Page 1

zima / winter 2013 / 2014

online: www.mgmagazine.cz

tip6

NejkrásNějších hradů a zámků most beautiful castles and palaces recepty jak Na to? How to do it? recipes

Austrálie

australia

Největší katalog svatebNích produktů tHe largest wedding product catalog


Svatba-v-raji.cz Svatba-v-raji.cz

Splňte Splňte si svůj sen si svůj a zažijte sen a zažijte svatební svatební den naden bíléna pláži bíléčipláži pod palmou či pod palmou

Tyrkysové Tyrkysové moře, skvělý moře,servis, skvělýpanenský servis, panenský klid a romantika. klid a romantika. Atraktivní Atraktivní slevy pro slevy nevěstu. pro nevěstu.

Maurícius MauríciusSeychely SeychelyMaledivy Maledivy

Kontaktujte Kontaktujte největšího největšího specialistu specialistu na svatbyna v zahraničí svatby v zahraničí a líbánky analíbánky nejromantičtějších na nejromantičtějších místech světa. místech světa.

www.Svatba-v-raji.cz www.Svatba-v-raji.cz www.Mauritius.cz www.Mauritius.cz www.Seychely.cz www.Seychely.cz www.Maledivy.cz www.Maledivy.cz


Vážení a milí čtenáři, Dear readers

Jako tradičně vás vítám na stránkách, dovolím si neskromné tvrzení, již bezkonkurenčně nejlepšího svatebního časopisu v České republice. Ač se to nezdá, zima je obdobím horečných svatebních příprav, protože na jaře již naplno propukne svatební sezóna a dají se doladit již jen ty nejnutnější detaily. K těmto přípravám patří samozřejmě i poptávka po nápadech a inspiraci, které krom stránek časopisu, který právě držíte v ruce, můžete najít i na některém z mnoha svatebních veletrhů. Na většině z nich jsme mediálním partnerem a stánky s osobitým designem našeho časopisu jste jistě nemohli přehlédnout. Kdo nechtěl v zimním počasí obcházet veletrhy, nemusí zoufat, protože vše potřebné k ideální svatbě najde jako vždy v Marriage guidu. Pro opravdové nadšence opět přinášíme oblíbenou rubriku „Jak na to.“ Dozvíte se také, na co se připravit při cestě za teplem k protinožcům do Austrálie. Pokud chcete v manželství zažít opravdu sladký život, pak se přímo nabízí svatební cesta do Říma, kde se po vzoru Marcella Mastroianniho a Anity Ekberg vykoupejte ve fontáně di Trevi. A článek o věčném městě nabízí i mnoho dalších tipů na romantická zákoutí. V tradiční rubrice Tip 6 jsme se tentokrát zaměřili na nejkrásnější hrady a zámky i na profily nevěst, které by se v nich chtěly vdávat. Na stránkách Marriage guidu zjistíte jak na vintage svatbu a najdete tu doslova vše, co potřebujete k ní i jakékoli jiné. A pokud by vám jakýmsi zázrakem přeci jen něco scházelo, neváhejte navštívit naše internetové stránky mgmagazine.cz. Tam toho o svatbách najdete ještě víc a můžete i vyhrát zajímavé tematické ceny v některé z probíhajících soutěží. Tou největší výhrou ale pro vás jistě bude sám portál, kde najdete vše, co vás o svatbách zajímá. Na závěr bych rád opět poděkoval početnému týmu Marriage guidu, inzerentům, fanouškům a především vám, čtenářům za neutuchající přízeň a nespočet inspirativních podnětů. Přeji krásné čtení. I traditionally welcome you to our pages of, to risk being immodest, the unrivalled best wedding magazine in the Czech Republic. Even though it may not be obvious, winter is a period of feverish wedding preparation as Spring is expected to start the wedding season and there’s just time to fine-tune the most necessary details. Such preparations also mean looking for ideas and inspiration which are available not only in the magazine you hold in your hand but also at various wedding fairs. We are a media partner of most of them. The stands with the distinctive design of our magazine are certainly impossible to overlook. Those who don’t want to make the rounds of fairs in winter weather don’t need to despair because everything needed for an ideal wedding is, as always, in Marriage Guide. The popular section “How to do” is here again for real enthusiasts. You also get to know how to prepare when travelling to the antipodes in warm Australia. If you want your marriage to be the Sweet Life, then make your honeymoon in Rome and take a bath in the Trevi Fountain just like Marcello Mastroianni and Anita Ekberg. The article about the Eternal City offers other various tips to romantic places. The traditional section Tip 6 is this time focused on the most beautiful castles and palaces as well as the possible characteristic of a bride who would like to get married there. The pages of Marriage guide provide you even with advice on how to hold a vintage wedding inclusive of all things you need for it, as well as other weddings. In case you miss something, don’t hesitate to visit our web page mgmagazine.cz, where you will find more about weddings and in addition you can win interesting prizes in some of the ongoing competitions. But the greatest prize would probably be the web itself on account of the information you are looking for. Last but not least, I would like to give thanks to large team of Marriage Guide advertisers, fans and primarily you, our readers, for the endless favour and immense number of inspirational initiatives. I wish you pleasant reading.

Petr Kollman

Ředitel vydavatelství / Director of publishing


Marriage Guide – the wedding magazine MK ČR E 20123 Czech Republic CZK 89 Eurozone € 3,50 Redakce a obchodní oddělení Desk and Commercial Department Kollman & Partners, s.r.o. Smetanovo nábřeží 327/14, 110 00 Praha 1 Czech Republic E.: info@mgmagazine.cz T.: +420 773 121 007 On-line na: www.mgmagazine.cz Ředitel vydavatelství / CEO Bc. Petr Kollman E.: kollman@mgmagazine.cz Obchodní ředitel / Sales Director David Squerzi E.: squerzi@kkmedia.eu Šéfredatkor / Chief Editor Ing. Filip Uhlíř E.: redakce@mgmagazine.cz Art Director Mgr. Eva Prokopová E.: info@ateva.cz Produkce / Production Gabriela Novotná E.: info@mgmagazine.cz Překlady / Translation UNITED s.r.o. Bc. Šárka Hazuchová E.: preklady@mgmagazine.cz PR oddělení / PR department Josef Šrámek E.: sramek@kkmedia.eu Obchodní oddělení / Commercial Section David Hanton E.: hanton@kkmedia.eu Bc. Pavel Kiapeš E.: kiapes@kkmedia.eu Redakční rada / Advisory Board Daniel Kremzow, Lukáš Fetr, Václav Svárovský, Tereza Neumannová, Vladimíra Novotná, Doc. Vladimír Daňkovský, Helena Dynybilová, Vratislav Nejedlý Distribuce / Distribution Kollman & Partners, s.r.o. Předplatné / Subscriptions E.: info@mgmagazine.cz Titulní strana © Shutterstock.com Vydavatel ani redakce neodpovídá za obsah inzerce. Žádná část z obsahu tohoto časopisu nesmí být kopírována ani jakýmkoli způsobem rozmnožována bez písemného souhlasu vydavatele.


104 16 74 88 116 241 260 292 316

260 118

Jak na to? Recepty How does one do it? Recipes

Oah

Contents

Elegance s dívčími detaily / Elegance with girly details TIP 6 Nejkrásnějších hradů a zámků/ Tip 6 Most Beautiful Castles and Palaces

Katalog svatebních produktů / Catalogue of wedding supplies V.I.P. Svatba / V.I.P. Wedding Austrálie / Australia Vintage svatba - kouzlo 20. a 50. let / Vintage wedding – the Charm of the 1920’s to the 1950’s Portugalské svatební tradice / Portuguese Wedding Traditions


RomantickĂ˝ svatebnĂ­ design

6

Marriage Guide


Romantic

Wedding Design Text: Mgr. Veronika Kutnarová, Anna Kutnarová Foto: Archiv Frezia Fleur

P

Pøi pøípravách této svatby byla romantika klíèovým tématem celé výzdoby a velkým pøáním nevìsty. Vzhledem k tomu, že se pohybuje ve svìtì foto-modelingu, má i vytøíbený vkus a cit pro barvy. Její nejoblíbenìjší barvou je rùžová a tlumená fialová. To vše bylo potøeba skloubit s interiérem, který byl ladìný do stylu new baroko. Hlavními barvami interiéru byla rùžová, šedá a bílá, to vše doplnìno notnou dávkou nerezu.

W

hen preparing this wedding the key theme of the entire decoration as well as greatest wish of the bride‘s was romance. Considering the fact that she is associating with the photo-modelling world, she has a cultivated taste and sense for colours. Her true favourite colours are pink and matt violet. All this was necessary to harmonize with the interior which was in the new baroque style. The main interior’s features were pink, gray and white added with an amount of stainless steel.

více na / more at

web: www.frezia.cz zima – winter

7


Candy bar:

Sladký koutek byl velice moderní a elegantní. Deska stolu byla tvoøena akrylovým nástavcem, pod který jsme umístili plátky rùží. Kromì designových sladkostí byla na stole umístìna akrylová lampa a nìkolik doplòkù ze støíbrného kovu a krystalù. Celá kompozice pak byla nasvícena náladovým rùžovým svìtlem.

Design:

8

Pøi tvorbì celkového designu jsme vycházeli ze zadání nevìsty a zároveò z prostøedí, ve kterém se mìlo uskuteènit fotografování novomanželù, dále pak slavnostní obìd pro úzký rodinný kruh a raut s diskotékou pro pozvané pøátele, jehož vrcholem bylo vystoupení Michala Davida. První patro budovy se využilo pro rodinnou oslavu. Hlavní dominantou sálu byl dlouhý stùl. V èele sálu bylo pak umístìno ještì sofa a dekorativní pozadí z látek a krystalù. Na výzdobu svatební tabule jsme navrhli kompozici èirého skla rùzných velikostí a jednoduchých tvarù, do nich se použily rùže nìkolika odstínù a lehkost kvìtin se podpoøila odlistìním stonkù. Romantickou atmosféru podtrhlo množství svíèek s kamínky Swarovski a speciální diodery, kterými se barevnì podsvítily vázy. V pøízemí kde se nachází bar a kde se plánoval raut a diskotéka, jsme pøipravili drobná kvìtinová aranžmá a na parapety jsme pro zpøíjemnìní atmosféry naaranžovali množství svíèek a kvìtinových aranžmá.

Marriage Guide


Design:

Creating the overall design we proceeded from the assignment from the bride as well as the rooms expected for the photographing of the newlyweds and a festive luncheon for close family and a banquet with a disco for invited friends the highlight being the performance of Michal David. The first floor served for the family celebration. The dominant feature was the long table. In the hall’s front, there was a sofa and a decorative background made of various fabrics and crystals. To decorate the wedding table, we created a composition of clear glass of various sizes and simple shapes with roses of various colours. Roses gave the impression of fineness thanks to having no leaves. The Romantic atmosphere was emphasised by a huge amount of candles while Swarovski crystals and special dioders we lit the vases with colours. The ground floor with its bar was intended for the banquet and disco, there were few flower arrangements and ledges were full of candles and flower arrangements to make the atmosphere more pleasing.

Candy bar:

The sweet corner was very modern and elegant. The table board was made of an acrylic extension under which we placed rose petals. Besides the design sweets, there was an acrylic lamp and many accessories made of silver metal and crystals at the table. The whole composition was lit with an atmospheric pink light. zima – winter

9


Zajímavosti:

Do nasvíceného chladicího boxu, ze kterého se bìžnì servírují sladké dezerty, jsme umístili množství kvìtinových zákuskù a zmrzliny vyrobených z barevné hmoty Oasis. Zákusky byly k nerozeznání od tìch opravdových. Nìkolikrát za veèer se dokonce stalo, že si je hosté chtìli objednat ke kávì.

Interesting things:

Instead of filling the cooling box with the usual sweet desserts, we placed there a huge amount of flower desserts and ice made of colourful matter. These desserts were indistinguishable from the real ones. It happened several times during the evening that many of guests requested the dessert with their coffee.

Tato svatba byla jednou z nejromantiètìjších a nejzajímavìjších, které jsme realizovali ...This wedding was just one of most romantic and interesting ones we have ever made come true.

Kvìtiny, design, dekorace / Flowers, design, decoration: Frezia Fleur Dort a sladké / Cake and sweets: Punk Rock Cakes Fotograf / Photographer: Pavol Bigoš

10

Marriage Guide


KvĂŹtiny K Design DDekorace D www.frezia.cz tel: 733 734 000


s v a t e b n í

Svatba, to jsou emoce, radost, společně prožívané štěstí a pro mnohé nejkrásnější den jejich života. Snažím se, aby mé originální fotografie tento okamžik zachytily co nejvěrněji a záleží mi na tom, aby ženich a nevěsta byli spokojeni a díky mým fotografiím znovu a znovu prožívali svůj velký den.

f o t o g r a f

Wedding ...it means emotions, pleasure, joy, time when we can feel and share the happiness together and for many people it is the most beautiful day in their lives. In my authentic photographes I try to do my best to capture faithfully your most important day. My target is to make bride and groom be satisfied and pleased. Thanks my photos they can remember and live their greatest day again.

Kontakt / contact: Navara Lukáš Tel.: +420 603 188 136 E-mail: info@navarafoto.cz

Facebook.com/navarafoto.cz www.navarafoto.cz


| Ř E K N Ě T E N A

V ÝJ I M EČ

Prožijte svůj velký den na neobyčejném místě v srdci malebné české krajiny. V resortu Čapího hnízda uděláme vše pro to, aby vaše svatba byla opravdu jedinečná. • Naplánujeme svatební den podle vašich představ • Obstaráme všechny formality • Svatební hostinu na míru sestaví náš šefkuchař z české či světové kuchyně

FA R M A Č A P Í H N Í Z D O, A . S .

|

DV Ů R S E M T Í N 1

|

2 5 9 0 1 O L B R A M OV I C E


S V É N É M

M ÍS T Ě

A N O |

• Vytvoříme romantické prostředí s projížďkou v kočáru zapřaženým starokladrubskými koňmi • Postaráme se o zábavu i relaxaci vás a vašich hostů • Nabízíme ubytování ve stylově zařízených pokojích Více informací najdete na www.capihnizdo.cz Těšíme se na vaše „ano“!

T: +420 317 716 211

|

M: +420 724 880 494

|

E : R E S E R VAT I O N @ C A P I H N I Z D O.C Z


Jak na to?

recepty

1

www.wedme.cz

Cake pops – dortová lízátka

16

Lízátka cake pops, neboli dort na špejli, jsou americký vynález, který se ale èím dál èastìji objevuje na oslavách nebo svatbách i u nás. Jejich pøíprava je jednoduchá a díky nekoneènì mnoha možnostem zdobení si sami mùžete vytvoøit krásné dobroty, které budou ladit s vaší výzdobou nebo tøeba šaty.

Na 20 lízátek:

Základem lízátek je vždy upeèený piškot a krém, které se smíchají dohromady. Mùžete zkusit experimentovat s rùznými pøíchutìmi, nebo pro zaèátek ochutnat ovìøené èokoládové.

Postup: Èokoládu nasekejte na kostièky, nasypte do misky a pøidejte lžíci másla.Smetanu zahøívejte v rendlíku, až se zaène vaøit, tak ji hned sundejte a pøelijte pøes èokoládu. Nechte pár minut odstát a potom pomocí metly nebo vaøeèky míchejte, až vznikne hladký krém. Misku pøetáhnìte potravináøskou fólií a uložte do lednice.

Marriage Guide

Èokoládový krém • 200 g èokolády (mléèné nebo hoøké) • 100 ml smetany na vaøení • 1 lžíce másla


Piškot: • � hrnku kakaa • 1 hrnek vaøící vody • 180 g hladké mouky • 2 lžièky prášku do peèiva • špetka soli • 115 g másla • 150 g cukru krupice • 2 vejce • 2 lžíce malinového nebo rybízového džemu V hrnku nejprve promíchejte kakao s vaøící vodou a nechte zchladnout. Mezitím pomocí mixéru šlehejte nìkolik minut máslo s cukrem, až se dobøe promíchají. Po jednom pøimíchejte vejce a mouku smíchanou s práškem do peèiva a solí. Nakonec pøilijte zchladlé kakao a dùkladnì promíchejte. Vznikne vám tekuté tìsto, které nalijte na menší plech vyložený peèícím papírem a peète 25-30 minut v troubì pøedehøáté na 190 stupòù. Po upeèení sundejte piškot z plechu a nechte vychladnout. Piškot co nejjemnìji rozdrobte do misky. Pøidejte 2 lžíce džemu a èást èokoládového krému (nepoužívejte hned všechen, dávejte postupnì) a smìs promíchejte, až vznikne lepivé tìsto, které drží pohromadì. Vytvarujte z tìsta kulièky a dejte je chladit do lednice. • • • •

150 g bílé èokolády 20 papírových tyèinek nebo špejlí 1 lžièka rostlinného oleje strouhaná èokoláda, cukrové zdobení, marcipánové ozdoby, oøechy

Èokoládu rozehøejte v mikrovlnné troubì nebo ve vodní lázni a míchejte, až trochu zchladne. Tyèinku na lízátko namoète do èokolády, zapíchnìte do tìsta a lízátka zase vraťte do lednice. Do zbylé èokolády pøidejte pár kapek oleje a promíchejte. Èokoládu mùžete taky obarvit pomocí práškových barev, nebo gelových rozmíchaných v oleji. Každé lízátko namoète do èokolády, nechte okapat a postavte na peèící papír. Než èokoláda zaschne, mùžete lízátka libovolnì nazdobit – posypat strouhanou èokoládou, oøechy nebo barevným zdobením nebo nalepit ozdoby z marcipánu. Po nazdobení uložte lízátka do lednice, než je budete podávat.

Autor foto: Zora Vláèilová pro fotoeditorial Wedme.cz

zima – winter

17


2

Dýòové brownies

18

Na cca 10 vìtších kouskù potøebujeme: • 350 g èokolády s 50-60% kakaa • 250 g másla • 3 velká vejce • 250 g tøtinového cukru • 85 g hladké mouky • 1 lžièku prášku do peèiva • 300 g dýnì hokkaido

2. Èokoládu a máslo rozpusťte. Vejce vyšlehejte s cukrem do pìny. Rozpuštìnou èokoládu s máslem opatrnì vymýchejte do hladka. Pøidejte mouku prosátou s práškem do peèiva a vše vymíchejte do hladka. Tìsto vlijte do hranaté formy, hojnì posypte nakrájenou dýní a peète 30–35 minut tak dlouho, až je povrch pevný na dotek, lesklý, ale suchý. Tìsto po upeèení zùstává vlhké a hutné.

1. Troubu pøedehøejte na 160 °C. Formu vyložte peèícím papírem. Dýni nakrájejte na malé kostièky

3. Upeèené brownies nechte vychladnout ve formì a poté krájejte. Pokud chcete opravdu rovný a pevný øez, doporuèujeme dát brownies ztuhnout do lednice a nakrájet až poté.

Marriage Guide

Autor foto: Zora Vláèilová pro fotoeditorial Wedme.cz


3

Horká èokoláda

www.wedme.cz

Pokud plánujete svatbu na podzim, nezapomeòte kromì vašich dekorací sladit i dezerty. Tøeba opadané listí z èokolády nebo obarveného fondánu ozdobí Vaši tabuli na jednièku. Ingredience pro 4 porce: • 75 g tmavé èokolády, nalámané • 2 lžièky cukru • skoøice v celku • 250 ml mléka • 150 ml 12% smetany Postup: Je to ta nejsnadnìjší èokoláda na svìte. Všechny pøísady dejte do kastrùlku a na mírném plameni rozehøejte. Metlièkou stále prošlehávejte, aby se nepøipálila a dùkladnì se èokoláda rozpustila. Nalejte do hrníèkù a nechte se oddávat lahodné chuti.

Autor foto + recept: Wedme.cz

zima – winter

19


4

Malinový brownie-cheesecake Taky jste si zamilovali americké dezerty? Jestli mezi vaše oblíbence patøí extra èokoládové brownies nebo jemný cheesecake, pak je právì pro vás recept londýnské pekárny Hummingbird, který dohromady spojuje právì vrstvu brownies, cheesecaku a poslední èást tvoøí smetana s malinami. Pøíprava vám zabere trochu víc èasu a zamaže víc nádobí, ale výsledek bude stát za to a stejnì jako pøed obchùdkem Hummingbird stojí fronty až na ulici i vy nebo vaši hosté budete nadšení! (na 25cm kulatou formu, nebo podobnì velkou hranatou) Brownie: • 200 g kvalitní tmavé èokolády, nalámané • 200 g másla (pokojové teploty) • 200 g mouèkového cukru • 3 vejce • 110 g hladké mouky Cheesecake: • 400 g krémového sýra • 120 g mouèkového cukru • � lžièky vanilkového extraktu • 2 vejce Smetanová vrstva • 300 ml smetany ke šlehání • 65 g mouèkového cukru • (ztužovaè smetany) • cca 150 g malin, plus další na ozdobu (èerstvé, nebo mražené)

20

Marriage Guide


Postup: Nejprve pøedehøejte troubu na 170°C. Nalámanou èokoládu dejte do mísy, míchejte a rozpusťte nad hrncem s vaøící vodou (miska by se nemìla dotýkat vody v hrnci) a nechte trochu zchladnout. Máslo s cukrem mixujte ve vìtší míse, až se dobøe spojí. Po jednom pøidávejte vejce, až se každé úplnì zapracuje do tìsta. Po èástech pøisypávejte mouku a chvíli míchejte, až bude tìsto hladké a nakonec pøilijte èokoládu a dobøe promíchejte. Vznikne vám velmi husté tìsto, které naneste do formy vyložené peèícím papírem a uhlaïte nožem. Krémový sýr, cukr a vanilkový extrakt míchejte ve vìtší míse, až budou všechny ingredience spojené do hladké smìsi, po jednom pøidávejte vejce a nakonec ještì chvíli mixujte, aby byla tvarohová vrstva nadýchanìjší. Nalijte na brownie vrstvu a uhlaïte nožem. Peète v pøedehøáté troubì 30-40 minut, až bude tvarohová vrstva pevná na dotek a tmavší po stranách, ale stále svìtlá uprostøed. Nechte ve formì úplnì vychladnout a nejlépe pøes noc uložte do lednice. Pár hodin pøed podáváním vyšlehejte smetanu s cukrem dotuha (mùžete pøidat ztužovaè). Maliny naskládejte na tvarohovou vrstvu, pøekryjte šlehaèkou, uhlaïte a navrch pøidejte ještì pár celých malin.

, Autor foto + recept: Klára Bernklau pro Wedme.cz

zima – winter

21


5

Dobrou chuť

Nevážená bábovka Velkým hitem nadcházející svatební sezóny budou bábovkové dorty, které se již nyní v zahranièí tìší velké oblibì pro svou jednoduchost a nevšední vzhled. Navíc si jej s velkou pravdìpodobností dokáže udìlat hodnì nevìst. Zkuste natrénovat tento náš „hrnkový recept“. Ingredience: • • • • • • • • • •

1,5 hrnku polohrubé mouky 1 hrnek mléka 2 vejce prášek do peèiva ( vynikající je i prášek do perníkù) 1 hrnek mletého cukru 1/4 hrnku oleje mandle rozinky kokos bílá èokoláda

www.wedme.cz

22

Autor foto: Lenka Tretter pro Wedme.cz

Marriage Guide


6

Muffiny s tvarohem a mrkví Pokud si k snídani nebo svaèinì rády dopøejete nìco sladkého a zároveò zdravìjšího, zkuste tyto muffiny, které jsou díky mrkvi a jogurtu lehèí verzí klasických èokoládových, ale chutnají stejnì skvìle. Recept (na 12 muffinù): • 2 menší mrkve • 2 lžíce oleje • 1 vejce • 125 ml jogurtu (nebo podmáslí) • 110 g mouky (polohrubé/celozrnné) • 1 lžièka prášku do peèiva • ¾ lžièky sody • ¼ lžièky soli • 80 g cukru • 50 g kakaa • 125 ml horké vody • 250 g tvarohu • 1 vejce • 1 lžíce vanilkového cukru Pøedehøejte troubu na 180 stupòù a do formy na muffiny si pøipravte 12 papírových košíèkù. V misce promíchejte tvaroh s cukrem a vejcem a nechte stát, zatímco pøipravíte tìsto. Mrkve nastrouhejte do misky na jemném struhadle a vymaèkejte a vylijte co nejvíce šťávy. Pøidejte olej, vejce a jogurt a všechno promíchejte. Postupnì pøisypte mouku s práškem do peèiva, sodou, solí a cukrem, kakao a znovu promíchejte. Nakonec pøilijte horkou vodu a míchejte, až vznikne hladké tìsto. To rozdìlte do košíèkù a do každého pøidejte navrch 1-2 lžíce tvarohu. Peète pøibližnì 20-30 minut.

Autor foto+receptu: Klára Bernklau pro Wedme.cz

zima – winter

23


7

Kávové profiterolky s rùžovou polevou Odpalované tìsto: • 60 ml vody • 60 ml mléka • špetka soli • 50 g másla • 100 g prosáté hladké mouky • 3 vejce

Kávový krém • 300 ml mléka • 1 lžíce mleté kávy • 3 žloutky • 50 g cukru krupice • 20 g hladké mouky • 20 g kukuøièného škrobu

Do rendlíku nalijte vodu a mléko, pøidejte máslo a sùl a zahøívejte, až se máslo rozpustí a smìs se zaène vaøit. Najednou vsypte všechnu mouku a rychle míchejte, aby bylo tìsto bez hrudek. Stále míchejte, až se tìsto nebude lepit na stìny a vytvoøí se z nìj hladká koule. Sundejte z vaøièe a nechte zchladnout. Až tìsto zchladne, po jednom do nìj pøimíchejte vejce. Pomocí zdobícího sáèku nebo dvou lžièek naneste 2-3 centimetry široké kopeèky (hodnì se nafouknou, nechte proto okolo nìkolik centimetrù místa) na vymazaný plech a namoèenou lžièkou je uhlaïte. Dejte péct do trouby pøedehøáté na 200 stupòù, až profiterolky zhnìdnou a když jednu otevøete, bude uvnitø tìsto suché.

V rendlíku zahøívejte mléko s kávou, až se zaène vaøit. Sundejte z vaøièe a pøeceïte, aby v mléku nezbyla zrníèka kávy a vraťte na vypnutý vaøiè. V míse pomocí mixéru nebo metly šlehejte žloutky s cukrem, až vznikne svìtlý nadýchaný krém a nakonec pøimíchejte mouku se škrobem. Ke žloutkùm pomalu pøilijte polovinu horkého mléka a rychle míchejte, ať nevzniknou hrudky. Žloutkovou smìs pøelijte zpátky ke zbytku mléka a vraťte na vaøiè zapnutý na støední teplotu. Krém stále míchejte a zahøívejte, až zhoustne (jako hustší kaše) a poté ho sundejte z vaøièe a nechte zchladnout (obèas ho promíchejte, nebo pøikryjte fólií, aby nevznikl škraloup).

Rùžová poleva • 100 g mouèkového cukru • 1 lžíce rùžové vody (napø. Marks&Spencer) • èervené potravináøské barvivo • horká voda • cukráøské zdobení Mouèkový cukr prosijte do misky, pøilijte rùžovou vodu a kapku barviva a pomocí vidlièky nebo metlièky míchejte, až vznikne hladká poleva, které bude pomalu ztékat ze lžièky. Podle potøeby pøidávejte po kapkách vodu, nebo když poleva moc zhoustne, cukr. Každou profiterolku ze spodní strany propíchnìte a pomocí zdobícího sáèku naplòte zchladlým krémem. Namoète do polevy a hned posypte zdobením. Profiterolky uložte pøed jídlem do lednice a podávejte nejlépe v den, kdy jsou pøipravené.

Autor foto: Klára Bernklau pro Wedme.cz


8

Snídanì – grilované broskve • • • • • •

1 broskev / nektarinka 4 lžíce jogurtu � lžièky cukru lžíce javorového sirupu kakao maliny / jahody / rybíz

Broskev rozøíznìte napùl, vyjmìte pecku a obì poloviny posypte cukrem. Z obou stran opeète na pánvi nebo grilu až cukr zkaramelizuje. Podávejte ještì teplé s jogurtem, javorovým sirupem, kakaem a ovocem.

Dobrou chuť

www.wedme.cz Autor foto + recept: Klára Bernklau pro Wedme.cz

zima – winter

25


Vše záleží jen na Vás a Vašich konkrétních potřebách Svatební Ateliér v Salonu Petra Měchurová Svatební ateliér je komplexní služba, kterou

Poradíme nejen v našem oboru

Salon Petra Měchurová nabízí nejen svým

i zajistíme externí profesionály

klientkám a klientům, ale Vám všem, kteří

na další služby. Rádi Vám

jste učinili ono úžasné životní rozhodnutí

zprostředkujeme toho pravého

– spojit svůj život ještě pevněji s někým

člověka, který Vám pomůže s

druhým. Onomu slavnostnímu dni předchází

jednotlivými částmi příprav.

spousty příprav a zařizování a právě proto

Výhodou služby je její profesionalita

na základě našich zkušeností vznikly

a také flexibilita – lze ji objednat

Svatební ateliéry, které Vám s mnohými

jako komplexní balíček či jen její

starostmi pomohou.

jednotlivé části.

Potěšte svou rodinu a přátele dárkovým poukazem do Salonu Petra Měchurová


Pozvěte svou lásku do ráje Svatba v zahraničí a svatební cesta

30Svatba v ráji - šťastní klienti na Seychelách Marriage Guide


Svatba v ráji a líbánky na nejromantičtějších místech Řekněte si své ANO ve stínu kokosových palem na pohádkové písečné pláži s bílým pískem při šumu tyrkysového moře. Začněte svoji společnou cestu životem na místech, která jsou právem označována za ráj. Právně platný sňatek můžete uzavřít na ostrovech Maurícius, Seychely, v Polynésii na Tahiti, Moorea či Bora Bora, na Fiji. Nezapomenutelný symbolický svatební obřad bez právní platnosti si užijete na Maledivách. Zabezpečíme pro Vás ty nejlepší služby a celou svatbu zorganizujeme za Vás. Rádi byste bydleli v doškové chaloupce jako z pohádky, v nadvodním bungalovu nebo v luxusním hotelu pár kroků od oceánu? Vše pro Vás s radostí připravíme a postaráme se o Vás. Specializovaná cestovní kancelář Travel & Business Centre byla založena v roce 1995. Máme pojištěni proti úpadku s limitem pojistného plnění 21.000.000 Kč a proti škodě na zdraví do 15.000.000 Kč/osoba. První svatbu v zahraničí jsme uspořádali v roce 1999. Ročně pořádáme více než 100 svateb v ráji a jejich počet narůstá.

zima – winter

31


Zájezdy na míru sestavené dle Vašich přání Proměňte svoje cestovatelské sny ve skutečnost! Leťte na místa, která dokonale splňují význam slov luxusní dovolená. Odletět můžete kdykoliv, délka zájezdu může být libovolná. Objevte s námi kouzlo individuálního cestování. Svatba v ráji bude připravená právě pro Vás. Máme překladatelku do češtiny i slovenčiny. David Villiers, nejlepší svatební fotograf na Mauríciu, fotí jen pro nás. A nebudete členy německy mluvící skupiny. Využijte služeb 1. české cestovní kanceláře specializované na svatby v ráji. Očekávejte individuální přístup a atraktivní slevy 25% až 100% z ceny pro ženu na ubytování a stravování na svatební cestě. Přijďte osobně s vydáním Marriage Guide do naší cestovní kanceláře a získáte bonus 1.000 Kč na Vaši Svatbu v ráji nebo Svatební cestu. Kontaktujte největšího specialistu na svatby v zahraničí a líbánky na nejromantičtějších místech světa. Více najdete na www.svatba-v-raji.cz - Cestovní kancelář Travel & Business Centre s.r.o. Zavolejte pro Prahu 724 065 779, 724 065 778 nebo pro Brno 724 730 002, 724 065 777.

32

Marriage Guide


Nejširší nabídka hotelů od specializované cestovní kanceláře

Vyberte si nejvhodnější ubytování na Mauríciu, Seychelách nebo Maledivách. Svatba v ráji je první BEST PARTNER pro řetězec Beachcomber Hotels v České republice. Nabízíme nádherné hotely Constances, cenově výhodné LUX+ Resorts a exkluzivně St. Regis Hotel, kde má nevěsta pobyt zcela zdarma! Nově máme pro sezonu 2013/2014 zastoupení i levných 3*** hotelů. Česky mluvící delegátka samozřejmostí..

Vyhrajte týdenní zájezd v 5***** hotelu Beachcomber na Mauríciu

Pokud si koupíte zájezd na Svatební cestu nebo zájezd se Svatbou v ráji na Mauríciu nebo Seychelách, která se uskuteční mezi 1.11.2013 až 31.10.2014, budete zařazeni do slosování o pobyt pro 2 osoby na 7 nocí s polopenzí v 5* hotelu Beachcomber na Mauríciu. Svatby v zahraničí - Svatební cesty - Výročí svatby - Zájezdy na klíč od r. 1995 Weddings abroad – Honeymoon in Paradise - Wedding anniversaries - Tailor made holidays since 1995

www.Svatba-v-raji.cz – Praha, Na Příkopě 9/11 - Brno, Vídeňská 55 - Bratislava, Vajnorská 8/A


SVAT B A V CLUB HOT ELU DA L IBOR K A , SVAT B A JA KO N A Z Á MKU Přejete si svůj velký den prožít na krásném a romantickém místě v secesních prostorách hotelu, elegantním restaurantu DALIBORKA a romantické zahradě s altánkem a jezírkem?

V ítejte u nás.

V Club Hotelu Daliborka pro Vás rádi připravíme malý svatební obřad s welcome drinkem, ale též velkolepou oslavu s ubytováním a gastronomickým servisem. Vy máte možnost říci si své ano v altánku, slavnostně poobědvat v restaurantu a odpolední setkání s přáteli si užít v zahradě pod kaštany. Připravili jsme pro Vás speciální nabídku svatebního servisu i praktické rady, aby váš svatební den byl tím nejkrásnějším a podle Vašich představ.

Club Hotel Dalibork a • K Novému dvoru 124/54 • Praha 4 – Lhotk a, 142 0 0 w w w. d a l i b o r k a . c z , e - m a i l : h o t e l @ d a l i b o r k a . c z


Prožijte svůj svatební den na zámku

Potštejn

Nabízíme Vám:

~ Svatební obřady v historických prostorách zámku nebo v růžové zahradě pod širým nebem ~ ~ Církevní sňatky v zámecké kapli ~ ~ Fotografování v komnatách zámku v ceně svatebního obřadu ~ ~ Svatební noc v novomanželském zámeckém apartmá ~ ~ Služby svatebního koordinátora ~ ~ Speciální interiérové prohlídky zámku jen pro svatební hosty ~ ~ Hudební doprovod v ceně obřadu ~ ~ Možnost občerstvení v zámecké cukrárně ~ ~ Svatební hostiny na zámku Potštejn ~ ~ Zámecký hotel pro svatební hosty ~ ~ Projížďky kočárem ~ ~ Zprostředkování služeb kadeřnice, vizážistky, manikérky i profesionálního fotografa ~ ~ Nabízíme kompletní svatební servis, od strojení nevěsty po první svatební noc ~ Kateřina Skalická, zámek Potštejn Jarníkova 1, 517 43 Potštejn tel: 494 546 064, mob.: 728 939 028 email: zamekpotstejn@zamekpotstejn.cz, web: www.zamekpotstejn.cz


Svatební tre nd pro rok 2014 Svatební agentura Magická svatba uvádí

V hlavní roli: damaškový vzor, sklo, akrylát a růže

The Wedding Trend for 2014

Wedding agency Magical Wedding presents

Main part: Damask pattern, glass, acrylate and roses.


We are ceaselessly looking for new ways to fill your big day with beauty and romance. Let us introduce to you our wedding inspiration for this year.

Design

If you’re longing for a modern and timeless wedding then Damask pattern in combination with soft pink tones is the right choice! The combination of romantic Damask pattern with clear glass and acrylate shows clearness and luxury to good advantage.

Neustále hledáme nové způsoby, jak naplnit váš velký den krásou a romantikou. Dovolte nám vám představit svatební inspiraci pro tento rok.

Design

Toužíte-li po moderní a nadčasové svatbě, pak damaškový vzor spolu s jemnými růžovými odstíny je tou pravou volbou! Spojení romantického damaškového vzoru s  kombinací čirého skla a akrylátu dá vyniknout čistotě a luxusu. zima – winter

37


Zajímavosti

Roztomilé svatební Candy bary se již staly součástí svatebních hostin. My jsme navíc do sladkého koutku přidali originální limonády s příchutí růže, jež tvořila základ květinových dekorací. Muže určitě zaujme Cigar bar naplněný těmi nejlepšími kubánskými doutníky. Místo klasické knihy hostů jsme použili starý stylový psací stroj, kde mohou hosté napsat svá přání a  vzkazy novomanželům.

