Page 1

CZK 189 € 7


Vážení a milí čtenáři, Dear readers

nové podzimní vydání Marriage Guide každoročně představujeme na největším podzimním svatebním veletrhu SVATEBNÍ EXPO v Praze v Dejvicích. Vždy mi to přijde jako chvilka, ještě jsme se nestihli ani vzpamatovat z nádherného léta a již je tady podzim a s ním i horlivé přípravy všech snoubenců na krásnou svatbu v příštím roce. Jak víte, i já jsem se toto léto pustil do netradičních zásnub s mou láskou Gabčou a nyní již máme zásadní rozhodnutí za námi, zabukované místo svatby, připravený seznam svatebních hostů a strohou představu o tom, jak by měl náš svatební den probíhat. Věřte, že to není nic jednoduchého a že máme ještě mnoho důležitých svatebních příprav před sebou. Jen výběr svatebního místa nám zabral celé tři měsíce! Navštívili jsme jich bezpočet a mnohdy jsme byli velice zklamáni nabídkou služeb a jejich přístupem. I proto jsem rád, že můžeme každoročně ocenit ty nejlepší místa v soutěži SVATEBNÍ MÍSTO ROKU. Snad i vám pomůže výběr poroty letošního ročníku, za sebe mohu prozradit, že i my jsme nakonec vybrali to pravé místo právě z výherců soutěže :) Pevně věřím, že v novém vydání naleznete mnoho krásné inspirace a zajímavé články, které vás přenesou na vaši vysněnou svatbu.

Děkuji za pozornost a přeji příjemné čtení.

the new autumn issue of Marriage Guide is traditionally presented on the largest autumn wedding fair WEDDING EXPO in Prague-Dejvice. It always seems to me like a little while, we still feel how the summer was wonderful and the autumn is already here. In this time, the engaged couples are preparing their wedding they want hold next year. As you probably know, even I got untraditionally engaged with my love Gabča. Now, all the important decisions were made – we booked a wedding venue, prepared the guest list and have a simple idea of our wedding day. Believe me, it’s not easy and we still have to decide about various things. To pick up the wedding venue took us three months! We visited an immense number of venues and were very disappointed by offered services and their attitude. Also this is the reason why I’m glad we award best venues in our competition Wedding Venue every year. I hope the choice our jury made this year will help you to find the right venue for your wedding. I can reveal you a secret that even we based our decision on the competition’s winners :) I firmly believe that the new issue provides you many wonderful inspiration ideas and interesting articles which bring you to your dream wedding.

Thank you for your attention and I wish you pleasant reading.

Petr Kollman

Ředitel vydavatelství / Managing Director


Marriage Guide – the wedding magazine MK ÈR E 20123 Czech Republic CZK 189 Eurozone € 7 Redakce a obchodní oddìlení Desk and Commercial Department Kollman & Partners, s.r.o. Smetanovo nábøeží 327/14, 110 00 Praha 1 Czech Republic E.: info@mgmagazine.cz T.: +420 773 121 007 On-line na: www.mgmagazine.cz Øeditel vydavatelství / CEO Bc. Petr Kollman E.: kollman@mgmagazine.cz Obchodní øeditel / Sales Director David Squerzi E.: squerzi@kkmedia.eu Projektový manažer / Project manager David Hanton E.: hanton@kkmedia.eu Art Director Mgr. Eva Prokopová E.: info@ateva.cz Pøeklady / Translation UNITED s.r.o. Zajišťuje pøeklad a jazykovou korekturu pøevážnì redakèních èlánkù, výjimeènì èlánkù inzerentù. Bc. Šárka Hazuchová E.: preklady@mgmagazine.cz PR oddìlení / PR department Josef Šrámek E.: sramek@kkmedia.eu Redakèní rada / Advisory Board Daniel Kremzow, Lukáš Fetr, Gabriela Novotná, Doc. Vladimír Daòkovský, Helena Dynybilová, Vratislav Nejedlý, Jakub Ivan Vladimír Procházka, Max Tjumencev Distribuce / Distribution Kollman & Partners, s.r.o. Pøedplatné / Subscriptions E.: info@mgmagazine.cz Titulní strana © Shutterstock.com Vydavatel ani redakce neodpovídá za obsah inzerce. Žádná èást z obsahu tohoto èasopisu nesmí být kopírována ani jakýmkoli zpùsobem rozmnožována bez písemného souhlasu vydavatele. ISSN 1805-6840, cena 189 Kè 7 EUR


16 14 16 32 86 180

180

86

Domácí výroba svatebních dekorací / Home-Made Wedding Decorations TIP 6 Svatby s nádechem historie Tip 6 Weddings with touch of history Reálná svatba Shirley a Benni / Real weddings Shirley and Benni

Oah

Contents

Katalog svatebních produktů / Catalogue of wedding supplies

Světové svatby: Rusko / Russian Weddings


FotoEditorial

Foto-Editorial

s v a t e b n í

f o t o g r a f

podzimní svatba Nevěsta: adéla Maříková (Marcoňová) ŽeNich: Marek Mařík


Oblek: Respect fashion www.respect-fashion.cz svatebNí šaty: Pronovias www.pronovias.com

svatebNí Obuv: Jimmy choo


FOtObudka: Fotky z budky www.fotkyzbudky.cz květiNy a dekORace: decstore.cz www.decstore.cz


kONcePt svatby: svatby podle adély ORgaNizace: svatby podle adély www.planujsvatbu.cz PROstORy: Family hotel Okoř www.hoteokor.com


styliNg a vlasy: Martina knížová sladký baR a dORt: Punk Rock cakes www.punkrockcakes.cz


FOtOgRaF: lukáš Navara http://www.navarafoto.cz/ http://www.facebook.com/navarafoto.cz 


s v a t e b n í

f o t o g r a f

Svatba, to jsou emoce, radost, společně prožívané štěstí a pro mnohé nejkrásnější den jejich života. Snažím se, aby mé originální fotografie tento okamžik zachytily co nejvěrněji a záleží mi na tom, aby ženich a nevěsta byli spokojeni a díky mým fotografiím znovu a znovu prožívali svůj velký den.

iVideos začalo působit téměř před deseti lety a z hobby se rychle stala vášeň, která trvá dodnes, nutí nás neustále se zlepšovat, přizpůsobovat se novým trendům a naše zkušenosti jsou pro Vás zárukou profesionality. Náš cíl je pomoci Vám splnit Vaše sny a změnit Vaše zážitky ve vzpomínky...

Kontakt / contact:

Kontakt / contact:

Navara Lukáš - fotograf Tel.: +420 603 188 136 E-mail: info@navarafoto.cz Facebook.com/navarafoto.cz www.navarafoto.cz

Dvořák Jiří - kameraman Tel.: +420 777 006 514 E-mail: dvorak.jiri@gmail.com Facebook.com/ivideos.cz www.ivideos.cz


S VAT E B N Í

S VAT E B N Í

AG E N T U R A

AG E N T U R A

CATERING A SLADKÝ KOUTEK

NEPODÁVÁME POUZE JÍDLO, SERVÍRUJEME ZÁŽITEK. CATERING DOVEZEME KAMKOLIV A VHODNĚ JEJ NASNOUBÍME S VÍNY. PŘIPRAVÍME A NAARANŽUJEME SLADKÝ KOUTEK, NA KTERÝ SE VŠEM BUDOU SBÍHAT SLINY.

SVATBA NA KLÍČ PODLE VAŠICH PŘEDSTAV SVATBY ORGANIZUJEME EXKLUZIVNĚ A NA KLÍČ - TEDY OD A DO Z, TAK, ABYSTE SE NEMUSELI STARAT O NIC VÍC, NEŽ ABYSTE VY A VAŠI HOSTÉ BYLI V POHODĚ A SVATBU SI UŽILI - A I S TÍM VÁM RÁDI POMŮŽEME.

KOORDINACE SVATEBNÍHO DNE

NEJENŽE VÁM CELÝ VÁŠ DEN PŘIPRAVÍME NA MÍRU, ALE NEOPUSTÍME VÁS ANI PŘI JEHO REALIZACI. BUDEME VAŠÍ PRAVOU RUKOU, JAK DLOUHO JEN BUDETE POTŘEBOVAT – TŘEBA DOKUD NEPROTANČÍTE STŘEVÍČKY.

DEKORACE A KVĚTINY

SLEDUJEME NEJNOVĚJŠÍ TRENDY A PŘEDEVŠÍM VÁŠ VKUS A PŘÁNÍ. RÁDI NECHÁVÁME PROMLUVIT PŘIROZENOST A JEMNOST, KTERÁ PODRTHNE ATMOSFÉRU DANÉHO MÍSTA.

AŤ UŽ VE VINICI, VE SKLÍPKU NEBO NA VAŠÍ OBLÍBENÉ LOUCE - UDĚLEJTE ZE SVÉ SVATBY “O KAPKU LEPŠÍ ZÁŽITEK”. RÁDI VÁM BUDEME POMOCNÍKEM. WWW.WEWINE.CZ I MARIE@WEWINE.CZ I + 420 602 304 777


Vše záleží jen na Vás a Vašich konkrétních potřebách Svatební Ateliér v Salonu Petra Měchurová Svatební ateliér je komplexní služba, kterou

Poradíme nejen v našem oboru

Salon Petra Měchurová nabízí nejen svým

i zajistíme externí profesionály

klientkám a klientům, ale Vám všem, kteří

na další služby. Rádi Vám

jste učinili ono úžasné životní rozhodnutí

zprostředkujeme toho pravého

– spojit svůj život ještě pevněji s někým

člověka, který Vám pomůže s

druhým. Onomu slavnostnímu dni předchází

jednotlivými částmi příprav.

spousty příprav a zařizování a právě proto

Výhodou služby je její profesionalita

na základě našich zkušeností vznikly

a také flexibilita – lze ji objednat

Svatební ateliéry, které Vám s mnohými

jako komplexní balíček či jen její

starostmi pomohou.

jednotlivé části.

Potěšte svou rodinu a přátele dárkovým poukazem do Salonu Petra Měchurová


Tip 6

Svatby s nádechem historie aneb tradièní i ménì tradièní svatební místa v Èeské republice V posledních letech mnozí z nás využívají více volného èasu a dovolených k poznávání krás naší zemì, spíše než k pravidelným cestám do zahranièí. A proè se tomu divit? Je rozhodnì na co se dívat a co obdivovat. Tradièním i ménì tradièním èeským lokalitám dává pøednost i nemalé procento snoubeneckých dvojic, které hledají to pravé místo pro svatební den. Naše hrady, zámky, tvrze a další místa vyhledávají i mnozí cizinci, svatby cizineckých a smíšených párù tak u nás už dávno nejsou výjimkou. Má naše zemì všem tìmto hledaèùm romantiky, krásy, dokonalé svatební atmosféry s kouzlem dávné minulosti i trochy dobrodružství, co nabídnout? My jsme o tom pøesvìdèeni. Pøesvìdèíme i vás! Podívejte se teï s námi na našich šest tipù pøedních èeských svatebních lokalit s historickým pozadím, kterými se vždy rád nechá okouzlit každý beznadìjný romantik.


l Text: Veronika Moreira Tůmová, l Foto: redakce MG, Petr Pelucha

Weddings with touch of history, or traditional as well as less traditional wedding venues in the Czech Republic

In the last years, many of us spent their free time and holidays discovering the beauties of the Czech country, rather than travelling regularly abroad. It’s no wonder. There are definitely things you should observe and admire. Even a significant percentage of engaged couples prefer traditional as well as less traditional localities when looking for the right venue for their wedding day. Czech castles, palaces, forts and other venues are often chosen by foreigners. Weddings of two foreigners or mixed pairs are actually no exception. Is the Czech country able to offer something to lovers of romance, beauty, perfect wedding atmosphere with touch of history and a bit of adventure? We are sure it is. We will convince you! Take a look at our six tips dealing with leading Czech wedding venues with historical background which always captivate every hopeless romantic.

podzim / autumn

17


1.

Svatba na hradě:

hrad Karlštejn

Svatba na Karlštejně může být splněním vašeho snu o dokonalé, historicky pojaté svatbě, mezi zdmi, ze kterých dýchá tajemné kouzlo dávných století a doby Karla IV. Komu by se v těchto místech nevybavil náš slavný film Noc na Karlštejně a jeho ústřední melodie “Lásko má, já stůňu“? Svatební obřady na Karlštejně se konají v reprezentačních prostorách budovy Purkrabství na prvním hradním nádvoří. Ka-

18

Marriage Guide

pacita obřadní síně je ideálně pro cca 35 svatebčanů, ale vejde se jich i víc. Svatby se obvykle konají v době, kdy je hrad přístupný veřejnosti. Všechny podrobnosti a organizační záležitosti je nutné předem pečlivě projednat s místní matrikářkou. Čeští státní příslušníci zaplatí za svatbu na Karlštejně 10 000 Kč, při svatbě s cizincem nebo osobou bez trvalého pobytu na území ČR to bude 12 000 Kč a oba cizinci

nebo snoubenci bez trvalého pobytu v ČR zaplatí 13 000 Kč. Svatební obřad je možné uspořádat i v Hodovní síni, která je součástí první prohlídkové trasy hradu, nebo ve venkovních prostorách mezi Mariánskou a Velkou věží. Za obřad v těchto krásných místech, která hrad Karlštejn nabízí mimo obřadní síň, zaplatíte 20 000 Kč.


Weddings at a Castle: Karlštejn Castle Fulfil your dream about a perfect wedding with touch of history at the Karlštejn castle, between the walls reflecting the mysterious charm of bygone times as well as the time of Charles IV. In these rooms, who wouldn’t recall the famous Czech movie A Night at Karlstein and its theme song “Lásko má, já stůňu”? Wedding ceremonies at the Karlštejn castle are held in the ceremonial room of the Burgrave House at the first courtyard. The capacity of the wedding hall is ideally of 35 people. However, it’s possible to invite more guests. Weddings are usually held while the castle is accessible to the public. You should discuss all of details and organisational issues with the registrar. Czech citizens pay for their wedding at the Karlštejn castle CZK 10,000. In case you want to marry a foreigner or a person without permanent residence in the Czech Republic you have to pay CZK 12,000. If both of you are foreigners or don’t have permanent residence in the Czech Republic, your wedding at the castle will cost CZK 13,000. Your wedding ceremony can take place even in the Banquet Hall which is a part of the 1st guided tour, or in the exterior between the Marian and the Great Tower. Your wedding ceremony held in one of these wonderful rooms the Karlštejn castle offers together with the Wedding hall will cost CZK 20,000.

podzim / autumn

19


2.

Svatba na zřícenině:

zřícenina hradu Zvířetice

Romantické, tajuplné a naprosto ojedinělé prostředí hradní zříceniny Zvířetice u Bakova nad Jizerou je oblíbeným a ideálním místem pro pořádání svateb pod širým nebem. Starobylá krása zříceniny je perfektní kulisou nejen pro svatební fotografie, ale i pro uspořádání mnoha dalších akcí, ať už jde o obchodní prezentaci, školení, oslavu či módní přehlídku.

20

Marriage Guide

Veškerý servis včetně ubytování, gastronomických a doplňkových služeb zajišťuje Hotel hrad Zvířetice, kde najdete úchvatné, památkově upravené interiéry renesanční sladovny se čtyřmi sály – hudební, hostinský, rustikální a obrazárnu. Součástí areálu hotelu je nádvoří před hradní zříceninou a renesanční zahrada, to vše je vám tu k dispozici včetně deseti nádherných, dobově vybavených pokojů. Svatba

na zřícenině hradu Zvířetice přenese vás i vaše hosty daleko do naší úchvatné historie. Hrad byl založen na počátku 14. století Zdislavem z Lemberka, synem purkrabího Pražského hradu. Později byl renesančně přestavěn. Opuštěným se stal po devastujících požárech v letech 1693 a 1720. Hotel se zříceninou hradu Zvířetice získal druhé místo v soutěži Svatební místo roku 2014.


Weddings at Castle Ruins: Ruin of Zvířetice Castle Romantic, mysterious and unique venue of the ruin of Zvířetice castle in the near of Bakov nad Jizerou is very popular as well as perfect setting for weddings in the open air. Ancient beauty of the ruin is a perfect venue for not only wedding photos but also for various events, such as business presentation, training course, celebration or fashion show. All the services inclusive of accommodation, gastronomic as well as additional

services are provided by the Hotel hrad Zvířetice (Hotel Castle Zvířetice), where you can find amazing, restored interiors of the renaissance malthouse with four halls – Musical, Guest and Rustic Halls, and Picture Gallery. Parts of the hotel area are the courtyard in front of the ruin as well as the renaissance garden. All of these spaces inclusive of ten wonderful rooms with touch of history are prepared for you. The wedding at the Ruin of Zvířetice

castle gives you and your guests the impression of being in the history. The castle was founded at the beginning of the 14th century by Zdislav of Lemberk, the son of a burgrave serving at the Prague Castle. The castle became abandoned after devastate fires in 1693 and 1720. Hotel hrad Zvířetice was awarded the second prize in the competition Wedding Venue 2014.


3.

Svatba v sídle českých císařů:

Zámek Zbiroh

22

Zámek Zbiroh se nachází v malebné krajině křivoklátských lesů a zároveň pouhých dvacet minut od Prahy. Je stále označován jako hrad i zámek, je nejstarším šlechtickým hradem u nás, pyšní se také nejstarší hradní věží a nejhlubší studnou v Evropě. Nabízí celoroční využití a prohlídky, nádherné interiéry, zámecký park s oborou, středověkou krčmu, pronájem sálů a salonků. Je zkrátka nezpochybnitelným příslibem pohádkové svatby.

Marriage Guide

Díky své historii nabízí dnešní zámek Zbiroh, původně románsko-gotický hrad postavený před rokem 1230, možnost uspořádání ryze středověké či noblesní zámecké svatby, v závislosti na přáních a požadavcích snoubenců. Gotická hradní kaple Nanebevzetí Panny Marie z 12. století umožňuje církevní i občanské svatební obřady v průběhu celého roku, každý den v týdnu, vždy od devíti hodin ráno do devíti hodin do večera.

Romantickou svatební hostinu můžete uspořádat v nádherném Erbovním sále či v secesním Muchově sále s prosklenou střechou a zimní zahradou. Pro menší svatby je k dispozici krčma “U Rudolfovy kratochvíle“ a tzv. Hodovna. Ubytování poskytuje nový zámecký hotel s nabídkou luxusních, císařských apartmánů. Díky těmto doslova neomezeným možnostem pro snoubence se zámek Zbiroh stal absolutním vítězem soutěže Svatební místo roku 2012 a 2013.


