměstí 174 756 61 Rožnov pod Radhoštěm tel.: 571 655 501 email: retofy@retofy.cz

Svatební agentury Wedding angencies

100

Blanka Skácelová - SKACEL events Kudrnova 234/6, Praha 5 Motol tel.: 606 836 762, blanka@skacel.cz www.skacel.cz Marriage Guide

Lars production s.r.o. Václavské náměstí 819/43 tel.: 224 218 500 www.svatby-lars.cz www.weddings-prague.com Naive s.r.o. Kateřinská 21, 120 00 - Praha 2 tel.: 222 518 517 Masarykova 37, 602 00 Brno tel.: 248 242 202 www.svatebni-saty-naive.cz Podádková svatba Drážkov 7, 262 56 Svatý Jan email.: eva@pohadkovasvatba.com www.pohadkovasvatba.com ROMANTIK PARIS s.r.o. Žitná 17, Praha 1 tel.: 222 221 632, GSM: 602 428 708 www.romantikparis.cz White agency s.r.o. Korunní Dvůr A1 Korunní 104, 101 00 – Praha 10 tel.: 608 012 118 email: info@whiteagency.cz www.whiteagency.cz

Hotely a restaurace Hotels and restaurants

Aria hotel Tržiště 368/9, 118 00 Praha 1 tel: +420 225 334 email: stay@aria.cz Golemův restaurant hotel a restaurace Na hlavní 21 Praha 8 – Březiněves tel.: 283 910 213 GSM: 777 079 445, email: golem@golem-praha.cz www.golem-praha.cz Hotel Rustikal 507 24 Dětenice tel.: 493 504 210 email: hotel@detenice.cz www. detenice.cz Holiday Inn Prague Congress Centre Na Pankráci 15/1684 140 21 Praha 4 tel.: 296 895 000 email: reservation@holidayinn.cz www.holidayinn.cz


nĂŹte N abĂ­d

naťim zåkazníkÚm slevu a my je k våm pøivedeme! LIMETKA METK je slevovå a věrnostní karta,

kterĂĄ um kte umoĹžĹˆuje umo mo okamĹžitĂŠ Ä?erpĂĄnĂ­ slev v obchodech, restauracĂ­ch, salĂłnech a dalĹĄĂ­ch p provozovnĂĄch naĹĄich p partnerĹŻ. barech, bare ba h, sa Seznam naleznete Sez eznam m partnerĹŻ partne pa p nerĹŻ n na alez eznete et naa ww ete www.limetky.cz w w ww ww.lime w me metky.cz met ky.cz y.czz

TKYCZ WWWLIME

Jak se pije v ER Cafe

Zv Zveme Z VĂĄs k posezenĂ­ v kavĂĄrniÄ?ce ER Cafe. VezmÄ›te s sebou přåtele fotoaparĂĄt aparĂĄt a hrajte o zajĂ­mavĂŠ ceny. PodmĂ­nky a ceny naleznete na www.ercafe.cz

a mnoho dalĹĄĂ­ch...


Rezidence Liběchov s.r.o Liběchov 121 277 21 Liběchov tel.: 315 650 000 email: recepce@rezidence-libechov.cz www.rezidence-libechov.cz U Anny Šmejdířky Dlouhá třída 91 Chateau st. Havel

288 02 Nymburk

V podzámčí 1, Praha 4

tel.: 325 511 045

tel.: 222 316 012

email: info@uannysmejdirky.cz

www.chateauhotel.cz

www.uannysmejdirky.cz

Chateau Zbiroh s.r.o.

Vinařství U Kapličky s.r.o.

Slovanský ostrov – Žofin 226

Vinařská 484, 691 05 Zaječí

110 00 Praha 1

tel: 602 956 677

tel.: 602 237590

email: r.zdarsky@vinarstviukaplicky.cz

email: svatba@zbiroh.cz

www.vinarstviukaplicky.cz

SIMIX Revoluční 25, 110 00 Praha 1 autosalon@simix.cz  tel.: 608 282 181 VETERAN CS – pronájem veteránů tel. 737 218 032, 739 847 357, veteranCS@seznam.cz www.veteranCS.com