38

Marriage Guide


Interesting things

Charming wedding candy bars are already a common part of wedding feasts. To the sweet corner, we have additionally incorporated original roseflavoured drinks as roses to the base of of the wedding decoration. A  cigar bar filled with best Cuban cigars certainly attracts mens attention. Instead of classic host book we used old stylish typewriter in order that every guest can write their wishes and messages for the newlyweds. zima – winter

39


Náš tipOur Tip

Nebojte se kombinovat moderní styl s krásnými starými kousky, ty dodávají vaši svatbě na jedinečnosti a šarmu! Don’t be afraid of combining modern style with beautiful old items. They impart your wedding uniqueness and charm!

Na přípravě fotoeditoriálu se podíleli: The photo editorial was prepared by: Concept and styling: Magická svatba Flowers and decorations: Frezia Fleur Photographer: Klára Bartheldi Wedding dress: Maggie Sottero Cake and sweets: Punk Rock Cakes Make up artist: Eva Ceralová Other decorations: Save the Date Location: Golf resort Hodkovičky

Toužíte-li po dokonalé svatbě, svěřte se do rukou profesionálů. Náš tým vám připraví několik návrhů pro váš svatební den. If you’re looking for the perfect wedding, entrust yourself to professionals. Our team prepares various suggestions for your wedding day.


svatební agentura • svatba na klíč • design www.magickasvatba.cz


l Text: Filip Uhlíø l Foto: archiv MG magazine

Rome Samozøejmì není náhoda, že právì tomuto mìstu se pøezdívá vìèné. Øím je totiž kolébkou západní civilizace a je to tu vidìt doslova na každém kroku. Jako všude v Itálii, je zde vzduch prosycen temperamentem a vášní, což z této metropole dìlá ideální cíl pro svatební èi zásnubní cestu. Øímané se však od bìžných Italù èímsi liší. Nejde ani tak o vzhled, jako o životní postoj. Jako by se stovky let neomezené moci øímských císaøù a pozdìji papežù dostaly Øímanùm pod kùži a definièním znakem jejich charakteru je i na italské pomìry nevídaná hrdost. Po pár chvílích strávených v Øímì však pochopíte, že Øímané opravdu mají být na co hrdí. A pokud tu strávíte dokonce pár týdnù, odraz pýchy mìsta, kolem kterého se otáèely dìjiny, svým zpùsobem dopadne i na vás a zaènete chytat øímské manýry. To ostatnì dokonale koresponduje se starým pøíslovím, „jsi-li v Øímì, chovej se jako Øíman.“ Ještì zajímavìjší je pak výrok anglického básníka Roberta Browninga, že každý se døíve èi pozdìji probere v Øímì. A pokud vás skuteènì v hotelu jednoho rána probere ostré øímské slunce, vìøte, že budete mít o èem básnit.

42

Marriage Guide

That this metropolis is referred to as The Eternal City is no coincidence. Rome is regarded as the birthplace of Western civilization, which is obvious at every step. Like anywhere in Italy, there is atmosphere filled with temperament and passion, which makes this metropolis an ideal destination for honeymoon or engagement journeys. But Romans are somehow different compared to common Italians. It is not so much appearance as their attitude to life. As if hundreds of years of unlimited control of Roman emperors and later on popes gave Romans an extraordinary pride. After spending some here time, you understand Romans have really things to be proud of. And if you spend here a few weeks, pride in the city, which was in the spotlight of history, will impact even on you some way and you will adopt the Roman manners. This actually corresponds with an ancient proverb “when in Rome, do as the Romans do”. More interesting can be a quotation by the English poet Robert Browning that everyone soon or late comes round by Rome. And if you really happen to be awoken by Roman fierce sun in a hotel one day, believe you will have something to be rhapsodic about.


Řím zima – winter

43


44

Historie tohoto velkého města sahá opravdu daleko. Řím prý vznikl přesně 21. dubna 753 před naším letopočtem a legenda praví, že byl založen dvojčaty Romulem a Remem. Ti byli potomky panenské kněžky a boha války Marta, které nakonec odkojila vlčice. Jejich původ pověsti spojovaly s hrdinou Aeneem, který jako jeden z mála uprchl z hořící Tróje a po dlouhém putování zakotvil právě na Apeninském poloostrově. Jejich rodokmen byl tedy pěkně horkokrevný a není tudíž divu, že Romulus Réma zabil při sporu o tom, čí jméno nové město ponese. To ovšem rozhodně není poslední případ, kdy byly dějiny Říma přímo prosycené krví. Bůh Mars musel být na své následovníky patřičně hrdý, když si podmanili téměř celý známý svět. Když se člověk podívá na to, jak funguje Itálie dnes, ani se nechce věřit, že to Římané tenkrát dokázali za demokratického zřízení. Římský vzestup si však samozřejmě vyžádal svůj čas a také své oběti. Po té, co se Řím osvobodil z nadvlády Etrusků, se jeho moc rozšiřovala převážně na Apeninském poloostrově. To však ambiciózní velmoci nestačilo a svůj vliv začala uplatňovat v celé oblasti kolem středozemního moře. Tady však Řím narážel na mocného protivníka – Kartágo. Marriage Guide

Jak se s takovým soupeřem vypořádat po římsku nejlépe naznačuje výrok římského politika Cata. Ten každý svůj projev, ať už souvisel s čímkoli, zakončoval větou: „Ostatně soudím, že Kartágo musí být zničeno.“ A to nakonec také s typickou římskou důkladností zničeno bylo. Obyvatelé byli prodáni do otroctví, půda rozorána a posypána solí, aby na ní už nikdy nic nevyrostlo. Takto se Římané vypořádali s národem Hanibala, který je ohrožoval natolik, že výkřik „Hanibal před branami“ se dodnes uchoval jako synonymum hrůzy. Republika ale ani Římanům nevydržela věčně. Caesar si vydobyl podobné postavení jako dávní králové a jeho následovníci se již titulovali jako císaři, což je ostatně slovo, které vzniklo z jeho jména. I když vláda některých císařů rozhodně nebyla příkladná, město zažívalo nebývalý rozvoj a počet jeho obyvatel dosahoval až 1,5 milionu. Po pádu západořímské říše nastalo pro město temné období. V 6. století se počet obyvatel dokonce zmenšil na pouhých 20 000. Forum Romanun sloužilo k zemědělským účelům, akvadukty byly strženy a antické stavby se používaly jako kamenolom.


History of this huge city dates really far back. It’s said that Rome was founded exactly at April 21, 753 BC and legend says it was the twins Romulus and Remus who did it. They were suckled by a she-wolf but were actually children of a virgin priestess and the god of war Mars. Legends connect their origin also with the hero Aeneas who was among people who escaped from burning Troy and anchored at the Italian peninsula after long travelling. Their genealogy was actually quite hot-blooded, therefore it’s no wonder that Romulus killed Remus because of disputing over the name of new city. But this is definitely not the only one case of Roman history suffused with blood. The god Mars must have been really proud of his followers because they brought almost the whole known world under control. Looking at the way how Italy works today, it’s hard to believe Romans achieved that under the democratic system of government. Nevertheless, Roman expansion took its time and claimed lives too. After Rome broke free from Etruscan hegemony, its power was spreading primarily over the Italian peninsula. But this wasn’t enough to such ambitious power and its influence was exercised gradually in the area

around the Mediterranean Sea. But there, Romans happened to meet a powerful opponent – Cartage. How to deal with such adversary in Roman way indicates a quote of Roman politician Cato who ended all of his speeches, whatever he was talking about, by saying: “Cartage must be destroyed”. This actually really happened with Roman carefulness. Residents were sold into slavery, soil was ploughed and sown with salt to not enable anything to grow. Like this, they dealt with the Hannibal’s nation which endangered them so much that the scream “Hannibal before the gates” remains a synonym for dread till now. But the republic lasted not forever even to Romans. Caesar gained a similar position like ancient kings and his followers were called Emperors, which is actually a word originated from his name. Even though rule of some emperors wasn’t much exemplary, the city experienced an extraordinary growth and population reached 1, 5 million. After the fall of West Roman Empire, the city was affected by a dark era. In the 6th century, population decreased to only 20 000. Roman Forum was used for agricultural purposes, aqueducts were pulled down and ancient buildings served as stone resources.

zima – winter

45


Jak se Evropou šířila křesťanská víra, získal Řím opět na důležitosti coby sídlo papeže a hlavní město křesťanství. Paradoxně právě na tomto místě nechal dříve Nero křesťany hromadně křižovat a předhazovat šelmám v amfiteátrech. Další vývoj města byl silně spjat s papežským dvorem. V období francouzského zajetí papežů v Avignonu počet obyvatel města opět klesl k pouhým 15 tisícům. Po návratu svatého stolce zpět do Říma se věčné město stalo rušnou metropolí papežského státu. Když byl v roce 1871 prohlášen Řím za hlavní město Itálie, došlo k hlubokému rozkolu mezi státem a církví. Papež nový sjednocený stát, který rušil jeho dosavadní světská práva, považoval za uchvatitelský a sám sebe prohlásil za zajatce. Tuto roztržku definitivně vyřešil Lateránskými úmluvami až Benito Mussolini a Vatikán vznikl jako nezávislý městský stát, který známe dnes. Italská metropole byla naštěstí ušetřena největších bojů druhé světové války, takže většina nenahraditelných historických skvostů zůstala uchována pro každého, kdo se je rozhodne navštívit. Řím má dnes 2,5 milionu obyvatel a je rušným centrem se světovým významem. Na turisty jsou tu náležitě připraveni přímo legie průvodců, ale jako všude v Itálii je tou nejlepší volbou cesta na vlastní pěst. Řím má tradičně dva velké problémy, dopravu a kapsáře. Leží sice geograficky uprostřed Apeninského poloostrova, ale na silnicích poznáte, že jste již tak trochu na jihu. Značky slouží spíše

46

Marriage Guide

jako doporučení a všude se hemží nebezpečné množství nevypočitatelných skútrů, jejichž veselé klaksony znějí téměř odevšud. Parkování ve městě je pro mnoho řidičů noční můrou a hotel s vlastním místem na stání je tudíž opravdové terno. Přesto, že město samo je velmi rozlehlé a jeho historie sahá tisíce let zpátky, centrum se dá velice pohodlně obejít pěšky, téměř bez použití dopravních prostředků. Nenechte se ovšem zmást dojmem, že tu toho k vidění moc není. Prakticky na každém rohu je nějaká „must see“ památka a říká se, že kdo v Římě nestrávil minimálně týden, jako by v něm ani nebyl. Když už byste chtěli využít hromadnou dopravu, nejlepší volbou je určitě metro. Asi vás překvapí, že město velikosti Říma má pouze dvě linky, ale vzhledem k tomu, že kdekoli zde kopnete do země, narazíte na archeologické naleziště, je to docela pochopitelné. Právě přeplněné metro je tím největším rájem kapsářů, jaký si lze vůbec představit. Je smutným paradoxem, že v hlavním městě země, která dala světu jména jako Prada nebo Gucci, jsou nejčastějším terčem zlodějů dámské kabelky. V Římě není příliš bezpečno ani pro pěší a sami Římané často dodávají, že existují jen dva druhy chodců - rychlí a pak ti mrtví. Jinak jsou však procházky Římem pohádkou a všudypřítomná pítka s ledově studenou a čirou vodou působí v rozpáleném Římě jako zjevení.


While Christianity was spreading all over Europe, Rome as the pope’s seat and capital city of Christianity gained in importance again. Paradox is that it was here Nero let Christians to be crucified and thrown to predators in amphitheatres on a mass scale. Following this the city’s development was connected with the papal court. When popes were captivated in Avignon, the city’s population decreased again to only 15 thousand. After returning the Holly See in Rome, The Eternal City became the lively metropolis of the Papal state. When Rome became the capital city of the Kingdom of Italy in 1871, there was a great disharmony between state and church. The Pope considered the new sovereign state, which cancelled his previous profane rights, non expedit, and called himself a captive. This quarrel was resolved with Lateran Pacts by Benito Mussolini and the Vatican was established as the independent City State we know today. Luckily, the Italian metropolis was spared the greatest battles during the WWII, so the majority of the irreplaceable historic treasures were preserved for everyone who decides to visit it today. Currently Rome has 2, 5 million inhabitants and is a lively city having world significance. There are almost legions of guides prepared for visitors, but like in the entire Italy, the best choice is a journey on one’s own hook. Rome has two traditional huge problems, transport and pickpockets. Although it’s located in the centre of the Italian

peninsula, roads suggest you’re already in the south. Signs serve rather as a recommendation. There’s a dangerous amount of unpredictable scooters whose cheerful hooters sound almost from everywhere. To park in the city means a nightmare to many drivers and a hotel having its own parking is a real miracle. Despite the fact that the city is very extensive and its history extends to thousand years back, you can easily walk through the centre almost without using means of transport. But don’t be confused by the impression that there isn’t much to see. There is a “must see” sight at every corner and they say he who doesn’t spend at least a week in Rome, is like he has never been there. If you like to use public transport, to use local underground is the best choice. That Rome has only two lines can be surprising but considering the fact that wherever you dig the ground you find an archaeological site, it’s quite reasonable. It’s the underground that’s a paradise for pickpockets. It’s a sad paradox that in the capital city which gave rise to names such as Prada or Gucci, the most common target of thieves are woman bags. There isn’t much safety even for pedestrians. Romans themselves often add there are two types of pedestrians – quick and dead. Otherwise walks through Rome are like a fairytale and the omnipresent drinking fountains with clear water seem to be a miracle in hot Rome.

zima – winter

47


48

To, čím je Řím nejznámější, jsou pochopitelně starověké památky, z nichž nade všechny ční monumentální Koloseum. Tento starořímský amfiteátr pojal neuvěřitelných 50 000 sedících diváků. Na jeho stavbě se podílelo až 20 000 otroků a oslavy po jeho dokončení trvaly celých sto dní. Ve všech výklencích Kolosea byly vystaveny sochy bohů a významných hrdinů. Celý amfiteátr zakrývala obří plachta, která diváky chránila před ostrým sluncem. Koloseum bylo také možné zatopit pro simulaci námořních bitev. V podzemí Kolosea je spletitá síť chodeb, kde byly prostory pro přípravu gladiátorů a chování exotické zvěře. Krom krvavých gladiátorských soubojů byly v Koloseu k vidění i popravy, hony a soupeření se zvířaty. Prostě chléb a hry. Stavba měla jako celý starověký Řím důmyslný kanalizační systém a dokonce i mramorové záchody s tekoucí vodou. Podobný komfort v 21. století můžeme například na českých fotbalových stadionech čekat jen těžko. Koloseum však těžce doplatilo na křesťanskou etiku, která byla jen těžko slučitelná se zápasy na život a na smrt. Po staletí tak Koloseum stálo jako pomník někdejší velikosti římského impéria a sloužilo místním jako vítaný zdroj stavebního materiálu. Až v 19. století se začalo s jeho opravami a k nevíře mnohých se ještě po 1 500 letech našly v zarostlém amfiteátru exotické rostliny, jejichž semínka se sem dostala spolu se zvěří pro starověká představení. Kousek od Kolosea se nachází další div Římské architektury Domus Aurea. Jednalo se o pompézní palác císaře Nera, který se rozprostíral na ploše celých 300 akrů. Jezero před palácem posléze posloužilo jako plocha pro stavbu Kolosea. Před vchodem bývala obrovská bronzová socha císaře Nera, které byla později vyměněna hlava. Od tohoto kolosu prý získalo Koloseum i svůj název. Součástí paláce byla i kruhová pracovna, která se ve dne v noci otáčela kolem své osy. Římané však po smrti nenáviděného tyrana ničili vše, co jim ho jen trochu připomínalo, a Domus Aurea nebyl výjimkou. Na základech domu Římané postavili Caracallovy lázně. Dnes je však celý komplex znovuobjevován a zpřístupňován veřejnosti. K zábavě Římanů sloužil také Cirkus Maximus, kde se konaly různé soutěže a závody vozatajů podobné těm z legendárního filmu Ben Hur. Dnes však toto místo připomíná spíše park a jeho návštěvu lze bez obav vynechat. Co by se však při návštěvě Říma vynechat rozhodně nemělo je Forum Romanum. Forum bylo doslova srdcem Římské republiky i pozdějšího císařství. Sídlil zde římský senát a byly zde nejvýznamnější chrámy včetně těch zasvěcených Jupiterovi, Romulovi i samotnému Caesarovi. Nejzachovalejšími památkami jsou vítězné oblouky Tita, Augusta a Severa. Pod kostelem San Giuseppe dei Falegnami najdete i Mamertinský žalář, kde byli drženi nejvýznamnější římští vězni včetně galského náčelníka Vercingetorixe a především svatého Petra a Pavla. O tom, že ze skály vytrysknul pramen, aby mohl sv. Petr pokřtít místní stráže, můžete směle pochybovat, ale to, že zde tito svatí byli, je historickým faktem. Marriage Guide


The most popular factor about Rome are the ancient sights, of course, with the Colosseum leading the list. This old Roman amphitheatre could hold an unbelievable 50 000 sitting spectators. Almost 20 000 slaves took part in the building and after finishing it, celebrations lasted an entire 100 days. Statues of gods and significant heroes were in all the niches of the Colosseum. The whole amphitheatre was covered by huge canvas shielding against fierce sun. It was also possible to swamp the Colosseum to simulate sea battles. There is a complicated system of tunnels in the underground where used to be rooms for preparation of gladiators and breeding exotic animals. Besides bloody fights of gladiators, there were also executions and fights with animals. Purely and simply, bread and games. The building, like the whole ancient Rome, contained an ingenious sewage system and even marble toilets with running water. Similar comfort can be hardly be expected for instance at football stadiums in the 21st century. But Colosseum suffered the consequences of Christian etiquette which was hardly compatible with mortal combats. Therefore Colosseum stood like a memorial of former magnificence of the Roman Empire and served as source of building material for local people. In the 19th century, they finally started to repair it. Even after 1500 years, there, in the overgrown amphitheatre, were exotic flowers whose seeds were brought here with animals for ancient performances. Within a hair’s breadth of Colosseum, there is another wonder of Roman architecture, Domus Aurea. It was a grandiose palace of the Emperor Nero extending at the area of 300 acres. The lake in front of the palace was afterwards used as space for building the Colosseum. Just outside the palace entrance was a colossal bronze statue of Nero which was later given another head. They say this colossus gave rise the name of the Colosseum. There was even a circular workroom rotating around its axle all day and night. But after death of hated tyrant, Romans destroyed everything reminding him at least a bit. Domus Aureua was no exception. Instead of it they built Baths of Caracalla at its foundations. The whole complex was rediscovered and opened to the public today. The Circus Maximus was used for entertainment. Various competitions and coachmen races similar to the race in the legendary movie Ben-Hur took place here. Unfortunately, this place resembles rather a park, so you can easily skip it. But what you have to see in Rome is Forum Romanum which was considered literally the heart of the Roman Republic and later Empire. Roman senate and most important temples, such as Temple of Jupiter, Romulus and even Caesar, were located here. Most preserved sights are the Arch of Titus, Augustus and Severus. Mamertine Prison, where most important Roman prisoners were kept inclusive of the Gaul chieftain Vercingetorix, Saint Peter and Saint Paul, located under the church San Giuseppe dei Falegnami. You can doubt that a spring spurted out of the rock to Saint Peter to be able to christen local guards, yes, you can, but that these two saints were here is a historical fact. zima – winter

49


50

Nejzachovalejší antickou památkou v Římě, ne-li na světě, je Pantheon. Finální podoba antického chrámu zasvěceného všem bohům je z roku 127. Později byl Pantheon sice přeměněn na křesťanský kostel, ale je to právě tento fakt, který jej uchránil od rozebrání a definitivního zničení jako ostatní antické památky. Typickým prvkem Pantheonu je jeho kopule s otvorem uprostřed. Právě tato kopule se stala pozdější inspirací pro mnoho architektů, kteří se ji snažili napodobit a výsledky této inspirace můžeme jasně pozorovat na chrámu sv. Petra nebo na chrámech v Pise a Istanbulu. Divem antického stavitelství, se kterým si ani dnešní architekti nevědí rady, je, jak konstrukce kopule z římského betonu bez jakýchkoli podpěr unese svou vlastní váhu. V Pantheonu jsou pohřbeny osobnosti jako Rafael Santi a král Viktor Emanuel II. Památník na počest právě tohoto panovníka a sjednotitele Itálie se tyčí nad Římem, ale většina Římanů z toho moc nadšených není. Tato klasicistní stavba dostala kvůli svému tvaru přezdívku psací stroj a říká se, že je z ní ten absolutně nejkrásnější výhled na celé město. Bohužel z prozaického důvodu, že jenom odtud není sám vidět a nehyzdí tak římské panorama. To Andělský hrad římské panorama rozhodně nehyzdí. Původně mělo jít o mausoleum císaře Hadriana, který se však nikdy nedočkal toho, že by zde byl pochován. Budova nakonec sloužila mnoha účelům jako pevnost, vězení, mučírna a hlavně útočiště papežů v dobách války. Své jméno hrad dostal, když se papeži Řehořovi zjevil archanděl Michael, aby zvěstoval konec morové epidemie. Jeho socha také zdobí vrchol hradu. Barokní sochy od slavného sochaře Berniniho jsou hlavním motivem přístupové cesty k hradu po mostě přes Tiberu. Vnitřek hradu pak zdobí nádherné fresky a vede odtud dokonce tajná podzemní chodba až k sídlu papeže do Vatikánu. Do 14. století však papežský stolec sídlil v Lateránském paláci. Ten nechal vystavět již ve 4. století císař Konstantin právě pro hlavu katolické církve. Fragmenty tohoto historického pokladu jsou všude na náměstí Piazza di San Giovanni in Laterano. Zde najdete Lateránský palác, Lateránské baptisterium, baziliku di San Giovanni in Laterano, Lateránský klášter a především budovu Svatých schodů. Právě v této ne příliš pompézní a skoro nenápadné stavbě se skrývá původní papežská kaple a svaté schody. Tyto schody nechala ve 4. století do Říma poslat matka císaře Konstantina, Helena, a jedná se skutečně o schody, po kterých v Jeruzalémě kráčel zbičovaný Kristus s trnovou korunou před soud. Návštěva tohoto místa je tedy zvláště pro věřící mimořádným zážitkem. Marriage Guide


The most preserved ancient sight in Rome, if not in the whole world, is Pantheon. The final shape of this ancient temple consecrated to all gods comes from 127 AD. Although it was later on changed into a Christian church, this is the reason why it was protected against taking it apart and definite destroying which affected other ancient sights. Pantheon’s typical feature is its cupola with a central opening to the sky. It was this cupola what inspired many architects who tried to copy it. Results of this inspiration are obvious on St. Peter’s Basilica or temples in Pisa or Istanbul. Wonder of ancient architecture, which even today’s architects cannot understand, is how the cupola’s construction made of Roman concrete can be able to carry its own weight without any support. There are buried figures such as Raphael and King Victor Emmanuel II. Monument in tribute to this ruler and unifier of Italy rises above Rome but the majority of Romans aren’t much enthused by it. This classicist building is nicknamed the typewriter because of its shape. On the other hand, they say there is absolutely the most beautiful view on the entire city from here. But it’s probably because one cannot see it from here and it isn’t a blot on the Roman panorama. Contrary to it, Castel Saint Angelo isn’t a blot at all. Originally, it should have been a mausoleum of the emperor Hadrian who was actually never buried here. The building served other various purposes such as fort, prison, torture chamber. It was primarily a refuge for popes during wars. The apparition of Archangel Michael to Pope Gregory to announce the end of the plague gave rise the castle’s name and therefore the angel’s statue decorates the castle’s top. Baroque statues by famous sculptor Bernini are the main motif of the access road leading to the castle over the bridge over the Rive Tiber. The castle’s interior is decorated with wonderful frescos. The building is connected with pope’s settlement in the Vatican by secret underground tunnel. But till the 14th century, the Holy See was located in the Lateran Palace built in the 4th century by the emperor Constantine I for the head of the Catholic Church. Fragments of this historic treasure are located all around the Piazza di San Giovanni in Laterano. There is also Lateran Palace, Lateran Baptistery, Archbasilica of St. John Laterano, Lateran Monastery and the Holy Steps. These steps were built in the 4th century by Helena, Constantine’s mother. A visit to this place is really an extraordinary experience for believers. zima – winter

51


Při návštěvě Říma se prostě nejde vyhnout návštěvě Vatikánu. Tomu samozřejmě vévodí bazilika svatého Petra a svatopetrské náměstí. Dnešní chrám stojí na místě původní baziliky sv. Petra, kterou nechal t postavit císař Konstantin na místě umučení tohoto světce. Na konci 15. století nechal papež Julius II. zahájit stavbu nové baziliky. Plány na nový chrám byly ohromující a ohromující byly také výdaje, které se na jeho stavbu spotřebovaly. Papeži ve snaze financovat stále se prodražující stavbu začali prodávat odpustky ve velkém, což vedlo k velkým reformačním bouřím zejména v Německu. A je tak paradoxem, že stavba dnešního symbolu katolické církve měla částečně na svědomí i její rozkol. Stavba přesto pokračovala a vystřídali se na ní nejlepší architekti svojí doby jako Bramante, Rafael, Michelangelo a Bernini. Uvnitř vaši pozornost upoutá především Michelangelova Pieta a velký bronzový baldachýn, který je přesně nad místem údajného svatopetrského hrobu. Vpravo od chrámu se vypíná apoštolský palác. Tento palác je od roku 1871 sídlem papeže a právě v jeho útrobách se skrývají skvosty jako Vatikánské muzeum, knihovna a především Rafaelovy síně a Sixtinská kaple. Pohled vzhůru k Michelangelovým freskám je prý krásnější než samo nebe a rozhodně to není daleko od pravdy. Slavný umělec při práci zde strávil roky života a skoro při nich zemřel únavou. Výsledek však stojí za to.

52

Marriage Guide


When visiting Rome, it’s impossible to avoid the Vatican with its dominating Basilica of Saint Peter and St. Peter’s Square. Today’s temple stays instead of former basilica built by Constantine at place where this saint was martyred. At the end of the 15th century, Pope Julius II started building a new basilica. Not only the plans but also the expenses were stunning. Popes tried to finance more and more expensive building, therefore started to sell indulgences in quantity, which led to great reformative disorders especially in German. It’s a paradox that building of today’s symbol for Catholic Church was partially blamed for its dissension. But building continued. There were the then best architects working, such as Bramante, Raphael, Michelangelo and Bernini. It’s primarily Michelangelo’s Pietá and huge bronze baldachin staying exactly over alleged grave of St. Peter what catches your attention inside. The Apostolic Palace rises next to the temple and serves as pope’s settle since 1871. In its interiors, there are jewels such as Vatican Museum, Library, Raphael Rooms and Sistine Chapel. The look upwards to Michelangelo’s frescos is allegedly more beautiful than sky itself and it’s definitely not far from truth. This famous artist spent years of his life working there and almost died by exhaustion. But the result is worth. zima – winter

53


54

Veškeré římské monumenty berou dech, přesto jsou mnohými za ty vůbec nejhezčí místa považována jiná. Španělské schody, kde se odpradávna scházejí zamilovaní a nad jejichž poetikou zašli básníci jako Byron nebo Goethe, jsou jedním z takových míst. Každý, kdo viděl Felliniho film Sladký život si musí nutně vybavit ikonickou scénu, kde se Marcello Mastroianni a Anita Ekberg zničehonic objeví před noční fontánou di Trevi a rozverně se v ní začnou koupat. Bohužel v realitě tu asi takové soukromí mít nebudete, protože fontána je obklopena žasnoucími turisty. Je ale jednoznačné, že stín noci dává tomuto výjevu ještě větší sílu. Pokud se navíc k fontáně otočíte zády a hodíte pravou rukou přes levé rameno minci, do Říma se jistojistě ještě vrátíte, což se za tu drobnou investici určitě vyplatí. Útulné náměstí Piazza del Campidoglio, které celé navrhl zase Michelangelo, je bezpochyby také krásným zákoutím podobně jako Piazza Navona s Maurovou fontánou a fontánou Ètyř řek. I tato místa doporučuji navštívit za noci, aby osvětlená vynikla v celé své kráse. Jako celý Řím jsou bohužel obsypány turisty, a proto doporučuji mimo program zajít jen tak do malebné čtvrti Trastevere, toulat se úzkými uličkami, zapadnout do lokální tratoria či ristoranti a nasát atmosféru života po italsku. Dokonalým tipem jak si odpočinout od ruchu velkoměsta je vyjet na kole po Via Appia Antica. Cesta je lemovaná antickými náhrobky, mausoley a katakombami a především nádhernou přírodou. Každým kilometrem od Říma ubývá turistů a je to tu jako stvořené pro romantické chvíle. Na cestě je i kostelík Domine Quo Vadis, kde se Ježíš zjevil sv. Petrovi, když prchal z Říma, aby se do něj následně vrátil. Věřte, že do Říma se i vy nadšeně vrátíte a ani nebudete potřebovat zjevení. Marriage Guide


Every single Roman monument takes one’s breath away but also other sights are considered most beautiful. The Spanish steps where people in love meet since time immemorial and what poets such as Byron and Goethe were rhapsodic about. Everyone who has seen Fellini’s movie The Sweet Life must recall the iconic scene with Marcello Mastroianni and Anita Ekberg who suddenly appear in front of the night Trevi Fountain and begin bathing cheerfully. Unfortunately, you would probably never have such privacy, because the fountain is always surrounded with marvelling tourists. But it’s clear that night makes this sight more impressive. And if you throw a coin using the right hand over left shoulder you will certainly come back here, which is worth the small investment. Stunning Piazza del Campidoglio designed by Michelangelo is wonderful as well as Piazza Navona with Fontana del Moro and Fountain of Four Rivers. Also these are recommended to visit during night to see light emphasising their beauty. Like the whole Rome, they’re overcrowded, therefore you can use free time to visit picturesque quarter Trastavere, room the narrow streets, dive to a local tratoria or ristoranti and taste the atmosphere of Italian life. A perfect tip how to escape metropolis hustle is to go for bike ride across Via Appia Antica. The road is surrounded with ancient tombstones, mausoleums, catacombs and wonderful nature. There’s less tourists with every kilometre further from Rome and like created for romantic moments. There’s also a little church Dome Quo Vadis where Jesus appeared to Peter when he escaped from Rome to return there afterwards. Believe that even you return in Rome with enthusiasm without seeing an apparition.

zima – winter

55


JEDINEČNÉ SVATEBNÍ FOTOGRAFIE

www.jindrasterba.cz


Mint & Gold design

Text a foto: Báječná svatba

Svatební inspirace 2014

We carefully watch the development of new wedding trends for each season.For the season 2014, let us introduce to you the newest trend. Mint & Gold color palette.

Každou sezonu pečlivě sledujeme nové svatební trendy. Pro rok 2014 Vám představujeme aktuální svatební trend, kombinaci mentolové a zlaté barvy.

58

Marriage Guide


Inspirace pro rok 2014 od svatební Inspiration for the year 2014 from the weding planner Prague Dream Wedding agentury Báječná svatba 59 zima – winter


Báječná svatba pro vás zařídí svatb na klíč. Prague Dream Wedding provides full wedding service.

Koncept

Naším záměrem bylo použít jako základ mentolovou a zlatou barvu a doplnit ji květinami v odstínech korálové, růžové, oranžové a bílé. Jako hlavní motiv jsme zvolili kolibříka. Podle individuálního návrhu jsme nechali vyrobit originální svatební oznámení, jmenovky, program. Vše se symbolem kolibříka. Designerka svatebních dortů navrhla luxusní, precizně zpracovaný, dort, k němuž jsme pak ladili i sweet bar, opět v barvách svatby a s motivem kolibříka. Na obřad jsme instalovali pergolu s květinovou výzdobou a mentolovou látkou. Uličku lemovaly stylové lucerny a klícky naplněné květy. Na bílý koberec jsme natiskli zlatou barvou monogram a symbol kolibříka. Na výzdobu stanu, kde se konala hostina, byly použity designové lampiony a látky v barvách svatby, nádherné křišťálové svícny, vintage klícky a vázičky z mléčného skla. Pro hosty jsme nechali vyrobit jako dárek speciální designovou krabičku s domácími čokoládovými lanýži.

60

Také jsme instalovali speciálně vyzdobený foto koutek pro hosty, kde si mohli pořizovat stylové fotografie. Samozřejmě nesměl chybět wishing tree, kde hosté mohli nechávat přání, vzkazy a dárky. Marriage Guide


Concept

We wanted to use mint & gold colour as our basic and we wanted to add flowers is coral, pink, orange and white colours. The main motive was a hummingbird. Original wedding invitations, name tags, programmes were made by individual design – with the hummingbird. A wedding cake designer created a luxury, rigorous made cake, the sweet bar was just like that. For the wedding ceremony we installed a gazebo with a flower decoration and mint cloth. The lanterns and birdcages were standing in the sides of the isle. We printed the golden newlyweds´ monograms and the hummingbird on a white carpet. We used the design lanterns and fabric, beautiful crystal candle stands, vintage cages and glass vases in a wedding gazebo where the reception took the place. We made a special design box with homemade chocolate truffles. We installed a special design photo corner for guests where they could took a lovely images.

The wishing tree should have not been missing. The guests could leave a message, wishes and presents for the newlyweds.

Zaměřujeme se na svatební design, We concentrate on wedding design, we rsonalize very wedding ke každé svat istupujeme individuálně zima – winter

61


We organize weddings since 2006,

Svatby organizujeme od roku 2006, 200 spokojených párů, skvělé reference a pověst.

200 satisfied clients, great testimonials and good name.

Nabízíme kompletní svatební servis • zorganizujeme pro vás svatbu na klíč

• nabízíme přátelský přístup a precizní přípravu • spolupracujeme s nejlepšími dodavateli v oboru • máme předem stanovený honorář a finanční podmínky • předložíme vám přehledný položkový rozpočet • podílíme se na veškerých přípravách spolu s vámi • poskytneme odbornou asistence při vyřízení administrativy • návrhneme originální koncepci a design • ke každé svatbě přistupujeme individuálně • vytvoříme vám vlastní webové stránky • mluvíme anglicky, španělsky, německy a italsky • svatbu koordinujeme a moderujeme

We provide full wedding service • we provide full wedding service

• we offer friendly treatment and detailed organisation • we cooperate with the best suppliers in their fields

• our fee is a flat rate, we create an itemized budget for you • we participate on all stages of preparations • we design a unique wedding concept for your wedding

Světlana Uldrichová majitelka společnosti / company owner

• we approach each couple individually • we will guide you through the legal process • we coordinate and host the wedding • we create your personal wedding web site • we speak English, Spanish, German and Italian

Báječná svatba • www.bajecnasvatba.cz • info@bajecnasvatba.cz • tel. 724074754 • Puškinovo náměstí 2 • Praha 6 Prague dream wedding • www.praguedreamwedding.com • info@praguedreamwedding.com • tel.724074754 • Puškinovo náměstí 2 • Prague 6


Kouzelná svatba na historickém mlýně Zažijte romantickou svatbu v neformálním prostředí a přátelské atmosféře, včetně obřadu, oslavy i ubytování.


Ve slunečném údolí mezi Prahou a Kutnou Horou leží odedávna starobylý Mlýn Davídkov, který bude ve Váš svatební den otevřen jen pro Vás.

e-mail: info@mlyndavidkov.cz

Areál je k dispozici po celý rok. Rezervujte si včas oblíbené jarní a letní termíny či využijte zvýhodněné zimní nabídky v období 1. 11. 2013 do 30. 4. 2014.

telefon: +420 777 717 131

www.mlyndavidkov.cz


Svatba jako z pohádky

Wedding like in a fairy tale and not only that...

a nejen to . . .

Zámek

Liblice

Château 66

Marriage Guide


Nedávno zrekonstruovaný Zámek Liblice je ideálním místem pro pořádání svatebních oslav s nezapomenutelnými zážitky. Zkušený tým odborníků se o Vás postará od Vaší první návštěvy až po samotnou realizaci svatebního dne. Zámek Liblice vybízí k zásnubám, svatebním obřadům i celým svatebním slavnostem. Neopomenutelnou součástí jsou oslavy výročí, stříbrné, zlaté a diamantové svatby.

The uniqueness

Jedinečnost okamžiku

of the moment

Recently renovated Château Liblice is an ideal venue for wedding celebrations with an unforgettable experience. An experienced team is ready to take care of you from your first visit to the actual realization of your wedding day. Château Liblice attracts to the engagement, wedding ceremonies and the entire wedding celebrations. Important occasions are the anniversary celebrations as well as silver, gold and diamond wedding celebrations. zima – winter

67


• • • • • • •

svatební obřady v Mramorovém sále a francouzské zahradě fotografování v zámeckých interiérech a přilehlém parku s jezírkem svatební hostinu s večerní party na letní terase ubytování v zámeckých pokojích jízdu kočárem taženým starokladrubskými hřebci květinový servis, služby fotografa, doprovodný program a další služby vyberte si z naší nabídky čtvero ročních období a ostatní nechte na nás

• wedding ceremonies in the Marble Hall nd the French garden • shooting wedding photos in the castle interiors and the surrounding park with a lake • wedding banquet or reception with the evening party on the terrace • stylish guest rooms in the castle • horse carriage rides • flower decoration and service, photographer, accompanying program and other services • just select from our offer of four seasons and let us to take care of you

What do we offer? Co Vám nabízíme?