Weddings at a Czech empror’s palace: Chateau Zbiroh Chateau Zbiroh is surrounded by a picturesque landscape full of woods of Křivoklátsko. It’s located just 20 minutes from Prague. It’s still defined as a castle and a chateau at the same time. It’s actually the oldest country’s noble castle with the oldest castle tower and the deepest European well. During the whole year, the chateau offers guided tours, wonderful interiors, chateau park with game preserve, medieval pub, as well as halls and private rooms for hire. In fact, this venue promises a fairytale wedding. Today’s chateau Zbiroh, originally a Romanesque-gothic castle built before 1230, offers the possibility to hold a real medieval or noble castle wedding. This depends completely on wishes and demands of engaged couples. The gothic Chapel of the Assumption of the Virgin Mary from the 12th century enables religious as well as civil wedding ceremonies, which can be held whenever you want, on every day of the week, throughout the year, from 9 a.m. to 9 p.m. Your romantic wedding reception can be held in wonderful Hall of Arms or in Mucha’s Hall in Art Nouveau style. The second hall has a glass roof and a winter garden. In case of a smaller wedding, you can hold your reception in the tavern “U Rudolfovy kratochvíle” or in so called “Hodovna” (Banquet Hall). The new chateau hotel provides accommodation in luxurious imperial suites. Thanks to these unlimited possibilities the chateau offers to engaged couples, chateau Zbiroh was the absolute winner of the competition Wedding Venue 2012 and 2013.


4.

Svatba v paláci: Palác Žofín

24

Palác Žofín – novorenesanční perla ve středu Prahy, jeden z našich nejvýznamnějších architektonických skvostů, centrum politického a kulturního života, kde se uskutečňují ta nejdůležitější společenská setkání významných osobností, stejně jako koncerty, kongresy či plesy. S trochou nadsázky můžeme říci, že “kdo nebyl na Žofíně, ten jako by nebyl,“ protože každý, kdo se chystá uspořádat akci většího významu a na nejvyšší úrovni, volí palác Žofín. A proč? Protože je to dobrá volba a Žofín si ji zaslouží. Marriage Guide

Pokud se chystáte skutečně zapůsobit, ohromit, okouzlit, zkrátka užít si luxusní prostředí a nechat se ovívat dechem světovosti, svatba ve Velkém žofínském sále uspokojí vaše představy. Historická výzdoba a krása Velkého sálu zapůsobí i na ty nejnáročnější. Tohle je místo pro oslavy a bankety ve velkém stylu. Malý sál v přízemí žofínského paláce vytváří neopakovatelnou, důstojnou atmosféru pro všechny společenské příležitosti, včetně vaší svatební hostiny v tom nejslavnostnějším pojetí.

Primátorský salonek nabízí komornější prostředí, můžete si jej však pronajmout i jako součást Velkého sálu. Zcela odlišnou atmosféru si vychutnáte v klenutém Rytířském sále, který zve k příjemnému posezení i k tanci. Poloha žofínského paláce ve stoletém parku s výhledem na historické panorama Prahy, spolu s reprezentativní nádherou zmíněných sálů s původní malířskou a štukovou výzdobou stropů je předurčena k využití pro ty nejkrásnější a nejvýznamnější události vašeho života.


Weddings in a palace: Palace Žofín Palace Žofín – the neorenaissance pearl in the centre of Prague ranks among the most significant architectural treasures. It’s a centre of political as well as cultural life. Here, most important social events for prominent personalities and concerts, conferences or balls are held. We can say with a little exaggeration that “who hasn’t been in the Palace Žofín, as he doesn’t exist,” since everyone who wants to hold a more significant event on the highest level, he chooses Palace Žofín. And why? Because it’s a good choice and Žofín is worth it. In case you really want to impress, amaze and enchant your guests and enjoy a luxurious venue with touch worldwide reputation, the Large Hall will be the right choice for you to be able to fulfil all your wishes. The historic decorations of the Large Hall impress even people with highest demands. This hall is meant for celebrations and banquets in great style. The Small Hall on the ground floor of Žofín Palace provides unrepeatable and dignified atmosphere for any social events. Even your wedding reception will be held in most festive spirit. The Lord Mayor’s Parlour provides more intimate atmosphere. You can hire this room as a part of the Large Hall. A completely different atmosphere reigns in the arched Knight’s Hall. This hall invited to sit for a while and enjoy the atmosphere or to dance here.

podzim / autumn

25


5.

Svatba na zámku:

Státní zámek

Červená Lhota Zámek Červená Lhota zná snad úplně každý. Jediný přístup do zámku je po mostě, který spojuje tuhle krásnou, nanejvýš romantickou stavbu s pevninou. Všude kolem je voda, můžeme tedy poznamenat, že odtud vám ženich ani nevěsta neuteče! :-) K zámku Červená Lhota se váže zajímavá pověst. Podle ní odtud ďábel odnesl oknem zlou zámeckou paní, manželku rytíře Káby. Ze zdi byl stržen prastarý kruci-

fix rodu Kábů a zůstaly jen nesmazatelné krvavé skvrny, tělo rytířovy ženy se nikdy nenašlo. Právě ty krvavé skvrny se tak staly podnětem k červenému nátěru celého zámku, který byl původně bílý. Lidová báchorka, nebo je na tom něco pravdy? O tom můžete přemýšlet v krásném prostředí tohoto zámku, na jehož místě se přibližně od poloviny 14. století předpokládá existence původní tvrze.

Civilní svatby se tu obvykle konají v prostorách zámku, ale i pod širým nebem, na návrší v zámeckém parku, odkud je krásný pohled na celé údolí. Církevní sňatek je možné uzavřít v římskokatolickém kostelíku Nejsvětější Trojice. Vede k němu sice nepohodlná, kamenitá a křivolaká cesta, ta však často vede i ke šťastnému manželství, které vám budiž na jejím konci dopřáno. :-)


Weddings at a castle: Červená Lhota Castle Perhaps everybody in the Czech Republic knows Červená Lhota State Castle. The bridge is the only possible way, how to approach to the castle. The bridge connects this wonderful and romantic building with the dry land. All around the castle, there’s water. Therefore, we can say that neither a groom nor a bride can run away from here! :-) Červená Lhota Castle is connected with an interesting legend. This says that a devil

took away the godless castle lady, wife of Knight Káb, through a window. An ancient crucifix of the Káb family was pulled down from the wall. Under the window on then white facade, the bloody stain left. This stain is said to be the reason of today’s red facade. Is it only a folk tale, or is it truth? You can think about it in wonderful setting of this castle. It is assumed there was originally a fortress probably from the middle of the 14th century.

Civil wedding ceremonies are usually held in the castle’s rooms, but also in the open air and on a hillock in the castle park. The park provides a wonderful view of the whole valley. Religious wedding ceremonies can be held in the Roman Catholic chapel of the Holy Trinity. Even though there’s an uncomfortable, stony and winding way to the chapel, this way usually leads to happy marriage we hope you will have as well. :-)

podzim / autumn

27


6.

Svatba v katedrále:

Katedrála svatého Víta 28

Každý, kdo kdy zatoužil po církevním obřadu v těch nejkrásnějších a nejhonosnějších prostorách, už zřejmě zauvažoval o katedrále svatého Víta na Pražském hradě. Chrám svatého Víta je největší pražská trojlodní gotická katedrála s příčnou lodí, s ochozem a věncem kaplí za chórem, s třemi věžemi. Chór s kaplemi se nachází ve východní části katedrály a spolu s velkou zvonovou věží je toto původní stavba z gotického období. Západní část, průčelí Marriage Guide

s věžemi, byla přistavěna až na přelomu 19. a 20. století. V posledních letech byla zrekonstruována mozaika na jižní straně chrámu, která je zdejší velmi krásnou a obdivuhodnou zvláštností. Jde o nejseverněji položenou mozaiku tohoto typu vůbec. Podmínkou k uzavření sňatku v katedrále svatého Víta je křest. Pokud nejste pokřtěni, čeká vás povinnost roční náboženské výuky, po jejímž ukončení bude křest proveden. Chrám svatého Víta se v do-

bě veřejných prohlídek kvůli svatbám neuzavírá, svatební obřady se proto konají v osm hodin ráno nebo po páté hodině odpolední. Ještě tápete? Nebo už máte ve výběru jasno? Doufáme, že se vám naše tipy staly zajímavou inspirací a že jste si třeba i dopřáli chvilku toho předsvatebního zasnění. Přejeme vám svatbu v místě, které se vám nesmazatelně zapíše do srdce. Vezměte se kdekoliv, kde ucítíte, že to bude to pravé. Vezměte se v Čechách!


Wedding in a cathedral: St. Vitus Cathedral Everyone longing for a religious wedding ceremony in most beautiful and sumptuous spaces has probably ever thought about the St. Vitus Cathedral located within Prague Castle. St. Vitus Cathedral is the largest Prague triple-naved gothic cathedral with transverse nave lined with a gallery and chapels, with three towers. The choir with chapels is located in the eastern part of the cathedral and together with the large Bell Tower, this building is an original of the gothic era. The western part, facade with towers, was built at the turn of the 19th and 20th centuries. In the last years, a mosaic located in the southern part of the cathedral was renovated. It’s actually local beautiful and admirable curiosity. It’s the only mosaic of its kind located in the most southern part. To be allowed to hold your wedding in St. Vitus Cathedral, you have to be christened. If you don’t fulfil this condition, you have to take part in one-year religious education. After this, you will be christened. St. Vitus Cathedral isn’t closed for visitors due to weddings. Therefore, you can hold your wedding either at 8 a.m. or after 5 p.m. Do you still hesitate where to hold your wedding? Or are you sure? We hope our tips were an interesting inspiration to you and that you were maybe lost in daydream. We wish you a wedding in a venue which will be close to your heart and you will remember for the rest of your life. Hold your wedding wherever you will feel it’s the right venue. Hold your wedding in the Czech Republic! podzim / autumn

29


WEDDING PHOTOGRAPHY

WWW.PELUCHA.COM STUDIO@PELUCHA.COM 604 932 816 Vテ,LAVKOVA 1, PRAHA 6


Text a foto: Andrea Hanušová, Exclusive Weddings Prague

32

Shirley Benni

Marriage Guide


Shirley Benni

Real Weddings

Doposud jsme vždy psali o svatbách z našeho pohledu, udělejme tedy pro jednou změnu a přečtěme si co řekla nevěsta: Když mne Benni požádal o ruku, byli jsme zasypáni jemným sněhem pod hvězdami v New York City. Letěla jsem do NY překvapit mou matku k jejím 60tým narozeninám a Benni letěl do NY aby překvapil mne! Nemohla jsem si přát romantičtější a skvělejší prostředí….až do naší svatby! So far we always described weddings from our side, so let´s make a change and this time read what bride said: When Benni proposed we were enveloped in a delicate snowfall under the stars on the highline park in New York City. I had flown to NY to surprise my mom for her 60th birthday and he had flown to NY to surprise me! I couldn’t have imagined a more perfect and romantic setting…. until our wedding day! podzim / autumn

33


B

enni se narodil a vyrostl v Německu a já mám velkou rodinu v Izraeli. Bylo jasné, že tak jako tak někteří hosté budou muset na naši svatbu letět, a proto jsme se rozhodli mít svatbu v zahraničí! Věděli jsme, že Praha by byla skvělým místem pro naši svatbu. Můj otec se narodil a vyrostl v Praze, předtím, než odcestoval do Izraele, a i když zde zůstala jen malá část rodiny, věděla jsem, že by to byla skvělá možnost jak poděkovat této části rodiny, speciálně mé babičce Lucienne, kterou jsem vždy obdivovala. Praha je též jedním z nejkrásnějších měst v Evropě a má tak bohatou židovskou, intelektuální a hudební historii. Rozhodnutí bylo jednoduché i proto, že naši přátelé a rodina z celého světa byli dychtiví po oslavě našeho speciálního dne. Našla jsem svatební agentku, Andreu Hanušovou Hamanovou, která mi pomohla dát všechny mé životní sny dohromady. Jelikož jsem se rozhodli pro svatbu v zahraničí, chtěli jsme našim hostům dár více než jen jeden den. Andrea nám vytvořila neuvěřitelný 3-denní zážitek. Víkend jsme nastartovali setkáním v jedné z nejstarších pivnic v Praze, kde se všichni naši přátelé a rodina seznámili. Následující večer jsme měli předsvatební večeři ve Ville Richter, místě s původní vinicí a s jedním z nejkrásnějších výhledů v Praze. Naši hosté měli možnost ochutnat lokální víno a pivo společně s tradiční českou kuchyní. Měla jsme vždy představu o obřadu venku, klasickém a elegantním, ale zároveň I veselém. Andrea mi pomohla najít skvělé místo – palác na malém ostrově v centru Prahy. Nemohlo to být více stylové! Obřad se konal na zahradě před palácem a recepce v krásném stanu za ním. Hosté se procházeli po paláci a ostrově, které dodaly celému dni překrásnou atmosféru. Když jsem přicházela na obřad společně s mými rodiči a viděla jsem nervózně čekajícího Benniho, zatímco harfistka hrála skladbu ‘La Vie En Rose’ od Edith Piaf, přestala jsem být nervozní a rozhostil se mnou obrovský pocit štěstí. Pod chuppou z Izraele jsme si vyměnili sliby a poprvé se políbili jako manželé! Hosté nás zasypali plátky růží a my jsme vešli uličkou jako novomanželé přímo na koktejl.

34

Marriage Guide


B

enni was born and raised in Germany, and I have a huge family in Israel. We knew that no matter what, some of our wedding guests would have to fly to our wedding, so we decided to have a destination wedding! We knew that Prague would be the perfect backdrop to our perfect day. My father was born and raised in Prague before moving to Israel, and while there is very little family left there, I knew it would be a great way to honor that side of my family, particularly my grandmother, Lucienne, whom I’ve always looked up to. Prague is also one of the most gorgeous cities in Europe and has such a rich Jewish, intellectual, and musical history. The decision was easy, especially because our friends and family from all over the world were willing and eager to travel to celebrate our special day with us. I reached out to, Andrea Hanusova Hamanova, an event planner in Prague, and she helped me pull all my lifelong wedding dreams together. Because we decided to have a destination wedding we wanted to treat our guests to more than just one day with us. Andrea helped us plan an incredible three day event. We kicked off the weekend with a get together at one of the oldest beer halls in Prague where our families could get to know one another. The following evening we held a rehearsal dinner for all of our guests at Villa Richter, a villa on one of the oldest vineyards in CZ that truly has one of the most gorgeous panorama views of Prague. Our guests sipped on local wines and beers while feasting on traditional Czech cuisine and enjoying the views. I’d always envisioned an outdoor ceremony with a classy yet whimsical feel. Andrea helped me find the perfect venue at a chateau on a small island on a river in the center of Prague. It doesn’t get more whimsical than that! The ceremony took place in the garden in front of the chateau and the reception took place in a gorgeous tent beside the chateau. Guests could freely walk in and out of the chateau and tent to explore the island which really gave the whole day a really varied ambiance that everyone could enjoy! Walking down the aisle with my parents and seeing Benni anxiously waiting, while the harpist played Edith Piaf’s ‘La Vie En Rose’ made all my nerves simultaneously melt away and also give me an overwhelming sense of joy. Under the chuppah from Israel, we exchanged vows and shared our first kiss as newlyweds! We were enveloped in fresh rose petals thrown at us as we descended down the aisle as husband and wife and straight into the celebratory cocktail hour.

podzim / autumn

35


Ch

těla jsem aby koktejl byla šik, živá zahradní oslava s hudbou, tanci na slunci, antickými sofa, veselými doplňky a zahradními hrami. Andrea toto vše učinila realitou! Měli jsme dokonce krásnou, květinami nazdobenou houpačkou, která byla připevněna na stromě a opravdu nadchla hosty! Protože Benni a já jsme se potkali v New Orleans, měli jsme jazz band, který hrál všechny oblíbené skladby a přitáhl hosty k tanci (některé dokonce bez bot!)! Šampaňské teklo proudem a podával se signature koktejl, vytvořený speciálně pro nás a nesoucí jméno Benni & Shirley-La Vie en rose’. Koktejl se skládal ze sirupu Monin rose, St. Germaine bezového květu, čerstvých citronů a jedlých plátků růží. Hors d’oeuvres byli naprosto skvělé. Hosté ochutnali hovězí tataráček, foie gras s čerstvými fíky, kachní konfit ovoněný levandulí a tuňákový tatar s ovocnou polévkou. Poté byli hosté pozváni do stanu, který byl zkrášlen visími květinovými lustry, lucernami v New Orleans stylu, světélky nazdobeným altánem a stoly s českým křišťálem, nevěstou ručně vyrobenými tamburínkami, nádhernými květinovými dekoracemi v lučním stylu, otevíráky na lahve ve tvaru letadýlek pro cestovatele a čerstvými meruňkami, které daly stanu opravdu bohatý zahradní pocit. Recepce byla zahájena prvním tancem novomanželů, tradičním Vídeňským valčíkem, který pak přešel do Peabody swing tance, oblíbeného songu novomanželů od Parov Stelara, který mixuje jazz z let 1920 s elektronic beat. Protože oba milujeme jídlo a kulinářská dobrodružství, bylo našim hostům nabídnuto 3-chodové menu vytvořené Zátiší cateringem. Mezi highlights večera patřily předkrmy jako tatar z uzeného telecího s laýžovým aioli, jahodový salát s kozím sýrem Gervais a perníkovým crumble a carpaccio z halibuta s kaviárovým dresinkem. Jako teplý předkrm byla nabízena pečená křepelka, černé tygří krevety s koriandrem, avokádo a mango omáčkou a lososové sashimi s redukcí z vodního melounu, jedlou hlínou a okurkovým dresinkem. Hlavním chodem potom byla francouzská kachní prsa s meruňkovou omáčkou, kanic s vanilkovo-bramborovým purée a telecí filte mignon. Všechno bylo naprosto perfektní od prezentace jídla po servis ve francouzském stylu a delikátní, ale intenzivní chutí jídla.

Protože Benni a já jsme se potkali v New Orleans, měli jsme jazz band, který hrál všechny oblíbené skladby a přitáhl hosty k tanci.


I

wanted the cocktail hour to feel like a chic yet lively garden party with music, dancing in the sun, antique couches, whimsical props, and garden games. Andrea made all of that happen! We even had a lovely flower-adorned swing hanging from a tree that really wowed the guests! Because Benni and I met in New Orleans, we had a jazz band that played all the NOLA favorites and had everyone dancing (some even barefoot)! We had champagne flowing as well as a signature cocktail with Monin rose, St. Germaine elderflower, fresh lemons, and fresh rose petals that was called ‘Benni & Shirley-La Vie en rose’. The hors d’oeuvres were absolutely delicious. Guests snacked on steak tartare, foie gras with fresh figs, duck confit scented with lavender, and tuna tartar with a passion fruit soup. Guests were then invited into the tent which was adorned with hanging floral wreaths, New Orleans style lanterns, a string light filled gazebo, and tables adorned with Czech crystal flutes, homemade lace tambourines, gorgeous meadow style floral centerpieces, travel inspired giveaways, and fresh apricots to give a really fresh, bountiful, and garden feel. The reception was kicked off by our first dance which began as a traditional Viennese waltz that transitioned into a Peabody swing dance to our favorite song by Parov Stelar who mixes 1920s jazz to electronic beats. Since both of us love food and culinary adventures, a three course dream menu crafted by Zatisi catering was offered to our guests. Some of the highlights included appetizers of smoked veal tartar with truffle aioli, burned strawberry salad with goat cheese Gervais & gingerbread crumbles, and carpaccio of halibut with caviar dressing. Second courses offered were roasted quail, black tiger prawns with coriander, avocado, & mango sauce, and salmon sashimi with watermelon radish, edible soil, and cucumber dressing. The entrées included French duck breast with apricot sauce, Seabass with vanilla potato Purée, and Veal Filet Mignon. Everything was absolutely perfect from the presentation to the French service to the delicate yet intensely delicious flavors.