Svatební fotograf a portrétista Wedding photographer and portraitist Alexandro Gjičali

www.hotel-chateau-zbiroh.cz YARD RESORT

Svatební portrétista

Nebozizek

Ke Tvrzi 7

tel.: 606 925 451

Petřínské sady 411

250 72 Předboj u Prahy

email: Alessandro.6@seznam.cz

118 00 Praha 1

www.yardresort.com Fotograf Ondřej Čižek

www.nebozizek.cz Zámek Průhonice

Dr. Antonína Dvořáka 932, 288 02 Nymburk

Pivovar Dětenice

tel.: 271 015 296

tel.: 731 776 871

507 24 Dětenice

GSM: 602 603 073

tel.:493 599 142

email: svatby@svatbypruhonice.cz

email: info@detenice.cz

www.zamekpruhonice.cz

www. detenice.cz Ranč Vletice Vletice čp.11, 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel.: 318 862 227 www.rancvletice.cz

102

Limuzíny

The Limousines

Marriage Guide


Největší svatební událost roku 2012 Svatební festival v Clarion Congress Hotelu Prague a Nákupní Galerii Fénix ve dnech 14. a 15. 1. 2012 www.svatebnifestival.eu největší počet vystavovatelů bohatý doprovodný program soutěže o skvělé ceny generální partner

partneři

mediální partneři

Foto: Lucie Chramostová

www.chramostova.cz


Sunflowers

San Verita

tel.: 777 646 446

Na Slupi 17/133, 128 00 Praha 2

E: sunflowers@volny.cz

tel.: 224 920 851

Svatební šaty

email: info@sanverita.cz Svatebni šaty Marija

Wedding dress

K Berance 2808/2, Praha 9

Brilliant Princess

email: marija@svatebnisaty-levne.cz

JL FOTO - fotografické studio

Vodičkova 34, Praha 1

www.svatebnisaty-levne.cz

tel: 733 577 367

tel.: 224 238 009

email: lenka@jlfoto.cz

Okružní 147, Litoměřice

www.jlfoto.cz

tel.: 416 531 562

tel.: 732 117 730

www.bripri.cz T13 MUSIC – foto & music tel.: 777 233 753, tel.: 777 233 754

Naive s.r.o.

email: t13@seznam.cz

Kateřinská 21

email: jirakova.marketa@gmail.com

120 00 - Praha 2

www.t13.cz

tel.: 222 518 517

Květinářské salóny Floral salons

Masarykova 37 602 00 Brno tel.: 248 242 202 www.svatebni-saty-naive.cz

Floristino Kristino

Natali – svatební salon

Sekaninova 18, Praha 2 - Nusle

Žitná 49, Praha 1

tel.: 606 120 000

tel.: 222 733 810

www.floristinokristino.cz

www.natali.cz

Frezia Fleur

ROMANTIK PARIS s.r.o.

28. Pluku, č. 9, 101 00 Praha 10

Žitná 17, Praha 1

tel.: 733 734 000

tel.: 222 221 632 GSM: 602 428 708

La Florista s.r.o. Karolinská 650/1 186 00 Praha 8 tel.: 222 322 388

104

Marriage Guide

www.romantikparis.cz

Dárky pro svatebčany Gifts for wedding

V.I.P. nábytek Na maninách 20, 170 00 Praha 7 GSM: 720 666 644 tel.: +420 230 234 557 www.vipnabytek.cz Vovo design s.r.o. Design a interiéry Za Žoskou 2506, 288 02 Nymburk GSM: 773738070 www.vovodesign.cz


youtube.com/petramechurova | facebook.com/petra.mechurova

booking.info +420.224 222 442 | www.petra.mechurova.cz | address.street. králodvorská 12, praha 1 | vedle OD Kotva

tribute thee collection

profesionální poradenství vlasová péče Kérastase L‘oréal Professionnel

Club Salon Academy Lab


Profile for Kollman&Partners s.r.o.

Marriage Guide Autumn 2011  

Wedding magazine. The only Czech-English bridal magazine. Magazín Marriage Guide je jediný česko-anglický svatební magazín nabízející katalo...

Marriage Guide Autumn 2011  

Wedding magazine. The only Czech-English bridal magazine. Magazín Marriage Guide je jediný česko-anglický svatební magazín nabízející katalo...

Advertisement