68

Marriage Guide


Barokní perla zasazená do malebné krajiny Mělnicka-Kokořínska Zámek Liblice je jednou z nejcelistvějších památek českého vrcholného baroka z dílny italského architekta Giovanni Battista Alliprandiho, který v roce 1699 vypracoval, na podnět tehdejšího majitele panství později povýšeného do hraběcího stavu pana Arnošta Josefa Pachty z Rájova, osobitý projekt nového díla. Posledním šlechtickým rodem vlastnícím zámek byli Valdštejnové. V roce 1945 přešel majetek do vlastnictví státu, který předal zámek pod správu Akademie věd ČR. V roce 2007 byla ukončena, za přispění fondů Evropské unie, rozsáhlá rekonstrukce zámku, který se tak proměnil v moderní konferenční a kulturně vzdělávací centrum, luxusní zámecký hotel s restauracemi a relaxačním wellness centrem. Nabízí vysoký komfort a pohostinnost klientům na cestách za obchodem i odpočinkem. Příjemně zařízené pokoje, krásná restaurace s pestrou gastronomickou nabídkou a špičkově vybavené zasedací prostory pro různé typy akcí jsou pro naše hosty zárukou příjemně stráveného a produktivního pobytu. Zámecká restaurace, Vinárna, Letní zahrádka s výhledem do parku, Wellness & spa, či zámecká zahrada s oborou nabízí různé možnosti využití volného času.

zima – winter

69


Baroque pearl set in a picturesque landscape of M elnik-K okorin The castle Liblice is one of the most solid Czech monuments of the Baroque period designed by the Italian architect Giovanni Battista Alliprandi, who made a proposal of distinctive design for the new project in 1699 at the initiative of the owner of the estate later promoted to the rank of count Mr Ernest Joseph Pachta of Rรกjov. The last noble family who owned the castle were the Wallenstein. In 1945 the property was transferred to state ownership, than the castle passed under the administration of the Czech Academy of Sciences. In 2007, thanks to the contribution of EU funds an extensive renovation of the castle was completed, which was than transformed into a modern conference and cultural as well as educational centre, and last but not least a luxury castle hotel with restaurants and a relaxing wellness centre. It offers comfort and hospitality to the clients traveling on both, business and leisure. Comfortably furnished rooms, beautiful restaurant with a varied gastronomic offer and excellently equipped meeting rooms for different types of events for our guests are the guarantee of a pleasant and productive stay spent. Castle restaurant, Wine bar, summer terrace overlooking the park, wellness & spa, or chateau garden with a game park offers a variety of leisure opportunities.

70

www.zamek-liblice.cz

Marriage Guide


Romantická svatba v barokním paláci v centru Prahy

Suite Hotel Pachtův Palác Prague

Romantic Wedding

at the Baroque Palace in the centre of Prague

Mamaison Suite Hotel Pachtuv Palace TEXT A FOTO: Mamaison

S našimi nepřekonatelnými službami a zkušenostmi se vaše vysněná svatba stane skutečností. Objevte jedno z nejvíce romantických míst v Praze – Mamaison Suite Hotelu Pachtův Palác. Náš hotel má jedinečnou polohu pro konání zásnubních večírků, svatebních obřadů, recepcí a líbánek. Nachází se jen pár kroků od Karlova mostu ve významném historickém barokním paláci, ze kterého jsou dech beroucí výhledy na Vltavu a Pražský hrad. Hotel má dvě nádvoří, která poskytnou klidné a romantické prostředí pro váš kouzelný den. Náš tým vám rád pomůže uskutečnit vaše svatební plány, doporučí a zařídí možnou květinovou výzdobu, svatební dekoraci, pomůže vybrat a zařídit hudbu a cokoliv dalšího, co byste si pro svůj obřad a recepci mohli přát. Svatební apartmá, které již svou historií navozuje atmosféru romantiky, bude vyzdobeno speciálně pro vaše líbánky. Součástí hotelu je i restaurace Amade, která vám připraví výborné svatební menu včetně okouzlujícího svatebního dortu přesně dle vašeho přání. Vyzkoušejte náš překrásný hotel a my učiníme váš svatební den nezapomenutelným. Make the wedding of your dreams come true in the heart of Prague with our amazing services and experience. You will discover one of Prague’s most romantic venues at Mamaison Suite Hotel Pachtuv Palace. Our hotel is the perfect location for engagement parties, wedding ceremonies, receptions and honeymoons. It is ideally located a few steps from Charles Bridge in a historically renowned Baroque palace, offering breath-taking views of the Vltava River and Prague Castle. The hotel contains two courtyards, creating a peaceful and intimate setting for your magical day. Our team will happily assist and accommodate your wedding plans by recommending and arranging florists, sourcing wedding decorations, finding music options and arranging a nything else you desire for your ceremony and reception. Your wedding suite will be given the honeymoon treatment, adding to the romance that our historical atmosphere provides. The contemporary Amade Restaurant is located inside of our hotel. The staff there will elegantly prepare a delicious wedding menu, along with a charming wedding cake, according to your wishes. Come and experience our incredible hotel, and help us make your wedding day unforgettable.

www.mamaison.com


Foto: Cosmopolites’ wedding


Text a foto: Andrea Hanušová, Exclusive Weddings in Prague

Elegance s dívèími detaily Elegance with girly details

Natasha Danijel


NataaDanijel

Real Weddings

NataaDanijel

Natasha je polovièní Brazilka a polovièní Britka, narozena ve Švýcarsku, její manžel Danijel je Chorvat, ale až do svatby oba žili v Praze.

Natasha is half Brasilian and half British, her husband Danijel is from Croatia, but both lived in Prague until their wedding.

zima – winter

75


N

atashe se líbí hezké věci a měla již od začátku představu o hotelu Mandarin Oriental. Oba chtěli mít vše pod jednou střechou, takže obřad byl plánován na zahradě hotelu, stejně jako koktejl poté. Svatební recepce se původně měla také konat venku pod stanem, ale nakonec bylo rozhodnuto udělat ji v Grand ballroom. Speciálně Natashina maminka se do Grand ballroomu zamilovala. Květiny byly opravdu důležité a původně Natasha uvažovala o ombré nebo svatbě v barvě mátové, ale jelikož miluje olivy, rozhodla se nakonec pro elegantní olivové téma s holčičími detaily. Olivovník byl použit na oznámení,menu a dalších tiskovinách, malé olivovníky byly umístěny v sále a hosté je taktéž dostali jako poděkování. Barevná kombinace byla bílá, olivově zelená, světle růžová a krásně modrá. Byly použity olivovníky a větve, pivoòky, růže a zahradní růže. Nutností byla nádherná květinová koruna, kterou měla Natasha na večerní recepci. Předpokládaný počet hostů byl 30, takže bylo rozhodnuto nedělat žádnou velkou večerní párty, ale užit si dobrou večeři a poslechnout si kvalitní hudbu. Natasha zná velmi talentovaného zpěváka, který hraje bossanova atd., což bylo skvělou volbou pro hosty z Brazílie. Smyčcové kvarteto hrálo před a během obřadu a na koktejl, kde začali s klasickou hudbou a pokračovali brazilskými a chorvatskými skladbami, hudbou z filmů a muzikálů. Hosté je milovali! Talentovaná vizážistka přijela až z Budapeště - Natashini rodiče tam žijí a nevěsta ji zná již dlouho. Byla opravdu šikovná. Skvělý fotograf udělal záběry plné šarmu, romantiky a stylu a stejně skvělou práci odvedl kameraman, Mandarin Oriental má klasické židle a potahy, ale pár chtěl něco více šik, jako transparentní židle od Kartellu, které byly použity jak na obřad, tak na hostinu. Vypadaly opravdu skvěle.

76

Marriage Guide


N

atasha likes nice things and she had in mind Mandarin Oriental from the beginning. Both Danijel wanted to have all under one roof, so the ceremony was planned in the garden, followed by cocktail there. Wedding reception should originally take place also in the garden, under the tent, but later on decision was to move the dinner inside the Grand ballroom. Especially Natasha´s mum loved the ballroom. As usual, flowers were really important and originally Natasha was thinking about ombre or mint style, but since she loves olives, we came to elegant olive theme with girly details. Olive trree was used for invitations, menu and all other stationary, small olive trees were on the tables, in the room and guests got them as a small thank you. The colour scheme was white, olive green, pale pink and lovely blue. We used olive trees and branches, peonies, roses and garden roses. Must for Natasha was a crown she worn in the evening reception. The estimated number of guests was around 30, so decided not to have any huge party in the evening, but to enjoy nice dinner and listen good music. Natasha knows very tallented singer, who plays bosanova etc, which was great option for Brasil guests. And string quartet performed over the ceremony and during the cocktail, starting with classical music, continuing with brasil and croatioan songs, movie and musical mellodies. Guests loved them! Tallented hair and make-up artist arrived from Budapest – Natasha´s parents live there and bride knows this lady for a long time. She was really good. Amazing photos were full of charm, romance and style and also kameraman made an excellent job. Mandarin Oriental has Classical chairs with chair covers, but couple wanted something else, more chic, like translucent glass chairs from Kartell, which were used for a ceremony and reception as well. Looked really cool.

zima – winter

77


S

vatební dort – zde to bylo zcela jasné – Natasha a Danijel milují mascarpone dort s čerstvými jahodami z Bake shopu. Přidali tam krásné fondánové květiny a studio, které dělalo sladkosti na dezertní bar, vytvořilo taktéž dva malé pejsky, kopie pejsků, které mají Natasha a Danijel doma. Sladký bar dále obsahoval cupcakes, sušenky a lízátka, vše ve svatebních barvách. Aby na svatbě bylo něco speciálního, vytvořilo grafické studio vějíře pro hosty, které byly připraveny na židlích, a hosté se mohli ovívat během obřadu. Na jedné straně byl vytisknut olivovník a na druhé byl plán obřadu se jmény. K tomu byly vytisknuty taktéž menu, jména na malých srdíčkách, které byly ve sklenicích (místo klasických jmenovek) a označení dezertů na dezertním stole, opět vše v barvě olivově zelené a světle růžové. Natasha vypadala nádherně v jejích šatech od Pronovias. Danijel byl také skvěle naladěn a sluníčko svítilo již od rána. Hosté přijeli půl hodiny před obřadem, aby si dali drink. Smyčcové kvarteto zahrálo první skladbu na příchod Danijela a maminky, druhá skladba již byla věnována nevěstě a jejímu tatínkovi. Obřad trval asi 20 minut a kněz nejenže každého rozplakal, ale i rozesmál. Bossanova na konec pak byla začátkem dalších oslav. Hosté si užili koktejlu na zahradě a manželé odjeli na společné fotografování na Pražský hrad. Pro zábavu dorazil kouzelník, který obcházel všechny hosty a ukazoval jim různé triky.

Elegantní koncept sestával z arvy lé, olivově zelené, světle ůžové, od, z květin yly použity olivové stromy, olivové větve, pivoňky , ůže a zahradní ůže .

78

Marriage Guide


C

ake – there was again no discussion – Natasha and Danijel love mascarpone cream cake with fresh strawberries from Bake shop. They added lovely fondan flowers on it and lady who made sweets for the sweet bar prepared also 2 little dogs, copies of Natasha and Danijel´ lovely dogs they have at home. Sweet bar included also cupcakes, cookies and cake pops, within wedding colours. To create something special, graphic designer made fans for the guests they could use over the ceremony. There was printed olive tree on one side and Order of service with the names of all attendees on the other side. In addition to this were printed menus, names on little hearts putted in the glasses (instead of traditional name tags) and signs for the sweet bar, all again in pink and olive colour. Natasha looked so pretty on the day, her Pronovias dress was just fab. Danijel looked very relaxing as well and sun was shining from the morning. Guests arrived 30 min before the ceremony to enjoy a drink. String quartet played song for the procession – Danijel and his mum, the second song was already for bride and her father, so romantic! Ceremony was about 20 min long and the priest made everyone not only cry, but also smile. Bossanova for the recession was beginning of all celebrations. Guests enjoeyd cocktail in the garden and newlyweds left for the photoshooting to the Prague castle. To have fun for guests arrived magician, who walked arend the guests and showed them different tricks.

The elegant concept did consist from white, off white, olive green, pale pink and blue tones, from flowers were used Olive trees, Olive branches, peonies, roses and garden roses.

zima – winter

79


P

o 90ti minutách se hosté přesunuli do Grand ballroomu, kde začaly proslovy, následované hudebním vystoupením. Pro vytvoření speciální atmosféry bylo použito dodatečné osvětlení v barvě růžové. Menu bylo vynikající, zaměřené hlavně na vegetariánskou kuchyni: Předkrm: Krevetový koktejl s avokádem nebo Salát tricolore – plátky rajčat, mozarella & avocado s balzamikovým vinaigrette Polévka: Rajčatová polévka se sýrem ricotta & bazalka Hlavní chod: Grilovaný losos, špenát & gratinované brambory nebo Pad Thai Nudle s Tofu nebo Vegetariánský kebab, rajčatové curry a rýže Svatební dort byl nakrojen jako dezert a sladký bufet byl otevřen poté. Pár si užil svůj první tanec a i ostatní hosté využili příležitosti zatančit si na parketu společně s nimi. Oslava skončila po půlnoci a byla to skvělá letní noc.

80

Marriage Guide


A

fter 90 min guests move inside the Grand ballroom, where they started with the speaches and then band already commenced. For the special atmosphere we used external lights in pink colour. Menu was delicious, focused mainly on veggie cuisine: Starter: Shrimp cocktail with avocado or Salata tricolore – sliced tomatoes, mozzarella & avocado with aged balsamic vinaigrette Soup: Tomato soup with ricotta cheese & basil Main course: Grilled salmon steak sautéed spinach & potatoes au gratin or Pad Thai Noodles with Tofu or Vegetarian kebab tomato curry and curd rice Wedding cake was served as a dessert and sweet bar was opened after. Couple enjoyed their first dance and all other guests took a chance to spent a while on the dance floor with the newlyweds. Party was over before midnight and it was great summer night.

zima – winter

81


Tým snù Deam team Organizace a koordinace svatby / Wedding planning and coordination

Exclusive Weddings in Prague (www.exclusiveweddingsinprague.com) Wedding ceremony and reception

Mandarin Oriental Prague

Wedding planning and coordination: ExclusiveWeddingsInPrague Wedding ceremony and reception: Mandarin Oriental Prague Photo: Stepan Vrzala Video: Marek Sodoma Wedding gown: Pronovias Shoes: Jimmy Choo Flowers: Inspirito by Marketa Motlova Music: Klarovo string quartet and Santiago Fereira Wedding Cake: Bakeshop Sweets for minibar: Namky Dezerterie

82

Lighting: Mr. Brumlich

Marriage Guide


Let Your Dreams Come True

M: +420 777 845 845

www.exclusiveweddingsinprague.com


“ ...about love, about life... ...simply spontaneous... “


A M B A S S A D O R

G R O U P

Svatba snů v luxusním romantickém hotelu v Mariánských Lázních

Opravdový zážitek z relaxace a luxusního prostředí

HOTEL ESPLANADE SPA & GOLF RESORT Karlovarská 438, 353 01 Mariánské Lázně e-mail: hotel@esplanade-marienbad.cz • www.esplanade-marienbad.cz

Svatební oslava v historickém centru Prahy

Oáza klidu v centru Prahy

HOTEL AMBASSADOR • ZLATÁ HUSA

Václavské náměstí 5-7, 111 24 Praha 1 e-mail: reservation@ambassador.cz • www.ambassador.cz


Most Beautiful Castles and Palaces


l Text: ing. Filip Uhlíř l Foto: Archiv redakce MG

Tip 6 Nejkrásnìjších hradù a zámkù Není žádným tajemstvím, že již malé holèièky sní pøedevším o dvou vìcech. Chtìjí být princezny a chtìjí krásného ženicha. Nejlíp prince, který pøijede na bílém koni. Tyto romantické pøedstavy s pøicházejícím rozumem postupnì ztrácí, aby s pøicházející svatbou pro zmìnu ztratily rozum. Po prvotním nadšení, kdy øeknou nervóznímu ženichovi ano, následují extatické telefonáty mamince a všemožným kamarádkám s jednoduchou vìtou „Tak už je to koneènì tady.“ Mumraj, který od té chvíle nastane, odsune ženicha, který byl døíve jistojistì ujišťován o tom, že je slunce nevìstina života, nejménì na pátou kolej. Nevìsta okamžitì svolá krizový štáb, který sestává z jejích nejlepších kamarádek (aby se tìšily z jejího štìstí) a z úhlavních rivalek (aby pokud možno pukly závistí). Ve skuteènosti pukají závistí kamarádky i rivalky. S naprostou jistotou pak lze sázet na to, že všechny zúèastnìné vytáhnou za specifického pištìní ze svých šuplíkù rùžové notýsky, ve kterých mají už od dìtských let peèlivì pøipravený podrobný itineráø celé svatby. Nìkde na zádní stránce je velmi pravdìpodobnì i umnì vystínován skica zámku, na kterém by se ideální svatba mìla konat. Pro takovéto nevìsty a pøedevším pak pro ženichy, kteøí nemají to srdce øíci ne (a že jich s nebezpeènì se rozšiøující emancipací pøibývá) pøinášíme výbìr tìch nejkrásnìjších svìtových hradù a zámkù. It’s no secret that already little girls dream about two particular things – they want to be a princess and marry a beautiful man who is, in the best case, a prince riding a white horse. They lose gradually these romantic imaginations due to coming reason only to lose afterwards their reason due to a coming wedding. After initial excitement and saying “Yes, I do” to her nervous future husband, it comes to ecstatic phone calls to mother and various friends with simple sentence “It’s finally there!” The subsequent bustle puts the groom, who was certainly assured he was sun of bride’s life, on the back burner. The bride calls immediately the emergency committee consisting of her best friends (to rejoice in her luck) and greatest rivals (to burst with envy). In reality, both friends and rivals burst with envy. It can be bet with certainty on that all the partaking ladies take pink notebooks out of drawer squealing with happiness. Since their childhood they have a well prepared and a detailed itinerary for the entire wedding. Somewhere at the back, there’s probably also a shaded sketch of a castle where an ideal wedding should take place. For such brides and primarily for grooms, who cannot say no (and it’s true their number is increasing gradually with spreading emancipation), we bring a selection of the most beautiful castles.

zima – winter

89


1.

90

Eilean Donan

Skotsko je sice nehostinná, ale krásná země. Hory, vřesoviště, blata, pes Baskervillský vyjící do noci na úplněk a Lochneska, které vyčuhuje hlava z jezera, to všechno jsou symboly této úžasné země. Jednou z dalších ikonických skotských scenérií je pohled na hrad Eilean Donan, který se vypíná na ostrově v místech, kde se střetávají tři fjordy. Takovéto místo bylo už v hlubokém středověku jako stvořené k tomu, aby na něm vznikl hrad. A dnes je to místo jako stvořené po opravdu stylovou svatbu. Historie tohoto místa tak sahá až do hlubokého středověku a to do 13. století, kdy byl hrad postaven pro obranu místních zemí před nájezdy Vikingů. Postupem času se hrad zmenšoval až na dnešní velikost. Pustnoucí hrad svůj bývalý význam zísMarriage Guide

kal na přelomu 17. a 18. století, kdy se za jakobínských nepokojů stal baštou Španělů. Angličané se však s odbojným hradem vypořádali nekompromisně. Vyslali tři těžce ozbrojené armádní fregaty, které celý hrad těžce bombardovaly několik dní. Hrad nakonec zcela zdevastovaný kapituloval. Celý tento historický výjev v sobě nese i určitou skrytou symboliku, kterou každý muž odhalí při hádce s partnerkou, které přijde na pomoc ještě tchýně a sestra. Po pár dnech jistě také zdevastovaný kapituluje. Na rozdíl od mnoha podobných lidských osudů má však příběh Eilean Donanu svůj happy end, nad kterým se rozbrečí nejedna křehká duše. Po dvou stech letech, kdy zpustošený hrad chátral zubem času, se našel jeho

vysvoboditel. Do krásných ostrých křivek romantické zříceniny se zamiloval hrabě a plukovník John Macrae-Gilstrap, který celý ostrov koupil a hrad po rozsáhle rekonstrukci uvedl zpět k životu. Příběh jako stvořený pro pohádkovou svatbu, kterou tu za 1500 liber skutečně nabízí. Ženich a mužská společnost si jistě také přijde na své, když při toulkách krajinou (třeba pod záminkou honu na lišku) narazí na jednu z místních vyhlášených palíren originální skotské single malt whisky. A když se k tomu všemu přidá fakt, že právě v tomto hradu bylo ve filmovém hitu Past sídlo lupiče gentlemana Seana Conneryho a natáčela se tu i bondovka Jeden svět nestačí, není o čem pochybovat. Společně s 007 můžeme jen konstatovat, že Žiješ jen dvakrát.


Although Scotland is a wild land, it’s beautiful as well. Mountains, moorlands, marshlands, hounds of the Baskerville howling on the full moon and Nessie whose head is poking out of the loch are symbols of this amazing land. Other iconic Scottish scenery is the view of the castle Eilean Donan at the island where three fjords meet. This location was tailor-made for building a castle as early as the middle Ages and today it’s perfect for really stylish weddings. History of this place extends to the deep Middle Ages. In the 13th century, the castle was built to protect local counties against the incursions of Vikings. The castle became gradually smaller up to today’s size. The decaying castle got its former importance back at the turn of the 17th and 18th century by turning into bastion for Spaniards during the Jacobin disorders. But the Englishmen dealt with the defiant castle uncompromisingly. They sent three heavily armed frigates that were dropping bombs at the castle for several days. The devastated castle capitulated. This historical scene can be seen as a symbol which probably each man understands when arguing with his mate to which mother-in-law and sister come to help. He probably capitulates being devastated after a few days. In the contrary to many similar life stories, the story of Eilean Donan has a happy end which not only one fragile soul makes to cry. After two hundred years of the castle falling into ruins in the course of time, a rescue was found. John MacRae-Gilstrap, earl and lieutenant, fell in love with the wonderful sharp curves of the romantic ruin, bought the entire island and, after extensive reconstruction, the castle was brought into being again. This is a story alluring enough to hold a fairytale wedding here, which is actually for 1500₤ possible. Groom and male company certainly get their money’s worth as well, when roaming through the landscape (maybe on the proper of fox hunting), they enter one of local popular distillery of original Scotch single malt whiskey. Considering the fact that there was robber’s, gentleman Sean Connery, seat in the blockbuster Entrapment and even Bond movie The World Is Not Enough was made here, there’s nothing to hesitate about. We together with 007 can just note you Only Live Twice.

zima – winter

91


2.

92

El Escorial

Španělský královský palác působí v suchém a hornatém středu země jako zjevení. Nechal ho postavit král Filip II., který jeho náročnou stavbu financoval přílivem zlata z objevované Ameriky. Pokud právě řešíte problémy s bydlením, tak nechť vám Filip II. slouží jako vítaná inspirace, která vás třeba jednou dovede k podobnému, satelitnímu bydlení. Nejedna nevěsta by si tu jistě uměla představit slušnou veselici. Jak by také ne. El Escorial stojí na ploše o velikosti 207 na 161 metrů. Je tady 9 žuMarriage Guide

lových věží, 16 nádvoří a 88 fontán. V klášteře je 12 křížových cest a 300 mnišských cel. Takže je celkem jasné, že by sem vešla slušná řádka příbuzenstva, a to i v případě, že si berete někoho z rodiny Hujerovy. Pokud se však chcete brát právě tady, musíte mít opravdu dobré konexe, nebo si brát člena španělské královské rodiny. Bohužel Král Juan Carlos i jeho syn jsou již zadaní, takže jestli neplánujete vražedné intriky, choutky na španělskou korunu si musíte nechat zajít. Faktem je, že pokud

by se vám mezi vládnoucí rod podařilo dostat přes nějakou z mladých infantek či infantů, El Escorial je se svou polohou ve více než tisících metrech nad mořem přímo ideálním letním sídlem v parném iberijském létě. Odpočinku od rušného Madridu navíc není nikdy dost a po ruce je tu téměř vše, klášter, bazilika, obrazárna, útulně zařízená národní knihovna i mauzoleum. Místní klid mohou snad narušit jen cikády nebo turisté.


The Spain royal palace gives the impression of a miracle in the dry and mountainous land’s centre. Then King Philip II decided about its building and the inflow of gold from the discovered America secured its funding. If you deal with troubles with housing, let Philip II be welcomed inspiration maybe leading to similar satellite living one day. Not only one bride can imagine her wedding here. It’s no wonder. The area of El Escorial measures 207x161 metres and includes 9 granite towers, 16 courtyards and 88 fountains. The monastery has 12 cloisters and 300 monk cells. It’s quite obvious it can hold quite a great amount of relatives even if you marry someone of the Walker’s or the Smith’s. However, you have to have good connections or marry a Spanish royal family member to hold your wedding here. Unfortunately, King Juan Carlos and his son aren’t single now. So if you don’t plan murdering intrigues, you have to give up your longing about Spain crown. On the other hand, if you somehow achieve to get among royal family members thanks to a young infant, El Escorial is an ideal residence in the hot Iberian summer thanks to its location in more than one thousand m.a.s.l. Man wants always rest from busy Madrid, therefore there’s monastery, basilica, art gallery, cosily equipped national library and even mausoleum. Local peace can be disturbed only by cicadas or tourists.

zima – winter

93


3.

94

Hohenzollern

Přísná kritéria pohádkových svateb by jistě splnil hrad Hohenzollern doslova eins, zwei. Přísnost je v tomto kontextu to správné slovo, protože hrad náleží dynastii Hohenzollernů, kteří dříve vládli jako pruští králové a poté i němečtí císaři. Paradoxně posledním králem z této rodiny byl rumunský panovník Michal I., kterého sesadili komunisté až v roce 1947. Nepořádek v Rumunsku, však asi nedokázalo zvrátit ani pět generací králů z echt pruské vojenské rodiny. Na druhou stranu je tu Marriage Guide

německá stopa svým způsobem patrná, protože pokud byl někdo náhodou na návštěvě rumunského vnitrozemí, jistě potvrdí, že se chce člověku zvolat „Bůh s námi!,“ což je shodou náhod už po staletí rodové heslo právě Hohenzollernů. Každopádně jakémukoli ženichovi, kterému by snad nevěsta navrhla svatbu na tomto sídle německé korunní rodiny, bych doporučoval si znovu vybavit staré, dobré, české přísloví „dvakrát měř a jednou řež.“ Což o to, v novomanželské domácnosti může

patrně očekávat pořádek. Všechno pěkně pinktlich. Otázkou však zůstává, jestli tam nebude panovat až moc velký ordnung. Samozřejmě submisivním jedincům, kteří v životě tápou a hledají partnerčinu vůdčí a pomocnou ruku, vždy pečlivě oblečenou v rukavičce z černé kůže, můžeme toto rozhodnutí jedině posvětit. Když už nic jiného, z života jim zbudou aspoň mlhavé vzpomínky na nádhernou svatbu v středověkém hradě s velmi zachovalou mučírnou a sbírkou pruských válečných zbraní.


To meet strict criteria for fairytale wedding would be certainly easy peasy even for the Hohenzollern castle. Strictness is the right word in this context because the castle belongs to the House of Hohenzollern which ruled here as Prussian Kings and then German Kaisers. It’s paradox that the last king of this family was Michael I of Romania who was dethroned by the Communist Party in 1947. But even five king generations of real military family weren’t able to reverse disorder in

Romania. On the other hand, the German trace is still obvious here – if someone has visited the Romanian midland, he would certainly confirm one wants to exclaim “God with us”, which is coincidentally the Hohenzollern’s motto for centuries. Anyway, I would recommend to any groom, whose bride has suggested this to hold your wedding at the seat of German royal family, to remember an old, good proverb “Look before you leap”. In the newlywed household, you can probably expect

order. Everything accurate. The question is, if there won’t reign much strict order. But, of course, to submissive individuals who grope in the dark and look for mate’s leading hand worn in black leather glove, we can only sanctify their decision. If nothing else, then at least hazy memories of a wonderful wedding in the mediaeval castle with a well-preserved torture chamber and collection of Prussian weapons will remain with them.

zima – winter

95


4.

96

Leeds Castle

Svatba v Leeds Castle je opravdu událostí na úrovni. Leeds se totiž pravidelně umisťuje mezi nejkrásnějšími hrady na světě a často podobné ankety na celé čáře vyhrává. Tomuto hradu postavenému v typicky anglickém gotickém slohu dodává na stylu především důmyslné postavení uprostřed vodních příkopů, ve kterých se zračí silueta jeho cimbuří. Hrad vznikl už v roce 1119 a od té doby byl neustále zkrášlován. O tom, že v tomto hradě vždycky žila ta nejvyšší třída, svědčí to, že byl hojně navštěvován samotným JinMarriage Guide

dřichem VIII. a později se stal rezidencí královských manželek. V případě Jindřicha VIII., který se svými ženami neváhal rozvést nebo je poslat na popraviště, to nemusí znít jako až takové terno. Ale hrad sloužil královnám dobře po celých 300 let. Původně obrané vodní příkopy byly dokonce dále rozšiřovány prý kvůli tomu, aby bylo místní panstvo dále od obyčejného lidu. Tady se prostě s plebejci paktovat nikdo nehodlal a aristokratický ráz si hrad, který je ostatně stále v soukromých rukou, uchoval dodnes. Rodina majitele prý kvů-

li udržení hradu musela prodat prakticky půlku Virginie. Ale je to vidět. Vše je v perfektním stavu, kousek od hradu je rozsáhlé golfové hřiště a v milimetrově střiženém přírodním bludišti kde kdo snadno ztratí hlavu. Ztratit hlavu by mohl otec nevěsty, když uvidí účet za svatbu, který se šplhá k 7 000 librám. Ale abyste se vzali právě tady, musíte být prostě gróf. K obřadu si můžete vybrat Panenskou věž nebo prostory samotného hradu a nakonec lze už jen doufat, že budete mít na manželství větší štěstí než Jindřich VIII.


A wedding in Leeds castle is really an event having class since this castle is regularly placed among world’s most beautiful ones and win often similar competition. Typical English Gothic style and primarily the ingenious position in the centre of moats, in which silhouette its battlements is mirrored, impart uniqueness to the castle. The castle was built in 1119 and was permanently beautified since then. That this place was the seat for the highest class proves that it was often visited by Henry VIII himself and later

became the residence of royal wives. In case of Henry VIII, who didn’t hesitate to get divorced or send his wives to scaffold, it doesn’t sound much like windfall, but the castle served well to queens for 300 years. The former moats were extended allegedly to keep common people further from local lords. Nobody wanted to consort with plebeians. The castle, which is actually in private hands now, has still a kind of aristocratic character. They say the current owner’s family had to sell a half of Virginia to keep the castle.

But it’s distinct. Everything is in a perfect state. Within a hair’s breadth of the castle, there’s a vast golf course and perfect natural maze which disorients almost everybody. But maybe bride’s father will lose his head as well when he sees the bill rising to 7000£. To marry here, you have to be a nobleman. The wedding ceremony can take place in the Maiden’s Tower or one of castle’s rooms. In the end, you just need to hope you’ll be luckier in marriage than Henry VIII.

zima – winter

97


5.

98

Malbork

Je středověký hrad, který leží na severu dnešního Polska. Samozřejmě ho nepostavili Poláci, ale Řád německých rytířů, který se zde usadil po tom, co byl vyhnán Uherským králem ze Sedmihradska. Malbork je také spolu s Pražským hradem a britským korunním hradem Windsor označován za největší hrad na světě. Bez jakýchkoli rozporů se pak jedná o největší cihlovou stavbu v Evropě. Po té, co byl řád definitivně poražen polskými vojsky, stal se hradem Polských králů. Po dělení Marriage Guide

Polska však opět připadl Prusku a nakonec Německu. Ve zkratce prostě Malbork patřil tu Německu, tu Polsku, kterému tedy náhodou patří i dnes. Hrad byl několikrát těžce poničen stejně jako středověké město kolem něho, ale nic se na něm nepodepsalo víc, než invaze Rudé armády (ostatně jako na celé Evropě), která polovinu hradu i celé město nenávratně poničila. Po válce sice Poláci přistoupili k obnově hradu, ale materiál z města byl prý použit k obnově rozbombardované Var-

šavy. Malbork ale rozhodně stojí za vidění, i když svatba v podobném prostředí je jednoznačně odvážným počinem. Psychologický profil nevěsty, která si jako ideální místo pro vlastní svatbu představovala Malbork tak nebude úplně jednoduchý. Spíše jde o alternativní typ se sklonem k ochranitelství a velkým soucitem pro outsidery. To, přiznejme si, není pro ženicha zcela nejlepší vizitka, ale láska je láska. Obdivovatelku Malborku pak nejlépe sbalíte v parku na smutné oči vaše slintajícího bernardýna.


This mediaeval castle is situated in the north of today’s Poland. However, it wasn’t Poles who made this place famous but the Teutonic Knights who settled here after they had been expelled by the Hungarian King out of Transylvania. Malborck castle together with Prague castle and British royal Windsor castle are determined the world’s largest castles. Without a doubt, Malborck is also the largest brick building in Europe. After the Order was definitively defeated by Prussian armies, it became Polish King’s castle. After

the division of Poland, it passed to Prussia and in the end to Germany. Briefly, Malborck castle belonged now and then to Germany or Poland which possesses it actually even today. The castle was several times damaged as well as the mediaeval city surrounding it. Nothing left its marks more on it than the invasion of the Red Army (after all, like on the entire Europe) which damaged irreparably half the castle and the entire city. After the war, Poland agreed with recovering the castle, but the material from the city was allegedly used for reconstruction of bombarded

Warsaw. Malborck is definitely worth seeing, even if a wedding in similar setting is considered to be a brave act. Psychological character of a bride who imagines Malborck to be perfect place for her wedding isn’t much simple. It’s rather an alternative type having tendency to protect and sympathise for outsiders. Let’s confess, this isn’t much good for groom’s reputation but love is love. The best way how to pick up the admirer of Malborck castle is in park with the sad eyes of your Saint Bernard dog.

zima – winter

99


6.

Versailles

Typologie nevěsty, která od malička snila o svatbě ve Versailles, se přímo nabízí. Tohle je prostě absolutní klasika. Pokud máte nějakou takovou doma, jste nenávratně ztraceni. Jedná se zcela jistě o femme fatale, která vám kompletně zamotá hlavu. Vsadil bych boty, že jste se nejspíš potkali v Pařížské, když naprosto dokonalá vycházela s novou kabelkou z butiku Luis Vuitton nebo Yves Saint Laurent a ve zpomaleném záběru házela svými lesklými, dlouhými vlasy. Na takovouto nevěstu už musíte být hráč, a Ludvík XIV., který dal Versailles postavit, hráč rozhodně byl. Tento Bourbon se nechal neskromně titulovat jako král slunce a při stavbě Versailles se řádně plácnul přes kapsu. Jen počáteční stavba stála v přepočtu na dnešní ceny více než 2 miliardy dolarů a každo-

100

Marriage Guide

ročně polykala až 25 procent celkových příjmů Francie. Na varování přízemních účetních, že stavba ruinuje státní rozpočet, lakonicky opáčil: „Stát jsem já!“ Paradoxem je, že stavbu komplexu z bývalého loveckého zámečku svého otce zahájil především proto, že v bouřící se Paříži se necítil dost bezpečně. Byly to ale výdaje na udržování místního dvoru, které nakonec stály hlavu jeho vnuka Ludvíka XVI. i jeho ženy a přispěly k Velké francouzské revoluci. Právě Marie Antoinetta si zde nechala postavit zámeček malý Trianon s vesničkou, kde se převlékala za pastýřku nebo dojičku krav, aby si odpočinula od dvorních povinností. Když na ni však hladovějící lůza v Paříži volala, že nemá chleba, s typickým suchým aristokratickým humorem odvětila: „Tak jezte dorty.“

Pod gilotinou jí prý bohužel tak do smíchu nebylo. Velikost Versailles nejlépe dokládá několik zajímavých faktů. Lidé, kteří sem přijeli poprvé, si často mysleli, že jsou již v paláci, zatímco vstoupili teprve do luxusních stájí pro dva tisíce koní. Velký zrcadlový sál osvětlovaly svícny až pro tisíc svíček a celková plocha Versailles včetně zahrad je větší než ostrov Manhattan. Jednou z největších místností je ložnice královny. Bohužel prostornost nebyla dána potřebami královských nočních hrátek (od toho měli králové vždy zástupy milenek), ale tím, že při veřejném porodu se do místnosti muselo vejít až dvě stě lidí. A pak, že přítomnost manžela u porodu je vymožeností 20. století. S „versailleskou“ nevěstou byste prostě neměl být troškař a musíte do toho jít po hlavě.