Because Benni and I met in New Orleans, we had a jazz band that played all the N OLA favorites and had everyone dancing.

podzim / autumn

37


M

ezi každým chodem měly naše rodiny proslovy, každý nás naplnil obrovským množstvím štěstí, lásky a opravdovou vděčností za naše skvělé rodiny. Ženichova sestra nás překvapila písní Louise Armstronga ‘What a Wonderful World’, čímž vehnala slzy do očí některým hostům! Charles bridge band hrál i během celé večeře a někteří muzikálně nadaní hosté jej I doprovodili. My a naši hosté jsme pokračovali v oslavách na svítícím tanečním parketu! Když byl čas na svatební dort, DJ zahrál populární song 60tých let od Brigite Bardott ‘Ma je Joie’ a my jsme pozvali všechny hosty na čokoládový dort s hruškovou brandy a další sladkosti na dezertním stolu, které zahrnovaly růžemi ovoněné makronky, nádobky plněné parfait, marzipán ve tvaru meruněk, višně v bílé čokoládě, donuty sypané zlatem, sušenky s chutí earl grey, jahodové cake pops, a další. Hosté pak byli pozváni k řece na překvapení. Tím bylo magický ohňostroj podbarvený hudbou Franka Sinatry Ohňostroj byl pro mne jedním z nekjrásnějších zážitků večera, kdy jsem se přitulila k mému manželovi a dívala se na zářící oblohu, která byla jen pro nás. Hosté tančili do 3.30 rána a o půlnoci byli pohoštěni malými snacky (německou klobásou izraelskými sandwichi s falafelem). K dispozici jim byla fotobudka a podávána spousta dobrých koktejlů. Bylo tam tolik speciálních momentů, že si nemohu vybrat jeden, ale bylo pro mne velkým zážitkem když jsme s manželem odjížděli z recepce a vzpomínali na každou chvíli, kterou jsme sdíleli spolu a se svými milovanými. Fotograf Štěpán Vrzala zachytil vše tak nádherně, že při pohledu na každou fotografii se mi vrátilo nadšení z celé svatby. Všechna má očekávání byla překonána díky našim rodinám, hostům a skvělému týmu organizátorů a dodavatelů.

38

Marriage Guide


O

ur family gave speeches between each course, each of which filled us with so much happiness, love, and sincere gratitude for our amazing families. The Groom’s sister surprised us by singing Louis Armstrong’s ‘What a Wonderful World’ that even had some of our guests in tears! The Charles Bridge Band, continued playing through dinner, with some musically inclined guests even joining the band. We and our guests continued celebrating by dancing on a sparkling dance floor! When it was time to cut the cake the DJ played Brigitte Bardot’s 1960s pop song ‘Ma je Joie’ and we all gorged ourselves on the brandied pear chocolate cake and the rest of the dessert table treats which included rosescented macarons, parfait filled jars, apricot shaped marzipan, white chocolate covered cherries, golden donuts, earl grey cookies, strawberry cake-pops, and more. Guests were then invited to the cobblestone area overlooking the river for a ‘surprise’. The surprise was Frank Sinatra music playing to a backdrop of a magical fireworks show cascading over the Prague skyline. The fireworks enveloped the night with such excitement and awe. It was one of the highlights of the evening for me to cuddle up with my new husband and watch the incredible skyline light up for us. Guests then danced the night away until 3:30 in the morning and were treated to midnight snacks (German bratwursts & Israeli falafel sandwiches), a photo-booth, and flowing cocktails. There were really so many special moments, that I can’t choose one but it was so special was to leave the reception with my husband and remember each and every amazing moment we shared with each other and all of our loved ones. Stepan Vrzala captured every moment so beautifully, I get a sense of renewed excitement at each picture I look at! All of our wedding day expectations were surpassed thanks to our family, guests, and amazing team of planners and vendors!

podzim / autumn

39


Tým snů Dream team Organizace a koordinace svatby / Wedding planning and coordination

Exclusive Weddings in Prague (www.exclusiveweddingsinprague.com

Photography: Stepan Vrzala | Cinematography: Profimovie | Floral Design: Inspirito | Wedding Dress: Inbal Dror | Ceremony Venue: Zofin Palace | Reception Venue: Zofin Garden | Bride's Shoes: Kate Spade NY | Catering: Zatisi Catering | Hair And Makeup: Bridal Beauty | Band: Charles Bridge Band | Harpist: Hedvika Moussa Bacha | Accomodations: Pachtuv Palac | Bride's Ring: Roman Feld | Bridesmaids' Hair And Makeup: Andrea Krpejsova | Cake And Dessert: Punkrock Cakes | Fireworks And Fireshow: Arabeska Fire | Get-together Venue: U Fleku Brewery | Minivan: Sebatour | Photo Booth: Fotonaut | Photography For Pre-wedding Dinner: Tomas Vrzala | Reharsal Dinner Shoes: Alejandro Ingelmo | Rehearsal Dinner Dress: Saks Fifth Avenue | Rehearsal Dinner Venue: Villa Richter | Rolls Royce: Jaroslav Sebek |

40

Marriage Guide


Let Your Dreams Come True

M: +420 777 845 845

www.exclusiveweddingsinprague.com


Pozvěte svou lásku do ráje Svatba v zahraničí a svatební cesta

42

Marriage Guide

Maurícius Seychely


Svatba i líbánky na nejromantičtějších ostrovech jsou levnější než běžný zájezd

Řekněte si své ANO ve stínu kokosových palem na pohádkové písečné pláži s bílým pískem při šumu tyrkysového moře. Začněte svoji společnou cestu životem na místech, která jsou právem označována za ráj. Odletět můžete kdykoliv, délka zájezdu může být libovolná. Právně platný sňatek můžete uzavřít na ostrovech Maurícius, Seychely nebo třeba na Tahiti v Polynésii. Zabezpečíme pro Vás ty nejlepší služby a celou svatbu zorganizujeme za Vás. Rádi byste bydleli v doškové chaloupce jako z pohádky, v nadvodním bungalovu nebo v luxusním hotelu pár kroků od oceánu? Specializovaná cestovní kancelář Deluxea a.s. uspořádala první svatbu v zahraničí v roce 1999. Ročně pořádáme více než 100 svateb v ráji a jejich počet narůstá. Poradíme Vám a postaráme se o Vás. Pro svatby, svatební cesty i kulaté výročí svatby platí atraktivní slevy 25% až 100% z ceny ubytování pro ženu. V destinacích spolupracujeme s nejlepšími profesionálními fotografy. Na váš svatební den zůstanou nezapomenutelné vzpomínky. Podívejte se na desítky fotek našich klientů na www.deluxea.cz. Svatby v zahraničí - Svatební cesty - Výročí svatby - Zájezdy na klíč od r. 1995

Cestovní kancelář DELUXEA a.s., www.deluxea.cz Praha, Na Příkopě 392/9, tel.: 724 065 779 – Brno, Vídeňská 546/55, tel.: 724 065 776 – Bratislava, Vajnorská 8/A, tel.: 0948 548 908


Text: Veronika Moreira Tùmová, Foto: archiv MG

Jak na to? Domácí výroba svatebních dekorací – snadno, rychle, úchvatně! Jste tvoøivý typ, milujete výzvy, rádi uplatòujete svou kreativitu a okouzlujete nejrùznìjšími vìcièkami, drobnostmi a suvenýry vlastní výroby? Právì na svatbì mùžete tento svùj krásný talent vystavit na odiv v plné parádì. Je-li to vaše vlastní svatba, nebo budete-li patøit mezi hosty, urèitì toužíte vnést na tuto událost unikátní, nevšední a originální kousek èehosi, co vzejde právì od vás, ať už to bude vlastnoruènì upeèený dort, kvìtiny z vlastní zahrádky nebo doma vyrobené dekoraèní pøedmìty. Právì na ty se v dnešním èlánku zamìøíme. Po domácku vyrobená svatební dekorace mùže být stejnì krásná, i krásnìjší, než koupené dekoraèní zboží. Navíc vyjde o mnoho levnìji, což stojí za úvahu, neboť ceny za dekoraci bývají ve svatebních rozpoètech obvykle jedny z nejvyšších. Vydejte se dnes s námi do kouzelného svìta vlastnoruènì vytvoøených svatebních dekorací. Ušetøíte, okouzlíte a potìšíte své blízké daleko víc, když zavøete pøedražený katalog a vezmete alespoò èást svatební výzdoby “do vlastních rukou.“

Krepový papír, korek, sklo, stuhy, provázky, kolíèky, starý kov, bavlnìné hadøíky, barevné nitì, staré svíèky a všechny možné pøírodní materiály – popusťte uzdu své fantazii! Vaše svatba volá po dokonalosti a roztomilosti originálních dekoraèních pøedmìtù, které nebudou jinde k vidìní a které mohou posloužit i jako dìkovný dárek, pozornost pro hosty a skvostná památka na váš svatební den.

44

Marriage Guide


1

Sklo a svíèky Tøpyt skla a køišťálu v kombinaci s teplým plamínkem svíèky, bez toho se tak romantická záležitost, jako je svatba, jen sotva obejde. Nebudeme vás nutit do vlastní výroby svíèek ani do foukání skla, ale vytvoøit z hezké svíèky a šikovné sklenice krásnou dekoraci na svatební stùl, to je prostì hraèka. A výsledný dojem? Dokonalý.

Postup: Stejnì velké, silné svíèky svìtlých barev posaïte do stejnì vysokých sklenic nebo vázièek, z èirého skla bez ornamentù. Kolem svíèky pak zhruba do pùli vázy èi sklenice nasypte ozdobné korálky nebo lesklé kamínky v ladící barvì. Svíèka bude stabilní a efekt velmi pùsobivý. Kolem sklenice nebo vázy pak zhruba v polovinì uvažte silnou stuhu bílé, nebo jiné barvy, mùžete použít i kousek pytloviny. Pro pøírodní efekt jej omotejte provázkem, za který mùžete ještì zastrèit drobné vìtvièky se sušenými nebo umìlými kvìty. Velmi pùsobivé budou také hoøící èajové svíèky na vodì. Na dno sklenìné nádoby umístìte kameny nebo suché vìtvièky, (nádhernì bude vypadat i živá kvìtina), naplòte nádobu vodou a na hladinu opatrnì posaïte nìkolik èajových svíèek, jejichž plamínky díky odrazùm skla prozáøí váš velký den a vykouzlí tu pravou, ojedinìlou a nezapomenutelnou atmosféru.

Rozpoèet: 1Oks dlouho hoøících svíèek z pøírodního palmového vosku cca 500Kè, sada èajových svíèek 20ks za cca 65Kè, dekoraèní korálky 100g cca 80Kè, pytlovina 1bm cca 50Kè, sklenièky na svíèky 160ml cca 15Kè za kus. Jak vidíte, staèí trocha šikovnosti a spousta nadšení, a úžasné kousky vytvoøené s láskou jsou na svìtì, pøipravené reprezentovat vaše pozitivní naladìní do spoleèného života tím nejoriginálnìjším a nejpøesvìdèivìjším zpùsobem. Jsme rádi, pokud vás tìchto nìkolik našich tipù povzbudilo a inspirovalo. Hodnì štìstí!

podzim / autumn

45


2

Jmenovky, pozvánky a svatební oznámení I ten, kdo si netroufne na vìtší ozdoby, dekoraci na auta nebo na svatební tabuli obvykle zvládne hezké, po domácku vyrobené svatební oznámení, pozvánku nebo jednoduché a stylové jmenovky pro zasedací poøádek hostù. Pozvánky a svatební oznámení - postup: • pøipravte si nùžky, lepidlo, barevný a bílý tvrdý papír, stužku, kousky látky, pytlovinu, jemný papír èi cokoliv dalšího, èím chcete oznámení ozdobit. • pøedem vytištìný nebo ruènì psaný text bude na bílém papíøe, který vlepíte do pøeloženého obdélníku (nebo jiného tvaru) pozvánky z barevného papíru. • na písmo mùžete použít speciální šablony, nebo zkusit nalepovací písmena rùzných barev a typù. • pøední stranu pozvánky èi oznámení ozdobíme prùsvitným kouskem látky, který bude rafinovanì zakrývat tøeba párek bílých, krajkových holubièek navleèených na stužce, které mùžete pøipevnit lepidlem nebo sešívaèkou. Holubièky, zvonky, kvìty, korálky a podobné drobnosti ke zdobení seženete v galanterii nebo i v papírnictvích. • okraje oznámení mùžete ještì zkrášlit pomocí rùznì tvarovaných nùžek na papír, jednoduše tak vyèarujete napø. vlnky podél celého obvodu oznámení èi pozvánky. • z dalších ozdob jsou možné a velice efektní napø. štrasové sponeèky, barevné mini kolíèky, korálky, perlièky a lesklé glitry. • vnitøek nebo i pøední stranu oznámení mùže zdobit i tištìná fotografie doplnìná textem. Rozpoèet: Ceny za papírnické potøeby a galanterní doplòky se samozøejmì liší, shrneme-li nìkteré základní položky, dojdeme k cenì, která závisí na celkovém poètu pozvánek èi oznámení. Papír cca 12 Kè za A4, lesklá stuha cca 5–8 Kè za metr, dekoraèní nùžky 60 Kè, nalepovací dekorace cca 60 Kè za balení a individuální cena za tisk písma, fotografií a dalších obrázkù.

46

Marriage Guide


Jmenovky pro zasedací poøádek – postup: U jmenovek pro hosty øešíme obvykle stojánek èi zpùsob, jakým je pøipevnit nebo postavit na stùl. Snadným a efektivním øešením mùže být docela obyèejná korková zátka, dole seøíznutá pro lepší stabilitu a nahoøe se záøezem pro umístìní kartièky se jménem hosta. Další variantou mùže být koupì malých, ozdobných kolíèkù se svatebním motivem, kterými pøipnete jmenovky tøeba na ubrousky, na okraj talíøe nebo, jsou-li vìtší, na opìradla židlí. Jmenovky mohou také ležet pøímo uprostøed talíøe, tøeba s malým èokoládovým bonbónem zabaleným v celofánu, jakou milou sladkou pozorností. Rozpoèet: Tvrdý papír A4 cca 12 Kè, korkové zátky mùžete nasbírat, jinak lze koupit cca za 1–2 Kè kus, potištìné logem èi napø. vašimi jmény budou samozøejmì dražší. Ozdobný kolíèek se svatebním motivem – cca 15 Kè.

podzim / autumn

47


3

Mašlièky na myrty (vývazky) Rùzné ozdobné stužky a mašlièky na výslužky nebo na myrtové vìtvièky a vìneèky jsou další jednoduchou záležitostí, která pøesto dokáže hodnì zapùsobit a vtiskne každému svatebèanovi do klopy i do podvìdomí dùkaz vašeho osobního pøístupu a zájmu o úèast každého z nich. Postup: • Budeme potøebovat nùžky, ozdobné špendlíky, kousek plochého polystyrenu (nemusí být), krejèovský metr nebo pravítko, bílou stuhu a barevnou stuhu, nejlépe s pøihlédnutím k celkovému barevnému ladìní svatby. • stuhy mohou být rùzné šíøe a z rùzných materiálù, napø. jedna šifonová a druhá saténová. • stuhy nastøíháme, spodní vytvarujeme do tvaru mašlièky, vrchní èást pak pøehneme v pùli, aby se vytvoøilo oèko, pøiložíme na spodní stuhu a doprostøed pøipíchneme ozdobný špendlík. Lze také použít tavicí pistoli a s její pomocí pøipevnit perlièku, záøivý kamínek, miniaturní ètyølístek pro štìstí apod. • mùžeme si pomoci polystyrenovou deskou, kam zapícháme špendlíky tak, abychom kolem nich mohli stužky obtáèet a získali tak správný a rovnomìrný tvar i velikost vývazku. • špendlíky mohou být rùznì zdobené, což celkový dojem ještì vylepší, napø. bílá nebo èervená srdíèka, holubièky apod. • myrtu pøipichujeme pøímo na špendlík držící mašlièky, její upevnìní k šatùm je pak už snadné. Rozpoèet: Ozdobný špendlík s perlièkou cca 2 Kè za kus, bílá vývazková stuha o šíøce 0.3 cm a délce 10 m cca 50 Kè, saténová barevná stuha o šíøce 6 mm a délce 20 m cca 60 Kè

48

Marriage Guide


4

Korkové dekoraèní pøedmìty Korek se výbornì hodí na svatby ladìné do stylu Vintage nebo pro milovníky pøírodních materiálù. Výše jsme se už zmínili o oblíbených korkových stojánkách na jmenovky pro svatební hosty, korek však nabízí doslova neomezené možnosti kreativity. Korková dekorace na pohled zalahodí také všem milovníkùm vína.

Postup: Jednotlivé korkové zátky peèlivì slepujte jednu k druhé do libovolných tvarù, tøeba do tvaru srdce, do kterého stejným zpùsobem vytvoøíte své iniciály, celá jména, nápisy typu “vítejte“ apod. Takto mùžete ozdobit svatební tabuli nebo tøeba vinný bar, kde se budou hostùm podávat vybrané druhy vína. Takto slepené nebo sešpendlené korkové zátky do tvaru malých kroužkù mohou posloužit tøeba i jako originální a velmi pìkná dekorace ubrouskù. Korkové zátky je snadné jakkoli ozdobit, mùžete vytvoøit páry, z nichž jedna zátka bude namalovaná jako nevìsta a druhá jako ženich. Rozpoèet: Ceny rùzných druhù korkových zátek se liší, obyèejné lze zakoupit jak popsáno výše za cca 2Kè kus. Každý správný vinaø má však doma jistì sbírku korkových zátek, která vám v tomto pøípadì skvìle poslouží. Pak už zbývá jen lepidlo, popø. barvy.

podzim / autumn

49


5

Papírové koule a ozdoby k zavìšení Že se závìsné ozdoby z krepového nebo hedvábného papíru hodí jen na dìtskou párty nebo na karneval? Vùbec ne! V dokonale sladìných barvách mùžete s tìmito ozdobami ve svatební den doslova zazáøit, zároveò však i hodnì ušetøit, protože pro tuhle zábavu se prostì nadchne každý a stejnì tak ji každý hravì zvládne. Postup: Pro každou kouli budeme potøebovat – osm listù hedvábného papíru libovolné barvy, silný provázek nebo motouz, velké nùžky na papír a tzv. neviditelnou nit. Všech osm listù naskládáme na sebe, jsou-li v rùzných barvách, skládejte je tak, aby barvy na kouli byly vidìt v pøíslušném poøadí. Celý štos listù pak složte do známé harmoniky v šíøce jednotlivých pruhù cca 5cm. Skládejte zpùsobem tam a zpìt až vznikne jeden dlouhý pruh. Støed pruhu omotejte pevnì provázkem. Nùžkami pak zastøihnìte konce pruhu papíru do libovolného tvaru, tøeba do oblouku nebo vytvoøte vlnky. Poté rozložte oba konce, stále svázané uprostøed, jak nejvíc to pùjde. Každý list papíru peèlivì oddìlte od toho vespod, pozor na roztržení, ale ve výsledku to stejnì nebude vidìt.:-) Je nutné všechny listy dostateènì “naèechrat“ Neviditelnou nití pak pøipevnìte naèechrané koule kdekoliv je to možné, v rùzných délkách. Využijte bílé nebo krémové barvy v kombinaci s jakoukoli jinou barvou dle hlavních barev svatebního dne, uvidíte, že efekt bude prostì bájeèný Rozpoèet: Bílý hedvábný papír 30 listù cca 80Kè, hedvábný papír mix barev 1O listù cca 60Kè, motouz-klubko cca 45Kè, neviditelná nit 30m cca 250Kè (mùže být i obyèejná).

50

Marriage Guide


podzim / autumn

51


Svatba u Tiffanyho K

do by neznal klasický hollywoodský film Snídanì u Tiffanyho a také svìtoznámé klenotnictví specializující se na diamanty? Snad témìø každý... Navíc tajným snem nevìsty bylo na svatbì použít právì barvu tiffany blue, která je pro tuto spoleènost typická. Luxusní atmosféru, jako z filmového plátna jsme se rozhodli pøenést do centra Prahy. Vybízela ktomu i lokalita, která se nachází pøímo naproti Tanèícímu domu a v bezprostøední blízkosti Vltavy.ožádal o ruku, byli jsme zasypáni jemným snìhem pod hvìzdami v New York City. Letìla jsem do NY pøekvapit mou matku k jejím 60tým narozeninám a Beni letìl do NY aby pøekvapil mne! Nemohla jsem si pøát romantiètìjší a skvìlejší prostøedí….až do naší svatby!

Wedding at Tiffany’s

W

ho don’t know the classic Hollywood movie Breakfast at Tiffany’s as well as world-wide known jewellery specialised in diamonds? Perhaps almost everyone knows what we are talking about... Bride’s secret wish was to use the so called tiffany blue colour which is typical for this society. We decided to recreate the luxurious atmosphere of the movie in the centre of Prague. Even the wedding venue situated opposite to the Dancing House and in immediate proximity of the Vltava River inspired us to do it. In the Czech Republic, the wedding was actually unique thanks to the floating ceremonial stage on the Vltava River. We used a pontoon covered by a white carpet and placed here a gazebo decorated with flowers, fabrics as well as garlands made of petals, all of this supplemented by crystals. The atmosphere was emphasised by transparent stands. On these, there were trees of rare manzanita wood decorated by flower garlands and crystals. Kvìtiny, design a dekorstyling: Frezia Fleur Zapùjèení dekorací: Frezia Fleur Organizace: Banchmark Sladké a dort: Prague City Cake Fotografie: Dara Rakovèik

více na / more at

web: www.frezia.cz


Nìèím opravdu jedineèným a v Èeské republice naprosto unikátním bylo plovoucí obøadní místo na Vltavì. Využili jsme k nìmu ponton, který byl potažen bílým kobercem a na nìj jsme umístili bílý altán bohatì zdobený kvìtinami, látkami a girlandami z plátkù kvìtù, doplnìnými o krystaly. Atmosféru podtrhovaly transparentní podstavce na které jsme umístili stromy z vzácného manzanitového døeva také odekorované kvìtinovými girlandami a krystaly. Sál, kde probíhala hostina, také prošel velkými zmìnami. Pùvodní koberec byl nahrazen novým v tiffany blue barvì a na celou jednu stranu místnosti jsme nainstalovali bílou látkovou drapérii. Dekor stolù pak doplnily zrcadlové krabièky, sklenìné svícny s plovoucími svíèkami (hezky propojovaly téma vodního živlu) a dekorem z krystalových kroužkù. Kvìtiny byly umístìny v rùznì vysokých nádobách odekorovaných také krystaly. Vše v èistém a elegantním stylu.


The hall for wedding reception underwent great changes. The original carpet was replaced with the new one in tiffany blue colour and one wall was covered by a white fabric drapery. Tables were decorated with mirror boxes, glass vases with floating candles (this feature connected the whole wedding with the topic of the element of water) and crystal circles. Flowers decorated with crystals were in vases of various heights. Everything was in clear and elegant style.


Na terase pak vznikla lounge zóna s bílými pohovkami a stylovými polštáøky a sweet bar s unikátním kvìtinovým stropem s køišťálovým lustrem. Tøešnièkou na dortu byla kytice pro nevìstu, kde nemohly chybìt tøpitivé diamanty a tiffany blue stuha. Realizaté této svatby kladla na všechny dodavatele vysoké nároky, ale výsledek stál rozhodnì za to!

On the terrace, there was a lounge zone with white sofas and stylish pillows as well as sweet bar with unique flower ceiling with crystal chandelier.The icing on the cake was the bride's bouquet with glittering diamonds and tiffany blue ribbon. Preparation of this wedding placed high demands on all suppliers, but the result was definitely worth it.


KvĂŹtiny K Design DDekorace D www.frezia.cz tel: 733 734 000


Uspořádejte si svatební obřad ve

Vrtbovské zahradě

l Text: Filip Šimoník l Foto: Vrtbovská zahrada

Najít v centru Prahy místo, kde byste si obklopeni zelení mohli odpočinout od shonu, který panuje v křivolakých pražských uličkách, je téměř nadlidský výkon. Nicméně nic není nemožné, a pokud víte, kam směřovat své kroky, můžete za mohutnými vysokými zdmi starých paláců objevit místa, která vám mohou právě tento únik do světa, v němž nehraje čas žádnou roli, nabídnout. Jedním z těchto míst je Vrtbovská zahrada, která se nachází pár kroků od Malostranského náměstí, tedy v samém srdci Malé Strany. Vrtbovská zahrada, Karmelitská 25, Praha 1 - Malá Strana, 110 00


Chcete-li si užít něco zajímavějšího, můžete okolí projet na koních z nedalekého ranče, zastřílet si pod dohledem odborníků z luku, kuše, krátkých i dlouhých zbraní nebo si zahrát paintball v rezidenčním lesoparku. V případě nepřízně počasí pak jistě oceníte čtyři bowlingové dráhy. Rezidence Liběchov je také často vyhledávaným místem pro větší společenské akce. Firemní meetingy lze situovat do kruhové konferenční místnosti pro 30 osob nebo do

prostorné elegantní oranžerie, která pojme až sto hostů. K dispozici je samozřejmě dokonalá technologie včetně wifi, dataprojektoru, flipschartu, automatického plátna i domácího kina, vše vhodné i pro pořádání tiskových konferencí a exkluzivních prezentací. Tyto prostory včetně restaurace lze samozřejmě využít pro pořádání svateb, rodinných i jiných sešlostí a oslav. Personál je v těchto případech ochoten vyjít maximálně vstříc individuálním přáním a vše závisí na

domluvě a představách pořádajícího. Šéfkuchař je pro tyto příležitosti vždy připraven vyladit individuální menu až pro 200 hostů. Perfektně udržovaná zahrada s vodní kaskádou, záhony levandulí a altánkem, je pak jako stvořená pro svatby pod širým nebem. V jedinečném prostředí Rezidence Liběchov se zkrátka vše možné a sny se zde stávají doslova skutečností.

Vydáte-li se z Prahy na sever, za Mělníkem se před vámi začne otvírat malebná krajina českého středohoří. Jedním z nejkrásnějších míst a zároveň bránou do této oblasti je slavné Kokořínské údolí, nesoucí název významného středověkého hradu. V tomto kousku panenské přírody se na okraji stejnojmenného městečka nachází specialists, or you can play paintball in the The spaces including restaurant are possiThe relax massages, cupping, chocolate deRezidence Liběchov. toxication, massage with mud bags, aromatherapy and also care using 24-carrat gold, you can let your body have all these things. As a daily programme there is offered, of course, cycling or hiking which can bring you at many wonderful places in the surroundings, e.g. the near vineyard, sandstone statues by architect Levý, castle in Liběchov, Kokořín Castle, or Houska

Castle full of dark legends. If you will enjoy something more interesting, you can try to travel throughout the surroundings by riding a horse from the close ranch, or you can shoot with a bow, crossbow, short and also long weapons under the supervision of

residential forest park. Assuming that the weather won’t be unfavourable, you will appreciate four bowling lanes.

The Residence Liběchov is also very often sought-after for holding the bigger social events. The company meetings you can situate into the round conference room for 30 persons or into the spacious elegant orangery, which can accommodate up to 100 guests. It is, of course, available the perfect technology including Wi-Fi, video projector, flip chart board, automatic projection screen and also home cinema, everything is suitable for holding the news conference and the exclusive presentations.

ble to be used for holding wedding ceremonies, family or the other meeting and celebrations. Personal is in these cases willing to do their best in making your wishes come true and everything depends on the agreement and the visions of a organizer. The head cook is always prepared for these occasions to create an individual menu for up to 200 guests. Perfectly maintained garden with the water cascade, bed of lavenders and arbour, is suitable for holding weddings under the open-air. In the unique setting of the Residence Liběchov is everything possible and your dreams become there true.


Ve stylové atmosféře nádherné vily z 30. let a jedinečném prostředí zahradní oranžérie, Vám tým Rezidence Liběchov připraví svatbu až pro 100 svatebních hostů. Tým luxusního **** hotelu je připraven Vám zajistit kompletní svatební servis – přípravy pro Váš svatební den, květiny, fotografa, svatební obřad v okouzlující zahradě, slavnostní oběd s Vámi pečlivě vybraným svatebním menu, odpolední dort, večerní raut a grilování na naší zahradní terase, ubytování. Jsme připraveni splnit každé Vaše přání tak aby Váš svatební den byl dokonalý.

www.rezidence-libechov.cz Liběchov 121, 277 21 LIBĚCHOV, Telefon +420 315 650 000, e-mail: recepce@rezidence-libechov.cz


Text: Kristýna Foto: Petr Pelucha www.pelucha.com

Svatba v Jizerských horách MyWedding in the

JizeraMountains


M

ístem svatebního obřadu jsem si byla jistá už od malička. Začátkem 90.let mí rodiče koupili chalupu u Bedřichova v Jizerských horách a my tam začali pravidelně jezdit a trávit většinu volných víkendů a prázdnin. Zdejší rozlehlé lesy znamenaly pro naši partu dětí zdroj tajuplných míst s ukrytými sklářskými poklady, skalnatými vyhlídkami a ledovými studánkami. Jednou takovou ukrytou na kraji lesa je studánka Trniště, které je přisuzován magický léčivý účinek, a o které jsem vždy věděla, že bude tou „pravou“, ačkoliv velkou část svého života jsem prožila v Ústí nad Labem.

S

ince my childhood, I’ve been sure where to hold my wedding. At the beginning of the 90’s, my parent bought a cottage located near to Bedřichov in the Jizera Mountains. We travelled there regularly and spent here the majority of our free weekends and holidays. Local extensive woods meant a source of mysterious places with hidden glass treasures, stony vantage points and ice-cold natural springs to our bunch of kids. The spring Trniště located on the edge of a forest is one of them. This spring is said to have magical healing effects. I’ve always known this spring is the “right” one, even though I spent a great part of my life in Ústí nad Labem.

D

Datum 1.8.2015 jsme si zamluvili zaèátkem roku na Magistrátu v Jablonci nad Nisou, pro obøad mimo oddací úøad jsme mìli pøipravený poplatek 1500,-. Na lokalitì ceremoniálu jsme se celkem snadno shodli, vybrat však místo pro hostinu bylo obtížnìjší. Nakonec jsme se uchýlili k pronájmu Hašlerovy chaty, která stojí nedaleko studánky Trništì. Komplex je to veliký s mnoha možnostmi zábavy, ale s jedinou nevýhodou – nìkolik let byl mimo provoz, tudíž celý areál zarostl plevelem, vnitøky pomalu chátraly a elektøina fungovala velmi omezenì. Po domluvì s majitelem a se správkyní Markétou jsme dostali zelenou a mohli se pøipravovat na velký úklid, který nám zabral témìø 2 mìsíce a vrcholil den pøed svatbou. Vìtšinì párù tato starost odpadá, urèitì je jednodušší zarezervovat si místo v restauracích nebo v prostorách zámkù a stavení ch k této pøíležitosti urèených, které nabízí komplexní služby. Práce na úpravách místa konání nás však stmelila nejen s rodinou, ale i s celou lokalitou a místními obyvateli, kteøí nám pomáhali.

A

t the beginning of the year, we reserved the date August 1st 2015 at the municipal authority in Jablonec nad Nisou. Due to wedding ceremony we didn’t want to hold in the ceremonial hall, we prepared a charge of CZK 1,500. To pick up a ceremony venue was quite easy. In contrast, it was difficult to find a reception venue. In the end, we decided to hire Hašlerova chata (Hašler’s cottage) located near the spring Trniště. This building offers large rooms and many entertainment possibilities. At the same time, it has one great disadvantage – the cottage was out of order for many years. Therefore, the whole surroundings were overgrown with weeds, interiors were in a bad condition of disrepair and the power was very limited. After we’d agreed on our plans with the owner and property manager Markéta, we were allowed to clean the cottage as well as clear surroundings of weeds thoroughly. This took us two months and we were finished one day before the wedding. The majority of engaged couples don’t need to be solving such obstacles. It’s defi nitely easier to reserve a restaurant or a room in a castle and similar buildings offering complex services. However, this experience welded us together not only with our family but also with the whole venue and local people who were helping us as well. podzim / autumn

71


J

edním z prvních úkolů nevěsty a ženicha je stanovit rozpočet a velikost svatby. Já té naší s nadsázkou říkám svatba dětská, protože kromě 58 svatebčanů a 7 doprovodných osob se jí zúčastnilo také 14 dětí různého věku a 3 psi. S 5 - měsíčním předstihem jsem rozeslala oznámení a pozvánky a přibližně ve stejnou dobu následoval výběr fotografa, zajištění hudby během obřadu a na večer, ubytování pro hosty v nedalekých penzionech, výběr pití, jídla a dortů, květinové výzdoby, dekorace a v neposlední řadě i svatební oblek pro ženicha a pro mne svatební šaty. Rozhodování pro Járu znamenalo vybrat si z obleků konfekčních nebo přímo šitých na míru, nakonec zvolil druhou variantu v krejčovství Delor. Má představa o šatech byla díky tomu, že se svatba odehrávala v lese pod širým nebem, celkem jasná – jednoduché bez vlečky. Přizpůsobení stylu šatů lokalitě svatby je dle mne velmi důležité, krásné princeznovské korzetové šaty se hodí na svatby na zámcích, panstvích nebo jiných formálnějších místech, nedokážu si však představit, že bych se s nimi procházela po kamenité lesní cestě. Je s výhodou mít připravené i druhé šaty na večerní zábavu, ty jsem vybrala v butiku Beáty Rajské, kde mi sama majitelka velmi ochotně pomáhala se stylingem.

K

obřadu jsem pak zvolila jednoduché šaty z Guessu. Na snubní prstýnky jsme si vyhradili 2-měsíční rezervu, která ve většině běžných zlatnictví bohatě stačí, ne tak docela v klenotnictví Bisaku, výroba zde v letní sezoně trvá minimálně 7 týdnů. Ke kompletnosti celého outfitu chybělo vybrat vhodný make-up, účes a poupravit nehty, na což jsem si v posledních týdnech na svobodě domluvila několik zkoušek s šikovnými stylistkami. Loučení se svobodou proběhlo ve festivalovém duchu na MMF v Karlových Varech, kam jsem vyrazila na víkend s kamarádkou Aničkou a kde se shodou okolností vyskytoval také můj budoucí manžel. Jak to u něj tehdy probíhalo mi dodnes zůstalo záhadou. 3 dny před dnem D se sešla celá naše rodina v domě babičky a dědy k pečení koláčků podle receptu rodiny mé švagrové Míši. Celkem jsme napekli přes 4 tisíce koláčků nepřekonatelných chutí a menší část doplnili objednanými výbornými koláčky z Moravy. s výběrem druhů cukroví a dortu. Stejně tak svatební koláčky jsme před výběrem nejprve zdegustovali.


O

ne of the first tasks the engaged couples have to face with is to set a budget and determine the guest list to be able to know how great the wedding will be. I call my wedding with little exaggeration a wedding of children size, since there were not only 58 guests and 7 accompanying persons but also 14 children of different age as well as 3 dogs. Five months before the wedding, I sent wedding announcements and invitations. Approximately in this time, we were choosing a photographer, music for the ceremony and evening, accommodation in near guest houses for our guest, drinks, food and cakes, flower decorations, other decorations and last but not least, wedding suit for the groom and dress for me. Jára had actually two options – a ready-to-wear suit or a tailored-made suit. In the end, he decided for the second option and chose tailor’s Delor. Due to the fact that our wedding took place in a wood in the open air, it was quite clear which dress I want to wear – a simple dress without a train. In my opinion, it’s very important to adapt your dress to the wedding venue. Wonderful princess corset dresses are suitable for weddings at castles, manors or other formal places. Nevertheless, I cannot imagine me in such opulent dress walking down a stony forest path. To have the second dress for evening entertainment is a great advantage. This dress originated from the Beáta Rajská’s Boutique. The owner self was glad to help me with styling. I chose a simple dress from Guess for the wedding ceremony. Even though it’s usually enough to pick up wedding rings two months before the wedding, the jeweller’s Bisaku needs at least 7 weeks in the summer season to make the rings. Then, I needed to make decision on makeup, hairstyle and nail style. Therefore, I arranged meetings with skilful stylists in the last weeks I was unmarried. Our bachelorette and bachelor parties took place at the International Film Festival in Karlovy Vary. I spent there a weekend with my friend Anička. By happy coincidence, there was also my future man. The development of his party remained a mystery to me. Three days before the day D, our complete family got together in the house of my grandparents to bake typical Czech little wedding cakes according to a recipe from my sister-in-law Míša. We baked more than four thousand cakes of unrivalled tastes. However, we also ordered some delicious cakes from the Moravia.

podzim / autumn

73


D

ekoraci jsme s mojí mamkou vedly velmi volnomyšlenkářsky podle aktuální trendy barvy marsala – barvy červeného vína, kterou jsme měly v plánu doplnit barvou zlatou. Je pravda, že výběr dekorace zabere spoustu času a při jeho nedostatku se ne vždy najde přesně to, co chceme, takže pokud si někdo skládá svatbu dle vlastních představ a chce mít vše stoprocentní, je jistě snazší zajistit výzdobu agenturou. Naše výsledná vysněná barva se totiž promítala nakonec snad jen na některých ručně vypracovaných jmenovkách s připevněnými knoflíčky pro štěstí a v podobě organzy na židlích, jinak převládala spíše purpurová v kombinaci se zelenou na květinové výzdobě.