The typology of a bride dreaming about wedding in Versailles since her childhood is quite simple. This is just absolute classic. If you live with such woman, you’re lost. It must be a femme fatale who turns your head. I would put my money on that you’ve probably met her in the Paris Street in Prague when she went out with new handbag from boutique Luis Vuitton or Yves Saint Laurent throwing her shiny long hair like in slow motion. You have to be better than Louis XIV to gain such a bride. It was him who got this palace built. This Bourbon called himself the Sun King and spent huge amounts of money to build this stunning complex. Only the initial building cost in conversion to today’s prices more than 2 milliard dollars and ate up 25% of overall France’s income yearly. He retorted the

warnings by earthbound accountants, who said the building bankrupted the state budged, with “I am the state!” Paradox is that he started building the complex from his father’s former hunting castle because he didn’t feel safe in rebelling Paris but it was expenses for local court what cost his grandson’s Louis XVI and his wife’s head, and added insult to injury leading to French Revolution. It was Marie Antoinette who let built the little castle Trianon with a village where she dressed up as herdswoman or milkmaid to have rest from court duties. However, when starving rabble in Paris shouted they had no bread, she replied with typical aristocratic humour “Let them eat cake”, but when she was under guillotine she hadn’t such cheerful mood. Versailles’ largeness

documents best a few interesting facts. People who came here for the first time thought they were in the palace whereas they entered only the luxurious stable for 2 thousand horses. The Hall of Mirrors used to be lighted by candleholders for thousands candles and the entire are of Versailles inclusive of gardens is larger than Manhattan Island. One of largest rooms is the Queen’s Bedchamber but the size wasn’t determined by need of royal night frolics (kings usually had flock of mistresses for this purpose) but by the fact that, during the public birthing, the room had to hold almost two hundred people. And they say that husband’s presence at birthing is an achievement of the 20th century, strange. You shouldn’t be skinflint having “Versailles” bride and just go for it.

zima – winter

101


Plánujete svatbu nebo svatební cestu? Chtěli byste se vyhnout předsvatebnímu stresu a tlaku okolí? Toužíte prožít dovolenou, kterou si zapamatujete navždy? Očekáváte jedinečný zážitek a kvalitu? Chcete se jednoduše sbalit a odjet? Kontaktujte nás! Vše pro vás osobně testujeme! Připravili jsme již stovky svateb na tropických ostrovech! Na Mauriciu a Seychelách doporučujeme hotely Beachcomber!


Svatební cesty a výročí

Svatby na Seychelách

Leťte s námi změnit svůj život!

Svatby na Mauriciu

Cestovní kancelář Blue Marlin s.r.o. info@bluemarlin.cz, tel.:777 811 821 www.bluemarlin.cz


Vaše kouzelná svatba na Božím Oku statek

Budete okouzleni místem, kde se natáèel film Babovøesky II.


statek


Na Vaše pøání zajistíme: • Svatební obøad u nás • Kvìtinovou výzdobu • Party stany, hudbu, živou kapelu, fotografa, ohòostroj, hlídání dìtí, grilování u venkovního krbu a spoustu dalších doprovodných aktivit

Svatební hostina na míru Ubytovbání pro 50 osob Krásná prostorná zahrada 10 000m 2 bez bariér


Malé Chrášťany 4 +420 777 760 520 +420 777 760 524 info@bozioko.cz www.bozioko.cz


NABÍZÍME: • • • • • • •

Novomanželskou jízdu veteránem nebo projížďku v kočáře. Vypouštění bílých holubic. Svatební noc v romantických zámeckých pokojích. Svatební vizážistku. Ubytování pro svatební hosty v zámeckém hotelu. Kouzelnou svatební tabuli, originální kuchyně dle Vašich přání a bohatý výběr českých i zahraničních kvalitních vín. Další služby dle Vašich přání a to vše v pohádkové prostředí Ladova kraje a služby s městským komfortem a venkovskou srdečností.

WE OFFER: • • • • • • •

Honeymoon veteran ride or ride in a horse-drawn carriage. Draining of white doves. Wedding night in a romantic castle rooms. Wedding makeup artist. Accommodation for wedding guests in the Castle Hotel. Magic wedding table, original quisine according to your wishes and rich selection of Czech and foreign fine wines. Other services according to your wishes and all in a fabulous environment Lada ´s region and services to urban comfort and rustic warmth.

KUNICE-VIDOVICE 6, 251 63 STRANČICE • TEL.: +420 313 039 741 E-MAIL: HOTEL@ZAMEKBERCHTOLD.CZ • WWW.ZAMEKBERCHTOLD.CZ


Jiří Perutka Váš svatební fotograf „ Zastavím čas, v tom nejkrásnějším okamžiku “

tel.: +420 736 221 543 www.perutkafoto.cz www.facebook.com/perutkafoto


Dvacet pět kilometrů jihovýchodně od centra Prahy, v klidné krajině s rozlehlými lesy a četnými rybníky, se nachází historické šlechtické sídlo Štiřín.


Svatba na zámku Štiřín Nabízíme:

• svatební obřady v zámecké kapli nebo ve Francouzské zahradě

• slavnostní hostiny se svatební výzdobou na zámeckých salóncích a sálech • novomanželské apartmá • kompletní zajištění květin,

hudby, svatební limuzíny, kočáru s koňmi, vizážisty a kadeřníka, ohňostroje, svatebních dortů a koláčků

Zámek Štiřín, Ringhofferova 711 Štiřín, 251 68 Kamenice Tel.: +420 255 736 111 E-mail: hotel.zamek@stirin.cz www.stirin.cz


Pohádková svatba v  roměříži

K

Katka a Pavel žijí v Bratislavě, ale svůj svatební den se rozhodli prožít v romantické Kroměříži, která je známá svým historickým centrem a nádhernými zámeckými zahradami. Oba jsou pracovně zaneprázdněni, a proto se v listopadu 2012 obrátili emailem na naši svatební agenturu Juliana, abychom jim pomohli s realizací jejich svatby.

Text: Stanislava Červenáková Foto: Foto jursa, Ateliér7


Fairytale Wedding  in    roměříž

K

Zadání snoubenců znělo: svatba v srpnu a obřad v zámeckých zahradách nebo na Zámku. Nevěsta si přála mít bílé šaty s černo-stříbrnými doplňky a podobně doladit i ženicha. Hostina pro cca 80 lidí i s ubytováním. Zajištění fotografa, kadeřnice a květin. Svatební kytice z hortenzií. Z těchto základních informací jsme vycházeli a poslali snoubencům první návrhy, ceník našich služeb a předběžný rozpočet jejich svatby. První osobní schůzka proběhla již v prosinci, kdy si nevěsta s pomocí naší svatební agentky vybrala v salonu Juliana své vysněné svatební šaty z kolekce Jasmine Couture Bridal a ženich černo-šedý žaket, se všemi potřebnými doplňky. Nezapomněli jsme ani na svědky a družičky. Na první schůzce si budoucí manželé u nás objednali také prstýnky a oznámení. Z našich návrhů si vybrali obřad v Sala Terreně v Arcibiskupském zámku, který si také zvolili pro místo svatební hostiny. Předběžně jsme se domluvili i na výzdobě a barvě celé svatby. Po této schůzce probíhala další komunikace již jen pomocí emailu.

zima – winter

113


Vše jsme následně zařídili na matrice a na zámku. Zajistili jsme cateringovou společnost, floristku, kadeřnici a kosmetičku, domluvili jsme fotografa, kameramana, cukroví a svatební dorty. Naše svatební agentka vše řešila podle přání snoubenců a ti se mohli v klidu věnovat své práci a životu v Bratislavě. Nevěsta Katka přijela na poslední zkoušku šatů dva týdny před svatbou, abychom měli čas na případné úpravy. Nebyly třeba, šaty padly přesně. Společně jsme pak doladili harmonogram svatby, díky kterému všichni ví, co se bude kdy dít, od setkání svatebních hostů a vázání voniček, až po první tanec. Když přišel den D, vše klapalo podle harmonogramu. Úkolem svatebních hostů bylo se bavit a prožít tento den s novomanžely. Vše ostatní měla na starosti naše svatební koordinátorka. Jakmile vznikl menší problém, ať už při focení skupinek, se zasedacím pořádkem nebo s odvozem hostů, koordinátorka vše vyřešila a snoubenci si v klidu užili svůj velký den a s nimi i jejich hosté...

114

Marriage Guide


A co na to naše nevěsta Katka? „S manželem jsme se shodli, že jen díky naši koordinátorce, jsme vše zvládli, a prožili dokonalou svatbu na zámku. Byla to svatba jako z pohádky a to jsem vždy chtěla. 200 kilometrová vzdálenost nebyla žádný problém...stačily dvě schůzky a všechno ostatní už jsme probrali mailem. Ještě jednou děkuji agentuře Juliana za bezstarostnou a kouzelnou svatbu. Oba jsme měli nezapomenutelné zážitky, včetně našich hostů. A na tom mi záleželo nejvíce.“ And what did our bride Kate say? „My husband and I agreed that only thanks to our coordinator we managed everything and had a perfect wedding at the chateau. 200 kilometer distance was no problem at all... just two meetings and everything else was discussed via email. Once again big thanks to Agency Juliana for a stress free and magical wedding. We both had an unforgettable time – including all our 80 guests. And that’s what really mattered to me.”

www.svatbyjuliana.cz Agentura.juliana@post.cz Agency.juliana@gmail.com Moravská 3232, Kroměříž, 767 01 Fotograf: www.klarinetka.cz, Ateliér7 www.fotojursa.cz

zima – winter

115


Katalog

Zima

Winter

118 168 219 226 237

Šperky Jewelery

Svatební šaty Wedding Dress

Svatební služby Wedding services

Svatební květiny Wedding flowers

Svatební vozy Wedding vehicles


List of Wedding products

zima – winter • KATALOG – CATALOGUE

117


zima – winter • KATALOG – CATALOGUE

119


120

Marriage Guide


zima – winter • KATALOG – CATALOGUE

121


Photo by Jiří Štarha - www.jiristarha.cz

Osobitý šperk přímo pro Vás


Zlatnicví Janka Sokolovská 5/34, Praha 8 (Metro B/C - Florenc) Po - Pá: 8:30 - 19:00, So: 10:00 - 13:00 Tel: 222 313 527 Mobil: 603 207 707 E-mail: info@zlatnictvijanka.cz

zakázková výroba snubních a zásnubních prstenů ze zlata, stříbra, oceli a titanu možnost výroby z Vámi doneseného zlata velký výběr z našich vzorů opravy zlatých a stříbrných šperků velký výběr ze zásnubních prstenů prodej zlatých a stříbrných šperků výkup zlata prodej a opravy hodinek a nástěnných hodin

Při předložení této inzerce do 30.6.2014 sleva na objednávku prstenů 10%

www.zlatnictvijanka.cz


Šperkařský atelier


SNUBNÍ A ZÁSNUBNÍ PRSTENY PRAHA: Újezd 35, tel.: 257 323 836 BRNO: Orlí 3, tel.: 542 214 146


www.prsteny.cz


zásnubní prsteny

Love 015 Cena od 6680 Kč

Love 030 Cena od 5330 Kč

128

Love 018 Cena od 6370 Kč Marriage Guide


Love 031 Cena od 7280 Kč

Love 035 Cena od 4400 Kč

Love 055 Cena od 14 990 Kč

Love O37 Cena od 5370 Kč

Love 056 Cena od 4620 Kč

Love 051 Cena od 6370 Kč

www.prsteny.cz zima – winter • KATALOG – CATALOGUE

129


snubní prsteny

351 Cena od 13 460 Kč

343 Cena od 14 680 Kč

354 Cena od 16 700 Kč

130

342

352

Cena od 18 380 Kč

Cena od 14 580 Kč

Marriage Guide


340 Cena od 17 450 Kč

www.prsteny.cz zima – winter • KATALOG – CATALOGUE

131


snubní prsteny

326 Cena od 13 460 Kč

338 Cena od 20 920 Kč

348 Cena od 14 030 Kč

347

132

Cena od 13 570 Kč

353 Cena od 15 710 Kč

Marriage Guide


350 Cena od 15 600 Kč

www.prsteny.cz zima – winter • KATALOG – CATALOGUE

133


zima – winter • KATALOG – CATALOGUE

135


Ruční výroba zásnubních a snubních prstenů

Zlatnický Atelier Petr Pluhař Vodičkova 728/13, Praha 1-Nové Město 110 00 1. patro (zastávka tramvaje Vodičkova) email: ppluhar@email.cz, tel: 603 523 894, www.ppluharsperk.cz


Autorské šperky Zakázková práce zima – winter • KATALOG – CATALOGUE

137


SN-003 Harmonie pøírody www.invencie.cz

SN-045

Mokume gane www.invencie.cz

138

Marriage Guide


SN-091

Mokume gane www.invencie.cz

SN-065

Prsteny budoucnosti www.invencie.cz

SN-062

Prsteny budoucnosti www.invencie.cz

zima – winter • KATALOG – CATALOGUE

139


Harmonie pøírody www.invencie.cz

Harmonie pøírody www.invencie.cz

140

Marriage Guide


Harmonie pøírody www.invencie.cz

Prsteny budoucnosti www.invencie.cz

Harmonie pøírody www.invencie.cz

zima – winter • KATALOG – CATALOGUE

141


řemeslo, profesionálně Poctivéodvedená práce a osobní přístup ke každému zákazníkovi

Kontakt: zlatnictví Řehák–Karnas, Sladkovského 1787, Pardubice web.: www.rehak-karnas.cz, tel: +420 702 092 440


S

Nabídka zásnubních a snubních prstenů ve všech cenových relacích


Snubní prsteny č. 36 bílé zlato cena 10 500 za pár

Snubní prsteny č. 3 bílé a červené zlato cena 12 000 za pár

Snubní prsteny č. 55 bílé zlato

cena 13 000 za pár

Snubní prsteny č. 47 bílé zlato

cena 12 500 za pár

Snubní prsteny č. 48 bílé a žluté zlato cena 13 500 za pár

Snubní prsteny

KOUŘIL Rádi bychom Vám všem, co plánujete vstoupit do manželství, představili naši firmu. Jsme výrobci šperků se specializací na výrobu snubních prstenů. Na trhu působíme už řadu let. Myslíme, že můžeme nabídnout snubní prsteny originálního designu odlišné od těch ostatních. Naše prsteny jsou ručně vyráběné, každý kus je originál, proto si je můžete uzpůsobit podle svých představ.Používáme ty nejtvrdší slitiny zlata, naše šperky jsou barevně stálé, s kvalitně zasazenými kameny. Jako výrobci také můžeme oslovit příjemnými cenami, rychlým servisem a osobním přístupem.

Navštivte náš web www.snubni-prsteny-lk.cz

a přesvědčte se sami !


BISAKU SVATEBNÍ PRSTENY

Vstupte s námi do dimenze, která pøesahuje hranice všednosti

Zkuste svatbu jinak a pořiďte si svatební prsteny BISAKU osázené množstvím diamantů či zirkonů, které jsou pro snoubence stále oblíbenější volbou. Ani v tomto roce nezapomínáme na „svatbychtivé“ snoubence a přinášíme kolekce snubních prstenů, ze kterých nebudete chtít spustit oči. Náš profesionální tým je připraven vám v rámci kompletního servisu poskytnout i cenné rady týkající se svatebních trendů.

ZÁSNUBNÍ PRSTENY BISAKU – KOLEKCE COMSA Romantická chvíle, magická krabička s tajemným obsahem – okamžiky, na které se nezapomíná. Podle tradice by měl být den zásnub prozářen leskem zlatého prstenu s diamantem… Každý rok udáváme styl v oblasti zásnubních prstenů uvedením zbrusu nové kolekce. Ve zlatnické dílně v čele s našimi designéry počátkem každého roku navrhujeme nové modely zásnubních prstenů, které následně udávají trend a jsou zákazníky obdivovány pro moderní a inovativní vzhled. Ze zkušenosti již víme, že každý klient k nám přichází s vlastní představou zásnubního prstenu, co se týče stylu usazení kamene a samozřejmě také ceny. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli začít vyrábět převážnou většinu modelů s diamanty či zirkony o různých velikostech, které uspokojí rozmanitou poptávku. Každý z našich prstenů se vyznačuje osobitým designem i úctou k tradičnímu řemeslnému zpracování.

www.snubni-prsteny.cz


NOVÉ TRENDY U SNUBNÍCH PRSTENŮ Nové trendy při výběru snubních prstýnků se mnohdy prolínají se styly, které se opakovaně vracejí. Mezi „stálice“ patří snubní prstýnky z bílého zlata a novinkou je výběr dámského snubního prstenu s větším počtem kamenů. Snoubenci byli ještě donedávna vůči prstenům s více než jedním kamenem poněkud nedůvěřiví - důvodem byl strach z vypadnutí kamenů. Tyto obavy se nám však za naši více než 20letou existenci podařilo obrátit v důvěru, a to díky schopnostem našich zlatníků a využívaným technologickým postupům, kdy jsme posunuli úroveň kvality zasazování kamenů téměř k dokonalosti. Diamanty i zirkony zasazujeme převážně do jemných linií drážek, díky kterým kameny nevyčnívají nad povrch šperku a jsou tak chráněny před kontaktem s tvrdými materiály při běžném nošení. Tato technologie navíc umožňuje větší průnik světla ke kamenům a tím znásobí jejich lesk. Zlatý snubní prsten osázený diamanty či zirkony se proto stává vyhledávaným a obdivovaným trendem. Mezi další aktuální trend patří nošení zásnubního a snubního prstenu dohromady na levém prsteníčku. Tento trend k nám přišel ze zahraničí a velmi dobře se ujal. Žádná nevěsta nechce po svatbě zásnubní prsten odložit, a proto je tato varianta velmi oblíbená. Oba typy prstenů se mohou stylově vzájemně doplňovat a umocní se tak celkový dojem. Díky používání vyspělé výrobní technologie v naší zlatnické dílně se stávají jednotlivé modely snubních prstenů nenapodobitelnými originály, vyznačujícími se vysokou kvalitou zpracování a s tím související dlouhou živostností.

SNUBNÍ PRSTENY – KOLEKCE LINIA Modely snubních prstenů z kolekce Linia patří mezi naše absolutní bestsellery. Ptáte se, čím to je? Z jakého důvodu je tato kolekce pro snoubence tak zajímavá? Tajemství tkví v rozmanitosti, v distingovaných a dokonale vybroušených liniích spolu s jemně provedenými detaily a promyšleně zasazenými kameny.

CELOŽIVOTNÍ SERVIS ZDARMA I když používáme nejtvrdší možné slitiny drahých kovů na evropském trhu, dřív nebo později dojde u svatebních prstenů k opotřebení vlivem běžného obnošení. Naším přáním a cílem je naprostá spokojenost našich zákazníků, a proto jsme zavedli celoživotní servis svatebních prstenů BISAKU. Naši zákazníci mají tak možnost si nechat své prsteny v rámci tohoto programu kompletně zrenovovat, a to zcela zdarma.

Přijďte si osobně prohlédnout naše kolekce svatebních prstenů do jedné z prodejen BISAKU klenotnictví. Najdete nás v romantické části Starého Města v Praze, přímo ve Štupartské ulici č. 9, a v samém srdci Brna, v Jánské ulici č. 12. Budeme se těšit na vaši návštěvu.

147

www.snubni-prsteny.cz zima – winter • KATALOG – CATALOGUE


Comsa C12 Cena se zirkonem od: 6 790 Kè Cena se briliantem od: 21 900 Kè

www.snubni-prsteny.cz/comsa


zásnubní prsteny

Comsa C13

Comsa C6

Comsa C8

Cena se zirkonem od: 4 590 Kè Cena se briliantem od: 16 900 Kè

Cena se zirkonem: 5 290 Kè Cena se briliantem: 17 800 Kè

Cena se zirkony: 7 490 Kè Cena se brilianty: 37 900 Kè

zima – winter • KATALOG – CATALOGUE

149


Linia 4690 Cena za pár se zirkonem: 22 650 Kè Cena za pár s briliantem: 24 650 Kè

www.snubni-prsteny.cz


snubní prsteny

Linia 4577-5

Linia 4578

Linia 4238-3,5

Cena za pár se zirkony: 18 900 Kè Cena za pár s brilianty: 35 800 Kè

Cena za pár se zirkony: 13 500 Kè Cena za pár s brilianty: 15 900 Kè

Cena za pár se zirkony: 13 750 Kè Cena za pár s brilianty: 47 950 Kè

zima – winter • KATALOG – CATALOGUE

151


Linia 4693

Linia 4636

Linia 717/4,5

Cena za pár se zirkony: 11 700 Kè Cena za pár s brilianty: 22 150 Kè

Cena za pár se zirkony: 17 650 Kè Cena za pár s brilianty: 21 250 Kè

Cena za pár se zirkonem: 15 300 Kè Cena za pár s briliantem: 16 250 Kè

www.snubni-prsteny.cz


Linia 4626

Linia 4639

Bisaku Vintage B38

Cena za pár se zirkony: 13 500 Kè Cena za pár s brilianty: 18 250 Kè

Cena za pár se zirkony: 15 500 Kè Cena za pár s brilianty: 75 500 Kè

Cena za pár se zirkony: 15 350 Kè Cena za pár s brilianty: 25 900 Kè

zima – winter • KATALOG – CATALOGUE

153


154

Marriage Guide


Praha: Štupartská 9, +420 222 310 180, praha@bisaku.cz Brno: Jánská 12, +420 542 213 154, brno@bisaku.cz

zima – winter • KATALOG – CATALOGUE

155


snubní prsteny

jana mikulíková šperky v rukách tel.: 739 255 220 www.jm-prsteny.cz Slámova 51 Brno - Černovice 618 00


Zlatnictví HELIOS

Nabízíme kvalitní snubní i zásnubní prsteny v nejvyšší kvalitě za skvělé ceny. Můžete si vybrat z ručně nebo strojově vyrobených modelů, které si sami navrhujeme a vyrábíme Také můžeme zhotovit snubní prsteny podle Vašeho přání. Dále nabízíme velký výběr šperků ze zlata, stříbra i chirurgické oceli. Kontakt: Zlatnictví ELIOS, Dr. Martínka 1590/6, 70030 Ostrava-Jih - Hrabůvka web.: http://www.helios-zlato.cz/, tel: +420 596 711 979

H


158

FRANCOUZSKÁ 13 • NÁMĚSTÍ MÍRU • 120 00 PRAHA 2 • TEL. 222 518 222 • 605 281 900 WWW.ATELIER-SPERKU.CZ Marriage Guide


Strit + Stity

CENA 18 800 KČ WWW.ATELIER-SPERKU.CZ

Dejv +Dejzy

CENA 16 900 KČ WWW.ATELIER-SPERKU.CZ

Zet +Zety

CENA 22 900 KČ WWW.ATELIER-SPERKU.CZ

Jakl + Jaky

CENA 15 900 KČ WWW.ATELIER-SPERKU.CZ

Bejel + Bejzy CENA 14 700 KČ WWW.ATELIER-SPERKU.CZ

zima – winter • KATALOG – CATALOGUE

159


723 šířka 55 mm cena od 17500 Kč


894 šířka 4 mm cena od 14 700 Kč

889 šířka 5 mm cena od 15 700 Kč

891 šířka 45 mm cena od 14 700 Kč

Snubní prsteny si vyměňují při svatebním obřadu ženich s nevěstou jako symbol slibu lásky, věrnosti a spojení, která je vyjádřena kruhem, jenž nikde nekončí. Prsteny se stanou každodenním doplňkem, proto by měly být jedinečné. Pro snubní prsteny je důležitá volba kvalitního materiálu a desing by měl odpovídat osobnosti, protože už celý život budou Vaší součástí. Svatební den tak jako tak budou připomínat…

898 šířka 6 mm cena od 24 000 Kč


908 šířka 5 mm cena od 17 500 Kč

893 5 mm cena od 17 700 Kč

892 šířka 5 mm cena od 21 900 Kč

897 šířka 6 mm cena od 23 900 Kč

896 šířka 55 mm cena od 19 800 Kč


895 šířka 6 mm cena od 24 000 Kč

Veriana s.r.o. „Ceske Klenotnictvi“ Latrán 15, 381 01 Èeský Krumlov Tel.: +420 774 516 447 Emanuel V Leonardo spol. s.r.o „EVL SPERKY“ OD Bíla Labuť, Na poøíèí 23, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 775 200 740 Emanuel V Leonardo spol. s.r.o „EVL SPERKY“ Karla IV, č. 1 ( vchod z náměsíi Přemysla Otakara II.) 370 01 Česke Budějovice

e-mail: info@evl-sperky.cz, www.evl-sperky.cz


SNUBNÍ PRSTENY

ROTAX

Specializovaná prodejna výběr z 1000 modelů

Brno, Jánská 10 tel.: 542 217 996 otevřeno: po–pá 9–18:30 so 9–13

Praha, Revoluční 22 tel.: 222 313 520 otevřeno: po–pá 9–18:30 so 11–15

www.rotaxcz.com


snubniprsteny4U.eu

Prodejna ocelových šperků a snubních prstenů, Pospíšilova 281, 500 03 Hradec Králové 3 Provozní doba: Po–Pá 9:00–17:00, So–Ne dle telefonické domluvy web: www.snubniprsteny4U.eu, e-mail: info@snubniprsteny4u.eu

tel.: +420 731 149 574

SL EV CW OV S

Up le -52 Ý K v do latn a -NQ U 1 31 ěn 0 77 PÓ .1 í s % N .2 l e 01 vy 4

široký výběr snubních a zásnubních prstenů


K ol ekce zlatých šper ků s br il ianty

1

2

3

VALENTÝNA ∙ ZÁSNUBNÍ PRSTENY 1 prsten 324-354-5583.., 2.30 gr., 1.00 ct., 89.900,2 prsten 314-354-5415.., 2.65 gr., 0.15 ct., 21.990,- | 314-354-5430.., 3.00 gr., 0.30 ct., 37.990,3 prsten 314-354-5515.., 2.15 gr., 0.15 ct., 16.990,- | 314-354-5525.., 2.20 gr., 0.25 ct., 25.990,4 prsten 314-354-5710.., 2.60 gr., 0.10 ct., 17.990,- | 314-354-5720.., 2.90 gr., 0.20 ct., 24.990,5 prsten 314-354-5315.., 2.30 gr., 0.15 ct., 16.990,- | 314-354-5350.., 3.00 gr., 0.50 ct. , 76.990,-

4

5


PF 2015 Ano, čtete správně, skutečně 2015. V sobotu jedenáctého ledna totiž vyrážíme do Barcelony vybírat modely Pronovias 2015.  Svatební dům Nuance je tradičním hostem barcelonské fi rmy Pronovias na mezinárodních prezentacích předkolekcí rok dopředu. Sotva jsme vybalili svatební šaty letošní, už je třeba diskutovat o trendech na rok příští. Na lednových kongresech Pronovias testuje podmanivost nových střihů a designérských kreací za účasti hlavních zástupců z celého světa, aby si dle jejich objednávek, které odrážejí lokální vkus a specifi ka, upřesnila quo vadis dalšího modelového roku. Tzv. International presentation of the Pronovias Advance 2015 Collection proběhne v hotelu Hesperia Tower 5* v Barceloně. Akce je víkendová a o jejím průběhu a trendech se dočtete v příštím čísle tohoto časopisu.

168

Marriage Guide


Novinky z Pronovias budeme hned týden po návratu prezentovat na svatebním veletrhu na Výstavišti v Českých Budějovicích. Tématu svatebních veletrhů se budu věnovat v následujích řádcích. Delší dobu vyjadřuji nespokojenost s jejich množstvím a úrovní. Domnívám se, že svatební veletrh musí odrážet noblesu a výjimečnost svatby - příprav a svatebního dne, coby nejdůležitějšího okamžikum v lidském životě. V den svatby se totiž zakládá manželstvím nová kvalita spojením dvou individualit. Manželství není na rozdíl od „hromádky“ jen výhodné soužití páru s momentální náklonností. Sňatek je slib jeden druhému, že se budou snažit zdokonalovat, pracovat na své osobnosti, s jasnou a mnohdy i kritickou zpětnou vazbou. Právě ona kritika a nutnost konsenzu v nejrůznějších situacích života dělá člověka serióznějším, zkušenějším a pokornějším, připravenějším na rodičovství, které je smyslem života. Svatba je svatý grál, který by se neměl povalovat po tržištích, které mnoho svatebních veletrhů připomíná. V zahraničí je tomu tak, že zvláště svatební veletrhy jsou zároveň kulturní událostí a přehlídkou vkusu a decentnosti. Na svatebních veletrzích byste neměli potkávat uhoněné a strhané vystavovatele, ladící x akcí v měsíci s provozem několika provozoven najednou. Jak myslíte, že nové veletrhy v Česku vznikají? Obvykle se budoucí organizátor zhlédne v nějakém tradičním svatebním veletrhu s vidinou snadného výdělku. Bezelstně si představuje takovou nějakou hezkou akci „i u nás“. Svatební šaty, voňavé dorty a květinová aranžmá se přece líbí každému, proto jistě přijde hodně lidí (...) Při zařizování nového veletrhu okopíruje systém, formuláře a reklamní texty toho navštíveného, přidá pár frází a koktejl rozešle potenciálním vystavovatelům, ovšemže těmtýž z bulletinů zavedených veletrhů, koneckonců, má jich plnou tašku. Když se zkušení vystavovatelé nehrnou, je novopečený pořadatel zaskočen, protože už rozjednal sál a nechal tisknout plakáty. Proto se začne podbízet, vystavovatelská místa dává skoro zdarma, je rád, když zaplatí své náklady. Nějací vystavovatelé přijedou, lidí také pár přijde, akce je uskutečněná, může se začít ve veřejnosti řešit, čeho bylo na veletrhu málo zima – winter • KATALOG – CATALOGUE

169


a kdo vyhrál tombolu. Nicméně, když poté v daném regionu přijde čas tradičního veletrhu (před kterým měl ten nový samozřejmě záměrně časový náskok), a profesionální organizátor začne volat „svým“ vystavovatelům, jak už tomu mezi lidmi bývá, šibalsko-obchodnicky mu začnou i dlouholetí partneři říkat, že na tom novém veletrhu stál stánek třetinu a dělat s účastí drahoty. Síly vystavovatelů se tříští, cílová skupina návštěvníků se drobí, důstojné ceny za pronájmy stánků (které zajišťují grácii a kulturu daného veletrhu) se bortí. Lidé, lpěte na tradičních svatebních veletrzích! Vystavovatelé, důkladně si vybírejme! Organizátoři všeho druhu, věřte, že víc za stánek je také víc kvality a smysluplnosti akce! Viktor Blažek, Nuance.cz

170

Marriage Guide


NEJvíCE ProNoviAS? NuaNce.

www.nuance.cz


NÁRODNI EXTrATŘÍDa SvATEBNí DŮM NUANCE založil novodobou moderní svatební branži v České republice. Jako první soustředil prémiové svatební firmy pod jednu střechu a stal se hlavním zástupcem Pronovias Barcelona v Čr. v NUANCE NAJDETE svatební a společenské šaty autorské zlatnictví / svatební obuv / pánský butik cukrárnu s kavárnou / svatební dorty / redakci svatebního časopisu / svatební a květinové dekorace SvATEBNí DŮM NUANCE NÁroDNí 23

SvATEBNí SALoN NUANCE přinesl v roce 1995 do Českých Budějovic prémiovou kvalitu ve svatební branži. Stal se salonem pro nejnáročnější klienty s nekompromisní nabídkou svatebních šatů Pronovias a pánských obleků Wilvorst k pronájmu i k prodeji. v NUANCE NAJDETE svatební a společenské šaty prsteny / svatební obuv / pánské obleky vlastní svatební magazín s kontakty na ostatní svatební služby SvATEBNí SALoN NUANCE BiSKUPSKÁ 31

WWW.NuaNce.cZ


PRONOVIaS DoPorUČUJE NuaNce NuaNce SVaTeBNÍ DŮM PRaHa NuaNce SVaTeBNÍ SaLON ČeSKÉ BuDĚJOVIce WWW.NuaNce.cZ | WWW.SVaTeBNI.cOM


LAURIS PRONOVIAS 2014 BY NUANCE only for sale 49.400 CZK

www.nuance.cz


DIETRICH PRONOVIAS 2014 BY NUANCE only for sale 60.300 CZK

www.nuance.cz

zima – winter

175


OMAYA PRONOVIAS 2014 BY NUANCE only for sale 48.800 CZK

www.nuance.cz

OREL PRONOVIAS 2014 BY NUANCE only for sale 31.900 CZK

www.nuance.cz

176

Marriage Guide


He? Scent. Charisma. Javier Arnaiz.

Components by

Luxury brands Javier Arnaiz and Pronovias to buy. NUANCE Wedding House, Národní 23, Prague 1. www.nuance.cz


Svatební salon

Dokonalé Kaznìjov Svatby


Svatební salon Dokonalé Svatby Kaznějov u Plzně. Hlavní činností je půjčování a prodej svatebních a společenských šatů a pánských a chlapeckých obleků. Kromě zapůjčení svatebních šatů nabízí svatební salon dokonalé svatby vše, co se svatebním dnem každé nevěsty souvisí: svatební oznámení, snubní prstýnky, svatební kytice s kompletní výzdobou svatební hostiny, česání, líčení nevěsty a svatebčanů, dorty, ohňostroje, svatební koberec, potahy na židle, svatební vozy, foto, video, prostě vše co je potřeba k dokonalé svatbě. Z Plzně dojedete autem do Kaznějova za cca 10 minut. Celková plocha salonu je více než 220 m2.

Více na www.dokonalesvatby.cz


Výhradní zastoupení francouzských svatebních šatů pro ČR + SR těchto značek:

www.svatebni-saty-amelie.cz, www.bridarling.com


Se salonem Romantik Paris bude váš svatební den skutecnì romantický 182

Marriage Guide


V našem svatebním salonu Romantik Paris, který vznikl již v roce 1994, pùjèujeme, ale také prodáváme luxusní dámské a pánské svatební šaty Cymbeline Paris, Mariées de Paris, Emelie Costa, Wilvorst a dalších renomovaných znaèek.

Text a foto: Archiv Romantik Paris

Naše nabídka uspokojí jak nevìsty toužící vdávat se v nežné romantice, tak i ty, které dávají přednost netradičním modelům či klasické eleganci: máme šaty velmi jednoduché, zdobené, extravagantní i velmi elegantní.

JAKÉ NABÍZÍME MATERIÁLY? Například hedvábí, satén, hedvábný taft i pravou francouzskou krajku. Pokud si nevyberete z šatů vystavených v našem salonu a chtěla byste si koupit jiný model, mužeme jej pro vás z kompletní nabídky těchto značek objednat.

Než najdete šaty podle svých představ, budete možná chtít několikery vyzkoušet. Proto se raději objednejte předem, abychom měli čas jen pro vás. Vyhradte si alespoň jednu hodinu, abyste si v klidu vybrala nejen šaty, ale také doplňky – svatební obuv, šperky, ozdoby do vlasů apod. Doplňky si nejlépe vyberete, když budete mít svatební šaty na sobě. Nezapomeňte, že vaše oblíbená bižuterie z domácích zdrojů nemusí se zvolenými svatebními šaty ladit. Pokud tedy chcete být dokonalá, neponechávejte ani ten nejmenší detail náhodě, aby se nepokazil výsledný dojem. Nebudete-li si čímkoliv jistá, naše školené asis-

tentky jsou pripravené podat vám kdykoliv pomocnou ruku. Proto se nebojte na cokoliv se jich zeptat. Poradí vám i v tom, jak se v šatech pohybovat, jak si v nich sedat, nastupovat do auta, nebo doladit vybraný model pomocí různých vlasových doplňků, závojů, rukaviček a bižutérie. Nevìsta a ženich spolu musí ladit. Nevìsta se ženichem by měli ve svatební den vytvořit ideální pár. Měli by působit harmonicky, ladit spolu – nejen co do barvy, ale i do stylu. Někdy ženich usoudí, že mu postačí běžný konfekční oblek, a když se pak vidí na fotografiích, výsledek ho zaskočí. zima – winter • KATALOG – CATALOGUE

183


Nevěsta v modelových šatech jen září, protože chtěla vypadat a vypadá dokonale (vždyt si také dala na výběru záležet), ale on vedle ní pusobí, jako když si na chvíli odbehl z kanceláře. Takové zklamání si můžete ušetrit, když využijete našeho bohatého výberu kvalitních pánských obleku značky Wilvorst i jiných. Svatební oblek by měl být opravdu společenský a tudíž ne takový, ve kterém chodíte bežne do práce. Samotný svatební den by měl být pro snoubence okamžikem zcela výjimečným, na který budou vzpomínat po celý život. Proto ani ženich nesmí nic zanedbat. Jeho chvíle nastane, když má nevěsta vše vybrané, protože jeho oblečení se rídí podle jejích šatů. I on musí všechno sladit – oblek, vestu s kravatou nebo plastronem, košili, boty). Pořítáme i s družickami. U větších svateb bez problému oblékneme celý doprovod (družicky i družbu) a vše uvedeme do souladu s barvami celé svatby.