J

estliže svatební přípravy probíhaly několik měsíců, tak den samotné svatby utekl jako voda. Ráno po probuzení jsme si v našem pokojíku na chalupě na rychlo zkusili novomanželský tanec a každý si pak šel vlastní cestou. Ve stejnou chvíli, kdy jsem se dostala do rukou stylistky a kadeřnice, přijeli fotograf Petr Pělucha s manželkou/asistentkou Zinou. Jejich přístup hodnotím jako velice profesionální, téměř jsme o nich nevěděli a přece se vše nevědomky řídilo jejich pokyny. Po oblečení šatů už to šlo ráz na ráz – mezitím, co na mě čekal před chalupou Jára se svatební kyticí, se hosté pomalu shromažďovali na terase Hašlerovy chaty, fotograf cvakal jednu momentku za druhou a ze mě pozvolna opadávalo napětí a nervozita. Soused Aleš mě a Járu vyvezl na kopec nad „Hašlerku“, kde již byl dav hostů a kam jsme poté sjížděli na starých kolech. V 11:45 přijel oddávající a všichni jsme se v průvodu za doprovodu kytar vydali ke studánce k obřadu, který trval se vším všudy přibližně hodinu.

K

rátce nato byli hosté pozváni ke svatebnímu stolu, u kterého se po úvodních slovech mého otce a svědka (bratra) Lukáše podávalo celkem tříchodové netradiční menu sestavené cateringem rodinné restaurace U Smutných, následované krájením nádherných dortů vytvořených Markétou Krajčovičovou. Myslím si, že příbuzenstvo a starší ročníky očekávaly spíše českou klasiku, my však na úvod zvolili krémovou zeleninovou polévku a z hlavního jídla telecí líčka, krůtí roládu a pstruha dle výběru, což naopak hodnotili kladně kamarádi. V odpoledních hodinách byl prostor na naše soukromé fotografování, zatímco chlapci hráli fotbal a další svatebčané se věnovali ping pongu, petangu nebo kulečníku. K oživení průběhu nesměly chybět ani tradiční zvyky jako např. rozbíjení talíře, házení kytice nebo společné řezání špalku dřeva. Večerní blok zahajoval náš první novomanželský tanec, zábava pokračovala tombolou, tanečním vystoupením mých přátel z taneční skupiny Marverci, ohňostrojem a tancováním až do brzkého rána.


I

and my mom decided the wedding will be full of decorations in current trendy Marsala colour – wine red – we wanted to complement it with the gold colour. It’s true that it takes a long time to pick up and harmonize decorations and if you have lack of time, you usually don’t find exactly what you want. Therefore, if want to hold your wedding, have your own conception of decorations and want everything to be perfect it’s easier to commission an agency to provide decorations. As a result, our dream colour was actually present only on handmade nameplates with small buttons for good luck and on organza on chairs. However, the purple colour was more dominant. This was harmonised with the green colour in flower decorations.

W

edding preparations took several months, but the wedding day fled like water from its native rock. In the early morning, after we’d woken up in our room in the cottage, we tried our “first dance”. Then, we went our own way separately. After that, the stylist and the hairdresser took care of me and photographer Petr Pělucha with his wife/ assistant Zina came. In my opinion, their attitude to work was very professional. We almost didn’t feel their presence. Nevertheless, everybody followed unknowingly their instructions. After I’d put on my dress, it all went very fast – Jára holding wedding bouquet in his hands was waiting in front of the cottage and guest, meanwhile, gathered on the terrace of the Hašler’s cottage. The photographer made still more and more snapshots and I was getting calmer and less nervous. Our neighbour Aleš took me and Jára up on the hill above the cottage “Hašlerka”, where the crowd of guest was waiting for us. To get to them, we rode old bicycles. At 11:45 a.m., the wedding registrar had come and our procession accompanied by guitars moved to the spring. The wedding ceremony there took approximately an hour.

A

Shortly thereafter, guests were invited to the wedding table. First of all, my father and my witness (my brother) Lukáš had speeches. Then, we enjoyed 3-course untraditional menu prepared by the catering of the family restaurant U Smutných and cutting of wonderful wedding cakes made by Markéta Krajčovičová. I think our relatives and older guests had expected Czech classic dishes, but we served them a vegetable cream soup, veal cheeks, turkey rolade or trout as a main course. This possibility of choice was assessed positively by our friends. In the afternoon, we had time to take some pictures in privacy. In this pause, men played football and other guests played ping pong, pétanque or billiards. To revive the atmosphere, typical wedding traditions, such as plate smashing, tossing the bouquet or common sawing of a wooden block, must had been a part of our wedding. In the evening, we danced our first dance. After this, the evening entertainment was full of tombola, dance performance of my friends of the dance group Marverci, firework and dancing till the morning.


K

aždý jsme jiný s rozdílnými potřebami, vkusem a chutěmi a je namístě si uvědomit, že ne každému lze na svatbě se vším zavděčit. Hlavně je důležité, aby si jí budoucí manželský pár, potažmo rodiče užívali bez většího stresu. I ta sebelepší svatba může mít drobné nedokonalosti, ale právě na ty se s odstupem času nejlépe vzpomíná. Já například nezapomenu, jak mé šaty pokropily padající skleničky s aperitivem při rozbíjení talíře pro štěstí.

S

rdečně děkuji především mým rodičům za pomoc při údržbách a celé organizaci, Járovým rodičům za psychickou podporu, celé rodině, sousedům Keltnerovým, obyvatelům Bedřichova a všem, kteří se na přípravách i na průběhu naší bezvadné svatby podíleli.

A

ll of us have different needs and tastes. Therefore, it’s necessary to become aware of the fact that it’s impossible to gratify every single wedding guest. But the important thing is that future married couples, or their parents, should enjoy their wedding fully without being under stress. Even a perfect wedding can have little imperfections, but you will usually cast your mind back right to these moments after some time. For instance, I will never forget about my dress sprinkled by the aperitif due to falling glasses when we smashed the plate for good luck.

I

will give my sincere thanks primarily to my parents for their help when preparing and organising the wedding, Jára’s parents for psychological support, to the whole family, our neighbours the Keltners, people living in Bedřichov and to all the people who helped us to prepare and hold our great wedding.


Inspirace pro vaší svatbu


Plníme Vaše romantické sny jako Elišce a Tomášovi Tesařovým. . . prostory: Villa Romantika svatební šaty a pánský oblek: Camilla Style fotograf: Fotosvatba Jan Strnad svatební účes: salon Dragonfly svatební vizáž: Hana Kuprová svatební dort a candy bar: Dorty od Anet svatební květiny: Camilla Style videozáznam: W-Production.cz


80

Marriage Guide


podzim / autumn

81


Plníme Vaše romantické sny Moderní, čtyřhvězdičkový hotel se nachází necelých 60km východně od Prahy v klidném prostředí vilové čtvrti městě Kol ín

Hotel nabízí pro svatební den komfort, klidné a příjemné prostředí, obrovský gastronomický zážitek. Celý hotel si můžete rezervovat pro sebe vč. ubytovaní. Obřad se může konat venku na zahradě, hostinu dle počtu hostů je možné uskutečnit v restauraci či venku na terase, kde se v letních měsících nachází altán, takže se obřad za špatného počasí může přemístit právě sem. **** Hotel Villa Romantica Zborovská 600 280 02 Kolín II Česká republika +420321623844 hotel@villaromantica.cz http://www.villaromantica.cz Provozovatel: Ing. Martin Bednář IČ: 45074755


Svatební salon Camilla se nachází 200m od kol ínského vlakového nád raží. Za svého působení se salon Camilla rozšířil a přiblížil zákazníkům veškeré služby spojené se svatebním dnem. Rádi Vám pomůžeme zajistit svatební šaty – zapůjčení, zakoupení, ušití na míru oblek pro ženicha, svědka i doprovod nevěsty zajištění květin na svatbu služby fotografa a kameramana, svatební tiskoviny snubní prstýnky zajištění komplexně celkého svatebního dne vč. koordinace zapůjčení itineráře a mobiliáře, zapůjčení a prodej dekorací.

Budeme rádi, když nás navštívíte a budeme Vám moct poradit a pomoci. Camilla Style s.r.o. Dukelských hrdinů 583 28002 Kolín IČ: 24240346 tel. 737780868 email: info@camillastyle.cz


Jan Strnad profesionální svatební fotograf Jaselská 177, Kolín III, 280 00 gsm: 603 159 877 www.fotosvatba.cz, www.fotostrnad.cz


Katalog

88 120 145

Podzim

Autumn

Šperky Jewelery

Svatební šaty Wedding Dress

Svatební služby Wedding services


List of Wedding products


C46

Cena se zirkony: 8 690 KÄ? Cena s brilianty: 45 550 KÄ?


C10

Cena se zirkonem: 4 790 Kč Cena s briliantem od: 18 850 Kč

C40

Cena se zirkonem: 5 850 Kč Cena s briliantem: 25 550 Kč

C45

Cena se zirkonem od: 4 390 Kč Cena s briliantem od: 9 650 Kč


C26

Cena se zirkonem od: 7 790 Kč Cena s briliantem od: 69 250 Kč

C1

Cena se zirkonem od: 5 590 Kč Cena briliantem od: 15 850 Kč

C23

Cena se zirkonem od: 4 390 Kč Cena s briliantem od: 14 650 Kč


C34

Cena se zirkony: 5 980 Kč Cena s brilianty: 28 150 Kč

C44

Cena se zirkonem od: 5 290 Kč Cena s briliantem od: 10 650 Kč

C49

Cena se zirkony: 9 780 Kč Cena s brilianty: 46 550 Kč


BD09

Cena za pár se zirkony: 22 500 Kč Cena za pár s brilianty: 69 300 Kč


4693

Cena za pár se zirkony: 14 500 Kč Cena za pár s brilianty: 22 750 Kč

K44

Cena za pár se zirkony: 16 750 Kč Cena za pár s brilianty: 20 500 Kč

4883

Cena za pár se zirkonem: 16 450 Kč Cena za pár s briliantem: 58 950 Kč


K36

Cena za pár se zirkony: 21 100 Kč Cena za pár s brilianty: 62 350 Kč

4803

Cena za pár se zirkony: 20 050 Kč Cena za pár s brilianty: 26 050 Kč

487/15

Cena za pár se zirkony: 18 800 Kč Cena za pár s brilianty: 28 800 Kč


4766

Cena za pár se zirkony: 14 700 Kč Cena za pár s brilianty: 17 250 Kč

BD07/4

Cena za pár se zirkony: 16 800 Kč Cena za pár s brilianty: 20 400 Kč

BD12

Cena za pár se zirkony: 23 700 Kč Cena za pár s brilianty: 35 700 Kč


LOVE 015

SE ZIRKONY 5 480 KČ S BRILIANTY 15 590 KČ

LOVE 051

SE ZIRKONEM 6 190 KČ S BRILIANTEM 9 780 KČ

LOVE 058

SE ZIRKONY 6 180 KČ S BRILIANTY 16 180 KČ

LOVE 030

SE ZIRKONEM 4 890 KČ S BRILIANTEM 8 750 KČ

LOVE 031

SE ZIRKONY 6 480 KČ S BRILIANTY 16 080 KČ

LOVE 035

SE ZIRKONEM 4 390 KČ S BRILIANTEM 8 250 KČ


LOVE 057

SE ZIRKONEM 4 890 KČ S BRILIANTEM 12 280 KČ

LOVE 056

LOVE 55

SE ZIRKONY 9 490 KČ S BRILIANTY 27 150 KČ

SE ZIRKONEM 4 480 KČ S BRILIANTEM 11 880 KČ


361

OD 14 580 KČ

352

OD 14 830 KČ

368

OD 16 260 KČ

349

OD 13 860 KČ

365

OD 14 600 KČ

358

OD 10 860 KČ


366

OD 18 150 KČ

343

OD 14 870 KČ


326

OD 13 710 KČ

348

OD 14 270 KČ

351

OD 13 700 KČ

340

OD 17 690 KČ

347

OD 13 790 KČ

350

OD 15 320 KČ


356

OD 25 080 KČ

360

OD 13 270 KČ


Snubní prsteny od tradičního českého v ýrobce


D a n f i l J e w e l l e r y s . r. o ., L o m o v รก 7 0 4 , L i b e r e c 4 6 3 12 te l.: 8 0 0 67 7 7 76 , w w w.d f- p r s te ny.c z, info @ d a nf il.c z


Hand Crafted Damasteel Jewellery ateliér Cubick

CubiCk - Petr kubíček

www. cubick.cz, e-mail: cubick@cubick.cz, tel.: 733 799 835


Cena za prsten Vámi vybranou Cena za prsten s Vámis vybranou velikostí diamantu: velikostí diamantu :

142.999 Kč 1.00 karát:

1.00 karát:

0.50 karátu:

28.999 Kč

0.50 karátu: 0.30 karátu: 12.999 Kč Uvedené ceny jsou včetně DPH. Minimální kvalita diamantů je SI, zlata 18 k / 750.

0.30 karátu:

Při zakoupení prstenu s jednokarátovým diamantem od nás obdržíte jako dárek prsten s diamantem o velikosti 0.15 karátu zdarma! od nás obdržíte jako dárek prsten s diamantem o velikosti LAPIS DIAMOND 0.15 s.r.o., karátu Jeremiášova 1110/21, 155 00 Praha 5 zdarma! +420 778 538 778 www.lapisdiamond.cz

LAPIS DIAMOND s.r.o., Jeremiášova 1110/21, 155 00 Praha 5 mobil: +420 778 538 778


SVATEBNÍ ŠATY S NOBLESOU BRNO Masarykova 37, 2. patro tel: +420 541 242 202 e-mail: brno@naive.cz

BRATISLAVA Letná rezidencia - Letná 5 tel: +421 908 366 444 e-mail: naive@jesuspeiro.sk

NAIVE s.r.o., www.naive.cz

PRAHA Kateřinská 21, Praha 2 tel: +420 222 518 517 e-mail: praha@naive.cz


• Vydavatel: PubleroReader – PROFASHION https://cs.publero.com/reader/39119 • Svatební šaty: svatební salon NAIVE collection www.naive.cz • Foto: Pavel Beran • Modelka Miss Earth 2012 – Tereza Fajksová


• Vydavatel: PubleroReader – PROFASHION https://cs.publero.com/reader/39119 • Svatební šaty: svatební salon NAIVE collection www.naive.cz • Foto: Pavel Beran • Modelka Miss Earth 2012 – Tereza Fajksová


• Vydavatel: PubleroReader – PROFASHION https://cs.publero.com/reader/39119 • Svatební šaty: svatební salon NAIVE collection www.naive.cz • Foto: Pavel Beran • Modelka Miss Earth 2012 – Tereza Fajksová


SVATBA NA KLIČ • PŮJČOVNA DEKORACI ORGANIZACE OBŘADU Nevíte jak na to a čím začít? Potřebujete poradit s organizací svatby, výběrem místa na obřad nebo zapůjčit dekorace? Kolik to bude stát? U nás najdete odpovědi na všechny Vaše otázky.

Koordinace svatby od 2.500 Kč Svatba na klíč od 10.000 Kč

www.easywedding.cz tel. +420 604 376 909


13 na let t 35 rhu sva 0 teb

A E M RKET

WEDDING PLANNING • DECORATION RENTAL CEREMONY ORGANIZATION We provide professional wedding planner services since 2004, including locations for ceremony and party, catering, photo & video, flowers and decoration. We are flexible, reliable and creative. We make your wedding dream come true.

Wedding coordinator from 2.500 CZK Turnkey wedding from 10.000 CZK

www.easywedding.cz tel. +420 604 376 909

TH

350 WED

GS • 1 3 ARS ON

D

IN

YE

PRAHA a BRNO PRAGUE and BRNO


haute couture atelier pronovias jen v nuance


nuance hlavnĂ­ dovozce www.nuance.cz 2016

136

pronovias 2016 / prala Marriage Guide


nuance hlavnĂ­ dovozce www.nuance.cz 2016

pronovias 2016 / prata


nuance hlavnĂ­ dovozce www.nuance.cz 2016

138

pronovias 2016 / presen Marriage Guide


nuance hlavnĂ­ dovozce www.nuance.cz 2016

pronovias 2016 / preta


nuance hlavnĂ­ dovozce www.nuance.cz 2016

140

pronovias 2016 / printella Marriage Guide


nuance hlavnĂ­ dovozce www.nuance.cz 2016

pronovias 2016 / laina


nuance hlavnĂ­ dovozce www.nuance.cz 2016

142

pronovias 2016 / lasta Marriage Guide


nuance hlavní dovozce www.nuance.cz 2016

143

pronovias 2016 / lavel podzim / autumn • KATALOG – CATALOGUE


Svatební salon

Renáta

Extravagance, žhavé trendy nebo klasika – u nás najdete jen originály předních světových značek za půjčovné max. 6.990 Kč Luxusní svatební a společenské šaty včetně doplňků od předních světových značek Snubní prsteny, svatební oznámení Prvotřídní servis a obrovský výběr za bezkonkurenční ceny Vaše sny o svatebních šatech měníme v realitu od roku 1994 Jaroměř, Partyzánská 351, Tel.: 728 348 016 www.pujcovna-renata.cz, info@pujcovna-renata.cz


Dekorace židlí • Dekorace stolů • Svatební doplňky • Dekorační materiál

David Gregor, tel.: 775 025 800, e-mail: info@svatebni-potahy.cz Zasíláme radost a krásu po celé ČR i do zahraničí.


www.studioagnes.cz Studio Agnes Plzeňská 1125/160, 150 00 Praha 5 Košíře kontakt: 731 109 628 mail: info@studioagnes.cz www.studioagnes.cz po–pá 12.00–18.00 hodin so 9.00–12.00 hodin dle tel. objednávek


Prodej a půjčovna svatební a společenské módy, obuvi, doplňků a bižuterie . . . • oděvy pro družičky a mládence • těhotenské šaty • šití oděvů na zakázku • osobní přístup k zákazníkovi • parkování před obchodem • 25 let zkušenost v oboru


Stylový SvatebNí deN bez StaroStí a komPletNí ServIS zajIStí SvatebNí koordINátorka bc. tereza kadlecová, www.Svatba-hluboka.cz

StylISh weddINg day wIthout SorrowS aNd all ServIce caN be ProvIded by the weddINg coordINator bc. tereza kadlecová, www.Svatba-hluboka.cz

Barevná paleta SVATEBNÍHO DNE

text: bc. tereza kadlecová foto: jiří tvaroh

Bc. Tereza K adlecová svatební koordinátork a por adenství, svatby na klíč

Svatební den je jednou z nejdůležitějších událostí v životě každého člověka. Nejen jeho hladký průběh je náplní mé práce. Postarám se také o kompletní výzdobu a sladění detailů. The wedding day is one of the most important events in everybody´s life. The smooth passing of such a day is a part of my work but not only this. I will also take care of a complete decoration and harmonising of all details.