KOLIK TO VŠECHNO BUDE STÁT? Cena za vypůjčení dámských svatebních šatů je od 4500 Kc až do zhruba 15 500 Kc (záleží na značce). Je to včetně spodničky, vyčištení šatů a případných úprav. Cena za půjčení pánského obleku či smokingu se pohybuje od 2000 Kc do 3500 Kc. Má-li ženich oblek svůj a chce si půjčit třeba jen slavnostní vestu a regatu, zaplatí za tuto službu 1500 Kč (u značky Wilvorst). Prodejní ceny dámských svatebních šatů začínají již na 15 000 Kč. Pokud je na nich nutné něco upravit, například prodloužit sukni, zabrat živůtek apod., ceny se zvyšují jen nepatrně. U pánských obleků se prodejní ceny pohybují od 9000 Kč do 13 000 Kč. Pokud dámské nebo pánské svatební šaty, které si vyberete, nejsou ihned k prodeji (na skladě), dodáme vám je za dva až dvanáct týdnu. Prodáváme i půjcujeme také společenské a plesové šaty, pánské obleky, obleky pro deti, šaty pro družicky, nebo smokingy či fraky, určené pro slavnostní účely. Ke všem máme bohatý výber veškerých nezbytných doplňnku – jak u svatebních, tak u společenských šatů. Dámy a nevěsty si u nás mohou vybrat a sladit s oblečením například bižuterii, vlasové doplnky, strevíčky, polštárky na prstýnky, podvazky pro štestí a další drobnosti, bez kterých se správná svatba neobejde. Poradíme vám i s výberem kytice pro nevěstu, která by také měla ladit s jejími šaty. Pro pány a ženichy máme připravené: boty, vesty s regatou, košile frakové i společenské, motýlky, kravaty, manžetové knoflíčky a další nezbytné doplňky.

SVATBA BEZ STAROSTÍ – TO JE SVATBA NA KLÍČ Nechcete ve svatební den rešit organizační záležitosti jako zasedací pořádek u stolu, fotografa, či v jakém kdo pojede autě? Přeneste své starosti na naše bedra! Máme bohatou praxi pri zajištování nejrůznejších svatebních služeb, umíme splnit každé vaše prání. V prvé řadě z vás sejmeme břemeno vyřizování předsvatebních formalit a zajistíme pro vás i termín na matrice, zámku i v kostele – v jakémkoliv obřadním místě, které si vyberete, třeba i velmi neobvyklém.

184

Marriage Guide


Dámské a pánské svatební šaty

Obstaráme podle vašeho výběru svatební oznámení, snubní prsteny, kompletní květinovou výzdobu. Poradíme vám, jak to udělat, abyste nedostali řadu stejných svatebních darů, třeba prostřednictvím založení svatebního listu. V den svatby pošleme k nevěste domů vizážistu a kadeřníka. Vezmeme si na starosti hostinu včetně menu, dortu a zasedacího pořádku, a půjdeme s vámi na ochutnávku.

Splníme vaše přání ohledně speciálního programu, ať už jde o vystoupení oblíbeného zpěváka, ohňostroj, šermíře, trubače nebo kohokoliv jiného. Dopravu do obřadní sině i na hostinu budete mít díky nám zcela bez stresu. Ohlídáme za vás, aby všichni hosté prišli včas, zajistíme pro ně ubytování, nachystáme svatební výslužky a další drobnosti, které dělají svatbu svatbou.

Pokud jste nerozhodní, pomůžeme vám i zorganizovat svatební cestu. Zkrátka zkoordinujeme váš svatební den tak, že proběhne naprosto hladce. Náš salon má totiž i svoji vlastní svatební agenturu, a díky tomu si můžete užít svůj svatební den zcela bez starostí. Jen dobrou náladu si musíte přinést sami… Svatební salon Romantik Paris je zárukou dokonalé svatby bez starostí.

PŘIJDTE SE K NÁM PODÍVAT A NÁŠ OCHOTNÝ A ZKUŠENÝ PERSONÁL VÁM RÁD A FUNDOVANĚ PORADÍ. TEŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTEVU. zima – winter • KATALOG – CATALOGUE

185


Falbala

Elegantní šaty s „krajkovým prodlouženým tělem“ a volánovou sukní lze doplnit hladkým topem s látkovou květinou. Půjčovné: 16 000 Kč Barva: slonová kost Materiál: hedvábí, krajka Velikost: 38-40 Prodej: od 39 500 Kč Barva: slonová kost Materiál: hedvábí www.romantikparis.cz

186

Marriage Guide


Fadela

Splývavé krajkové šaty zdobí krajková květina. Půjčovné: 14 500 Kč Barva: sv. šampaň Materiál: krajka Velikost: 36-38 Prodej: od 28 900 Kč Barva: sv. šampaň Materiál: krajka www.romantikparis.cz

zima – winter • KATALOG – CATALOGUE

187


Fragrance

Romantické šaty s hladkým asymetrickým korzetem a bohatou tylovou sukní. Půjčovné: 15 500 Kč Barva: bílá Materiál: tyl, krajka Velikost: 36-38 Prodej: od 29 300 Kč Barva: bílá, šampaň Materiál: tyl, krajka www.romantikparis.cz

188

Marriage Guide


Folie

Krajkové krátké šaty. Prodej: od 16 900 Kč Barva: sv. šampaň Materiál: krajka www.romantikparis.cz

zima – winter • KATALOG – CATALOGUE

189


Felixia

Romantické svatební šaty s krajkovým korzetem a tylovou sukní. Prodej: od 29 900 Kč Barva: bílá, sv. šampaň Materiál: krajka, tyl www.romantikparis.cz

190

Marriage Guide


Feryella

Extravagantní šaty s asymetrickým korzetem a bohatou volánovou sukní. Šaty lze objednat s krátkou sukní. Půjčovné: 14 500 Kč Barva: sv. šampaň Materiál: organza Velikost: 36-38 Prodej: od 25 900 Kč Barva: bílá, sv. šampaň Materiál: organza, hedvábí www.romantikparis.cz

zima – winter • KATALOG – CATALOGUE

191


192

Marriage Guide


Svěřte se do našich rukou a my Vám zajistíme nezapomenutelný svatební den, na který budete vzpomínat nejen Vy, ale i Vaši hosté. Svatby podle Katy +420 773 786 999 katy@svatbypodlekaty.com

Pomůžeme Vám: • najít vhodnou lokalitu pro Vaši svatbu • poradíme s úředními formalitami • navrhneme Vám výzdobu místa obřadu a hostiny • • doporučíme ty nejvhodnější a prověřené dodavatele služeb • půjčíme Vám veškerý inventář, takže nebudete muset nic pořizovat • • povedeme Vás celým Vaším svatební dnem, aby jste se cítili jistí a užili si tak celý svatební den •


Autumn

Sokolskรก 41, Praha 2 (+420) 222 938 363, (+420) 733 421 177 info@svatbasnu.cz, www.svatbasnu.cz Albany


Svatební šaty roku 2014

Svatební šaty roku 2014 budou ve stylu vintage s návratem k ramínkům a luxusní krajce s květinovýmy vzory. Pokračuje trend smetanových odstínů od diamantově bílé až po klasickou champagne. Tyto barvy si lépe než tradiční bílá rozumí s různými tóny pleti a použitými krajkovým vzory. Velkým hitem roku 2014 jsou holá nebo poodhalená sexy záda zahalená pouze v průsvitné krajce s ornamentálním vzorem. Převažujícím střihem je štíhlejší silueta, široké kaskádové sukně jsou na ústupu.

Od prosince 2013

v našem svatebním salonu. Alyce


Salon S alon Mierva

Prodej jednoduchých svatebních šatů a společenských šatů pro svědkyně, družičky, hosty a svatební matky ve vel. 34–56. Šaty i do 1000 Kč ve výprodeji. Prodej společenských kabelek, bolerek a spodnic.

www.spolecenske-saty.eu


Svatební šaty s noblesou NAIVE s.r.o. www.naive.cz BRNO Masarykova 37, 2. patro (hlavní nádraží, u KFC) tel: +420 541 242 202 e-mail: brno@naive.cz PRAHA Kateřinská 21, Praha 2 (zastávka metra I. P. Pavlova) tel: +420 222 518 517 e-mail: praha@naive.cz NAIVE SK s.r.o. www.naive.sk BRATISLAVA Letná rezidencia - Letná 5 831 03 Bratislava (pri OD Slimák, neďaleko Polusu) tel: +421 908 366 444 e-mail: naive@jesuspeiro.sk

Výhradní distributor značky


Svatební agentura NAÏVE zajišťuje kompletní svatební servis - civilní obřady na netradičních místech, květiny a výzdobu interiérů, foto a video, oznámení, kadeřnické a kosmetické služby, pronájmy limuzín, mikrobusů, ubytování, hostiny, catering a další.


NAÏVE – svatební agentura Kateřinská 21, Praha 2, metro I. P. Pavlova Otevírací doba: Po - Pá 11-19 E-mail: agentura.praha@naive.cz tel.: +420 222 518 517, mobil: +420 776 661 827 Masarykova 37, Brno, Hlavní nádraží Otevírací doba: Po - Pá 9-18 E-mail: agentura.brno@naive.cz tel.: +420 541 242 202, mobil: +420 722 666 201 www.naive.cz


Prodej a pùjèovna svatební a spoleèenské módy, obuvi, doplòkù a bižuterie ... • odìvy pro družièky a mládence • spodní prádlo • šití odìvù na zakázku • osobní pøístup k zákazníkovi • parkování pøed obchodem

Svatební šaty Agnes Bridal Dream CENA PÙJÈENÍ 8900–9900 KÈ WWW.STUDIOAGNES.CZ

www.studioagnes.cz Studio Agnes Plzeòská 1125/160, 150 00 Praha 5 Košíøe kontakt: 731 109 628 mail: info@studioagnes.cz www.studioagnes.cz po–pá 12.00–18.00 hodin so 9.00–14.00 hodin dle tel. objednávek


V Le Premier šijeme košile a obleky dle nejtajnějších přání

našich

zákazníků. Zkušení

krejčí

tvoří

z těch nejlepších látek a skvělý zákaznický servis nejsou jen prázdná slova. Hedvábné kravaty, ručně vyráběné anglické boty Loake nebo manžetové knoflíčky pak dotvoří dokonalý obraz gentlemana. Přesvědčte se v našem salónu, který najdete v Praze v Pánské pasáži, Na Příkopech 23 nebo na www.lepremier.cz. Ceny obleků na míru z kvalitní vlny 130’s již od 14 990 Kč, košile na míru od 2 190 Kč.

lepremier.cz/obleky


Svatba v zahranièí Svatba v ÈR Nabízíme kompletní svatební servis od A do Z www.svatbavzahranici.com Tel: +420 773 200 703

„užijte si svùj velký den a ostatní nechte na nás”


206

OLYMPIA velikost 36/42 cena 12 900 KÄ? Marriage Guide


Luxusní svatební a společenské šaty včetně doplňků od evropských firem k zapůjčení i prodeji Otevřeno: Po–Pá 10–18h So 9–16h Studio AVALON Kněžská 7, 370 01 České Budějovice Telefon: +420 603 518 087 info@studioavalon.cz

www.studioavalon.cz

PERLA velikost 36/40 cena 12 900 Kč


NINFA velikost 36/40 cena 12 900 KÄ?


w w w. s a nve r i t a . c z i n f o @ s a nve r i t a . c z te l . : 224 920 851

212

Marriage Guide


Svatba na klíè Koordinace svateb

S námi bude Vaše svatba perfektní Koordinace svatby od 2000 Kè

N a Slup i 17, 128 0 0 Pr aha 2 + 420 224920 851, inf o @ s anve r i t a .c z w w w. s v ate b n i - s at y- p r a h a - s a nve r i t a . c z w w w. s a nve r i t a . c z


Boutique & salon Jiřina Tauchmanová l Sokolovská 341/27 l Praha 8 www.tauchmanova.cz l jirina@tauchmanova.cz l Tel: +420 603 465 55 for english +420 731 415 498 l office@tauchmanova.cz l www.luxusnipanskekosile.cz

Originální svatební šaty

Každá nevìsta si pøeje být ve svùj svatební den krásná a nezapomenutelná. Vybrat z nepøeberného množství stylizací však není jednoduché. Toužíte po tom, aby Vaše svatební šaty byly originálním výrazem všeho, co do tohoto významného kroku vkládáte? Chcete-li se zbavit starostí, ušetøit èas i pøedejít zklamání, dopøejte si na svou svatbu kompletní odìvní servis pro celou rodinu. Obleèeme Vás i Vaše hosty tak, aby vzájemnost vyzaøovala z každého detailu.


Svatba – ANO starosti – NE! SVATBA NA KLÍČ Kompletně připravíme a zrealizujeme

Vaší svatbu dle Vašich přání.

Prodej svatebníc h dekorací

E-shop

Kompletní či částečný servis Svatby na jihočeských zámcích Poradenství a konzultace Catering, Party stany Pódia, ozvučení, osvětlení Venkovní svatební obřady Svatební design Litvínovice 32, Stecherův Mlýn 370 01 České Budějovice 420 387 949 723 420 774 742 048 www.svatby-amelie.cz


Svatební show Lysice

– svatby a vše co k nim patří

Poslední květnový víkend se konala svatební show v prostorách Státního zámku Lysice.  Marriage guide byl partnerem této akce a velmi rádi Vám přinášíme reportáž. Již 3. ročník pro návštěvníky připravil Státní zámek Lysice, svatební agentura Elysée a květinový salon Sissi Lysice. Akce se zúčastnilo kolem 30-ti vystavujících firem z různých oborů.  Organizátoři se opravdu snažili a vystavovatelé nadšeně povídali o svých expozicích. Bylo úžasné vidět vše, na co se můžeme těšit v nadcházející svatební sezoně.


Většina návštěvníků ocenila malé občerstvení a svatební koláčky, které chutnaly opravdu jako od babiček. Vrcholem celé akce byly dvě módní přehlídky, které byly chvíli doprovázené jemnými zvuky smyčcového dua a rázem moderní rytmickou hudbou.  Jako host se představila  zpěvačka a herečka Jana Musilová.   Na úplný závěr proběhlo losování cen od vystavujících firem a bylo z čeho vybírat.   Celkově vzato se velmi těšíme na příští ročník, který podle slov organizátorů bude opět o mnoho bohatší a s velkým překvapením.  Zůstaňte s námi v kontaktu! www.facebook.com/showlysice  

www.zameklysice.cz, www.svatby-blansko.cz , www.kvetinovysalonsissi.cz

Koncept, styling: Svatební agentura Elysée l Foto: Martina Crlová l Šaty: Svatební studio Dany Svozílkové l Účesy, make-up: The look


. . . i Vaše sny se mohou stát skutečností . . .

SVATEBNÍ AGENTURA Svatební agentura Thalia Dolní 32/13, Žďár nad Sázavou www.agenturathalia.cz tel.: 732 920 059

* organizace svateb * pùjèovna svatebních a spoleèenských šatù * poradenství a konzultace * E-shop svatebních dekorací a doplòkù

Společenská - Svatební SHOW . . . rádi bychom Vám ukázali to nejlepší co mùžete chtít a mít pro Váš vyjímeèný den, ať je to svatba, maturitní veèírek,oslava narozenin,nebo jiná vyjímeèná pøíležitost ve vašem životì . . . více na www.spolecenska-svatebni-show.cz


Soft Sofa – kvartet profesionálních hudebníků, kteří zpříjemní Vaši svatbu.

Tomáš Nykl,Tel: 604 919 354 Jan Ježek, Tel: 728 451 950 e-mail: softsofa@email.cz www.softsofa.cz

Najdete nás i na Facebooku !


Svatební dorty Výslužky

Koláčky Mini dezerty

Anna Magdaléna Cukrářská výroba na nejvyšší profesionální úrovni. Dolnocholupická 18 Praha 4 tel: 734 473 420 e-mail: annamagdalena@annamagdalena.cz

www.annamagdalena.cz


ANDĚLSKÉ PRALINKY ANEB MADE IN DREAM PŘEMÝŠLÍTE NAD SVATEBNÍ HOSTINOU, HLEDÁTE VHODNÝ DÁREČEK PRO SVATEBČANY, LÁMETE SI HLAVU NAD TÍM, JAK POTĚŠIT A ZÁROVEŇ BÝT ORIGINÁLNÍ? Andělské pralinky jsou přesně tím, co dokreslí kouzlo okamžiku a zajistí, že si o Vaší svatbě budou hosté ještě dlouho povídat. Andělské pralinky jsou nová značka symbolizující jedinečný zážitek z ručně vyráběných pralinek z luxusní francouzské čokolády Michel Cluizel. Tyto pralinky jsou bez konzervačních látek, GMO a jako jediné v ČR nesou se souhlasem firmy Michel Cluizel patentovanou značku „Chocolat ingrédients nobles“ (urozené ingredience), která čokoládě garantuje prvotřídní kvalitu použitých surovin.

Vytvořili jsme pro Vás speciální edici svatebních pralinek, ve které najdete jak tradiční motivy (srdíčka, holoubci, motýlci atd.), tak i pralinky, na kterých se objeví fotografie z Vašeho života, případně Vámi zvolený text, datum svatby, monogramy atd. S citem pro detail připravíme také originální krabičky, které můžeme opatřit ražbou. Rádi si hrajeme a každému klientovi nabízíme individuální přístup, proto se nebojte navštívit nás a přát si modré z nebe … kdo

jiný by Vám jej měl snést, když né Andělské pralinky? 


Rozhovor s Martinou Černou z atelieru MatFlowers design

Trendy 2014

Jaké jsou poslední trendy v oblasti svatebních kytic a dekorací?

Svatební kytice je jedním z nejvýraznějších dekoračních prvků každé nevěsty. Veškeré trendy pro daný rok vychází z rukou fashion designérů. To znamená, že když navštívíte obchod se značkovou módou, budete mít jasno, jaké barvy zrovna letí a jaké vzory jsou momentálně oblíbené. Chcete-li mít svatbu v trendy barvách a vzorech, použijte rozhodně inspiraci z módních časopisů. Obecně však platí, že vše je dovoleno. Je to váš svatební den a dekorace by měly být odrazem vašeho páru. To, jestli svatba bude spíš romantická, elegantní, přírodní, retro nebo ve vintage stylu, je o tom, v čem se s partnerem cítíte dobře. Kytice i dekorace se pak přizpůsobí stylu, pro který jste se rozhodli. Pro letošní rok jsou trendy spíše větší kytice nebo naopak miniaturní kytičky vázané buď do kulata, nebo jen tak ledabyle. Z květů zůstávají v oblibě růže, pivoňky, pryskyřníky, frézie, anemonky a orchideje. Do kytic se přidávají dle stylu různé bylinky, sukulenty, mech, papírové ozdoby i dekorativní brože. Ovinout kytici pouze barevnou stuhou, nebo být originálnější a dokrášlit jí krajkou, medailonkem na památku či stuhou s výrazným dekorem? Vše je správně. Barevné kombinace volte spíše tón v tónu nebo kontrastně. Třeba fialová s oranžovou je opravdu zajímavá kombinace. Pro romantický nebo přírodní styl nezapomeňte, že jdou do módy květinové čelenky či fascinátory.

226

Marriage Guide

ve svatebních kyticích Hitem poslední doby jsou také kytice z nevadnoucích květin. Nechávají si nevěsty dělat i tyto svatební květiny?

Ano. Většinou, když nevěsta stojí o tento druh svatební květiny, jde o to, aby jí kytice vydržela na památku. Kytice je v podstatě k nerozeznání od živé a v originálním stavu vydrží nejméně dva roky. Ze zkušeností ale vím, že často vydrží i mnohem déle. Ostatní květinové dekorace pak vytváříme z živých květin, hlavně kvůli finanční náročnosti. Stabilizované květiny jsou cca 3x dražší než živé. Nicméně jsme schopni zachovat stejný design pro všechny svatební dekorace.

Co je vlastně trikem u nevadnoucích květin?

Jejich přirozená krása, která je pouze zakonzervovaná stabilizačním roztokem tak, aby květiny vydržely krásné co nejdéle. Tyto květy jsou zcela přírodní!

Jsou nějaké květinové evergreeny, po kterých když nevěsta sáhne, vždy udělá dobře? Jsou to samozřejmě bílé a smetanové květy. Záleží na odstínu svatebních šatů. V tomto roce jsou také módní šaty s nádechem do růžové a broskvové barvy. Pak je vhodné zvolit i kytici v těchto odstínech. Nevíte-li si rady s druhem květů, sáhněte po oblíbené květině nebo po té, kterou vám partner přinesl na první schůzku.

Lze tedy popsat trendy 2014 jednou větou?

Rozhodně. Nesvazovat se trendy a vložit do květinových dekorací alespoň kousek sebe, být osobitý a originální!


228

Marriage Guide


MAT Flowers design 5. května 35 140 00 Praha 4, (magistrála po pravé straně ve směru z centra)

www.mat-flowers.cz info@mat-flowers.cz 774 333 314, 777 314 675


Kompletní svatební floristiKa • kytice pro nevěstu • • květiny pro svatebčany • • ostatní svatební dekorace •

• profesionální služby již 13 let • • individuální přístup • • kalkulace zdarma • • doprava a instalace zdarma • • slevový program •

Dejvická 42, 160 00 Praha 6 tel.: 739 612 347 • www.svatebnikvetinky.cz


Květinové studio Aneta nabízí zejména svatební floristiku. Svatební kytice klasické i nové trendy a veškerá svatební aranžmá. Internetový obchod se širokou nabídkou svatebních dekorací a doplňků. Nově také trendové svatební kytice ze saténových a štrasových květů! Květinové studio Aneta • Ing. Aneta Hečková Křížková Malovanská 14, 664 91 Ivančice • Mobil: 739 677 410e • E-mail: kstudioaneta@seznam.cz

www.kvetinovestudioaneta.cz • Rádi Vám poradíme a navrhneme svatební kytici přímo na míru! Je to „Váš den“, a my víme, že vše musí být dokonalé. • Záruka čerstvých květin je pro nás samozřejmostí, veškerý rostlinný materiál je nám dovážen výhradně na základě objednávky zákazníka. • K dispozici je Vám také internetový obchod s velkým výběrem svatebních doplňků, aranžovacích potřeb pro svatební i jiné příležitosti! Zapůjčení potahů na židle, slavobrány, židlí aj. • Galerie s ukázkou naší tvorby včetně cenové nabídky. • Máte rádi květiny, ale své aranžmá si chcete vytvořit sami? V našem e-shopu si můžete objednat veškerý potřebný sortiment!

Veškeré zboží včetně svatebních květin je možné po domluvě vyzvednout také v Brně-Jundrově.


hudební produkce – DJ párty na vaši svatební oslavu ceny již od 5990 Kč za celovečerní párty hrajeme hudbu zásadně podle vkusu

Vašeho a Vašich hostů v případě potřeby zajistíme hudbu

i na Váš svatební obřad špičková zvuková kvalita

www.t13.cz Markéta Jir áková

Svat ební fotogr a fk a

www.t13.cz

profesionalita, kreativita, zkušenosti klasický, roMantický, vtipný i retro styl


„Svatba co má styl …“ MojeParty.cz – svatební výzdoba kompletní služby pro Váš svatební den tematické a stylové svatby na míru dovoz a prodej svatebních doplňků a dekorací vlastní dekorační servis svatební floristika svatební balónkové dekorace organizace a svatební koordinace

Provozovna a prodejna

Pod Rapidem 3, 100 00 Praha 10, Tel: 725 094 699, Email: Petra.Svobodova@mojeparty.cz

NOVÁ prodejna Svatební centrum Adina, Tupolevova 747, Praha 9 www.svatebnivyzdoba.cz, www.mojeparty.cz


234

Marriage Guide


zima – winter • KATALOG – CATALOGUE

235


Hummer H200  4 500 Kč/hodina  11 400 Kč /3 hodiny  CZK 4 500/hour  CZK 11 400/3 hrs

LincoLn Tc120  1 950 Kč/hodina  4 800 Kč/3 hodiny  CZK 1 950/hour  CZK 4 800/3 hrs

Speciální nabídka: dekorace a láhev Bohemia sektu ZdaRMa Special offeR: decoration and a bottle of Bohemia Sekt fRee

+420 222 554 211

www.ruzyne-letiste.cz

zima – winter

237


If you want every moment at your wedding day to be an unforgettable experience – you should be considering unique and comfortable transport. Being transported by a limousine Hummer H200 with a professional chauffeur is definitely an exceptional experience. This 10 meter long American limousine adds a special touch to your wedding, and you will enjoy the comfort of a charming interior equipped.


zima – winter • KATALOG – CATALOGUE

239


Jsme ideální řešení pro ohňostroj na Vaší svatbě.

Můžete si u nás vybrat ohňostroje všech druhů a ve všech možných variantách otevřeno po celý rok Prodejna MARTHYpyro - pyrotechnika a ohňostroje Modřanská 4/3 (Obchodní náměstí) 143 00 Praha 4 - Modřany Telefon: +420 222 726 490, Mobil 777 34 33 08 E-mail: pyrotechnika@marthypyro.cz

web: www.marthypyro.cz

ohňostroje již od 2000 Kč


PODZIM / AUTUMN 2013

JARO - LÉTO / SPRING - SUMMER 2013

online: www.mgmagazine.cz

TIP6

NEJKRÁSNÌJŠÍCH MÌST ITÁLIE THE MOST BEAUTIFUL CITIES IN ITALY

Tip6

reportáže zeexotických skutečných míst na svatební cestu svateb PODZIM

Most exotiC venUes for honeyMoon

/ 32

JARO - LÉTO / SPRING - SUMMER 2013 2013

9 771805 684009

AUTUMN

242

CZK 89 € 3,50

Exkluzivní 10. vydání EXCLUSIVE TENTH EDITION

RECEPTY A NÁVODY svatební veletrhy JAK NA TO? Wedding Fairs HOW DOES ONE DO IT? RECIPES AND WALK–THROUGHS

2013

NEJVÌTŠÍ KATALOG SVATEBNÍCH PRODUKTÙ THE LARGEST CATALOGUE the largest Catalog OF WEDDING SUPPLIES of wedding ProdUCts reportáže ze skutečných svateb

WEDDING

Marriage Guide

Real Weddings in Prague

www.mgmagazine.cz


svatební webový portál magazínu marriage guide Vám nabízí: Všechny vydané magazíny zdarma ON-LINE! Inspirující svatební èlánky Soutìže o hodnotné ceny Nejvìtší fotogalerii pro vaši inspiraci Nejvíce svatebních dodavatelù na jednom místì Slevy pro Váš den D a mnoho dalšího zima / winter 2014

JARO - LÉTO / SPRING - SUMMER 2013

online: www.mgmagazine.cz

tip6

NejkrásNějších hradů a zámků the most Beautiful castels

recepty a Návody jak NaFairs to? Wedding how does one do it? recipes and walk–throughs

2013

Tip6

reportáže zeexotických skutečných míst na svatební cestu svateb zima / winter

9 771805 684009

32

CZK 89 € 3,50

JARO - LÉTO / SPRING - SUMMER 2013

2014

Austrálie

Most exotiC venUes for honeyMoon

Největší katalog svatebNích produktů the largest catalogue of wedding supplies the largest Catalog

of wedding ProdUCts

Wedding australia

Real Weddings in Prague

www.mgmagazine.cz

zima – winter

243


V posledním výtisku časopisu Marriage Guide jsme se podívali, jaké výhody a nevýhody s sebou nese „Skotská svatba na moravské půdě“. Dnes nás čeká svatba ryze česká, konaná celá na jednom místě: od obřadu přes hostinu až po ubytování. A i když se může zdát, že s ubytováním se nám svatba dost prodraží, na tomto příkladu si ukážeme, že to může být přesně naopak a že svatba, při níž nehrozí žádný stres z přejíždění a kde svatebčané mají k dispozici vlastní zázemí, výrazně zpříjemní atmosféru celého dne. S příštím číslem magazínu se pak podíváme na svatbu, která začíná hostinou a až potom následuje obřad konaný na hradě.

Chci se probudit a usnout tam, kde jsme měli hostinu, aneb ve svůj svatební den se nechci stresovat… Vysočina, 20. 7. 2013 Obřad: Farma Poříčí, Pelhřimov Hostina: Zahrada, Farma Poříčí, Pelhřimov Fotograf: Jindra Štěrba Svatba uprostřed ničeho, a přesto na místě, které na první pohled okouzlí. Mnoho párů v Čechách dává stále více přednost svatbám na ranči nebo na statku, a není se čemu divit ‒ jen těžko jsem hledala nevýhody takové svatby.

244

Marriage Guide


In the last issue of the Marriage Guide magazine, we talked about the pros and cons of a “Scottish wedding on Moravian soil”. Today we will look at a purely Czech wedding, held entirely in one location: from the ceremony to the reception to accommodation. Although it may seem that a wedding with accommodation could be quite expensive, this example will show that the opposite can be true and that a wedding with no risk of stress from travelling between locations, and where the guests all have their own facilities, can greatly improve the atmosphere of the whole event. In the next issue of the magazine, we will look at a wedding where the reception comes first, with the ceremony held afterwards at a castle.

I want to wake up and fall asleep at the venue of our reception… a.k.a. no stress on my wedding day… Vysočina, 20 July 2013 Ceremony: Poříčí Farm, Pelhřimov Reception: Garden, Poříčí Farm, Pelhřimov Photographer: Jindra Štěrba A wedding in the middle of nowhere, yet in a location that enchants at first sight. Increasingly more couples in the Czech Republic are opting for weddings at a  ranch or estate, and this comes as no surprise – it is difficult to find any drawbacks to such weddings. zima – winter

245


Výhody • Když se svatba koná na jednom místě, jednoznačně odpadne mnoho starostí. Co zaplatíte za ubytování, to ušetříte na přejíždění, na autě pro novomanžele, na výzdobě aut, na parkovném a podobně. • Obřad s  hudební kulisou, třeba v  osobě saxofonisty, je pod širým nebem skutečně kouzelný; ozvučení obřadu je snadnější než v  zámeckých parcích, je tu dostupný zdroj elektřiny. • Neustále máte po ruce personál, který vždy ochotně přinese či podá, co je zrovna třeba. Ne ve všech zahradách je samozřejmostí, že vám zapůjčí skleničky na přípitek nebo jiné drobnosti. • Hosté jsou více v pohodě: Nehrozí, že uvíznou v dopravní zácpě nebo že přijdou pozdě proto, že neznají cestu. V klidu se mohou převléknout, a to zvlášť v letních měsících, kdy teploměry šplhají i ke čtyřiceti stupňům celsia. • Můžete celý den popíjet, aniž byste řešili, co s autem a řidičem. • Pokud máte děti, elektronické chůvičky vám dosáhnou na hostinu, a tak si mohou svatbu užívat oba rodiče. • Máte volnost v tom, jakou zvolíte výzdobu. Hodí se jak luční, tak honosnější, s balonky, diodovými světly, ale i s papírovými ptáčky a kdo ví čím milým ještě. • Do programu se hodí zahrnout tradiční záchranu nevěsty, skákání v pytli, kousání do plovoucího jablka, přesná muška, znáš mě? a  svatební strom s  otisky. Výborně nám také zapadla i degustace vín s čokoládou. • Ráno je navíc možné dát si společnou snídani a navzájem si sdělit dojmy ze svatby.

246

Marriage Guide


Benefits • Many concerns fall away when the wedding is held entirely in one location. What you spend on accommodation will be saved on transfers, on the car for the newlyweds, on decoration of the cars, on parking fees and so on. • A ceremony with a musical backdrop, for instance a saxophone player under the open sky, is truly enchanting; arranging a sound system for the ceremony is easier than in chateau parks, because power supply is readily available. • The staff are always around to bring or pass you what you need. It is not a matter of course at all gardens that they will lend you glasses for a toast or other items. • The guests are more relaxed. There is no risk of getting stuck in traffic or arriving late because they don’t know the way. They can change in comfort, which is especially welcome in summer when the temperatures can rise to 40 degree Celsius. • You can enjoy drinks all day without worrying about the car or designated driver. • If you have children, electronic nannies reach all the way to the reception, meaning both parents can enjoy the wedding. • You are free to choose your décor. Anything goes, from meadow flowers to fancy bouquets, balloons, LED lights, origami birds or any other delightful thing you can think of. • The traditional wedding customs like kidnapping of the bride, sack racing, apple bobbing, sharpshooting, guess who? and a wedding tree with prints are all suited for the agenda. A wine tasting with chocolate also fit in very nicely. • In the morning, you can enjoy a collective breakfast and share your impressions of the wedding.  zima – winter

247


Nevýhody Jak už jsem psala, je velice těžké hledat nevýhody u svatby, která byla výborně zkombinovaná a u které všechno proběhlo bez problémů. Proto jsem napsala tři nejčastěji se opakující komplikace, které vás mohou potkat: • Pokud nebudete brát víno přímo z  místní restaurace, je třeba počítat s  korkovným. (Někteří podnikatelé to řeší tím, že jim zaplatíte pronájem prostor a jídlo i pití si můžete dovézt vlastní.) To se využívá hlavně tehdy, když to vyjde lépe finančně, například když je váš známý majitelem velké cateringové společnosti a podobně. • Pohlídejte si, zda máte skutečně veškeré dohody s provozním v písemné formě. (Mnoho lidí něco slibuje, ale skutečnost je pak jiná.) • No a do třetice: Pokud se vám zdá, že personál není pozitivně naladěn, buďte milí, přátelští a tolerantní, jistě si toho rychle všimnou a přehodnotí svůj postoj. Pokud ne, sedněte si na dvě minuty s provozním a vysvětlete mu v klidu, jak vnímáte atmosféru a že budete vděčni, když vás podpoří a se zaměstnanci prohodí dvě tři slova. Vztah zaměstnanec-host je velice důležitý. Pokud máte svatebního koordinátora, automaticky tuto zodpovědnost přebírá on.

248

Marriage Guide


Drawbacks As mentioned above, it is very difficult to find any drawbacks to a wedding that was perfectly combined and where everything went smoothly. For this reason, I have listed the three most commonly recurring complications that you may encounter: • If you do not purchase wine directly from the local restaurant, you should expect a corking fee. (Some businesses deal with this by renting you the premises for a fee, and you can bring your own food and drinks.) This is most common when it is more affordable, for example if your friend owns a large catering company and so on. • Make sure all of your agreements with the operations manager are in writing. (Many people promise something, but the reality is quite different.) • And finally: If the staff don’t appear to be in the best mood, be nice, friendly and tolerant. They will soon notice and change their attitude. If not, sit down with the operations manager for a few minutes, and calmly explain how you see the atmosphere, and that you would be grateful for his support and a few words with the employees. The relationship between employees and guests is very important. If you have a wedding coordinator, they will automatically take on this responsibility.

zima – winter

249


Když připravujete svůj svatební den, nezapomeňte, že hodně záleží na DETAILECH, protože těch si hosté i vy rozhodně všimnete a ty ve vás zanechají pocity a dojmy jedinečnosti. Že vás a vaše hosty potká ve svatební den hostina, obřad a focení, to nikoho nepřekvapí, ale zkuste šokovat a uvidíte, že právě o vaší svatbě se bude mluvit pozitivně a velmi dlouho. When preparing your wedding day, do not forget that DETAILS matter, because you and your guests are sure to notice them, and they will create the greatest impressions and feelings of exceptionality. Nobody will be surprised by a reception, ceremony and photography session on your wedding day; but try something shocking and you will see that your wedding will be a positive topic of conversation for a long time to come. www.vipsvatba.cz

250

Marriage Guide


VIP LOGO + webovky + tel


V restauraci Hliněná Bašta vládne kouzelná atmosféra.

Restaurace Hliněná Bašta daleko více než tradiční českou restauraci připomíná výletní hospůdky ve Francii nebo Itálii. Objekt restaurace je první moderní stavbou z nepálené hlíny v Čechách. Restaurace je z jedné strany ukryta v uměle zatravněném kopci, zatímco druhá strana s prostornou terasou je otevřena směrem k malému romantickému rybníčku. Svatební obřad se pořádá přímo na okraji rybníčku. Čeká Vás vyhlášená kuchyně, nádherná terasa nad rybníčkem, venkovní grilování, dva salonky ve věži pro Vaše soukromí, velké hlídané parkoviště, dětské hřiště s trampolínou. Pokud na Hliněnou Baštu zavítáte, budete se do ní rádi vracet. Více o stavbě a historii restaurace se dovíte na www.hlinenabasta.cz. Najdete zde i obsáhlou fotogalerii.

www.hlinena basta.cz

Újezdská ulice č.p. 619, Průhonice u Prahy, Telefon: 272 690 700, Tel/fax: 272 690 531, E-mail: info@hlinenabasta.cz


Rezidence

Vydáte- li se z Prahy na sever, za Mělníkem se před vámi začne otvírat malebná krajina českého středohoří. Jedním z nekrásnějších míst a zároveň bránou do této oblasti je slavné Kokořínské údolí, nesoucí název významného středověkého hradu. V tomto kousku panenské přírody se na okraji stejnojmenného městečka nachází Rezidence Liběchov. Majestátní vila tyčící se nad okolní krajinou na první pohled zaujme výraznými prvky architektury art deco z třicátých let minulého století. Vila byla koncipována jako letní sídlo významného pražského továrníka Moučky a byla tak svědkem mnoha večírků, na nichž nechyběly ty nejvýznamnější osobnosti

prvorepublikové kulturní i politické scény. Poté však nastala smutnější epizoda v historii tohoto nádherného místa. Za války byla rezidence zabrána pro účely německého wehrmachtu a po převratu v roce 1948 samozřejmě nemohla uniknout vlně konfiskací komunistického režimu. Restituce po pádu železné

opony však začala psát světlejší kapitolu v osudu sídla, která vyvrcholila rozsáhlou rekonstrukcí v roce 2006. Nynější majitelka paní Tunysová při rekonstrukci dbala na maximální možné zachování původní architektonické koncepce včetně zachování unikátních dobových interiérových prvků.