Příprava svatby vyžaduje precizní promyšlení všech detailů. Nejen zajištění kompletního servisu a dodávky materiálů a služeb, ale také návrh výzdoby a květinových vazeb patří mezi důležité body. barevná paleta navodí tu správnou náladu celého dne. detailně připravená svatební tabule dodá stolování královskou atmosféru. maličkosti v barvě svatby zpestří celý den. do barvy svatby můžete doladit vývazky na myrty, ženichovu kravatu či výzdobu aut. Samozřejmostí jsou květiny pro nevěstu a družičky nebo polštářek pod prstýnky. jedním z významných bodů svatebního dne je krájení svatebního dortu, na který se vždy těší nejvíce nevěsta se ženichem. zdobení dortu může taktéž přispět svým dílem do barevné mozaiky celého dne. vždy se snažím vyjít snoubencům ve všech jejich přáních vstříc a zajistit tak perfektní svatební den, na který budou vzpomínat celý život. Svatba na hluboké – svatba bez starostí. The preparation of a wedding needs a precise consideration of all details. Not only providing of complete services and delivery of materials and assistance but also designing of the decoration and flower bunches belong among important points.a colourful decoration will emphasize the right mood of the day. a precisely prepared wedding table induces royal atmosphere. details made in the wedding colour make the whole day more varied. you can harmonize the laces for the myrtle, bridegroom’s tie or the car decoration with the wedding colour. The matter of courses are flowers for the bride and bridesmaids or a cushion under the wedding rings. one of the most important parts of the wedding day is the cutting of the wedding cake which is mostly cheerfully expected by the bride and the bridegroom. The cake decoration can also contribute with a certain part into the colourful mosaic of the whole day. I always keep trying to meet all bride´s and bridegroom´s wishes and provide them with a day they will remember through all their lifetime. wedding in hluboká – wedding without sorrows.


Highlight film | video „Spojí silné momenty v kompaktní celek

WeddingMovie.cz emotive storytelling | foto & video

a dodá videu nový rozměr...” dokumentárně emotivní svatební klip

Storybook | foto „Sbírá střípky malých i velkých okamžiků a vypráví příběh Vaší svatby...” kombinace momentové a aranžované fotografie

We tell stories... Nechte se vtáhnout do děje a nás vyprávět Váš příběh. Jsme sehraný tým a nabízíme technicky dokonalé snímky, které zachycují neopakovatelné životní momenty a vzpomínky. WeddingMovie působí od roku 2008. Důvěra v nás vložená je obrovskou motivací a zároveň závazkem se neustále zdokonalovat. Tomáš Javůrek & Kurt Neubauer

kontakt: Kurt Neubauer | tel.: +420 725 602 412 | e-mail: info@moviefactory.cz | www.weddingmovie.cz


Kompletní svatební floristika www.flowers-living.cz, www.kvetiny-svatebni.cz Dejvická 42, Praha 6, Tel.: 739 612 347


Jsme ideální řešení pro ohňostroj na Vaší svatbě.

Můžete si u nás vybrat ohňostroje všech druhů a ve všech možných variantách otevřeno po celý rok Prodejna MARTHYpyro - pyrotechnika a ohňostroje Modřanská 4/3 (Obchodní náměstí) 143 00 Praha 4 - Modřany Telefon: +420 222 726 490, Mobil 777 34 33 08 E-mail: pyrotechnika@marthypyro.cz

web: www.marthypyro.cz

ohňostroje již od 2000 Kč


If you want every moment at your wedding day to be an unforgettable experience – you should be considering unique and comfortable transport. Being transported by a limousine Hummer H200 with a professional chauffeur is definitely an exceptional experience. This 10 meter long American limousine adds a special touch to your wedding, and you will enjoy the comfort of a charming interior equipped.


zima / winter 2015

jaro – léto / spring – summer 2015

online: www.mgmagazine.cz

online: www.mgmagazine.cz

recepty, Jak na to? how h ow to do it? recipes

RECEpTy, JaK Na TO? how to do it? reCipeS

Největší katalog svatebNích produktů the largest wedding product catalog

neJvětší katalog svatebních produktů the largest wedding product catalog

NEJvĚTŠÍ KaTalOg SvaTEbNÍCH pRODuKTů the largeSt wedding produCt Catalog

Skandinávie

SCandinavia

online: www.mgmagazine.cz

tip6

neJkrÁsněJších Měst itÁlie the most Beautiful cities in italy

Tip6

reportáže zeexotických skutečných míst na svatební cestu svateb podzim

Most exotiC venUes for honeyMoon

/ autumn

JARO - LÉTO / SPRING - SUMMER 2013 2013

Exkluzivní 10. vydání eXclusive tenth edition

recePty a nÁvoDy svatební veletrhy Jak na to? Wedding Fairs how does one do it? recipes and walK–throughs

2013

neJvětší katalog svatebních ProDuktů the largest catalogue the largest Catalog of wedding supplies of wedding ProdUCts reportáže ze skutečných svateb

Wedding Real Weddings in Prague

2014

podzim / autumn 2013

32

CZK 189 € 7

recePty, ty, Jak na to? how to do it? recipes ecipes neJvětší větší katalog uktů svatebních ProDuktů the he largest wedding product catalog

Rio de Janeiro

Prsteny roku rings of the year awards

CZK 189 € 7

Wedding Wedding Wedding Wedding JARO - LÉTO / SPRING - SUMMER 2013

9 771805 684009

SvĚTOvé SvaTby weddingS around the world

podzim / a u t u m n 2 0 1 4

zima / w i n t e r 2 0 15

a Jamaican wedding

CZK 189 € 7

Destinací Pro ro netraDiční iční svatební cestu destinations estinations for oneymoon an untraditional honeymoon

jaro – léto / s p r i n g – s u m m e r

Jamajská svatba

svatební místo roku wedding Venue of the Year

a india wedding

CZK 89 € 3,50

NEJKRÁSNĚJŠÍCH MĚST STŘEDOMOŘÍ moSt Beautiful CitieS in the mediterranean

svatebNí místo roku wedding edding Venue of the Year

Indická svatba

tip66

tip6

neJkrásněJších hradů a zámků most beautiful castles and palaces

NejkrásNějších měst itálie most ost beautiful cities in italY

online: www.mgmagazine.cz

online: www.mgmagazine.cz

tip6

tip6

CZK 189 € 7

jaro – léto / spring – summer 2014 podzim / autumn 2014


CZK 189 € 7

Wedding


Zámecký areál Ctěnice nacházející se v severovýchodní části Prahy, je oáza klidu, krásy a historie, která sahá až do 14. století. Svatební obřady se konají buď v romantickém parku, nebo v zámecké obřadní síni. Rozsáhlý areál nabízí prostory pro svatební hostiny, ať už pro menší či větší společnost.

Adresa: Zámecký areál Ctěnice, Bohdanečská 259/1, 190 17 Praha 9 – Vinoř Organizace svatebních obřadů Libuše Steinerová, e-mail: steinerova@muzeumprahy.cz Mobil: 601 555 081, Kancelář: 286 001 104


SVAT B A V e V il l A Voy TA , SVAT B A JA Ko N A Z Á MKU Přejete si svůj velký den prožít na krásném a romantickém místě v secesních prostorách hotelu, elegantním restaurantu Villa Voyta a romantické zahradě s altánkem a jezírkem?

V ítejte u nás.

V Hotelu Villa Voyta pro Vás rádi připravíme malý svatební obřad s welcome drinkem, ale též velkolepou oslavu s ubytováním a gastronomickým servisem. Vy máte možnost říci si své ano v altánku, slavnostně poobědvat v restaurantu a odpolední setkání s přáteli si užít v zahradě pod kaštany. Připravili jsme pro Vás speciální nabídku svatebního servisu i praktické rady, aby váš svatební den byl tím nejkrásnějším a podle Vašich představ.

V illa Voy ta Hotel & Restaurant • K Novému dvoru 124/54 • Praha 4 – lhotk a, 142 0 0

w w w.v i l l a v o y t a . c z


A je to tady… přítel Vás požádal, na ruce se Vám třpytí úchvatný zásnubní prsten… budete se brát. Jistě chcete, aby byl Váš svatební den perfektní. Začínáte přemýšlet, co vše budete muset zařídit: místo, prsteny, šaty, atd. Nastíním Vám, jak jsou přípravy náročné, co Vás čeká a že není úplně od věci, svěřit přípravy svatební koordinátorce. Budete tak mít čas a klid na své povinnosti a radosti. Onen nádherný den si budete užívat s rodinou a přáteli. Veškeré zařizování za Vás s nadšením obstará Svatební Lady – koordinátorka svatebních snů. Začínáme plánovat Na první schůzku již budeme připravené, pokud nám na webu vyplníte dotazník, zabere 2 minuty. Získáme představu, jak by mohla Vaše svatba vypadat, jak na tom bude rozpočet. Přineseme katalogy svatebních oznámení, šatů, prstenů, a zatímco Vám budeme povídat o průběhu příprav, můžete čerpat inspiraci. Co pro Vás Svatební Lady zajistí? Nejprve společně vybereme datum, místo na obřad i hostinu. Poté přistupujeme k zajištění šatů, fotografa, kameramana, DJ, kapely, floristky, vizážistky a kadeřnice. Po potvrzení těchto nejdůležitějších věcí zvolna přejdeme k výběru svatebních oznámení, dekorací, prstenů, barvě svatby, dortu, sestavení svatebního menu a rautu. Poradíme se zábavou na odpolední program, který většinou moderujeme. Po celou dobu jsme Vaše „asistentky – kamarádky“, které si vše evidují a připomínají Vám

schůzky a včas informují o tom, co je potřeba udělat. Jednoduše, myslíme za Vás. Svatbu pro Vás děláme tak, jako bychom ji chystaly samy pro sebe. Sestavíme harmonogram svatebního dne. Navrhneme svatební web pro lepší informovanost svatebčanů, sestavíme online rozpočet. Dodavatelé Doporučíme Vám vhodné dodavatele, se kterými již máme skvělé zkušenosti. Je to většina z těch nejznámějších, které můžete najít i v tomto časopise. Chceme Vám ušetřit čas a peníze, proto Vám předložíme jen ty, kteří by mohli odpovídat Vašim požadavkům. Věříme, že si vybere každý. Máme obsáhlou databázi, kterou neustále rozšiřujeme. Nemusíte tak sedět každý večer u počítače a hledat, srovnávat stovky nabídek na internetu, se kterými nemáte zkušenost.

Koordinace svatebního dne Pokud již máte část svatby zajištěnou a chtěli byste od nás jen vše dokončit a koordinovat svatební den, jsme Vám k dispozici též. Rády poptáme i Vámi oblíbeného dodavatele. Záleží nám na Vaší spokojenosti a chceme, aby Vaše svatba byla úchvatná. Je nám líto nevěst, které si vše zařizovaly samy, den předem skládaly krabičky na výslužky a do noci je plnily koláčky, ráno si zdobily restauraci a ve finále si svůj den vůbec neužily. Tato činnost vyžaduje perfektní organizační dovednosti. My za Vás vše několikrát ověřujeme, kontrolujeme, připomínáme. Nenavyšujeme ceny K cenám dodavatelů si nic nenavyšujeme, chceme Vám ušetřit kromě času i peníze. Proto Vás bude poptávaná služba či produkt stát stejně jak u dodavatele, tak u nás. Někdy můžeme nabídnout i nižší cenu.


Věděli jste, že budete muset řešit následující? Kolik kg koláčků objednat, aby zbylo na obřad, do výslužek i na stůl? Poradíte si s tradicemi? Kdo rozdá svatebčanům vývazky, bublifuky a rýži? Budete mít u sebe hudbu k obřadu? Kdy ji předáte? Kdo zkontroluje výzdobu? Co hudba k obědu? Nebylo by lepší, kdyby již hrála, až budete vcházet do restaurace? Kdo zahájí svatební oběd? Dá nevěsta znamení obsluze, že mohou nosit na stůl? Toto Vy vůbec řešit nemusíte. Vše je zajištěno tak, aby program celé svatby zlehka plynul, aby nebylo poznat, že to vlastně někdo celé naplánoval a řídí. Foto: Maynka

Líbí se Vám tato představa? Nemusíte nic hledat, ověřovat, komunikovat s dodavateli. Jen si vybíráte z ucelených nabídek. Nemáte stres ani obavy, netrávíte svůj volný čas u internetu, věnujete se jen svým zálibám či práci. Do posledního detailu vše zajistíme za Vás. V den Vaší krásné svatby Vás nikdo neobtěžuje s dotazy a problémy.

Ještě váháte? Za určitých podmínek je u nás možné využít koordinaci svatebního dne zdarma. Informujte se ještě dnes, ať můžeme začít s plánováním Vašeho svatebního snu.

„Svatby jsou pro mne potěšením. Svatbu předávám snoubencům jako úhledný balíček, který stačí ráno, v den D, jen rozbalit.“

Svatební Lady – Ing. Pavlína Burianová www.svatebnilady.cz, Tel.: 724 338 949, pavlina@svatebnilady.cz


Plánujete svatbu nebo svatební cestu? Chcete se vyhnout předsvatebnímu stresu a tlaku okolí? Toužíte prožít dovolenou, kterou si zapamatujete navždy? Očekáváte nezapomenutelný zážitek a kvalitu? Líbilo by se vám jen se sbalit a odletět? Kontaktujte nás! Vše pro Vás osobně testujeme! Připravili jsme již stovky svateb na tropických ostrovech! Na Mauriciu a Maledivách doporučujeme jedinečné rezorty LUX*!


LUX* Maldives, Maledivy: od 53.450,-Kč

LUX* Le Morne, Mauricius: od 45.031,-Kč

LUX* Belle Mare, Mauricius: od 41.818,- Kč

Leťte s námi změnit svůj život!

Cestovní kancelář Blue Marlin s.r.o. info@bluemarlin.cz, tel.:777 811 821 www.bluemarlin.cz


foto a text: Petr Pelucha, www.pelucha.com

Zásnuby, jedinečný moment Your engagement, a unique moment


Rozhodnutí zùstat spolu s milovanou osobou zaèíná vìtšinou zásnubami. Ve filmech mladík poklekne pøed svou pøítelkyní, vytáhne zásnubní prsten s romantickou otázkou, na jejíž odpovìï èeká celá restaurace… A pøitom existuje tolik jiných a krásných zpùsobù. Napadá mne pøíbìh mého pøítele Petra, který natoèil krátký film, zarezervoval si na malém mìstì biograf, kam svou pøítelkyni pozval na private preview se zásadní otázkou na konci filmu… Ať vymyslíte jakékoliv osobní zasnoubení, tak pøed vámi vzápìtí vystane první velký spoleèný úkol. Svatba. Ale proè hned zapomenout na zásnuby? Proè si neuchovat vzpomínky na tento dùležitý okamžik v životì každého z nás? Nebylo by hezké ukázat svým známým èi dìtem, jak jste byli zamilovaní a krásní? Inspirací k zachycení a uchování takových vzpomínek je hned nìkolik a i když jste již nìjaký ten pátek zasnoubeni, nikdy není pozdì se nechat vyfotografovat èi si nechat natoèit krátký videoklip.


A decision to stay with your beloved person for the rest of your life starts usually with engagement. In movies, a young man goes down on a bent knee, takes an engagement ring out and asks a question to which an answer is expected by the whole restaurant... However, there’re so many different and wonderful ways how to propose marriage. A story of my friend Peter crossed my mind. He made a short movie, reserved a cinema in a little city and invited his girlfriend to the private preview. At the end of the movie, the crucial question was heard... No matter what kind of personal engagement you come up with. Afterwards, there will be a great common task. Your wedding. However, why to forget about your engagement? Why not to retain memories of this important moment of each our lives? Wouldn’t it be nice to show your friends or children how much in love and beautiful you were? There’re so many possibilities how to capture and preserve such memories. Even though you’re already engaged, it’s never too late to take pictures or to make a short video clip of your engagement.


1

Tajné zásnuby. “Vše zaèalo sjednaným gestem s neznámým mladíkem na rohu Staromìstského námìstí. Odtud jsem jej s jeho pøítelkyní tajnì sledoval ulicemi mìsta. Na Karlovì mostì se zastavili, aby si odpoèinuli a v tom ten mladík poklekl. Já jsem pak dokonèil dohodnuty úkol a fotografie poslal jako dárek ke svatbì…”

2

Tradiční fotografování v ateliéru Upøednostòujete-li spíše tradièní než "špionážní" fotografie, pak se mùžete domluvit na oficiálním fotografování "jen tak pro radost života”. Bìhem fotografování mùžete napózovat pokleknutí anebo ho uèinit skuteèným, pokud nejste již zasnoubeni.

3

Dárek pro svého milovaného Chcete pøekvapit svou nejdražší a jste již zasnoubeni? Nevadí, nikde není psané, že je pozdì na poøízení fotografií z doby pøed svatbou. Mohou to být napøíklad fotografie z procházky mìstem, stylizované fashion focení, nebo portrétní fotografování ve studiu… možností je zde nepøebernì.

4

Krátký video klip. Dnešní doba pøináší také skvìlou možnost nechat si natoèit napøíklad krátký spot na téma vašich koníèkù, prvního seznámení se, rande atd. Zkušený videograf vám jistì rád poradí a nabídne nápady právì pro vás.

Všechny jedinečné momenty stojí za to si uchovat alespoò v pamìti. Ty krásné a dùležité mùžete zvìènit tøeba na fotografii nebo videu. Nebojte se vyzkoušet nìco nového a nápaditého. Slibuji vám, že nebudete litovat.


1

Secret Engagement “Everything had started with an agreed gesture an unknown young man made at me at a corner of the Old Town Square in Prague. From this point, I secretly followed him and his girlfriend through the town’s streets. On the Charles Bridge, the pair stopped walking to have a rest and in this moment, the young man went down on a bent knee. I finished my task and sent all the photos as a wedding gift...”

2

Traditional Taking Photographs in the Studio In case you prefer rather traditional than “spy” photos, we can agree to take photographs officially “just for the joy of life”. During taking the photos, you can pose as being down on a bent knee or can make your proposal real, if you aren’t actually engaged yet.

3

A Gift for your Beloved Do you want to surprise your beloved and are already engaged? Never mind. Nowhere is it written that it’s too late to take photographs of moments before your wedding. We can just walk through the city, make stylized fashion photos, or portrait photos in the studio... the possibilities are endless.

4

A Short Video Clip Nowadays, it’s even possible to make a short video for you. This can reflects your hobbies, your first acquaintance with each other, your date, etc. The experienced videographer will definitely be happy to advice you as well as to come up with ideas tailored to you.

All of the unique moments are worth keeping them at least in your mind. The beautiful and important ones can be immortalized in photos or a video. Don’t be afraid of trying something new and original. I promise you won’t regret. podzim / autumn

169


Sva t ba Romantická

Chateau Štiřín


Vážení snoubenci, chcete-li prožít svůj významný

den v romantickém prostředí pohádkového zámku, pak je tato nabídka určena právě Vám. Pro civilní a církevní obřady nabízíme zámeckou kapli, historické salonky a sály nebo možnost obřadu pod širým nebem ve Francouzské zahradě. Svatební noc můžete prožít v zámeckém apartmá nebo v apartmá domu Arminia.

Vše se točí kolem Vás

Pro Vaše hosty jsou připraveny stylové pokoje o celkové kapacitě 123 lůžek. Náš zkušený tým dá život Vašim představám a přáním. Postaráme se o Vás od první návštěvy až k realizaci Vašeho dne „D“.