„Vila byla koncipována jako letní sídlo a byla tak svědkem mnoha večírků.“ ”The residence was designed as a summer residence and so it witnessed many parties.“

If you set out from Prague to the north, right beyond Mělník you will come across picturesque landscape of the Czech central range. One of the most beautiful places and the gate into this area, at the same time, is the famous Kokořín valley named after the important mediaeval castle. In this part of the untouched nature there is on the outskirts of the city, which is the same name, the Residence Liběchov. Majestic residence rising above surrounding landscape will at first sight catch your attention for its noticeable architecture elements of Art Deco from 1930s. The residence was designed as a summer residence for important Prague factory owner Moučka, and so it witnessed many parties, where the most important celebrities of first republic cultu-

ral and political scene didn’t miss. After that came the sadder episode in the history of this amazing place. During the war the residence was occupied for the purposes of German Wehrmacht and after the coup in 1948 it couldn’t be missed by the wave of confiscations of the communistic regime. Restitution after the Fall of the Iron Curtain

started to write the better chapter in the fate of the residence, which culminated into the extensive reconstruction in 2006. The current owner Ms. Tunysová paid attention by the reconstruction to the preservation of the original architectonic concept including the preservation of the unique interior elements of that past time.


Vila tak jakoby ožila svou slavnou předválečnou atmosférou, která zde na vás přímo dýchá. Na druhou stranu byla rezidence obohacena některými moderními prvky. Ty se týkají zejména oblasti wellness, ale vévodí jim designová oranžerie navazující přímo na samotnou vilu. Že je cesta, kterou se ubírá nynější majitelka rezidence správná, potvrzuje i mnoho prestižních ocenění, mezi kterými vynikne především první místo v kategorii wellness a lázeňská turistika internetového portálu Czechtourism a cena Best of reality 2007. Hlavní myšlenkou fungování Rezidence Liběchov je propojení genia loci s vřelou, přátelskou a rodinnou atmosférou, která je na hony vzdálená od velkých anonymních hote-

256

Marriage Guide

lových komplexů. Každý host se může těšit na vřelé přivítání a vstřícný personál, který vám s úsměvem splní každé myslitelné přání. S tímto přístupem se samozřejmě setkáte i v rezidenční restauraci, na kterou je majitelka právem hrdá. Umění zdejšího šéfkuchaře dokonale uspokojí světaznalé labužníky i tradiční příznivce kvalitní české kuchyně. V závislosti na ročním období si pak můžete vychutnat sezónní speciality třeba na prostorné terase, která poskytuje nádherný výhled na okolní krajinu a za vlahých letních večerů přímo vybízí k večeři při svíčkách. Romantický víkend nebo odpočinková dovolená s partnerem je tady opravdovou trefou do černého. Zasazení v klidné panenské přírodě je skutečným balzámem na duši, ale Rezidence

Liběchov poskytuje dokonalé možnosti i pro regeneraci těla. Masážní sprcha parní i finská sauna a relaxační vířivka vaše tělo dokonale uvolní a třešničkou na dortu jsou pak nejmodernější postupy v oblasti wellness, které si v Rezidenci užijete. Relaxační masáže, baňkování, čokoládová detoxikace, masáže bahenními sáčky, aromaterapie i péče s využitím čtyřiadvacetikarátového zlata, to vše zde můžete po právu dopřát svému tělu. Jako denní program se samozřejmě nabízí cyklistika nebo pěší turistika, která vás může zavést na mnoho krásných míst v okolí, jakými jsou blízké vinice, pískovcové sochy architekta Levého, Liběchovský zámek, hrad Kokořin nebo temnými pověstmi opředený hrad Houska.


So the residence renewed its famous pre-war atmosphere which there is omnipresent. On the other hand, the residence was enriched with some modern elements. They refer primarily to the wellness area, but design orangery connecting straight to the own residence dominate to it. That the way, for which the owner is making, is right, confirm either many prestige awards, among which primarily excel the first position in a cathegory Wellness and Spa Tourism announced by the internet portal Czechtourism and the prize Best of Reality 2007. The main idea of the function of the Residence Liběchov is the connection of the genius loci with the hearty, friendly and family atmosphere, which is far away from huge anonym hotel complexes. Every guest can look forward to be hearty welcomed and to the responsive personal that will make every your imaginable wish come true. With this procedure you can, of course, meet either in the residence restaurant, of which is the owner rightfully proud. A skill of local cook will perfectly satisfy not only worldlywise gourmet but either tradition fan of Czech cuisine. According to the season you can savour seasonal specialities for example at the spacious terrace, which abounds with amazing view of the surrounding landscape. And in the balmy summer evenings it invites you to have a dinner by candlelight. Romantic weekend or a relaxing holiday with the partner is the real hit the bull’s-eye. Location in a calm untouched nature is really calming for your soul, but the Residence Liběchov offers the perfect options also for the body regeneration. Massage shower, steam and also Finnish sauna, and relaxing whirlpool perfectly relax you and the icing on the cake is the most modern procedures in the field of wellness you will enjoy in the Residence.

zima – winter

257


Chcete-li si užít něco zajímavějšího, můžete okolí projet na koních z nedalekého ranče, zastřílet si pod dohledem odborníků z luku, kuše, krátkých i dlouhých zbraní nebo si zahrát paintball v rezidenčním lesoparku. V případě nepřízně počasí pak jistě oceníte čtyři bowlingové dráhy. Rezidence Liběchov je také často vyhledávaným místem pro větší společenské akce. Firemní meetingy lze situovat do kruhové konferenční místnosti pro 30 osob nebo do

The relax massages, cupping, chocolate detoxication, massage with mud bags, aromatherapy and also care using 24-carrat gold, you can let your body have all these things. As a daily programme there is offered, of course, cycling or hiking which can bring you at many wonderful places in the surroundings, e.g. the near vineyard, sandstone statues by architect Levý, castle in Liběchov, Kokořín Castle, or Houska Castle full of dark legends. If you will enjoy something more interesting, you can try to travel throughout the surroundings by riding a horse from the close ranch, or you can shoot with a bow, crossbow, short and also long weapons under the supervision of

258

Marriage Guide

prostorné elegantní oranžerie, která pojme až sto hostů. K dispozici je samozřejmě dokonalá technologie včetně wifi, dataprojektoru, flipschartu, automatického plátna i domácího kina, vše vhodné i pro pořádání tiskových konferencí a exkluzivních prezentací. Tyto prostory včetně restaurace lze samozřejmě využít pro pořádání svateb, rodinných i jiných sešlostí a oslav. Personál je v těchto případech ochoten vyjít maximálně vstříc individuálním přáním a vše závisí na

specialists, or you can play paintball in the residential forest park. Assuming that the weather won’t be unfavourable, you will appreciate four bowling lanes. The Residence Liběchov is also very often sought-after for holding the bigger social events. The company meetings you can situate into the round conference room for 30 persons or into the spacious elegant orangery, which can accommodate up to 100 guests. It is, of course, available the perfect technology including Wi-Fi, video projector, flip chart board, automatic projection screen and also home cinema, everything is suitable for holding the news conference and the exclusive presentations.

domluvě a představách pořádajícího. Šéfkuchař je pro tyto příležitosti vždy připraven vyladit individuální menu až pro 200 hostů. Perfektně udržovaná zahrada s vodní kaskádou, záhony levandulí a altánkem, je pak jako stvořená pro svatby pod širým nebem. V jedinečném prostředí Rezidence Liběchov se zkrátka vše možné a sny se zde stávají doslova skutečností.

The spaces including restaurant are possible to be used for holding wedding ceremonies, family or the other meeting and celebrations. Personal is in these cases willing to do their best in making your wishes come true and everything depends on the agreement and the visions of a organizer. The head cook is always prepared for these occasions to create an individual menu for up to 200 guests. Perfectly maintained garden with the water cascade, bed of lavenders and arbour, is suitable for holding weddings under the open-air. In the unique setting of the Residence Liběchov is everything possible and your dreams become there true.


Ve stylové atmosféře nádherné vily z 30. let a jedinečném prostředí zahradní oranžérie, Vám tým Rezidence Liběchov připraví svatbu až pro 100 svatebních hostů. Tým luxusního **** hotelu je připraven Vám zajistit kompletní svatební servis – přípravy pro Váš svatební den, květiny, fotografa, svatební obřad v okouzlující zahradě, slavnostní oběd s Vámi pečlivě vybraným svatebním menu, odpolední dort, večerní raut a grilování na naší zahradní terase, ubytování. Jsme připraveni splnit každé Vaše přání tak aby Váš svatební den byl dokonalý.

www.rezidence-libechov.cz Liběchov 121, 277 21 LIBĚCHOV, Telefon +420 315 650 000, e-mail: recepce@rezidence-libechov.cz


l Text: Filip Uhlíø l Foto: MG Magazine

Austrálie Pøi procházkách v zimních plískanicích, kdy chce být každý co nejdøív zase doma v teple, se více než kdy jindy nabízí otázka, proè nezajet ohøát se nìkam, kde teplo je, a poznat pøi tom ještì nìco zajímavého. Austrálie, nejpodivnìjší ze všech svìtových kontinentù, se k tomuto úèelu pøímo nabízí. Nekoneèné pláže, léto v prosinci, blízká kultura a angliètina, to všechno jsou argumenty, proè nakoupit zbrusu nové plavky a jít bookovat letenky. Faktem také je, že Austrálie není jen jedním z nejzajímavìjších míst na planetì, ale také jedním z nejpodivnìjších. Tisíce let se tento kontinent vyvíjel úplnì oddìlenì od zbylého svìta, což zpùsobilo, že všechno je tu tak trochu jinak, než na co jsme zvyklí. Pøedevším pokud jde o zvíøata, je odvrácená strana polokoule ponìkud ménì pøívìtivá, než v pøípadì roztomilé èeské fauny. Pakliže nejdìsivìjším zážitkem v èesku je pohled na lišku, která rdousí roztomilého polního zajíce, pak vìøte, že v Austrálii zažijete trochu vìtší odvaz. Kolem pláží krouží lidožrout žralok bílý, v severních meandrech se prohání nejvìtší z krokodýlù, krokodýl moøský, ale tím nejvìtším nebezpeèím je tu nenápadná medúza ètyøhranka smrtelná. Pokud se pro jistotu rozhodnete zùstat na souši, tak ani tam rozhodnì nejste v bezpeèí. Austrálie je pøímo prolezlá jedovatými hady a pavouky. Když tu vlastnì potkáte nìjaké zvíøe, tak budete mít velké štìstí, pokud vás nezabije. Takže není od vìci si pøed odjezdem o tomto tajuplném kontinentu nìco pøeèíst.

260

Marriage Guide


Australia

When walking in the winter sleet, everyone wants to be back in their warm home as soon as possible. Such situation suggests the question why not to warm up somewhere else, where it’s already warm and, in addition, learn interesting things. Australia, the world’s most curious continent, is perfect for this aim. Never-ending beaches, summer in December, culture and English speaking are arguments for buying new swimwear and booking plane tickets. Australia is not only one of the most attractive but also most the curious locations in the world. This continent was developing separately from the rest of the world for thousands of years, which caused everything somehow to be different than we are used to. Particularly, as far as animals are concerned, this far side of the world is less amiable than our Czech adorable fauna. If looking at fox strangling cute hare is considered the most horrifying experience in the Czech Republic, believe me that you can expect the unexpected in Australia. Man-eateing white sharks circling around beaches, seawater crocodiles, the largest crocodile of all, running around northern meanders, and the greatest local danger – inconspicuous jellyfish - the sea wasp. Providing that you stay on shore as a precaution, even that’s not too safe. Australia is abundant in venomous snakes and spiders. If you meet an animal here, you’re actually lucky not to be killed. Therefore it’s useful to read a bit about this mysterious continent. zima – winter

261


Ne vše, na co u protinožcù narazíte, musí být hned nutnì vraždící monstrum. Napøíklad symbol kontinentu, klokan, je celkem mírumilovné a pro Evropany docela vtipné zvíøe. Úsmìv budí pøedevším jejich skákavý pohyb. Vìtšina klokanù nedokáže zadní nohy ovládat oddìlenì a pøi veškerém pohybu jsou odkázáni jen na typické hopsání. Ale pozor, klokani dokážou skákat rychlostí až 50 kilometrù v hodinì a jeden skok mùže být dlouhý až 11 metrù. Klokani však neumí couvat, což mùže vést k velmi komickým situacím, dostanou-li se do slepé ulièky. Klokani se však mezi Australany netìší zdaleka takové oblibì, jak by se na národní zvíøe dalo èekat. Zejména farmáøi, kterým spásají ve velkém trávu urèenou pro chov ovcí, je nemají pøíliš v lásce a ve velkém je tráví nebo vyhánìjí vypalováním travin. To pak èasto v rozpálené zemi vede k nièivým požárùm, o kterých tak èasto slýcháme v televizi. Dalším bezpeèným a celkem bezproblémovým australským živoèichem je koala. Toto eukalyptus požírající medvídì je spolu s èínskou pandou jedním z nejroztomilejších zvíøat vùbec. Takøka celý jeho život se odehrává na stromì. Výjimkou je období páøení, které prý však stojí za to. Skøeky koal v øíji jsou prý slyšet až na kilometr daleko. Jelikož jsou koaly živoèišným druhem s jedním z nejmenších mozkù v pomìru k tìlu a páøení je prakticky jedinou èinností, která je pøimìje slézt ze stromu, poukazují Britové s oblibou na urèitou podobnost mezi Australany a jejich zvíøecími miláèky. Pøesto je plyšový medvídek koala artefaktem, který protinožci darují na potkání témìø každému turistovi. Not everything you meet in the antipodes is a killing monster. For instance, Australia’s symbolic kangaroo is a quite peaceful and, to Europeans, a funny animal. Particularly the way they jump makes one smile. The majority of kangaroos aren’t able to control their back legs individually, so they’re typically skipping along. But don’t underestimate them, their hopping speed can be 50 km/h and one jump can measure 11 m. Kangaroos aren’t able to move backwards, which can lead to funny situations if they get to a blind alley. However, kangaroos aren’t as popular with Australians as the national animal would be expected. Especially farmers when they graze on grass intended for sheep farming, and so the farmers poison them or force them to leave by burning grass off. This often leads to devastating wildfires we hear about on television. Another safe and quite problem-free Australian animal is the koala. Together with the Chinese panda, this bear cub eating eucalyptus is considered the cutest of animals. They spend almost their entire life in trees. They only exception is the breeding season which is allegedly very imposing. Bellows of koalas in rut can be heard even a kilometre distant. Since koala is the animal species with one of smallest brain in relation to body and breeding is practically the only activity forcing them to climb down the tree, the Brits like to point to such-and-such similarity between Australians and their animal darlings. Nevertheless, plush koala bear is the article given almost to every tourist by the antipodes.

262

Marriage Guide


zima – winter

263


Tím se však výèet roztomilých a pøedevším neškodných australských zvíøat témìø uzavírá. Podobným symbolem jako koala nebo klokan je pro Austrálii již od sedmdesátých let a premiéry Spielbergova trháku Èelisti i žralok bílý. Po zhlédnutí tohoto filmu by mohl mít èlovìk pocit, že bílá smrt je vraždící bestie, která èíhá u pláží na turisty za každým rohem a která se dá zabít jedinì prostøelenou kyslíkovou bombou, kterou jste mu pøed tím narvali do chøtánu. Ve skuteènosti toho o životì tohoto druhu žraloka víme jen velmi málo a jednou z tìch mála vìcí je, že na èlovìka útoèí jen v pøípadech, kdy si ho splete se svou obvyklou koøistí, jako je tøeba ploutvonožec. Vzhledem k tomu, že jako ploutvonožec vypadá témìø každý surfaø èi plavec, mì však toto ujištìní nikdy pøíliš neuklidnilo. Co také èekat od zvíøete, které se od mala živí tìly svých slabších, ještì nenarozených sourozencù. Faktem ovšem je, že populace žraloka bílého povážlivì klesá, a abyste se stali jeho koøistí, museli byste mít sakra smùlu. Èlovìk, který si však jako dovolenou èi svatební cestu vybere zemi s obøí ozonovou dírou plnou krokodýlù, hadù, pavoukù a žralokù se nedá oznaèit za zrovna toho nejvìtšího štístkaøe. Jistotu vám však poskytnou hlídané pláže, které jsou obehnány sítìmi, monitorován vrtulníky a chlápky, kteøí jako by z oka vypadli Mitchi Buchannonovi. Dalším z australských zabijákù je krokodýl moøský. Tento zvíøecí tank je nejvìtším plazem svìta, který mùže dosahovat délky pøes 6 metrù a váhy pøes 1 tunu. Nejvìtší chycený krokodýl v Austrálii mìøil dokonce celých 8,5 metru a vážil 1,5 tuny. Svými obrovskými èelistmi, jejichž stisk je vùbec nejsilnìjší v celé živoèišné øíši, mùže tento obr hravì zabít zvíøe velikosti buvola. Èlovìka tudíž nevyjímaje. Døíve byl tento impozantní plaz na pokraji vyhynutí. Po zákazu jeho komerèního lovu sloužícímu pro výrobu extravagantních kabelek a bot se ale jeho populace obdivuhodnì rychle vrátila na pùvodní poèty. My, co se nedáme opít rohlíkem, však samozøejmì dobøe víme, že za rozmnožením krokodýlù stojí pøedevším to, že se jejich úhlavní nepøítel, legendární krokodýl Dundee, odstìhoval i se svým zabijáckým nožem v druhém dílu do New Yorku. Teplé vody severní Austrálie a národního parku Kakadu tak opìt brázdí tisíce moøských krokodýlù. Tito drobeèkové bývají èasto k vidìní i tisíce kilometrù na otevøeném moøi. Ale není tøeba mít strach, roènì prý mají na svìdomí maximálnì 300 lidských životù.

264

Marriage Guide


This is the nearly the end of the list focusing on cute and harmless Australian animals. Similar land’s symbol, like koala and kangaroo, is the white shark since the 70’s and Spielberg‘s movie premiere Jaws. After watching this movie, one has a feeling the white death killing beast is lurking near beaches for tourists and the only way how to kill it is to insert a punctured oxygen cylinder into his jaws. In fact, we don’t know much about this shark species. One of the few facts is that it attacks a human only if it mistakes him for his usual quarry, e.g. pinniped. Considering the fact that almost every surfer or swimmer look like a pinniped, this assurance has never calmed me down. What else to expect from the animal eating its weaker and unborn siblings since it has been little. The white shark population decreased to an alarming rate and to become its quarry you must be damn unlucky. On the other hand, man who chooses a land with huge ozone hole, full of crocodiles, snakes, spiders and sharks for holiday or honeymoon venue cannot be called the biggest lucky devil. Security can be only provided by guarded beaches surrounded by nets, monitored by helicopters and guys being spitting image of Mitch Buchannon. The saltwater crocodile is also regarded as an Australian killer. This animal giant is the world’s largest reptile whose size can reach more than 6 metres and weight over 1 ton. The largest caught crocodile in Australia measured even 8, 5 m and had weight of 1, 5 t. It can easily kill an animal as large as a buffalo thanks to its huge jaws with the strongest squeeze in the world. A human is no problem for it. This imposing reptile was in danger of becoming extinct. After forbidding the commercial hunting of it that only served the production of extravagant handbags and shoes, its population returned very quickly to former numbers. But we, whom nobody can pull our leg, know very well that crocodile population increased primarily due to the fact that their arch-enemy, legendary Crocodile Dundee, moved to New York with his killing knife in the second sequel. It resulted in thousands of saltwater crocodiles living in warm waters of the northern Australia and Kakadu National Park. Anyway, it’s not necessary to be scared, crocodiles are to blame for maximally 300 human lives per year.

zima – winter

265


To nejsmrtelnìjší, co vás však v Austrálii mùže potkat, je ve skuteènosti docela malé. Ètyøhranka smrtelná má v prùmìru pouze 25 centimetrù, ale nebezpeèí se nachází v jejích tøímetrových chapadlech. Tato vraždící medúza disponuje jedním z nejprudších jedù na planetì. I drobné požahání ètyønožkou zpùsobuje palèivou bolest, šok a utonutí nebo totální kolaps organizmu. V takovém pøípadì je nezbytná rychlá první pomoc. Postižená místa se musí neutralizovat vinným octem, který je na každé australské pláži, a je potøeba zavolat tísòovou linku 000. Ètyøhranka ale není jediným živoèichem, který vás tu mùže otrávit. V Austrálii totiž žije pomìrnì hodnì druhù jedovatých pavoukù. Úmrtí zpùsobená pavouèím jedem jsou sice velmi výjimeèná, ale za to jsou v Austrálii pavouci takøka všude. A to vèetnì velkých huntsmanù, kteøí k lovu místo pavuèin používají efektní skoky, jaké známe napøíklad ze sympatického hororu Arachnofobie. Tito pavouci jsou ovšem svéráznými Australany považováni za celkem užiteèné, jelikož loví hmyz a zejména nepøíjemnì pøemnožené šváby. Jedovatí jsou tu samozøejmì i hadi, ale na ty narazíte spíše ve vnitrozemí. Taipan velký je pochopitelnì nejjedovatìjším hadem na svìtì, ale zabít vás mùže i nìkolik druhù prakober, které se tu také hojnì vyskytují. Není divu, že staré australské pøísloví praví, „Dobøe si vyklepej botu, než si ji nazuješ.“

266

Marriage Guide


The most mortal you can meet in Australia is actually quite small. Sea wasp measures averagely 25 cm but the real danger is located in its 3 m long tentacles. This killing jellyfish have one of world’s strongest venoms. To be a little stung by sea wasp results in stinging pain, shock and drowning or complete collapse of organism. In such case, quick first aid is essential. The stung places must be neutralised by wine vinegar that is at every Australian beach. Emergency line 000 must be called, as well. But the sea wasp isn’t the only animal which can poison you here. Australia is abundant in several species of venomous spiders. Death caused by spider venom is quite rare. On the other hand, they’re almost everywhere. We can know this from the quite nice horror movie Arachnophobia. These spiders are considered relatively useful since they eat insects and unpleasant, overpopulated cockroaches. Also snakes living here are venomous, of course, but you meet them rather in the midland. Coastal taipan is world’s most venomous snake but you can be killed even by several species of pseudonaja snakes. It’s no wonder that the old Australian proverb says “shake your shoe out properly before you put it on”.

zima – winter

267


V Austrálii je jedovaté prakticky úplnì všechno, vèetnì oblíbených fast foodù. Dokonce i tak podivný tvor, jakým je ptakopysk, má na zadních nohách jedové drápy, které zpùsobují silné a dlouhotrvající otoky. Pokud vás místní vraždící fauna neodradila od nápadu zajet na druhý konec zemìkoule, nezapomeòte si s sebou pøibalit kvalitní sluneèní brýle a opalovací krém s vysokým faktorem, protože ozonová díra se nikde neprojevuje více, než právì tady. Austrálie je svým zpùsobem velmi nehostinné místo a pøesnì tak ho vidìli i Britové, když zde založili kolonii, kam deportovali tìžké zloèince. Je s podivem, že ostrov velikosti svìtadílu byl Evropskými dobyvateli objeven až tak pozdì. Nizozemští objevitelé sice jakousi velkou pevninu zaznamenali a nazvali ji pøíznaènì Nové Holandsko, ale k vìtšímu zmapování území nikdy nedošlo. Prvním, kdo se poøádnì plavil kolem australských vod, byl Nizozemec Abel Tasman, který byl Východoindickou spoleèností povìøen smìlým plánem zmapovat prakticky veškerá zbylá neznámá místa na planetì. S tím také vyrazil jižním smìrem, ale jak se blížili k Antarktidì, smìr své výpravy musel kvùli mrazivému poèasí zmìnit na východ. Po vyèerpávající plavbì narazili na ostrov, který dnes nese název svého objevitele, Tasmánie. Dlouho se však na ostrovì nezdrželi a dalšími ostrovy, které objevili, byl Nový Zéland. Austrálie tak opìt zùstala zcela bez povšimnutí.


Almost everything in Australia is venomous, inclusive of popular fast food. Even the strange creature, platypus, has poisonous claws on its back legs which can cause strong and long-lasting puffiness. If the local killing fauna hasn’t discouraged you from the idea to visit another world’s edge, don’t forget to take sunglasses and sun cream with high protection because the ozone hole has no bigger impact than here. Australia is kind of inhospitable place, which knew even Brits when they established the colony to deport felons here. It’s surprising that an island large like a continent was discovered so late by European conquerors. Dutch discoverers noticed some large land and called it New Holland but they’ve never charted it in detail. The first one who sailed around Australian waters was the Dutchman Abel Tasman charged by the United East India Company to explore practically all unknown places on the planet. He set out to the south but coming closer to Antarctica, he had to change the course to the east due to freezing weather. After exhausting voyage, he came across an island bearing the discoverer’s name till now, Tasmania. But he didn’t stay for long and afterwards discovered another new island, New Zeeland. Australia was still escaping their notice.

zima – winter

269


To byla samozøejmì šance pro velmoc typu Británie. Konkrétnì pro kapitána Jamese Cooka. Ten se vydal vstøíc bájné pevninì z Nového Zélandu a Austrálii definitivnì objevil. Jeho loï zakotvila v zálivu Botany Bay, kde dnes leží nejvìtší australské mìsto Sydney. Pøi dalším prùzkumu pobøeží na severu narazil na vyhlášený poklad zdejších vod. Tím pokladem byl však velký korálový útes a Cook z nìj bezpochyby nebyl tak nadšený jako dnešní potápìèi. Jeho lodï Endeavour se nakonec podaøilo zachránit a posádka se vrátila do mateøské Anglie, kde na ni èekaly velkolepé oslavy. Kapitán Cook však svou touhu po objevování nemohl zkrotit a to se mu také stalo osudným, jelikož byl zabit domorodci na Havajských ostrovech. Po té, co Spojené státy v roce 1776 vyhlásily nezávislost, už nemohly Anglii sloužit jako oblíbené odkladištì trestancù a nová destinace se pøímo nabízela. Nový život zloèincù však nebyla žádná idylka. Podle historikù zde životní podmínky byly pøíšerné a celou kolonii ovládal vojenský dozor a samozøejmì obchodníci s rumem. Velícím dùstojníkem tu byl ostatnì nechvalnì proslulý William Bligh, který potlaèil vzpouru na lodi Bounty. V Austrálii již však se svými nekompromisními metodami neuspìl a byl brzy sesazen. V roce 1901 vznikl Australský svaz, který se pozdìji v roce 1907 pøemìnil na Britské dominium. Za vznik australského národa je považována bitva o Gallipoli za první svìtové války v dnešním Turecku. V této bitvì byli Australané doslova masakrováni ve velkém. Výsledkem byl vznik národní hrdosti, odstoupení Winstona Churchuilla jako šéfa admirality a vzestup Mustafy Kemala Atatürka, pozdìjšího tureckého vùdce. K definitivnímu pøehodnocení zahranièní politiky zemì a orientaci na Spojené státy vedla další drtivá porážka britského vojska s Australany ve svých øadách. Tentokrát šlo o šokující obsazení Singapuru Japonci za druhé svìtové války. Churchill ostatnì tuto porážku oznaèil za nejvìtší katastrofu a nejtìžší kapitulaci v historii impéria. Jelikož však Australané pøechod k republice v roce 1999 tìsnì odmítli, zemì oficiálnì dodnes spadá pod britskou korunu a královna je i hlavou státu. Nelze se samozøejmì tváøit, že britští kolonisté jsou prvními obyvateli tohoto kontinentu. Tìmi jsou už 42 000 let Aboridžinci neboli Austrálci. Vztah vìtšinové populace k pùvodním obyvatelùm je však velmi problematický. Po nìkolik století zde byla uplatòována politika tzv. „bílé Austrálie“ a Aboridžinci byli vytlaèováni do vnitrozemí a likvidováni až na dnešní poèet okolo 300 000. Vlády ve snaze kompenzovat tyto historické køivdy dopøávají Austrálcùm èetné finanèní výhody, které z nich však v oèích vìtšinových obyvatel dìlají povaleèe. K nedobré povìsti Austrálcù navíc pøispívá, podobnì jako u indiánù, i jejich geneticky daná neschopnost odbourávat alkohol a èastá závislost. Je smutné, že umìní pít mùže rozhodnout o osudech celých národù, ale jako Èecha mì zároveò tento fakt naplòuje bezbøehým optimismem.


This was a chance for a great power like Britain, especially for captain James Cook. He set out toward mythical land New Zeeland and Australia was finally discovered. His ship was anchored in the Botany Bay, today’s location of the largest Australian city – Sydney. Exploring the northern coast, they came across popular treasure of local waters, coral reef. Cook wasn’t certainly as excited as today’s scuba divers. His ship Endavour was saved in the end and the crew came back to mother England, where magnificent celebrations were prepared. Captain Cook was still longing for discovering, which proved fatal. He was killed by the natives at Hawaii. After the United States declared independence in 1776, England couldn’t use it as a popular depot for prisoners, but there was another destination. Prisoners’ new life wasn’t any idyll. Historian says there were horrible life conditions and the whole colony was ruled by military supervision and traders with rum, of course. The officer of command was actually famous William Bligh, who suppressed a rebellion at the ship Bounty. However, he didn’t succeed with his uncompromising methods in Australia and was deposed very soon. In 1901, the land turned into Federation of Australia and later on, in 1907, became a dominion of the British Empire. The war for Gallipoli in today’s Turkey during the WWI is regarded as the birth of the Australian nation. The Australians were literally massacred in this battle. The result was the formation of national pride, resignation of Winston Churchill as the Lord of the Admiralty and increase of Mustafa Kemal Atatürk, later Turkish leader. Definitive reassessment of land’s foreign policy and orientation for the US was caused by other crushing defeat of the British army included Australians. This time, it was shocking occupation of Singapore by Japanese during the WWII. Churchill described this defeat as the greatest catastrophe and most serious capitulation in the Empire’s history. In 1999, a narrow majority rejected the proposal to become a republic, therefore the land still belongs to the British crown and Queen is the State’s head. But we cannot claim Brits are the first inhabitants of this continent, it’s Aborigines or Aboriginal Australians already for 42 000 years. Unfortunately, the relation of the majority population to the natives is very problematic. There was applied politics of so called “white Australia” for many centuries and Aborigines were edged to the midland and eliminated to today’s numbers of circa 300 000. Governments try to deal with this historical wrong and give them a financial benefit, which according to majority makes them layabouts. Even the Aborigines’ genetic inability to eliminate alcohol and often addiction contribute to their unpopular reputation like by Native Americans. It’s said that the ability to drink can decide about whole nation’s fortune but at the same time this fills me, like Czech, with optimism.

zima – winter

271


Podobnì jako pro Jamese Cooka i pro vìtšinu turistù zùstává Sydney vstupní branou do Austrálie. A pokud se øekne Sydney, každého napadne pøedevším místní fenomenální opera. Ta je více než operním sálem pøedevším symbolem zemì, ale na zaèátku by asi nikdo neøekl, že tomu tak opravdu bude. V roce 1956 byla vypsána architektonická soutìž, do které pøišlo celkem 233 návrhù. Do té doby úplnì neznámý dánský architekt Jørn Utzon do soutìže zaslal místo komplexního projektu jen hrubé skicy toho, jak by podle nìj mìla stavba vypadat. Nikdo vèetnì nìho samotného asi neoèekával, že právì jeho øešení by mohlo vyhrát. Jeden z porotcù byl ale jeho náèrty tak uchvácen, že je prohlásil za dílo génia a pøesvìdèil o tom i zbytek poroty. K šoku celého odborného svìta tak Utzon zvítìzil. Nejasné návrhy si však brzy zaèaly vybírat svou daò. Zmìny v projektu a extrémní obtížnost realizace stavby zpùsobily, že z pùvodnì plánovaného rozpoètu 7 milionù australských dolarù se náklady vyšplhaly až na 102. Temelín èi tunel Blanka jsou v tomto kontextu pøímo za hubièku. Neúnosné výdaje nakonec vedly k tomu, že Utzon byl propuštìn a interiéry stavby dodìlali australští architekti. To se však na opeøe negativnì podepsalo. Monument má oproti pùvodnì plánovaným dvìma, dokonce pìt hal, výstavní prostory, 3 restaurace, 6 barù, knihovnu a 60 šaten. Ani jeden koncertní sál se úplnì nehodí pro operní pøedstavení a mezi hudební veøejností je všeobecnì neoblíbený. Nenajdete však na zemi Australana, který by pøes to všechno na operu v Sydney nebyl náležitì hrdý.

272

Marriage Guide


For both James Cook and the majority of tourists the gateway to Australia is still Sydney. When it’s said Sydney, local phenomenal opera house crosses everybody’s mind. It’s more than an opera hall. It’s primarily the land’s symbol, even though none would have guessed it at the very beginning. In 1956, the architectural competition was announced. 233 plans were registered. Earlier unknown Danish architect Jørn Utzon sent only thumbnail sketches instead of complex project. Nobody, even not him, would expect his solution could ever win. A member of the jury was such astonished by his drafts that he called it genius’ work, persuaded the rest of the jury and Utzon won surprisingly. Unclear drafts backfired very soon. Project changes and extreme difficulty of building caused that former planed costing 7 million Australian dollars increased to 102. Temelin nuclear power station or tunel Blanka in Prague are contrarily almost for free. Unaffordable costs lead to Uton being fired and the building’s interiors were finished by Australian architects, which let its negative marks. It has even 5 in the contrary to planed 3 halls, exhibition rooms, 3 restaurants, 6 bars, library and 60 changing rooms. Any of concert halls is proper for an opera performance and music public generally doesn’t like it. Despite all of that, everyone is proud of the Sydney Opera House.

zima – winter

273


Tyto potíže stály dánského vizionáøe i znaènou èást kariéry. Nikdo mu v obavách z vesmírných nákladù nezadal další stavbu a existuje pouze pár jeho drobných realizací v domovském Dánsku. Pro fakt, že se nìjaký architekt proslaví jedinou životní stavbou, se dokonce zaèalo používat oznaèení Utzonùv efekt. Nakonec se Dánovi dostalo zaslouženého zadostiuèinìní, když v roce 2003 získal architektonického Oskara - Pritzkerovu cenu, èestné obèanství mìsta Sydney a také Australský øád. Když zemøel ve vìku požehnaných 90 let, byl jediným architektem, za jehož života bylo jeho dílo zaøazeno na seznam svìtového dìdictví UNESCO. Nejlepší výhled na panorama zátoky s operou je z vrcholu konstrukce mostu, která vám poskytne nádherný výhled na mìsto i jeho okolí. Povinností je tu jízda trajektem a koupání na mìstské pláži Bondi Beach. Jinak je Sydney jako všechna australská mìsta velmi klidné místo s pøíjemnou atmosférou. Kdo chce ovšem zažít mìsto bouøit, mìl by sem zavítat v období slavného prùvodu gayù a lesbièek Mardi Gras, na kterém jsou k vidìní vìci jinak opravdu nevídané. A tím nemám na mysli jen extravagantní kostýmy.

274

Marriage Guide


These difficulties cost the Danish visionary significant part of career. Nobody wanted to assign him other building due to fear of high costs. There are only few small projects in his home Denmark. The way how an architect becomes popular thanks to only one building is today even called Utzon effect. In the end, the Dane was given satisfaction. He won architectural Oscar in 2003 – Pritzker Prize, honorary citizenship of Sydney and Order of Australia. He died being 90 and was the only architect who lived to see that his work was declared a World Heritage Site. Best view of the panorama with the bay and opera house is from the bridge providing you also amazing view of the city and its surroundings. You must take a drive by ferry and swim at the city beach – Bondi Beach. Otherwise, Sydney is as other Australian cities - very calm with pleasant atmosphere. Those who want to experience hustle should it visit during the famous parade of gays and lesbians – Mardi Gras. You will see really unprecedented things. And I don’t mean only costumes.

zima – winter

275


Dalším místem, které se navštívit prostì musí je povìstná monolitická hora Uluru, která je oznaèována za rudý støed Austrálie. Tento kus železité skály je skvostný hlavnì pøi barvy mìnícím západu slunce a není divu, že pro pùvodní Aboridžince (myšleni jsou ti, co žijí tradièním zpùsobem života a nepropadli alkoholu) má hluboký spirituální význam. I když poèasí je tu suché jako povìstný australský humor, ranní výšlap na vrchol skály je skvìlým výletem. Ještì neuvìøitelnìjším úkazem než tajemná hora Uluru je samozøejmì Velký bariérový útes. Tento 2000 kilometrù táhnoucí se korálový porost je nejvìtším podobným útvarem na svìtì. Pestrobarevné korály a nepøeberné množství živoèichù rozehrává fascinující scenérii a šnorchlování èi potápìní u tìchto korálù je životním zážitkem. Podobnou pozornost si jednoznaènì zaslouží i nejstarší deštný prales svìta Daintree nebo krajina národního parku Kakadu s rozeklanými roklemi, vodopády a hlavnì krokodýly. Pøes všechny životu nebezpeèné nástrahy tak návštìva Austrálie nakonec pøece jen stojí za to.