Svatební obřad Náš svatební balíček obsahuje:

• užití prostoru na svatební obřad

(Francouzská zahrada, Sloupový sál, zámecká kaple)

• slavnostní příjezd automobilu s nevěstou na nádvoří

• červený koberec ve Francouzské zahradě a na nádvoří

• obřadní stůl a svatební oblouk se základní květinovou výzdobou • přípitek pro novomanžele • projížďka parkem s focením • ozvučení svatebního obřadu • reprodukovaná hudba dle vlastního výběru • bílé lavičky s ozdobnými mašlemi (Francouzská zahrada)

• parkování zdarma pro všechny svatební hosty v areálu zámku

podzim / autumn

171


Svatební gastronomie

H

osty jistě nadchne vysoká úroveň gastronomie doprovázející Váš svatební den. Menu na svatební tabuli připravíme dle Vašich představ. K hostině je možné využít historické zámecké salonky, venkovní terasu a nově zrekonstruované sály Salmova dvora. Večerní zábavu skvěle doplní raut v architektonicky unikátní restauraci Atis, nebo venkovní grilování.


Další služby pro Váš komfort • svatební apartmá pro novomanžele • trubači, slavnostní fanfáry

• živá i reprodukovaná hudba k obřadu •

• svatební dekorace a služby floristů menu karty a jmenovky se zlatým erbem • svatební dort • výslužky • profesionální fotograf a kameraman • romantická jízda kočárem • obřad v balonu / let balonem • luxusní limuzína • ohňostroj nad vodní hladinou

www.stirin.cz


Golemův RESTAURANT a Golden Golem HOTEL s dlouhou tradicí je doporučován spoustou spokojených novomanželů. Nabízíme romantické prostředí vhodné pro uspořádání svatební hostiny, které lze kombinovat s oslavou v zahradní části restaurantu vybavené ratanovým nábytkem a grilem. Náš restaurant a hotel je také vyhledáván pro mnohá krásná zákoutí k fotografování novomanželů. Interiér i exterér je zdoben originálními malbami z rudolfínského období. Součástí areálu je parkoviště pro 55 vozů. V neposlední řadě si nás mnozí novomanželé vybrali pro naši výbornou kuchyni a příznivé ceny - svatební menu nabízíme za 369 Kč, dále ubytování svatebčanů v luxusních pokojích + novomanželské apartmá ZDARMA. Kapacita restaurantu je 120 míst + 100 míst na venkovní zahrádce (přízemí 40 hostů, velký salón v 1. patře 65 hostů, Salonek Rudolfa II 15 hostů, zastřešený prostor u zahrádky 25 hostů). Myslíme též na Vaše děti, pro které máme na zahradě dětský koutek se skluzavkou a houpačkou, koš hraček, přebalovací pulty, dětské sedačky atd.

Přijďte a přesvědčte se! Golemův RESTAURANT • Na Hlavní 21, Praha 8 – Březiněves • tel.: 283 910 213 fax: 283 910 333 • mobil: 777 079 445 • golem@golem-praha.cz www.golem-praha.cz


Zámek Karlova Koruna & hrad Kost

• civilní a církevní sňatky • organizace svatebních hostin • catering, koňský kočár, focení v šlechtických komnatách • ubytování v hotelu Obora –www.hoteloborakinsky-cz • luxusně vybavený party stan na terase zámku • Kapacita až 300 • Profesionální cateringové vybavení • Parkování v areálu zámku • Zámek Karlova Koruna leží na trase dálnice D11 – PHA -HK • Hrad Kost se nachází na trase R10 – PHA – Mladá Boleslav

www.kinskycastles.com · www.zamecka-terasa.cz Navštivte náš Facebook

: Zámek Karlova Koruna nebo hrad Kost


SVATBA JAKO Z POHÁDKY V HOTELU IMPERIAL V KARLOVÝCH VARECH A FAIRYTALE WEDDING IN THE HOTEL IMPERIAL IN KARLOVY VARY Zajistíme pro vás: ▪ svatební obřad a hostinu ▪ svatební pobyt pro novomanžele ▪ ubytování pro svatebčany ▪ kompletní svatební servis We will arrange: ▪ wedding ceremony and reception ▪ wedding stay for the newlyweds ▪ accommodations for the wedding party ▪ all wedding services Hotel Imperial ****superior Libušina 1212/18, Karlovy Vary Tel.: +420 353 203 116 ▪ E-mail: event@spa-hotel-imperial.cz

www.spa-hotel-imperial.cz

176

Marriage Guide


| S VA T E B N Í R O M A N C E | V

U N I K Á T N Í M

R E S O R T U

Čapí hnízdo je romantický resort jako stvořený pro neopakovatelné chvíle. Místo, kde jako by se zastavil čas. Jedinečný genius loci pro Váš nejkrásnější den… Dodejte mu lesk a prožijte ho tak, jak se má. Šťastně a naplno v kruhu svých nejbližších. Soustřeďte se na sebe. O vše se postaráme.

T Ě Š Í M E S E N A VÁ S TEL. +420 317 716 211 W W W. C A P I H N I Z D O . C Z


Túžite

mať svadbu na zámku, v luxusnej reštaurácii alebo v záhrade plnej zelene?

V hoteli

Sv. Ludmila môžete

mať

všetko

naraz.


Sv. Ludmila miesto pre váš svadobný deň

Unikátna stavba s komfortným interiérom leží na rozhraní parku a prírodnej záhrady, na okraji jedného z najslávnejších vinohradníckych miest tejto krajiny. Uvítajte svojich hostí v klimatizovanej sále či v ružovej záhrade, vždy s možnosťou obradu priamo na mieste. Zvoľte si svadobnú tabuľu vašich snov. Svojimi službami prispejeme k tomu, aby bol tento deň pre vás nezabudnuteľným.

HOTEL SV. LUDMILA * Tehelňa 40, 909 01 Skalica, Slovac Republic * tel.: +42134 697 7777, +421910 856 102 * fax: +42134 697 7778 * email: info@hotelsvataludmila.sk

www.hotelsvataludmila.sk


Text: Veronika Moreira Tůmová, Foto: archiv MG

SVĚTOVÉ SVATBY WEDDINGS AROUND THE WORLD

Rusko / Russian

Ruská svatba Russian Weddings R

usko neboli Ruská federace je svou rozlohou největším státem světa, zahrnuje značnou část východní Evropy a téměř celou severní Asii. Po celou dobu své dlouhé historie bylo Rusko křižovatkou euroasijského kontinentu. Příchod Slovanů do země vtiskl Rusku jeho současný charakter. Z náboženského hlediska je v Rusku nejvíce zastoupeno pravoslavné křesťanství, dále pak islám, judaismus a buddhismus.

R

ussia, officially known as the Russian federation, is the largest country in the world, covering a great part of Eastern Europe and almost a whole Asia. According to its long history, Russia has always been the intersection of the Eurasian continent. The arrival of the Slavs into the country gave Russia the current character. As far as religion is concerned, Orthodox Christianity is dominant in Russia. However, Islam, Judaism and Buddhism rank also among traditional religions there.


Ruské svatební tradice, zvyky, rituály a obyčeje nám dovolují nahlédnout do pozoruhodného světa ruské kultury a mentality, stejně jako do tak důležitého životního období, jakým je právě svatba. Ruské a ukrajinské svatby mají hodně společného, což je pochopitelné díky mnoha společným rysům těchto východních kultur a jejich prolínající se historii. V něčem určitě najdeme podobnost i s naším, českým pojetím svatebních tradic, jinde zase budeme překvapeni jejich odlišností. Stejně jako u nás a v mnoha jiných zemích světa se však i v Rusku upouští od jejich přísného a nekompromisního dodržování. Některé svatební tradice a zvyklosti byly převzaty také ze zahraničí.

Russian wedding traditions, customs and rituals enable us to learn about the extraordinary world of the Russian culture and mentality as well as about important period of life – wedding. Russian and Ukrainian weddings have many in common, which is understandable due to several common characteristics of the eastern cultures and their common history. There’re definitely common characteristics with Czech wedding traditions and also surprising differences at the same time. Engaged couples don’t follow traditions in Russia as strictly as before, which can be observed also in the Czech Republic as well as in other world’s countries. In fact, some of wedding traditions and customs followed in Russia have their origin in foreign countries.


Ruské svatební zvyky a tradice

Před svatbou pořádají nevěsta i ženich dnes už klasické loučení se svobodou, které probíhá obvykle odděleně. V případě nevěsty se však tomuto předsvatebnímu veselí říká “divišnik“.

Ženich a placení výkupného

První tradiční záležitostí bývá vyzvedávání nevěsty z jejího domu, ve svatební den ráno. Ženichovi, který si přijíždí vyzvednout nevěstu, stojí v cestě mnoho záludných překážek, například skupinky přátel a příbuzných, kteří hodlají ženichovi jeho úkol znatelně zkomplikovat. Je pro něho připraveno několik testů, ve kterých má prokázat své kvality, bystrost i fyzickou sílu. Pokud na něco nestačí, může se vykoupit (peníze, šperky). Součástí této tradice je samozřejmě notné popíjení už od časných ranních hodin, podávají se různé tradiční sladkosti a další pochoutky. Obvyklým vtípkem je při této příležitosti obléknutí některého ze svatebčanů do svatebních šatů a předání jej ženichovi místo nevěsty. Pokud se s touto náhradou nespokojí, musí pokračovat v zadaných úkolech. Posledním z těchto úkolů bývají například různá čísla, napsaná na vchodových dveřích apod. Každé číslo něco znamená, například rok nebo měsíc seznámení, číslo nevěstiných bot atd. Pokud ženich některé číslo správně nepřiřadí, musí se opět vykoupit.

182

Marriage Guide


Russian wedding customs and traditions

Today, it’s common that brides and grooms hold bachelorette and bachelor parties separately. The bachelorette party is called “divisnik” (деви́чник).

Groom and Paying the Ransom

The first tradition is to pick the bride up from her home in the morning of the wedding day. The groom usually faces many obstacles, since groups of friends and relatives want to complicate his task. There are many tests prepared for him. The groom has to show his qualities, quickness of mind as well as physical strength. If he isn’t able to complete a task, he can pay a ransom (often money or jewellery). A part of this tradition is drinking alcohol from the early morning, of course. In addition to this, various traditional sweets and other delicacies are served. This event is very comical. It’s very usual that the parents bring out a woman or man in wedding dress to give this person to the groom. However, this isn’t the actual bride. When he’s not satisfied with this substitution, he has to undertake other tasks. The last task he has to complete is usually full of numbers, e.g. written on the front door. These numbers represent a year or month of the first acquaintance, bride’s shoe size, etc. If the groom doesn’t guess right some of the numbers, he has to pay a ransom again. podzim / autumn

183


Obřad a hostina

Dříve se svatební hostina chystala v domě nevěsty, dnes jsou, stejně jako u nás, běžnější hostiny v restauracích a hotelích. Hostinu obvykle platí rodiče snoubenců rovným dílem. Po svatebním obřadu jdou svatebčané, obvykle ti nebližší, s novomanžely na procházku, kde se uskuteční svatební fotografování. V Moskvě je k tomuto účelu klasicky vybraným cílem Rudé náměstí. V modernějším pojetí si novomanželé spolu se svědky nebo s rodiči vyjedou po městě svatební limuzínou a kochají se historickými památkami města. Poté se opět sejdou s ostatními hosty a může začít slavnostní banket. V čele svatební tabule sedí samozřejmě ženich a nevěsta. Směrem od nich vedly po celém stole dlouhé barevné stuhy, které spojoval věnec. Ten se poté házel mezi svatebčany. Tato tradice patří už k méně viděným a je stále častěji nahrazována známější tradicí se stejnou symbolikou – házení kyticí nevěsty, která určuje následující, brzkou veselku tomu, nebo spíše té, která ji chytí. Klasické heslo, které svatebčané na ruské svatbě často a hlasitě provolávají, je slovo “gorko“- hořké. Tímto svatebčané vybízí novomanžele k políbení, a to často opakovaně a v nejméně vhodných chvílích, k velkému pobavení popíjejících a skandujících hostů. Dlouhý polibek po vypití první “novomanželské“ vodky, má setřít ze rtů novomanželů její hořkou chuť.

184

Marriage Guide


Ceremony and Reception

Formerly, wedding receptions took place in the bride’s home. Today, it’s more common to hold the reception in a restaurant or hotel, which is the option the engaged couples choose also in the Czech Republic. The reception is usually paid by both bride’s and groom’s parents. After the ceremony, guests, usually the closest relatives and friends, take a walk with the newlyweds to take photographs. In Moscow, the classic venue for this aim is the Red Square. It’s also possible to make this event a bit more modern – newlyweds with their witnesses or parents travel around the city in a limousine and feast their eyes on local historical sites. After this, they get together with other guests and enjoy the festive reception. Traditionally, the bride and groom sit in the middle of the wedding table. There used to be long colourful ribbons leading from them. These were connected by a wreath which was thrown among the guests. This tradition isn’t as popular as before, it’s rather substituted by a more known tradition with the same symbolism – bride’s bouquet throwing. The bouquet determines the future and early bride. A classic word the guests on the Russian wedding often and very loudly shout is “gorko” – means bitter. This is the way how the guests ask the newlyweds to kiss. They do this very often and usually in most inconvenient moments for everybody to have fun when drinking and celebrating. The couple must kiss for a long time to take out the bitter taste of the vodka. podzim / autumn

185


Svědci a “tamada“

Svědek, svědkyně, nebo někdo další, kdo dostane na starost organizaci svatebního dne, jako je zábava, dostatek občerstvení, představování hostů atd. se tímto ve svatební den označuje jako “fata“ nebo také “tamada“. “Tamada“ bývá v současnosti spíše najatý, profesionální bavič a organizátor. Svědek a svědkyně se v ruštině nazývají “svideteli“.

Dort, dary a oslava

186

Krájení svatebního dortu nepatří ke klasickým, ruským svatebním tradicím, jde o převzatý zvyk. Dort se může po nakrájení dražit mezi hosty, podobně jako u nás nevěstin střevíček nebo podvazek. Vybrané peníze pak poslouží novomanželům do začátku nového života nebo přispějí do kasičky k úsporám na svatební cestu. Typickým svatebním darem jsou dvě svázané lahve – lahev dobrého šampaňského a láhev té nejlepší, samozřejmě ruské vodky. Šampaňským pak novomanželé oslaví první svatební výročí, vodku vypijí při narození prvního dítěte. Svatební oslavy trvají obvykle dva dny, někdy i déle, výjimkou nejsou ani svatby trvající celý týden. Dle tradice se však předpokládá, že první den je určen k velké oslavě v restauraci s přáteli, rodinou a všemi pozvanými. Druhý den se pak slaví jen v rámci rodiny, obvykle doma. Po celou dobu svatebních oslav se hojně pije a hoduje, tančí a zpívá. K nejstarším tradicím svatebního dne patří například kladení květin na hroby členů rodiny padlých ve válce, k nejnovějším pak vypouštění holubic či balonků po skončení svatebního obřadu. Marriage Guide


Witnesses and “tamada”

A male or female witness or somebody else who should take care of the organisation of the wedding day and arrange entertainment, enough refreshments, introduction of guest, etc. is called as “fata” or “tamada” (тамада́) on the wedding day. Today, “tamada” is rather a hired and professional entertainer and organiser. Witnesses are in Russian called “svideteli“ (свиде́тели).

Cake, Gifts and Celebration

Cutting of the wedding cake isn’t a classic Russian wedding tradition, it’s rather an adopted custom. After the pair has cut the cake, they can sell it to the guests, similarly as a bride’s shoe or garter is sold on weddings in the Czech Republic. Money they make can help them to start their common life or to make their honeymoon. Two bottles tied together are a typical wedding gift – one bottle is great champagne and the other is best Russian vodka, of course. The champagne serves for the first wedding anniversary and the vodka for the celebration of the first childbirth. Wedding celebrations take usually two days or more. Weddings lasting a week are no exception. According to the tradition, the first day is meant for the great celebration with friends, family and all invited guests in a restaurant. On the second day, the newlyweds usually celebrate only with their family at home. During the celebration, people drink and feast, dance and sing. The oldest tradition of the wedding day is to put flowers on graves of family members fallen in war. The newest one is to release white doves or balloons at the end of the wedding ceremony. podzim / autumn

187


Tradiční církevní svatební obřad, zasnoubení a korunovace

Ženich a nevěsta podstupují volitelný, tradiční církevní obřad v kostele – “venchanie“, který se dělí do dvou částí – zasnoubení a korunování. Obřad se obvykle koná v dopoledních hodinách a následuje po liturgické bohoslužbě, během níž byly snubní prsteny položeny na oltář a tím požehnány. Zasnoubení je nyní běžné jako součást samotného svatebního obřadu, snoubenci dostanou požehnání od kněze u vchodu do kostela, kde jsou jim předány a zapáleny svíčky, které pak drží po dobu obřadu. Je vedena litanie a jsou odříkány krátké motlitby, během nichž si snoubenci nasadí prstýnky na pravé ruce. Kněz jim požehná a odříká motlitby a pasáže z Bible pojednávající o svátosti zasnoubení. Východní pravoslavná církev neuznává jako symbol uzavření manželství výměnu prstenů, ale koruny na hlavách nevěsty a ženicha. Během čtení z epištoly a z evangelia jsou snoubencům nad hlavami drženy koruny, obvykle vybranými svatebčany. Snoubenci se dále napijí ze společného poháru vína a jsou jim svázány ruce. Kdysi bylo zvykem nosit korunky na hlavách po dobu osmi dnů, dnes symbolizují uzavřené manželství pouze po dobu obřadu.

Civilní obřad – ZAGS

Po tradičním církevním obřadu musí následovat obřad civilní, zvaný “rozpis v zagse“ neboli Zags. Zde jsou ženich a nevěsta přivítáni členy rodiny chlebem a solí. Obřad trvá 15–30 minut, snoubenci si vymění snubní prstýnky a jsou oficiálně prohlášeni mužem a ženou.I civilní obřad nese své tradice. Rozbíjí se křišťálové sklo, a to tak, aby bylo co nejvíce střepů, které symbolizují mnoho společně strávených let.

188

Marriage Guide


podzim / autumn

189


190

Marriage Guide


Traditional Orthodox Wedding Ceremony, Betrothal and Crowning

The bride and groom can hold an optional traditional ceremony in a church – called “venchanie” (Венчание). This ceremony is divided into two parts – betrothal and crowning. The ceremony usually takes place in the morning, after the celebration of the Divine Liturgy, during which the wedding rings were blessed by being placed on the altar. The betrothal is now commonly done at the same ceremony as the wedding itself. The engaged couple standing inside the entrance of the church get blessed by the priest who gives them lighted candles they will hold throughout the ceremony. This leads to a litany. The priest says brief prayers for the couple. During this, the rings are placed on the couple’s right hand. The priest says prayers and recites passages from the Bible dealing with the sacrament of betrothal. In the Eastern Orthodox Church, the sign of the marriage is not the exchange of rings, but rather the placing of crowns on the heads of the bride and groom. These are held over their heads by members of the wedding party. The priest places then crowns on the couple’s heads. Then follow reading from the Epistle and Gospel. After this, the couple share a “common cup” of wine and their heads are tied together. In the past, it was usual to wear the crown on heads for eight days. Today, they symbolize the sign of the marriage only within the ceremony.

Civil Ceremony – ZAGS

Following the traditional Orthodox ceremony, the couple must have a civil ceremony called “rozpis v zagse“ (ро́спись в за́гсе) or ZAGS (загс). At ZAGS the couple is greeted by family members with bread and salt. The ceremony last from 15 to 30 minutes. During this time, the rings are exchanged and the couple is pronounced officially to be husband and wife. Even the civil ceremony is characteristic for its traditions. The couple breaks crystal glasses. The more shards of glass they create, the greater the number of years of happiness they will spend together.

podzim / autumn

191


192

Marriage Guide


Ruské tradiční svatební menu - příklad Předkrmy a studený bufet: -

uzený losos s červenou řepou a křenem sleď na kyselo variace nakládané zeleniny kaviár s lilkem, cibulí a petrželkou domácí telecí paštika s celerovým salátem s ořechy a brusinkovou omáčkou

Polévky:

Russian Traditional Wedding Menu – an example Starters and Cold Buffet: -

smoked salmon with beetroot and horseradish herring in vinaigrette sauce various pickled vegetables caviar with aubergine, onion and parsley home-made veal pate with celery salad with nuts and cranberry sauce

- tradiční ruský boršč - okurková polévka

Soups

-

Main Courses

Hlavní chody: -

pečená kachní prsa na másle s pomerančovou omáčkou, dušenou kapustou a bramborovými knedlíky vepřové ramínko s dušenou zeleninou, noky a brusinkami tradiční knedlíky plněné kapustou a houbami

-

traditional Russian borscht cucumber soup

-

duck breasts roasted in butter, with orange sauce, stewed cabbage and potato dumplings pork shoulder with stewed vegetable, dumplings and cranberries traditional dumplings filled with cabbage and mushrooms

-

Dezerty:

-

-

-

-

tradiční palačinky “Syrniki“ s třešňovým kompotem provoněným vodkou černobílý čokoládový dort pěnový jahodový dort babiččina jablečná “šarlotka“

Na svatebním rautu se podává například také pravý kanadský humr, ústřice, raci, tatarský biftek a různé druhy tradičního pečiva a knedlíků.

Desserts: -

traditional pancakes “Syrniki” (сы́рник[и]) with cherry compote scented with vodka black-and-white chocolate cake strawberry shortcake grandma’s apple sharlotka

The wedding reception can even offer real Canadian lobster, oysters, crayfishes, steak tartar and various types of bakery products as well as dumplings.


ROMANTICKÝ HOTEL MLÝN K ARLŠTEJN VÍTĚZ Svatební místo roku 2014

• KUNICE-VIDOVICE 6, 251 63 STRANČICE • • TEL.: +420 313 039 741 • • E-MAIL: HOTEL@ZAMEKBERCHTOLD.CZ • • WWW.ZAMEKBERCHTOLD.CZ •

www.hotelmlynkarlstejn.cz

Svatební a párty dekorace

Svatba na klíč • Aranžérské a koordinační služby Prodej a půjčovna dekorací • Půjčovna svatebních šatů • Party servis

Bělehradská 479, 53009 Pardubice, tel.: 775014781 email: svatebnidekoracepce@seznam.cz www.svatebni-dekorace-pce.cz www.pardubice-svatby.cz www.svatebni-agentura-pce.cz

www.yardresort.com

www.hhotels.cz


Chateau Zbiroh

Unikátní historické sídlo českých císaru a králu s exkluzivními sály a luxusním chateau hotelem. kompletní svatební servis bez omezení pod jednou stRechou - civilní a církevní obrady v jedné z nejstarších kaplí v Čechách - venkovní obrady na zámecké terase, na nádvorí, v parku - pohádkové rustikální i vznešené svatební hostiny - hotelové komnaty pro více než 100 hostu - historické programy, originální dekorace - patrové svatební apartmá v zámecké vEži a romantické apartmá s nebesy

... pro jedinečnost okamžiku, pro dokonalost a prestiž, pro kouzlo a romantiku, pro váš prekrásný začátek bez konce ...

www.zbiroh.com tel.: +420 602 237 590, svatba@zbiroh.com


Adresář

Text: Jakub Ivan

Directory

Zlatnictví

Svatební šaty Wedding dress

Jewelery

Ateliér Invencie Jagellonská 2, 130 00 Praha 3 tel.: +420 608 731 897 email: invencie@beem.cz www.beem.cz

LAPIS DIAMOND Jeremiášova 1110/21, 150 00 Praha 5 tel.: +420 235 002 711 email: info@lapisdiamond.cz www.lapisdiamond.cz

Bisaku - klenotnictví Štupartská 9, 110 00 Praha email: info@bisaku.cz tel/fax: +420 222 310 180 Jánská 12, 602 00 Brno email: bisaku@bisaku.cz tel/fax: +420542213154 www.snubni-prsteny.cz

Lukáš Rýdl – snubní prsteny Újezd 35, Praha 1 tel.: +420 257 323 836 email: info@snubniprsteny-lr.cz Obchodní galerie Orlí 3, 602 00 Brno tel.: +420 542 214 146, 773 215 954 e-mail: brno@snubniprsteny-lr.cz www.prsteny.cz

Cubick Dopravní 362/7, 104 00 Praha 10, Uhříněves tel.: +420 733 799 835 email: cubick@cubick.cz www.cubick.cz

Retofy Rožnov, spol. s r.o. Masarykovo náměstí 174, Rožnov pod Radhoštěm tel.: +420 571 655 501 email: retofy@retofy.cz www.retofy.cz

Naive s.r.o. Kateřinská 21, Praha 2 tel.: +420 222 518 517 Masarykova 37, Brno tel.: +420 248 242 202 www.svatebni-saty-naive.cz Nuance svatební dům Praha 1, Národní 23 tel: +420 737 438 084 email: pronovias@nuance.cz Biskupská 31, České Budějovice mobil: 737 014 374 email: sanpatrick@nuance.cz www.pronovias.cz Svatební salon Renáta Jaroměř, Partyzánská 351, tel: 728 348 016 www.pujcovna-renata.cz

Danfil Jewellery s.r.o. Lomová 704, 463 12 Liberec 25 (Vesec) tel.: +420 485 110 116 email: info@danfil.cz www.danfil.cz

Studio Agnes Plzeňská 1125/160, 150 00 Praha 5 Košíře kontakt: 731 109 628 mail: info@studioagnes.cz www.studioagnes.cz

JL ŠPERK Haštalská 27, 110 00 Praha 1 tel.: +420 608 957 507 email: info@jlsperk.cz www.snubniprsteny.com

weWine, s.r.o. Mičurinova 5, Znojmo tel.: +420 602 304 777 email: we@wewine.cz www.wewine.cz

KREDUM CZ s.r.o. Pecka 11, 507 82 Pecka tel.: +420 498 771 798 email: kredum@kredum.cz www.kredum.cz

podzim / autumn

199


Svatební agentury Wedding angencies Easy Wedding Vídeňská 22 639 00 Brno www.easywedding.cz

Exclusive Weddings in Prague tel.: +420 777 845 845 www.exclusiveweddinginprague.com Naive s.r.o. Kateřinská 21, Praha 2 tel.: +420 222 518 517 Masarykova 37, Brno tel.: +420 248 242 202 www.svatebni-saty-naive.cz Pavlína Burianová - Svatební Lady Na Zámku 677 Nehvizdy tel.: +420 724 338 949 email: pavlina@svatebnilady.cz www.svatebnilady.cz Svatba Hluboká Dvořákova 659, 373 41 Hluboká nad Vltavou tel.: +420 728 942 801 email: info@svatba-hluboka.cz www.svatba-hluboka.cz

Hotely a restaurace, místa na svatbu

Hotels and restaurants, place for the Wedding

Augustine, a Luxury Collection Hotel Letenská 12/33 · Prague 1 tel.: +420 266 112 233 www.augustinehotel.com

Romantický Hotel Mlýn Karlštejn Karlštejn 329, Karlštejn tel.: +420 311 744 411 www.hotelmlynkarlstejn.cz

Čapí hnízdo Dvůr Semtín 1, 259 01 Olbramovice tel.: +420 317 716 211 email: reservation@capihnizdo.cz www.capihnizdo.cz

Villa Voyta K Novému Dvoru 124/54, Praha 4, Lhotka tel.: +420 241 049 401 email: hotel@villavoyta.cz www.villavoyta.cz

Golemův restaurant Na Hlavní 21 Praha 8- Březiněves email: golem@golem-praha.cz www.golem-praha.cz

Vrtbovská zahrada Karmelitská 25, Praha 1 – Malá Strana email: zahrada@vrtbovska.cz tel: +420 272 088 350 www.vrtbovska.cz

Hotel Imperial Libušina 18, 360 01 Karlovy Vary tel.: +420 353 203 111 fax: +420 353 203 115 email: info@spa-hotel-imperial.cz www.spa-hotel-imperial.cz

Yard resort Ke Tvrzi 7, 250 72 Předboj tel.: +420 315 639 610 email: info@yardresort.com www.yardresort.com

Hotel sv. Ludmila**** Tehelňa 40, 909 01 Skalica, Slovak Republic tel.: +421 34 697 7777 email: info@hotelsvataludmila.sk www.hotelsvataludmila.sk Hotel Zámek Berchtold HOTEL zámek BERCHTOLD Hlavní 6 251 63 Kunice – Vidovice tel: +420 313 039 741, Fax: +420 313 039 751 GSM: +420 733 627 044 www.zamekberchtold.cz Chateau Zbiroh s.r.o. Slovanský ostrov – Žofin 226, Praha 1 tel.: +420 602 237590, email: svatba@zbiroh.cz www.hotel-chateau-zbiroh.cz Rezidence Liběchov s.r.o Liběchov 121, Liběchov tel.: +420 315 650 000 email: recepce@rezidence-libechov.cz www.rezidencelibechov.cz

200

Marriage Guide

Zámecký areál Ctěnice Bohdanečská 259/1, 190 17 Praha 9 - Vinoř tel.: +420 286 001 104 email: steinerova@muzeumprahy.cz www.muzeumprahy.cz Zámek Karlova Koruna Komenského 5, 503 31 Chlumec nad Cidlinou tel.: +420 495 484 519 email: karlovakoruna@kinsky-dal-borgo.cz www.kinskycastles.com Zámek Štiřín Ringhofferova 711, Štiřín 251 68 Kamenice tel.: +420 255 736 111 e-mail: hotel.zamek@stirin.cz www.stirin.cz


Svatební fotograf a video Květinářství a dekoraceWedding photographer and video

Florist and Decoration-Design

Anofoto Pod zámkem 27, 373 71 České Budějovice - Rudolfov tel.: +420 732 403 565 email: anofotos@gmail.com www.anofoto.cz

Flowers & Living Dejvická 42, Praha 6 tel: +420 737 151 368 www.flowers-living.cz

FOTONAUT Hybernská 1009/24, Praha tel.: +420 722 101 110 email: info@fotonaut.cz www.fotonaut.cz Jan Strnad Jaselská 177, 280 02 Kolín tel.: +420 603 159 877 email: jan.strnad@fotosvatba.cz www.fotosvatba.cz MOVIEFACTORY Dukelská 3, Olomouc tel.: +420 725 602 412 email: info@moviefactory.cz www.moviefactory.cz Navara – foto Pasteourova 8a, Olomouc 779 00 tel: +420 603 188 136 email: info@navarafoto.cz www.navarafoto.cz Petr Pelucha Photography tel: +420 604 932 816 email: petr@pelucha.com www.pelucha.com

FREZIA FLEUR tel: 733 734 000 www.frezia.cz Svatební a párty dekorace Bělehradská 479, 530 09 Pardubice tel.: +420 775 014 781 www.svatebni-dekorace-pce.cz

Limuzíny

Kadeřnictví a vizážisti The Hairdresser’s and Makeup Artists Petra Měchurová hair design Králodvorská 12, Praha 1 tel.: +420 224 222 442 www.petra.mechurova.cz Studio Oskar Salvátorská 10, Praha 1 tel. 222 310 869

Svatební oznámení Wedding print

The Limousines

Canvas d‘Amore Křížová 4, Praha 5 tel: 774 197 877

Simix Revoluční 25, Praha 1 tel.: +420 608 282 181 email: autosalon@simix.cz www.simix.cz

Grafička a výtvarnice Petra Zobačová Sušilova 443, 684 01 Slavkov u Brna tel.: +420 724 053 238 email: info@svatebni-tiskoviny.cz www.svatebni-tiskoviny.cz

Svatební cesty

Other services

Honeymoon

Blue Marlin K sídlišti 1728/31, 140 00 Praha 4 tel.: +420 777 811 821 email: info@bluemarlin.cz www.bluemarlin.cz DELUXEA a.s. Praha, Na Příkopě 9/11 Brno, Vídeňská 55 Bratislava, Vajnorská 8/A tel.: +420 724 065 777 - 8 email: zajezdy@deluxea.cz www.deluxea.cz

Další služby

ABS Jets K Letišti – Hangár C, Praha 6 tel: +420 733 788 716 www.absjets.cz MARTHYpyro Modřanská 4/3, 143 00 Praha 4 tel.: +420 777 343 308 email: info@marthypyro.cz www.marthypyro.cz MissCake Vysoká 1210/5a, Jablonec nad Nisou tel.: +420 608 175 139 email: misscake@seznam.cz www.misscake.cz Svatební-potahy.cz Foltýnova 998/1, 635 00 Brno tel.: +420 775 025 800 email: info@svatebni-potahy.cz www.svatebni-potahy.cz

podzim / autumn

201


Přehled všech nejvýznamnějších veletrhů, které si nesmíte nechat ujít a kde se na Vás budeme těšit Text: Vladimír Procházka

Svatební veletrh Zámek Napajedla

Svatební SHOW Brno

14. 11. 2015

23. 1. – 24. 1. 2016

Svatební veletrh na Zámku Napajedla.

Svatební Expo

Svatební SHOW v Brně patří mezi největší veletrhy v Moravském kraji. Přijďte se přesvědčit a podívat na velikou show!

20. 11. – 21. 11. 2015

Svatební veletrh GaPe Plzeň 2016

Svatební Expo je největší podzimní svatební veletrh v republice se zaměřením nejen na snoubence z Prahy a okolí, ale z celé ČR. První ročník proběhl v listopadu 2011. Důraz se klade na svatební místa, svatební šaty, květiny, ochutnávku vína a mnoho dalšího. Nevynechejte tuto příležitost získat inspiraci a zároveň využít mimořádné slevy od vystavovatelů. Veletrh můžete navštívit na adrese: Hotel International Prague, Koulova 15, 160 00, Praha 6, v pátek 20. listopadu 2015 od 15:00 – 19:00 a v sobotu 21. listopadu 2015 od 10:00 – 18:00. Vstupné je 100 Kč.

30. 1. – 31. 1. 2016

Svatební veletrh CLARION Congress Hotel Olomouc 16. 1. – 17. 1. 2016 Svatební veletrh ve dnech sobota 10:00- 18:00, neděle 9:00 – 17:00 v Olomouci.

202

Marriage Guide

Svatebním veletrhem, který pořádá svatební agentura GaPe, Vás provede miss 2003 Lucie Křížková Váchová. Uvidíte zde nespočetné možnosti, jak obohatit Vaši svatbu. Stačí jen navštívit prostory krásného kulturního domu Peklo v Plzni a nechat se unést představením, které je pro Vás připraveno. Svatební veletrh GaPe Plzeň 2016 je zaměřen nejen na svatbu jako takovou, ale zabývá se i otázkou rodin s dětmi. Nemálo párů se v současné době rozhodne učinit onen krok již po založení rodiny, tedy mají ztíženou cestu s vymýšlením programu pro své ratolesti. Na svatebním veletrhu GaPe bude program přizpůsoben také těmto párům. Zřízení dětského koutku je samozřejmostí.


Svatební veletrh v hotelu Diplomat Prague

WEDDING BAZAAR

5. 2. – 6. 2. 2016

12. 2. – 13. 2. 2016

Svatební veletrh v hotelu Diplomat Pražský hotel Diplomat láká návštěvníky na další ročník tradičního Svatebního veletrhu. Již pošestnácté budou veřejnosti na jednom místě představeny nejnovější svatební trendy. Veletrh se koná 5. a 6. února 2016, přípravy však započaly již s příchodem podzimu. Snoubenci budou moci načerpat inspiraci, užitečné rady a tipy pro svůj nezapomenutelný den od stovek vystavovatelů z oblasti svatebního průmyslu. Jako obvykle bude připraven bohatý doprovodný program, módní přehlídky, ukázky líčení, hudební vystoupení, svatební dekorace a kulinářská show spojená s ochutnávkou. V loňském roce veletrh přilákal více než 4 500 návštěvníků. Na facebookových stránkách svatebního veletrhu mohou budoucí novomanželé již nyní diskutovat a sledovat malé ochutnávky od vystavovatelů. Připravena je i celá řada soutěží o zajímavé a hodnotné ceny, sledovat veletrh na facebooku se rozhodně vyplatí! Otevírací doba veletrhu: 5. února 2016: 14:00 – 20:00 6. února 2016: 10:00 – 20:00 Vstupné je 50 CZK/osoba/den (vstupenky je možné zakoupit u vstupu do hotelu).

Přijďte se podívat na WEDDING BAZAAR, což je nový název svatebního veletrhu pořádaný svatební agenturou Svatby podle KATY v Brně. Nový svatební veletrh naleznete po oba dva dny na adrese Hybešova 1, 616 00 v Brně, v pátek od 12:00-19:00, v sobotu pak od 10:00-17:00. Najdete ho v krásných prostorách Malé Ameriky a po oba dva dny se můžete těšit na mnoho zajímavých dodavatelů, kteří připraví pro Váš svatební den jen ty nejlepší cukrovinky, dorty, ušijí ty nejkrásnější šaty jak pro nevěsty, tak pro Vaše dužičky. Můžete tu zakoupit různé doplňky, jako ozdoby do vlasů, boty a mnoho dalšího. Samozřejmě, že ani ženichové nepřijdou zkrátka a i pro ně tu najdete mnoho inspirace.

Svatební výstava SVATBA na Výstavišti Černá louka v Ostravě 5. 3. – 6. 3. 2016

12. 2. – 13. 2. 2016

Zajímá Vás, jaké svatební šaty jsou IN? Které snubní prstýnky jsou pro VÁS ty pravé? Pokud ANO, přijďte na svatební veletrh SVATBA, který již poosmé proběhne na Výstavišti Černá louka v Ostravě v termínu 5. – 6. března 2016. Více informací se dozvíte na www.cerna-louka.cz

Největší svatební veletržní výstava na Slovensku!

Svatební veletrh v Přerově v hotelu FIT

Svadobný velťrh Incheba Expo Bratislava

15. 10. 2016 Svatební veletrh ve Zlíně 18. 11. 2016

podzim / autumn

203


Děkujeme našim partnerům:


ROSA CLARÁ OD 2016 ZASTUPUJE

NUANCE

ROSA CLARÁ TWO 2016 / EVENTO


Marriage Guide podzim/autumn 2015  

Svatební magazín Marriage guide. Svatba a inspirace, šaty, prstýnky. Wedding, bridal magazine, Brides, dress, inspiration.

Marriage Guide podzim/autumn 2015  

Svatební magazín Marriage guide. Svatba a inspirace, šaty, prstýnky. Wedding, bridal magazine, Brides, dress, inspiration.

Advertisement