276

Marriage Guide


You should also visit monolithic rock Ulury regarded as the red Australian centre. This huge mass of ferrous rock is splendid primarily during the sundown changing colours. It’s no wonder native Aboriginals (I mean those who live traditionally and did not become addicted to alcohol) attribute this place great spiritual significance. Even though weather is dry as famous Australian humour, morning walk up to the rock’s top is amazing trip. More unbelievable natural phenomenon is the Great Barrier Reef. This more than 2 000 km long coral reef is the largest in the world. Colourful corals and infinite number of animals provide fascinating scenery. Diving or snorkelling here is an unforgettable experience. Similar attention deserves definitely the world’s oldest rainforest Daintree or landscape of the Kakadu National Park with rugged ravines, waterfalls and crocodiles. Despite all the life-threading pitfalls Australia is well worth a visit.

zima – winter

277


278

Marriage Guide


zima – winter

279


V gotické hradní kapli Nanebevzetí panny Marie z konce 12.století lze uzavřít sňatek jak civilní, tak církevní. Kdo touží po romantice v přírodě nebo pod širým nebem, může své „ano“ vyslovit v zahradním altánku, na zámeckých terasách nebo kdekoli v anglickém parku. Svatební hostinu a párty lze prožít v duchu ryzího hradního středověku nebo romantické a noblesní zámecké renesance. Erbovní sál v přízemí zámku je jako stvořený pro pravou královskou hostinu v rustikálním stylu s možností večerního posezení na nádvoří s novorenesanční kašnou. Pro noblesní svatbu, kde se každá nevěsta mění v princeznu, není krásnějšího místa než je Muchův sál s prosklenou střechou a dominantními křišťálovými lustry, zimní zahradou a originálem opony od velikána secese, Alfonse Muchy. Po obřadu, pro prodloužení romantické chvíle, se mohou novomanželé projet v kočáře taženém kladrubskými bělouši nebo zasadit v zámeckém parku stromek, který jim bude navždy připomínat pohádkový den jejich života. Tečkou v programu může být velkolepý ohňostroj. Neméně důležitý je i kulinářský zážitek. Původní catering Gastro Žofín - dnes již Chateau Catering Zbiroh, patří v oboru mezi nejprestižnější společnosti u nás a jeho věhlasné gastronomické umění Vás nikdy nezklame. Po pohádkově stráveném dni a po západu slunce nemusí ze zámku nikdo pospíchat. Luxusní Chateau hotel Zbiroh se svými 52 pohádkově stylovými komnatami dopřeje všem pocitu a spánku vskutku královského. Noblesa a nepopsatelné charisma zámku Zbiroh jej společně s vysoce profesionálním svatebním servisem vynesla na hvězdné nebe České republiky v podobě prestižního ocenění „SVATEBNÍ MÍSTO - HVĚZDA ROKU 2012“ v kategorii veřejného hlasování. Pro jeho krásu, důstojnost a pohostinnost doporučuje zbirožský zámek i světoznámá módní návrhářka Blanka Matragi, jejíž skvostné svatební šaty i letos v létě na překrásné nevěstě při svatebním obřadu v sále Alfonse Muchy, zazáří. Neváhejte a přijeďte se podívat. Jsme a budeme zde jen a jen pro Vás! Za svatební tým Vaše Renata Páchová

280

www.zbiroh.com Marriage Guide


Chateau Zbiroh ... pro jedinečnost okamžiku, pro dokonalost a prestiž, pro kouzlo a romantiku, pro váš prekrásný začátek bez konce ...

Unikátní historické sídlo českých císaru a králu luxusnímchateau chateauhotelem hotelem. s exkluzivními sály aaluxusním Kompletní svatební servis bez omezení pod jednou střechou - civilní a církevní obřady v jedné z nejstarších kaplí v Čechách - venkovní obřady na zámecké terase, na nádvoří, v parku - pohádkové rustikální i vznešené svatební hostiny - hotelové komnaty pro více než 100 hostů - historické programy, originální dekorace - patrové svatební apartmá v zámecké věži www.zbiroh.com a romantické apartmá s nebesy tel.: +420 602 237 590, svatba@zbiroh.com

tel.: +420 602 237 590, svatba@zbiroh.com


Bulharskรก 1784 - Pardubice 530 03 - รˆeskรก Republika


Jen pro ten dnešní den.. Svatební vzhled, podtrhující přirozenou krásu, je pro každou nevěstu jednou z nejdůležitějších věcí dne D. Vizážistka Simona Bártová a kadeřnice Petra Pánková, které se kráse nevěst úspěšně věnují mnoho let a pracují v týmu, nám prozradily několik tipů ze zákulisí svatebních příprav. Spolupracují spolu již 8 let, za tu dobu jim rukama prošly stovky nevěst. Svou práci milují a jejich nevěsty vypadají jako modelky z titulní strany. Mezi jejich klientky patří kromě českých nevěst mladé ženy z celého světa, které si vybraly Prahu nebo některý z českých zámků jako vysněné pohádkové místo pro svou svatbu.

Foto: Daniel Šeiner, Lucie Linhartová

více na: www.makeupist.com Simona Bártová – vizážistka tel.: +420 603 523 065 Petra Pánková – kadeřnice tel.: +420 606 538 986


Účesy Účesy Petry Pánkové jsou klasicky elegantní, ale velmi svůdné a hlavně sluší. Svatební účesy jsou pro ni krásná a tvůrčí součást kadeřnického řemesla. Výčes musí mít logiku, snoubit technickou dokonalost zpracování s elegancí a půvabem nevěsty. Co letos bude hlavně česat? Lehce načechrané výčesy, nespoutané vlny, asymetrické polovýčesy, romantické copy, hladké objemnější uzly. Odvážnější nevěsty láká stále častěji retro stylizace, zpět se vrací pokládaná vlna předválečného období, pin-up styl či vytupírované drdoly 60. let. I ty nejrozevlátější vzdušné účesy jsou rafinovaně fixovány, účes drží celý den, nejlépe až do rána. Stále větší roli hrají vlasové ozdoby – čelenky, spony, francouzské závojíčky a výrazné „fascinátory“, jak se jim roztomile říká.

zima – winter

285


Líčení Simona Bártová je vizážistka, která vždy respektuje osobnost nevěsty. Její styl podtrhuje přirozenou krásu, něvěstám však umí navrhnout také odvážnější, ale stále elegantní varianty líčení. Doporučením pro letošní sezónu jsou přírodní barvy – béžová, smetanová, meruňková, nugátová, kakaová, zlatavá. Rty svěží a šťavnaté – krásně vypadá melounová, jahodová, meruňková nebo lososová rtěnka. Pokud toužíte po výrazných rtech, sáhněte po sytější, třeba vínové nebo červené rtěnce v kombinaci s jemnými béžovozlatými stíny a tenkými tekutými linkami a dokonale vykresleným obočím. Tvářenka přirozeně modelující tvář v tónech losově růžové nebo broskvové může mít i módní zlatavý podtón. Posledním dotykem jsou něžné rozjasňující pudry či bronzery na lícní kosti, výsledek působí luxusně.

286

Marriage Guide


Zkouška Důležitou částí svatebních příprav je zkouška svatebního účesu a líčení. Simona a Petra ji dělají společně, obvykle asi měsíc před svatbou, takže výsledek budete moci okamžitě posoudit jako celek. Připravte se na spoustu otázek… Třeba na to, jak je váš partner vysoký a jakou budete mít kytici, připravte si fotografii svatebních šatů. Také se dozvíte, jak připravit své vlasy v den svatby a jak pečovat o pleť tak, aby byla v den svatby co nejsvěžejší. Můžete pozvat na zkoušku i kamarádku, která bude všechno fotit, abyste novou vizáž mohly náležitě konzultovat, porovnávat varianty a posoudit, jak bude vypadat líčení na fotografii. Nakonec můžete večer někam vyrazit! Účes i líčení by měly být dokonalé nejen na fotografii, ale je hodně důležité, aby se nevěsta cítila krásně a zároveň pohodlně. Trvanlivost makeupu a účesu od rána do noci je klíčová – nevěsty si při obřadu někdy popláčou, neměly by umazat manžela rtěnkou při prvním polibku, přijímají dojaté gratulace celého příbuzenstva, pár hodin pózují fotografům – někdy v lehkém deštíku, jindy v 30°C – a zbytek noci protančí. To vše absolvují stále krásné a dokonalé. Jako vy.

zima – winter

287


Hotel Savannah**** deluxe je situován na Znojemsku a nachází se v těsné blízkos� rakouských hranic. Jeho součás� je i wellness a Ajurvédské centrum zdraví. Pro Vaši svatbu nabízíme stylové prostředí s puncem luxusu, špičkovou gastronomii, nejlepší regionální vína a profesionální servis. Pomůžeme Vám zorganizovat svatbu od pozvánek až po luxusní novomanželské apartmá. A nejen to! Svatební den umíme zrealizovat v místech dle Vašeho přání. Jsme tu pro Vás!

Hotel Savannah**** deluxe, Chvalovice – Hatě 198, 669 02 Znojmo, Tel.: +420 515 284 084, E-Mail: hotel@hotel-savannah.com,

www.hotel-savannah.com


Magdaléna Straková

kreativní svatební fotografie creative wedding photography www.photomls.cz

Žebříček a fotosoutěž top světových svatebních fotografů Fearless Photographers uvádí v současnosti (7/13) Magdalénu Strakovou jako nejlepší fotografku v České a Slovenské republice. According to Fearless Photographers, home of the best wedding photography in the world, Magdalena Strakova is currently (as of 7/13) the leading photographer of both Czech and Slovak Republic.


Golemův RESTAURANT a Golden Golem HOTEL s dlouhou tradicí je doporučován spoustou spokojených novomanželů. Nabízíme romantické prostředí vhodné pro uspořádání svatební hostiny, které lze kombinovat s oslavou v zahradní části restaurantu vybavené ratanovým nábytkem a grilem. Náš restaurant a hotel je také vyhledáván pro mnohá krásná zákoutí k fotografování novomanželů. Interiér i exterér je zdoben originálními malbami z rudolfínského období. Součástí areálu je parkoviště pro 55 vozů. V neposlední řadě si nás mnozí novomanželé vybrali pro naši výbornou kuchyni a příznivé ceny - svatební menu nabízíme za 369 Kč, dále ubytování svatebčanů v luxusních pokojích + novomanželské apartmá ZDARMA. Kapacita restaurantu je 120 míst + 100 míst na venkovní zahrádce (přízemí 40 hostů, velký salón v 1. patře 65 hostů, Salonek Rudolfa II 15 hostů, zastřešený prostor u zahrádky 25 hostů). Myslíme též na Vaše děti, pro které máme na zahradě dětský koutek se skluzavkou a houpačkou, koš hraček, přebalovací pulty, dětské sedačky atd.

Přijďte a přesvědčte se! Golemův RESTAURANT • Na Hlavní 21, Praha 8 – Březiněves • tel.: 283 910 213 fax: 283 910 333 • mobil: 777 079 445 • golem@golem-praha.cz www.golem-praha.cz


Vintage svatba kouzlo 20.–50. let

Prohlíželi jste si někdy staré svatební fotoalbum vašich prarodičů? Okouzlil vás ten černobíle zachycený svět? Ta dávno minulá, zaprášená nostalgie? Možná vás napadlo, jak by asi tyhle šaty slušely vám, nebo vašim družičkám? Jak by celá vaše svatba mohla vypadat, kdyby jste se v ní přenesli daleko do minulosti? Třeba do dvacátých let minulého století. Have you ever looked at the old wedding photo album of your grandparents? Did the B&W world enchant you? The past nostalgia covered with dust? Maybe it could have crossed your mind how this dress would fit you or your bridesmaid? How would your wedding look like if you went back in time? For instance to the 20’s of the previous century.

Vintage Wedding

the Charm of the 1920’s to the 1950’s

l Text: Veronika Moreira Tùmová


Retro styl se zdá být v dnešní době stále oblíbenější. Proč? Že by současným módním návrhářům došla fantazie? Nebo že by tu už zkrátka všechno bylo a všechny nové pokusy o originalitu tak končí jen pozměněnými verzemi toho, co už dávno známe? Na to si každý vytvoří svůj vlastní názor. Jisté však je, že právě v letech zdánlivě zapomenutých dnes nacházíme největší inspiraci, eleganci, šarm, vkus a osobitost.

The retro style seems to be more and more popular today. Why? Did the current fashion designers run out of fantasy? Or have we already seen everything and each attempt for originality ends with a modified version of things we already know? Everyone has their own opinion of that, but it’s a fact that we find inspiration, elegance, charm, style and individuality particularly in almost forgotten times.

zima – winter

293


Moderní svatba? Jedine ve stylu retro! Všechno, co se projeví jako oblíbené a proto i vyhledávané, se obvykle brzy stává snadno dostupné. Chcete mít svatební šaty a doplňky ve stylu dvacátých, třicátých nebo čtyřicátých let? Chcete retro svatební dekoraci i svatební dort, nebo se nechat odvézt na obřad pravým veteránem? Nic z  toho nemusíte složitě shánět, ani pracně přešívat zašlé a  od molů poničené šaty po babičce. Všechny tyto svatební “rekvizity“, důležité pro skutečně velkolepý dojem, jsou dnes k  dostání v  salonech a  obchodech specializujících se na tématické svatby, které se staly světovým trendem už několikáté svatební sezóny.

Modern wedding?

Everything which proves to be popular and therefore desired usually becomes available shortly. Do you want to have a dress and accessories like in the 20’s, 30’s or 40’s? Do you want a retro wedding decoration and cake, or are you longing for to be taken to the ceremony by a real veteran car? You don’t need to be chasing all this stuff, nor remake faded and moth damaged dresses inherited from grandma. All these wedding “properties” important for a really spectacular impression are available in salons and shops specialising in thematic weddings which have become a world trend for the umpteenth wedding season.

294

Only in Retro Style! Marriage Guide


Vintage svatební šaty a doplnky Vintage svatební design přináší měkké, pastelové barvy, jako je starorůžová, světle zelenkavá a samozřejmě krémová, ivory, apod. Svatební šaty bývají nápadné rafinovanou, secesní jednoduchostí, o to bohatší ve výzdobě a množstvím ornamentů jsou pak ostatní doplňky. Nenahraditelným prvkem je tu samozřejmě krajka, která zůstává nadčasová a v kolekcích svatebních modelů se zřejmě jen tak objevovat nepřestane. Typické retro svatební šaty z dvacátých let jsou krajkové, ve viktoriánském stylu, s  bohatě zdobeným závojem o  délce celé postavy. Dalším znakem jsou střihy podtrhující ženskost a jemnost, stále však se zřetelem na vkusnou eleganci hodnou pravé dámy, bez nutnosti příliš odhalujících a sexy prvků. Šaty bývají tylové nebo šifonové, mohou být vypasované, splývavé i se širokou, bohatě řasenou sukní, s volány, zdobené krajkou a ručními výšivkami, s  živůtky zdobenými též krajkou a  flitry. Vlasy jsou zdobené květinami, závoji nebo jemnými kloboučky se síťovinou, lehce zvlněné, spletené v copech a copáncích, nebo s loknami, zdobené sponami a dalšími vlasovými ozdobami. K  doplňkům patří barvou i ozdobami sladěné kabelky, vějíře, apod.

Vintage Wedding Dress and Accessories

Vintage wedding style brings soft pastel colours, such as old pink, light green and, of course, creamy, ivory, etc. The wedding dress is usually conspicuous by its refined simplicity in the Art Nouveau style, the more decorative and ornamental can be added to with accessories. Lace plays an essential role, of course. It remains timeless and will probably be part of wedding dresses forever. A typical retro wedding dress of the 20’s has lace, is in the Victorian style with a richly decorated veil as long as the bride’s figure. Other features are the dress’ cut stressing femininity and fineness but still regarding elegance worthy of a real lady without the need of uncovering any sexy features. The dress is usually made of tulle or chiffon, can be fitted, flowing or even with a wide and richly gathered skirt, with frills, decorated with lace and handmade embroideries, with bodice decorated also with lace and glitters. Hair is usually decorated with flowers, a veil or fine little hat with netting. The hairstyle can be wavy, with plaits and smaller plaits, or with curls, decorated with clips and other hair decoration. Accessories include even handbags, fans, etc.

zima – winter

295


Vintage svatební dekorace – rucní práce, kvetiny a prírodní materiál

Co se týče dekorací, retro styl se vyznačuje přírodními materiály a jemnými, romantickými prvky. Nezastupitelné jsou v takovém případě květiny, především růže, ale i mnohé jiné podle vašeho vkusu, čerstvé i sušené, kterými necháme vyzdobit například svatební síň, ale hlavně, svatební tabuli. Působivá je také malovaná keramika, sklo nebo porcelán, nápisy křídou, apod. Na stolech by rozhodně neměly chybět svíčky, nejlépe ve sladěných barvách, v mohutných, ozdobných svícnech, nebo tzv. plovoucí svíčky na vodě ve skleněných nebo kameninových mísách. K osvětlení poslouží také stylové lucerny. Ubrusy a jiné stolní textilie by měly vynikat výšivkami, ornamenty, nebo i krajkovým zdobením. Podobně mohou být nazdobeny i pozvánky ke svatební hostině, jmenovky pro hosty, svatební oznámení apod. Okouzlující jsou také nejrůznější vonné polštářky, stužky, či miniatury krajkových paraplíček. Atmosféru pak můžete dokreslit napodobeninami dobových fotografií.

Vintage Wedding Decoration – Handicraft, Flowers and Natural Materials

As far as the decoration is concerned, the retro style is characterised by natural materials and fine, romantic features. Flowers are very important, primarily roses but also other flowers of your taste – fresh or dried. We decorate the wedding hall and the wedding table with them. Also painted ceramic or porcelain, writings with chalk are impressive. On the table, there definitely cannot be missing candles in matching colours in massive decorative candleholders, or so called floated candles in glass or stoneware bowls. Another possibility is stylish lanterns. Table cloths and other textiles should be remarkable for embroidery, ornaments. Also invitation cars for wedding feast, ghost’s nameplates, wedding announcement, etc. can be similarly decorated. Various fragrant like little cushions, ribbons or miniatures of lace umbrella are charming as well. To emphasise the atmosphere of former times, you can use imitations of period photos.

296

Marriage Guide


Vintage svatební dorty a sladkosti Svatební dorty opět nabízí nesčetné množství možností výzdoby. Pro tyto účely bývá nejlepší dort marcipánový. Může být ozdoben rovněž čerstvými květinami, které na podkladu světlého marcipánu vypadají vskutku impozantně. Neměly by chybět romantické prvky, např. motýlci, holubičky, srdíčka, zdobení cukrářskými perličkami, marcipánovými růžemi, širokými stuhami, atd. V poslední době je však velmi trendy obdarovávat každého hosta zvlášť, např. kornoutem ze zdánlivě zašlého, notového papíru, naplněného bonbony či pralinkami. Oblíbené jsou také tzv. “cupcakes“ – miniaturní dortíčky ve skutečně detailním, precizním provedení, v tomto případě samozřejmě upravené tak, aby odpovídaly retro stylu vaší svatby. Ty mohou být například vyskládané do pyramidy, představující velký svatební dort, nebo položené k talíři každému z hostů, v malé, dárkové krabičce.

Vintage Wedding Cakes and Sweets

Wedding cakes offer an immense number of decoration possibilities. For this purpose, the marzipan cake is the best. It can be decorated with fresh flowers looking really imposing on the light marzipan. There may be romantic features, such as butterflies, doves, hearts, decoration with confectionary pearls, marzipan roses, wide ribbons, etc. Recently, it’s very trendy to give individually to each guest a present. You can use small cornets made of faded-like music paper filled with bonbons or pralines. “Cupcakes” are very popular as well – mini cakes made precisely and detailedly, in this case tailor-made with your wedding retro style. You can put them together like a pyramid or a great wedding cake, or just simply put them in gift box next to guests’ plates.

zima – winter

297


Svatební veteráni –

Pro první novomanželskou jízdu jsou dnes k dispozici skutečně neobyčejné stroje a snadno najdete i firmy, které se na tyto krásné a vyleštěné modely specializují, čímž zajišťují možnost velkého výběru. Své svatební hosty rozhodně ohromíte, necháte-li si přistavit například starodávný sportovní kabriolet Tatra 57 z roku 1937, který pamatuje jízdu po levé straně a startování na kliku. Tahle jízda vás zaručeně vtáhne do idylické doby první republiky a bude nezapomenutelným a silným zážitkem. Za úvahu stojí také pohodlný a luxusní Tatraplán, předchůdce známé Tatry 603 z roku 1951. Limuzíny Lincoln, okázalý Rolls Royce nebo Bentley jsou další z možností, pokud si pro svůj svatební den chcete dopřát luxus a eleganci s vůní benzínu. Je-li však řeč o svatbě v retro stylu, nesmíme zapomenout také na kočáry a povozy tažené koňmi.

Rolls Royce, Lincoln nebo Bentley?

Wedding Veteran Cars

Really unique machines are available today for the newlyweds’ drive. There are even companies specialising in those beautiful and polished models and offer wide selection. You will definitely astonish your wedding guests if an ancient sport cabriolet Tatra 57 made in 1951 appears at your wedding. Limos Lincoln, pompous Rolls Royce or Bentley are other choice for wedding luxury and elegance with the smell of petrol. But if your wedding is in retro style, we cannot forget both about carriages and coaches pulled by horses.

298

Rolls Royce, Lincoln or Bentley? Marriage Guide


Svatební fotografie – minulá století v barvách soucasnosti

Barevné, nebarevné, různě kombinované a další triky se svatebními fotografiemi pro vás vykouzlí každý šikovný fotograf. Nejrůznější úpravy, jako je například oblíbený efekt sépie, nebo kombinace černobílého pozadí s barevnou svatební kyticí vystupující do popředí, či barevným kvítkem v klopě ženicha, to jsou jedny z mála triků, které změní vaše fotografie v nádherné obrázky s nostalgickou atmosférou starých časů. Váš svatební fotograf by měl být schopen vybírat také vhodná a tématicky vyhovující místa pro vaše fotografování, určitě ho budou zajímat vaše požadavky nebo nápady, proto se nebojte mu do jeho práce mluvit. Ještě před svatbou navštivte také jeho webové stránky, kde uvidíte ukázky jeho práce. Ty pak pro vás mohou být inspirací a i jemu se s vámi bude lépe pracovat, když bude mít přesnou představu o vašich přáních.

Wedding Photographs – Past Century in Colours of the Present Days

Colourful, colourless, variously combined and any tricks with wedding photos can be created for you by any skilful photographer. Various modifications, such as popular effect sepia or combination of B/W background with the colourful wedding bouquet projecting into the foreground or with colourful flowers in the groom’s flap are tricks which change your photos into wonderful pictures with the nostalgic atmosphere of old times. Your wedding photographer might be able to choose suitable and thematic places for your photography. He will certainly want to know your requirements or ideas, therefore don’t hesitate to have a say in his work. Before the wedding, visit his website to see illustrations of his work which can serve as an inspiration leading to easier work with him since he will know your concrete imagination.

Modelka: Lucie Kovandová Design, koncept: Svatební agentura Elysée Foto: Martina Crlová Šaty: Svatební studio Dany Svozílkové Vlasy, make-up: The look zima – winter

299


Tvrz Třebotov (1,5 km za hranicí Prahy) U tvrze 1, 252 26 Třebotov www.tvrztrebotov.cz

svatby hostiny ubytování


Zámecká Zámek Půhonice

Zámecká svatba na prahu metropole

Není pochyb o tom, že většina nevěst sní již od mala o svatbě na zámku, kde by se mohly cítit jako opravdové princezny. Hrady a zámky však byly od pradávna stavěny spíše v odlehlých místech v divočině, kde dávají lišky dobrou noc. To ovšem není případ zámku Průhonice, který se nachází přímo na okraji Prahy. Svatebčané se sem bez problémů dopraví z centra města i odlehlých koutů republiky. Přestože hlavní město je takřka za humny, areál zámku Průhonice je oázou klidu a přírody, jako vystřižený z pohádky.

302

Marriage Guide


Zlatovláska

Aby také ne, právě na nádvoří průhonického zámku se procházel král Radovan v kultovní pohádce Princezna se zlatou hvězdou na čele, na zámku bydlela filmová Zlatovláska a spousty dalších princezen, princů, králů a královen.

zima – winter

303


Rytířský ál

V zámeckém areálu je k dispozici především velký Rytířský sál, s dřevěným obložením a velkým kovaným lustrem. Sem se vejde až sto zámeckých hostů a pro pohodlí a komfort nevěsty slouží také Modrý a Zrcadlový salónek. Svatebčanům jsou k dispozici i všechny další veřejně přístupné sály, takže místa na družné svatební rozhovory, které ke svatbám neodmyslitelně patří, je vždycky dost. Skutečnou perlou, kterou celý areál skrývá, je legendární průhonický lesopark.

304

Marriage Guide


Lesoark

Tento přírodní zázrak se rozléhá na ploše celých 250 hektarů a jedná se o dílo skutečně světového významu. Ne nadarmo se jedná o národního kulturní památku a památku UNESCO. Svatebčany však budou zajímat především nádherné průhledy, které se táhnou od zámku až do hlubin této fascinující přírodní scenerie. Celému panoramatu dominuje především zátiší rybníka, které obklopují majestátní stromy a další rostliny. Park z 19. století je plný slepých ramen potoka Botiče, jezů, tůní a českých i exotických rostlin, takže romantických zákoutí pro láskyplné chvíle je tu více než dost. Venkovní svatba za příznivého počasí, kde je vzduch přímo prosycen vonnými pryskyřicemi a zpěvem ptáků, prozáří a provoní vstup do toho nejkrásnějšího manželství.

www.zamekpruhonice.cz Botanický ústav AV ČR, v.v.i. Zámek 1 252 43 Průhonice Tel.: 271 015 296 mobil: 602 603 073 E-mail: dalibor.matusinsky@ibot.cas.cz

zima – winter

305


308

Marriage Guide


LUXUSNÍ PARTY STAN „ZÁMECKÁ TERASA“

Jedinečný prostor s výhledem na zámek • Kapacita 150 osob • Slunná terasa Podsvícený bar • Profesionální cateringové vybavení • Parkování v areálu zámku Zámek leží na trase dálnice D11 – PHA -HK

Barokní zámek Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou rozšiřuje své služby. Na zámecké terase je pro návštěvníky od května do září připraven luxusní party stan s restaurací. Party stan je vhodný pro pořádání svatebních hostin a firemních oslav. Hlavní cíl: vytvoření dalšího vhodného a atraktivního místa pro svatební hostiny, které byly do této chvíle pořádány jen v Mramorovém sálu (kapacita 150 osob) a zámecké Oranžerii (kapacita 50 osob). Zámek Karlova Koruna nabízí všechny služby pro uspořádání zámecké svatby, firemní oslavy či jiné party – pronájem zámeckých budov, catering, koňský kočár, focení v šlechtických komnatách. Společně se zámkem vytváří komplex luxusního prostředí i pro náročné klienty.

SVATEBNÍ BALÍČKY

Zámecký – 15 000 Kč · Zahradní – 10 000 Kč · Zámecký s party stanem – 15 000 Kč · Zahradní s party stanem – 13 000 Kč

www.zamecka-terasa.cz · www.kinskycastles.com

KOMENSKÉHO, 503 51 CHLUMEC NAD CIDLINOU, TEL.: + 420 721 176 272, E-MAIL: KARLOVAKORUNA@KINSKY-DAL-BORGO.CZ


Štěpán Vláčil

Svatební Fotografie Brno profesionální svatební fotograf s působností po celé ČR i SK Štěpán Vláčil – Svatební fotografie Brno profesionální fotograf se zaměřením na svatební a předsvatební fotografii s působností po celé ČR i SK +420 776 705 337 info@svatebni-fotografie-brno.cz www.svatebni-fotografie-brno.cz blog.svatebni-fotografie-brno.cz


Uspoøádejte si svatební obøad ve

Vrtbovské zahradì

l Text: Filip Šimoník l Foto: Vrtbovská zahrada

Najít v centru Prahy místo, kde byste si obklopeni zelení mohli odpoèinout od shonu, který panuje v køivolakých pražských ulièkách, je témìø nadlidský výkon. Nicménì nic není nemožné, a pokud víte, kam smìøovat své kroky, mùžete za mohutnými vysokými zdmi starých palácù objevit místa, která vám mohou právì tento únik do svìta, v nìmž nehraje èas žádnou roli, nabídnout. Jedním z tìchto míst je Vrtbovská zahrada, která se nachází pár krokù od Malostranského námìstí, tedy v samém srdci Malé Strany. Vrtbovská zahrada, Karmelitská 25, Praha 1 - Malá Strana, 110 00


l Text: Veronika Moreira Tùmová l Foto: MG Magazine

Portugalsk á Navzdory nepøízni doby a ekonomické krizi sužující tuto zemi stejnì jako mnohé další èásti Evropy, Portugalsko bezpochyby nadále zùstává nejen lákavou turistickou destinací, ale i zemí nevšednì zajímavou. Bohatá historie, nádherné lokality plné romantických zákoutí, zvyky a tradice a samozøejmì proslulá jižanská pohostinnost, to všechno zaruèuje Portugalsku každoroèní vysoký pøísun návštìvníkù. Kde jinde je však možné poznat skuteèný ráz národa z jeho tradic a folklóru, jeho kuchyni, okázalost stejnì jako bezprostøednost, mentalitu a mnoho dalšího, a to bìhem jediného dne? Samozøejmì na svatbì.

316

Marriage Guide

svatba

Despite the fact that this country, as well as many parts of Europe, is afflicted by the age of adversity and economical crisis, Portugal still remains not only an attractive touristic destination but also an unusual, interesting land. Rich history, wonderful localities full of romantic nooks, customs and traditions, and famous southern hospitality, of course, guarantee yearly a flood of visitors to Portugal. But where it’s possible to learn about the real nation’s character, its traditions, folklore, cuisine, opulence as well as naturalness, mentality and much else during only one day? Naturally at a wedding.


Portuguese Wedding

zima – winter

317


V zemi natolik nábožensky konzervativní, přesněji řečeno římsko-katolické, by se dalo očekávat, že i svatby a svatební tradice budou přísně duchovního rázu. Modernizace doby a společnosti však přináší možnosti volby v každém směru, a proto se i tady stal civilní sòatek běžnou záležitostí. Moderní portugalské svatby mají mnoho společného se svatbami, jaké bývají běžné v zemích západní Evropy nebo také v Americe, ale i v Portugalsku, tak jako všude jinde, se lidé rádi vrací ke svým starým obyčejům a tradicím, které se dají nejlépe využít a oživit právě na svatbách. Kdo by však očekával, že portugalská svatba bude nutně přehlídkou pestrých barev a ukřičených muzikantů, zkrátka karneval, byl by nejspíš překvapen. Svatba je tu především vážnou a slavnostní záležitostí, která znamená důležitý a významný krok dvou lidí do manželství a společného života. Rozhodně tu však nechybí ani často temperamentní zábava, příjemná atmosféra a samozřejmě spousty dobrého jídla a pití. Na portugalské svatbě se zkrátka nikdo nenudí.

318

Marriage Guide


Weddings and its traditions can be expected to have strictly religious character as the country is religiously conservative or rather Roman Catholic. The modern era and society brought the possibilities of choice in every respect; therefore civil marriage became a common matter. Modern Portuguese weddings have many common with usual weddings held in West European countries or even America. Similarly as anywhere else, people in Portugal like to return to old customs and traditions that can be best used and revived just at weddings. Who would expect a Portuguese wedding to mean a show of colourfulness and shrieking musicians, simply a carnival, would be probably surprised. A wedding here is primarily a serious and festive event which means very important and significant step of two people into married life. There isn’t missing a temperament, amusement and plenty of tasty food and drink too. Simply nobody‘s bored at a Portuguese wedding.

zima – winter

319


Portugalské svatební tradice Zásnubní hostinu pořádají dle tradice vždy rodiče nevěsty. Ženich za sebe posílá pečlivě vybraného přítele, který jeho jménem požádá otce nevěsty o její ruku. Po jeho oficiálním souhlasu následuje mše a poté malá recepce, kam jsou pozvaní hosté, kteří mají zároveò přijít na svatbu. Ti zasnoubenému páru požehnají a snoubenci poté oznamují, koho si vybrali jako svědky. Častým zvykem pro ženicha je loučení se svobodou. Kdysi dávno bylo zvykem při této příležitosti zamknout nevěstu doma, která se tu pak ve společnosti svých příbuzných a přítelkyò věnovala přípravám na svatbu. Pro skutečně tradiční svatební obřad si nevěsta obléká bílou čínskou tuniku a zdobí se šperky výrazných barev. Ženich má tmavý oblek, bílou košili a někdy i elegantní tmavý klobouk. Málokterá svatba však již dnes ujde vlivu moderních svatebních trendů a tak se mnohem častěji setkáme s nevěstou v klasických šatech s tradičními doplòky, nebo i v docela netradičních modelech šatů. Součástí církevního svatebního obřadu je římskokatolická mše, po které novomanželé opouští kostel a prochází špalírem hostů, kteří je zasypávají květinami a bonbóny. Na svatební hostině pak můžeme vidět např. vybírání peněz do střevíčku, což je tradice známá i v jiných zemích, někdy k vidění i u nás. Střevíček nevěsty tak koluje mezi hosty a ti jej

320

Marriage Guide

zaplní penězi, které poslouží novomanželům k libovolným účelům. Třeba na svatební cestu nebo ke koupi nějaké drobnosti do domácnosti. Svatební hostina se tradičně pořádá doma, u někoho z rodiny, kdo může nabídnout odpovídající prostory. Ty jsou pak náležitě vyzdobeny. Na svatební tabuli se pak podávají po domácku připravené slavnostní pokrmy, nechybí plody moře a nejrůzněji připravované krevety, Portské, ale i jiné portugalské víno. Po krájení dortu se novomanželům podává toast a šampaòské, první kousek dortu je určen jednomu ze svobodných přátel. Hudba a tanec se tradičně nese v duchu portugalského folklóru, nevěsta a ženich při ní obchází všechny hosty, aby se ujistili, že jim nic nechybí a dobře se baví. Pro škodolibé pobavení přátel páru se často praktikuje tradice, kdy někdo z nich posype svatební lože novomanželů cukrem, aby jim svatební noc řádně “osladil.“ Druhý den po svatbě pak bývá tradiční zvyklostí, že novopečení manželé vyrazí do ulic a obejdou všechny své známé, aby jim znovu poděkovali za účast na jejich svatbě. Znovu se tak vystavují přípitkům a gratulacím, a to nejen od nich, ale i od lidí docela neznámých, kteří se k tomu nachomýtnou. Jejich upřímná blahopřání a mnohdy i dojetí, může pak nám, mnohem odměřenějším středoevropanům, připadat nezvyklá až zarážející.


Portuguese Wedding Traditions According to tradition, the engagement party is always thrown by bride’s parents. Groom sends instead of him a carefully chosen friend who makes a proposal to bride’s father on his behalf. After his official permission, Mass and smaller reception, to which the wedding guests are invited, take place. They bless engaged couple which afterwards announces who they chose as witnesses. A bachelor party is frequently followed custom. Long ago, bride was traditionally locked at home at this occasion to dedicate herself to wedding preparations with the attendance of her relatives and friends. It’s a white Chinese tunica and jewels having striking colours what bride wears at traditional wedding. Groom wears dark suit, white shirt and sometime even an elegant dark hat. But hardly any wedding escapes the influence of modern trends, therefore it’s more usual to meet bride wearing classic dress with modern jewels or wearing even quite untraditional dress cut. Roman Catholic Mass is a part of church wedding ceremony with following double row of guests which the newlyweds go through, leaving church, and being showered with flowers and bonbons. At wedding feast, there is collecting money into pump, which is actually tradition known even in other countries, sometimes it occurs even here, in the Czech Republic. Bride’s pump is passed around guests who fill it with money which serves to newlyweds to any purpose they want. It can be for the honeymoon, purchase of a trifle for household.

The wedding feast is traditionally held at home, at the place of a family member who can offer appropriate rooms which are duly decorated. The wedding table includes home-made festive meals of seafood. Various dishes of prawns and Port wine, and any other Portuguese wine, cannot be omitted. After cutting the cake, the newlyweds are given toast and champagne. The first piece of cake is intended for one of unmarried friends. The Portuguese folklore has an impact even on music and dancing. While traditional music is played, the bride and groom walk around all the guests to assure themselves it’s nothing missing to them and that they have a good time. To gleefully entertain couple’s friends, they often follow tradition, when one of them covers the wedding bed with sugar to “sweeten” properly their wedding night. The day after the wedding, it’s tradition that the new married couple sets out in streets to make the rounds of all their acquaintances to express their thanks again for attending their wedding. There are again toasts and congratulations even with unknown people who happen to be there. Their honest congratulations and often emotions can appear to us, rather more reserved central Europeans, unusual or even surprising.

zima – winter

321


Jak vypadají portugalské svatby dnes? Velké rodiny znamenají velké svatby, i v Portugalsku jsou však dnes již častěji vidět svatby menší, méně okázalé, ale i méně tradiční. Obřad někdy začíná až odpoledne, poté se všichni svatebčané přesunou na místo hostiny, kde se pak všichni baví mnohdy až do pozdního rána. Pro tento den všichni pozvaní samozřejmě volí své nejlepší oblečení. Ženy se často oblékají do dlouhých, večerních šatů, vhodné jsou také tzv.“koktejlky“. Není zvykem se během dne převlékat, svatba zůstává až do konce velkou, oficiální událostí, a tak je pouze mužům povoleno povolit si kravatu. Ženich a jeho svědek jsou nejdůležitějšími muži na svatbě, oblečeni jsou často stejně nebo podobně, aby je každý na první pohled poznal. Hostina může začínat nabídkou luxusních jednohubek (kanapek) a pokračovat přehlídkou předkrmů a delikates v podobě různě připravovaných mas, mořských plodů, ovoce, sladkostí, zmrzliny apod. Samotná slavnostní večeře pak začíná i kolem 20 hodiny, někdy dokonce později. Do té doby se nepije alkohol, ale i přesto je atmosféra velice příjemná a zábava uvolněná. Často se na svatbě nepořádají žádná vystoupení, představení ani jiný program, zábavu zajišťuje hudba a tanec. Nevěsta se ženichem mají za povinnost zůstat ve středu dění na své svatbě až do konce, dokud neodejdou poslední hosté. Z toho vyplývá, že se svatební nocí už se příliš nepočítá. Novomanželé se tím však netrápí, vždyť všechno jistě po svatbě hravě doženou.

322

Marriage Guide


How Today’s Portuguese Weddings Look? Great families mean great weddings. But also in Portugal, there are more often smaller and less opulent and traditional weddings. Ceremony can sometimes start at noon. Then, all the wedding guests move to feast and have fun very often till the later morning. All of the invited guests choose their best clothes for this day, of course. Women wear long, evening dresses. So called ‘cocktail dresses’ are felicitous as well. It’s not wont to change one’s clothes during the day. Wedding is a great, official event till the day’s end, therefore it’s allowed only to loosen men’s tie. Groom and his witness are the most important males at wedding. To distinguish them at the first sight, they usually wear the same or similar clothes. Feast can be initiated with an offer of luxurious canapés followed by various starters and delicacies in form of differently prepared meats, seafood, fruits, sweets, ice, etc. The festive dinner itself starts around 8 p.m., sometime even later. Alcohol isn’t drunk till this time, nevertheless, the atmosphere is very pleasing and entertainment is easy. There are often no performances or programme at the wedding. People entertain themselves with music and dancing. Bride and groom have a duty to stay in the spotlight till the wedding’s end, until last guests leave. It follows that they count not much on sex during wedding night. Newlyweds don’t worry much about that, after all, they certainly catch up on all that later.

zima – winter

323


Portugalská kuchynì a svatební menu Na pokrmech tradiční portugalské kuchyně je stále dobře patrné, že vždy šlo hlavně o to, najíst se dobře a přitom levně. Pokrmy jsou nejčastěji z ryb, ale i mnoha druhů masa, uzenin, spousty vařené nebo dušené zeleniny, jako přílohy jsou nejčastější brambory a rýže. K základním surovinám při přípravě portugalských specialit patří olivový olej, česnek, olivy, kapari, koriandr a petrželka, z koření je to pak skořice, šafrán, vanilka a pálivé chilli papričky piri piri. Portugalci jsou největšími spotřebiteli ryb a mořských plodů, nejoblíbenější rybou je různě připravovaná treska. Oblíbené je také drůbeží a vepřové maso, z kterého se připravují nejrůznější klobásy. Zákusky a sladkosti jsou obvykle velmi hutné a sladké. Jejich receptury bývají převzaty z Orientu a obvykle obsahují velké množství vajec s cukrem. Mnohé, typicky portugalské pochoutky a speciality, které můžete ochutnat všude v Portugalsku, jsou pochopitelně i součástí svátečních rodinných večeří nebo masopustů a bývají tak i součástí slavnostních, např. svatebních menu. Pokud jste tedy účastníky třeba i na méně tradiční, portugalské svatbě, nebo chcete svou vlastní svatbu z nejrůznějších důvodů obohatit právě o tradiční portugalský pokrm, zvažte některý z těchto tipů: Pøedkrm – Creme de marisco – krémová polévka s plody moře, Presunto – portugalská sušená šunka, nebo kanapky s krevetami Polévka – Caldo Verde – nejznámější portugalská polévka z brambor, cibule a kapusty, s přidáním olivového oleje a čes-

324

Marriage Guide

neku. Polévka dostává říz přidáním plátků ostré klobásy, jako je např. oblíbené chorizo. Hlavní chod 1. – Bacalhau – sušená, nasolená treska a doslova 1001 receptur, jak ji připravit. Nejčastěji to bývá “Bacalhau a Gomez de Sá“, zapečené vrstvy tresky prokládané vrstvami brambor a cibule, zdobené vejci a olivami. Hlavní chod 2 – Cataplana – pokrm je směsí mořských plodů, klobásy, šunky, česneku, cibule, paprik a rajčat. Připravuje se v měděné pánvi tvarem připomínající lasturu. Dezert – Pastel de Belém – pudinkové košíčky nebo koláčky se žloutkovým, pudinkovým krémem sypané skořicí. Nápoje – Oblíbeným nealko nápojem je tu čaj. Dokonce to jsou prý právě Portugalci, kteří mají zásluhu na velké oblibě čaje v Anglii. K dostání je velké množství druhů kávy, v Portugalsku se často pije velmi malé a velmi silné “italiana“ piccolo . Po této variantě kávy se obvykle začne brzy shánět každý Portugalec, je-li na návštěvě v zahraničí. Jako dezertní víno nebo aperitiv se určitě doporučuje portské, Portugalci však mají i mnoho dalších, velmi kvalitních druhů vín, např. Mateus rosé. Aguardente – známá portugalská kořalka, nebo-li “hořící voda“, se perfektně hodí jako digestiv. K nejznámějším značkám piva patří Super Bock, Sagres nebo Cintra.


Portuguese Cuisine and Wedding Menu Traditional Portuguese cuisine proves that the main issue always is to have a tasty as well as cheap meal. They mostly prepare fishes but also many types of meat, smoked meat, plenty of cooked or stewed vegetable. Most common side dish is potatoes and rice. Basic ingredients for Portuguese specialities include olive oil, garlic, olives, capparis, coriander and parsley, and spice such as cinnamon, saffron, vanilla and hot chilli peppers piri piri. Portuguese are greatest consumers of fishes and seafood. Most favourite fish is a cod prepared in different ways. Poultry and pork meat are favourite as well to prepare various sausages. Desserts and sweets are usually very dense and sweet. Their recipes often originate from the Orient and contain a huge amount of eggs and sugar. Many Portuguese delicacies and specialities you can taste everywhere in this land are naturally a part of festive family dinners or Shrovetides as well as festive wedding menu. If you take part in less traditional Portuguese wedding or want to enrich your own wedding with their traditional meal due to various reasons, consider following tips: Starter – Creme de marisco – creamy soup with seafood, Presunto – Portuguese dry-cured ham, or canapés with prawns Soup – Caldo Verde – most known Portuguese soup made from potatoes, onion and cabbage with the addition of olive oil and

garlic. Soup is given some bite with adding a hot sausage such as popular choriso. Main course 1 – Bacalhau – dried, salted cod and literally 1001 recipes to prepare it. Most common is ‘Bacalhau a Gomez de Sá’ – baked slices of cod interspersed with layers of potatoes, onion, decorated with eggs and olives. Main course 2 – Cataplana – this meal is a mixture of seafood, sausage, ham, garlic, onion, peppers and tomatoes. It’s prepared in a copper pan shaped like two clamshells. Dessert – Pastel de Belem – pudding cups or little pies with yolk, pudding cream, powdered with cinnamon. Beverages – Popular non-alcoholic beverage is tea. They say it’s Portuguese who have a merit on great popularity of tea in England. There is available a huge amount of coffee kinds. In Portugal, they often drink very small and strong ‘italiana’ piccolo. This coffee variation is usually searched by Portuguese in foreign countries. Port wine is recommended as dessert wine or aperitif. But Portuguese have many other wine sorts of high quality, e.g. Mateus rosé. Aguardente – well-known Portuguese spirit or ‘burning water’ suits perfectly as a digestive. Most known beer brands include Super Bock, Sagres or Cintra.

zima – winter

325


Kde hledat místa pro svatební romantiku? Každý, kdo třeba jen trochu uvažoval o návštěvě Portugalska, určitě slyšel o Algarve, jeho nejjižnější a turisticky nejnavštěvovanější oblasti, známé také jako portugalská riviéra. Písčité, slunné pláže s množstvím úchvatných i tajemných skalních útvarů jsou jako stvořené pro romantický obřad nebo svatební párty na pláži, s nezapomenutelným a vrcholně romantickým západem slunce. Využít můžete také projížďku na lodi okolo skalnatého pobřeží, jedině tak se také dostanete do těch nejúžasnějších skalních proláklin a zákoutí. Algarve však nenabízí jen písčité pláže a bohatý noční život, i tady totiž narazíte na mnohé památky bohaté historie této země a oceníte kulinářské pochoutky zdejších restaurací. Na své si tu přijdou dokonce i milovníci golfu. Na samém jihu této turistické provincie pak leží kdysi rybářská vesnice, nyní moderní letovisko Albufeira, kde se opět můžete kochat nádherou místních pláží a užít si romantické procházky v kouzelných dlážděných uličkách s fontánami a lavičkami k posezení. Jako turistická oblast se Albufeira samozřejmě chlubí obrovským množstvím hotelů, z nichž mnohé jsou skutečně hodny obdivu a uznání všech, kdo pátrají po romantice a pohodovém prostředí, zkrátka po místech vhodných k uspořádání svatebního veselí. Zamíříte-li více do středozemí, překvapí vás např. Aveiro, a to díky svým kanálům a pestrobarevným loďkám přezdívané portugalské “Benátky“, nebo Coimbra se svými uličkami, ze kterých dýchá kouzlo středověku. Těžko bychom mohli opomenout Porto, nádherné, historií protknuté město, kde se zrodila pýcha Portugalska, portské víno. Okolí hlavního města Lisabonu nabízí luxus nádherných paláců, krásnou přírodní scenérii i mnohá místa velkého náboženského významu. Portugalský sever pak nabízí vše, co může nabídnout venkovský život v této zemi, především panenskou přírodu. Turisticky není tato oblast zdaleka tak rušná, přesto nabízí bezpočet zajímavostí a historických památek. Například romantický kraj Trás-os-Montes nacházející se za řekou Douro a provincií Minho je považován za kolébku portugalského národa a se svými městy, jako je Braga, Braganc a Porto, obnažuje pro návštěvníky fascinující minulost a historii této země.

326

Marriage Guide


Where to Look For Venues for Wedding Romance? Everybody who has considered a short visit of Portugal must have heard about Algarve, which is most southern visited area, also known as Portuguese Riviera. Sandy and sunny beaches with large number of wonderful and mysterious rock formations are like created for romantic ceremonies or wedding party at beach with unforgettable and really romantic sunset. You can also ride on boat around rocky coast, which is actually the only way how to get to most astonishing sea depressions and nooks. But Algarve doesn’t offer only sandy beaches and rich night life. You can come across many sights of country’s rich history and appreciate culinary delicacies in local restaurants. Golf lovers will be put in hog heaven too. In the south of this touristic province, there is former fishing village, today’s modern resort Albufeira, where you can feast your eyes on beauty of local beaches and enjoy romantic walks around charming paved streets with fountains and benches to sit. Albufeira as a touristic area provides itself on a huge amount of hotels. Many of them really deserve to be admired by everyone who seeks for romance and pleasing surroundings, easily places appropriate for holding a wedding merrymaking. Heading more in the Mediterranean, you will be surprised by Aveiro nicknamed ‘Venetia’ thanks to its canals and colourful boats or by Coimbra with its little streets which give the charming impression of the Middle Ages. We can hardly forget to mention Porto, which is a city interlaced with history and birthplace of Portuguese proud, Port wine. Surrounding of the capital city Lisbon offers luxury of stunning palaces, beautiful natural scenery as well as places having great religious importance. Portuguese north offers everything what can be offered by rural life in this country, primarily untouched nature. This area isn’t such lively but it abounds with an immense number of places of interest and historical sights. For instance romantic region Trás-os-Montes located behind the river Douro and province Minho is considered a cradle of Portuguese nation. Its cities, such as Braga, Braganc and Porto, reveal fascinating past and history of this country to visitors.

zima – winter

327


Česko – portugalské svatby Svazky mezi lidmi různých národností jsou stále častější a ničím ojedinělým už nejsou ani manželství lidí, kteří jsou ve svých národnostních zvycích, kultuře, způsobu života a mentalitě velmi odlišní. Portugalci se zdají být dobrou volbou. Jsou milí, vstřícní, tolerantní, pohostinní a jejich nejvyšší prioritou je vždy rodina. I přesto je i v Portugalsku v dnešní době celkem vysoká rozvodovost a svatby už nebývají tak početné a okázalé. Svatba mezi cizinci se často pořádá v zemi, odkud pochází nevěsta. Pokud je tedy svatba mezi Češkou a Portugalcem v Čechách, bývá pochopitelně spíš českého rázu, většinou s dodržováním starých českých tradic, aby si ženich i jeho rodinní příslušníci užili skutečně českou veselku a poznali českou kulturu. Určitě jim však udělá radost, přičemž pro české svatebčany bude zajímavým zpestřením, například portugalská hudba k tanci, portugalské víno, snadno k dostání i u nás, nebo nějaký, po domácku připravený, ryze portugalský pokrm. Svatby s cizinci jsou často k vidění na našich hradech a zámcích, které spolehlivě uchvacují návštěvníky z cizích zemí sami o sobě, natož pak se svatební výzdobou a s veškerým svatebním servisem, který se jim tu nabízí.

328

Marriage Guide


Czech-Portuguese Wedding Bonds between people of different nationality are more and more common. Even marriage of people, whose national customs, culture, way of life and mentality are very different, is nothing special. Portuguese men seem to be good choice. They’re polite, helpful, tolerant, and hospitable and their main priority is always their family. Still and all, there’s quite a high divorce rate in Portugal today and weddings aren’t so numerous and opulent. Weddings between foreigners are often held in the country of the bride’s origin – in the Czech Republic in case of a wedding of Czech woman and Portuguese man. It has naturally rather a Czech character. Old Czech traditions are usually followed for groom and his family enjoy a real Czech wedding and know our culture. But Portuguese music to dancing, wine, which is available even here, or a home-made Portuguese meal would definitely please Czech wedding guests and will be an interesting diversification. Weddings with foreigners are often seen at our castles and palaces that dependably mesmerize guests from foreign countries. Wedding decorations and all the service at such place will intensify their experience.

zima – winter

329


Adresář Directory

Zlatnictví

/ Jewelery

Ateliér Invencie Jagellonská 2, 130 00 Praha 3 tel.: +420 608 731 897 email: invencie@beem.cz www.beem.cz

Ateliér – šperku Francouzská 13, 120 00 Praha 2 tel: +420 222 518 222 email: petr.horatschke@centrum.cz www.atelier-sperku.cz Bisaku - klenotnictví Štupartská 9, 110 00 Praha email: info@bisaku.cz tel/fax: +420 222 310 180 Jánská 12, 602 00 Brno email: bisaku@bisaku.cz tel/fax: +420542213154 www.snubni-prsteny.cz Brilance Sádek 75, Příbram tel: +420 605 462 969 www.brilance.cz DALOO design Jungmannova 217, Roztoky tel: +420 777 282 720 email: daloo@daloo.cz www.daloo.cz EVL - šperky Latrán 15, 381 01 Èeský Krumlov Tel.: +420 774 516 447 Bíla Labuť, Na poříčí 23, 110 00 Praha 1 Karla IV, č. 1, 370 01 Česke Budějovice Tel.: +420 775 200 740 e-mail: info@evl-sperky www.evl-sperky.cz Jana Mikulíková-zlatnice Slámova 51 Brno – Cernovice 618 00 tel.: 739 255 220 www.jm-prsteny.cz

Rotax Brno, Jánská 10 tel.: 542 217 996 Praha, Revoluční 22 tel.: 222 313 520

JL šperk Haštalská 27, Praha 1 tel: +420 608 957 507 email: info@jlsperk.cz www.snubniprsteny.com

Klenoty Aurum U Libeňského pivovaru 10 180 28 Praha 8 tel.: +420 266 311 875, fax: +420 266 315 231 E-mail: info@klenotyaurum.cz www.klenotyaurum.cz Ladislav Kouřil Havlenova 6, Brno tel: +420 777 552 419 www.snubni-prsteny-lk.cz Lukáš Rýdl – snubní prsteny Újezd 35, Praha 1 tel.: +420 257 323 836 email: info@snubniprsteny-lr.cz Obchodní galerie Orlí 3, 602 00 Brno tel.: +420 542 214 146, 773 215 954 e-mail: brno@snubniprsteny-lr.cz www.prsteny.cz Mogati Diamonds Údolní 36, Brno, 602 00 telefon: +420 737 857 870 info@mogati-diamonds.cz www.mogati-diamonds.cz Petr Pluhař Vodičkova 13, Praha 1 tel: +420 603 523 894 www.ppluharsperk.cz Øehák – Karnas Sladkovského 1787, Pardubice tel: +420 702 092 440 www.rehak-karnas.cz snubniprsteny4u.eu tel: +420 731 149 574 www.snubniprsteny4u.eu Retofy Rožnov, spol. s r.o. Masarykovo náměstí 174, Rožnov pod Radhoštěm tel.: +420 571 655 501 email: retofy@retofy.cz www.retofy.cz

Zlatnicství Dayef Seifertova 21, Praha 3 tel: +420 222 541 674 www.dayef.cz Zlatnictví Helios Dům podnikatelů Špalíček 1. patro Dr. Martínka 6 Ostrava-Hrabůvka tel.:+420 596 711 979 www.helios-zlato.cz Zlatnictví Janka Sokolovská 5, Praha 8 tel: +420 222 313 527 email: info@zlatnictvijanka.cz www.zlatnictvijanka.cz

Svatební šaty Wedding dress

Agentura Thalia Dolní 32, Žďár nad Sázavou tel: +420 732 920 059 www.agenturathalia.cz Agentura Váš Den Havlíčkova 689, Litovel tel: +420 585 343 124 www.vasden.cz Jiřina Tauchmanová Dr. K. Tučka 69, Nová Paka www.tauchmanova.cz Kleinod - Wilworst Kulhavého 669/2, 149 00 Praha 4 tel.: +420 272 910 622 email: salon@kleinod.cz www.kleinod.cz Le Premier Na Příkopě 23 110 00 Praha 1 tel.: +420 211 151 605 e-mail pasaz@lepremier.cz www.lepremier.cz


Naive s.r.o. Kateřinská 21, 120 00 - Praha 2 tel.: +420 222 518 517 Masarykova 37, 602 00 Brno tel.: +420 248 242 202 www.svatebni-saty-naive.cz Nuance svatební dům Praha 1, Národní 23 tel: +420 737 438 084 email: pronovias@nuance.cz Biskupská 31 České Budějovice mobil: 737 014 374 email: sanpatrick@nuance.cz www.pronovias.cz Romantik Paris s.r.o. Žitná 17, Praha 1 tel.: +420 222 221 632, www.romantikparis.cz Salón Bliss Rašínovo nábřeží 54, 128 00 Praha 2 e-mail: info@salonbliss.cz tel.: +420 222 511 076 www.salonbliss.cz Salon Mierva Radniční, Frýdek-Místek tel: +420 724 063 020 www.spolecenske-saty.eu San Verita Na Slupi 17, 12800 Praha 2 tel.:+420 224 920 851 info@sanverita.cz www.svatebni-saty-praha-sanverita.cz www.sanveri ta.cz Studio Agnes Plzeňská 1125/160, 150 00 Praha 5 Košíře kontakt: 731 109 628 mail: info@studioagnes.cz www.studioagnes.cz Svatba Snů Sokolská 41, Praha 2 tel: +420 222 938 363 www.svatbasnu.cz Svatební centrum CAXA Olomoucká 67, Velký Týnec tel: +420 585 393 003 email: info@caxa.cz www.caxa.cz

Svatební salon Delta Radniční 1, 434 01 Most tel.:/fax.: +420 476 102 617 mobil: +420 774 102 617 e-mail: info@svatby-most.cz www.svatby-most.cz

Svatební agentury Wedding angencies

Agentura Elysée tel.: 776 061 684, info@svatby-blansko.cz www.svatby-blansko.cz Agentura Thalia Dolní 32, Žďár nad Sázavou tel: +420 732 920 059 www.agenturathalia.cz Agentura Váš Den Havlíčkova 689, Litovel tel: +420 585 343 124 www.vasden.cz Baječná Svatba Puškinovo náměstí 2, Praha 6 tel.: +420 724 074 754 email: info@bajecnasvatba.cz www.bajecnasvatba.cz Dokonalé Svatby Ke Škále 220, 331 51 Kaznějov tel.: +420 777 922 367 email: kaznejov@dokonalesvatby.cz www.dokonalesvatby.cz Exclusive Weddings in Prague tel.: +420 777 845 845 www.exclusiveweddinginprague.com Klára Pecháčková tel: +420 606 456 525 email: info@svatby-party-oslavy.cz www.svatby-party-oslavy.cz Magická Svatba Karlova 12, Praha 1 tel: +420 603 141 792 email: info@magickasvatba.cz www.magickasvatba.cz Naive s.r.o. Kateřinská 21, Praha 2 tel.: +420 222 518 517 Masarykova 37, Brno tel.: +420 248 242 202 www.svatebni-saty-naive.cz

Romantik Paris Žitná 17, Praha 1 tel.: +420 222 221 632 www.romantikparis.cz Svatba trochu jinak tel.: 773 200 703 email: info@svatbatrochujinak.cz www.svatbatrochujinak.cz Svatby Amelie Litvínovice 32 , 370 01 České Budějovice tel: +420 774 742 048 email: info@svatby-amelie.cz www.svatby-amelie.cz Svatby Juliana Moravská 3232, 767 01 Kroměříž tel: +420 603 258 604 email: svatbyjuliana@email.cz www.svatbyjuliana.cz Svatby podle Katy tel.:+420 773 786 999 e-mail: katy@svatbypodlekaty.com V.I.P. svatba – Petra Čiháková Michelská 29, Praha 4 tel: +420 777 749 586 email: cihakova@vipsvatba.cz www.vipsvatba.cz

Hotely a restaurace, místa na svatbu

Hotels and restaurants, place for the Wedding Boží Oko Wellness hotel Malé Chrášťany 4 +420 777 760 520 +420 777 760 524 info@bozioko.cz www.bozioko.cz Farma čapí hnízdo Dvůr Semtín 1 25 901 Olbramovice tel.: +420 317 7 16 211 mobil: +420 7 24 880 4 94 e-mail: reser vation@capihnizdo.cz Golemův Restaurant Praha Na Hlavní 21, 182 00 Praha 8 tel: +420 283 910 213 email: golem@golem-praha.cz www.golem-praha.cz zima – winter

331


H&Hotels Karlštejn 329 267 18 Karlštejn tel: +420 311 744 411, GSM: +420 606 020 093 fax: +420 311 744 444, e-mail mlyn@hhotels.cz www.hhotels.cz Hotel Ambassador Zlatá Husa Václavské náměstí 5-7, 111 24 Praha 1 tel: +420 224 193 876 email: reservation@ambassador.cz www.ambassador.cz Hotel Daliborka K Novému Dvoru 124/54 Praha 4 tel: 241 049 401 email: info@daliborka.cz www.daliborka.cz Hotel Savannah Chvalovice-Hatě 198, Znojmo tel: +420 515 284 084 email: hotel@hotel-savannah.com www.hotel-savannah.com Hotel Zámek Berchtold HOTEL zámek BERCHTOLD Hlavní 6 251 63 Kunice – Vidovice tel: +420 313 039 741, Fax: +420 313 039 751 GSM: +420 733 627 044 www.zamekberchtold.cz Hliněná Bašta restaurant Újezdská ulice č.p. 619, Průhonice u Prahy info@hlinenabasta.cz tel.: +420 272690700 www.hlinenabasta.cz Hotel Esplanade spa & golf resort Karlovarská 438, 353 01 Mariánské Lázně tel: +420 354 676 111 email: hotel@esplanade-marienbad.cz www.esplanade-marienbad.cz Chateau Zbiroh s.r.o. Slovanský ostrov – Žofin 226, Praha 1 tel.: +420 602 237590, email: svatba@zbiroh.cz www.hotel-chateau-zbiroh.cz Kinsky Castles Hrad Kost a zámek Karlova Koruna www.kinsky-dal-borgo.cz

332

Křížovnická Bašta - restaurace Nad Studánkou 30, Tursko tel: +420 739 722 729 www.krizovnickabasta.cz

Marriage Guide

Mamaison Suite Hotel Pachtuv Palace Prague Karolíny Světlé 34, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 234 705 111 email: reservations.pachtuvpalace@mamaison.com www.mamaison.com Mlýn Davídkov Hryzely 36, Barchovice tel: +420 321 797 231 www.mlyndavidkov.cz Restaurace Rybárna Bulharská 1784, Pardubice tel: +420 466 614 056 email: info@restaurace-rybarna.cz www.restaurace-rybarna.cz Rezidence Liběchov s.r.o Liběchov 121, Liběchov tel.: +420 315 650 000 email: recepce@rezidence-libechov.cz www.rezidence-libechov.cz Tvrz Třebotov Tvrz Třebotov U tvrze 1, 252 26 Třebotov www.tvrztrebotov.cz Vrtbovská zahrada Karmelitská 25, Praha 1 – Malá Strana email: zahrada@vrtbovska.cz tel: +420 272 088 350 www.vrtbovska.cz Zámek Liblice Liblice 61 277 32 Byšice tel.: +420 315 632 111 www.zamek-liblice.cz Zámek Potštejn Jarníkova 1, Potštejn tel: +420 494 546 064 www.zamekpotstejn.cz Zámek Průhonice tel.: +420 271 015 296, email: svatby@svatbypruhonice.cz www.zamekpruhonice.cz Zámek Štiřín Ringhofferova 711, Štiřín 251 68 Kamenice tel.: +420 255 736 111 e-mail: hotel.zamek@stirin.cz www.stirin.cz

Cateringové služby Cattering services

Vyšehrad 2000 Národní 10, 110 00 Praha 1 tel: +420 224 951 738 – 40 email: vysehrad2000@vysehrad2000.cz www.vysehrad2000.cz

Svatební fotograf a video Wedding photographer and video anofoto Pod zámkem 27, České Budějovice 373 71 Rudolfov tel.: +420 732 403 565 email: anofotos@gmail.com www.www.anofoto.cz Bastyán Foto tel.: +420 776 642 572 email: jiri@bastyan.cz www.bastyan.cz Jan Vlček tel: +420 776 220 311 email: info@vlcekjan.cz www.vlcekjan.cz, www.vlcekjan.com Jindra Štěrba Vnitřní 970, Pelhřimov email: info@jindrasterba.cz www.jindrasterba.cz Jiří Perutka tel.: +420 736 221 543 www.perutkafoto.cz Libor Svoboda – filmmaker Čejkovice tel: +420 775 023 170 www.liborsvoboda.cz Navara – foto Pasteourova 8a, Olomouc 779 00 tel: +420 603 188 136 email: info@navarafoto.cz www.navarafoto.cz Pavel Dufek Praha 9, Chmelická 613, 190 16 tel: +420 739 021 939/ +420 603 898 962 email: info@paveldufek.com www.paveldufek.com


Petr Pelucha Photography tel: +420 604 932 816 email: petr@pelucha.com www.pelucha.com Petr Vokurek Dobšická 5, 66902 Znojmo tel.: +420 605 328 064 petr@vokurek.cz www.vokurek.cz Photo mls tel: +420 604 410 980 email: magdalena.strakova@seznam.cz www.photomls.cz Štěpán Vláčil tel: +420 776 705 337 email: info@svatebni-fotografie-brno.cz www.svatebni-fotografie-brno.cz T13 music – foto & music tel.: +420 777 233 753, tel.: +420 777 233 754 email: t13@seznam.cz www.t13.cz

Svatební hudba Wedding music

Soft Sofa tel: +420 604 919 354 email: softsofa@email.cz www.softsofa.cz

T13 music – foto & music tel.: +420 777 233 753, tel.: +420 777 233 754 email: t13@seznam.cz www.t13.cz

Květinářství a dekorace-design Florist and Decoration-Design Flowers & Living Dejvická 42, Praha 6 tel: +420 737 151 368 www.flowers-living.cz

Frezia Fleur 28. Pluku č. 9 101 00, Praha 10 tel.: +420 733 734 000 email: kvetiny@frezia.cz www.freziafleur.cz

Květinové studio Aneta Ing. Aneta Hečková Křížková Malovanská 14, 664 91 Ivančice mobil: 739 677 410e e-mail: kstudioaneta@seznam.cz Mat Flowers Design Štítová 283, Praha 4 tel: +420 777 314 675 email: info@mat-flowers.cz www.mat-flowers.cz MojeParty.cz Tupolevova 747, Praha 9 Pod Rapidem 3, Praha 10 tel: +420 725 094 699 www.mojeparty.cz

Svatební dorty Wedding cake

Andělské pralinky Zelený pruh 99, Praha 4 tel: +420 739 046 910 www.andelskepralinky.cz

Svatební Rolls - Royce tel.: +420 776 739 865 www.svatebni-rollsroyce.cz

Svatební cesty Honeymoon

Bluecity.cz s.r.o. Dvouletky 18, Ostrava tel: +420 777 057 048 email: info@bluecity.cz www.bluecity.cz

Blue Marlin K sídlišti 1728/31, 140 00 Praha 4 tel.: +420 777 811 821 email: info@bluemarlin.cz www.bluemarlin.cz Travel & Business Centre Praha, Na Příkopě 9/11 Brno, Vídeňská 55 Bratislava, Vajnorská 8/A tel.: +420 724 065 777 - 8 email: svatba@svatba-v-raji.cz www.svatba-v-raji.cz

Anna Magdalena Národní třída 23, 110 00 Praha 1 tel: +420 604 645 083 email: annamagdalena@annamagdalena.cz www.annamagdalena.cz Lemon Dorty Hošťálkova 20, 169 00 Praha 6 tel: +420 233 350 654 email: lemoncafe@seznam.cz www.lemon-dorty.eu

Limuzíny The Limousines

Prague Airport Transfers Komornická 1982/7, Praha 6 info@ruzyne-letiste.cz tel. 222-554-211 / 222-550-365 bezplatná linka 800-870-888 fax 227-204-767 www.ruzyne-letiste.cz Simix Revoluční 25, Praha 1 tel.: +420 608 282 181 email: autosalon@simix.cz www.simix.cz zima – winter

333


Kadeřnictví a vizážisti

The Hairdresser’s and Makeup Artists Makeupist Žalanského 231/12a, 163 00 Praha 6 tel.: +420 603 523 065 email: simona@makeupist.cz www.makeupist.com Petra Měchurová hair design Králodvorská 12, Praha 1 tel.: +420 224 222 442 www.petra.mechurova.cz

Svatební známení a tiskoviny Wedding print

Gold Press Vančurova 11, 615 00 Brno tel.: 548 216 975, 603216631 goldpress@goldpress.cz www.goldpress.cz

Další služby Other services

ABS Jets K Letišti – Hangár C, Praha 6 tel: +420 733 788 716 www.absjets.cz Marthy Pyro - ohòostroje Modřanská 3, Praha 4 tel: +420 222 726 490 email: pyrotechnika@marthypyro.cz www.marthypyro.cz NESCAFÉ Dolce Gusto www.dolce-gusto.cz Soudní tlumočník a překladatel Mgr. Ivana Koubková Uruguayská 13, Praha 2 tel: +420 774 325 122 www.preklady.vecerniskola.cz

334

Marriage Guide

Přehled všech ejvýznamnějších veletrhů, kte si esmíte echa jít a kd se na Vás deme těšit leden 2014

25. 1. 2014 Svatební den Benešov

Vážení snoubenci , zveme Vás 25. 1. 2014 od 9.30– 7.00 do Benešova u Prahy na 2. ročník svatebního prodejního veletrhu . V benešovském hotelu Benica Vás čekají vystavovatelé s širokou nabídkou služeb a výrobků z oblasti svateb, dále pak i bohatý kulturní program vč. módních přehlídek.

25. 1. – 26. 1. 2014 Svatební Show Bno 2014

Wannieck Gallery, ve Vaòkovce – již 4.ročník prestižního svatebního veletrhu v Brně.

31. 1. – 1. 2. 2014 Svatební veletrh Parduce

Zveme Vás na 10. ročník svatebního veletrhu v Pardubicích, kde mohou snoubenci, ale i ostatní zájemci navštívit expozice firem, nabízejících veškerý sortiment zboží, který doprovází svatbu, ale i jiné významné životní události. Součástí veletrhu bude i bohatý doprovodný program (módní přehlídky svatebních a společenských šatů, vazby slavnostních kytic, ukázky svatebních účesů i líčení, zajímaví hosté, prodej svatebního cukroví, vína a kávy). Místo konání: budova ÈSOB Pojišťovny na Masarykově náměstí (proti AFI Paláci) VSTUP ZDARMA!


únor 2014

7. 2. – 9. 2. 2014 Svatební Veletrh Diploma 2014 Paha

Hotel Diplomat Prague pořádá již 14. rokem největší svatební veletrh v Praze a to ve spolupráci s věhlasnými společnostmi z oblasti svateb a společenských akcí. Návštěvníci se mohou těšit na velmi zajímavý program, který nabídne módní přehlídky, kadeřnickou nebo kuchařskou show. Součástí programu bude také ochutnávka vín a s tím spojeného občerstvení. Nebudou chybět ani tipy pro moderní svatební dekorace a výzdoby, nápady foto studií nebo doporučení od profesionálních vizážistů.

14. 2. – 15. 2. 2014 Svadobný veľtrh 2014 Batislava

Incheba Expo Bratislava. 9. ročník najväčšieho Svadobného ve¾trhu na Slovensku spojený s výstavou krásy Interbeauty.

16. 2. 2014 Svatební ow Jihlava

22. 2. 2014 Svatba 2014 - svatební veletrh České Bdějovice Dům Kultury a Organizace – Jihlava 16. 2. 2o14.

Zveme vás 22. února od 10:00– 18:00 do příjemného prostředí Clarion Congress hotelu v Českých Budějovicích, kde se uskuteční již 2. ročník svatebního veletrhu pořádaného agenturou Monika. Těšíme se na vás!

22. 2. – 23. 2. 2014 Svatební Veletrh Fturum Bno

Zveme vás na již 9. ročník tradičního svatebního veletrhu v Brně, OC Futurum. Tento svatební veletrh se koná od 10:00 do 18:00 v oba dva dny. Vstupné je ZDARMA!

bøezen – duben 2014

1. 3. 2014 Hotel Lux Banská Bstrica 7. 3. – 9. 3. 2014 Svatební výstava Svatba 2014 Ostrava

7. ročník regionálneho Svadobného ve¾trhu. 7března

Zveme Vás na 6. ročník svatební výstavy SVATBA na Výstavišti Černá louka v Ostravě. Přijďte si vybrat z pestré nabídky svatebních služeb a načerpat inspiraci pro Váš slavnostní den. Souběžně se uskuteční výstavy Dovolená a Region, Lázeòství a 4. Ostravský knižní veletrh. Trojlístek výstav můžete navštívit na jednu vstupenku!

22. 3. 2014 Spoečenská – Svatební Show Jihlava

Hotel Tři Věžičky – Zveme vás na 1.ročník Společenské – Svatební SHOW, která se uskuteční v hotelu Tři Věžičky u Jihlavy, kde bychom vám rádi ukázali to nejlepší co můžete chtít a mít pro váš vyjímečený den.

22. 3. 2014 Hotel Slovakia Žilina

23. 3. 2014 Hotel Elizath Trenčín

5. ročník regionálneho Svadobného ve¾trhu.

12. 4. 2014 Hotel Prestige Trnava

2. ročník regionálneho Svadobného ve¾trhu.

27. 4. 2014 Hotel Barónka Batislava 1. ročník regionálneho Svadobného ve¾trhu.

Svadobný deò v Hoteli Barónka.


Děkujeme našim partnerům:


zima

/

winter

2013

/ 2014

Marriage guide winter 2013 / 2014  

Exkluzivní svatební magazín Marriage Guide, 340 stran svatební inspirace!

Advertisement